Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad"

Transkript

1 1(6) Handläggare Havin Nyqvist Trafiknämnden , info punkt 16 SL Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport för Roslagsbanans utbyggnad. Beskrivning av programmet omfattar: dubbelspårsutbyggnad, etapp 1 och etapp 2 ny depå och upprustning av Mörbydepån buller och övrig omgivningspåverkan anskaffning av nya fordon (X15p) upprustning av vagnar & tillgänglighetsanpassning av fordon säkerhetshöjande åtgärder tillgänglighetsanpassning av stationer (avslutat) stambyte RB 30 (avslutat) Programmets mål Målen med programmet är att till och med 2018: öka kapaciteten på Roslagsbanan till motsvarande en jämn 10- minuterstrafik minska störningskänsligheten i trafiken innehålla bullernivåer enligt Infrastrukturpropositionens riktvärden för nybyggnation av järnväg tillgänglighetsanpassa stationer och befintliga vagnar Programmets omfattning Mängden dubbelspår utökas från ca 14,5 km till ca 36,5 km. Anskaffning av nya fordon omfattar 22 nya fordon (60 meters längd). En ny depå i Molnby, Vallentuna, ska byggas med uppställning och verkstad för 22 nya fordon. Depån i Mörby rustas för att kunna vara i drift tills befintliga fordon tas ur drift.

2 2(6) Ett stort antal lokala bulleråtgärder utförs liksom anläggning av såväl traditionella bullerskärmar som spårnära bullerskärmar. De befintliga 101 vagnarna rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Ett antal plankorsningar byggs om till planskilda korsningar och andra säkerhetshöjande åtgärder utförs. Stationer har anpassats för att bli mer tillgängliga. Stambyte fastigheten RB 30 vid Östra station har utförts. Dubbelspårsutbyggnad Arbetet omfattar planering samt genomförande av dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan. I arbetet ingår framtagning av systemhandlingar och järnvägsplaner med tillhörande MKB, bygghandlingsprojektering, ledningsomläggningar, markarbeten, konstbyggnader samt BEST-arbeten till full färdig järnvägsanläggning. Arbetet är indelat i två etapper. Etapp 1 omfattar fyra dubbelspårssträckor och en dubbelspårsstation uppdelat i två deletapper. Etapp 1A genomfördes 2010 och omfattade en dubbelspårsstation vid Kragstalund och en delsträcka mellan Åkers Runö Åkersberga. Etapp 1B omfattar två delsträckor på Kårstagrenen och en på Österskärsgrenen. På Kårstagrenen byggs dubbelspår på sträckorna Visinge Täby Kyrkby samt Kragstalund Vallentuna, inklusive två nya järnvägsbroar i anslutning till Vallentuna (som utförs i Trafikverkets regi). På Österskärsgrenen byggs dubbelspår på delsträckan Rydbo Åkers Runö samt en planfri korsning vid Åkersberga (Båthamnsvägen). Etapp 2 består av fem sträckor för dubbelspårsutbyggnad, vändspår i Åkersberga Centrum samt planskild korsning för Båthamnsvägen/Rallarvägen och Luffarbacken. Sträckorna för dubbelspårsutbyggnad är: Roslags Näsby Tibble, Tibble-Visinge, Hägernäs Ullna kvarnväg, Täby kyrkby Kragstalund. På sträckan Vallentuna-Lindholmen byggs en mötesstation på Frösunda samt vissa signalåtgärder utförs för att rusta upp den enkelspåriga banan. Vid station Åkersberga pågår utredning tillsammans med kommunen för att överenskomma om lösningar i centrala Åkersberga vilket omfattar vändspår vid stationen, planskild korsning för Båthamnsvägen/Rallarvägen samt Luffarbacken. Etappen omfattar även anpassningar på Östra station med avseende på tillgänglighet och kapacitetshöjning samt byggnation av planskilda korsningar i Frescati samt Enebyberg.

3 3(6), etapp 1 Etapp 1A är genomförd. För etapp 1B pågår produktionsarbeten. För att möjliggöra pågående dubbelspårsutbyggnad är Österskärslinjen avstängd mellan Rydbo-Österskär under perioden 24/2 17/8 och mellan Hägernäs-Österskär under perioden 20/6-17/8. Ersättningstrafiken fungerar bra och få klagomål har inkommit. I höst kommer Kårstagrenen att stängas mellan Roslags Näsby-Kårsta under perioden 20/6-13/12. Resenärer och boende informeras fortlöpande om arbetena och ersättningstrafiken., etapp 2 Framtagande av järnvägsplan pågår för sträckan Täby Kyrkby Kragstalund. För sträckorna Hägernäs Ullna kvarnväg, Täby kyrkby Kragstalund pågår granskning av järnvägsplaner. Planeringsarbete samt projektering pågår för ombyggnationsarbeten vid Östra station samt för planskilda korsningar i Frescati samt i Enebyberg. Upprustning av befintliga vagnar Upprustningen av de 101 fordonen är fördelad på 35 motorvagnar, 32 mellanvagnar och 34 manövervagnar och omfattar utvändig målning, inredning, tekniska system, införande av videoövervakning och passagerarinformationssystem (PIS). De 32 mellanvagnarna tillgänglighetsanpassas genom att mittsektionen av vagnen byggs om till låggolv. Mer än hälften av fordonen är upprustade. Sista fordonet är beräknat att levereras under april 2016 Anskaffning av nya fordon (X15p) 22 nya fordon ska upphandlas i syfte att klara planerad kapacitetsökning som sker i samband med utbyggnaden av banan. Upphandling påbörjades under juni 2013 och planeras vara slutförd våren De första fordonen planeras att gå i

4 4(6) passagerartrafik hösten Leverans av sista fordonet kommer då att ske hösten En preliminär upphandling är genomförd med ett antal leverantörer. Det slutliga förfrågningsunderlaget planeras att skickas ut i juni. Erfarenheter från tidigare gjorda fordonsupphandlingar har tagits till vara vid framtagningen av förfrågningsunderlaget. Utvärdering av anbud kommer att ske under hösten 2014 varefter Trafiknämnden förväntas fatta tilldelningsbeslut under första eller andra kvartalet Depåer Projektet omfattar en ny depå i Molnby, upprustning av befintliga depån i Mörby samt även byggnation av en tillfällig depå i Mörby. Den nya depån i Molnby kommer att uppföras i etapper och kommer på sikt att kunna ersätta depåverksamheter i Mörby och delar av depåverksamheten vid Stockholms Östra. Första etappen omfattar uppställningsplats samt verkstad för minst 22 nya tåg (X15p). Den andra etappen innebär utbyggnation till en verkstadskapacitet för totalt 67 tåg och ytterligare uppställningsplatser. Genomförandebeslut för den andra etappen är ej fattat. Arbetsfordon och befintliga fordon (101 vagnar) kommer att behållas ytterligare år. Detta ställer krav på att depån i Mörby rustas upp vad gäller infrastruktur samt utrustning. Den tillfälliga depån behövs för att ta emot nya fordon för tester och provkörning då depån i Molnby inte kommer att vara färdigställd i tid. Efter studier har projektet kommit fram till att bygga en tillfällig depåverksamhet i anslutning till depån i Mörby. Framtagande av detaljplan för Molnbydepån pågår hos Vallentuna kommun. Enligt liggande tidplan kommer detaljplanen att antas hösten Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft ska omfattande arkeologiska arbeten utföras på plats under 2015 och troligtvis även under Detaljprojekteringen av depån kan starta under 2014 men entreprenadarbeten måste invänta slutförande av det arkeologiska arbetet. Projekteringen för upprustningen av Mörbydepån är påbörjad och kommer att fortgå till hösten 2014.

5 5(6) Upplägget för en tillfällig depå i Mörby studeras tillsammans med Arriva, Strukton samt Euromaint som bedriver verksamhet i Mörbydepån. Buller och omgivningspåverkan För att minimera störningen från den utbyggda Roslagsbanan utförs bullerreducerande åtgärder vid banan samt inom berörda fastigheter. Främst dämpas störningen nära ljudkällan genom att både låga spårnära skärmar och traditionella höga skärmar byggs vid sidan av spåret. Utöver detta får fastigheter med bullerstörda lägen fönsteråtgärder och uteplatsåtgärder alternativt balkonginglasningar. Åtgärdsnivån följer reglerna för nybyggnation eller väsentlig ombyggnation enligt Infrastrukturpropositionen vilket innebär 55 dba ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå vid fasad samt 45 dba maximal ljudnivå inomhus i sovrum. Produktionsarbeten pågår med start i vår. Entreprenörer är upphandlade för byggnation av spårnära skärmar samt traditionella bullerskärmar. Bullerreducerande åtgärder hos fastighetsägare är påbörjade och fortlöper med gott resultat. Under 2012 har en tillståndsprocess inletts avseende trafiken på banan. Eftersom trafiken inte omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken söker Trafikförvaltningen frivilligt tillstånd för verksamheten. Syftet med den frivilliga tillståndsprövningen är att få en samlad bedömning av Roslagsbanans miljöeffekter, positiva som negativa, för att därigenom få fastställda villkor som reglerar verksamheten utifrån miljöbalkens bestämmelser. På detta sätt fastställs miljökrav på verksamheten samtidigt som trafiken på Roslagsbanan kan ske på ett sätt som gynnar resenärer, närboende och intilliggande verksamheter. Säkerhetshöjande åtgärder För att minska olycksrisken utförs följande åtgärder inom programmet utöver de åtgärder som sker på nya dubbelspårssträckor: Flera plankorsningar ersätts med viadukter över eller under järnvägen. Nya planskilda korsningar planeras vid Frescati, Enebyberg och norr om Arninge vid Ullna Kvarnväg

6 6(6) Ett antal plankorsningar stängs och ersätts med parallellvägar till planskilda korsningar eller korsningar med bommar Nästan alla kvarvarande plankorsningar med allmän trafik förses med helbommar Anslutningar till plattformar görs planskilda eller förses med bommar Fler planskilda övergångar för gång- och cykeltrafikanter Hinderdetektorer installeras på alla korsningar med allmän biltrafik (stoppar tåget om en bil blir instängd mellan bommarna) Fler och bättre stängsel monteras, främst invid stationerna Anders Lindström Förvaltningschef Ragna Forslund Avdelningschef Projekt och upphandling

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(56) Handläggare Carl Silfverhielm 08-686 40 41 Carl.Silfverhielm@sll.se Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län PM Framtida

Läs mer

Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö

Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö 2007-10-30 Foto: Melker Larsson Förord Stadsbyggnadskontoret i Malmö har tagit fram ett förslag till planprogram

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Program Slussen. och. Saltsjöbanan. för Program. att. 1471 Mkr. att. 1257 Mkr inkl. index. Trafiknämnden. nden 2013-05-21.

Program Slussen. och. Saltsjöbanan. för Program. att. 1471 Mkr. att. 1257 Mkr inkl. index. Trafiknämnden. nden 2013-05-21. Projekt och Upphandling Handläggare Johan von Schantz 8-686 3877 johan.vonschantz@sll.se TJÄNSTEUTL LÅTANDE 213-5-6 Version 1. Trafiknämn nden 213-5-21 1, p 1 1(9) SL-212-371 Förnyat inriktningsbeslutt

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 KS-2015/298.445 1 (4) HANDLÄGGARE Norrberg, Marika Marika.Norrberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Medverkande Trafikverket Susann Appelqvist, projektledare Helena Södergård, biträdande projektledare Marie Johansson,

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(59) Strategisk utveckling Planering Handläggare Namn Telefon E-post BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Samrådsversion

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 2013:279 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 40)4040 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 Norrköpings kommuns åtgärdsprogram i enlighet med förordningen om omgivningsbuller SFS 2004:675 och EU-direktivet 2002/49/EG Samrådsversion

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Minnesanteckningar Mötet inleddes med information och fakta i en timme. Information och fakta presenterades av Lars Bryntesson, kommunstyrelsens

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 Årsberättelse 2012 SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 SL:s vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Innehåll

Läs mer

Förvaltningschefsinfo. Trafiknämnden 2012 09 25

Förvaltningschefsinfo. Trafiknämnden 2012 09 25 Förvaltningschefsinfo Trafiknämnden 2012 09 25 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30 Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Beställare: Beställarens projektledare: Björn Eriksson, Projektledare Jan Martinsson, Bitr. Projektledare

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015 04 27 GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning,

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner

Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner Fotomontage Rundquist Arkitekter 2(148) 3(148) Förord Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting leder arbetet

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder.

SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder. SLs insatser i Stockholmsförsöket effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder. Blomquist & Co Utvärdering: Monica Casemyr, SL Textredigering: Scripta Mandata Form: Blomquist & Co Fotografer:

Läs mer