1 SL:s svar på miljöprövningsdelegationens kompletteringskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 SL:s svar på miljöprövningsdelegationens kompletteringskrav"

Transkript

1 Till Länsstyrelsen i Stockholms län Miljöprövningsdelegationen Dnr angående ansökan om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6 tredje stycket miljöbalken för bedrivande av järnvägstrafik på Roslagsbanan m.m.; komplettering Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholm län (miljöprövningsdelegationen) har förelagt AB Storstockholms lokaltrafik (SL) att på visst sätt komplettera tillståndsansökan i rubricerat ärende. I egenskap av ombud för SL får vi härmed inkomma med efterfrågad komplettering. 1 SL:s svar på miljöprövningsdelegationens kompletteringskrav 1.1 Alternativ utformning m.m. Redovisa alternativa utformningar/sätt att uppnå syftet med verksamheten. En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. 7 p. 4 miljöbalken alltid innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering till varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. Alternativa platser behöver endast redovisas när sådana är möjliga. Eftersom den ansökta verksamheten avser bedrivande av järnvägstrafik på en befintlig och framtida kapacitetsförstärkt järnväg aktualiseras inte frågan om alternativa platser för järnvägstrafikens bedrivande (se avsnitt 4.4 i tillståndsansökan). Det kan här också noteras att omlokaliseringar av befintliga verksamheter normalt sett inte anses som ett rimligt krav. Alternativa utformningar för bedrivandet av själva järnvägstrafiken får enligt SL anses framgå av inlämnade handlingar (se exempelvis beskrivning av olika trafikupplägg och fordonstyper i avsnitt respektive 6 i den tekniska beskrivningen). En redovisning av alternativa sätt att nå syftet med verksamheten ingår normalt sett inte i en MKB. Länsstyrelsen kan under samrådsprocessen ställa krav på en sådan redovisning. Detta har dock inte skett. Frågeställningen måste under alla förhållanden ses i ljuset av hur SL avgränsat den ansökta verksamheten i tillståndsansökan. Tillståndsprövningen avser inte arbetena i samband med kapacitetsförstärkningen av SVEAVÄGEN 17, 11 TR STOCKHOLM TELEFON: FAX: Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Org.nr

2 2(13) Roslagsbanan eftersom detta prövas enligt lagen om byggande av järnväg. Den verksamhet som tillstånd söks för är trafikeringen av den befintliga och kapacitetsförstärkta banan. Detta begränsar även frågan om alternativa platser och utformningar. 1.2 Järnvägsplaner Redogör för de järnvägsplaner som vunnit laga kraft och de järnvägsplaner som är under pågående prövning. Ange hur långt i beslutsprocessen de järnvägsplaner som ännu inte vunnit laga kraft kommit. Redovisa vilken verksamhet som ingår i järnvägsplanerna. I bilaga 1 finns en sammanställning av aktuella järnvägsplaner för Roslagsbanan. Av sammanställningen framgår vilka planer som vunnit laga kraft och vilka som är under framtagande eller prövning, hur långt i beslutsprocessen de planer som ännu inte vunnit laga kraft kommit samt en översiktlig beskrivning av vilken verksamhet som ingår i planerna. Det bör understrykas att tabell 1 i bilaga 1 genom denna komplettering ersätter tabell 2 i avsnitt i den tekniska beskrivningen och till vilken villkor 2 i tillståndsansökan hänvisar. Åtgärder för att innehålla det i villkor 2 angivna bullervärdena för sträckor som byggs ut med stöd av järnvägsplan kommer alltså att vidtas allt eftersom utbyggnad sker i enlighet med den planering som framgår av denna nya tabell i bilaga Tillstånd och förelägganden m.m. Ge in kopior av samtliga för verksamheten gällande tillstånd som vunnit laga kraft samt en sammanfattning av beslutade förelägganden från kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder om försiktighetsmått, som till exempel behandlar drift, underhållsarbeten på banan nattetid och för verksamheten i depåerna. Kopior av samtliga för verksamheten miljörelaterade gällande tillstånd har bilagts, bilagor 2 och 3. Tillstånden/besluten avser anmälan av tågtvätt vid Stockholms östra samt anmälan om vegetationsbekämpning. Därutöver finns i bilaga 4 en sammanställning av beslutade förlägganden från kommuneranas miljö- och hälsoskyddsnämnder om försiktighetsmått avseende trafiken på Roslagsbanan. Samtliga förelägganden har överklagats. I sammanställningen anges därför målnummer eller ärendenummer till meddelade domar och beslut eller till de mål och ärenden varigenom respektive föreläggande för närvarande är under prövning. 1.4 Detaljplaner Redogör för den ansökta verksamhetens förenlighet med nu gällande detaljplaner. Roslagsbanan berör ett mycket stort antal detaljplaner i sex olika kommuner. Verksamhetens förenlighet omfattar dels hur markanvändningen reglerats i planerna i fråga, dels om det i

3 3(13) planerna särskilt har angetts högsta tillåtna ljudnivå från Roslagsbanan och om kravet på störningsskydd är riktat mot Roslagsbanans verksamhetsutövare. Gällande detaljplaner som reglerar den markanvändning som berör Roslagsbanan uppgår till 79 stycken. Enligt SL:s bedömning är verksamheten inte planstridig och i den mån någon avvikelse skulle förekomma är den liten och motverkar inte syftet med planen. När det gäller utbyggnaden av Roslagsbanan pågår arbete med att upprätta nya detaljplaner bland annat i Danderyd, Täby och Österåkers kommun. Dessa detaljplaner syftar till att möjliggöra spårutbyggnaden. För att kontrollera att verksamheten inte överskrider eventuella krav på högsta tillåtna ljudnivåer från Roslagsbanan som kan finnas angivna har SL granskat sammanlagt 349 detaljplaner som enligt SL har bedömts ligga på ett sådant avstånd att de kan vara berörda av verksamheten. I åtta av dessa planer finns det särskilt angivna krav på högsta tillåtna ljudnivåer från Roslagsbanan där kravet på störningsskydd är riktat mot SL. I två av dessa, Solna kommuns plan 94/0901 och Vallentuna kommuns plan D (avseende Stocksundsbron respektive Molnbydepån), ställs långt gående bullerkrav för Roslagsbanan där SL bedömer att det finns risk för att kraven inte kommer att kunna innehållas fullt ut. I planen för Stocksundsbron anges under rubriken Störningsskydd att järnvägstrafiken inte får vara störande för omgivningen och att högsta tillåtna maximala bullernivå inte får överskrida 70 db(a) på större avstånd än 30 meter från spår. I planen för Molnbydepån anges under rubriken Störningsskydd att verksamheten inte får vara störande för omgivningen och att buller vid tomtgränsen inte får överstiga 50 db(a) dagtid kl 07-18, 45 db(a) kvällstid kl och söndag och helgdag dagtid kl samt nattetid kl Värdena avser ekvivalent ljudnivå. Vid en jämförelse med de riktvärden som brukar tillämpas vid järnvägstrafik respektive industribuller (dvs. vid depån) framgår att kraven i detaljplanerna är mycket långtgående. 70 db(a) maximal ljudnivå tillämpas normalt vid uteplats i anslutning till bostadshus. De bullerbegränsande åtgärder som SL planerar, förlängd skärm på bron, kommer att säkerställa att bullernivåerna från Roslagsbanan inte kommer att överskrida 70 db(a) vid uteplats vid de bostäder som finns inom eller i anslutning till detaljplanen. Det är emellertid inte tekniskt möjligt att vidta sådana bullerskyddande åtgärder att 70 db(a) kan innehållas 30 meter från spår. Likaså är de bullerkrav som anges i detaljplanen för Molnbydepån mycket långtgående då de riktvärden som enligt detaljplanen ska innehållas vid tomtgräns är de nivåer som normalt tillämpas utomhus vid bostadshus fasad. Att tillämpa samma nivåer, men vid tomtgräns/ detaljplanegräns, ställer mycket högre krav på bullerdämpande åtgärder. Det är dock tveksamt om detta är vad kommunen har avsett med detaljplanen. I plan- och genomförandebeskrivningen till detaljplanen hänvisas till Naturvårdsverkets allmänna råd med utomhus-

4 4(13) riktvärden för externt industribuller och den övergångsvägledning som ersatte de allmänna råden (numera ersatt av vägledningen om industri- och annat verksamhetsbuller). I såväl de allmänna råden som vägledningarna anges att bullernivåerna ska gälla utomhus vid bostad, inte vid tomtgräns. Kommunen anger i plan- och genomförandebeskrivningen att det är Naturvårdsverkets riktvärden som ska innehållas och beskriver dessutom vilka åtgärder som kan komma att krävas för att det ska vara möjligt vid befintliga bostäder i närheten av den planerade depån. SL avser att vidta tillräckliga åtgärder för att Naturvårdsverkets riktvärden ska kunna innehållas vid befintliga bostäder. Dialog förs med Vallentuna kommun angående planbestämmelsen gällande buller i detaljplanen för Molnbydepån. SL/TF väntar på ett skriftligt besked från kommunen hur kommunen har för avsikt att hantera frågeställningen att planbestämmelsen, beroende på tolkning, kan omöjliggöra den verksamhet och markanvändning som detaljplanen syftar till. Kommunen har lämnat besked att detta ska lösas. Därtill är det oklart vad kommunen i detaljplanen avser med tomtgräns. I teckenförklaringen i planen finns inte tomtgräns beskriven. Det är dock sannolikt detaljplanegränsen som avses snarare än tomtgränsen vid närliggande bostadshus, eftersom planen inte omfattar några bostadshus och det inte är möjligt att i denna plan ställa krav på bullernivåer som ska tillämpas utanför planen. Då samtliga gällande riktvärden i infrastrukturpropositionen och Naturvårdsverkets vägledning om externt industri- och annat verksamhetsbuller innehålls vid de bostäder som finns inom eller i anslutning till aktuella detaljplaner och det endast är fråga om ett mindre överskridande av de mycket stränga bullerkrav som anges i planerna, anser SL att verksamheten inte är oförenlig med någon gällande detaljplan. I den mån verksamheten kan anses avvika från någon plan är avvikelsen liten och motverkar inte syftet med planen. Som dåvarande Miljööverdomstolen slagit fast är det endast om verksamheten är klart oförenlig med en detaljplan som tillstånd inte ska meddelas. Den omständigheten att planen inte ger tydligt stöd för den markanvändning som ett tillstånd skulle innebära räcker inte för ett avslag (Miljööverdomstolens avgörande i mål nr. M ). Vid bedömningen av verksamhetens förenlighet med gällande detaljplaner bör det även beaktas att Roslagsbanan har funnits sedan slutet av 1800-talet. Kommunerna bör alltså i samband med upprättandet av nya detaljplaner ha tagit hänsyn till verksamhetens bedrivande och dess lokalisering, särskilt sedan Roslagsbanan utpekats till riksintresse 2010 (se vidare härom i avsnitt 2.1 nedan).

5 5(13) När det gäller bullerkraven i detaljplanen för Stocksundsbron bör även följande beaktas. I förarbetena till den bestämmelse som ger kommunen möjlighet att reglera exempelvis buller i en detaljplan (4 kap. 12 plan- och bygglagen) anges att det inte bör komma i fråga att för bostadsbebyggelse eller för vård- och undervisningslokaler genom detaljplan meddela längre gående krav vad gäller vägbuller än de riktlinjer som riksdagen godkänt (prop. 1985/86:1 s. 165, se även Kommentaren till PBL, 4:12 s. 2, maj 2011). Det innebär att det inte torde finnas stöd i lag för att i detaljplanerna föreskriva strängare krav avseende trafikbuller än de nivåer som anges i infrastrukturpropositionen. SL har dock även initierat en dialog med respektive Solna kommun i syfte att diskutera tolkningen av detaljplan för Stocksundsbron och eventuellt behov av justerad detaljplan. SL har emellertid ännu inte fått något besked om det är aktuellt. 1.5 Egenkontroll Ge in en översiktlig beskrivning av övervakning och kontroll av verksamheten i syfte att uppfylla kraven på egenkontroll i 26 kap. 19 miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14). I bilaga 5 beskrivs dels hur övervakning och kontroll av verksamheten sker, dels vilka försiktighetsmått som vidtagits respektive planeras vid depåerna (punkten 15 i föreläggandet). 1.6 Bullervillkor Redogör för orsaken till att SL inte föreslår ett villkor för buller för ekvivalentnivå inomhus. I Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus föreslås riktvärdet 30 db(a). Redovisa vidare möjliga åtgärder för att innehålla ett sådant villkor och ungefärliga kostnader för dessa åtgärder. Anledningen till att ett sådant villkor inte föreslagits är att detta inte bedöms vara dimensionerande för verksamheten. För det fall den ekvivalenta ljudnivån överskrider 30 db(a) inomhus, bedöms även högsta tillåtna maximala ljudnivå inomhus överskridas. Motsvarande gäller att om högsta tillåtna maximala ljudnivån inomhus kan innehållas, dvs. 45 db(a), bedöms den ekvivalenta ljudnivån inomhus understiga 30 db(a). SL har låtit ÅF-Infrastructure AB beräkna vid vilka situationer som skillnaden mellan den ekvivalenta ljudnivån och den maximala ljudnivån är mindre än 15 db, dvs. då ekvivalent ljudnivå skulle kunna vara dimensionerande för verksamheten, bilaga 6. I beräkningarna har antalet tåg antagits utifrån bedömd trafiksituation 2030 vid den högst trafikerade sträckan av Roslagsbanan. Som framgår av ÅF:s sammanställning är det först om avståndet mellan hus och banan överstiger ca 60 meter, då tågens hastighet är 80 km/h, som den ekvivalenta nivån skulle kunna vara dimensionerande. Då tågens hastighet är 60 km/h är det först om avståndet mellan

6 6(13) hus och banan överstiger ca 40 meter som den ekvivalenta nivån skulle kunna vara dimensionerande. I bägge dessa fall understiger emellertid den ekvivalenta ljudnivån 60 db(a), vilket efter en fasadreduktion med 30 db(a) innebär att riktvärdet kan innehållas. Eftersom den ekvivalenta ljudnivån inomhus inte är dimensionerande för verksamheten behövs inte något särskilt villkor som reglerar detta. 1.7 Bostäder som redovisas på bullerutbredningskartorna I de bullerberäkningar och utbredningskartor som ligger till grund för beskrivningen av nuläget i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är inte bostäder belägna på fastigheter utanför område som är planlagt för bostadsändmål medräknade. Förtydliga om det är dessa bostäder som omfattas av avsteg 1 till tabell 1 i villkor 2. Redovisa hur många bostäder som inte tagits med i bullerutbredningskartorna till följd av detta. Redogör för de skäl som ligger till grund för den avgränsningen samt hur SL avser att hantera bullersituationen för dessa bostäder. SL har inte uteslutit några bostäder från bullerberäkningarna eller utbredningskartorna. Samtliga bostäder har alltså beaktats. Avsteg 1 till tabell 1 i villkor 2 innebär endast en avgränsning av villkorets omfattning på så sätt att för det fall ett hus som är beläget inom ett område som inte är planlagt för bostadsändamål ändå skulle användas som bostad, omfattas inte detta hus av villkoret. Det innebär att villkor 2 omfattar de hus som används som bostad inom områden som är planlagda för bostadsändamål likväl som hus som är avsedda för bostadsändamål inom områden som inte är planlagda. Denna avgränsning av villkoret har dock inte påverkat bullerberäkningarna eller utbredningskartornas utformning. 1.8 Fasaddämpning Redovisa en uppskattning av hur många bostäder längs Roslagsbanan som inte har en fasad som dämpar minst 30 db(a). Redovisa även hur SL avser att hantera bullersituationen för de bostäder som inte har en sådan fasad. SL har låtit ÅF-Infrastructure AB utreda om 30 db(a)-enheter kan antas som en rimlig schablon för bostadshus ljudisolering längs med Roslagsbanan samt vilka typer av åtgärder som är lämpliga att vidta för att säkerställa att bullerriktvärdena inomhus kan innehållas, se bilaga 7. Utredningen omfattar mätningar från ett 40-tal bostäder utmed Roslagsbanan och bostäderna utgörs av olika hustyper. Slutsatserna i utredningen bör därför kunna generaliseras till att gälla för alla bostäder längs med Roslagsbanan. Med stöd av utredningen uppskattar därför SL antalet bostäder som inte har en fasad som dämpar minst 30 db(a) till under tio procent av berörda bostäder, förutsatt att hänsyn inte till tas till eventuella brister i underhåll av fönster och dörrar samt odämpade ventiler. Av de bostäder i utredningen vars fasaddämpning understeg 30

7 7(13) db(a) var det för samtliga tillräckligt med fönsteråtgärder för att fasaden skulle dämpa minst 30 db(a). SL åtar sig inte ett generellt ansvar för att säkerställa att fasadernas bullerdämpning ska uppgå till minst 30 db(a), utan anser att detta är fastighetsägarens ansvar. Vid de fastigheter som ljudnivån utomhus uppgår till db(a) maximal ljudnivå görs emellertid i de allra flesta fall en okulär bedömning av fönsterkonstruktionen och friskluftsventilation i syfte att 30 db(a) fasadreduktion ska uppnås. Vid denna bedömning undersöks fönster och friskluftventiler. För de fall då dessa är av en typ som ger dålig ljudreduktion erbjuds åtgärder som t.ex. tillsatsruta. För det fall då bullernivån vid Roslagsbanan leder till krav på högre fasadisolering än 30 db(a), dvs. då ljudnivåen vid fasad överskrider 75 db(a), genomförs alltid platsbesök och fasadförbättrande åtgärder på fönster och ventilationsdon erbjuds vid behov. Åtgärden anpassas utifrån respektive byggnads behov för att säkerställa innehållande av inomhusljudnivån. Vid åtgärd av denna typ förutsätts att byggnadens väggelement har ett reduktionstal som är större eller lika med reduktionstalen för erbjudna fönster, detta då åtgärden i annat fall är verkanslös. Som framgår i avsnitt 3.1 av bilaga 7 är detta en rimlig förväntan på väggelement. De fasadtyper som inte klarar detta bedömer SL ändå är i behov av tilläggsisolering för att klara moderna krav på värmeisolering, en värdehöjande åtgärd som SL inte bedömer det rimligt att bekosta. En rimlig kostnadsdelning är därmed i dessa fall att SL bekostar åtgärder/utbyte av fönster och ventilationsdon och fastighetsägaren bekostar tilläggsisolering. Det bör noteras att SL i första hand erbjuder skärmåtgärder i spår, åtgärd i form av fasadförbättrande åtgärder erbjuds för de fall där spåråtgärder inte är tillräcklig, där skärmåtgärder inte är tekniskt möjlig eller, i undantagsfall, då skärmåtgärd i spår blir orimligt kostsam. 1.9 Underlag för avstegslistan m.m. Redovisa det tekniska och ekonomiska underlag som ligger till grund för bedömningen att det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att vidta åtgärder på de ca 60 fastigheter i bilaga 3, så att ljudnivåerna i tabell 1 fullt ut kan innehållas. Redovisa vilka åtgärder som SL avser att vidta på fastigheterna, kostnaderna för dessa och vilka ljudnivåer som kan uppnås med dessa åtgärder. I bilaga 8 bifogas en ny avstegslista som sålunda ersätter bilaga 3 till tillståndsansökan. Efter en genomgång av den tidigare avstegslistan uppdagades att en stor mängd av de fastigheter som upptagits i listan felaktigt bedömts behöva undantas kraven i villkor två (2). Den större delen av de borttagna fastigheterna var fritidshus vilka inte omfattas av villkor två (2) för bullerskyddsåtgärd och utgör därmed inget avsteg. Efter att tillräckliga åtgärder vidtagits i enlighet med vad som anges i villkoret bedöms endast de tre bostäder som finns med i den nya

8 8(13) listan behöva undantas från kraven i villkoret. Som framgår av listan är det endast utomhusnivåerna som överstiger de i villkoret föreslagna värdena. Skälet till detta är att det i anslutning till dessa hus inte är tekniskt möjligt att bygga bullerskydd Villkorsefterlevnad Beskriv på vilket sätt den beräkningsmodell som kommer att användas för att säkerställa villkorsefterlevnaden av villkor 2 kommer att kvalitetsgranskas och vad begreppet löpande uppdatering av beräkningarna innebär. I bilaga 4 till tillståndsansökan har SL redogjort för hur beräkningsmodellen kommer att kvalitetsgranskas och angett på vilket sätt uppdateringarna löpande kommer att uppdateras. Nedan följer ett förtydligande av vad som angetts i bilaga Säkerställande av beräkningsutförande styrs av Trafikförvaltningens riktlinjer Buller och vibrationer som detaljerat beskriver beräkningsgenomförande. Beräkningarna utgår från vedertagna standarder i nuläget Samnordiska beräkningsmodellen för spårburen trafik samt Naturvårdsverkets rapport 4935 och Trafikförvaltningens riktlinjer Buller och vibrationer preciserar tillämpningen vid beräkningar för att säkerställa hög kvalitet i beräkningsnoggrannheten och därmed genomförande. 2. Beräkningarnas aktualitet säkerställs genom att a. ny beräkning genomförs så snart förändring av banan sker, förutsatt att förändringen inte bedöms ha försumbar inverkan på den beräknade ljudnivån, och b. ny beräkning genomförs för hela banan vart femte år, oavsett om förändring av banan sker. 3. För att säkerställa beräkningarnas överensstämmelse med verkliga förhållanden kommer fordonen årligen att kontrollmätas genom inmätning. Under förutsättning att fordonen inte genomgått några förändringar som bedöms påverka ljudgenereringen, genomförs en förenklad inmätning med reducerat antal hastigheter. Högsta tillåtna hastighet innefattas dock alltid. Om fordonen har genomgått en förändring med ljudpåverkan genomförs en fullständig inmätning i enlighet med Samnordiska beräkningsmodellen för spårburen trafik Underhållsarbete Förtydliga vad som avses med undantaget för underhållsarbete i sista stycket i villkor 3. Underhållsarbete på depåområdena utgörs av sådant bygg- och anläggningsarbete som krävs för att upprätthålla depåns funktion. Det kan gälla exempelvis byte av spårväxel och andra banarbeten, kontaktledningsarbeten, signalarbeten och ombyggnad eller service av depåbyggnader. Vid bygg- och anläggningsarbete kan arbetsfordon och maskiner behöva

9 9(13) användas och detta ingår således även i det som menas med underhållsarbete. För mer information angående verksamheten på depåerna, se MKB, avsnitt För en allmän beskrivning av underhållsarbete på Roslagsbanan, se avsnitt i miljökonsekvensbeskrivningen. Det underhållsarbete som beskrivs stycket ovan avseende depåer utvecklar och förtydligar även vilket underhållsarbete som bedrivs på banan och utgör ett komplement till beskrivningen i avsnitt i miljökonsekvensbeskrivningen Bullerbegränsande åtgärder Sammanfatta vad SL åtar sig avseende bullerbegränsande åtgärder. Förtydliga även möjliga bullerbegränsande åtgärder inklusive en rimlighetsavvägning i förhållande till valda åtgärder. Som angetts i avsnitt i MKB:n utför SL genom Program Roslagsbanan bullerskyddande åtgärder utmed Roslagsbanan så att de riktlinjer som anges i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 innehålls för bostäderna utmed banan. Endast vid tre bostäder kommer det inte att vara tekniskt möjligt att innehålla inomhusriktvärdena (se avsnitt 1.9 ovan). Programmet har också utrett möjligheten att dämpa spårskrik på ett effektivt och samhällsekonomiskt sätt (se avsnitt 1.13 nedan). Programmets mål med bullerskydd är att i första hand bullerdämpa vid källan på ett sådant sätt att framförande av tåg även fortsättningsvis kan ske på ett säkert sätt (bl.a. fri sikt för föraren). Där man inte når måluppfyllnad med bullerskydd vid källan eller det inte är tekniskt möjligt att uppföra ett bullerskydd vid källan utförs lokala bullerskydd på fastigheten (t.ex. bullerskärmar för uteplats och/eller fönster-/ventilåtgärder). Bullerdämpningen görs innovativt med nytt tänkande kring bullerskydd, såsom spårnära skärmar, mittskärmar och plattformsskydd (ljudabsorbenter på plattformens sida). Detta för att minska barriäreffekten i närmiljön och uppnå en mycket god bullerdämpning. Geografiskt omfattar projektet samtliga av Roslagsbanans samtliga grenar 27, 28 och 29 med befintligt dubbelspår och enkelspår. Totala längden på banan uppgår till 65 km och under programmets tid uppförs 41 km bullerskydd, varav omkring hälften utgörs av traditionella träskärmar och hälften av spårnära bullerskydd i betong. Under uppförandet av bullerskydd vid spår arbetar Program Roslagsbanan med att minska störning under entreprenadtiden. Entreprenörerna begränsas till att arbeta dagtid i största möjliga mån. Kväll och natt får endast tysta arbeten utföras. Information om när och vilken typ av arbeten som kommer att utföras under entreprenaden går ut till berörda grannar både för längre planering och för bullrigare arbeten i närtid.

10 10(13) 1.13 Spårskrik Redogör för resultatet av den utredning om möjliga metoder för att komma till rätta med uppkomsten av spårskrik. Utredningen är färdigställd och bifogas, bilaga 9. Av utredningen framgår att installation av hjuldämpare på befintliga fordon har gett mycket goda resultat avseende reduktion av spårskrik. Vid testtillfället kunde inga spårskrik påvisas för det tåg som var försett med hjuldämpare. Enligt SL:s bedömning kommer installation av hjuldämpare på befintliga tåg markant att minska förekomsten av spårskrik. SL avser därför att installera hjuldämpare på samtliga Roslagsbanans tåg med start Det innebär att alla hjul på samtliga tåg måste bytas ut. Åtgärden bedöms vara färdigställd 2019 och kosta miljoner kronor. Med hänsyn till åtgärdens stora omfattning och den verkstadskapacitet som SL har tillgång till bedöms det inte vara möjligt att vara färdig tidigare än Då arbetet med att byta ut hjulen och installera hjuldämpare sker succesivt kommer emellertid förekomsten av spårskrik att börja minska redan i år. Avseende bromsljud bedöms detta vara en sällan förekommande störning som inte nämnvärt påverkar den totala ljudnivån. Hjuldämparna, som monteras för att reducera spårskrik, bedöms även reducera förekomsten av bromsskrik. SL bedömer därmed att införande av hjuldämpare får anses vara en tillräcklig åtgärd. Mot bakgrund av att utredningen är färdig och tillräckliga åtgärder kommer att kunna vidtas för att motverka olägenheten finns inte längre behov att skjuta upp frågan. SL föreslår därför att förslaget till prövotidsvillkor helt stryks och istället ersätts med följande villkor. Villkor 4 installation av hjuldämpare SL ska senast den 31 december 2019 ha installerat hjuldämpare på samtliga tåg av modell X10p/UBp/UBxp (befintlig fordonsflotta) som trafikerar Roslagsbanan. Som anges i avsnitt 6.2 i den tekniska beskrivningen pågår upphandling av inköp av nya fordon. I samband med den upphandlingen ställs stränga miljökrav. Som framgår av den tekniska beskrivningen är ett sådant krav att de nya fordonen ska bullra mindre än de befintliga. I samband med upphandlingen ställs det även krav avseende spårskrik. Det går inte att redan nu ange vilken åtgärd som kommer att vidtas för att säkerställa att spårskrik kan begränsas eftersom det till stor del beror på vilka fordon som i slutändan upphandlas. Det är därför inte lämpligt att i tillståndet ange att de nya fordonen ska förses med hjuldämpare. Däremot kan SL genom kravställningen säkerställa att de nya fordon som köps in inte kommer att orsaka spårskrik i större omfattning än de befintliga fordonen gör efter det att hjuldämpare installerats.

11 11(13) Med ett sådan åtagande kan alltså förekomsten av spårskrik begränsas avsevärt även efter det att de nya fordonen tagits i drift Molnbydepån Redovisa hur långt arbetet kommit avseende Molnbydepån samt eventuellt reviderad tidplan. Detaljplanen för den nya tågdepån i Molnby vann laga kraft hösten Därefter beslutade länsstyrelsen om upphandling avseende arkeologisk förundersökning. Inför förundersökningen har området som ska undersökas avverkats. Upphandlade arkeologer har genomfört förundersökning med avslutade fältarbeten juni En rapport från förundersökningen upprättas och granskas samt ska därefter godkännas av länsstyrelsen. Sommar/höst 2015 samt del av 2016 ska arkeologisk slutundersökning med urgrävning och borttagning av fornlämningar ske enligt avstämning med länsstyrelsen. Tidplan för den arkeologiska processen styrs och beslutas av länsstyrelsen. När eventuella fornlämningar är borttagna från exploateringsområdet kan markarbeten påbörjas. Denna tidpunkt är viktig för produktionstidplanen. Depån planeras att stå färdig för att kunna ta emot nya fordon september För närvarande pågår projektering av Molnbydepån. En programhandling finns upprättad och systemhandlingsskedet startade innan sommaren När fastställd systemhandling finns upprättad kan projektering av förfrågningsunderlag och bygghandling påbörjas Försiktighetsmått m.m. vid depåerna Redovisa vilka försiktighetsmått som har vidtagits respektive vilka åtgärder SL avser att genomföra för att begränsa den totala miljöpåverkan i fråga om utsläpp till luft och vatten samt kemikaliehantering avseende verksamhet vid depåerna. Se avsnitt 1.5 ovan. SL vill än en gång understryka viss verksamhet vid depåerna, såsom tvättanläggningarna, inte omfattas av denna tillståndsansökan (se avsnitt 5.2 i tillståndsansökan). 2 Övrigt 2.1 Riksintresseprecisering Roslagsbanan är utpekad av Trafikverket som anläggning av riksintresse för kommunikationer. Vid tiden för upprättandet av tillståndsansökan pågick riksintressepreciseringen som nu har fastställts av Trafikverket (se avsnitt 5.1 i tillståndsansökan). Enligt 3 kap. 8 andra stycket miljöbalken ska områden som är av riksintresse för kommunikationer skyddas mot åtgärder

12 12(13) som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjande av anläggningarna. I riksintresset ryms behovet av en framtida utveckling av Roslagsbanan samt influensområden. För att verksamheten ska kunna fortgå och riksintresset anses vara tillgodosett måste de restriktioner som Roslagsbanan medför för närområdena tillgodoses vid beslut om markanvändning och bebyggelseutveckling. I proposition 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. vars bestämmelser har överförts till miljöbalken, uttalas följande: Bestämmelserna tar således sikte inte bara på att mark skall reserveras för anläggningarna. Markreservationerna skall även innebära krav på hänsyn till andra verksamheter, så att anläggningarna också kan brukas på ett rationellt sätt. Det innebär till exempel att åtgärder som kan försvåra driften av anläggningen inte bör tillåtas i anläggningens närhet. Om exempelvis bostadsbebyggelse tillåts intill ett område som är avsett för en flygplats, kan detta begränsa möjligheterna att utnyttja flygplatsen, eftersom hänsyn tas till bullerstörningarna för de boende. (Prop. 1985/86:3 s. 167). På samma sätt som att bostadsbebyggelse inte ska tillåtas hindra möjligheterna att utnyttja en flygplats, ska inte möjligheten att utnyttja Roslagsbanan motverkas av bristande kommunal planering. Som anges i rapporten ska denna hänsyn till riksintressen tas såväl vid tillståndsprövning enligt miljöbalken som vid planläggning enligt plan- och bygglagen. 2.2 Justering av villkor 2 och 3 I villkor två (2) ändras fastställda järnvägsplaner till lagakraftvunna järnvägsplaner. Med anledning av Naturvårdsverkets nya vägledning om externt industri- och annat verksamhetsbuller vill SL justera förslaget till villkor tre (3) i tillståndsansökan. Då tidpunkten som skiljer natt och dag i vägledningen anges till kl. 06 bör detta även gälla i villkoret. Därmed bör samtliga perioder i villkoret som i villkoret angetts ändras till och samtliga perioder som i villkoret angetts ändras till Justering av bullerutbredningskartor I bilaga 10 bifogas de bullerutbredningskartor för sträckan Täby Kyrkby-Kragstalund som ingick i den MKB som är godkänd av länsstyrelsen i järnvägsplaneprocessen. Dessa ersätter således de bullerutbredningskartor för sträckan Täby-Kyrkby-Kragstalund i ansökan inlämnad i bilaga B-18 till MKB:n. Även avseende sträckorna Hägernäs-Ullna Kvarnväg och Roslags Näsby-Tibble finns det i den MKB som länsstyrelsen har godkänt i järnvägsplaneprocessen bullerutbredningskartor av senare datum än de som bifogades MKB:n i tillståndsprövningen. Dessa innehåller dock inga

13 13(13) större förändringar i förhållande till vad som angetts tidigare, varför de inte bifogas denna komplettering. Bullerskyddsåtgärder enligt lagakraftvunna järnvägsplaner är de åtgärder som SL planerar att vidta på de sträckor som ska byggas ut och som omfattas av järnvägsplan. För mer uppgifter angående dessa åtgärder hänvisas till respektive järnvägsplan. Stockholm den 28 september 2015 Mikael Lundholm Advokat Olof Hasselberg Jur. kand. Bilaga 1: Sammanställning av aktuella järnvägsplaner för Roslagsbanan Bilaga 2: Kopia av beslut på anmälan av tågtvätt vid Stockholms Östra Bilaga 3: Kopia av beslut på anmälan för kemisk vegetationsbekämpning Bilaga 4: Sammanställning av beslutade förelägganden Bilaga 5: Egenkontroll och försiktighetsmått, Roslagsbanan Bilaga 6: PM 15, dimensionerande riktvärde för ljudnivå inomhus Bilaga 7: PM 14, Roslagsbanan Bullerkartläggning, Skillnadsnivåer och åtgärdsbehov Bilaga 8: Uppdaterad avstegslista Bilaga 9: Rapport A, Mätning av spårskrik från Galenetåget, Roslagsbanan Bilaga 10: Bullerutbredningskartor för sträckan Täby Kyrkby-Kragstalund

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN Uppdragsnummer: 10176234_05 1 (6) WSP Akustik 120 31 Stockholm Projektengagemang Projektledning Hus Att. Lena Pettersson Box 47146 100 74 Stockholm Stockholm 2013-04-16 PM URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Sammanställning av domar kring trafikbuller

Sammanställning av domar kring trafikbuller MILJÖSAMVERKAN 1 (26) 2010-01-12 Sammanställning av domar kring trafikbuller Denna sammanställning är framtagen av Miljösamverkan i Stockholms län 2009. En arbetsgrupp har gått igenom domar angående väg-

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 15178 A 1 (9) Kund Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19 A 114 46 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15178 2015-09-15 Rapport A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03

Buller- och vibrationsutredning. Tvärbanans förlängning till Sickla. Rapport nummer: 2013-155 r01 Datum: 2014-02-03 Rapport nummer: 03- r0 Datum: 04-0-03 Buller- och vibrationsutredning Tvärbanans förlängning till Sickla L:\03\03- LE Tvärbanans förlängning till Sickla, AB Storstockholms Lokaltrafik\Rapporter\03- r0..docx

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping.

Kyrkoherdens Fiskevatten, Enköping. Handläggare RAPPORT 561694 A 1 () Datum Uppdragsnr 561694 Lars Lindström 11-03-0 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01 A06 Mobil 070-14 57 71 Enköpings kommun Fax 010-505 11 3 Jessica Olsson lars.lindstrom@afconsult.com

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

DOM 2013-06-11 Stockholm

DOM 2013-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2013-06-11 Stockholm Mål nr M 9195-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-09-28 i mål nr M 658-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar.

BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar. BULLERUTREDNING, VÄSTRA YTTERBY Utredning av förutsättningar för nya bostäder med avseende på buller, kompletterande beräkningar 2015-05-06 Upprättad av: Albin Hedenskog Granskad av: Marcus Spovell Godkänd

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Gamla Nynäsvägen, Haninge kommun

Gamla Nynäsvägen, Haninge kommun Projekt: 542128 Rapport: 542128-A Datum: 2009-05-06 Antal sidor: 5 Bilagor: 542128-A01 Gamla Nynäsvägen, Haninge kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Vattenfall AB Värme Drefviken Jarmo Alanko

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Fastighet Krogsta 16:1 Rosersberg Prediktering av verksamhetsbuller från underhållsoch servicedepå för järnvägsbuller Littera: 10154887.

RAPPORT. Fastighet Krogsta 16:1 Rosersberg Prediktering av verksamhetsbuller från underhållsoch servicedepå för järnvägsbuller Littera: 10154887. RAPPORT Fastighet Krogsta 16:1 Rosersberg Prediktering av verksamhetsbuller från underhållsoch servicedepå för järnvägsbuller Littera: 10154887.01 2012-02-14 Reviderad 2012-02-21 Upprättad av: Peter Comnell

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-01-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08 Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande i mål M 1452-07 beträffande Kapellskärs Hamn AB:s

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN Motala I Gräns för arbetsplan Pendelparkering Hållplatser för lokala bussar Möjlig bullerskärm G H F Ny bro över väg 34 D Gång- och cykelväg 1123 Fornåsa 1050 B K L C E Hållplats för expressbussar Befintlig

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning

Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Projekt: 31-05063 Rapport: 31-05063-A (Förhandskopia) Datum: 2007-10-17 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-05063/A01 A02 Haninge Centrum, Haninge Kommun Bostäder - Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Stena Fastigheter

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet avgör vilket geografiskt område som exponeras för buller och i vilken utsträckning. Möjligheterna till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

2014-12-09 Revidering nr 1

2014-12-09 Revidering nr 1 1(5) Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult PM Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2014-12-09 Revidering nr 1 Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult En översiktlig översyn av bullernivåerna vid kv Lejonet i Älmhult

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation, Tomtebogatan 6, utan ytterligare åtgärd

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation, Tomtebogatan 6, utan ytterligare åtgärd MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-15 Handläggare: Monika Weiss 08-508 28 707 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-30 p 13 Överklagande av beslut om att

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller REMISSVERSION VÄGLEDNING OM INDUSTRI- OCH ANNAT VERKSAMHETSBULLER Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller - Remissversion B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Buller vid planerat trygghetsboende, kompletterande rapport

Buller vid planerat trygghetsboende, kompletterande rapport AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD UPPDRAGSNUMMER Stefan Troëng 2014-04-03 2014-04-11 1320002418 Beställare: Att: Luleå kommun Nelli Nilsson Objekt: Bergnäset, Luleå Buller vid planerat trygghetsboende,

Läs mer

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29 10193629 Trafikverket 2014-08-29 RAPPORT Marmaverken - Söderhamn Trafikverket Kund Trafikverket Konsult WSP Akustik, Göteborg Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: 010 722 50 00 www.wspgroup.se

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin

UPPDRAGSLEDARE. Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV. Camilla Gradin UPPDRAG Bullerutredning Villa Fehr UPPDRAGSNUMMER 2222057000 UPPDRAGSLEDARE Mathieu Boue UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin DATUM GRANSKAD AV Johan Herzelius Bullerutredning Villa Fehr, Nättraby En ny detaljplan

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer