Program för detaljplan för dubbelspårsutbyggnad mellan Visinge och Täby Kyrkby i Täby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för detaljplan för dubbelspårsutbyggnad mellan Visinge och Täby Kyrkby i Täby kommun"

Transkript

1 1(15) STADSBYGGNADSKONTORET PROGRAM Stadsbyggnadskontoret Karin Gylling Dnr SBN 215/ Program för detaljplan för dubbelspårsutbyggnad mellan Visinge och Täby Kyrkby i Täby kommun TÄBY KYRKBY TÄBY KYRKBY STATION GRIBBYLUND VISINGE STATION VALLABRINK Programmet omfattar Roslagsbanan och dess närområde ungefär 4 km i nord/sydlig riktning. Från den i dag obevakade övergången söder om Visinge station norrut till Täby Kyrkby station.

2 2(15) INLEDNING Planeringens syfte Syftet är att möjliggöra en dubbelspårsutbyggnad och kurvuträtning av Roslagsbanan mellan Visinge station och Täby Kyrkby. Programområdet Programmet omfattar en av de sträckor i Täby kommun som ingår i SL:s första etapputbyggnad av Roslagsbanan till dubbelspår. Programområdet utgörs av Roslagsbanan och dess närområde ungefär 4 km i nord/sydlig riktning. Från den i dag obevakade övergången söder om Visinge station norrut till Täby Kyrkby station. I varierande grad påverkar utbyggnaden omgivande markområden. Sammanfattning av programförslaget Programmet redovisar den sträcka där dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan är aktuellt. Syftet är att möjliggöra en dubbelspårsutbyggnad och kurvuträtning av Roslagsbanan mellan Visinge station och Täby Kyrkby. För att dubbelspårsutbyggnaden ska vara möjlig krävs det enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg att en järnvägsplan upprättas. En järnvägsplan får inte strida mot gällande detaljplan. Planprogrammet redogör för bakgrundsinformation och nuvarande markanvändning samt belyser väsentligare frågor att hantera i den fortsatta planprocessen. Länsstyrelsen har prövat miljöpåverkan för utbyggnad av Roslagsbanan etapp 1 och i ett beslut till SL meddelat att utbyggnaden kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. Programmet omfattar hela sträckan Visinge station till Täby kyrkby station. Långt ifrån hela sträckan kommer att beröras av kommande detaljplaneändringar. I nuläget innan intrånget från den ombyggda banan är fastställd kan inte de planer som faktiskt kommer att beröras kunna identifieras. Därmed kan inte heller den slutliga miljöpåverkan inom kommande planområden att fastställas. 2

3 3(15) BAKGRUND Stora delar av Roslagsbanan är enkelspårig vilket är kapacitetssänkande och innebär en flaskhals för tågtrafiken på banan. Tidtabellen är oregelbunden och tågmöten vid stationer är tidsödande och gör trafiken störningskänslig. AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har gjort en förstudie för partiella dubbelspårsutbyggnader på Roslagsbanan (PLAN Rapport 2008:8) daterad I förstudien framgår planer för utbyggnad av dubbelspår på Roslagsbanans sträckning mellan Roslags Näsby Lindholmen samt Galoppfältet Åkersberga. I en första etapp (av två) ingår bland annat delen Visinge Täby kyrkby. De övergripande målen med en dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan är att ge tågtrafiken styva tidtabeller och minskad störningskänslighet. Målet för etapp ett är att etablera styv 15-minuterstrafik kompletterat med snabbtåg under högtrafiken. Etapp två har som mål att etablera styv 10- minuterstrafik. För att dubbelspårsutbyggnaden ska vara möjlig krävs det enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg att en järnvägsplan upprättas. En järnvägsplan får inte strida mot gällande detaljplan. I samband med att SL påbörjat arbetet med upprättande av järnvägsplan har SL också inkommit till Täby kommun med en ansökan om ändring av detaljplan för de planer som berörs av den aktuella delen av dubbelspråsutbyggnaden. SL menar att utbyggnaden av dubbelspår medför ändringar av detaljplanerna S166, S189 och S160. Dessa planer ligger längs med befintligt spår söder om Norrortsleden i närhet till Visinge station se vidare under rubrik detaljplaner sid 4. Norr om Norrortsleden tror SL sig klara utbyggnaden inom befintligt spårområde. KOMMUNALA BESLUT Kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott beslutade den att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta, alternativt ändra eller upphäva, berörda detaljplaner för att möjliggöra dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan mellan Visinge och Täby kyrkby. 3

4 4(15) PLANFÖRHÅLLANDEN Översiktsplan I december 2009 antog kommunfullmäktige ny översiktsplan för Täby kommun, Det nya Täby. Översiktsplanen redovisar kommunens mark och vattenanvändning fram till år Översiktsplanen framhåller att en god kollektivtrafik har alltid och kommer alltid att vara en avgörande faktor för uppbyggnaden av ett samhälle. I nordostsektorn har Roslagsbanan varit ryggraden i kollektivtrafiksystemet under över 100 år. Utmaningen för nordostkommunerna och för Stockholmsregionen är att klara en tillväxt i nordostsektorn och samtidigt klara regionens miljömål. En del i detta är att sektorn ökar andelen spårburna kollektivtrafikresor. För att klara detta behöver främst två åtgärder förverkligas. Dels måste Roslagsbanan byggas ut med dubbelspår på hela sträckan, dels behöver en ny, snabbare och kapacitetsstarkare spårburen kollektivtrafiklösning skapas som komplement till Roslagsbanan. Utbyggnaden av dubbelspår medför inte några begränsningar för de områden som i översiktsplanen utgör utbyggnadsområden för bostäder. Detaljplaner Detaljplaner norr om Norrorsleden tros inte beröras av utbyggnaden Detaljplan S189 berörs Detaljplan S166 berörs Detaljplan S160 berörs Gällande detaljplaner redovisas med nummer och yta. Detaljplanerna S189, S166 och S160 berörs av dubbelspårsutbyggnaden. Först när det finns ett förslag till järnvägsplan kan man se om någon ytterligare detaljplan påverkas. 4

5 5(15) I dagsläget är det känt att detaljplanerna S189, S166 och S160 berörs av Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad. Först när det finns ett förslag till järnvägsplan kan man se om någon ytterligare detaljplan påverkas. Visinge stations ligger i dag delvis inom detaljplan S160, planen anger NATUR som markanvändning. Pågående markanvändning strider därför mot gällande plan. Grönplan Täby kommuns grönplan visar visionen för kommunens park- och naturområden. Den redovisar ett sektorsintresse och är ett underlag till bland annat översikts- och detaljplaner, där avvägningar görs mot andra intressen. Grönplanen antogs av miljö- och byggnämnden i Pågående planering i omgivningen Ett program för detaljplan för område vid Ängsvägen inom kommundelen Täby kyrkby i Täby kommun finns framtaget. Samråd hölls i januari Planeringen syftar till att undersöka möjligheterna till byggnation av i första hand bostäder, men även verksamheter av icke störande karaktär i området kring Ängsvägen i Täby kyrkby. NULÄGESBESKRIVNING Pågående markanvändning Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik som utgår från Stockholms Östra Vid Valhallavägen i Stockholm med slutstationerna Kårsta, Österskär och Näsbypark. Järnvägssträckan och dess närområde som utgör området för planprogram mellan Visinge station och Täby kyrkby station är ungefär fyra kilometer. Stationen i Visinge är utformad med sidoperronger av betong placerade öster och väster om spårområdet som även har ett mötesspår. Den östra perrongen ligger idag inom planlagt område för natur, detaljplan S160. 5

6 6(15) Boende inom kommundelarna Täby kyrkby, Broby, Ensta och Karby Det bor ungefär 2000 personer på 500meters avstånd från stationen i Täby kyrkby. Antalet boende inom en radie av 1km är cirka 4800 personer. Bebyggelsen närmast stationen består av inslag av flerbostadshus, radhus samt till viss del även friliggande villor. På östra sidan av stationen finns en skola. Längre ifrån stationen är bebyggelsen till största del radhus och friliggande villor. Antal påstigande per dygn var år 2008 på stationen i Täby kyrkby enligt SL 1300 personer. Inom en radie av 500meter från stationen i Täby kyrkby bor cirka 2000 personer. Inom en radie av 1km bor cirka 4800 personer. Det bor ungefär 1000 personer på 500meters avstånd från Visinge station. Antalet boende inom en radie av 1km är cirka 4300 personer. Antal påstigande per dygn var år 2008 på Visinge station enligt SL 400 personer. Inom en radie av 500meter kring Visinge station bor ca 1000 personer. Inom en radie av 1km kring Visinge station bor 4300 personer. 6

7 7(15) Markägoförhållanden Järnvägsområdet längs Roslagsbanan ägs av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). All bostadsbebyggelse i kommundelarna Broby och Täby Kyrkby är i privat ägo. Det öst-västliga rekreationsområde, Stolpaskogen och Erikslundskogen, söder om Visinge station ägs av Täby Fastighets-AB respektive Täby kommun. Norr om Bergtorpsvägen där kurvuträtning ska genomföras finns ett antal privata fastigheter som påverkas i mindre omfattning av de förändringar som dubbelspårsutbyggnaden och kurvuträtningen medför. Natur och kulturmiljö Från Visinge station och norr ut till Visinge gård går banan i huvudsak längs skogmark med inslag av öppen mark. Vidare norrut fram till bebyggelsen i Täby kyrkby går banan genom ett öppet kulturlandskap som är en viktig spridningslänk mellan Angarn- och Rösjökilen. Öster om järnvägen ligger de värdefulla ängsoch hagmarkerna vid Prästgården/Skogberga som är av riksintresse för naturvården och ett Natura2000- område Riksintresse för naturvården och Natura2000- område vid Prästgården/Skogberga. Längs Roslagsbanans närområde finns ett antal av Riksantikvarieämbetet utpekade fornminnen. Om kurvuträtning eller dubbelspårsutbyggnad visar sig medföra påverkan på dessa behöver detta studeras vidare och eventuell utredning bekostas av SL. Område skrafferat i rött är riksintresse för kulturmiljövården. Område utpekat av Riksantikvarieämbetet som utgör fornminne, försvarsanläggning. 7

8 8(15) Rekreation Roslagsledens sträckning påverkas av stängning av övergången för Karbygårdsvägen. Vid byggnation av Norrortsleden förbereddes alternativa sträckningar för Roslagsleden som nu blir aktuella alternativ. Stolpaskogen och Erikslundskogen utgör ett av kommunens mest frekvent använda rekreationsområde med väl etablerade motionsslingor och naturstigar. Roslagsledens sträckning påverkas av stängning av övergången för Karbygårdsvägen. STOLPASKOGEN ERIKSLUNDS- SKOGEN Del av karta över Täbys grönområdens rekreativa värden. Erikslundskogen och Stolpaskogen är utpekade som rekreationsområden med ett mycket högt rekreativt värde. Teknisk försörjning Inom föreslaget programområde finns det idag ett flertal ledningsägare, en huvudvattenledning som ägs av Norrvatten, gasledning från Hagby, korsande kommunala vatten- och avloppsledningar, liksom el-kraftledningar finns i området. Trafik Söder om Visinge station finns det en obevakad gång- och cykelövergång med fållor. Passagen är en förlängning av gång- och cykelvägen från Vallatorp via Stolpaskogen och mot bebyggelsen i öster samt Enstaområdet. 8

9 9(15) Vid Visinge station finns det möjlighet till bussangöring för ersättningstrafiken och angöring för bilister för att hämta och lämna passagerare. Infartsparkering saknas. Stationen har sidoplattformar med obevakade övergångar med fållor i plattsformsändarna. Roslagsbanan korsar Bergtorpsvägen med en bro. Trafikmatningen av Efraimsbergsområdet, som består av ett tiotal fastigheter, sker idag via den enskilda Efraimsbergsvägen. Roslagsbanan korsas i plan och är utbyggd med bom och signalanläggning. Vägen kommer att vara tillfart till den nya ridanläggningen som är under uppförande öster om Roslagsbanan och söder om Norrortsleden. En enkel gång- och cykelväg som saknar belysning är utbyggd från Efraimsbergsvägen öster om Roslagsbanan, med en bro över Norrortsleden till Ängsvägen i norr. Norrortsleden korsas av Roslagsbanan och gång- och cykelvägen på broar. Karbygårdsvägen är idag den enda tillfarten för fastigheten Solhöjden, fastigheten är i privat ägo. Karbygårdsvägen korsar Roslagsbanan via en obevakad signalreglerad plankorsning av Roslagsbanan. Ängsvägsområdet har sin trafikmatning via Åkerivägen som korsar Roslagsbanan km i plan. Korsningen är utbyggd med signal och bomanläggning. I Ängsvägens norra del finns det en gång- och cykel överfart i plan med Roslagsbanan. Korsningen har ljud-ljussignal samt fållor. Från Ängsvägen i norr finns det en grusad gång- och cykelväg utan belysning öster om Roslagsbanan som leder till Prästgårdsvägen. Prästgårdsvägen och vidbyggd gång- och cykelväg korsar Roslagsbanan i plan med ljud-ljus och bomanläggning. Vägen är en av kommunens huvudgator. Norr om Prästgårdvägen och öster om Roslagsbanan finns det en gång- och cykelväg som är belyst och som har anslutningar till Täby kyrkby station samt fortätter norrut till Byleområdet. Täby kyrkby station är utbyggd med bussangöring för ersättningstrafiken. Det finns infartsparkeringsplatser (cirka 60 stycken) fördelat på båda sidor om stationen. Stationens mittplattform kan nås via signal och bomreglerade plankorsningar i plattformsändarna. Förutom Roslagsbanans stationer i Visinge och Täby kyrkby finns det busshållplatser på Bergtorpsvägen i korsningen med nya Täbyvägen, vid 9

10 10(15) korsningen med Norrortsleden, på Vikingavägen norr om Åkerivägen och vid korsningen med Prästgårdsvägen. Störningar och risker Tågtrafiken ger upphov till bullerstörningar för närboende. Riktvärdena för nyplanering överskrids kraftigt och gett upphov till ett flertal klagomål från boende. SL har lämnat bidrag till ett antal fastighetsägarna för att motverka störningar på fastigheterna. Järnvägen medför också barriäreffekter för människor och djur. Vid passage utanför anordnade passager finns stora risker för påkörningsolyckor. Sådan kan dock även förekomma vid bevakade/obevakade övergångar. 10

11 11(15) PROGRAMFÖRSLAG Markanvändning De av SL föreslagna ändringar av Roslagsbanan, delsträckan mellan Visinge och Täby kyrkby, som finns redovisade i SL:s förstudier för dubbelspårsutbyggnaden (del 1 och del 2), redovisas tillsammans med programmets förslag till markanvändning. Se tillhörande A3 med rubriken: Föreslagen markanvändning Trafik För att gående och cyklister skall kunna färdas mellan kommundelar och ta sig fram till tex. ridanläggningen måste en översyn av gång- och cykelnätet studeras. Vissa befintliga gång- och cykelvägar måste standardhöjas med ny beläggning och belysas. Plankorsningen för gång- och cykelvägen som ligger söder om Visinge station förses med förstärkt skydd alternativt byggs om till planskild korsning. Vidare utredning behövs för att välja lösning. SL föreslår en kurvuträtning av järnvägen på sträckan Visinge station och Efraimbergsvägen. Kommunen föreslår att man utnyttja den gamla banvallen till att bygga gång- och cykelväg från Visinge till Efraimsbergsvägen. Nuvarande järnvägsbro över Bergtorpsvägen kan övergå till att vara gång- och cykelbro med anslutning till Visinge station. För att minimera barriäreffekten mellan Efraimsberg och Visingedalen bör man utreda om det är möjligt att anlägga en ekodukt över spåren ca 200 m norr om Bergtorpsvägen. Ny bro för Roslagsbanans dubbelspår över Bergtorpsvägen erfordras om kurvuträtningen skall utföras. Korsningen Roslagsbanan-Efraimsbergsvägen föreslås att byggas om till planskild korsning. Korsningspunkten föreslås flyttas ca 100 m söder ut. En ny järnvägsbro över Norrortsleden kommer att byggas öster om befintlig järnvägsbro. Plankorsningen vid Karbygårdsvägen föreslås av SL att stängas. Angöring till Solhöjden kan ske via en ombyggnad av gång- och cykelvägen till Ängsvägen. Åkerivägens plankorsning behålls, men en ytterligare gångbana skall byggas på norra sidan mellan järnvägen och Ängsvägen. 11

12 12(15) Gång- och cykelöverfarten i Ängsvägens norra del föreslås av SL att stängas. Befintlig grusad gång och cykelväg mot Prästgårdsvägen kan byggas om till en asfalterad och belyst gång- och cykelväg som en alternativ lösning. Prästgårdvägen kommer att behöva profiljusteras på ömse sidor om dubbelspåren i samband med utbyggnaden. Vid Täby kyrkby station bibehålls nuvarande signal och bomförsedda övergångar i plattformsändarna. Störningar och risker En utbyggnad av Roslagsbanan till dubbelspår medför tätare trafik och högre hastigheter. Detta ger högre bullernivåer än dagsläget. Eftersom upprustningen av banan är att betrakta som väsentlig ombyggnad gäller nyplaneringsnormerna. Detta medför att SL ska genomföra bullerskyddsåtgärder för att klara dessa normer. Efter utbyggnaden beräknas därför bullernivåerna vi de mest utsatta bostäderna att minska. Vibrationer i samband med tågtrafiken kan orsaka störningar och även förstärka upplevelsen av bullerstörningarna. Barriäreffekterna kommer att kraftigt öka med utbyggnad till dubbelspår för djurlivet generellt längs hela banan och för människor genom att ett antal övergångar planeras att stängas. Även barriären för djur som rör sig längs Karbyån förstärks där den korsar järnvägen. Det parallella gång- och cykelnätet längs järnvägen påverkas på vissa sträckor och behöver flyttas. Vid kurvuträtningar kommer omhändertagande av eventuella föroreningar i den gamla järnvägsbanken bli nödvändigt. Under byggtiden kan störningar vid arbeten på banan och transporter till och från arbetsplatsen framför allt i form av buller påverka boende. Teknisk försörjning Inom föreslaget programområde finns det idag ett flertal ledningsägare som kommer att beröras av dubbelspårsutbyggnaden och kurvuträtningen. Huvudvattenledning som ägs av Norrvatten, gasledning från Hagby, korsande kommunala vatten- och avloppsledningar, liksom el-kraftledningar finns i området. Utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar kan komma att bli aktuellt. Gatubelysning behöver kompletteras inom området, även för gång och cykelbanor på vissa delar, för att få ett mer attraktivt och funktionellt gång- och cykelnät. 12

13 13(15) BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN För detaljplaner som medför betydande miljöpåverkan ska miljöbedömning utföras, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utarbetas och redovisas tillsammans med planförslaget. Om detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan behandlas miljöfrågorna i det ordinarie planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. Planens tänkbara effekter Planen medger en högre turtäthet vilket ökar förutsättningarna för ett högre antal resande med tåg istället för med bil. Detta kan utsläpp till luft och klimatpåverkan kan minska samtidigt som buller längs kommunala vägar kan minska. En utbyggnad av Roslagsbanan till dubbelspår medför tätare trafik och högre hastigheter vilket ger högre bullernivåer än dagsläget. Eftersom upprustningen av banan är att betrakta som väsentlig ombyggnad gäller nyplaneringsnormerna. Detta medför att SL ska genomföra bullerskyddsåtgärder för att klara dessa normer. Efter utbyggnaden beräknas därför bullernivåerna vi de mest utsatta bostäderna att minska. Vibrationer i samband med tågtrafiken kan orsaka störningar och även förstärka upplevelsen av bullerstörningarna. Barriäreffekterna kommer att kraftigt öka med utbyggnad till dubbelspår för djurlivet generellt längs hela banan och för människor genom att ett antal övergångar planeras att stängas. Även barriären för djur som rör sig längs Karbyån förstärks där den korsar järnvägen. Det parallella gång- och cykelnätet längs järnvägen påverkas på vissa sträckor och behöver flyttas. Vid kurvuträtningar kan omhändertagande av eventuella föroreningar i den gamla järnvägsbanken bli nödvändigt. Under byggtiden kan störningar vid arbeten på banan och transporter till och från arbetsplatsen framför allt i form av buller påverka boende. Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsen har prövat miljöpåverkan för utbyggnad av Roslagsbanan etapp 1 och i ett beslut till SL meddelat att utbyggnaden kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta mot bakgrund av framför allt bullerstörningar under såväl byggtid som drift samt ökade barriäreffekter. Programmet omfattar hela sträckan Visinge station till Täby kyrkby station. Långt ifrån hela sträckan kommer att beröras av kommande detaljplaneändringar. I nuläget innan intrånget från den ombyggda banan är fastställd kan inte de planer 13

14 14(15) som faktiskt kommer att beröras kunna identifieras. Därmed kan inte heller den slutliga miljöpåverkan inom kommande planområden att fastställas. Med hänsyn till detta och länsstyrelsens tidigare beslut gör stadsbyggnadsnämnden i detta läge den bedömningen att risk för betydande miljöpåverkan kan uppstå. För järnvägsplanen ska miljökonsekvensbeskrivning upprättas och den samordnas i lämpliga delar om risk för betydande miljöpåverkan kan föreligga i kommande detaljplaner. GENOMFÖRANDEFRÅGOR Avtalsfrågor Kommunen och SL avser att träffa en avsiktsförklaring som bland annat kan reglera frågor om korsningspunkter, anslutningsvägar till stationer, kringliggande gång- och cykelvägsstråk, utformning av anläggningar, principer för marköverlåtelser och kostnader för att upprätta detaljplan. Avsiktsförklaringen ska senare i planprocessen ersättas av genomförandeavtal där så bedöms lämpligt. Markförsäljning Där det blir nödvändigt för att genomföra planen kommer markbyten eller markförsäljning att ske mellan kommunen och SL. TIDPLAN Kommunens detaljplanearbete ska ske samordnat med SL:s framtagande av järnvägsplan för sträckan mellan Visinge station och Täby Kyrkby. Bland annat samordnas samrådsmöte för järnvägsplan med Täby kommuns samråd för planprogram. Tidplanen för processen för framtagande av järnvägsplan (JP) som SL ansvarar: Allmänt samråd maj-juni Utställning av järnvägsplan januari 2011 Fastställandeprocess juli 2011 december 2011 JP Laga kraft januari 2012 Byggstart januari 2012 Stadsbyggnadsnämnden behandlar ärendet den 18 maj Under förutsättning att nämnden godkänner förslag till program är programsamrådstiden föreslagen till fyra veckor under maj- juni Ett samrådsmöte kommer att hållas under denna tid. 14

15 15(15) Därefter fortsätter planprocessen efter att en avsiktsförklaring träffats mellan SL och Täby kommun som bland annat kan reglera frågor om korsningspunkter, anslutningsvägar till stationer, kringliggande gång- och cykelvägsstråk, utformning av anläggningar, principer för marköverlåtelser och kostnader för att upprätta detaljplan. ARBETSORGANISATION Under arbetet med framtagandet av detta planprogram har ett flertal tjänstemän på stadsbyggnadskontoret varit medverkande. PLANPROCESSEN Detaljplanen befinner sig i programskedet i planprocessen. Planprocessen sammanfattas nedan. Mer detaljerad information om planprocessen finns på kommunens hemsida, En detaljplan ska grunda sig på ett program som redovisar utgångspunkter och syfte med planen, om det inte är onödigt. Under programsamrådet ges berörda möjlighet att inkomma med synpunkter. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse som redovisar alla inkomna synpunkter samt hur kommunen ställer sig till dessa. Detaljplaneförslag upprättas och skickas på samråd efter godkännande av stadsbyggnadsnämnden, SBN. Under samrådstiden ges berörda intressenter tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som redovisar alla inkomna synpunkter samt hur kommunen ställer sig till dessa. Efter samråd och eventuella revideringar samt efter godkännande av SBN ska planförslaget ställas ut minst tre veckor för granskning innan detaljplanen antas. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunen senast under utställningstiden. Den som inte inkommit med yttrande senast under utställningstiden kan komma att förlora sin rätt att överklaga. Efter utställningen upprättas ett utlåtande som redovisar alla synpunkter som inkommit under utställningen samt hur kommunen ställer sig dessa. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. STADSBYGGNADSKONTORET Karin Gylling Planarkitekt 15

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Underrättelse om granskning/utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning tör Roslagsbanan sträckan Hägernäs- Ullna kvarnväg

Underrättelse om granskning/utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning tör Roslagsbanan sträckan Hägernäs- Ullna kvarnväg AB Storstockholms lokaltrafik Projekt och upphandling Program Roslagsbanan 1(1) Datum 20140423 IdenUlel SL20133635 InformllUonss3kerhelsklass K1 (Öppen) vår referens. Maria Olsson 0707751150 Enligt sändlista

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Regina Kevius. Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 KS 2009/0121

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Regina Kevius. Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 KS 2009/0121 1(6) KS 2009/0121 Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 Sammanfattning Parallellt med den ökande befolkningen i Nordostsektorn erfodras att kollektivtrafiken byggs ut. Stora delar av Roslagsbanan är enkelspårig

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt:

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt: Planprocessen Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: christine.forsberg@taby.se Tfn direkt: 08-5555 9208 Planeringen för ombyggnaden av Roslagsbanan sker i två parallella processer där kommunen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs.

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. SAMRÅDSHANDLING Standardförfarande Dnr: KSF 2017/2 Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. PLANBESKRIVNING Detaljplan för upphävande av del av Stadsplan för västra delen av Höörs köping

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Detaljplan för område vid Ängby gård inom kommundelen Täby kyrkby i Täby kommun

Detaljplan för område vid Ängby gård inom kommundelen Täby kyrkby i Täby kommun 1(12) STADSBYGGNADSKONTORET Plan- och bygglovavdelningen Paula Sund Camilla Miller PROGRAM 2010-05-06 Dnr SBN 131/2006-20 PROGRAM för Detaljplan för område vid Ängby gård inom kommundelen Täby kyrkby i

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Upprättad 2011-03-08 Laga kraft 2011-04-20 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:111 RI (Dnr 129-704/2016) Yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län angående AB Storstockholms Lokaltrafiks frivilliga ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

+ + Granskning 24/1-7/ Upphävande av del av detaljplan i samband med. e-post: Dnr SBN

+ + Granskning 24/1-7/ Upphävande av del av detaljplan i samband med. e-post: Dnr SBN DP- Granskning 24/1-7/2 2017 del av Granlo 3:178 Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2016-11-30 Kontaktperson: Georg Börlin telefon 060-19 13 56 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se + + Samråd t o

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid januari 8 februari 00 Öppet hus 6, 7 och 8 januari 00 Kallhäll

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

U P PHÄVANDE. del av detaljplaner Kragstalund station södra

U P PHÄVANDE. del av detaljplaner Kragstalund station södra KS 2016.359 2016-12-12 U P PHÄVANDE del av detaljplaner Kragstalund station södra OMFATTANDE DEL AV DETALJPLAN D920227, D991020, S790917-1 OCH S801210 AVSEENDE DEL AV FASTIGHETERNA KRAGSTA 2:7, BÄLLSTA

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp Utlåtande 2016:5 RII (Dnr 120-2029/2015) Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp 2012-01544-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(8) Anna Nilsson 2015-06-12 DNR: SBN/2015:525 Arkitekt Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan SP14/2 Orienteringskarta Strängnäs 2:1, m fl

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Spårområde vid kv Tegen Granskning: 18 mars 15 april 2013 Öppet hus: 27 mars 2013 kl. 17-19, Solna stadsbibliotek

Läs mer