PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Regina Kevius. Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 KS 2009/0121

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Regina Kevius. Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 KS 2009/0121"

Transkript

1 1(6) KS 2009/0121 Förstudie Roslagsbanan, etapp 2 Sammanfattning Parallellt med den ökande befolkningen i Nordostsektorn erfodras att kollektivtrafiken byggs ut. Stora delar av Roslagsbanan är enkelspårig vilket är kapacitetsbegränsande och utgör en flaskhals för tågtrafiken. Projektets mål är bygga ut Roslagsbanan till dubbelspår norr om Danderyd i syfte att för att möjliggöra förbättrad tågtrafik och åstadkomma tidtabeller med trafik på fasta minuttal, s.k. styv trafik samt att minska störningskänsligheten. I s yttrande dras slutsatsen att utbyggnaden med dubbelspår kan komma att innebära väsentligt ökad buller och att en ökad turtäthet medför en kraftigt försämrad framkomlighet vid plankorsningar samt en ökad olycksrisk på grund av ökad tåghastighet. kräver i sitt yttrande att SL skall återkomma med lösningar på bullerdämpande och säkerhetshöjande åtgärder. Bakgrund Danderyds kommun har givits möjlighet att inkomma med yttrande över SL:s förstudie Roslagsbanan kapacitetsförstärkning inklusive dubbelspår etapp 2. Remissperioden pågår fram till den 30 september Under de närmaste 20 åren beräknas Nordostsektorns befolkning att öka med ytterligare ca 40 procent till drygt invånare. Kollektivtrafiken måste således byggas ut. Stockholm Nordost och SL är enligt ett gemensamt pressmeddelande den 16 juni 2009 överens om att nästa steg i planeringen måste tas redan nu för att möta nordostsektorns långsiktiga behov av utökade och snabba resor. Stora delar av Roslagsbanan är enkelspårig vilket är kapacitetsbegränsande och utgör en flaskhals för tågtrafiken. Tidtabellen är oregelbunden och tågmöten vid stationer är tidsödande och gör trafiken störningskänslig. Inom projektets ram skall Roslagsbanan byggas ut till dubbelspår norr om Danderyd i syfte att för att möjliggöra förbättrad tågtrafik och åstadkomma tidtabeller med trafik på fasta minuttal, s.k. styv trafik samt att minska störningskänsligheten.

2 2(6) Syftet med förstudien är att identifiera lösningar för att kunna trafikera de mest belastade sträckorna på Roslagsbanan med 10-minuterstrafik. Förstudien identifierar också de sträckor på Roslagsbanan där det behövs dubbelspår samt beskriver genomförbara utformningar för dessa sträckor. Projektet är uppdelat i två etapper. Målet med etapp 1 är att tågen avgår var 15:e minut på fasta minuttal, kompletterad med snabbtåg under högtrafiken och omfattar dubbelspårutbyggnad (s.k. partiella dubbelspår) i kommunerna Vallentuna, Österåker och Täby. Etapp 1 befinner sig i järnvägsplaneskede och byggstart beräknas till Etapp 2 har som mål att etablera 10-minuterstrafik och kräver dubbelspårsutbyggnad på delar av Roslagsbanan. Etapp 2 är tänkt att genomföras några år efter etapp 1. Bild 1. De rödmarkerade sträckor är de som avses få dubbelspår under etapp 2. Under etapp 1 genomförs byggande av partiella dubbelspår på sträckorna Åkers Runö - Åkersberga, Kragstalund - Bällsta, Bällsta - Vallentuna, Gottsunda/ Täljö- Åkers Runö, Mötesspår Rydbo samt Täby kyrkby- Visinge.

3 3(6) s yttrande De egentliga anläggningsarbetena berör inte Danderyds kommun, men får konsekvenser på trafiken genom kommunen. Detta gäller främst framkomlighet och säkerhet vid korsningar, antal avgångar från stationerna belägna i kommunen samt ökad bullerpåverkan. Framkomlighet vid plankorsningar En ökad turtäthet på Roslagsbanan kommer att medföra barriäreffekter i Danderyds kommun. Främst kommer detta att ske på grund av nedfällda bommar under långvariga tider vid plankorsningar, som i sin tur medför köbildning samt begränsad framkomlighet för bilister, gående och cyklister. Trafikeringsalternativen innebär att linjen mellan Östra station och Täby under högtrafik kommer att trafikeras mellan passager per timme i vardera riktning. Under högtrafik kan bommarna komma att vara nedfällda under övervägande delen om tåg förväntas passera varannan minut och varje bomfällning tar ca 1 minut. Det är inte acceptabelt för Danderyds kommun vid plankorsningarna Danderydsvägen och Portvägen/Ringvägen. Danderydsvägen är en av kommunens huvudleder och utryckningsväg för räddningstjänsten och spelar således en viktig roll i kommunens gatuvägnät. Framkomplighetsproblem vid Danderydsvägen leder till en ökad genomfartstrafik på Bråvallavägen, som är en kommunal gata belägen mitt i villabebyggelse. Bråvallavägen är ej lämplig för genomfarttrafik dels utifrån de boendes aspekt och dels för gatan ej är dimensionerad för en ökad mängd trafik. I förstudien hävdas att genomförande av en planskild korsning vid Danderydsvägen skulle kräva att tågtrafiken stängdes av i två år. Danderyds kommun vill framföra att alternativet med genomfarttrafik på gator genom villabebyggelse är oacceptabelt och kräver därför att SL redovisar alternativa lösningar på hur SL avser lösa trafikproblematiken som kommer att uppstå vid Danderydsvägen. Alla plankorsningar måste på sikt ersättas med planskilda korsningar. Exempelvis skulle en planskild korsning vid Portvägen innebära att trafiken når intilliggande bostadsområden utan att korsa spår. Säkerhet och förebyggande åtgärder för att minska olyckor Den ökade turtätheten i kombination med de planerade hastigheterna på 120 km/tim ökar olycksriskerna. Det innebär att banvallen måste inhägnas och att inga plankorsningar kan accepteras. Att anlägga detektorsslingor och hinderdetektorer, som förstudien förslår, är en kortsiktig lösning och ökar inte framkomligheten för bilister, cyklister och förbipasserande. Utredningens förslag är således otillräckligt och samtliga plankorsningar bör utvärderas utifrån både ett framkomlighets- och säkerhetsperspektiv.

4 4(6) I avvaktan på planskilda korsningar anser Danderyds kommun att det är bra att säkerhetsutrustningen på den olycksdrabbade plankorsningen på Portvägen kompletteras genom att så kallade kjolar sätts upp under bommarna för att förhindra krypolyckor. För att förhindra de ökade olycksriskerna och samtidigt bevara tillgängligheten bör SL i det fortsatta arbetet redovisa säkerhetshöjande åtgärder längs hela Roslagsbanan. Tillgänglighet för resenärer Danderyds kommun vill framföra att det är viktigt ur tillgänglighetssynpunkt att så många tåg som möjligt stannar på samtliga stationer i Danderyds kommun. I förstudien finns tre trafikförslagsalternativ som innebär 15-minuters trafik i vardera riktning i högtrafik genom Danderyd, men att många tåg till och från Kårsta och Österskär ej stannar vid stationerna Djursholms Ösby, Bråvallavägen, Djursholms Ekeby och Enebyberg. Av de tre trafikförslagsalternativen föredrar Danderyds kommun alternativet eftersom det utöver 15 minuterstrafik och stopp på samtliga stationer även innebär 10 minuterstrafik på stationen Djursholms Ösby. Danderyds kommun vill framföra att trafikförslagsalternativet 6+ insatståg är det minst önskade alternativet eftersom det skulle betydligt innebära färre stopp (20-minuters trafik) vid tågstationerna. En framtida sammanslagning av stationerna i Mörby och Stocksund till en ny station som placeras i anslutning till Danderyds sjukhus är positivt ur pendlarperspektiv med tanke på bytesmöjligheterna till tunnelbana eller buss. Ökat buller för danderydsbor Vid samrådsmötet den 10 februari 2009 framförde flera danderydsbor oro för att en ökad turtäthet och en ökad hastighet kommer att leda till höjd ekvivalent bullernivå (medelnivå) för de boende längst Roslagsbanan i Danderyds kommun. Det framfördes att bullerplank och andra åtgärder kommer att bli nödvändiga på banan där ljudnivån överstiger riktvärdet. Vidare har dagens bullerproblem inte har åtgärdats av SL och nedbringats till max 70 dba (och 55 dba ekvivalent) vid berörda fastigheter i Danderyd. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har förelagt SL att vidta bulldämpande åtgärder för ett flertal fastigheter i Danderyds kommun som berörs av bullret från Roslagsbanan.

5 5(6) Förstudiens ambitioner om fler avgångar, snabbare och längre tåg kommer att öka bullernivåerna. I förstudien har det inte gjorts bullermätningar och SL har inte angett på vilket sätt de kommer att åtgärda bullret och garantera att ingen fastighet ska utsättas för mer än max 70 dba. Förstudiens preliminära kostnadsuppskattningar innehåller enbart marginella kostnader för bullerdämpande åtgärder. Danderyds kommun vill därför sammanfattningsvis att SL redovisar planerade åtgärder, både utifrån dagens och utifrån framtidens förutsättningar, som krävs för att minska bullret. s yttrande i sammanfattning Nordostkommunernas framtida tillväxt är beroende av en utbyggd kollektivtrafik och kommunledningskontoret är positivt till flera av dem kapacitetshöjande åtgärder som föreslås i förstudien. Dock är kommunledningen oroad över att utbyggnaden med dubbelspår kommer att innebära väsentligt ökat buller. En ökad turtäthet medför en kraftigt försämrad framkomlighet vid plankorsningar samt en ökad olycksrisk på grund av ökad tåghastighet. Med anledning av det begär Danderyds kommun att SL i sitt fortsatta arbete med planeringen för kapacitetsförstärkning på Roslagsbanan, skall återkomma och redovisa följande: Den ökade turtätheten i kombination med de planerade framtida hastigheterna på 120 km/tim kommer att påverka olycksriskerna, varför SL i det fortsatta arbetet bör redovisa de planerade säkerhetshöjande åtgärderna längs med Roslagsbanan. Bullerdämpande åtgärder måste vidtagas så att normen 70 db inryms. Planskilda korsningar för gående, cyklister och bilister vid Portvägen och Danderydsvägen skall utredas och kostnaden för planskilda korsningar skall inrymmas i projektet. Antalet avgångar från stationerna i Danderyd skall vara minst 4 st per timme i vardera riktningen i högtrafik.

6 6(6) s förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar att avge denna som svar på remissen Förstudie Roslagsbanan Johan Haesert Kommundirektör Planeringschef BILAGOR Tidigare utsänd länk till förstudien, Roslagsbanan Kapacitetförstärkning inklusive dubbelspår, etapp 2: _Förslagshandling.pdf Bilaga 1, Tjänsteförslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor som behandlas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd den 2 september 2009

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Österskärslinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Österskärslinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Österskärslinjen Planerade arbeten Under våren 2017 startade förberedelserna för utbyggnaden av 3,2 km dubbelspår på sträckan Hägernäs Ullna kvarnväg. Tidigare har

Läs mer

Roslagsbanan informerar. Ny depå i Molnby.

Roslagsbanan informerar. Ny depå i Molnby. Roslagsbanan informerar. Ny depå i Molnby. Arlanda ROSLAGSBANAN Ekskogen Frösunda L27 Kårsta N V Ö SIGTUNA KOMMUN S Lindholmen VALLENTUNA KOMMUN Planerad depå Mötesspår Molnby SOLLENTUNA KOMMUN E18 STOCKHOLMS

Läs mer

Roslagsbanan informerar. Ny depå i Molnby.

Roslagsbanan informerar. Ny depå i Molnby. Roslagsbanan informerar. Ny depå i Molnby. ROSLAGSBANAN L27 Kårsta Arlanda Ekskogen Frösunda N V Ö SIGTUNA KOMMUN S Lindholmen VALLENTUNA KOMMUN Planerad depå Mötesspår Väsbyvägen Molnby Ormsta E18 E4

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj

Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj Informationsmöte om SL:s utbyggnad av Roslagsbanan 16 maj 2011 2011-05-16 1 Deltagare från SL Johan von Schantz Teknisk Direktör/ Programsponsor Ulf Brandt Sektionschef Fastighetsutveckling Stefan Wallin

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Datum 2012-11-04. Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Datum 2012-11-04. Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3877 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-11-04 1(10) Identitet TN 1211-0231 i STYKClSESAMMANfKÄDE ÄlifilDf (JK 2012-11- 13 IX Beslut

Läs mer

Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(56) Handläggare Carl Silfverhielm 08-686 40 41 Carl.Silfverhielm@sll.se Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län PM Framtida

Läs mer

Underrättelse om granskning/utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning tör Roslagsbanan sträckan Hägernäs- Ullna kvarnväg

Underrättelse om granskning/utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning tör Roslagsbanan sträckan Hägernäs- Ullna kvarnväg AB Storstockholms lokaltrafik Projekt och upphandling Program Roslagsbanan 1(1) Datum 20140423 IdenUlel SL20133635 InformllUonss3kerhelsklass K1 (Öppen) vår referens. Maria Olsson 0707751150 Enligt sändlista

Läs mer

Informationsmöte april 2018

Informationsmöte april 2018 Informationsmöte april 2018 Roslagsbanans utbyggnad Åkersberga Roslagsbanans utbyggnad Vi vill informera er! Vad ska vi göra? Varför gör vi detta? Var gör vi det? När händer det? Roslagsbanans utbyggnad

Läs mer

FÖRSTUDIE ROSLAGSBANAN KAPACITETSFÖRSTÄRKNING INKLUSIVE DUBBELSPÅR ETAPP 2. SLUTRAPPORT PLAN Rapport 2010:1

FÖRSTUDIE ROSLAGSBANAN KAPACITETSFÖRSTÄRKNING INKLUSIVE DUBBELSPÅR ETAPP 2. SLUTRAPPORT PLAN Rapport 2010:1 FÖRSTUDIE ROSLAGSBANAN KAPACITETSFÖRSTÄRKNING INKLUSIVE DUBBELSPÅR ETAPP 2 SLUTRAPPORT PLAN Rapport 2010:1 Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik

Läs mer

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna.

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna. 3.6.2 Målpunkter Huvudsakliga er för nordostkommunernas invånare är centrala Stockholm samt Mörby centrum, Danderyd sjukhus och Täby centrum. Kollektivtrafikpunkter såsom Roslagsbanans stationer är också

Läs mer

GENOMFÖRANDEAVTAL. angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg

GENOMFÖRANDEAVTAL. angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg GENOMFÖRANDEAVTAL angående planskild korsning vid Portvägen i Enebyberg Parter: 1. AB Storstockholms Lokaltrafik, 556013-0683, såsom trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Stockholms län, nedan kallad

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss, T20

Svar på Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss, T20 1(5) Svar på Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss, T20 Ärendet Landstingets trafikförvaltning har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2019. Detta arbete innefattar både utökningar

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Informationsmöte 21 mars 2017 Roslagsbanans utbyggnad Tågdepå Molnby Roslagsbanans utbyggnad Vi som är här i dag: Projektledare, Trafik- och tekniksamordnare, Produktionsledare, Bullerexpert, Miljösamordnare,

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting PM 2017: RVII (Dnr 110-845/2017) Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Planskild korsning

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Tidsschema. Cirka kl kort sammanfattning och kvällen avslutas

Tidsschema. Cirka kl kort sammanfattning och kvällen avslutas Välkomna! Tidsschema Välkomna! Information Omgång 1 klockan 18.30-18.40 Omgång 2 klockan 18.40-18.50 Omgång 3 klockan 18.55-19.05 Omgång 4 klockan 19.05-19.15 Omgång 5 klockan 19.15-19.25 Cirka kl 19.25

Läs mer

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95)

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) plats typ driftsatt slopat notiser Almedal 75 1978-05-21 2010-10-10 Slopat klockan 03.55 angivet datum Altorp Microlok II 2000-09-2x Återupptagen

Läs mer

3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål

3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål 3 Förstå situationen 3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål Regeringen har satt upp transportpolitiska mål som ska visa på de politiskt prioriterade områdena inom transportsystemet

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:111 RI (Dnr 129-704/2016) Yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län angående AB Storstockholms Lokaltrafiks frivilliga ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 O Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 PLAU 2:4 Dnr. KS 2015/0088 Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 Planarbetsutskottets

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-12-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Program för detaljplan för dubbelspårsutbyggnad mellan Visinge och Täby Kyrkby i Täby kommun

Program för detaljplan för dubbelspårsutbyggnad mellan Visinge och Täby Kyrkby i Täby kommun 1(15) STADSBYGGNADSKONTORET PROGRAM 2010-05-10 Stadsbyggnadskontoret Karin Gylling Dnr SBN 215/2008-33 Program för detaljplan för dubbelspårsutbyggnad mellan Visinge och Täby Kyrkby i Täby kommun TÄBY

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-02-25 Handläggare Maria Stigle Telefon: 08-508 09 062 Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Östermalms

Läs mer

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Ett gemensamt projekt mellan SL och UL med syfte att förbättra integrationen i stråket Stockholm Uppsala samt

Läs mer

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot Vallentuna, del av Roslags Näsby 2:1

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot Vallentuna, del av Roslags Näsby 2:1 STADSBYGGNADSKONTORET Planarkitekt Christine Forsberg Exploateringsingenjör Theréze Myhrén Samrådshandling Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot Vallentuna, del av Roslags

Läs mer

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl.

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl. 2014-11-07 Dnr SBN 266/2013-20 STADSBYGGNADSKONTORET Karin Stare Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl. HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt

Läs mer

DIALOG ENEBYBERGSVÄGEN. Sammanställning av inkomna synpunkter i samband med dialogmöte

DIALOG ENEBYBERGSVÄGEN. Sammanställning av inkomna synpunkter i samband med dialogmöte DIALOG ENEBYBERGSVÄGEN Sammanställning av inkomna synpunkter i samband med dialogmöte 2016-01-21 Kontaktpersoner Jonas Frejd, Projektledare, Danderyd kommun Martin Wernersson, Planarkitekt, Danderyd kommun

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

slutstationen Kårsta har i övrigt hittills byggts 3,5 kilometer dubbelspår på sträckan Roslags Näsby-Tibble -Visinge och

slutstationen Kårsta har i övrigt hittills byggts 3,5 kilometer dubbelspår på sträckan Roslags Näsby-Tibble -Visinge och mlb,j kw tffl i En ev de stationer som fått en ordentljg"ansjktslyftning" är Visinge norr om Roslags r4äsby på Kårstålinjen. För drygt 130 år sedan invigdes Roslagsbanan, som sedan flera år genomgår omfattande

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby)

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) PM Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...4 1.3

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Förstudierapport för detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3

Förstudierapport för detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3 Förstudierapport för detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3 Projektbeställare Projektledare Maria Bengs Camilla Bennet Datum 2017-02-03 Version 1 Projekt-, ärendenr. 2017/0038 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018

Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-20 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 220 53 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

Informationsmöte om Sverigeförhandlingen

Informationsmöte om Sverigeförhandlingen Informationsmöte om Sverigeförhandlingen 2015-12-10 Charlotte Hedlund Översiktsplanerare Syftet med möte Information om Sverigeförhandlingen Nytta för Stockholm Nordost (STONO) och Österåker Deltagande

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2018-03-20 Handläggare Linda Palo Telefon: 0850822033 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Genomförandeavtal med SL angående dubbelspårsutbyggnad på sträckan Rydbo - Åkers Runö

Genomförandeavtal med SL angående dubbelspårsutbyggnad på sträckan Rydbo - Åkers Runö 0 Österåke i T Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2013-04-22 Dnr KS 2013/0119-402 Till Kommunstyrelsen Genomförandeavtal med SL angående dubbelspårsutbyggnad på sträckan Rydbo - Åkers

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Kompletterande bullerutredning

Kompletterande bullerutredning och resecentrum Ref.nr: : Sida: 1 av 3 och resecentrum Kompletterande bullerutredning Denna PM utgör ett komplement till rapporten Bullerutredning Arninge handelsområde och resecentrum, från ACAD-International

Läs mer

Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet

Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet 1(5) Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet Detta dokument beskriver Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet. Modellen är framtagen för beräkning vid enkelspår respektive dubbelspår.

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 5: Enkät om centrala Danderyd

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 5: Enkät om centrala Danderyd DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 5: Enkät om centrala Danderyd Innehåll Sammanfattning... 2 Redovisning av enkäten... 3 Vilka har svarat på enkäten? (fråga 1-6)...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

JIL tockholms läns landsting

JIL tockholms läns landsting JIL tockholms läns landsting Trafiknämnden 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-10-29 TN 1210-0203 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Svar på skrivelse från (MP) "Restiden mellan Järna och Stockholm

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

Bilaga till remissvar avseende trafikförändringar T20

Bilaga till remissvar avseende trafikförändringar T20 Bilaga till remissvar 1(6) SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM Anna Bruzaeus STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2019-04-24 Bilaga till remissvar avseende trafikförändringar T20 Kommuninvånarna i Täby anser att kollektivtrafiken

Läs mer

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt:

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt: Planprocessen Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: christine.forsberg@taby.se Tfn direkt: 08-5555 9208 Planeringen för ombyggnaden av Roslagsbanan sker i två parallella processer där kommunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Svar på medborgarförslag nr 5/ Förbättrade kommunikationer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott Svar på medborgarförslag nr 5/ Förbättrade kommunikationer Öster? Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:4 Dnr. KS 2014/0206 Svar på medborgarförslag nr 5/2014 - Förbättrade kommunikationer Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Samrådsmöte med allmänheten, Uppsala norra infarten

Samrådsmöte med allmänheten, Uppsala norra infarten Samrådsmöte med allmänheten, Uppsala norra infarten Plats: Atrium, Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala Klockan: 19-21 Datum: 2005-11-28 31 personer varav 7 kvinnor närvarade, många av deltagarna skrev upp sig

Läs mer

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic RAPPORT Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning 2016-06-08 Upprättad av: Milos Jovanovic 1 Innehåll BAKGRUND... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Trafik och trafikanter... 3 Trafiksäkerhet... 5 FÖRESLAGNA

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda 1(6) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Version Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 8 TN 2013-0695 Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Läs mer

Bakgrund och beskrivning av det kompletterande underlaget. Utveckling och utbyggnad av Roslagsbanans depåfunktion

Bakgrund och beskrivning av det kompletterande underlaget. Utveckling och utbyggnad av Roslagsbanans depåfunktion 1(5) Handläggare Bodil Johansson 073-339 38 08 bodil.johansson@sl.se Utveckling och utbyggnad av Roslagsbanans depåfunktion Kompletterande underlag - Ny depå i Molnby Bakgrund och beskrivning av det kompletterande

Läs mer

Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen.

Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen. Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2018-011-12 KS2017/0173 Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen.

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum 2008-xx-xx x PM Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3

Läs mer

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9 Bilaga 9 Sidan 1 av 7 PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid Sidan 2 av 7 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 2. Roslagsvägen idag 3 3. Område i förändring 4 4. Roslagsvägen i framtiden 5 4.1 Överdäckning

Läs mer

Underrättelse enligt Tri Jvg 12:13 ombyggd station i Roslags Näsby samt åtgärder på österskärsgrenen

Underrättelse enligt Tri Jvg 12:13 ombyggd station i Roslags Näsby samt åtgärder på österskärsgrenen 1(6) Projekt och Upphandling Roslagsbanans Utbyggnad Handläggare Sven Block 08-563 006 31 sven.block@atkinsglobal.com Ledningsstab säkerhet Harald Schaffhauser Kopia: Jörgen Markström, Johan Sundin Underrättelse

Läs mer

Danderyds kommun 2011-2015. Fridlyst citronfläckad kärrtrollslända vid Ekebysjöns naturreservat

Danderyds kommun 2011-2015. Fridlyst citronfläckad kärrtrollslända vid Ekebysjöns naturreservat Miljöprogram Danderyds kommun 2011-2015 Fridlyst citronfläckad kärrtrollslända vid Ekebysjöns naturreservat Kortversion - augusti 2013 Detta är en kortversion av Miljöprogram för Danderyds kommun 2011-2015.

Läs mer

Yttrande över återremitterad motion 2011:1 om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Nordost

Yttrande över återremitterad motion 2011:1 om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Nordost Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-6861651 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-09-27 TN 1109-202 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR Yttrande över återremitterad motion

Läs mer

Framkomlighetsprogram för Storstockholm

Framkomlighetsprogram för Storstockholm 1(5) Handläggare: Mikael Engström Mobil: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff Mobil: 076 643 96 73 Framkomlighetsprogram@trafikverket.se Framkomlighetsprogram för Storstockholm är ett samarbete mellan de sex

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , Lindbackens skola. Trafikbullerutredning rev

Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , Lindbackens skola. Trafikbullerutredning rev Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2015-001946, 2016-10-20 Beställare: Konsult: Uppdragsledare Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Salagatan 18A 753 30 Uppsala Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Frescati, ny planskildhet med Roslagsbanan. Utredningsbeslut

Frescati, ny planskildhet med Roslagsbanan. Utredningsbeslut TJÄNSTEUTLÅTANDE Erik Hammarström Trafikplanering 08-50826025 erik.hammarstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-11-24 Frescati, ny planskildhet med Roslagsbanan. Utredningsbeslut

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer