Ambitionsnivåer hos kommunerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ambitionsnivåer hos kommunerna"

Transkript

1 KRISTIANSTAD 22/11

2 Osäkra övergångar Brett forskningsprojekt kring ungdomar med avbruten gymnasieskola En enkät om hur landets kommuner hanterar sitt lagstadgade ansvar att hålla sig informerad om unga upp till 20 år som står utanför utbildning och arbete. En enkät till förvaltningschefer inom skola, socialtjänst och arbetslivsenheter i samtliga kommuner om strategier och åtgärder för ungas etablering. En enkät till cheferna för landets arbetsmarknadsområden inom Arbetsförmedlingen Intervjuer med 120 ungdomar i 20-årsåldern vid två tillfällen (20 kommuner utvalda) Intervjuer med beslutsfattare tjänstemän och politiker

3 Ambitionsnivåer hos kommunerna Ambitionsnivån när det gäller styrning av arbetet med informationsansvaret varierar starkt. 63 procent uppger att de har en handlingsplan. 43 procent uppger att de har en handlingsplan som innehåller konkreta och uppföljningsbara mål. En mindre andel av kommunerna avsätter särskilda medel för att följa upp insatserna En knapp fjärdedel utvärderar och följer upp insatser inom informationsansvarets ram.

4 Vad prioriteras? Vilka insatser sätter kommunerna in för att höja andelen unga med fullbordad gymnasieutbildning? De mest prioriterade insatserna var: studie- och yrkesvägledning, utbud av lämpliga utbildningar, flexibla utbildningsformer specialpedagogiskt stöd.

5 Och vilka grupper prioriteras? I svaren på våra frågor om prioriterade grupper i kommunernas arbete med ungas etablering framhålls arbetslösa unga med tung social problematik (missbruk och kriminalitet) lågutbildade utrikes födda.

6 Vilka hinder finns? Den vanligaste aspekten som lyftes fram var (49 procent av kommunerna) att ungas attityder/motivation i mycket hög eller i hög grad utgjorde ett hinder för att förverkliga ambitionerna på detta område. Det var också ganska många som angav att kommunens ekonomi och begränsade samverkansmöjligheter utgjorde hinder.

7 Lite statistik just nu Arbetslöshet totalt 7,1% Ungdomsarbetslöshet 21,5%, justerad för säsongsvariationer 23% Påbörjat gymnasieskola 98,3% Avslutat gymnasieskola efter 3 år (normalfall) 69% Avslutat gymnasieskola efter 4 år 76% 7% gör avbrott år 1 och 14% byter program

8 Sammanfattning av studier inom EU Det är en lång rad faktorer som visat sig öka risken för att en ung människa avbryter eller avslutar gymnasieskolan utan fullständiga betyg: (a) familje- och sociala faktorer såsom låg utbildnings- och inkomstnivå, arbetslöshet och frekvent flyttande, (b) faktorer som har med skolan och undervisningen att göra, bland annat den sociala sammansättningen, tillgång till lärarstöd och skol- och klasstorlek, (c) faktorer relaterade till utbildningssystemet, till exempel längden på den obligatoriska utbildningen och omfattningen, kvaliteten och effektiviteten på utbildningsinsatserna. Elever med invandrar- eller minoritetsbakgrund tenderar att fullfölja i lägre grad än andra elever, och färre pojkar än flickor slutar med fullständig gymnasieutbildning Låga eller ofullständiga betyg från grundskolan, frånvaro och skolk är varningstecken (Dale 2010)

9 Avhoppsproblematiken ses som en process snarare än en händelse Vilket illustrera av ovanstående figur från Walther & Pohl (2005):

10 Kortsiktighet och ryckighet Det händer en hel del i kommunerna men verksamheten är inte alltid samordnad eller har ett längre perspektiv Projektverksamhet, inte sällan med ESF-finansiering, spelar en viktig roll för många ungas sysselsättning och försörjning. Problemet med den typen av verksamhet är att den ofta blir ryckig, tidsramen är kort och finansieringen osäker.

11 Skillnader mellan stora och små kommuner Större möjlighet att ha koll2 på ungdomarna i små kommuner. Vi känner alla Mer varierade projekt i större kommuner Större satsning på t ex personalutveckling i större kommuner Naturlig samverkan i små kommuner, svårare i stora kommuner Eldsjälarna har betydelse

12 Skyldigheter. Informationsansvar kommunerna skall hålla sig informerad om ungdomar under 20 år som inte avslutat gymnasieskolan Ungdomarna skall bli erbjudna lämpliga individuella åtgärder De flesta kommunerna erbjuder: utbildning, utbildning kombinerad med praktik, stöd av speciallärare, ökad studie- och yrkesvägledning Ofta har olika förvaltningar i kommunen ansvar, för gruppen16-19 år respektive gruppen år

13 Några slutsatser (Skolverket 2011) När det gäller att hitta en utbildning som överensstämmer med det egna intresset är det önskan om mer information om olika alternativ som framkommer, och önskan om mer vägledning. Det finns också ungdomar som lägger skulden på sig själva att de inte tog reda på mer om utbildningar och skolor, och att de lät sig påverkas av andra vid gymnasievalet. Elever i både grund- och gymnasieskolan behöver i god tid både få möjlighet att reflektera över sig själva i förhållande till olika utbildningsvägar och yrken, och få utveckla sin kännedom om arbetslivet. Studie- och yrkesorientering är hela skolans ansvar.

14 Mer om gymnasievalet (Skolverket 2011) Studien visar att det förekommer missnöje bland ungdomarna med den studie- och yrkesvägledning som de hade fått i grundskolan. Det finns elever som uppger att de inte hade tillfälle att fördjupa sin kunskap om olika utbildningars kopplingar till arbetslivet. Den vägledning som skildras förefaller att ha varit begränsad när det gäller att utveckla elevers tankar om vad de skulle välja, och varför. Det finns också ungdomar som förmedlar att de har saknat möjlighet att få information om olika utbildningar för att de inte känt någon som har gått på dessa, eller för att de inte vetat vilka frågor de kunde ställa vid besök på skolor.

15 Bakgrundsfaktorer Teorier: Careership (Hodkinson & Sparkes, Stigma, skam, individualisering Fyra grupper from 20 olika kommuner, 120 ungdomar intervjuade 1) Normal grupp 2) Ungdomar med en utomeuropeisk bakgrund 3) Ungdomar i särskola (special school) 4) Ungdomar med funktionsnedsättning

16 Röster från ungdomarna från ett harmoniskt lågstadium till ett kaotiskt högstadium Majoriteten av ungdomarna har en uppväxt med skilsmässor och med oftast nya pappor och/eller syskon. Huvuddelen talar om en harmonisk tid på lågstadiet. Men, för en mindre del är redan mellanstadiet en tid när en del problem blir synliga. Under högstadiet (7-9 klass) har de flesta ungdomarna problem och skolk är en del av vardagen. Det här är ibland kombinerat med droganvändning, särskilt alkohol. En ond cirkel har startat som fortsätter i gymnasieskolan. När jag tänker på det idag är det knepigt. Jag var I skolan men inte på lektionerna. Jag satt därnere och gjorde ingenting. De skickade brev hem och det var möten med rektor och andra. De gjorde väl vad de kunde. I: Hjälpte det? Nej, det gjorde det inte

17 Mobbning en del av bakgrunden Närmare hälften av ungdomarna har blivit mobbade under sin skoltid. Orsakerna varierar; fel dialekt, dåligt självförtroende, stökig social bakgrund, stamning, inlärningssvårigheter Och de mobbade mig I flera år I: Reagerade skolan? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Jag minns att jag kom hem gråtande.

18 Och mer Alkohol är en röd tråd I flera berättelser. Antingen genom missbruk I hemmet eller genom eget tidigt missbruk. Hon (mamma) drack under helgerna. Problemet var att jag brukade dricka med henne, jag och en kompis. Gymnasieskolan är för flera ungdomar en dålig erfarenhet med byten av program, avbrott från skolan eller låg närvaro och skolk samt inte minst problem att hänga med i undervisningen. De här ungdomarna har hamnat i en jojotillvaro. Sofia: IV (6 månader), Barn- och fritidsprogrammet (hoppar av efter 8 veckor) sjukskriven (6 månader), Hotell och restaurangprogrammet (6 månader), sjukskriven (2 månader), svartjobb

19 Viktiga personer Mamma är först och främst viktigast för de flesta ungdomarna. Andra viktiga personer är några lärare, släktingar och enstaka personer som kurator, studie- och yrkesvägledare. Viktigast för ungdomarna är någon som bryr sig om dem, ser dem, ger dem stöd men även ställer krav. Ärligt talat vet jag inte men han fångade mig och han kunde ringa och fråga om läget. Jag var inte bortglömd, äh, jag vet inte Vägledning var inte till mycket hjälp för ungdomarna när de var 16 år och valde till gymnasiet. Men, senare I 20-årsåldern är det betydligt mer uppskattat. Jag tycker X är bra. Hon är juste, hon har hjälpt mig. Det var hon, mer eller mindre, som fick mig att börja läsa igen. Hon uppmuntrade mig.

20 Särskiljande resultat Familjen (utvidgade familjen) är viktigare och ordnar oftast mer jobb till invandrargruppen än övriga grupper Elever från särskolan (inlärningssvårigheter) är mer närvarande I gymnasieskolan och uppskattar mer det stöd de får Elever från särskolan är mer skeptiska till en framtid i arbetslivet Gruppen med funktionsnedsättning känner sig mer övergiven av skolsystemet än andra grupper

21 Varför den stora frågan En svår fråga att besvara är: Varför blir det som det blir? De flesta ungdomarna ser en koppling till deras uppväxt men understryker deras eget ansvar. De borde läst/studerat mer och inte skolkat från skolan. Rådet till de själva (om de mött sig själva som 16- åring) är vanligen: skärp dig, ta dig samman, öppna böckerna, var med på lektionerna På frågan om de skulle ha lyssnat på sitt äldre jag svarar de efter kort betänketid: NEJ

22 Situationen idag De flesta ungdomar är i någon form av utbildning, oftast vuxenutbildning, eller I ett projekt initierat av kommunen eller arbetsförmedlingen. Nästan hälften av ungdomarna har inte avslutat grundskolan och första steget är oftast att slutföra denna och därefter läsa till gymnasiekompetens. Några ungdomar har jobb och en minoritet gör ingenting. Framtidsplanerna skiftar men en minoritet talar om att studera vid universitet. Huvudelen vill dock ha ett jobb som inte kräver alltför mycket utbildning. Problemet är att de flesta jobb kräver avslutad gymnasieskola

23 Reflektioner Har skolan misslyckats? Ungdomarna känner sig övergivna av systemen. Vägledning har liten betydelse vid valet till gymnasieskolan men blir en nyckelfunktion när de är 20. Hur ändrar vi det? Jobben saknas. Arbetsgivarna vill ha papper på avslutad gymnasieskola men det behövs inte för att klara jobbet. Skall alla gå 12 år i skola?

24 Och mer att diskutera Ungdomarna tappar tidsbegrepp, vänder dygnet och förlorar självkänslan. Att leva som fattig hur skapar det hopp för framtiden? Informationsansvaret en papperstiger. Hur följer man upp ungdomarna? Vem tar ansvar? Ett lapptäcke i landet. De flesta av de intervjuade ungdomarna är på väg. Vi har inte fångat de som är utanför utbildning, arbete, projekt etc. Vad betyder det för resultatet?

25 Och vad säger beslutsfattarna? Gap mellan åringar och åringar Olika myndigheter har ansvar samarbete både finns och inte finns Kommunerna får ta allt större ansvar Arbetsförmedlingen tar inte fullt ansvar 90 dagarsregeln bör försvinna Informationsansvar för svagt ger fel signaler Alla talar om utökat samarbete men det krävs mer handling Ingen politisk oenighet i kommunerna

26 Vad säger Skolverket? Bra bemötande av eleverna är avgörande Tydliga mål och betoning på resultat gör skillnad analysera orsaker och genomför åtgärder Att vara på rätt utbildning ger motivation Kvalitet genom samarbete och delaktighet involvera eleverna och god samverkan med arbetslivet Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov noggrann uppföljning

27 Och vad kan vi göra? I grundskolan fler mentorer, aktivt arbete mot mobbning (inte bara planer), samverkan med hemmen Stoppa skolket, kom närmare ungdomarna Speciallärare tidigt och bry er om ungdomarna Stärk studie- och yrkesvägledningen Lösningsfokuserade och motiverande samtal bra verktyg Bättre uppföljning I gymnasieskolan, återigen bra mentorer, nära kontakt med ungdomarna. Samarbete mellan myndigheter och förvaltningar måste utvecklas

28 Och mer Uppföljningen måste skärpas på kommunnivå Mer möjligheter till praktik redan i grundskolan Samverkan mellan myndigheter behöver lagstiftas! Utbildningsgaranti med någon form av ekonomisk ersättning

29 Min slutsats! Lämna inte ungdomarna ensamma. De behöver oss och vi dem!

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Rätten till utbildning

Rätten till utbildning Rapport 309 2008 Rätten till utbildning Om elever som inte går i skolan Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer