3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål"

Transkript

1 3 Förstå situationen 3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål Regeringen har satt upp transportpolitiska mål som ska visa på de politiskt prioriterade områdena inom transportsystemet och på så sätt vägleda myndigheter då de prioriterar mellan olika önskemål och behov. Utöver det ska det ge stöd till regional och kommunal planering. Det övergripande målet innebär att en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning säkerställs. Två mer specifika mål har även pekats ut. Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till grundläggande tillgänglighet. Detta innebär bland annat att förutsättningarna för att välja cykel, gång och kollektivtrafik ska förbättras liksom tillgängligheten inom och mellan regioner i Sverige. Resor ska dessutom bli tryggare och mer bekväma. Hänsynsmålet innebär att hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa ska beaktas så att utformning, funktion och användbarhet inte leder till att någon skadas eller dödas. Dessutom ska transportsektorn medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås samt att folkhälsan förbättras. Särskilt utpekat är målet Begränsad Klimatpåverkan vilket innebär att beroendet av fossila bränslen måste brytas. 4 De uppsatta miljökvalitetsmål som kräver en större ansträngning och utveckling inom just transportsystemet ska även de prioriteras. Ett sådant mål är Frisk luft som fokuserar på utsläpp av luftföreoreningar. Målet är beskrivet som att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas Cykel ur ett regionalt perspektiv Befolkningen i Stockholms län kommer att öka till 2,6 miljoner år Ökad befolkning innebär även en ökad belastning på transportsystemet, vilket märks av redan idag då trängseln på spår liksom bland resenärer som reser kollektivt ökat. Detta har skett parallellt med en ökad bilism och förlängd restid. I den regionala utvecklingsplanen, RUFS, beskrivs att framkomligheten måste öka vilket är en utmaning då man samtidigt ska minska transportsystemets klimatpåverkan. Då arbetspendlingen inom Stockholms län är omfattande så är det av stor vikt att resurseffektiva lösningar eftersträvas, vilket bland annat innebär ett behov av att förbättra förutsättningarna för cyklister. Cykeln är ett effektivt, miljövänligt och hälsosamt transportsätt och satsningar på arbetspendling med cykel är ett steg mot att minska bilberoendet. Det är viktigt att planera för möjligheten att kombinera sin resa mellan kollektivtrafik, gång och cykel. Enligt uppgifter från den nationella resvaneundersökningen ( ) görs cirka 5 % av resorna i länet med cykel 6, det är en relativt låg siffra med tanke på bebyggelsetäthet och det egentliga avståndet mellan bostäder och arbetsplatser. I genomsnitt cyklar en cyklande stockholmare cirka 9 kilometer enkel väg. Två av tre arbetspendlare i Stockholms län har 14 kilometer eller mindre till jobbet vilket innebär att det finns en stor förbättringspotential för att öka antalet cykelresor i länet. 7 4 Regeringskansliet, Transportpolitisk målstruktur i sammandrag. 5 Trafikverket, Mål och inriktning. 6 SIKA, RES , Den nationella resvaneundersökningen. 7 Trafikverket, Länsstyrelsen i Stockholms län et al, Regional cykelplan för Stockholms län, remissversion

2 Inom samverkansprojektet SATSA II, Regional cykelstrategi, har man arbetat fram en regional cykelplan med det övergripande målet att resor med cykel ska utgöra 20 % av alla resor inom Stockholms län 2030, inklusive delresor exempelvis till en kollektivtrafikpunkt. Delmålen för projektet är: - Det finns ett regionalt sammanhängande cykelvägnät. - Det är enkelt och tidseffektivt att arbetspendla med cykel. - Det är säkert och tryggt att arbetspendla med cykel. - Det är enkelt att kombinera kollektivtrafikresande med att cykla. - Regional och lokal cykelplanering överensstämmer och samverkar. - Det finns en regional planering för cykelturism. Inom projektet har man pekat ut kopplingar inom regionen som bör hålla god standard för att det ska vara möjligt att uppnå nämnda mål om en ökad arbetspendling med cykel, se figur 5 nedan. Den standard som beskrivs i den regionala cykelplanen berör krav på bredd, siktlinjer, kurvradier, utformningskrav vid passager etctera. Detta beskrivs närmare i kapitel 4. Den regionala cykelstrategin är ännu ej antagen (maj 2013). Figur 5: Utpekade regionala cykelstråk i den regionala cykelplanen. 14

3 3.3 Trafikverkets angränsande projekt Snabbcykelstråk längs med och E4 Trafikverket har initierat en idéstudie där möjligheten att anlägga snabbcykelväg mellan Roslagstull och Arninge samt mellan Norrtull och Kista utreds. Med snabbcykelväg avses ett cykelstråk som håller hög standard, är gent och klarar stora cykelflöden. Idéstudien har inneburit en inventering av dagens förhållanden och kommer att resultera i tänkbara lokaliseringar av cykelstråken. Studien beräknas vara klar under sommaren VALLENTUNA KN UPPLANDS-VÄSBY KN TÄBY KN ÖSTERÅKERS KN SOLLENTUNA KN DANDERYDS KN VAXHOLMS KN SUNDBYBERGS KN SOLNA KN LIDINGÖ KN STOCKHOLMS KN Í KM Figur 6: Karta över snabbcykelstråkets föreslagna sträckning längs med. Källa VAP/Trafikverket 15

4 leh a mn - Ek erö N Gri ss Herräng 76 Grisslehamn Teckenförklaring TRV-projekt som påverkar Hallstavik SL-projekt som påverkar Östersjön 76 Älmsta Skebobruk Edsbro Svanberga Erken 280 Väg 76 förbi Norrtälje 76 Rånäs Vätö Väg 77 Rösa- länsgränsen Gräddö Skedviken Norrtälje Rimbo Finsta Kapellskär Norrtälje Spillersboda Väg 77 Midsjö Väg 77 Alhamra Norrtälje - Kapellskär 280 Vallentuna planskild korsning Väg 264 Löttingelundvägen Väg E4 Furusund 276 Kårsta Bergshamra TPL Rosenkälla Lindholmen Väg 276 mot Österåker Vallentuna Ormsta Brottby Vallentuna Österåker RB: Dubbelspår Arninge bytes-/resecentrum RB: Dubbelspår Gillinge 276 Åkersberga Väg 274 Kulla vägskäl Visinge Arninge Täby Österskär Rydbo Svinninge Snabbcykelstråk längs Östersjön Väg 274 Engarns vägskäl Resarö Näsby Park Danderyd Vaxholm Djursholm Stocksund TPL Roslags Näsby Busshpl Danderyd 16 TPL Viggbyholm km Lantmäteriet, dnr /2667

5 3.3.2 Busshållplatser Danderyd. Två motorvägshållplatser byggs i höjd med Danderyds gymnasium, en i vardera riktning. Förslaget i arbetsplanen innebär även nya sträckor för busslinjerna. Utöver det föreslås ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter, trafiksäkrare passager och stråk. Busshållplatserna ska ligga i anslutning till Danderyds gymnasium och kommer att förbättra och öka tillgängligheten, särskilt för elever från Vaxholm. Nya cykelparkeringsanläggningar anläggs i anslutning till hållplatserna och efter färdigställandet kommer hållplatserna utgöra en målpunkt för cyklister, framförallt om påstigning kommer vara tillåten på bussar mot Stockholm, samt avstigning i riktning norrut. Planerad byggstart sommaren Arninge Bytespunkt/Resecentrum Den i RUFS utpekade tyngdpunkten Täby centrum-arninge är ett betydande centrum för hela nordostsektorn och är en av de största handelsplatserna i regionen. Trafikverket tar nu fram en vägplan för, Arninge resecentrum. Projektets övergripande mål är att säkerställa tillgången till hållbara kollektiva färdmedel och snabba, säkra och enkla byten för resenärerna. I Arninge finns arbetsplatser, bostäder och handelsområde som utvecklas snabbt och Täby kommun planerar att utveckla området med fler bostäder och arbetsplatser. Avsikten är att Arninge ska gå från ett mindre handelsområde till ett större regionalt handels- och verksamhetsområde. 9 Projektet har stor påverkan på, och påverkas av, cykelbanor och cykelparkering i området. Samordning mellan projekten har påbörjats TPL Roslags Näsby och TPL Viggbyholm. Täby kommun planerar för en befolkningsökning i och med ombyggnad av Täby centrum med ökad handelsetablering och ökad bebyggelse inom anslutande område. Det är i första hand trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm som förser dessa områden med trafik. De två trafikplatserna är byggda för vänstertrafik och har båda trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem. Stråken för gång- och cykeltrafikanter har låg standard vilket medför brister i trafiksäkerheten. För Viggbyholm genomförs arbeten inför ombyggnad av trafikplatsen. Det innebär att Trafikverket bygger ett bullerskyddsplank längs, lägger om ledningar och genomför fasadåtgärder för att minska buller. Trafikplatsen beräknas vara klar Trafikplats Roslags-Näsby byggs om för förbättrad framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för alla trafikslag. Planerad byggstart är 2014 och trafikplatsen ska vara klar Ombyggnaden av trafikplatserna påverkar cykelstråk längs med TPL Rosenkälla och väg 276 Trafikverket arbetar med en vägplan för att utreda behovet av en ny trafikplats på och en ombyggd trafikplats i Rosenkälla, Österåker kommun. Bakgrunden till detta är att Österåker kommun arbetar med en detaljplan för ett 8 Trafikverket,, busshållplatser på motorväg i Danderyds kommun. 9 Trafikverket,, Bytespunkt/resecentrum i Arninge. 10 Trafikverket,, Trafikplats Roslags-Näsby och Viggbyholm. 17

6 nytt handelsområde som ligger i anknytning till och väg 276. Trafikverket utreder hur handelsområdet ska trafikeras med en ny trafikplats. När handelsområdet tas i bruk väntas trafiken öka och den trafikplats som finns i korsningen och väg 276 behöver byggas om och anpassas efter ökade trafikmängder. 11 Cykelbana planeras passera i vägport strax norr om befintlig trafikplats Väg 276, Rosenkälla - Åkersberga Trafikverket planerar att i flera etapper förbättra trafiksäkerheten samt öka vägens kapacitet till motorvägsstandard. I arbetsplanen, som utarbetats tillsammans med Österåker kommun, för etapp 1 föreslås en rad åtgärder som ska förbättra framkomlighet för biltrafik, trafiksäkerhet och kringliggande miljö. Ny gång- och cykelväg planeras längs med den nya lokalväg som kommer att löpa parallellt med väg 276, mellan Sjöbergsvägen och Sockenvägen. I samband med projektet planeras även en ny gång- och cykelbro över väg 276 vid Hagby. Finansiering för övriga etapper utreds just nu Väg 264 Arningevägen - Löttingelundvägen I och med den planerade utvecklingen av Arninge beräknas den lokala trafiken öka med cirka 50 procent till år För att höja kapaciteten och trafiksäkerheten ska de två trevägskorsningarna i området byggas om till en gemensam cirkulationsplats för Arningevägen, Löttingelundsvägen och Ullnavägen. Entreprenören har påbörjat arbetena med att bygga de kommunala vägarna i området under vintern Arbetena för cirkulationsplatsen på Arningevägen är planerad att påbörjas under våren 2013 och beräknas vara färdigbyggd våren Väg 268 E4-Grana samt GC-väg Grana - Vallentuna Trafikverket planerar för vägplan för väg 268 E4-Grana samt vägplan för gång- och cykelväg längs väg 268 Grana-Vallentuna centrum. Väg 268 sträcker sig idag från Trafikplats Glädjen i Upplands Väsby till Vallentuna centrum. Den brister i framkomlighet och trafiksäkerhet, vilket gör att Trafikverket nu utreder hur den nya vägen ska dras. I framtiden kommer den nya vägen avlasta befintlig väg 268 från trafik. I projektet E4-Grana omfattas också en ny gång- och cykelväg mellan Grana och Vallentuna centrum i Vallentuna kommun. Detta för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. För gång- och cykelvägen arbetar Trafikverket nu med att ta fram en vägplan Väg 268 Planskild korsning i Vallentuna I korsningen mellan väg 268 och Roslagsbanan strax söder om Vallentuna Centrum har det tidigare varit flera trafikproblem. Varje gång ett tåg körde på Roslagsbanan stoppades trafiken på väg 268. I dagsläget byggs korsningen om till planskildhet. Genom att bygga om nuvarande korsning till en planskild cirkulationsplats för vägoch järnvägstrafik förbättras kapaciteten och risken för olyckor minskar. En planskild korsning innebär att vägen och järnvägen korsar varandra på olika plan vilket gör att trafiken på väg och järnväg inte påverkar varandra. Förutom att öka trafiksäkerheten och framkomligheten förbättrar ombyggnaden förutsättningarna för en regional bilutveckling. Byggstart var i juni 2010, projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2013/ Trafikverket, och väg 276, ombyggnad av trafikplats Rosenkälla och ny trafikplats. 12 Trafikverket, Väg 276, Rosenkälla Åkersberga. 13 Trafikverket, Väg 264, Arningevägen Löttingelundsvägen. 14 Trafikverket, Väg 268 E4 Grana samt gång- och cykelväg Grana Vallentuna. 15 Trafikverket, Väg 268, planskild korsning i Vallentuna.

7 Åtgärdsvalsstudie för väg 274 genom Österåkers kommun och Vaxholms stad Trafikverket tillsammans med berörda kommuner samt SL tar fram en åtgärdsvalsstudie för sträckan mellan Arninge och Östra Rindö, Vaxholm. De olika parterna ser ett behov av att samordna sin planering för berört område samt de utredningar som hittills tagits fram. Målet är att hitta åtgärder som erbjuder goda möjligheter för alla trafikantgrupper att ta sig till viktiga målpunkter. Studien kommer att utgöra underlag för kommunal planering liksom Trafikverkets åtgärdsplanering. Åtgärder vid Kulla vägskäl och vid Engarns vägskäl, som presenteras nedan, ingår i åtgärdsvalsstudiens utredningsområde. Åtgärdsvalsstudien resulterar bland annat i att man föreslår en ny cykelväg utmed väg Väg 274 och 1004, Kulla vägskäl, Österåkers kommun Vid Kulla vägskäl har det sedan länge funnits brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, och tillgängligheten till kollektivtrafiken har varit otillräcklig. En arbetsplan har tagits fram vilken innebär att hela bytespunkten görs om för att bli mer sammanhållen. En ny bytespunkt skulle kunna förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanter som byter buss eller som infartsparkerar vid platsen. 16 Ingen separat cykelbana planeras i samband med ombyggnaden. Längs väg 1004 mellan Svinninge och Kulla vägskäl kommer GC-väg att planläggas under Väg 274 Engarns vägskäl, Vaxholms kommun Trafikverket har genomfört en förstudie för korsningen Engarns vägskäl på väg 274, med syftet att studera olika åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen. Engarns vägskäl är en viktig trevägskorsning mellan väg 274 och väg 1003 i Vaxholms stad. Då det idag finns problem ur både ett framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv har ett helhetsgrepp kring Engarns vägskäl tagits av både kommunen, SL och Trafikverket. I förstudien togs tre alternativ på förbättringsåtgärder fram. 17 Ingen separat cykelbana längs väg 274 planeras i samband med ombyggnaden Väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen Trafikverket bygger tillsammans med Norrtälje kommun en ny sträckning av väg 76 förbi Norrtälje tätort. I dag går den befintliga vägen genom centrala Norrtälje och närmare fordon trafikerar sträckan varje dag. Vägen har inte tillräcklig kapacitet för dagens behov, och det finns brister i såväl vägstandard som framkomlighet. Även säkerheten och miljön (luftföroreningar och buller) blir lidande när gående, cyklister, bussar, bilar och tunga transporter trängs på vägen. Bygget är startat. Trafikpåsläpp på hela sträckan beräknas bli 6 juni Bygget har marginell påverkan på cykelpendling till och från Norrtälje. Ett antal nya broar och planskilda passager längs den nya vägen anläggs. Trafikverket, Väg 274 och 1004, Kulla vägskäl, Österåkers kommun. 17 Trafikverket, Väg 274, Engarns vägskäl, Vaxholms kommun. 18 Trafikverket, Väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen. 19

8 Väg 77, länsgränsen-rösa förbi Rimbo Väg 77 förbinder Rimbo, Norrtälje och hamnen i Kapellskär med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill Trafikverket förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Det övergripande målet med projektet är att förbättra standarden på väg 77 inom Stockholms län med avseende på trafiksäkerhet, framkomlighet, bullerproblem och luftföroreningar. Planerad byggstart för projektet är i februari 2016 och den upprustade sträckan beräknas vara färdig vid årsskiftet 2019/ I projektet ingår cykelplanering, men endast till Rösa eftersom motorvägen tar vid och förstudien inte sträcker sig längre än så Väg 77 och 1068 Korsningen vid Alhamra Vägutredning genomförd 2007, Väghållningsmyndigheten har ännu inte fattat beslut om vad man ska gå vidare med. Kortsiktiga åtgärder i form av hastighetspåminnare för att uppnå en bättre hastighetsefterlevnad är utförda. 20 Inom vägutredningen har cyklister och fotgängare tagits i beaktande då studien utrett olika alternativ för att möjliggöra en trafiksäker gång- och cykelväg Väg 77, Midsjö Rimbo, gång- och cykelbana Trafikverket har tagit fram en arbetsplan för utbyggnad av en gång- och cykelbana på södra sidan om väg 77 mellan Midsjö och Rimbo. På samma sträcka byggs en ny körbana ut på den norra sidan. Syftet är att förbättra säkerheten och framkomligheten, främst för de oskyddade trafikanterna. Väg 77 sträcker sig mellan Knivsta och Norrtälje tätort. Vägen passerar Midsjö strax väster om tätorten Rimbo. Utmed denna vägsträcka saknas idag separerad gångoch cykelbana varför de oskyddade trafikanterna måste ta sig fram tillsammans med övrig trafik på befintlig körbana. Vägrenarna är mycket smala utanför tätorten och vägen går delvis på bank med höga slänter. Arbetsplanen är villkorad med att den nya detaljplanen för Midsjö antas av Norrtälje kommun. Det innebär att Trafikverket kan börja bygga när detaljplanen vunnit laga kraft Norrtälje Kapellskär Trafikverket tar fram en arbetsplan för ombyggnad av mellan trafikplats Norrtälje och Kapellskär, till i första hand en mötesfri väg, 2+1 väg. Syftet med projektet är bland annat att förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikgrupper, minska risken för mötesolyckor och anpassa vägens kapacitet till den ökade biltrafiken. En plan finns för att bygga ersättningsvägar för cykelväg från Norrtälje till Kapellskär på delvis nya cykelbanor, men även på lokalnätet i blandtrafik ÅVS kollektivtrafik i Nordost Det pågår en åtgärdsvalsstudie för kollektivtrafik i Nordost. Som en del i det arbetet har har två workshops genomförts i åtgärdsvalsstudien där syftet har varit att ta fram alternativa lösningar i steg 1-3 i fyrstegsprincipen. De framkomna åtgärderna sträcker sig från ekonomiska styrmedel och övergripande samhällsplanering, till mer påtagliga åtgärder som attraktiva anslutningar till infartsparkeringar Trafikverket, Väg 77, länsgränsen Rösa förbi Rimbo. 20 Trafikverket, Väg 77 och 1068, korsningen vid Alhamra, Norrtälje kommun. 21 Trafikverket, Väg 77, Midsjö-Rimbo, gång- och cykelbana. 22 Trafikverket, Norrtälje Kapellskär. 23 SLL, ÅVS Kollektivtrafik Nordost.

