Stråket Göteborg - Borås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stråket Göteborg - Borås"

Transkript

1 Kompletterande trafikutredning Stråket Göteborg - Borås Delrapport Alternativ

2 Dokumenttitel: Kompletterande Trafikutredning stråket Göteborg Borås Delrapport Alternativ 1 Datum: Diarienummer: TRV 2014/43389 Version: 0.5 Utgivare: Trafikverket Trafikverkets kontaktperson: Per Lerjefors Konsult: Ramböll Sverige AB Konsultens uppdragsnummer: Konsultens kontaktperson: Martin Swahn Medarbetare: Göran Sewring Detta utredningsarbete görs som ett kunskapsunderlag för arbetet med Nationell infrastrukturplan för åren

3 3

4 Innehåll 1. Bakgrund Kompletterande trafikutredning Tidigare och anknytande planeringsarbete Avgränsningar, mål och metod Avgränsningar Funktionsmål för denna trafikutredning Trafikanalysens metod Förutsättningar Höghastighetstågstrafik Regionaltågstrafik Korridorer och stationer på höghastighetsbanan Restider Alternativ 1: Utökad regional trafik Förutsättningar Höghastighetsbanan via Raka vägen Höghastighetsbanan via Mölndal Avfärdade alternativ Bedömda kostnader

5 1. Bakgrund 1.1. Kompletterande trafikutredning Ny höghastighetsjärnväg planeras att byggas mellan Stockholm och Göteborg. Mellan Göteborg och Borås finns önskemål om att trafikera järnvägen förutom med höghastighetståg även med en relativt omfattande regionaltågstrafik. Enligt rapport Trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv, ( ) kommer antalet höghastighetståg på sikt att uppgå till tre till fyra tåg per timme och riktning. Enligt Övergripande krav, ny stambana, (version 2,0) är kraven på banan tre prioriterade höghastighetståg per timme samt att direkta höghastighetståg skall kunna ha restiden 2 h mellan Stockholm och Göteborg. Västra Götalandsregionen har tagit fram en PM Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås- Göteborg år 2050 (bilaga 1). I denna anges en mer omfattande regional trafik än vad som tidigare analyserats. Funktionsutredningen anger förutsättningar, mål och önskvärt trafikutbud för 2050 som horisontår. Det önskvärda regionala trafikutbudet anges översiktligt till åtta regionaltåg till Landvetter flygplats och sex regionaltåg till Borås varav två fortsätter till Jönköping, se bild nedan. Målet för restiden för regionala tåg mellan Borås-Göteborg anges till 35 minuter. Tidigare trafikutredningar för stråket Göteborg-Borås har utgått från en dimensionerande trafik utgörande av två höghastighetståg, två interregionaltåg och fyra regionaltåg per timme och riktning (interregionaltåg och regionaltåg benämns i denna rapport som storregionala tåg). Denna trafik har beskrivits i rapport Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg/Malmö, (150529) samt i Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland, antagen Utifrån Västra Götalandsregionens uttalade ambition om utökad regional trafik i stråket Jönköping-Borås-Göteborg och Trafikverkets Övergripande krav ny stambana, (version 2,0) kompletterar Trafikverket tidigare utredningsarbete för stråket Göteborg-Borås utifrån frågeställningarna: Vilken infrastruktur erfordras för att skapa förutsättningar för en ökad regional trafik? Vilken trafikering möjliggörs med den planerade utbyggnad som nu är aktuell mellan Göteborg och Borås? Utredningsarbetet görs som ett kunskapsunderlag för arbetet med Nationell infrastrukturplan för åren

6 1.2. Tidigare och anknytande planeringsarbete Projekt Göteborg-Borås, dubbelspårig höghastighetsjärnväg är indelat i tre deluppdrag: Almedal-Mölnlycke: En förstudie färdigställdes Lokaliseringsutredning (t.o.m. korridorval) pågår våren Mölnlycke-Bollebygd: En järnvägsutredning färdigställdes Järnvägsplan, Miljökonsekvensbeskrivning och Systemhandling pågår våren Bollebygd-Borås: En förstudie färdigställdes Lokaliseringsutredning (t.o.m. korridorval) pågår våren Dessutom berörs stråket av följande åtgärdsvalsstudier: Åtgärdsvalsstudie Göteborg-Borås, som togs fram Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås, pågår våren

7 2. Avgränsningar, mål och metod 2.1. Avgränsningar Den trafikala avgränsningen är tågtrafik som går på den nya höghastighetsbanan (höghastighetsjärnvägen) på delen Göteborg- Jönköping samt tågtrafik på den nya kompletterande konventionella järnvägen mellan Göteborg och Borås. Den infrastrukturella avgränsningen är sträckan Almedal-Borås, via Raka vägen Almedal-Mölnlycke eller via Mölndal; Almedal-Mölndal- Mölnlycke. Övriga infrastrukturella och trafikala avgränsningar är att Kust till kustbanan och godstrafik inte ingår i utredningen. Övrig järnvägstrafik har tidshorisont år 2040 och för infrastrukturen (förutom Göteborg- Borås) gäller beslutad utbyggnad enligt nationell plan Funktionsmål för denna trafikutredning Följande funktionsmål har arbetats fram med utgångspunkt från pågående lokaliseringsutredningar samt Västra Götalandsregionens funktionsutredning. Den storregionala och regionala tågtrafiken ska inte orsaka restidsförlängning för höghastighetstågen mellan Stockholm och Göteborg. Restiden mellan Göteborg och Borås är högst 35 minuter. Förutsättningarna för regional utveckling stärks genom att: o o Den storregionala och regionala tågtrafiken har tillsammans en hög frekvens på minst 8 tåg/timme. Den storregionala och regionala tågtrafiken har tillsammans en hög regularitet; avgår på samma minuttal med jämna intervall. Funktionen för tågtrafiken blir god med en punktlighet på 95 procent. I väster påverkar Västlänken som har specifika tidsluckor där tågen måste passas in. Vidare har Västra Götalandsregionen ett antal önskemål kring den regionala trafiken, tågen bör gå varje kvart från Mölnlycke och Landvetter flygplats samt även trafikera Mölndal C Trafikanalysens metod Restider Utgångspunkten är tidtabellsanpassade restider på sträckan Göteborg- Jönköping för samtliga aktuella tågkategorier. Det innebär att på den teoretiska gångtiden är det pålagt bland annat förartillägg. För varje uppehåll läggs ett tidstillägg som innehåller acceleration, retardation och uppehållstid. I normalfallet är tidstilläggen: 7

8 5 minuter för höghastighetståg. För storregionala tåg anpassade för höghastighetsbana: o o 4 minuter för storregionala tåg (max 250 km/h). 3 minuter för storregionala tåg (max 200 km/h). 2,5 minuter för konventionella regionala tåg (max 160 km/h). Tidtabellen anpassas till de trafikscenarios som analyserats i studier avseende Västlänken samt till det förslag som Trafikverket har tagit fram för höghastighetstågen. Ett höghastighetståg får inte förbigås av ett annat höghastighetståg. De konventionella regionala tågen kan inte trafikera höghastighetsbanan. Kapacitet Utgångspunkten för kapacitetsberäkningen för den dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen (höghastighetsbanan) är den Trafikeringsrapport, daterad , som utfördes på uppdrag av Trafikverket. I denna rapport användes RailSys (simuleringsprogram för järnvägstrafik) för analyserna av järnvägstrafiken. Förutsättningarna var två höghastighetståg medan antalet snabba regionala tåg var sex stycken; två storregionala tåg max 250 km/h och fyra storregionala tåg max 200 km/h. Figur 1 Stråket Göteborg-Borås 8

9 3. Förutsättningar 3.1. Höghastighetstågstrafik I detta arbete har tidsperspektivet år 2040 använts. Utgångspunkten är Trafikverkets rapport Trafikeringsrapport, trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv. Under högtrafikperioden har trafikupplägget i Trafikverkets rapport på sträckan Göteborg-Jönköping två höghastighetståg i timmen som stannar i Borås och ett höghastighetståg i timmen som inte stannar i Borås. Som en känslighetsanalys kommer ett fjärde höghastighetståg att analyseras, det antas att detta tåg inte stannar i Borås. Höghastighetstågen trafikerar endast höghastighetsjärnvägen. Figur 2 Trafikering höghastighetsjärnväg, Trafikverket,

10 3.2. Regionaltågstrafik Västra Götalandsregionen har i Funktionsutredning tågstråket Jönköping-Borås- Göteborg år 2050 redovisat önskad regional tågtrafik för stråket Göteborg-Borås. Bland annat önskas åtta tåg per timme och riktning mellan Göteborg/Mölndal-Landvetter Flygplats och sex tåg i timmen till Borås. Vidare eftersträvas restider mellan Göteborg och Borås på 35 minuter för den snabba regiontrafiken Göteborg-Jönköping. Figur 3 Önskad regional trafik enligt Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås- Göteborg år 2050, Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionen har i sin funktionsutredning benämnt en tågkategori som snabb regiontrafik Göteborg-Jönköping, i figuren ovan markerad som röda. I denna utredning kommer dessa tåg hädanefter att benämnas som storregionala tåg. Dessa ska kunna trafikera såväl höghastighetsjärnväg som konventionell järnväg. Den andra kategorin, Pendeltåg Göteborg-Borås, i figuren ovan markerad som gröna, benämns fortsättningsvis som regionala tåg och kör enbart på konventionell järnväg. Vi har i denna utredning utgått ifrån att tåg som trafikerar höghastighetsbanan måste förbli där till det når slutstationen eller avviker definitivt till annan bana. Rörande restiden Göteborg-Borås har det i denna utredning valts att använda station Haga som representativ punkt för Göteborg. Skälet till detta är att Västlänkens dragning gör station Haga till en representativ tyngdpunkt för stationerna Korsvägen, Haga och Göteborg C. Restidskravet är kopplat till de storregionala tågen Korridorer och stationer på höghastighetsbanan För delsträckan Almedal-Mölnlycke finns två huvudalternativ för den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen. Antingen dras järnvägen från Almedal direkt till Mölnlycke eller så dras den via Mölndal. För alternativ Mölndal finns två varianter, en nordlig och en sydlig dragning. 10

11 Genom Mölnlycke finns två utredningsalternativ, antingen genom Mölnlycke med station i Mölnlycke vid befintlig station eller huvudbanan söder om Mölnlycke med bibana via Mölnlycke station. (Denna lösning behandlas inte i denna utredning eftersom den inte är färdigutredd). Delsträckan Mölnlycke-Bollebygd har en beslutad korridor. Station Landvetter flygplats projekteras som en fyrspårsstation med mellanplattform mellan spår 2 och 3. Vändspår är ett komplement för planerad infrastruktur för tåg som ska vända på stationen. Genom Bollebygd finns en utredningskorridor med förberedelse för station i Kråktorp. Det finns ingen koppling till Kust till kustbanan i Kråktorp för höghastighetsjärnvägen. Delsträckan Bollebygd-Borås har flera utredningskorridorer; genom Borås via befintlig Borås C, söder om Borås med ny station i externt läge samt huvudbanan söder om Borås utan station i externt läge och bibana via centrala Borås. I Borås är stationen på höghastighetsbanan skild från Borås C. Figur 4 Korridorer för lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke (Röd korridor är Raka vägen, Grön och Blå via Mölndal) 11

12 Figur 5 Korridor för järnvägsplanen Mölnlycke Bollebygd Figur 6 Korridorer för lokaliseringsutredning Bollebygd Borås Figur 7 Korridor Gul för lokaliseringsutredning Bollebygd Borås 12

13 Figur 8 Korridor Röd för lokaliseringsutredning Bollebygd Borås 3.4. Restider Trafikverket har lämnat gångtider (tid mellan två stationer utan stopp) för de aktuella tågkategorierna utan stopptillägg. För att kunna ta hänsyn till tågstoppen används tidstilläggen som är beskrivna i kapitel 2. För Västlänken har tidtabellen som Trafikverket tagit fram använts. Den innehåller avgångstider för stationerna i Västlänken inklusive Mölndal. Tiden mellan avgång i Göteborg och avgång i Mölndal är 12 minuter. På motsvarande sätt är tiden mellan avgång i Göteborg och avgång i Haga 3 minuter. På så vis kan gångtiderna och schablontilläggen användas för att beskriva till exempel restiden Haga-Borås. Gångtider Göteborg-Borås-Jönköping Höghastighetståg Storregionala tåg Regionaltåg H320 SR250 SR200 R160 Göteborg-Almedal 04:10 04:10 04:00 03:40 Almedal-Mölndal nedre 02:40 02:40 02:40 02:40 Mölndal nedre-mölnlycke 02:50 03:00 02:57 02:58 Mölnlycke-Landvetter södra 01:41 02:01 02:19 03:18 Landvetter södra-landvetter flygplats* 01:00 01:00 01:00 01:00 Landvetter flygplats-kråktorp 02:28 03:52 04:49 05:56 Kråktorp-Borås centralt läge 05:33 06:57 09:02 10:22 Borås centralt läge-ulricehamn 07:29 09:49 Ulricehamn-Jönköping 10:06 13:36 Figur 9 Gångtider Göteborg Borås Jönköping (minuter:sekunder) *Gångtiden är en schablon, den verkliga gångtiden är hämtad från sträckan Mölnlycke-Landvetter flygplats (summan av Mölnlycke-Landvetter södra och Landvetter södra-landvetter flygplats). 13

14 4. Alternativ 1: Utökad regional trafik 4.1. Förutsättningar Den planerade dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen Stockholm- Göteborg förutsätts vara byggd. Mellan Göteborg och Mölnlycke kan banan ha tre alternativa dragningar, en via Raka vägen och två via Mölndal. Vid alternativen via Mölndal förutsätts en station på höghastighetsbanan i anslutning till befintlig station Mölndal nedre. Den kompletterande infrastrukturen antas vara konventionell dubbel- eller enkelspårig järnväg. Västlänken förutsätts vara byggd. Trafiken består av 3 höghastighetståg (HH), 4 storregionala tåg (SR) och 4 regionaltåg (R) per timme och riktning med varierande uppehållsmönster. Figur 10 Trafiken i alternativ 1 enligt Västra götalandsregionens funktionsutredning samt basutbud avseende höghastighetstågstrafik De olika tågtyperna som används i detta alternativ är följande: HH 320, höghastighetståg (max 320 km/h) som endast trafikerar höghastighetsbanan (förutom sträckan Göteborg C- Almedal/Mölndal) SR 250, storregionala tåg (max 250 km/h) som kan trafikera både höghastighetsbanan och konventionell järnväg SR 200, storregionala tåg (max 200 km/h) som kan trafikera både höghastighetsbanan och konventionell järnväg R 160, regionala tåg och övriga persontåg (max 160 km/h) som endast kan trafikera konventionell järnväg Exempel på storregionala tåg är tåg som trafikerar Vänersborg-Borås och Göteborg-Jönköping. Ett regionalt tåg trafikerar exempelvis Alingsås- Borås och Floda-Landvetter flygplats 14

15 4.2. Höghastighetsbanan via Raka vägen I Alternativ Raka vägen är den nya höghastighetsbanan byggd mellan Göteborg och Stockholm. I Almedal förutsätts den nya Höghastighetsbanan redan vara ansluten planskilt till Gårdatunnelns spår och till Västlänken. De nya konventionella spåren ansluter strax söder om höghastighetsbanans anslutning. För att möta den efterfrågade trafiken har infrastrukturen kompletterats med ny konventionell järnväg. Den kompletterande infrastrukturen består av konventionellt dubbelspår från Almedal/Västlänken via Mölndal, Mölnlycke och Landvetter Södra till Landvetter flygplats. Från Landvetter flygplats byggs ett konventionellt enkelspår österut till Borås där det ansluter till befintlig Borås C. Vid Bollebygd/Kråktorp kan banan antingen dras via Bollebygd eller via Kråktorp. Stationer för resandeutbyte anläggs i samtliga ovannämnda orter. Ett alternativ till det nya enkelspåret mellan Landvetter flygplats och Borås är att ansluta till befintlig Kust till kustbana i Bollebygd. Detta alternativ är inte utrett ur kapacitets- och kostnadshänseende. Bedömningen är att kapaciteten för denna lösning är sämre men att kostnaden blir lägre. Figur 11 Infrastruktur höghastighetsbanan via Raka vägen 15

16 När trafiken fördelas ut på höghastighetsbanan och den nya konventionella järnvägen ser det ut som i figuren nedan. Färgen visar vilken typ av järnväg som tågen går på. Siffrorna i boxarna är uppskattade restider mellan stationer med svart stapel. Figur 12 Infrastruktur och trafik höghastighetsbanan via Raka vägen 16

17 4.3. Höghastighetsbanan via Mölndal I Alternativ Mölndal är den nya höghastighetsbanan byggd mellan Göteborg och Stockholm. Anslutning sker till befintlig Västkustbana strax söder om station Mölndal nedre. Det förutsätts att den nya höghastighetsbanan är byggd som en konventionell dubbelspårig järnväg mellan Almedal och Mölndal med anslutning till Gårdatunneln och till Västlänken. I Mölndal förutsätts att en planskild anslutning av höghastighetsbanan till Västkustbanan redan finns. Det nya konventionella dubbelspåret ansluts planskilt till vändspåren söder om station Mölndal nedre. För att möta den efterfrågade trafiken har infrastrukturen kompletterats med ny konventionell järnväg. Den kompletterande infrastrukturen består av konventionellt dubbelspår från Mölndal via Mölnlycke och Landvetter Södra till Landvetter flygplats. Från Landvetter flygplats byggs ett konventionellt enkelspår österut till Borås där det ansluter till befintlig Borås C. Vid Bollebygd/Kråktorp kan banan antingen dras via Bollebygd eller via Kråktorp. Stationer för resandeutbyte anläggs i samtliga ovannämnda orter. Ett alternativ till det nya enkelspåret mellan Landvetter flygplats och Borås är att ansluta till befintlig Kust till kustbana i Bollebygd. Detta alternativ är inte utrett ur kapacitets- och kostnadshänseende. Bedömningen är att kapaciteten för denna lösning är sämre men att kostnaden blir lägre. Figur 13 Infrastruktur höghastighetsbanan via Mölndal 17

18 När trafiken fördelas ut på höghastighetsbanan och den nya konventionella järnvägen ser det ut som i figuren nedan. Färgen visar vilken typ av järnväg som tågen går på. Siffrorna i boxarna är uppskattade restider mellan stationer med svart stapel. Figur 14 Infrastruktur och trafik höghastighetsbanan via Mölndal 4.4. Avfärdade alternativ Tidigt i arbetet med olika förslag på kompletterande infrastruktur avfärdades ett antal inriktningar. Dessa var: Höghastighetsbanan via Raka Vägen med extern station i Borås Höghastighetsbanan via Mölndal med extern station i Borås Höghastighetsbanan via Mölndal, Mölnlycke med station och förbigångsspår. Höghastighetsbanan Raka vägen, Mölnlycke utan station men med förbigångsspår. 18

19 4.5. Bedömda kostnader Kostnaderna är uppskattade med utgångspunkt från det underlag (mängder) som finns inom projekt Göteborg-Borås. Det är endast merkostnaden för ny tillkommande konventionell järnväg som presenteras. Den nya järnvägen är i kalkylen lagd i samma korridor som höghastighetsbanan via Mölndal. Detta för att använda kunskapen rörande banans linjeföring med bland annat bedömning av bro- och tunnellängder. Kalkylen bygger på erfarenhetsvärden på entreprenadkostnader samt ett tillägg för byggherrekostnader och marklösen inklusive oförutsedda kostnader. Sammantaget kostar den kompletterande konventionella järnvägen i storleksordningen 15 miljarder kronor. 19

20 Trafikverket, Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17. Telefon: , Texttelefon:

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan

Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan Sektorn för samhällsbyggnad Henrik Yngve Trafikverket 405 33 Göteborg TRV 2015/23954 Datum 2016-12-06 2016KS620 530 Dnr Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

RAPPORT. Trafikeringsrapport. Trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv. Underlag till Sverigeförhandlingen

RAPPORT. Trafikeringsrapport. Trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv. Underlag till Sverigeförhandlingen RAPPORT Trafikeringsrapport Trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv Underlag till Sverigeförhandlingen 2016-01-22 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Dokumenttitel: Trafikeringsrapport, trafikering

Läs mer

s : Vändplats Alme

s : Vändplats Alme s. 84-89: Vändplats Alme dal Vändplats Almedal Jag har redan vittnat om min oro för Olskroken. Vid gränsen till Mölndal finns en annan plats som, trots att den ligger ljusår ifrån i komplexitet, förtjänar

Läs mer

Trafikering Västlänken. Sammanfattning RAPPORT 1 (17)

Trafikering Västlänken. Sammanfattning RAPPORT 1 (17) RAPPORT 1 (17) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Dokumenttitel Trafikering Västlänken Sammanfattning För att nå målen om en kraftigt ökad andel av kollektivtrafikresor

Läs mer

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö RAPPORT 2017:133 Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö Översiktlig sammanställning av effekter Trafikverket 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Trafikering uppdrag 61

Trafikering uppdrag 61 UNDERLAGSRAPPORT Trafikering uppdrag 61 Trafikering höghastighet med etapputbyggnad och färdigt system Underlag till Sverigeförhandlingen 2017-08-31 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Dokumenttitel: Trafikering

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef 1 Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer 2 En ny generation järnväg Stora behov av att öka kapaciteten på järnvägen i södra Sverige

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

ÖVERGRIPANDE KRAV 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lennart Lennefors [DokumentID]

ÖVERGRIPANDE KRAV 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lennart Lennefors [DokumentID] ÖVERGRIPANDE KRAV 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lennart Lennefors [DokumentID] 142364100 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2016-01-22 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Förstudie. Bollebygd-Borås

Förstudie. Bollebygd-Borås Förstudie Bollebygd-Borås Beslutshandling December 2007 Innehåll 1 Inledning 5 2 Banverkets beslut 6 3 Beslutsmotivering 7 Måluppfyllelse Miljö och samhällsutveckling 7 7 4 Förstudiens förslagshandling

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum 2016-03-30 Diarienummer KS/2016:24 Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Information om remissvaret Region

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan och Västkustbanan Tågplan 2013 Ärendenummer:TRV 2012/ 23775 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan, Västkustbanan, Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen Tågplan 2014 Ärendenummer:TRV 2013/10852 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet

Läs mer

RAPPORT. Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm Göteborg/Malmö 150529

RAPPORT. Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm Göteborg/Malmö 150529 RAPPORT Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm Göteborg/Malmö 150529 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg/Malmö Publikationsnummer: Plet

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen

SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen SVERIGEFÖRHANDLINGEN Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 2 BAKGRUND... 4 3 TIDIGARE REDOVISAT OM UTBYGGNADSSTRATEGIN... 4 4 UTBYGGNADSORDNING... 6 4.1

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer Projekt Göteborg Borås Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer PROJEKT GÖTEBORG BORÅS En del av en ny generation järnväg En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås Härryda kommun Planläggningprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER SYFTET Knyta de tre storstadsregionerna närmare varandra Bidra till utveckling i mellanliggande regioner och i övriga Sverige Bidra till mindre koldioxidutsläpp från traaiken Bidra till ett ökat bostadsbyggande

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö Publicering av förhandskopior Andreas Hult 2017-03-01 Dagens presentation Bakgrund Trafikverkets

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 6 Infrastrukturåtgärder Målbild Tåg Underlagsrapport PM 6: Infrastrukturåtgärder Detta är en åtgärd som också Trafikverket har fört fram i Kapacitetsutredningen.Arbetet

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-02-24 KS 2015/0165 Kommunstyrelsen Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.0 Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö Kommunförbundet Skåne 2016-05-18 SVERIGEFÖRHANDLINGEN Detta är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet

Läs mer

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Vid höstens kommundelsstämma i Mölnlycke informerade Trafikverket om planeringsprocessen för utbyggnaden av sträckan Göteborg-Borås. Vid mötet fanns

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Lokaliseringsutredning Bollebygd Borås. Orangeriet Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Lokaliseringsutredning Bollebygd Borås. Orangeriet Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Lokaliseringsutredning Bollebygd Borås Orangeriet 2016-09-06 Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Film

Läs mer

Borås HH-bana genom staden

Borås HH-bana genom staden Borås HH-bana genom staden Trafikverket planerar en höghastighetsbana Göteborg-Borås med olika möjliga korridorer, se Youtube-film. Två av dessa korridorer leder till en station 5-10 km från Borås stadscentrum.

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik)

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Kommunstyrelsen 2011 01 17 32 43 Plan och tillväxtutskottet 2010 12 13 124 265 Dnr 10.777 53 janks18 Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Ärendebeskrivning Bakgrund

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Trångsektorsplan Mälardalen

Trångsektorsplan Mälardalen RAPPORT Trångsektorsplan Mälardalen Planeringsförutsättningar Tågplan T14 Ärendenummer: TRV 2012/69702 Dokumenttitel: Trångsektorsplan Mälardalen, tågplan T14 Skapat av: Armin Ruge Dokumentdatum: 2012-11-19

Läs mer

Trångsektors plan Göteborg

Trångsektors plan Göteborg Trångsektors plan Göteborg T15 T15 [Ange dokument ets underrubr ik] RIKTLINJE 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning... 4 Definitioner... 4 Infrastruktur... 4 Trafikstruktur... 5 Allmänt...

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Mölnlycke Bollebygd Fokus Mölnlycke

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Mölnlycke Bollebygd Fokus Mölnlycke Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Mölnlycke Bollebygd Fokus Mölnlycke Råda församlingshem 24 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Härryda kommun Planläggningsprocessen

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Sverigeförhandlingen Götalandsbanan Kapacitet. Slutrapport Tranås Kommun

Sverigeförhandlingen Götalandsbanan Kapacitet. Slutrapport Tranås Kommun Sverigeförhandlingen Götalandsbanan Kapacitet Slutrapport 2017-08-01 Tranås Kommun Tranås Kommuns projektgrupp Deltagande personer i projektgruppen från Tranås Kommun är: Bo Horndal, Projektledare, samhällsbyggnadschef

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Yttrande 2016-03-31 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Josefin Selander Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Inledning

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Om Sverigeförhandlingen FAH oktober 2016 Uppdraget Framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och för ett hållbart resande En tolkning av uppdraget Den nya stambanan ska dras där den

Läs mer

Två projekt som hänger samman

Två projekt som hänger samman hänger samman s. 77-83: Två projekt som Två projekt som hänger samman Spåren från Västlänken ansluter i Olskroken så att framkomligheten i denna viktiga knutpunkt allvarligt skulle försämras om inte flera

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen

Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen Västra Götalandsregionens underlag till Sverigeförhandlingen, 2015-10-01 2 (82) Datum 2015-10-01 Diarienummer RS 03273-2014 Västra Götalandsregionen Handläggare: Max Falk Telefon: 010-441 16 33 E-post:

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan, delen mellan Växjö och Värnamo Diarienummer: TRV 2015/96631

Åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan, delen mellan Växjö och Värnamo Diarienummer: TRV 2015/96631 Åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan, delen mellan Växjö och Värnamo 2015-10-21 Diarienummer: TRV 2015/96631 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan delen mellan Växjö och Värnamo

Läs mer

2 Förutsättningar marknad och trafik

2 Förutsättningar marknad och trafik 2 F Ö RU T S ÄT T N I N G A R M A R K N A D O CH T R A FIK 2 Förutsättningar marknad och trafik Ostlänkens trafikering på sträckan Norrköping Linköping definieras utifrån den marknad som finns för nationella

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2016 Ärendenummer: TRV 2014/97400 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2015-04-13 Dokumenttyp:

Läs mer

PM Skånebanan TRV 2016/ [Projektnummer NY] 1(5)

PM Skånebanan TRV 2016/ [Projektnummer NY] 1(5) [ NY] 1(5) PM Skånebanan Detta PM syftar till att lyfta fram vissa oklarheter samt öppna men även nya frågor som kvarstår eller har uppstått efter ÅVS Skånebanan som genomfördes under ledning av Region

Läs mer

Vad vill vi uppnå? En konkurrenskraftig tillväxtregion i norra Europa. Det goda livet. Regionförstoring

Vad vill vi uppnå? En konkurrenskraftig tillväxtregion i norra Europa. Det goda livet. Regionförstoring Vad vill vi uppnå? En konkurrenskraftig tillväxtregion i norra Europa Det goda livet Regionförstoring Visionen Det Goda livet Fem fokusområden Ett livskraftigt näringsliv Ledande i kunskapsoch kompetensutveckling

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Sverigeförhandlingen Skånes Energiting 14 juni Kommunledningskontoret

Sverigeförhandlingen Skånes Energiting 14 juni Kommunledningskontoret Sverigeförhandlingen Skånes Energiting 14 juni 2016 Uppdraget Framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och för ett hållbart resande Viktiga utgångspunkter Höghastighetsjärnvägen ska

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN BUD - HÄRRYDA KOMMUN (HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG)

SVERIGEFÖRHANDLINGEN BUD - HÄRRYDA KOMMUN (HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG) SVERIGEFÖRHANDLINGEN BUD - HÄRRYDA KOMMUN (HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG) BUD -HÄRRYDA KOMMUN (HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG) 1. Bakgrund Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) för Sverigeförhandlingen ska de av

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

rtl KARLSKRONA ~KOMMUN

rtl KARLSKRONA ~KOMMUN Va\V rtl KARLSKRONA 12 april 2016 Sammanträdesprotokoll 26 Näringsdepartementet Kommunledningsförvaltningen stabschef Akten 129 förutsättningar (SOU 2016:3) Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Datum Bilaga 2008-11-21 Till Samlad effektbedömning för Sandhem-Nässjö PM Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Handläggare: sirje pädam, wsp A&S

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer