TJÄNSTEUTLÅTANDE. Datum Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTEUTLÅTANDE. Datum 2012-11-04. Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad"

Transkript

1 Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum (10) Identitet TN i STYKClSESAMMANfKÄDE ÄlifilDf (JK IX Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad Ärendet Syftet med detta beslutsärende är dels att redovisa nuläget för Program Roslagsbanans utbyggnad dels lämna förslag till den fortsatta utvecklingen för att uppnå effektmålet 10- min trafik. Detta ärende beskrivs i enlighet med Stocldiohns läns landstings nya investeringsstrategi, fasen Program i investeringsprocessen. Bakgrund I den s.k. Stockholmsförhandlingen som slutfördes 2007 gjordes en överenskommelse mellan staten och Stockholms-regionen om ett "Genomförandeprogram för perioden ". Programmet inkluderade även underlag för regeringens ställningstaganden till reviderade planer för perioden genomförandeprogrammet föreslogs bland annat att Roslagsbanan byggs ut med dubbelspår med planerad byggstart 2010 samt att anskaffa nya fordon för att Mara den nya trafikeringen. För båda investeringarna föreslogs att statsbidrag skulle utgå med 50 %. SL:s styrelse beslutade 2008 efter en förstudie att genomföra en utbyggnad av partiella dubbelspår som en första etapp av kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan i syfte att erbjuda de boende i Danderyd, Vallentuna, Täby och Österåker en utökad trafik. Roslagsbanan består av tre grenar med slutstationerna Näsbypark i Täby kommun, Österskär i Österåkers kommun och Kårsta i Vallentuna kommun. Samtliga grenar har sin andra slutstation vid Stocldiolm Östra. Stora delar av banan är enkelspårig och tidtabellen är oregelbunden, vilket är kapacitetsbegränsande och gör trafiken störningskänslig. Syftet var att åstadkomma en kapacitetsförstärkning på Roslagsbanan i en omfattning tillräcklig för att möjliggöra jämn 15-minuterstrafik och insatståg i högtrafik som ett första effektmål färdigt hösten 2014 och jämn 10-minuterstrafik som ett andra effektmål färdigt hösten Avgångar på jämna minuter varje timme underlättar för resenärerna att lära sig tidtabellen, vilket i sin tur gör resandet mer attraktivt. Dubbelspårsutbyggnad på Roslagsbanan kommer även att innebära restidsförkortningar för samtliga resenärer. Åtgärderna ger samtidigt en minskad störningskänslighet och återställningsmöjligheten för trafiken förbättras avsevärt. Under morgonens högtrafikperiod ld beräknas ca resenärer åka med Roslagsbanan mot Stockholm Östra efter dubbelspårsutbyggnaden jämfört med idag, vilket innebär en ökning på 80 %. Av dessa resenärer är avstigande vid Stockholm Östra idag och de beräknas bli ca år 2030, en ökning med 70 %.

2 tockholms läns landsting 2(10) Idag kliver ca 1100 resenärer på Roslagsbanan vid Stocldiolm Östra mellan År 2030 beräknas antalet ha ökat med hela 130 % till påstigande. Kapacitetsförstärkningen med nya dubbelspår, depåer och nya fordon utgör tillsammans med fyra andra projekt Program Roslagsbanans utbyggnad. De övriga fyra projekten är: o Upprustning och tillgänglighetsanpassning av de befintliga fordonen. Tillgänglighetsanpassning av stationer Buller- och övrig omgivningspåverkan. Upprustning av en fastighet vid Stockholms Östra. Målet med att organisera de enskilda projekten i ett program är att säkerställa en effektiv samordning av alla projekt som rör Roslagsbanan. I detta ärende redovisas enbart de projekt som kommer att beskrivas i kommande Trafiknämndsärende i mars 2013 för senare beslut i Landstingsfullmäktige juni De berörda projekten är dubbelspårsutbyggnaden, nya depåer, nya fordon, buller och övrig omgivningspåverkan samt plankorsningsåtgärder på sträckor som ej berörs av dubbelspårsutbyggnaden. Tidigare beslut Följande besluts- respektive informationsärenden avseende dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan har tidigare behandlats i SL:s styrelse och trafiknämnden , Genomförandebeslut och anskaffningsbeslut avseende partiella dubbelspårsutbyggnader på Roslagsbanan. Genomförandebeslutet innefattade åtgärder för att åstadkomma en kapacitetsförstärkning på Roslagsbanan i en omfattning tillräcklig för att möjliggöra jämn 15-minuterstrafik och insatståg i högtrafik som ett första effektmål till hösten , Genomförandebeslut avseende fortsatt arbete för Roslagsbanan Kapacitetsförstärkning inkl. dubbelspår Etapp 2 samt nya fordon och depåer Genomförandebeslutet omfattade dels att upprätta järnvägsplaner, systemhandlingar, bygghandlingar samt förfrågningsunderlag och dels att upprätta ett program inklusive förfrågningsunderlag samt att genomföra detaljplanearbete för depåer. Dessutom omfattade beslutet att upprätta en förstudie inför anskaffning av ca 20 nya tåg för den utökade trafikuppgiften och framtagande av ett förfrågningsunderlag. o , Information avseende Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 och 2, fordonsanskaffning och nya depåer samt genomförandebeslut avseende planskildhet vid Danderydsvägen Genomförandebeslutet omfattade ett godkännande av en samlad tidplan för utbyggnad av banan i etapp 1 och etapp 2, fordonsanskaffning och depåer och

3 Stockholms läns landsting 3(10) ett beslut om att upprätta ett genomförandeavtal för en ny planskild korsning för Dandeiydsvägen , Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan Beslutet innebar att en ny tidplan godkändes med ca 1 års senareläggning för dubbelspårsutbyggnaden, av första leveransen av nya fordon och av upprustningen av befintliga fordon. Beslutet innebar även att flytta sträckan Rydbo -Täljö från Etapp 2 till Etapp 1 godkändes och att en utökad budget för Etapp 1 godkändes. Omfattning av berörda projekt Nedan redogörs för de projekt där genomförandebeslut finns, vad respektive genomförandebeslut omfattar, projektets nuläge och kvarstående risker som projektet har identifierat. Projekt Dubbelspårsutbyggnad, etapp l Befintligt genomförandebeslut omfattar planering, projektering och genomförande av dubbelspårsutbyggnad på fyra sträckor och utförande av en ny station till en budget på mnkr, för perioden Projektets nuläge för respektive sträcka redovisas i tabell 1 nedan. Nr Sträcka Nuläge 1 Åkers Runö - Åkersberga Dubbelspåret är utbyggt och används idag 2 Kragstalund - Vallentuna Järnvägsplanen (JP) är fastställd, har överklagats men har vunnit laga kraft. Detaljplanen (DP) är överklagad 3 Visinge - Täby Kyrkby JP ligger hos Trafikverket för fastställelse och DP är överklagad 4 Rydbo - Åkers Runö JP är fastställd (ej laga kraftvunnen), DP är laga kraftvunnen 5 Kragstalund station En ny station är utförd och används idag Tabell 1 Ingående åtgärder i dubbelspårsutbyggnad, Etapp 1. Numreringen hänvisar till bilagd karta. Projektet har identifierat följande risker som påverkar ekonomi och tidplaner: förändringar i omfattning frän systemhandlings- till bygghandlingsskedet ytterligare överklagande av detaljplan och/eller järnvägsplan Projekt Dubbelspårsutbyggnad, etapp 2 Befintligt genomförandebeslut från med beslutad investeringsram på 400 mnkr avser planering, projektering (inklusive bygghandlingsprojektering och förfrågningsunderlag) och markanskaffning för dubbelspår och depåer. Det finns inget beslut avseende genomförande av anläggningarna. I genomförandebeslut utökades budgeten med 120 mnkr avseende en planskild korsning för Dandeiydsvägen

4 Stockholms läns landsting 4(10) Etapp 2 omfattar dubbelspårsutbyggnad på fyra sträckor och åtgärder på befintligt dubbelspår Stockholm Östra - Roslags Näsby. Projektets nuläge för respektive sträcka redovisas i tabell 2 nedan. 6 Roslags Näsby - Tibble - Visinge Planerings- och 7 Täby kyrkby - Kragstalund Planerings- och 8 Vallentuna - Lindholmen Planerings- och 9 Viggbyholm - Vaxholmsvägen - Rydbo 10 Plankorsningsåtgärder på befintligt dubbel-spår Stockholm Östra - Roslags Näsby 11 Kapacitetshöjande åtgärder på befintligt dubbelspår Stocldiolm Östra - Roslags Näsby Tabell 2 Ingående åtgärder i dubbelspårsutbyggnad, bilagd karta. Planerings- och Planerings- och Planerings- och Etapp 2. Numreringen hänvisar till Projektet har identifierat följande risker som påverkar ekonomi, tid och kvalitet: Finansiering är inte löst, särskilt gällande kommunala följdinvesteringar. Överklagande av järnvägsplan och/eller detaljplan Svårighet att komma överens med kommuner om lösningar för planskilda korsningar. Projekt Nya depåer Tidigare beslut Befintligt genomförandebeslut från har en investeringsrampå 100 mnkr och avser att upprätta ett program inklusive förfrågningsunderlag samt att genomföra detaljplanearbete för nya depåer. Kostnaden som redovisades i genomförandebeslutet för en depå i Rydbo innehållande fordonstvätt, service och verkstadsfunktioner för befintliga tåg och arbetsfordon, totalt ca 120 st uppskattas till ca 1300 Mnkr och för en depå i Molnby innehållande fordonstvätt, service och viss verkstadskapacitet för ca 60 fordon uppskattas till ca 600 Mkr. Ny inriktning Trafikförvaltningen har under lång tid studerat möjligheten att hitta en ersättningsplats för depåverksamheten vid Östra station och Mörby. Förutsättningen har varit en utveckling/ exploatering av stationsområdet vid Östra station samt att skapa moderna service- och verkstadslokaler samlat på ett ställe. De depålägen som studerats närmare och tidigare setts som möjliga att realisera ligger i Rydbo i

5 Stockholms läns landsting 5(10) Österåkers kommun samt i Molnby i Vallentuna kommun. Under flera år har Trafikförvaltningen förhandlat med markägaren i Rydbo men inte kommit fram till något avtal om markområdet. Trafikförvaltningen har därför avbrutit dialogen med fastighetsägaren i Rydboområdet och kommer nu att utreda andra depå platser på Österskärslinjen. Hösten 2011 beslöt programstyrgruppen att utreda alternativa lokaliseringar för den verkstadsfunktion som var avsedd att etableras vid Rydbo och som var nödvändig för de nya fordonen. Utredningen visade att det fanns möjlighet till en utökad depå i Molnby. Därför sker nu en programprojektering för en utökad depå i Molnby samt anskaffning av mark. Utbyggnad av en depå i Molnby, dimensioneras nu för en uppställningshall för 22 tåg, verkstadsfunktion för både gamla och nya fordon, arbetsfordon, tvätthall och kontor. Projektet har identifierat följande risker som påverkar tid: Markanskaffning. Fördröjning av arkeologisk förundersökning och utgrävningar Överklagande av detaljplan. Projekt Nya fordon (Xi5p) Bakgrund Grundkravet som styr anskaffningen av nya fordon till Roslagsbanan är resandeökningen som ett resultat av dubbelspårutbyggnaden och Roslagsbaneprogrammets effektmål att etablera styv 10-minuterstrafik. Den befintliga fordonsflottan består av 101 stycken 20 meters fordon som opereras i 60 meters respektive 120 meters tåg. Redan idag är dessa tåg fulla i rusningstrafiken så för att klara av denna resandeökning är en nyanskaffning av fordon nödvändig. Omfattning Grwidbeställning Grundbeställningen ska möjliggöra den planerade trafikutökningen till fast 10- minuterstrafik på Roslagsbanan vilket innebär en anskaffning av 22 fordon (60 meters längd) inkluderat nödvändig fordonsreserv. Beställningen omfattar leverans av 22 fordon, strategiska reservdelar, specialverktyg, utbildning, underhållsdokumentation samt teknisk support. Optioner Optionsutrymmet ska ge utrymme för anskaffning av ytterligare fordon om Trafikförvaltningen beslutar att utöka trafiken ytterligare eller förlänga Roslagsbanan mot t.ex. Arlanda. Dessutom ska det möjliggöra ett utbyte av den befintliga fordonsflottan. Den befintliga fordonsflottan genomgår just nu en upprustning för att klara ytterligare 15 års drift, till , men därefter måste de bytas ut och vissa fordonsindivider kanske inte fungerar tillfredställande ens så länge. Optionen omfattar 45 fordon (60 meters längd) samt strategiska reservdelar, specialverktyg och teknisk support.

6 Ji Stockholms läns landsting 6 (io) Tidplan Framtagning av förfrågningsunderlag Klart (FFU) Upphandlingsförberedelser Juni sept 2013 Upphandling, utvärdering & förhandling Sept dec 2014 Tilldelningsbeslut Dec 2014 Konstruktion, tillverkning, test Dec juni 2017 Leverans av grundbeställning Juni juni 2019 Eventuell leverans av optionsfordon Juni Tabell 3 Tidplan för fordonsanskaffning Projekt Bullerskyddsåtgärder och övrig omgivningspåverkan Målsättningar inom bullerområdet I Stockholms läns landstings miljöprogram "Miljöutmaning 2016" fastställs målet att "landstingets aktiva arbete med att minska bullerpåverkan ska fortsätta och utvecklas." I det regionala trafikförsörjningsprogrammet anges att den regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKTM) mål till år 2030 är att "Alla boende i Stockholms län ska ha bullernivåer på högst 70 db(a) max på uteplats invid fasad samt maximalt 45 db(a) inomhus nattetid från den kollektiva spårtrafiken". Dessa målsättningar kommer att kräva omfattande åtgärder på såväl kort som lång sikt. Ny teknik för att motverka bullerstörning På flera av Roslagsbanans sträckor genom de nämnda kommunerna har Trafikförvaltningen redan tidigare uppfört bullerskärmar eller -vallar, exempelvis genom Enebyberg, Näsby Park och norr om Mörby. Dessa traditionella bullerskydd är mycket effektiva men speciellt höga bullerskärmar anses av många förfula landskapsbilden. Därför har Trafikförvaltningen installerat alternativa bullerskydd på provsträckor samt genomfört olika kartläggningar och tester. Utvärderingen av alternativa s.k. spårnära (låga) bullerskärmar slutfördes under sommaren 2012 och i oktober samma år togs beslut om att denna teknik fortsättningsvis ska användas på ställen där traditionella skärmar är mindre lämpliga. Åtgärder på hela Roslagsbanan Spårnära skärmar och traditionella bullerskyddsskärmar kommer att monteras där behov finns på de befintliga enkel- och dubbelspårsträckorna och när spåren är avstängda för övriga spårarbeten. Övriga bullerskyddsåtgärder såsom fönsteråtgärder, lokala skärmar mm. kommer att ske under hela året. Frivillig tillståndsprövning Eftersom Trafikförvaltningen upplever att lagstiftningen inom bullerområdet inte är tillräckligt klargörande genomförs ett arbete med s.k. frivillig miljötillståndsprövning för hela Roslagsbanan. Syftet med denna prövning är att få en sammanhållande, accepterad och beslutad myndighetssyn på vilka miljövillkor, inklusive bullerkrav, som verksamheten på Roslagsbanan har att rätta sig efter, vilket gynnar SL:s trafik, de boende och de lokala myndigheterna. Samråd för tillståndsprövning har redan skett

7 Stockholms läns landsting 7(10) med kommunerna, tillsynsmyndigheterna och Länsstyrelsen samt med enskilda berörda genom kungörelser i tidningar och direktutskick med post. Samrådsunderlag har skickats ut till samtliga ca fastighetsägare inom 100 m avstånd från banans hela sträckning. Underlagen har även skickats till hyresgäster. För närvarande pågår en sammanställning av inkomna synpunkter vilket ska vara klart till 1 december Ansökan till Länsstyrelsen görs sedan senast 15 december 2012 och Trafikförvaltningen bearbetar Länsstyrelsens eventuella synpunkter och gör kompletteringar till Länsstyrelsen senast 30 maj Länsstyrelsen beslut förväntas senast 30 juni Nytt uppdrag; Säkerhetshöjande åtgärder i Plankorsningar Trafikförvaltningen genomför en kartläggning av samtliga plankorsningar på Roslagsbanan, både de som ingår inom och de som ligger utanför de pågående dubbelspårs-utbyggnaderna Roslags Näsby - Lindholmen och Viggbyholm - Akersberga. Utredningens del 1 omfattar följande punkter: Identifiera samtliga plankorsningar, Gång och cykelkorsningar, plattformsangöringar och smitvägar. För respektive korsningspunkt anges dagens skydd. Ta fram förslag till kortsiktiga åtgärder för att höja säkerheten i dem olika korsningspunkterna. Fokus ska vara på enkla åtgärder som ger hög effekt. o Prioritera åtgärderna i en lista utifrån den korsningspunkt som är mest akut att åtgärda kopplat till risk för olycka. Utredningens del 2 omfattar följande punkter: Ta fram förslag till långsiktiga åtgärder för att höja säkerheten i de olika korsningspunkterna. o Prioritera åtgärderna i en lista utifrån den korsningspunkt som är mest akut att åtgärda kopplat till risk för olycka Förslag till ny huvudtidplan Huvudtidplan för Program Roslagsbanans utbyggnad föreslås nu senareläggas ca ett år (ny tidplan enligt bilaga 2) i relation till nu gällande tidplan. Erfarenheterna hittills visar att det föreligger stor risk för överklagande av järnvägsplaner som ger förseningar, framförallt för dubbelspårsutbyggnaden men även för en ny depå i Molnby. Länsstyrelsen har ändrat inställning till att förundersöka och senare gräva ut arkeologiska områden med stenåldersgravar mm. så att arbetet inte kan fortsätta enligt ursprunglig planerad tidplan. Med anledning av resursläget på marknaden föreligger viss risk för behov av senareläggning även för anskaffningen av nya fordon.

8 Stockholms läns landsting (10) Förslag till ny huvudtidplan inkluderande förändringar och kompletteringar: Dubbelspåret på sträckan Visinge - Täby kyrkby senareläggs ett år till augusti 2015 och effektmålet jämn 15- minuterstrafik samt insatståg nås i sin helhet vid denna tidpunkt. Dubbelspårsträckorna för att klara effektmålet 10- minuterstrafik i sin helhet senareläggs ett år och nås först under Som ett led i att möjliggöra ett minskat investeringsbehov ses planeringen av dubbelspårsträckor över. o Nya fordon planerans för leverans under perioden juni juni o Depån i Molnby dimensioneras endast för de nya fordonen och därmed behålls Mörby verkstad tills vidare. Beräknas att vara klar i december Planering av depån i Rydbo avbryts och en ny depå utreds separat och samordnas med en eventuell exploatering av Stockholms Östra stationsområde. o Bullerskyddsåtgärder på hela Roslagsbanan utförs under åren o Förslag till plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar arbetas fram under Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen att att att fatta förnyat inriktningsbeslut avseende programskedet för Roslagsbanans uppgradering i enlighet med förslag till ny huvudtidplan inkluderande förändringar och kompletteringar samt uppdra åt förvaltningschefen, genomföra redovisade aktiviteter, samt återkomma till Trafiknämnden i mars 2013 med förslag till genomförandebeslut avseende Roslagsbanans utbyggnad Johan von Schantz Avdelningschef Projekt och Upphandling

9 Stockholms läns landsting 9(10) Bilaga i / ROSLAGSBANAN K.i r si.i ArtaiKh "1 I.M.:c)\ld VisinQ* öslcrskär Ensta \ y C.;li.f pnifel - Rosl.<i s Näsby //, P rlasbyiiatk r, : : ni.: Djuijicjiis Eket/ Vi RiA»Ä'lt.«jfn.. y t /uiotp Öslbtrg». US), ' I 1,' -IIMI ;:>I>II,I.'. J V \ I s 1 ; sot MS' i-:< //" Ve.idtvJgér.. j - ~ Djursholm. 0 by StMlsurcl Tcekpntöiklaring ==;... ( c-:,'» E3 ii ti ii Stockholms Östra Figur i. Karta över Roslagsbanan, siffrorna hänvisar till numrering i tabell i och 2

10 Stockholms läns landsting 10 (10) Bilaga 2 Förslag Huvudtidplan Program Roslagsbanan oubbaibpsr Hr*o tte lur>d-vpl I» irtu ns Vinnus-Tiby R>-BBoAk9rtrunö Tr#flktl«rt utokr-imvflk <Jk ARU-ABQ WMCHTAIUND T«tftstartt««irn- 6H*JP^1ftB ' BsnorfrtBrBrttl» > TrrflHtori IP-rnln faflmt Rdstoot HStby-VlcIng* VlurjbyriDlrii-R^tibDiMDlnlr/.LImJhDlriisnl IH+JPJVWB > QsnnwrtbrBtitte pli.ntkllö» kdrinlnnnr pfitu' v.n :<.: DBp6 Molnby, enfcbrt nya Tordon Nya Foröc-n Upprustning fortfon Tiiijjangiiijnataanpaaänirijj stationär man. upprmnaima Proj ofisnomlörbnat ^ Uppfianfli )\ FPHlPTiril»v»fknlB.Tn»piB ForöDntDmöfODnaaDBti ls*srant > j Tsttsv lörfldn MBlnty- TrariKavfitflniBnlnBigr Bullar onriövrirj omglvrilngapavbrkan Prov, projsklsrlnp Ditt osndrrrtörsnift

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj

Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj 2011 2011-05-16 1 Deltagare från SL Johan von Schantz Teknisk Direktör/ Programsponsor Ulf Brandt Sektionschef Fastighetsutveckling Stefan Wallin

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Regina Kevius. Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 KS 2009/0121

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Regina Kevius. Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 KS 2009/0121 1(6) KS 2009/0121 Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 Sammanfattning Parallellt med den ökande befolkningen i Nordostsektorn erfodras att kollektivtrafiken byggs ut. Stora delar av Roslagsbanan är enkelspårig

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan

Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan 1 (4) Datum 2011-10-17 Identitet TN 1110-212 Trafiknämnden Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan Kapacitetsförstärkning inkl. dubbelspår Etapp 1 och 2, depåer, upprustning och tillgänglighetsanpassning

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Trafiknämndeii Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 (8) 2012-11-01 TN 1204-0108 TN 1209-0183 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NK Svar på skrivelser

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Underrättelse om granskning/utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning tör Roslagsbanan sträckan Hägernäs- Ullna kvarnväg

Underrättelse om granskning/utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning tör Roslagsbanan sträckan Hägernäs- Ullna kvarnväg AB Storstockholms lokaltrafik Projekt och upphandling Program Roslagsbanan 1(1) Datum 20140423 IdenUlel SL20133635 InformllUonss3kerhelsklass K1 (Öppen) vår referens. Maria Olsson 0707751150 Enligt sändlista

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:38 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(56) Handläggare Carl Silfverhielm 08-686 40 41 Carl.Silfverhielm@sll.se Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län PM Framtida

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Bakgrund och beskrivning av det kompletterande underlaget. Utveckling och utbyggnad av Roslagsbanans depåfunktion

Bakgrund och beskrivning av det kompletterande underlaget. Utveckling och utbyggnad av Roslagsbanans depåfunktion 1(5) Handläggare Bodil Johansson 073-339 38 08 bodil.johansson@sl.se Utveckling och utbyggnad av Roslagsbanans depåfunktion Kompletterande underlag - Ny depå i Molnby Bakgrund och beskrivning av det kompletterande

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Beslutsdatum, instans gsbeslut på delar avv etapp 2. gsbeslut avseende upprustning

Beslutsdatum, instans gsbeslut på delar avv etapp 2. gsbeslut avseende upprustning Handläggare Johan von Schantz 08-686 3877 Johan.vonschantz@sll.se Trafiknämn nden 2013-04-16 6, punkt 188 1(12) TN2-2013-0 Beslut om kostnadsreduceringarr avseende investeringsutgiftt för Roslagsbanans

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City

Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City 1(5) Projekt och upphandling Handläggare Johan von Schantz 08-868 38 77 johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 24 Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt:

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt: Planprocessen Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: christine.forsberg@taby.se Tfn direkt: 08-5555 9208 Planeringen för ombyggnaden av Roslagsbanan sker i två parallella processer där kommunen

Läs mer

Tvärbanans förlängning till Sickla station Christina Gerremo, Nacka kommun och Ulf Westlund, Trafikförvaltningen

Tvärbanans förlängning till Sickla station Christina Gerremo, Nacka kommun och Ulf Westlund, Trafikförvaltningen Tvärbanans förlängning till Sickla station Christina Gerremo, Nacka kommun och Ulf Westlund, Trafikförvaltningen 2 STOCK- HOLMS STAD NACKA KOMMUN 3 Stockholms stad Nacka kommun 4 Varför förlängs Tvärbanan

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:111 RI (Dnr 129-704/2016) Yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län angående AB Storstockholms Lokaltrafiks frivilliga ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

Upphandling av IT-drift och support (DIT17)

Upphandling av IT-drift och support (DIT17) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 6 Upphandling av IT-drift och support (DIT17) Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut att genomföra upphandling

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95)

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) plats typ driftsatt slopat notiser Almedal 75 1978-05-21 2010-10-10 Slopat klockan 03.55 angivet datum Altorp Microlok II 2000-09-2x Återupptagen

Läs mer

FÖRSTUDIE ROSLAGSBANAN KAPACITETSFÖRSTÄRKNING INKLUSIVE DUBBELSPÅR ETAPP 2. SLUTRAPPORT PLAN Rapport 2010:1

FÖRSTUDIE ROSLAGSBANAN KAPACITETSFÖRSTÄRKNING INKLUSIVE DUBBELSPÅR ETAPP 2. SLUTRAPPORT PLAN Rapport 2010:1 FÖRSTUDIE ROSLAGSBANAN KAPACITETSFÖRSTÄRKNING INKLUSIVE DUBBELSPÅR ETAPP 2 SLUTRAPPORT PLAN Rapport 2010:1 Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen)

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 5 Upphandling av Drift och underhåll för tekniska anläggningar avseende tele-, transmission och IT-styrd

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

JIL tockholms läns landsting

JIL tockholms läns landsting JIL tockholms läns landsting Trafiknämnden 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-10-29 TN 1210-0203 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Svar på skrivelse från (MP) "Restiden mellan Järna och Stockholm

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande-

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna.

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna. 3.6.2 Målpunkter Huvudsakliga er för nordostkommunernas invånare är centrala Stockholm samt Mörby centrum, Danderyd sjukhus och Täby centrum. Kollektivtrafikpunkter såsom Roslagsbanans stationer är också

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon

Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon 1(5) Handläggare Ragna Forslund 070-786 19 59 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 10 Genomförandebeslut informationssystem ombord och kring fordon Ärendebeskrivning Med detta ärende föreslås

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 13 Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger Ärendebeskrivning Sverigedemokraterna

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-12-11 KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning 1(5) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 9 Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning beskrivning Beslut

Läs mer

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 1 Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 Stefan Persson, Stockholms läns landsting 2014-03-07 1. Stockholmsförhandlingen 2013 2. Tunnelbana till Nacka och till Gullmarsplan/Söderort

Läs mer

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum Samråd 5-19 maj Nyköpings Resecentrum Nyköpings resecentrum - Samråd Övergripande information om Ostlänken Samrådets syfte Syftet med projektet - ändamål Järnvägsplan Nyköpings kommun informerar Miljöförutsättningar

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

1 SL:s svar på miljöprövningsdelegationens kompletteringskrav

1 SL:s svar på miljöprövningsdelegationens kompletteringskrav Till Länsstyrelsen i Stockholms län Miljöprövningsdelegationen Dnr. 5511-42384-2013 angående ansökan om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6 tredje stycket miljöbalken för bedrivande av järnvägstrafik

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Inriktningsbeslut för investeringsobjekt Depå

Inriktningsbeslut för investeringsobjekt Depå 1 (6) Förvaltning för utbyggd tunnelbana Handläggare: Ulf Larsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Inriktningsbeslut för investeringsobjekt Depå Ärendebeskrivning Detta ärende gäller inriktningsbeslut

Läs mer

Informationsmöte om Sverigeförhandlingen

Informationsmöte om Sverigeförhandlingen Informationsmöte om Sverigeförhandlingen 2015-12-10 Charlotte Hedlund Översiktsplanerare Syftet med möte Information om Sverigeförhandlingen Nytta för Stockholm Nordost (STONO) och Österåker Deltagande

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 1 Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 2 Innehåll Bakgrund Vad ska vi bygga? Tid & pengar Byggtiden De fyra projekten Planläggning och miljöprövning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-22 1 Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-15 Björn Holmberg Stabschef 2014-05-22 2 Samhällsuppdraget Genom kollektivtrafiken bidrar Trafikförvaltningen till att Stockholm är Europas mest

Läs mer

Beslut om kostnadsreduceringar avseende investeringsutgift för Spårväg City

Beslut om kostnadsreduceringar avseende investeringsutgift för Spårväg City 1(9) Projekt och Upphandling Handläggare Johan von Schantz 08-868 3877 Johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2013-06-18, punkt 9 Beslut om kostnadsreduceringar avseende investeringsutgift för Spårväg City

Läs mer

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken 1 (5) Datum 2011-10-11 Identitet TN 1110-214 Trafiknämnden Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken Sammanfning På lång sikt är SL:s mål den allmänna kollektivtrafiken ska upplevas som det mest raktiva

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort

Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort Stockholms läns landsting 1(9) Förvaltningen för utbyggd tunnelbana Handläggare: Stefan Persson Ankom Stockholms läns landsting 2014-03- 2 8 Landstingsstyrelsens arbetsutskott wisiivmtilt^ IIMllllllll

Läs mer

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09)

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 19 37 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 9 Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) Ärendebeskrivning Ärendet avser

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda 1(6) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Version Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 8 TN 2013-0695 Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Läs mer

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station 1(4) Projekt och Upphandling Programsektionen Pendeltåg Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-22 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 23 Ärende/Dok. id. SL-2014-0538 Infosäk. klass

Läs mer

Program för detaljplan för dubbelspårsutbyggnad mellan Visinge och Täby Kyrkby i Täby kommun

Program för detaljplan för dubbelspårsutbyggnad mellan Visinge och Täby Kyrkby i Täby kommun 1(15) STADSBYGGNADSKONTORET PROGRAM 2010-05-10 Stadsbyggnadskontoret Karin Gylling Dnr SBN 215/2008-33 Program för detaljplan för dubbelspårsutbyggnad mellan Visinge och Täby Kyrkby i Täby kommun TÄBY

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken,

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken, Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-08-21 LS 1306-0888 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-09- 03 0 0005 Landstingsstyrelser! Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra 1 2014-10-25 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Informationsmöten 25 oktober 2014 kl 11, 13 och 15 Folkets Hus, Varberg Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen och Region Halland Varbergstunneln

Läs mer

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande.

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande. PM 2015:187 RI+VII (Dnr 123-1488/2015) Lokaliseringsutredning Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden Yttrande över kungörelse av Lokaliseringsutredning Arenastadslinjen från förvaltningen

Läs mer

Förnyat genomförandebeslut Spårväg City

Förnyat genomförandebeslut Spårväg City 1(7) 2010-11-15 Dokumenttyp Genomförandebeslut Handläggare Gabriella Burel Version 0.7 Styrelsen Informationssäkerhetsklass Förnyat genomförandebeslut Spårväg City Bakgrund I juni 2007 beslutade AB Storstockholms

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 1 (6) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-147 Trafiknämnden Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014 Enligt SL:s styrelses beslut 2004-08-31 skall styrelsen årligen ta ställning till

Läs mer

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Sida 1 (6) 2017-01-04 Handläggare Fastighetskontoret Lena Johanson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 269 28 lena.johanson@stockholm.se Handläggare Karin Bolin Stockholms stadsbibliotek Telefon: 08-508

Läs mer

Information om bytespunkt Årstaberg

Information om bytespunkt Årstaberg 1(3) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se INFORMATIONSÄRENDE 2017-01-19 Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Information om

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg 1(3) Projekt och Upphandling Handläggare Stefan Lindqvist 08-686 40 47 stefan.lindqvist@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-27 Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 4 Diarienummer TN 2013-0693 Infosäk. klass K1

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

grön obligation Återrapportering av

grön obligation Återrapportering av Återrapportering av grön obligation Som första landsting i Sverige emitterade Stockholms läns landsting i maj 2014 en grön obligation. Obligationen finansierade två miljöinriktade investeringsprojekt:

Läs mer

Trafikverket satsar på Nynäsbanan. Minska störningar i trafiken Öka kapaciteten och punktligheten Höja säkerheten

Trafikverket satsar på Nynäsbanan. Minska störningar i trafiken Öka kapaciteten och punktligheten Höja säkerheten Trafikverket satsar på Nynäsbanan Minska störningar i trafiken Öka kapaciteten och punktligheten Höja säkerheten 1 2012-06-19 Bakgrund Tidigare var det många störningar och begränsningar längs Nynäsbanan

Läs mer

Datum 2012-02-06. att notera att frågan om en trafikövningsplats vid Rörken bör prövas utifrån kommersiella villkor, samt

Datum 2012-02-06. att notera att frågan om en trafikövningsplats vid Rörken bör prövas utifrån kommersiella villkor, samt KS 14 7 MARS 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Nilsson Christoffer Datum 2012-02-06 Diarienummer KSN-2008-0676 Kommunstyrelsen Trafikövningsplats vid Rörken Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby- samrådsförslag. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden.

Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby- samrådsförslag. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden. Sida 1 (9) 2014-06-16 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Sophie Dahllöf Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 83 Sophie.dahllof@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2014 08 28 Trafiknämnden

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut

Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut Dnr Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Katarina Kjellberg 08-508 261 63 Till Trafiknämnden 2015-05-21 Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana g Ankom Stockholms läns landsting 2015-10- 2 6 Dnr. TJÄNSTEUTLÅTANDE FUT 1506-0086 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport 2015 september månad

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Ragna Forslund 08 686 1959 ragna.forslund@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 Version Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 9 Ärende/Dok. id. TN 2014-0156 Infosäk. klass K1

Läs mer