9 ÅVS Norrtälje tätort - Grisslehamn (väg 76 och väg 283) En åtgärdsvalsstudie för sträckan Norrtälje - Grisslehamn är planerad rörande trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet utifrån fyrstegsprincipen. Åtgärdsvalsstudien kommer att starta under hösten Regional kollektivtrafikplanering Trafikförvaltningen, tidigare SL, utreder just nu möjligheten att förlägga dubbelspår längs Roslagsbanan mellan Viggbyholm Åkers Runö samt Roslags Näsby Lindholmen. Detta sker i etapper enligt figur 8. Målet med utbyggnaden av Roslagsbanan är att man ska öka kapaciteten och år 2018 kunna erbjuda en jämn 10-minuterstrafik. Utbyggnaden kommer inte enbart att innebära dubbelspår utan kan även på vissa sträckor innebära en uträtning av järnvägen för att skapa mer gena passager. 24 Arlanda ROSLAGSBANAN Ekskogen L27 Kårsta Frösunda Föreslagen mötesstation N SL utreder framtida förbindelse V Ö SIGTUNA KOMMUN S VALLENTUNA KOMMUN Lindholmen Föreslagen tågdepå Molnby Ormsta Väsbyvägen E4 Vallentuna Angarnsvägen Bällsta UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN Stockholmsvägen Kragstalund Färdig mötesstation Täby kyrkby Arningevägen Roslagsvägen Norrortsleden TÄBY KOMMUN Täljö Åkers Runö Åkersberga Tunagård SOLLENTUNA KOMMUN Visinge Ensta Tibble Roslags Näsby Bergtorpsvägen Hägernäs Viggbyholm Galoppfältet Täby centrum L29 Näsbypark Arninge Föreslaget resecentrum Rydbo ÖSTERÅKERS KOMMUN L28 Österskär Enebyberg DANDERYDS KOMMUN Näsby allé Lahäll STOCKHOLMS STAD E4 Djursholms Ekeby Bråvallavägen Altorp Östberga Vendevägen Djursholms Ösby Mörby VAXHOLMS STAD Teckenförklaring Stocksund Befintligt dubbelspår SUNDBYBERGS STAD Befintligt enkelspår Färdigt dubbelspår, etapp 1 SOLNA STAD Universitetet LIDINGÖ STAD Planerat dubbelspår, etapp 1 Planerat dubbelspår, etapp 2 L28 Linjenummer, lokalbana E4 E20 L27 L28 Stockholms Östra L29 STOCKHOLMS STAD Karta: NACKA KOMMUN Figur 8: Kartan visar utbyggnaden av Roslagsbanan. Källa: SL, Roslagsbanans utbyggnad. 24 SL, Roslagsbanans utbyggnad. 21

10 3.5 Kommunala förutsättningar Danderyd Danderyds kommun är den sydligaste av de sex nordostkommunerna i Stockholms län. Kommunen har invånare och har i snitt ökat med 300 personer per år under de senaste fyra åren. 25 Viss exploatering är på gång i Danderyd exempelvis genom utökning av Enebyberg centrum, bostäder i Charlottenberg/Mörbylund och ombyggnad av Mörby centrum. Inom kommunen har åtgärder genomförts för att åstadkomma ett mer sammanhållet cykelnät. Man har även sökt pengar för åtgärder såsom cykelparkeringar. Under hösten 2012 genomför kommunen en resvaneundersökning bland invånarna vilket bland annat kommer att ligga till grund för en cykelplan Täby Täby har omkring invånare och har ökat med personer per år under de senaste åren. 26 Avståndet till Stockholms innerstad är från Täby centrum cirka 15 kilometer bilvägen. I RUFS beskrivs Täby centrum och Arninge som en viktig regional tyngdpunkt. I Arninge kommer ett resecentrum att byggas för att förstärka kollektivtrafiken i nordost samt den regionala kärnan. I samband med det utvecklas det befintliga handelsområdet i Arninge samt ett bostadsområde om 700 bostäder nordväst om Ullnasjön. På Galoppfältet, Nytorps industriområde, Näsbypark samt Västra Roslags-Näsby kommer ytterligare bebyggelse och omvandling att ske vilket kommer att innebära ett stort tillskott av bostäder. Kommunen har påbörjat arbete med en cykelplan som ska vara klar våren Vallentuna Vallentuna kommun har drygt invånare och växer stadigt med ca personer per år. 27 I kommunens översiktsplan för pekas områden ut för framtida exploatering. Dessa ligger framförallt längs Roslagsbanan, från den södra kommungränsen upp till Lindholmen. Utöver dessa är Kårsta, Ekskogen, Frösunda, Karby Brottby samt Gillinge utpekade som utvecklingsområden i översiktsplanen. Utvecklingen i Arninge, Täby kommun, uppmärksammas i planen då man ser det som en kommande regional knutpunkt. Utifrån det resonemanget motiveras tätare bebyggelse i anslutning till Arningevägen samt utökad kollektivtrafik, vilket gör vägen till ett viktigt komplement till Roslagsbanan. Norra Kristineberg som angränsar till Arningevägen i väster planeras vara utbyggt med 2000 bostäder samt verksamheter till år Karby, Brottby och Gillinge är orter i området som kan dra nytta av detta och expandera. 28 I översiktsplanen har man reserverat mark för regionalt cykelstråk längs med Angarnsvägen och Arningevägen eftersom de beskrivs som viktiga för att kunna koppla ihop Vallentuna centrum med Arninge. Arningevägen är idag tungt trafikerad men används även av cyklister trots att den saknar vägren. Kommunen beskriver även att stråket skulle kunna kopplas ihop med det lokala cykelnätet upp mot Lindholmen. 22 Vallentuna kommun och Täby kommun planerar att tillsammans finansiera ett cykelstråk runt Vallentunasjön. Stråket väntas bidra till att fler kan utnyttja sjöns rekreationsvärden samt till ökad motion Statistiska Centralbyrån, Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År ibid. 27 Vallentuna kommun, Befolkning. 28 Vallentuna kommun, 2010 Översiktsplan Vallentuna kommun, 2010 Översiktsplan

11 Kommunen har påbörjat arbetet med en cykelplan och beräknas vara färdigt till sommaren Österåker Omkring personer bor i Österåkers kommun idag, en siffra som ökar med cirka 400 personer per år. Under sommarhalvåret befinner sig dock dubbelt så många i Österåker då många har fritidsboende i kommunen samt att kommunen besöks av turister. Österåkers kommun beskriver i översiktsplanen för 2006 att man vill satsa på bebyggelseutveckling i centrala Åkersberga samt väster om Åkersberga, i områden intill Roslagsbanan. 30 Kommunen planerar tillsammans med Trafikverket för en ny trafikplats i Rosenkälla, under förutsättning att området ska exploateras. Platsen är en central knutpunkt då ytterligare två kommuner, Vallentuna och Täby, angränsar till området. Möjligheten att etablera ett större handelsområde, av typen utrymmeskrävande verksamheter och sällanköpshandel, har utretts i anslutning till Rosenkälla. I planprogrammet för Rosenkälla beskrivs det som viktigt att anlägga goda cykelförbindelser mellan handelsplatsen och Åkersberga som ligger cirka 5 km bort. 31 Väg 276 som löper från Åkersberga och passerar Rosenkälla kommer att byggas om till motorvägsstandard. I samband med detta planerar man att lägga cykelstråket vid sidan om vägen, se avsnitt 3.3 om Trafikverkets anknytande planering. Österåkers kommun tog fram en cykelplan 2008 (reviderad 2013) där man beskriver cykelvägarna som relativt bra men att viktiga länkar saknas samt att många väljer att inte cykla då cykelmiljön upplevs farlig och otillgänglig Vaxholm Vaxholm hade drygt invånare Befolkningen har ökat från knappt år 2000, vilket gör Vaxholm till en relativt snabbväxande kommun. Vaxholm är en turistkommun och har färjeförbindelser till öar i Stockholms skärgård. I Vaxholms översiktsplan finns ett önskemål att bygga cykelbana längs väg 274 till Arninge. Stråket är utpekat i den regionala cykelplanen samt i den tidigare beskrivna åtgärdsvalsstudien för väg 274. I kommunens översiktsplan beskrivs även en cykelförbindelse genom Bogesundslandet som önskvärd då det är en viktig rekreativ målpunkt för både vaxholmsbor och övriga i stockholmsregionen. Kommunen har i dagsläget ingen separat cykelplan. Kommunens avsikter vad det gäller planering för cykel behandlas i översiktsplanen Norrtälje Norrtälje kommun har en bofast befolkning på omkring invånare vilken har ökat med omkring 300 personer per år de senaste tio åren. Norrtäljes befolkning är något äldre än genomsnittet i riket. Befolkningen dubbleras under sommaren då de drygt fritidshusen befolkas. Kommunen har, förutom staden, cirka 15 tätorter där Rimbo, Hallstavik och Älmsta fungerar som kommundelscentra, samt en omfattande landsbygd och skärgård. 33 Norrtälje tätort växer. De nya stadsdelarna förses med bra cykelförbindelser till centrala Norrtälje. De många sommarstugeområdena är bra underlag för så kallade sommarcykelvägar. Norrtälje kommun har ett gällande cykelprogram från 2004, aktualiserad 2011, som främst fokuserar på cykelförbindelser inom tätorterna. Kommunen har inga egna 30 Österåkers kommun, Fakta och karta. 31 Österåkers kommun, Planprogram för Rosenkälla. 32 Österåkers kommun, Gång- och cykelplan 2008 reviderad Norrtälje kommun. Kommunfakta

12 planer på cykelförbindelser mellan tätorterna då detta är ett statligt väghållaransvar. I den nya översiktsplanen för Norrtälje kommun (väntas bli antagen under hösten 2013) önskar man dock ett sammanhållet cykelnät även mellan tätorterna Regionens förutsättningar Pendlingspotential mellan kommuner Inom arbetet för den regionala cykelplanen har underlagsrapporten Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser 35 tagits fram. Den visar var det finns stora potentiella cykelpendlingsstråk. Tolv pendlingskorridorer har analyserats närmare. De avser ungefärliga, och tänkbara, sträckningar för regionala huvudstråk för cykelpendling. I huvudsak är det stråk som leder mot Stockholms innerstad som har hög användningspotential. Nuvarande pendlingsmönster är ett uttryck för befintlig väg- och spårinfrastruktur och den är i huvudsak radiell. Cykelstråken bör i första hand skapas där de stora potentialerna finns, men nya potentialer kan uppstå med stråk som möjliggör pendlingsrelationer mellan närliggande områden som idag inte har välutbyggda kopplingar. Ovan nämnda underlagsrapport visar pendlingsmönster mellan olika kommuner i faktiska tal. Det är alltså inte cykelpendling som redovisas. De relevanta pendlingströmmarna sammanfattas i figurerna Utredningen visar att stråken i de sydliga delarna av regionen har störst potential för cykelpendling, eftersom det är där avståndet mellan bostad och arbetsplatser är kortast. Det är även där som investeringar i cykelinfrastruktur är mest lönsamma tack vare stora pendlingsvolymer. 34 Norrtälje kommun, Översiktsplan 2040 Norrtälje kommun, utställningsversion. 35 Spolander, K., Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län. Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser. 24

4 Pröva tänkbara lösningar

4 Pröva tänkbara lösningar 4 Pröva tänkbara lösningar 4.1 Standard på cykelvägar I den regionala cykelplanen anges god standard som målstandard på utbyggda cykelbanor och cykelvägar. Med god standard på cykelvägar och cykelbanor

Läs mer

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna.

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna. 3.6.2 Målpunkter Huvudsakliga er för nordostkommunernas invånare är centrala Stockholm samt Mörby centrum, Danderyd sjukhus och Täby centrum. Kollektivtrafikpunkter såsom Roslagsbanans stationer är också

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Foto: Kerstin

Läs mer

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 REMISS 1 (10) Enheten för samhällsplanering Robert Örtegren Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Länsstyrelsen avser göra en teknisk justering av Länsplan för

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Stockholm Nordost - en vision

Stockholm Nordost - en vision - en vision 2005-09-21 - en vision 1 Vision Visionen Stockholmsregionen växer och är den mest attraktiva sektorn i regionen. Med 40 000 nya bostäder och effektiva kommunikationer attraherar vi 100 000

Läs mer

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 Danderyds kommun Tekniska kontoret, 2014-06-11 Dnr: TN 2013/0177 Projektledare: Jonas Frejd Bitr. projektledare: Jonas Ackebo Text: Jonas Ackebo Fotografier/bilder/illustrationer:

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr I 1/201 3 - Cykelbana till Stockholm

Svar på medborgarförslag nr I 1/201 3 - Cykelbana till Stockholm Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 AU 8:5 Dnr. KS 2013/374 Svar på medborgarförslag nr I 1/201 3 - Cykelbana till Stockholm Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Österåkers kommun Sanhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2014-04-28 Dnr: KS 2014/0114-219 PM, Ställningstagande till översiktsplanens aktualitet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn. Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län. Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518

FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn. Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län. Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518 FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518 Titel: Förstudie Cykel i Ostsektorn Utgivningsdatum: Februari 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Förslag 2012-02-29 Vision Stockholm Nordost 1

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Förslag 2012-02-29 Vision Stockholm Nordost 1 Framtid Framgång Framkomlighet En vision för tillväxt 2010 2040 Förslag 2012-02-29 Vision Stockholm Nordost 1 Innehåll Samarbete för en stark vision.... 3 Framtid, framgång, framkomlighet.... 4 Stadsstruktur...

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

15. Vallentuna/Lindholmen

15. Vallentuna/Lindholmen 15:1 15. Vallentuna/Lindholmen 15.1 Långsiktigt hållbar utveckling Utveckla Vallentunas särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden Tillvarata historiska

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (25) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kommunikationer Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 Länsplanen

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser LS 1102 0284

Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser LS 1102 0284 Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser LS 1102 0284 Titel: Författare: Beställare: Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län.

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer Kommunikationer Det övergripande målet för Sveriges transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

2014-09-09 (REV 2015-04-03) PM KOLLEKTIVTRAFIK GALOPPFÄLTET Innehåll

2014-09-09 (REV 2015-04-03) PM KOLLEKTIVTRAFIK GALOPPFÄLTET Innehåll Uppdragsnr: 10164034 1 (13) 2014-09-09 (REV 2015-04-03) PM KOLLEKTIVTRAFIK GALOPPFÄLTET Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Generella aspekter... 2 Allmänt... 2 Kollektivtrafiken som prioriterat trafikslag...

Läs mer

RIPARK - 06 Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar

RIPARK - 06 Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar AB Storstockholms Lokaltrafik RIPARK - 06 Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar Februari - 06 INNEHÅLL FÖRORD 3 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 BAKGRUND 6 LOKALISERING 7 UTFORMNING 8 Markparkeringar 8 Flerplanslösningar

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Information om landstingets strategiska inriktning för cykel

Information om landstingets strategiska inriktning för cykel 17) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-08 Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 17 Diarienummer SL 2014-1114 Infosäk. klass K1 Öppen)

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrad trängselskatt i Stockholm Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Peter Norman Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Program för trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm i kommundelarna Roslags-Näsby och Viggbyholm, Täby kommun

Program för trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm i kommundelarna Roslags-Näsby och Viggbyholm, Täby kommun 1(14) PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE September 2011 Stadsbyggnadskontoret Maja Jonasson Dnr SBN 32/2011-20 & 8/2010-20 Program för trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm i kommundelarna Roslags-Näsby

Läs mer

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Förenklad åtgärdsvalstudie Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Skåne 2014-06-13 2 Förenklad åtgärdsvalstudie cykelförbindelser Malmö-Arlöv-Åkarp- Hjärup-Lund 1. BAKGRUND... 4

Läs mer

2013-03-20. Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala t rafi kfö rs ö r j n i ngs p rogram

2013-03-20. Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala t rafi kfö rs ö r j n i ngs p rogram ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 tn AU 6:9 Dnr. KS 2012/0075 Utdrag: akten, KS Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala t rafi kfö rs ö r j

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Trivector Traffic AB

Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Trivector Traffic AB Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Planera för hållbarhet då minskar oljeberoendet. För 50 år sedan hittades 30 miljarder fat olja årligen och världen

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla Tyresö

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Dokumentinformation Titel: Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Serie nr: 2013:38 Projektnr:

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Hållbart resande i Stockholm - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning/Sammanfattning...3 Förslagen i korthet...5 Stadsutveckling... 14 Kollektivtrafik...

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Bilaga 14 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

Bilaga 14 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(37) TN-2014-0064 Bilaga 14 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Sammanfattning av remissyttrande och svar Delredovisning juli

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun

Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun PROGRAM 2004-06-15 Plan- och exploateringsenheten Gerhard Makowsky Dnr MBN 104/2004-25 PROGRAMHANDLING för Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun BAKGRUND Regionplanen 2001 för

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-02-10 1 2015-02-06 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-02-10 2 2015-02-06 SBN 2015-02-10 3 2015-02-06 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Program för utbyggnad av Cykelvägar i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-13

Program för utbyggnad av Cykelvägar i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-13 Program för utbyggnad av Cykelvägar i kommun Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-13 Innehåll 1. Inledning 1 2. Beskrivning av befintliga förhållanden och behov 2 2.1 Tidigare utredningar 2.2 Befintliga

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Planförfarandet sker enligt nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900). UTSTÄLLNING LAGA KRAFT

Planförfarandet sker enligt nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900). UTSTÄLLNING LAGA KRAFT STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2013-01-18 Annika Colbengtson DNR SMN-0878/2012 PROGRAMHANDLING Detaljplan för kvarteret STOCKMAKAREN 1 och del av SUNDBYBERG 2:26, tillbyggnad av kontorsbyggnad,

Läs mer

2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI. STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se

2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI. STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Rapport Täby kommun STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se PARKERINGSSTRATEGI TÄBY KOMMUN Ver 1.0 Förord Parkeringen i Täby bidrar till att tillgängliggöra olika

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer