Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län"

Transkript

1 1(56) Handläggare Carl Silfverhielm Bilaga 15 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län PM Framtida trafikering av Roslagsbanan Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

2 2(56) Medverkande Rapportförfattare: Magnus Kusoffsky Ramböll Trafikanalyser: Robin Lindmark Ramböll Trafikeringsgruppen: Carl Silfverhielm SLL Trafikförvaltningen, Henrik Block SLL Trafikförvaltningen, Program Roslagsbanans utbyggnad Lars-Henrik Larsson Arriva Björn Sjöberg Arriva Robin Lindmark Ramböll Magnus Kusoffsky Ramböll Omslagsbild Det smalspåriga pendeltågssystemet RBS (Regionalverkehr Bern Solothurn) i Schweiz är ett system med tre pendeltågslinjer som vänder i en underjordisk station under Berns centralstation. Linjerna trafikeras av moderna tåg med topphastighet 120 km/h. Schematiska spårplaner Rapportens schematiska spårplaner är främst avsedda av visa systemets kapacitet i enkelspår, dubbelspår och mötesstationer. Därför är spårplanerna förenklade och visar inte övergångsväxlar, depåanslutningar, eller utformningen av vändstationer i City eller Östra station.

3 3(56) Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Roslagsbanans beslutade utbyggnad (RBU) Reinvestering Nordostutredningen Metod Utredningens alternativ och moduler Förutsättningar för tidtabelläggning Målstandard för trafikutbud Tåglängd Roslagsbanans beslutade utbyggnad (RBU) RBU etapp 1 (dagens trafik) RBU etapp Reinvestering Dubbelspårsutbyggnad som en del i investeringen i nya tåg Jämförelsealternativ Utredningsalternativ Utredningsalternativ Modul Rimbo Modul Arlanda Modul City Restider Utblickar Roslagsbanans kapacitet på sikt Näsbyparksgrenen på sikt minuters trafik mot Roslags Näsby Sträckningen mot City Vidare förlängning av Roslagsbanan söderut Station för vändning i City Scenario 4+4S (24 tåg/h) Scenario 2 minuters trafik (30 tåg/h)... 51

4 4(56) 8.3 Säckstation Vändspår bortom plattform Vändslinga... 55

5 5(56) Sammanfattning Föreliggande PM syftar till att beskriva hur Roslagsbanan som trafiksystem utvecklas genom byggda, beslutade och studerade utbyggnader och reinvesteringar som drivs i olika projekt och utredningar. Promemorian utgör en bilaga till Åtgärdsvals- och idéstudie för regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn och är framtagen för att besvara frågeställningar om hur de olika utbyggnadsalternativen i den och andra studier påverkar varandra. Utredningsarbetet har drivits i den trafikeringsgrupp som är knuten till Roslagsbaneprogrammet för att merutnyttja trafikoperatörens och projektets sakkunskaper om Roslagsbanesystemet. Liksom i funktionsstudierna förutsätts knutpunkt Danderyd, (sammanslagning av stationerna Stocksund och Mörby) vara genomförd till Tågens maxhastighet har ansatts till 100 km/h och övriga prestanda är hämtade från X15p-projektet. Inom ramen för program Roslagsbanans upprustning RBU genomförs åtgärder för att dels vidmakthålla trafiken (bullerskydd, planskildheter) och dels för att utveckla trafiken (dubbelspår och fler vagnar). Etapp 1 slutförs i december I denna ingår ett antal dubbelspårssträckor som främst förbättrar driftsäkerheten. Systemets kapacitet är fortfarande begränsad och avlastande busstrafik behövs. Etapp 2 planeras för färdigställande Dubbelspåren kompletteras, ny depå byggs och nya tåg köps in. En station i Arninge öppnas. Efter att tillräckligt med nya tåg levererats förväntas ett trafikupplägg benämnt 4+4S komma att tillämpas. Detta innebär i stora drag att mindre stationer får kvartstrafik, medan större stationer får ett snabbt och ett långsammare tåg varje kvart, d v s åtta tåg per timme. Etapp 2 av RBU ger upp till 10 minuter kortare restider. Till år 2030 förväntas hela Roslagsbanans fordonspark bytas ut. För att minimera omfattningen på reinvesteringen ur ett livscykelperspektiv är det lönsamt att i samband med fordonsbytet bygga ett par kvarstående enkelspårsträckor till dubbelspår. De föreslagna dubbelspårsträckorna i samband med reinvesteringen i fordon gör att trafiken kan bedrivas med färre fordon vilket minskar investeringen i fordon, depå och inte minst driftskostnaderna. Av detta skäl är jämförelsealternativet, JA 2030 konstruerat med de tillkommande dubbelspårsträckorna Arninge Rydbo och Molnby Molnby norra. Genom att den nya tågens bättre prestanda kan utnyttjas i tidtabellsläggningen för JA 2030 fås ytterligare 3 till 4 minuter kortare restid till de yttre delarna av systemet jämfört med RBU. I Nordostutredningen finns tre kvarstående aktuella utbyggnadsalternativ för Roslagsbanesystemet: Rimbo, Odenplan och City. Odenplan och City kan ur trafikeringsperspektiv betraktas som ett alternativ, med olika varianter.

6 6(56) I en förstudie kommer exakt dragning att prövas där flera strategiska frågeställningar finns: Ska banan gå via Odenplan eller inte? Ska banan vara förlängningsbar söderut eller inte? Förutom utbyggnader mot City och Rimbo studeras en utbyggnad till Arlanda i en fördjupad förstudie. I föreliggande PM har dessa utbyggnader modellerats till tre separata moduler, som kan genomföras oberoende av varandra eller i kombination. Modul Rimbo och Modul Arlanda innebär nya sträckningar. Roslagsbanan till Rimbo ger omkring 5 till 7 minuter kortare restid till centrala Stockholm. I kombination med Roslagsbanan till City blir restidsvinsterna större vilket ökar alternativets nytta. Roslagsbanan till Arlanda ger möjlighet till tvärresor i relationer där det i dagsläget inte finns någon motsvarande kollektivtrafik, och förstärker Arlandas roll som kollektivtrafiknod för norra Stockholm. Alternativet stärker även sambanden mellan de regionala kärnorna Täby/Arninge och Arlanda/Märsta. Med Modul City (via Tekniska högskolan eller Odenplan) får Roslagsbanan anslutning till samtliga tunnelbane- och pendeltågslinjer. Modulen innebär förutom en ny sträckning från Albano till Stockholm City också en utbyggnad av dubbelspår Viggbyholm Hägernäs. Roslagsbanan till City ger omkring 9 till 13 minuter kortare restid till centrala Stockholm, jämfört med JA 2030, och omkring 11 till 22 minuter kortare än i dagsläget. De upplevda restiderna blir ännu mer förkortade genom att resan kan gå direkt i stället för med ett byte. Tekniska högskolan, Universitetet och Knutpunkt Danderyd får ett snabbspår till centrala Stockholm, vilket avlastar tunnelbanan till Mörby centrum och möjliggör tätare trafik på tunnelbanan mot Ropsten. Trafikprognoserna visar på ett kraftigt ökat resande med förlängningen, framförallt på Österskärsgrenen. Det ökade resandet föranleder att rusningstrafiken förstärks med en linje till Arninge som tar över Danderydsstationerna från Åkersbergatågen. På så sätt minskar restiderna från Österåker. Det ökade resandet antyder att betydande besparingar kan göras i den parallellgående busstrafiken utan att resenärerna drabbas av förlängda restider. Det är mycket gynnsamt för kollektivtrafikens driftskostnader och alternativets samhällsnytta. Som en känslighetsanalys har en studie gjorts av snabbare tåg till Rimbo. En preliminär slutsats är att tåg för 120 km/h kan eliminera behovet av dubbelspår Molnby Molnby norra. Restiden till Rimbo minskar med ca 3 minuter. RBU möjliggör trafikupplägg 4+4S, vilket ger cirka sittplatser under maxtimmen till/från Täby. Vallentuna och Österåker får hälften vardera. På sikt finns möjligheten till fler avgångar, 180 meter långa tåg eller både och. Om UA 2030 Täby trafikeras med enbart 180 meters tåg ger det sittplatser under maxtimmen till/från Täby.

7 7(56) Om behov finns att maximera sittplatskapaciteten på Täby kan Roslagsbanesystemet trafikeras som en tunnelbana med 30 tåg/h, 2-minuterstrafik och Näsbyparkslinjen avskild som en särskild skyttel. En sådan utveckling skulle kunna ge sittplatser/h. Motsvarande sittplatskapacitet för en ogrenad tunnelbanelinje ligger på ca Dock är den här sortens räkneövningar av begränsat intresse då Nordostsektorns kollektivtrafikproblem snarare är bristande attraktivitet, genom långa restider, än bristande kapacitet. Prognoserna för 2030 visar på cirka resande i maxtimmen söder om Roslags Näsby samtidigt som systemkapaciteten ligger på sittplatser/h. Hittills gjorda utredningar redovisar Roslagsbanan till City via Tekniska högskolan. En alternativ dragning via Odenplan till City ger bättre möjligheter för resor från Nordost mot Västerort, Hagastaden och Solna/Sundbyberg/Norrort. En annan strategiskt viktig frågeställning är huruvida banan ska vara förlängningsbar söderut. En sådan skulle kunna vara ytterligare en central förbindelse över Saltsjö-Mälarsnittet i syfte att förse ett område i södra Stockholm med en snabb lokalbaneförbindelse eller utgöra en del av ny tunnelbanelinje i Västerbrostråket. Den sortens frågor kommer att behöva studeras i en kommande förstudie. Tre principutformningar av vändstationen i City har studerats, nämligen säckstation, vändspår bakom plattformsspåren, samt vändslinga. Vidare utredningar bör göras för att utröna om fler dubbelspår längre ut i systemet kan ge en enklare vändstation, vilket skulle kunna reducera investeringskostnaden.

8 8(56) 1 Inledning Denna rapport är ett underlag till Åtgärdsvals- och idéstudie för regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn. Rapporten studerar hur hela trafiksystemet Roslagsbanan påverkas av: Pågående kapacitetsförstärkning (Roslagsbanans utbyggnad, RBU) Tillkommande nya tåg för kapacitetsförstärkning och ersättning av gamla tåg (reinvestering). Inom och utom Nordostutredningen studerade utbyggnader av bansystemet (Arlanda, Rimbo och Stockholm City). Syftet är att göra en systemanalys för Roslagsbanesystemet för att förstå hur de olika utvecklingsstegen/idéerna påverkar varandra, med avseende på trafikering, kapacitet, behov av infrastruktur och restider 1.1 Roslagsbanans beslutade utbyggnad Roslagsbanans beslutade utbyggnad består av ett antal projekt samlade under Program Roslagsbanans utbyggnad (RBU). Detta omfattar både åtgärder för att vidmakthålla trafiken på banan, till exempel bullerskyddsåtgärder, och åtgärder för att förbättra banans prestanda och kapacitet, till exempel inköp av nya tåg, en ny station i Arninge, utbyggnad av ett antal dubbelspår. RBU ska genomföras fram till år Roslagsbanans befintliga tåg av typ X10p tillverkades , och har en största tillåten hastighet (sth) på 80 km/h. X10p består av 20 meter långa motor-, mellan- och manövervagnar, som kan sättas samman till maximalt 32 stycken 60-metersenheter. Två 60-metersenheter kan köras tillsammans i ett tåg, som då blir 120 meter långt. De nya X15p-fordonen kommer att ha en sth på 100 km/h eller mer och en bättre accelerations- och retardationsförmåga än X10p. Upp till tre 60-meters X15p ska kunna köras tillsammans i varje tåg, vilket ger 180-meterståg. För att kunna utöka trafiken och möta kapacitetsbehovet ska RBU beställa 22 stycken X15p. Före år 2030 kommer dock X10p att ha uppnått sin tekniska livslängd, och hela fordonsparken förväntas därför förnyas. För den utökade fordonsparken byggs en ny depå norr om Molnby, längs västra sidan av spåret mot Lindholmen. Molnbydepån blir på sikt huvuddepå för hela systemet, men mindre depåer kan komma att komplettera, till exempel längs Österskärsgrenen.

9 9(56) I de utredningar som har legat till grund för Roslagsbanans utbyggnad har ett antal trafikeringsprinciper utretts. Trafikupplägg 6+insatståg, även benämnt 10 minuters trafik samt 4+4S är de trafikupplägg som RBU, i samråd med Trafikförvaltningen och nuvarande trafikoperatör Arriva, har valt att anpassa utbyggnaden för. 4+4S är det trafikupplägg som enligt nuvarande bedömning kommer att gälla när RBU färdigställts. Detta trafikupplägg bedöms vara det mest attraktiva och mest flexibla och klarar kapacitetsbehovet minst fram till S har därför utgjort utgångspunkt för alternativen för 2030 som har tagits fram inom denna utredning. Trafikupplägget 4+4S innebär en blandning av stomtåg som stannar på samtliga stationer på respektive linje, och snabbtåg som endast stannar på de större stationerna. Under en högtrafiktimme trafikeras Kårstagrenen till Ormsta och Österskärsgrenen till Åkersberga av 4 stomtåg och 4 snabbtåg per riktning, därav beteckningen 4+4S. Det innebär något förenklat att mindre stationer får kvartstrafik, medan större stationer får ett snabbt och ett långsammare tåg varje kvart. 1.2 Reinvestering Före år 2030 kommer de nuvarande tågen av typ X10p att ha uppnått sin tekniska livslängd, och hela fordonsparken förväntas därför förnyas. De nya X15p-tågens högre största tillåtna hastighet samt goda acceleration och retardation möjliggör kortare omloppstider än med dagens X10p-tåg. De kortare omloppstiderna kan i kombination med kompletteringar av infrastrukturen innebära ett minskat fordonsbehov. Tidtabellsstudierna inom denna utredning har visat att dubbelspår Molnby Molnby norra och Arninge Rydbo möjliggör en tidtabell som sparar in två X15p-fordon. I ett livscykelperspektiv blir utbyggnad av dubbelspår på dessa sträckor billigare än investering och drift av ytterligare två fordon. Dubbelspåret Arninge Rydbo ger dessutom omkring en minut kortare restider mot Åkersberga/Österskär. Eftersom utbyggnad av dubbelspår på dessa sträckor ger ett mindre fordonsbehov kan de betraktas som en del i reinvesteringen i nya tåg. I dagsläget stannar Näsbyparkstågen i Stocksund, där plattformarna endast är anpassade för 60 meter långa tåg. Uppehållen i Stocksund begränsar kapaciteten i hela systemet. I tidigare utredningar har en ny knutpunkt för Roslagsbanan och tunnelbanan vid Danderyds sjukhus/mörby ingått.

10 10(56) I denna utredning har det förutsatts att denna nya Knutpunkt Danderyd byggs före år 2030, och ersätter dagens stationer vid Stocksund och Mörby. 1.3 Nordostutredningen Trafiknämnden i Stockholms läns landsting gav juni 2012 Trafikförvaltningen i uppdrag att i samarbete med berörda kommuner och Trafikverket genomföra en fördjupad idéstudie om regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn. I studien har en rad olika lösningar studerats och vid remissutgåvan i mars 2014 återstod ett par alternativ och frågeställningar som studeras under remisstiden. För Roslagsbanesystemet är utbyggnader till Odenplan/City via tunnel och Rimbo fortsatt aktuella alternativ. Som återstående frågeställning i remissutgåvan nämns ett utredningsbehov att klarlägga hur hela Roslagsbanesystemet påverkas av de aktuella utbyggnaderna i nordostutredningen, Arlandakopplingen och de kapacitetshöjande åtgärder som nu genomförs av program Roslagbanans utbyggnad. Föreliggande PM syftar till att utreda den frågeställningen. 1.4 Tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda Trafiknämnden beslöt att gå vidare med en fördjupad förstudie med en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda enligt utredningsalternativ 3. Den fördjupade förstudien ska också underöka möjligheterna att hitta finansiering till utbyggnaden. 1.5 Metod Denna rapport studerar möjlig trafikering och behov av infrastrukturåtgärder i samband med inköp av nya tåg och möjliga utbyggnader till Rimbo, Arlanda och Stockholm City/T-Centralen. Inom arbetet med Åtgärdsvalsstudien har WSP gjort spårprojektering och ÅF har gjort resandeprognoser och gångtidsberäkningar. Tidtabellstiderna har lagts utifrån ÅF:s gångtidsberäkningar som kompletterats med gångtidstillägg baserade på trafikoperatörens erfarenheter av Roslagsbanesystemets prestanda. Inom program Roslagsbanans Utbyggnad finns en trafikeringsgrupp sammansatt av representanter för programmet och avdelningen för strategisk utveckling vid TF samt trafikutövaren. Gruppens syfte är att utreda frågor av trafikal art inom RBU. I den här utredningen har trafikeringsgruppen meranvänts för att studera systemeffekterna av föreslagna utbyggnader. På så sätt har värdefull redan uppbyggd kunskap inom TF:s programverksamhet kunnat meranvändas för strategiska utredningar. Trafikeringsgruppen (se Medverkande på sidan 2) har definierat rapportens alternativ och moduler, baserat på dessa utredningar.

11 11(56) Uppehållstider och praktiskt möjliga restider för olika avsnitt av banan har tagits fram av trafikeringsgruppen, och bygger på prognosticerat resande och erfarenheter från dagens trafik. Med dessa underlag har trafikeringsupplägg och tidtabeller tagits fram. Alla tidtabeller som har tagits fram inom denna utredning gäller för högtrafiken, som blir dimensionerande för fordonsbehov och infrastrukturutbyggnad. Under mellan- och lågtrafik kan trafikutbudet reduceras i olika omfattning beroende på trafikunderlaget. 1.6 Utredningens alternativ och moduler Utredningens Jämförelsealternativ, JA 2030, innefattar hela Roslagsbanans beslutade utbyggnad som genomförs av RBU, samt dubbelspår Molnby Molnby norra och Arninge Rydbo, som är en del av reinvesteringen i nya tåg. Utredningens Utredningsalternativ, UA 2030, innefattar hela JA, samt ett antal utbyggnadsmoduler, nämligen mot Rimbo, Arlanda och Stockholm City/T-Centralen. Dessa möjliga utbyggnader är oberoende av varandra, och kan också kombineras godtyckligt. De kan ses som moduler som kan byggas var för sig, eller i kombination med varandra.

12 12(56) 2 Förutsättningar för tidtabelläggning Detta kapitel beskriver de principer som har legat till grund för de tidtabeller som har tagits fram inom utredningen. För de olika alternativen och modulerna har tidtabeller som utgår från trafikupplägg 4+4S tagits fram (se avsnitt 1.1). Tidtabellerna ligger till grund för de infrastrukturåtgärder som föreslås och det fordonsbehov som har räknats fram. Trafikeringen förutsätts ske med enbart nya tåg av typ X15p. Inom denna utredning har en största tillåten hastighet (sth) på 100 km/h antagits. En översiktlig studie har även gjorts med största tillåten hastighet på 120 km/h mellan Ormsta och Rimbo, på de delsträckor där spårgeometrin tillåter det. 2.1 Målstandard för trafikutbud Tidtabeller har endast studerats för högtrafik. Under mellan- och lågtrafik kan turtätheten vara mindre än vad som beskrivs nedan. Trafikutbudet kan också bli större på enskilda stationer om det ger en bättre tidtabell, eller om prognosticerat resande är så stort att det är nödvändigt av kapacitetsskäl. Tabell 1 Princip för trafikering i trafikupplägg 4+4S, som ligger till grund för utredningen. Detta är den trafikering som förväntas tillämpas när Roslagsbanans beslutade utbyggnad har färdigställts. Danderyd syftar på uppehåll i Djursholms Ösby, Bråvallavägen, Djursholms Ekeby och Enebyberg.

13 13(56) Tabell 2 Princip för trafikering i trafikupplägg 4+4S, anpassat för utbyggnader till Rimbo och Arlanda, men utan förlängning till City. Stomtågen till Ormsta kan förlängas till Arlanda och även betjäna Molnby. Tågen mot Kårsta/Rimbo behöver inte längre stanna i Molnby. Hälften av tågen mot Rimbo föreslås bli expresståg (se avsnitt 5.2). Tabell 3 Princip för trafikering i UA 2030, det vill säga utbyggnader till Rimbo, Arlanda och City. Förlängningen till City ger ökat resande på Österskärsgrenen, där trafikutbudet ökas. Genom att tågen till Arninge betjänar Djursholms Ösby, Djursholms Ekeby och Enebyberg kan stomtågen till Åkersberga hoppa över dessa stationer och få kortare restid Samtliga tåg gör uppehåll Vid de största knutpunkterna, City, Tekniska högskolan, Universitetet, Mörby och Roslags Näsby antas samtliga tåg göra uppehåll avgångar per timme och riktning Grenarna till Kårsta/Rimbo och Österskär har 8 avgångar per timme och riktning, där vartannat tåg är stomtåg och vartannat snabbtåg. Större stationer får därmed 8 avgångar per timme. Snabbtågens kortare restider innebär på flertalet stationer där dessa stannar ett något varierande intervall mellan tågen. Avgångarna blir dock på samma minuttal varje timme. Som större stationer har räknats Tibble, Täby kyrkby, Kragstalund, Vallentuna och Ormsta på Kårstagrenen, samt Täby centrum, Galoppfältet, Viggbyholm, Hägernäs, Arninge och Åkersberga på Österskärsgrenen.

14 14(56) Urvalet baserar sig på uppgifter om såväl dagens som framtida resande. Stationerna på Roslagsbanan kan relativt tydligt delas in i stora och små efter vilket resande de har avgångar per timme och riktning På Näsbyparksgrenen och på en eventuell gren till Arlanda (Modul Arlanda) är 15 minuters turtäthet tillräcklig för att ta hand om prognosticerat resande. På dessa linjer har därför jämn kvartstrafik antagits (4 avgångar per timme och riktning). Alla tåg stannar på samtliga stationer. Mindre stationer på grenarna till Kårsta/Rimbo och Österskär får jämn kvartstrafik. Jämn kvartstrafik med stomtåg får Ensta, Visinge och Bällsta på Kårstagrenen och Djursholms Ösby, Bråvallavägen, Djursholms Ekeby, Enebyberg, Rydbo, Täljö och Åkers Runö på Österskärsgrenen. Tunagård och Österskär får jämn kvartstrafik med snabbtåg. Lindholmen och Rimbo får en något ojämn trafik, där vart annat tåg är snabbtåg och vart annat är expresståg (se avsnitt 5.2) avgångar per timme och riktning När Roslagsbanans beslutade utbyggnad är färdigställd förväntas Molnby, Frösunda, Ekskogen och Kårsta ha halvtimmestrafik, vilket antas vara tillräckligt även på sikt. Det gäller även den tillkommande stationen i Rö i UA 2030 (Modul Rimbo). Dessa stationer trafikeras av snabbtåg. 2.2 Tåglängd Tåglängden beror på prognosticerat resande i respektive alternativ. Vissa linjer antas trafikeras med enkla vagnsätt (60 meter långa), medan vissa antas trafikeras med dubbla vagnsätt (120 meter långa). På sikt kan det bli aktuellt med trippelkopplade vagnsätt (180 meter långa), vilket fordrar förlängda plattformar. Det påverkar däremot inte behovet av dubbelspår eller trafikeringsupplägget.

15 15(56) 3 Roslagsbanans beslutade utbyggnad (RBU) Roslagsbanans beslutade utbyggnad omfattar två etapper. I etapp 1 byggs ett antal dubbelspårssträckor som i sig inte ökar kapaciteten i dimensionerande riktning, men som innebär att tågen i mindre grad behöver vänta på varandra vid mötesstationer. Därmed ökar flexibiliteten vid tidtabellsläggningen och trafiken blir mindre störningskänslig. På Österskärsgrenen ges möjlighet att under högtrafik köra snabbtåg även mot rusningsriktningen. Först när utbyggnaden är färdigställd i sin helhet och ett antal nya fordon kommit i trafik kan det planerade trafikutbudet erbjudas. Utbyggnaden sker stegvis och förväntas vara genomförd år Figur 4 Illustration över Roslagsbanans beslutade utbyggnad, som inleddes under 2009 och ska färdigställas under de kommande åren.

16 16(56) 3.1 RBU etapp 1 (dagens trafik) Molnby Ormsta Vallentuna Bällsta Kragstalund Täby Kyrkby Visinge Ensta Tibble Roslags Näsby Enebyberg Djursholms Ekeby Bråvallavägen Djursholms Ösby Mörby Täby Centrum Vendevägen Galoppfältet Östberga Lindholmen Viggbyholm Altorp Frösunda Lahäll Hägernäs Ekskogen Näsby Allé Arninge Näsbypark Kårsta Rydbo Täljö Åkers Runö Åkersberga Tunagård Österskär Universitetet Östra station Figur 5 Schematisk bild över Roslagsbanans infrastruktur i dagsläget (december 2014).

17 17(56) Figur 6 Förenklad bild över trafikutbud under högtrafik på Roslagsbanan från december Varje stapel motsvarar en avgång per timme, de svarta linjerna representerar uppehåll. Den begränsade kapaciteten i systemet innebär att detta utbud på Kårstalinjen endast kan erbjudas i rusningsriktningen, att trafiken har vissa oregelbundenheter och är mycket störningskänslig Beskrivning Under 2010 byggdes dubbelspår Galoppfältet Viggbyholm i samband med att en planskildhet byggdes vid Bergtorpsvägen. Samtidigt genomfördes etapp 1a av Roslagsbanans beslutade utbyggnad (RBU), som omfattade en ny mötesstation i Kragstalund (2009) och dubbelspår Åkers Runö Åkersberga (2010). Etapp 1b av RBU byggs under Dubbelspår Rydbo Åkers Runö färdigställs i augusti 2014 och dubbelspår Visinge Täby kyrkby samt Kragstalund Vallentuna färdigställs i december 2014.

18 18(56) Tidtabell Detta avsnitt beskriver förhållandena från december Trafiken innehåller en blandning av stomtåg och snabbtåg. I dagsläget trafikeras Kårstagrenen och Österskärsgrenen med kvartstrafik i båda riktningarna under huvuddelen av dygnet, medan Näsbyparksgrenen och de mindre stationerna i Danderyd har halvtimmestrafik. Under högtrafik utökas utbudet, men den begränsade spårkapaciteten skapar en ojämn tidtabell och innebär att trafikutbudet är mindre än efterfrågan. På Kårstagrenenen körs i rusningsriktningen 3 stomtåg per timme och 3 snabbtåg per timme. Stomtågen vänder i Ormsta, medan vart annat snabbtåg vänder i Lindholmen och vart annat i Kårsta. I motrusningsriktningen körs 3 tåg per timme till Lindholmen, det vill säga endast 20 minuters trafik. Österskärsgrenen har 3 stomtåg och 3 snabbtåg per timme i båda riktningarna, totalt 6 tåg per timme. Samtliga tåg går hela vägen till Österskär. Näsbyparksgrenen har 3 tåg per timme under högtrafik, vilket innebär 20 minuters trafik Fordonsbehov Dagens vagnpark består av 35 motorvagnar, 32 mellanvagnar och 34 manövervagnar, vilket innebär maximalt 32 vagnsätt. Eftersom några av dessa måste utgöra fordonsreserv kan maximalt 29 vagnsätt användas i trafik. Detta är inte tillräckligt för att möta resandebehovet, och i dagsläget körs därför avlastande busstrafik parallellt med Roslagsbanan.

19 19(56) 3.2 RBU etapp 2 Molnby Ormsta Vallentuna Bällsta Kragstalund Täby Kyrkby Visinge Ensta Tibble Roslags Näsby Enebyberg Djursholms Ekeby Bråvallavägen Djursholms Ösby Mörby Täby Centrum Molnby Norra Vendevägen Galoppfältet Östberga Viggbyholm Lindholmen Altorp Lahäll Hägernäs Frösunda Näsby Allé Arninge Ekskogen Näsbypark Rydbo Kårsta Täljö Åkers Runö Åkersberga Tunagård Österskär Universitetet Östra station Figur 7 Schematisk bild över infrastrukturen i Roslagsbanans beslutade utbyggnad (RBU). De bruna sträckorna representerar utbyggnader inom etapp 2 av RBU, som förväntas färdigställas år 2018.

20 20(56) Kårsta Ekskogen Frösunda Lindholmen Molnby Ormsta Vallentuna Bällsta Kragstalund Täby Kyrkby Visinge Österskär Tunagård Åkersberga Åkers Runö Täljö Rydbo Arninge Hägernäs Viggbyholm Ensta Galoppfältet Näsbypark Tibble Täby Centrum Näsby allé Roslags Näsby Roslags Näsby Lahäll Enebyberg Enebyberg Altorp Djursholms Ekeby Djursholms Ekeby Östberga Bråvallavägen Bråvallavägen Vendevägen Djursholms Ösby Djursholms Ösby Djursholms Ösby Mörby Universitetet Stockholms Östra Mörby Universitetet Stockholms Östra Figur 8 Planerat trafikutbud under högtrafik när Roslagsbanans beslutade utbyggnad har färdigställts. Trafikupplägg 4+4S är ett av flera trafikupplägg som har utretts, och som Trafikförvaltningen har valt i samråd med nuvarande trafikoperatör, Arriva. Trafikupplägg 4+4S har också varit utgångspunkt för utredningens alternativ för år Beskrivning I etapp 2 byggs på Kårstagrenen dubbelspår Roslags-Näsby Visinge, dubbelspår Täby kyrkby Kragstalund, en ny depå vid Molnby, ett mötesspår mellan Molnby och Lindholmen ( Molnby norra ) och en mötesstation i Frösunda. På Österskärgrenen byggs dubbelspår Hägernäs Arninge, med delvis ny sträckning och en tillkommande station i Arninge. Från Arninge till Ullna kvarnväg byggs enkelspår i nytt läge, med en planskild korsning med Ullna kvarnväg. Sträckan förbereds för en senare utbyggnad till dubbelspår. Stationerna Stockholms östra, Roslags Näsby, Ormsta, Lindholmen och Åkersberga byggs om för ökad kapacitet. Dessutom rustas banan på sträckan Lindholmen Kårsta för ökad bärighet och hastighet.

21 21(56) Tidtabell När Roslagsbanans beslutade utbyggnad är färdigställd kan en jämnare och mer driftsäker trafik upprätthållas. Restiderna förkortas också i flera relationer när kurvor rätas ut, hastigheten höjs och tågen i mindre grad behöver vänta in tågmöten jämfört med idag. På Kårstagrenen och Österskärsgrenen blir vart annat tåg stomtåg och vart annat snabbtåg. För att hålla nere restiderna betjänar snabbtågen de yttersta avsnitten av respektive gren, medan stomtågen vänder tidigare, i Ormsta respektive Åkersberga. På Kårstagrenen utökas trafiken från 6 avgångar per timme till 8 avgångar i rusningsriktningen och från 3 avgångar per timme till 8 avgångar i motrusningsriktningen. Molnby, Frösunda, Ekskogen och Kårsta får jämn halvtimmestrafik jämfört med en ojämn 40-minuterstrafik idag. Övriga mindre stationer får jämn kvartstrafik, medan större stationer får ett stomtåg och ett snabbtåg varje kvart. På Österskärsgrenen utökas trafiken från 6 avgångar per timme till 8 avgångar i båda riktningarna, och snabbtåg kan köras även i motrusningsriktningen i motsats till idag. Tunagård och Österskär får färre avgångar, 4 per timme jämfört med 6 i dagsläget. I gengäld blir alla avgångar snabbtåg. Som en del av RBU etapp 2 öppnas stationen i Arninge, som får 8 avgångar per timme och riktning. Näsbyparksgrenen och de mindre stationerna i Danderyd får 4 tåg per timme, vilket innebär en utökning från 20 minuters trafik till 15 minuters trafik. Kvarvarande enkelspårssträckor blir styrande för tidtabellen och därmed även för fordonsbehovet.

22 22(56) Fordonsbehov Fordonsbehovet har beräknats utifrån förutsättningen att snabbtågen är 120 meter långa, medan de flesta stomtågen är 60 meter långa. I maxtimmen kommer resandet vara så stort att vissa avgångar med stomtågen behöver köras med längre tåg, och resandet kommer även att öka successivt efter år Det totala fordonsbehovet är beräknat utifrån detta. När samtliga stomtåg (utom på Näsbyparksgrenen) behöver köras med långa tåg blir fordonsbehovet 57 stycken vagnsätt (se avsnitt 4.1). Dagens vagnpark om 32 X10p kompletteras med 22 nyinköpta enheter X15p, vilket ger 54 vagnsätt. De 22 X15p som ingår i RBU är den första leveransen, under 2020-talet kommer därefter fordonsparken att behöva förnyas och ytterligare X15p måste levereras. Se avsnitt 4.1. Samtliga avgångar på Kårstagrenen kommer att vara X15p, vars hastighetsprestanda krävs för att klara omloppet Lindholmen Kårsta Lindholmen på 30 minuter. Detta kräver 16 vagnsätt i högtrafik. Trafiken på övriga linjer kan ske antingen med X10p eller med X15p. RBU Tillgång Trafik Reserv Total X10p X15p Behov X15p X15p/X10p Tabell 9 Bedömt fordonsbehov och tillgång efter leverans av första beställning av X15p. Upphandling pågår av 22 stycken X15p. Fordonsbehovet kommer därefter att öka successivt. Under 2020-talet förväntas dessutom samtliga X10p utrangeras och ersättas av nya X15 p.

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Datum 2012-11-04. Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Datum 2012-11-04. Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3877 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-11-04 1(10) Identitet TN 1211-0231 i STYKClSESAMMANfKÄDE ÄlifilDf (JK 2012-11- 13 IX Beslut

Läs mer

Delredovisning juli 2014 1(189) Strategisk utveckling Planering. RAPPORT 2014-01-08, rev 2014-07-01

Delredovisning juli 2014 1(189) Strategisk utveckling Planering. RAPPORT 2014-01-08, rev 2014-07-01 1(189) BILAGA 11 - Dokumentation Trafikanalys till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Delredovisning juli 2014 Stockholms läns landsting

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Bakgrund och beskrivning av det kompletterande underlaget. Utveckling och utbyggnad av Roslagsbanans depåfunktion

Bakgrund och beskrivning av det kompletterande underlaget. Utveckling och utbyggnad av Roslagsbanans depåfunktion 1(5) Handläggare Bodil Johansson 073-339 38 08 bodil.johansson@sl.se Utveckling och utbyggnad av Roslagsbanans depåfunktion Kompletterande underlag - Ny depå i Molnby Bakgrund och beskrivning av det kompletterande

Läs mer

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95)

Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) Ställverksförteckning, övriga datorställverk (ej typ 85 eller 95) plats typ driftsatt slopat notiser Almedal 75 1978-05-21 2010-10-10 Slopat klockan 03.55 angivet datum Altorp Microlok II 2000-09-2x Återupptagen

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

VETERANTÅGET. Följ med ut i Europa! Luciatåg. Bildvisning: Utfärd:

VETERANTÅGET. Följ med ut i Europa! Luciatåg. Bildvisning: Utfärd: Roslagsbanans Veterantågsförening Nr 3 2006 VETERANTÅGET Bildvisning: Följ med ut i Europa! Utfärd: Luciatåg Medlemsinformation för Roslagsbanans Veterantågsförening VETERANTÅGET http://www.roslagsbanan.com

Läs mer

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-27 Version Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 8 TN 2013-0695 Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(14) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Handläggare Sara Catoni Sändlista T,..., _.,, Danderyds kommun K 1 ( ö p p e p ) Samrad

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Blandad trafikering Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Disposition Svårigheter med blandad trafik Kapacitetssituationen 2008 Planeringsförutsättningar Fördefinierad trafikstruktur Kapacitetssituation

Läs mer

Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(7) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-02 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 32 TN 2014-0064 Åtgärdsvals- och idéstudie av

Läs mer

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-22 1 Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-15 Björn Holmberg Stabschef 2014-05-22 2 Samhällsuppdraget Genom kollektivtrafiken bidrar Trafikförvaltningen till att Stockholm är Europas mest

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje 1(21) Handläggare Stefan Persson 08-686 1688 Stefan.persson@sll.se Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner kompletteras här underhandsrapporten

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg Underlagsrapport PM 6: Infrastrukturåtgärder Detta är en åtgärd som också Trafikverket har fört fram i Kapacitetsutredningen.Arbetet

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Kust till kustbanan kapacitetsstudier

Kust till kustbanan kapacitetsstudier Idéstudie Upplandspendeln Rapport Kust till kustbanan kapacitetsstudier Kust till kustbanan stationer med mötesmöjlighet Alvesta 10,5 Växjö 7,5 Gemla xx 25 Hovmantorp 9 Lessebo Avstånd mellan mötesstationer

Läs mer

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Bo-Lennart Nelldal, adj prof RAILWAY GROUP KTH Center for Research and Education In Railway Engineering Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Sammanfatting av

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost

Spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost Förstudie Stockholm Norrtälje Spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost Förslagshandling, juni 2008 Styrgrupp Hans Öhman, GD Stab, Banverket Björn Eklund, utredningschef, Banverket Gunilla Glantz,

Läs mer

SSÄ Banbok för Roslagsbanan

SSÄ Banbok för Roslagsbanan 1(46) Trafikförvaltningen Upprättat av: Lars-Henrik Larsson Granskat av: Arne Grundberg Fastställd av: Lars Ericsson Gäller fr o m Tom Tills vidare SSÄ Banbok för Roslagsbanan 2(46) Versionshistorik Datum

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Trångsektors plan Göteborg

Trångsektors plan Göteborg Trångsektors plan Göteborg T15 T15 [Ange dokument ets underrubr ik] RIKTLINJE 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning... 4 Definitioner... 4 Infrastruktur... 4 Trafikstruktur... 5 Allmänt...

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:8 Dnr. KS 2012/0540 Utdrag: akten, KS Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda Ärende

Läs mer

Utredning om storstadsåtgärder inför Sverigeförhandlingen

Utredning om storstadsåtgärder inför Sverigeförhandlingen 1 Utredning om storstadsåtgärder inför Sverigeförhandlingen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Metod 7 Beskrivning av relationer och alternativ 22 Översikt 23 Beskrivning av kostnader och nyttor Tunnelbana

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Tunnelbana till Karolinska

Tunnelbana till Karolinska 2007_3 Tunnelbana till 1(55) Tunnelbana till Karolinska Idéstudie PLAN-rapport 2007:3 2007_3 Tunnelbana till 2(55) Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl.

Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl. 2014-11-07 Dnr SBN 266/2013-20 STADSBYGGNADSKONTORET Karin Stare Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Roslags-Näsby - Tibble, del av Roslags-Näsby 2:1 m.fl. HANDLÄGGNING Planen handläggs med normalt

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 KS-2015/298.445 1 (4) HANDLÄGGARE Norrberg, Marika Marika.Norrberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikplan för Lidingö. PLAN-rapport 2007:2

Långsiktig kollektivtrafikplan för Lidingö. PLAN-rapport 2007:2 Långsiktig kollektivtrafikplan för Lidingö Vi underlättar människors vardag och bidrar till ett mer attraktivt Stockholm Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall Datum: 2011-11-24 1 (17) PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall JA bas 2020 UA1 Tr afikver kets huvudkalkyl NNK=-0,3 JA Anpassad Förstudien NNK=-0,03

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 2 3 Trångsektorsplaner... 2 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 2 3.2 Trångsektorsplan

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016

Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016 1(5) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 17 Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016 Ärendebeskrivning

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:38 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Täby centrum - Arninge

Täby centrum - Arninge resurs pporten e vs i de yttre Täby centrum - Arninge Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Täby centrum Arninge Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen i de

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 1(41) Handläggare Sara Catoni Sändlista Samtliga ledamöter i Trafiknämnden Samrådsdokument inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Kortversion Förbättrad tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö

Kortversion Förbättrad tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Kortversion Förbättrad tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö 2013-05-27 KORTVERSION - ÅTGÄRDSVALSSTUDIE 1 Stockholmsregionen växer Befolkningen växer snabbt i Stockholmsregionen. I genomsnitt

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Kabinbana i Västra Götalands region

Kabinbana i Västra Götalands region H Backa, 28/3 14 MPM Techno.HB/Mem Kabinbana i Västra Götalands region Kabinbana (K bana) under balk mellan Drottningtorget/Gbg C och Lindholmen löser vårt mest akuta transportbehov på ett ytterst miljösmart

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Ragna Forslund 08 686 1959 ragna.forslund@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 Version Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 9 Ärende/Dok. id. TN 2014-0156 Infosäk. klass K1

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29 Järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll Storstadsträngselproblematik Mälarbanan Två utredningskorridorer Projektorganisation CBRÖ CBRÖT Extern styr- /samordningsgrupp Intern styrgrupp Projektledare

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Svealandsbanans första 10 år erfarenheter för framtiden av tågtrafiken och resandet

Svealandsbanans första 10 år erfarenheter för framtiden av tågtrafiken och resandet Avd för trafik och logistik KTH 100 44 Stockholm Svealandsbanans första 10 år erfarenheter för framtiden av tågtrafiken och resandet 2008-09-30 Oskar Fröidh Olov Lindfeldt TRITA-TEC-RR 08-002 ISSN 1653-4484

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Beslut om utskick av remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018 i samband med Citybanans öppnande

Beslut om utskick av remiss Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018 i samband med Citybanans öppnande 1(10) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-21 Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 6 Ärende/Dok. id. TN 2015-0017 Beslut om utskick av remiss

Läs mer

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att

2.3 Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att UTKAST/MÄLAB AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE 1 Parter 1.1 XXX Stockholms läns landsting 1.2 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1.3 XXX

Läs mer

Remiss inför förändringar i SL-trafiken 2013/2014 - svar på remiss från Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

Remiss inför förändringar i SL-trafiken 2013/2014 - svar på remiss från Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-04 KS-2013/169.445 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Remiss inför förändringar

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City, i folkmun kallat NK-express, är ett projekt som kantats av brister, oenighet, politiskt prestige och slarv med skattebetalarnas pengar.

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer