Ansökan om miljötillstånd för torvproduktionsområdet Kauhajärvenneva, Kauhava och Pedersöre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om miljötillstånd för torvproduktionsområdet Kauhajärvenneva, Kauhava och Pedersöre"

Transkript

1 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors ÖVERSÄTTNING TILLSTÅNDSBESLUT Nr 108/2009/4 Dnr LSY-2008-Y-153 Givet efter anslag ÄRENDE Ansökan om miljötillstånd för torvproduktionsområdet Kauhajärvenneva, Kauhava och Pedersöre TILLSTÅNDSSÖKANDE A-R Turve Oy ANSÖKAN A-R Turve Oy har i sin ansökan som anlänt till miljötillståndsverket och sedermera kompletterats ansökt om miljötillstånd för torvproduktion på Kauhajärvenneva i Kortesjärvi och Pedersöre kommuner. GRUNDEN FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND OCH TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BE- HÖRIGHET INNEHÅLLET I ANSÖKAN Enligt 1 1 mom. 7 d) punkten miljöskyddsförordningen krävs tillstånd för torvutvinning och därtill anknuten dikning, om produktionsområdet är större än 10 hektar. Miljötillståndsverket är med stöd av 5 1 mom. 5 c) punkten miljöskyddsförordningen behörig myndighet i ärende som gäller torvutvinning. Tillstånd och avtal som gäller för verksamheten samt planläggningssituationen för området Torvproduktionsområdet Kauhajärvenneva har inte miljötillstånd från tidigare. Västra Finlands miljötillståndsverk har i sitt beslut 61/2000/2 av beviljat företaget T:mi Koneurakointi Jarkko Ala-Riihimäki tillstånd att avleda dräneringsvatten från torvproduktionsområdet till dike och därifrån vidare till Purmo å i Kortesjärvi och Pedersöre kommuner. Tillståndet gällde ett produktionsdugligt torvproduktionsområde om sammanlagt cirka 145,1 ha. Tillståndet var i kraft till eller i det fall att tillståndsinnehavaren anhängiggör en miljötillståndsansökan senast tills beslut beträffande ansökan i fråga fått laga kraft. Enligt tillståndsbestämmelserna skulle alla dräneringsvatten avledas till utfallsdike via tegdikesbassänger och en sedimenteringsbassäng. Flödet av dräneringsvatten från sektorerna 1 och 2 reglerades med

2 2 hjälp av två silrörsdammar och vattnen från sektorerna 3 och 4 pumpades till ett översilningsfält. Sökanden innehar hela torvproduktionsområdet med stöd av arrendekontrakt. Landskapsplanen för Södra Österbotten har inga särskilda områdesreserveringar på Kauhajärvenneva. För området kring Purmo å gäller i landskapsplanen planeringsbestämmelse II enligt vilken det ska beaktas att den eventuella ökning av totalbelastningen som torvproduktionen föranleder inte riskerar vattendragens naturvärden. Verksamhet Allmän beskrivning av verksamheten Kauhajärvenneva är ett verksamt torvproduktionsområde som varit i produktion sedan år Produktionssektorerna 3 och 4 har beretts åren Produktionen i dessa sektorer inleddes sommaren Produktionen uppskattas ta slut ungefär år I området produceras frästorv med Haku-metoden i huvudsak för att bli bränsle vid Alholmens Krafts kraftverk i Jakobstad. Dessutom säljs en liten del av produktionen som torrströ till privatkunder i närområdet. Åren var torvproduktionen i genomsnitt cirka m 3 i året. Produktionsområdet består av fyra produktionssektorer med en sammanlagd areal på 120,9 ha. I projektområdet ingår dessutom 19,8 ha stödområden, 1,9 ha vägområden och 2,5 ha område som lämpar sig som översilningsfält. Enligt arrendekontraktet ska myrområdet återbördas till arrendegivaren i sådant skick att dräneringen lämpar sig för skogsekonomiskt bruk. Vattenbehandling och utsläpp i vattendrag Dräneringsvattnen från torvproduktionsområdet avleds via skogsoch åkerdiken till Purmo ås mellersta lopp. Behandlingen av dräneringsvattnen består av tegdikesbassänger samt fyra med silrörsdammar försedda sedimenteringsbassänger. Dessutom regleras vattnets avströmning från sektorerna 1 och 2 med hjälp av silrörsdammar (2 st./sektor). Vattenskyddet i sektorerna 3 och 4 har effektiverats genom att ett översilningsfält om 3,87 ha har byggts söder om produktionssektor 4. Detta togs i bruk på senhösten Avrinningsvatten från utomstående områden avleds via isoleringsdikessystem förbi torvproduktionsområdet. Det är inte ekonomiskt möjligt att bygga översilningsfält för produktionssektorerna 1 och 2 eftersom det skulle bli nödvändigt att pumpa dräneringsvattnen en lång sträcka emot vattnets naturliga strömningsriktning till myrområden som skulle behöva anskaffas. Sökan-

3 Upplagring och avfall 3 den har även utrett hur de områden som så småningom tas ur produktion skulle lämpa sig som vegetationsfält. I delar av området för sektorerna 1 och 2 tar torvproduktionen slut inom fem år och i båda sektorernas senast inom tio år. Torvproduktionen tar emellertid först slut i de områden, som finns i produktionsområdets norra del i fel riktning i förhållande till vattnens naturliga strömning. Även i detta fall skulle byggandet av ett vegetationsfält förutsätta pumpning och sökanden anser inte detta ändamålsenligt. Belastningen av näringsämnen och fast substans från Kauhajärvenneva har åren varit följande: År Bruttobelastning kg Nettobelastning kg Total-P Total-N Fast subst. Total-P Total-N Fast subst (?) Damm, buller och trafik Torvproduktionen i Kauhajärvenneva orsakar i någon mån såväl damm som buller. Båda förekommer starkast i torvproduktionsområdet med omedelbar närhet. Andra betydande damm/bullerkällor finns inte i närområdet. Närmaste bostadsfastighet är belägen på 500 meters avstånd från torvproduktionsområdets sydöstra hörn. Trafiken till och från torvproduktionsområdet är koncentrerad till landsväg 741 från Kortesjärvi till Jakobstad, vars trafikvolym på avsnittet Vilobacka Storbacka var 336 bilar i dygnet år Antalet torvtransporter från Kauhajärvenneva har varit cirka 500 långtradarlass i året. Transporterna skedde normalt under cirka 120 av årets dagar under vilka långtradartrafiken är 2 6 lass i dygnet. Som bränsle i torvarbetsplatsens maskiner används lätt brännolja, som förvaras i farmartankar i serviceområdet. Tankarna förvaras i ett enhetligt utrymme med kantförsedd skyddskonstruktion. På grund av de små mängder avfall som uppstår har torvproduktionsområdet ingen separat avfallsinsamlingspunkt. Maskinerna underhålls inte på området och hushållsavfall som eventuellt uppstår under arbetsdagen transporteras hem av arbetstagarna. En utredning över mängden, användningen och miljöverkningarna av stubbar, stenar, mineraljord och sedimenteringsbassängernas slam finns i avfallshanteringsplanen för utvinningsavfall

4 Bästa tillgängliga teknik (BAT) och bästa praxis ur miljösynvinkel (BEP) 4 Sökandens uppfattning är att översilningen och regleringen av strömningen representerar bästa tillgängliga teknik i Kauhajärvenneva med beaktande av miljöskyddsmässiga och teknisk-ekonomiska aspekter. Produktionsområdet, dess omgivning och verksamhetens inverkan på miljön Produktionsområdets nutillstånd Kauhajärvenneva torvproduktionsområde har varit i produktion sedan år Produktionen i sektorerna 3 och 4 har inletts år Bosättning och markanvändning Torvproduktionsområdet Kauhajärvenneva finns på gränsen mellan kommunerna Kortesjärvi och Pedersöre cirka 13 km norr om Kortesjärvi centrum mellan byarna Hapbacka, Storbacka och Kauhajärvi. I Hapbacka är de närmaste bostadsfastigheterna på cirka 700 meters, i Storbacka på cirka 600 meters och i Kauhajärvi på cirka 750 meters avstånd från produktionsfälten. Sammanlagt ett tiotal bostadsfastigheter finns på mindre än meters avstånd från torvproduktionsområdet. Inom det eventuella dammolägenhetsområdet på under 500 meters avstånd från Kauhajärvenneva finns en bostadsfastighet, dit damm kan blåsa vid sydvästlig vind. Övriga fastigheter uppskattas inte kunna orsakas dammolägenheter. Torvproduktionen på Kauhajärvenneva uppskattas inte ens i de närmaste fastigheterna orsaka buller som överstiger riktvärdena, för i de mätningar som Vaskiluodon Voima Oy utförde åren 2006 och 2007 på Heinineva i Lappo var bullernivån db L Aeq på 450 meters avstånd från torvproduktionsområdet. Trafiken som härrör sig till torvproduktionen ökar inte i betydande grad trafikvolymerna på de lokala vägarna. Avrinningsområdet till Purmo ås övre lopp är skogsdominerat. Näringarna som idkas i näromgivningen till Kauhajärvenneva är jordoch skogsbruk samt torvutvinning. Kauhajärvennevas sektorer 2 och 4 gränsar i sina östra delar ställvis mot små åkrar. Väster om sektor 3, mellan Kauhajärvenneva och byn Kauhajärvi, finns ett litet privat torvproduktionsområde. Torvproduktionen i projektområdet påverkar inte idkandet av dessa näringar.

5 Skyddsobjekt och grundvattenområden Vattendrag 5 På grund av torvutvinningen har projektområdet inga naturvärden och det finns inte naturskyddsområden eller grundvattenförekomster i närområdena. Vattendrag och vattenkvalitet Kauhajärvenneva torvproduktionsområde ligger i Purmo ås vattendragsområde (46), närmare bestämt i avrinningsområdet för Purmo ås övre lopp (46.03) och delavrinningsområdet för Ylikoski (46.031). Purmo ås huvudarm upprinner i Purmosjön i Kortesjärvi kommun. Arealen för Purmo ås avrinningsområde är 880 km² och sjöandelen 3,4 %. Arealen för avrinningsområdet till övre loppet av Purmo å är 401 km² och sjöandelen 4,0 %. Arealen för Ylikoskis delavrinningsområde är ca 32 km² vid utmynningen. Torvproduktionsområdets andel av delavrinningsområdet för Ylikoski är 4,5 %. Uppmätt längs vattnets rutt är avståndet mellan torvproduktionsområdet och Purmo å 1,1 2,7 km. Vattenkvaliteten i Purmo ås övre lopp har åren 2003 och 2004 observerats som en del av samkontrollen av Esse å, Kronoby å och Purmo å. Enligt resultaten av kontrollen är åns vatten mycket mörkt, grumligt och näringsrikt. Alkalitetsvärdena är tidvis låga och vattnets ph-värde sjunker ibland under fem. Fiskbestånd och fiske Enligt de fiskeekonomiska kontrollerna i Purmo ås övre och mellersta lopp 2004, 2005 och 2007 ingick gädda, abborre, lake och mört i fiskbeståndet. Fiskbeståndet är koncentrerat till närheten av tätorten Kortesjärvi, där det i mitten av 2000-talet även har påträffats kräftor i någon mån. Nedanom Ylikoski, Vilobacka och Kauhajärvenneva ficks ingen fångst alls år 2005 med elfiske. Röjningarna våren 2007 i Ylikoskiområdet bedöms ha verkat negativt på åns fiskbestånd. Det dåliga fiskbeståndet är enligt ansökan inte en följd av torvproduktionen i Kauhajärvenneva, för situationen har under 2000-talet varit liknande även i sådana åavsnitt, som inte belastas av torvproduktion. Det huvudsakliga fiskeredskapet är svirvel och om vårarna också ryssja. Årsfångsten är uppskattningsvis kg. I närheten av tätorten Kortesjärvi idkades kräftfångst i mindre utsträckning år 2005, men uppenbarligen inte längre år Purmo å har inte i sitt nuvarande tillstånd bedömts ha stor fiskeekonomisk betydelse annanstans än på bägge sidor om tätorten Kortesjärvi. Verkningar på vattendrag och användningen av dessa Stationen P6 för obligatorisk provtagning av vattenkvaliteten i Purmo å ligger ovanom A-R Turve Oy:s och Mantelan Turve Oy:s torvpro-

6 Miljörisker 6 duktionsområden och stationen P5 nedanom torvproduktionsområdena. Följande uppgifter har fåtts från stationerna i fråga åren 2003 och Variabel Provstation P6 (ovanom) Provstation P5 (nedanom) Syre (mg/l) 6,4 12,3 4,3 11,3 Syresaturations-% ph 5,6 6,8 4,9 6,7 Alkalitet (mmol/l) <0,05 0,44 <0,05 0,56 Färgvärde (Pt mg/l) Grumlighet (FTU) 4,8 60 4,1 27 Elledningsförmåga (ms/m) 9,6 18 9,1 20 Totalkväve (µg/l) Ammoniumkväve (µg/l) Nitratkväve (µg/l) < Totalfosfor (µg Fosfatfosfor (µg/l) Fek.koliformbakt. (antal/100 ml) A-klorofyll (µg/l) 1,6 5,5 3,4 8,0 Möjligheterna till rekreationsbruk är små i Purmo ås vattenområde. Rekreationsbruket av ån begränsas av vattnets dåliga kvalitet och tidvis av den ringa vattenmängden. Purmo å används inte som vattentäkt. I ån finns inte allmänna badstränder och fritidsbosättningen är ringa. I ansökan har ansetts att torvproduktionen i Kauhajärvenneva inte påverkar möjligheterna till rekreationsbruk av ån. Övrig belastning Största delen av belastningen på Purmo å är spridd belastning från avrinningsområdet. Av fosforbelastningen som hamnar i ån härstammar 57 % från jordbruk, 9 % från pälsfarmar och 6 % från skogsbruk. Till Purmo å avleds även behandlade avloppsvatten från tre avloppsreningsverk samt dräneringsvatten från åtta torvproduktionsområden. Torvproduktionens andel av belastningen av näringsämnen och fasta partiklar på Purmo å var ca 2 % år Den mest betydande olycksrisken i samband med torvproduktion är faran för eldsvåda. Att upprätthålla brandsäkerheten är en väsentlig del av verksamheten vid en torvarbetsplats. I Kauhajärvenneva torvproduktionsområde efterföljs inrikesministeriets anvisningar om brandsäkerhet i torvproduktionsområden. I dessa ges brandskyddsklassificeringen för torvarbetsplatser samt anvisningar om bland annat brandinspektion av produktionsområdet, uppgörande av säkerhetsplan, släckningsutrustning, alarmverksamhet och vakthållning. Brandskyddskonstruktionerna i området har utförts på det sätt som de lokala brandmyndigheterna förutsatt.

7 Kontroll av verksamheten och dess verkningar Ersättningar HANDLÄGGNING AV ANSÖKAN Kompletteringar av ansökan Information om ansökan Utlåtanden 7 Drifts-, utsläpps- och konsekvenskontrollen vid Kauhajärvenneva förverkligas i enlighet med det kontrollprogram som bifogats ansökan. Kontrollen av vattendragen och den fiskeriekonomiska kontrollen föreslås förverkligas på nuvarande vis som en del av samkontrollen av Esse å, Kronoby å och Purmo å. Enligt ansökan orsakar produktionen inte ersättningsgillt men. Sökanden har tillställt miljötillståndsverket ägaruppgifterna för fastigheterna. Sökanden har tillställt miljötillståndsverket en utredning över effektiveringen av vattenbehandlingen i sektorerna 1 och 2, över översilningsfältet söder om produktionssektor 4 samt över utvinningsavfallen och hanteringen av dessa. Sökanden har tillställt miljötillståndsverket en utredning över hur översilningsfältet använts hittills. Ansökan har tillkännagivits genom kungörelse i miljötillståndsverket, i Kauhava stad och i Pedersöre kommun samt genom enskild delgivning till vederbörande. Miljötillståndsverket har med anledning av ansökan bett om utlåtanden av Västra Finlands miljöcentral, Österbottens arbets- och näringscentral, miljöskydds- och hälsoskyddsmyndigheterna i Pedersöre kommun och Kauhava stad samt av Pedersöre kommun och Kauhava stad. 1) Västra Finlands miljöcentral har ansett, att vattenskyddsmetoderna i torvproduktionsområdena ska representera bästa tillgängliga teknik för att förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd ska uppfyllas. Regleringen av strömningen är inte tillräckligt effektiv, och därför ska reningen av dräneringsvattnen från avrinningsområdet för sektorerna 1 och 2 effektiveras till exempel genom översilning. Om effektivering inte är möjlig, ska produktionen avslutas i dessa sektorer. I torvproduktionsområdena ska smörjämnen och avfallsolja förvaras i ett täckt utrymme som har en skyddskonstruktion med tätt underlag

8 8 och kanter. Flyttbara bränslebehållare ska stå på ett tätt och bärande underlag, så att inte bränsle kan hamna i jordmånen eller diken vid eventuellt läckage. Fasta bränslebehållare ska ha dubbelt skal. För dammets del har miljöcentralen konstaterat att man när det blåser mot närmaste permanenta bostad bör avbryta arbetet på grund av dammspridningen. Ansökningens drifts- och belastningskontrollprogram kan godkännas. 2) Österbottens arbets- och näringscentral har konstaterat, att miljötillstånd kan beviljas men att det vid handhavandet av ärendet ska beaktas att Purmo å är ett kraftigt överbelastat och försurat vattendrag, vars dåliga vattenkvalitet inverkar negativt även på vattenkvaliteten och fiskbeståndet i Larsmosjön. Purmo ås svaga tillstånd visar att belastningen på vattendraget och den försämrade vattenkvaliteten klart har överstigit fiskbeståndets toleransförmåga. För att förhindra att Purmo å förorenas bör belastningen från avrinningsområdet minskas betydligt från dagens nivå. Torvutvinningsverksamheten på Kauhajärvenneva påverkar med sin andel belastningen på Purmo å. Belastningen från produktionsområdet är avsevärd och nivån på vattenskyddet ska förbättras så att belastningen på vattendraget minskar. Med beaktande av verksamhetens omfattning och vattendragsområdets svaga tillstånd ska vattenskyddet i verksamheten hålla bästa tillgängliga nivå, vilket förutsätter att alla dräneringsvatten behandlas på översilningsfält eller med annan metod som uppnår lika bra reningseffekt. Österbottens arbets- och näringscentral har krävt, att tillståndsinnehavaren till arbets- och näringscentralen ska erlägga en årlig fiskerihushållningsavgift om 950 euro att användas för planering och genomförande av åtgärder som syftar till att minska de skador som åsamkas fiskebeståndet och fisket samt för uppföljning av resultatet av åtgärderna. Medlen som insamlas via fiskerihushållningsavgiften kan till exempel användas till restaurerande åtgärder eller utplantering av fisk. Om allt vatten från produktionssektorerna inte behandlas på översilningsfält eller med motsvarande vattenskyddsmetod ska avgiften höjas till euro. Dessutom ska tillståndsinnehavaren fortsättningsvis kontrollera dräneringsvattnens inverkan på fiskbestånden och fisket på ett sätt som godkänts av arbets- och näringscentralen. Ett förslag till kontrollplan ska tillställas arbets- och näringscentralen inom tre månader från det beslutet fått laga kraft. Kontrollen kan i fortsättningen utföras som samkontroll tillsammans med övriga kontrollpliktiga i området. 3) Pedersöre kommuns miljövårdsnämnd har konstaterat, att det finns sammanlagt 544 ha torvproduktionsområde i Purmo ås avrinningsområde. Nämnden har ansett att kraven på bästa tillgängliga teknik och bästa praxis ur miljösynvinkel förutsätter en vattenskyddsmetod som fungerar året runt. Även kemikalisering kan övervägas. Inrikesministeriets brandskyddsinstruktioner har uppdaterats och brandskyddet ska förverkligas enligt dessa. Vatten-

9 Sökandens bemötande 9 prover i enlighet med drifts- och belastningskontrollprogrammet tas tre gånger i året. Tidpunkterna för provtagning bör dock vara minst en gång i veckan under våröversvämningarna och en gång i månaden från november till april i likhet med övriga närliggande torvproduktionsområden. Tillståndsbestämmelserna bör beakta de damm-, buller och trafikolägenheter som torvproduktionen orsakar omgivningen. 4) Miljöhälsovården i samkommunen Kaksineuvoinen har meddelat, att den inte har invändningar till miljötillståndsansökan. 5) Malmska hälso- och sjukvårdsområdet har konstaterat, att bullernivån i gårdsområdet till närmaste bostadsbyggnad inte får överskrida 55 db (LAeq) kl och inte 50 db (LAeq) kl Inne i bostadsbyggnader får bullernivån inte överskrida 35 db (LAeq) kl och inte 30 db (LAeq) kl Torvproduktionen eller dess trafik får inte orsaka närliggande bosättning dammolägenhet. Oasfalterade vägar bör vattnas under torra sommartider för att förhindra damm från tung trafik. Med anledning av de krav Västra Finlands miljöcentral ställt har sökanden i sitt till miljötillståndsverket tillställda bemötande konstaterat, att det inte i närheten av sektorerna 1 och 2 finns något myrområde som lämpar sig som översilningsfält, eftersom myren i sin helhet förbereddes för torvproduktion vid sekelskiftet 2000 och sökanden då inte var medveten om senare behov av ett andra översilningsfält. Att införskaffa myrområden som ligger längre borta från torvproduktionsområdet och bereda dessa till översilningsfält är alltför dyrt genom att dräneringsvattnen måste pumpas en lång sträcka i motsatt riktning till sin naturliga strömning. Torvtjockleken i produktionssektorerna 1 och 2 är 0,5 1,0 m, vilket betyder att torvutvinningen sannolikt tar slut inom fem år i en del av området och senast inom tio år i båda sektorerna. Av denna anledning anser sökanden inte att större ekonomiska investeringar i markanskaffning och pumpkonstruktioner är genomförbara i relation till den vattenskyddsnytta som fås. De delar av sektorerna 1 och 2 som gradvis tas ur produktion skulle i princip lämpa sig som vegetationsfält. Torvutvinningen tar emellertid först slut i de områden som är belägna i produktionsområdets norra del i motsatt riktning till vattnets naturliga strömning. Även i detta fall skulle byggandet av ett vegetationsfält förutsätta att det byggs ett dyrt pumpsystem, vilket sökanden inte anser ändamålsenligt. Enligt sökandens uppfattning kommer det att produktionsarealen avtar under de närmaste åren att minska den belastning som verksamheten orsakar vattendragen även om de befintliga vattenskyddslösningarna inte skulle göras effektivare på andra sätt. Beträffande de krav Österbottens arbets- och näringscentral ställt har sökanden konstaterat, att den i det nuvarande tillståndet be-

10 10 stämda fiskerihushållningsavgiften är mk (cirka 840 ) i året. Enligt sökandens uppfattning är den tillräckligt stor, eftersom torvproduktionens belastning på vattendraget avtar med cirka 4 % per år i och med att produktionsarealen minskar. Produktionssektorerna 1 och 2 tas helt ur produktion inom tio år. Med anledning av Pedersöre kommuns miljövårdsnämnds utlåtande har sökanden ansett, att de i miljötillståndsansökan företedda vattenskyddskonstruktionerna är lösningar i enlighet med BAT- och BEP-principerna under de förhållanden som råder på Kauhajärvenneva. Kemikalisering är vad kostnadseffektiviteten anbelangar en dålig vattenbehandlingsmetod med tanke på torvproduktionsområdets omfattning, återstående produktionstid och den nytta som skulle fås i fråga om vattenskyddet. Vad gäller behovet av åretruntbruk av fältkonstruktionerna har sökanden hänvisar till en i tidskriften Vesitalous 1/2009 publicerad uppfattning enligt vilken det inte existerar samlad information om i vilka situationer och med vilka realiseringssätt användningen av våtmarker året runt och pumpning till dessa lämpar sig för vattenrening och fungerar så att det skulle vara kostnadseffektivt och ge klar nytta ur vattenreningssynpunkt. Problem kan bland annat orsakas av svallis, som bildas när vatten pumpas vintertid och eventuellt kan föranleda att konstruktionerna går sönder. Sökanden har inga invändningar mot utlåtandet från samkommunen Kaksineuvoinen. Beträffande Malmska hälso- och sjukvårdsområdets utlåtande har sökanden konstaterat, att torvtransporterna i allmänhet sker under senhösten och vintern, då nämnda olägenhet inte förekommer. NOTERAT Kortesjärvi kommun har förenats med Kauhava stad. MILJÖTILLSTÅNDSVERKETS AVGÖRANDE Processuellt avgörande Miljötillståndsverket avslår ansökan till den del den gäller torvproduktion i sektionerna 1 och 2. Miljötillståndsverket beviljar A-R Turve Oy miljötillstånd för torvproduktion i sektionerna 3 och 4 i det redan i produktion varande produktionsområdet i Kauhajärvenneva i Purmo ås vattendragsområde i Kauhava stad och Pedersöre kommun i enlighet med den till ansökan bifogade planen med de ändringar som framgår ur tillståndsbestämmelserna. Produktionsområdets produktionsareal är cirka 70 ha. Vid produktionsnedläggningen och eftervården i sektionerna 1 och 2 ska tillståndsbestämmelse 15) i det miljötillstånd som nu beviljas Kauhajärvenneva efterföljas.

11 11 Tillståndsbestämmelser Utsläpp i vatten 1) Vattnen från torvproduktionsområdets sektorer 3 och 4 ska efter vattenbehandlingskonstruktionerna i enlighet med kartan i bilaga 3 till ansökan ledas via utfallsdike till Purmo å. 2) I enlighet med ritningen Torvproduktionsområdets konstruktioner (skala 1:10 000) som bifogats ansökan och ritningen Konstruktionsritning av översilningsfältet i Kauhajärvi (skala 1:20 000) som bifogats kompletteringen till ansökan ska vattnen som avleds från torvproduktionsområdet behandlas med hjälp av tegdikeskonstruktioner, flödesreglerande dammar och sedimenteringsbassänger samt året runt med hjälp av översilningsfält. I ändorna av alla tegdiken ska det finnas en slamficka, en slamstoppare och silrör, vars ändor försetts med flödesreglerande siktar. Samlingsdikena ska förses med flödesreglerande dammar. Sedimenteringsbassängerna ska förses med ytbommar och damm. Sedimenteringsbassängerna och översilningsfältet ska byggas enligt dimensioneringsanvisningarna. Mellan stackområdena och dikena ska det finnas en skyddszon som förhindrar att torv hamnar i dikena. Avrinningsvattnen från utanför produktionsområdena ska ledas i isoleringsdiken förbi produktionsområdena och vattenbehandlingskonstruktionerna. Isoleringsdikena ska ha slamfickor. 3) De nya vattenbehandlingskonstruktionerna ska vara gjorda senast och innan de tas i bruk ska de godkännas av Västra Finlands miljöcentral och ges för kännedom till miljöskyddsmyndigheterna i Kauhava stad och Pedersöre kommun. I vattenbehandlingskonstruktionerna får sådana ändringar som inte minskar deras effekt göras på ett sätt som godkänts av Västra Finlands miljöcentral. 4) Tillståndsinnehavaren ska kontinuerligt hålla vattenbehandlingskonstruktionerna och dikessystemen i skick och regelbundet kontrollera att de fungerar. Sedimenteringsbassängerna, tegdikena och slamfickorna samt randoch samlingsdikena ska rengöras minst en gång i året då produktionssäsongen avslutas och efter behov även vid andra tider. Diken grävda i mineraljord ska kontrolleras minst en gång i året och rengöras efter behov.

12 12 Slam som avlägsnats från sedimenteringsbassänger, slamfickor och diken grävda i mineraljord ska deponeras så att det inte kan hamna i vattendrag. Rengöring och fördjupning av bassänger och dikessystem ska utföras så att arbetet inte medför sådana utsläpp i vattendrag som kan undvikas. Utsläpp i luft samt buller Upplagring och avfall 5) Produktionen och förvaringen av torv ska göras och tidsmässigt förläggas så att så lite torvdamm som möjligt sprids ut i omgivningen från produktionsområdet. Maskiner och apparater ska orsaka så lite torvdamm som mojligt. De fordon som används för transport ska lastas så att lasset inte dammar i störande grad. 6) Iståndsättningsarbetena, torvproduktionen och upplagringen i området ska organiseras så att de orsakar så lite buller som möjligt. Bullernivån på gårdsområden till bostadsbyggnader får inte överskrida 55 db (LAeq) kl eller 50 db (LAeq) kl Bullernivån på gårdsområden till fritidsbyggnader får inte överskrida 45 db (LAeq) kl eller 40 db (LAeq) kl ) Produktionen ska idkas på ett sådant sätt, att det uppstår så lite avfall som möjligt och att avfallet inte orsakar fara eller men för hälsa eller miljö. Avfallet ska sorteras i enlighet med avfallsbestämmelserna i Kauhava stad. Avfallet ska transporteras för återanvändning eller behandling till en aktör, som har rätt att ta emot avfallet i fråga. Vid transport av problemavfall ska ett transportdokument uppgöras och avfallet ska packas i en tät förpackning på vilken avfallets farliga egenskaper märkts ut. Tillståndsinnehavaren ska även i övrigt organisera avfallshanteringen och -transporten sakenligt. Tillståndsinnehavaren ska följa den plan för hantering av utvinningsavfall som ingår i ansökningen. Avfallshanteringsplanen ska bedömas och vid behov justeras inom fem år från att detta beslut fått laga kraft. Västra Finlands miljöcentral ska informeras om bedömningen. 8) Smörjämnen och avfallsolja ska förvaras i ett utrymme försett med tak och med en skyddskonstruktion med kanter och tätt botten. Bränslebehållarna ska stå på ett tätt underlag på ett sådant sätt att bränsle inte hamnar i marken eller i diken under förvaring eller tankning. Fasta bränslebehållare ska ha dubbelt skal eller förses med avrinningsbassäng. Bränslebehållarna ska ha överfyllningsskydd.

13 13 Störningar och andra exceptionella situationer Kontroller Underhållsskyldighet 9) Tillståndsinnehavaren ska ha beredskap att bekämpa miljöskador som orsakas av maskinfel eller olyckor i produktionsområdet. 10) Västra Finlands miljöcentral och miljöskyddsmyndigheterna i Kauhava stad och Pedersöre kommun ska omedelbart informeras om störningssituationer och om undantagsarrangemang för hur vatten leds under dessa. Dessutom ska den övervakning ordnas som läget kräver. Orsakerna till störningar och exceptionella situationer ska omedelbart utredas. Observerade fel ska repareras och störningsfaktorerna avlägsnas utan dröjsmål. 11) Drifts- och utsläppskontrollen ska utföras i enlighet med den plan som finns i bilaga 3 till detta beslut. Kontrollplanen kan preciseras på ett av Västra Finlands miljöcentral godkänt sätt, förutsatt att ändringarna inte försämrar resultatens tillförlitlighet eller kontrollens täckning. 12) Tillståndsinnehavaren ska övervaka verksamhetens konsekvenser för vattendragen på ett av Västra Finlands miljöcentral godkänt sätt samt dess fiskeekonomiska konsekvenser på ett av Österbottens arbets- och näringscentral godkänt sätt. Förslagen till konsekvenskontrollplaner ska tillställas Västra Finlands miljöcentral samt för fiskbeståndets och fiskets del Österbottens arbets- och näringscentral inom tre månader från att tillståndsbeslutet fått laga kraft. Årsrapporterna över vattendragskontrollen ska tillställas Västra Finlands miljöcentral och Österbottens arbets- och näringscentral samt miljöskyddsmyndigheterna i Kauhava stad och Pedersöre kommun. Resultaten av den fiskeekonomiska kontrollen ska tillställas Österbottens arbets- och näringscentral, Västra Finlands miljöcentral, miljöskyddsmyndigheterna i Kauhava stad och Pedersöre kommun samt Norra svenska fiskeområde. Kontrollresultaten ska vid anmodan företes för dem vilkas intressen eller rättigheter uppgifterna kan angå. Ur sammandragen av kontrollresultaten ska framgå osäkerhetsfaktorerna vid kontrollerna samt de metoder som använts i analyserna och i kalkyleringen av resultaten. 13) Tillståndsinnehavaren ska delta i underhållet av utfallsdikena till den del som iståndsättningsbehovet orsakas av avledandet av vatten från torvproduktionsområdet.

14 14 Ersättningar Fiskerihushållningsavgift 14) Tillståndsinnehavaren ska till Österbottens arbets- och näringscentral årligen i januari erlägga en fiskerihushållningsavgift om 420 euro att användas till att förebygga att dräneringsvattnen orsakar olägenheter för fiskbestånden och fisket i verkningsområdet. Nedläggning av verksamhet och eftervård 15) De områden som under tillståndsperioden tas ur produktion ska årligen anmälas till Västra Finlands miljöcentral. Dräneringsvattnen från områden som tagits ur produktion ska ledas via vattenbehandlingskonstruktionerna ända tills områdena är täckta av vegetation, dock minst två år, eller tills de har tagits permanent i annat bruk. Tillståndsinnehavaren ska hos miljöcentralen förete en utredning över tillståndet i de områden som tagits ur produktion innan behandlingen av vattnen avslutas. Därefter kan vattnen från områdena som tagits ur produktion ledas förbi vattenbehandlingen på ett sätt som godkänts av miljöcentralen. Ifall torvproduktionen avslutas under tillståndsperioden, ska Västra Finlands miljöcentral informeras i förväg. Efter att torvproduktionen avslutats ska projektområdet snyggas upp och obehövliga konstruktioner avlägsnas. Behandlingen av vattnen liksom även utsläppsoch konsekvenskontrollen ska fortgå minst två år eller tills produktionsområdet tagits i annat bruk. Innan vattenbehandlingen avslutas ska tillståndsinnehavaren hos Västra Finlands miljöcentral förete en utredning över tillståndet i områdena som tagits ur produktion och över resultaten av kontrollen av eftervårdsfasen. Miljötillståndsbeslutet angående torvproduktionsområdet och de förpliktelser beslutet ställer på tillståndsinnehavaren träder ur kraft när Västra Finlands miljöcentral har konstaterat att eftervårdsåtgärderna är utförda. Västra Finlands miljöcentral kan vid behov ge preciserande bestämmelser beträffande nedläggningen av verksamheten och beträffande eftervården. Enligt förhandsbedömning orsakar projektet inte ersättningsgill skada till påföljd av förorening av vattendrag. Tillståndets giltighet och justering av tillståndsbestämmelserna Tillståndets giltighet Tillståndet är i kraft tillsvidare.

15 15 Vid behov kan miljötillståndsverket om de förutsättningar uppfylls som stadgas i 58 och 59 miljövårdslagen ändra tillståndet eller på initiativ av kontrollmyndighet upphäva tillståndet. Granskning av tillståndsbestämmelserna MOTIVERINGAR FÖR AVGÖRANDET Motiveringar för avslag av ansökan Förutsättningar för beviljande av tillstånd Tillståndsinnehavaren ska senast till miljötillståndsverket lämna in en ansökan om granskning av tillståndsbestämmelserna. Om ansökningen inte görs i tid, kan miljötillståndsverket bestämma att tillståndet förfaller. Till ansökningen ska bifogas en utredning över det buller och damm som produktionen orsakar samt behoven och möjligheterna att minska dessa, vattenbehandlingens effektivitet, mängden utsläpp som hamnar i vatten samt de verkningar avledningen av vatten har på utfallande vattendrag, dessas fiskbestånd och användning samt möjligheterna att effektivera vattenbehandlingen. Dessutom ska en uppskattning av skedda oförutsedda skador tillställas. Till ansökningen ska också bifogas en utredning över tillståndet i de områden som tagits ur produktion och till behövliga delar andra utredningar i enlighet med 9 11 miljöskyddsförordningen. För att miljötillstånd ska beviljas förutsätts användning av bästa tillgängliga teknik, vilken i torvproduktionsområden är översilning eller behandlingsmetod med motsvarande effekt. Vattenbehandlingskonstruktionerna i sektorerna 1 och 2 är på basnivå och motsvarar inte bästa tillgängliga teknik speciellt med beaktande av produktionsområdets storlek och den uppskattade produktionstiden samt det mottagande vattendragets toleransförmåga. Avsikten är att producera torv ännu 5 10 år i sektorerna 1 och 2. Den sammanlagda produktionsarealen för sektorerna 1 och 2 är cirka 51 hektar och mängden utsläpp från dem till vattendraget är ansenlig. Purmo ås tillstånd är svagt och dess toleransförmåga dålig. Därför föreligger inte förutsättningar för att bevilja tillstånd för sektorerna 1 och 2. Torvproduktionsområdet som utgörs av sektorerna 3 och 4 på Kauhajärvenneva är ett område i produktion. Varken i torvproduktionsområdet eller i verkningsområdet för dess utsläpp finns det vare sig särskilda naturvärden eller arter eller naturtyper med särskild skyddsstatus enligt naturskyddslagen. Alla tillståndsenliga dräneringsvatten behandlas genom vattenbehandling på basnivå och dessutom året runt med hjälp av översilningsfält. Vattenbehandlingen uppfyller kraven för bästa tillgängliga teknik.

16 Motiveringar för tillståndsbestämmelserna 16 Damm- och bullerolägenheterna förebyggs med åtgärdsbestämmelser och bullergränsvärden. De olägenheter som åsamkas fiskeekonomin förebyggs med de åtgärder som utförs med hjälp av fiskerihushållningsavgiften. Verksamheten placeras inte i strid med planbestämmelser. Med beaktande av Kauhajärvennevas och dess omgivnings tillstånd och användning medför en torvutvinning som utförs i enlighet med detta tillståndsbeslut inte olägenhet för hälsan, annan betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förbjuden förorening av mark eller grundvatten, försämring av speciella naturförhållanden eller äventyrande av en ur allmän synvinkel viktig rekreations- eller annan användningsmöjlighet eller annat oskäligt besvär som skulle förhindra beviljandet av tillstånd. I avsikt att begränsa utsläpp i vattendrag bestäms att bästa tillgängliga teknik och praxis tillämpas. Till detta behövs bestämmelserna 1) 4). Torvproduktionsområdet orsakar utsläpp i vattendrag året runt och produktion kommer att idkas ännu länge. Därför ska vattenbehandlingen pågå året runt. I avsikt att minska dammutsläpp och de olägenheter dessa orsakar ingår en förpliktande åtgärd i tillståndsbestämmelse 5). För bullrets del gäller tillståndsbestämmelse 6). För bullernivån i områden i bostadsbruk ges maximivärden som motsvarar riktvärdena för bullernivå i statsrådets beslut (993/1992). Bestämmelserna 7) och 8) har getts för att minska avfallet och för att förhindra nedskräpning och oljeskador. Enligt avfallslagen 6 är det avfallsinnehavarens skyldighet att ordna avfallshanteringen och denne ska vara på det klara med avfallets mängd och art samt dess hälso- och miljökonsekvenser. Bestämmelsen om förvaringen av bl.a. bränslen behövs för att förhindra att skadliga ämnen hamnar i mark och vatten och för att förebygga att mark förorenas. Planen för hantering av utvinningsavfall behövs för att förebygga uppkomsten av utvinningsavfall och för att minska dettas skadlighet. Tillståndsbestämmelserna 9) ja 10) syftar till beredskap inför störningar. Tillståndsinnehavaren ska vara på det klara med utsläppen från sin verksamhet samt hur dessa påverkar miljön. De kontrollerings- och rapporteringsbestämmelser som ges i tillståndsbestämmelserna 11) och 12) behövs för kontroll, i händelse av oförutsedda olyckor och för granskning av tillståndsbestämmelserna. Utgående från kontrollen kan kontrollmyndighet vid behov förutsätta åtgärder för förbättring av reningseffekten av översilning eller annan vattenbehandling. I de sammandragsrapporter som ska göras årligen kan inkluderas be-

17 17 skrivningar av observerade brister i vattenbehandlingen, av redan utförda åtgärder för att avlägsna dessa och en plan över kommande förbättringsåtgärder. Konsekvenskontrollerna kan utföras som samkontroll tillsammans med övriga som orsakar belastning i området. Underhållsplikten i tillståndsbestämmelse 13) är behövlig för att avlägsna slamningar som orsakas av torvproduktionen. Tillståndsbestämmelse 14) behövs för att förhindra olägenheter för fiskeekonomin och förbättra tillståndet i av torvproduktion försvagade vattendrag. Vid bestämningen av fiskerihushållningsavgiftens storlek har omfattningen av utsläpp orsakade av torvproduktionen och omfattningen av de verkningar som framgår i vattendragen beaktats. Det kommer utsläpp från torvproduktionsområdet ännu efter att produktionen avslutats och tillståndsbestämmelse 15) behövs för ordnande av eftervården i produktionsområdet och för begränsning av utsläppen. SVAR PÅ UTLÅTANDEN OCH ANMÄRKNINGAR BESLUTETS VERKSTÄLLIGHET Beträffande Västra Finlands miljöcentrals, Österbottens arbetsoch näringscentrals och Pedersöre kommuns miljövårdsnämnds krav på bästa tillgängliga teknik i vattenbehandlingskonstruktionerna konstateras, att miljötillståndsansökan avslagits i fråga om sektorerna 1 och 2. I sektorerna 3 och 4 är vattenbehandlingen i enlighet med bästa tillgängliga teknik. Kraven gällande kontroller har beaktats i tillståndsbestämmelserna 11) och 12). Kravet på fiskerihushållningsavgift har beaktats på det sätt som framgår ur tillståndsbestämmelse 14). Vid fastställandet av storleken på fiskerihushållningsavgiften har omfattningen av de utsläpp som orsakas av torvproduktionen och av de verkningar som gör sig gällande i vattendragen beaktats. Kraven beträffande förvaring av smörjämnen, avfallsoljor och bränslen har beaktats i tillståndsbestämmelse 8). Kraven beträffande damm-, buller- och trafikolägenheter har beaktats på det sätt som framgår ur tillståndsbestämmelserna 5) och 6). Vid störningar och andra exceptionella situationer ska åtgärder vidtas i enlighet med tillståndsbestämmelserna 9) och 10). För brandsäkerhetens del ska verksamhetsledaren efterfölja brandsäkerhetsmyndigheternas vid respektive tidpunkt ikraftvarande instruktioner. Malmska hälso- och sjukvårdsområdets krav gällande damm- och bullerolägenheter har beaktats i tillståndsbestämmelserna 5) och 6). Beslutet är verkställigt när det fått laga kraft. Pågående verksamhet kan fortsättas oavsett ansökan om ändring.

18 IAKTTAGANDE AV FÖRORDNING SOM ÄR STRÄNGARE ÄN TILLSTÅNDET TILLÄMPADE RÄTTSNORMER 18 Om det genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än bestämmelserna i detta tillstånd eller sådana bestämmelser om tillståndets giltighet eller justering som avviker från tillståndet, ska förordningen i enlighet med 56 miljöskyddslagen iakttas. Miljöskyddslagen 6, 41, 42, 43, 44, 45, 45a, 46, 52, 55, 56, 90, 100 och 103a Avfallslagen 4, 6 och 15 Statsrådets förordning om luftkvaliteten (711/2001) Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992) BEHANDLINGSAVGIFT OCH BESTÄMNING AV DENNA Avgörande Motivering Rättsnorm Behandlingsavgiften för tillståndsärendet är euro. Behandlingsavgiften för miljötillstånd som gäller torvproduktionsområden av omfånget ha är euro. Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer (1388/2006) 2.

19 19 ANSÖKAN OM ÄNDRING Ändring i beslutet kan sökas hos Vasa förvaltningsrätt genom besvär. Bilagor 1) Besvärsanvisning 2) Karta 3) Plan för drifts- och utsläppskontroll Sinikka Laitakari Jukka Leinonen Heikki Penttinen Översättningens riktighet bestyrker Ort och tid som ovan Lars Tollet I beslutsfattningen har deltagit miljörådet i bisyssla Sinikka Laitakari samt miljöråden Jukka Leinonen och Heikki Penttinen (granskande ledamot). Ärendet har föredragits av Sinikka Laitakari. SL/sl

20 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet Besvärstid Besvärsrätt Bilaga 1 Ändring i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för handläggningen av ärendet anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår Besvär med anledning av beslutet kan anföras av dem vilkas rätt eller fördel saken kan beröra, samt av registrerade föreningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön inom det område som påverkas, av vederbörande kommuner, miljöcentraler, kommunala miljövårdsmyndigheter och av andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet. Besvärsskriftens innehåll Bilagor till besvärsskriften I besvärsskriften, som riktas till Vasa förvaltningsdomstol, skall anges - det beslut i vilket ändring söks - ändringssökandens namn och hemkommun - den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress under vilka ändringssökanden kan tillställas meddelanden i saken (om kontaktinformationen ändras skall Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, Vasa, e-postadress underrättas) - till vilka delar ändring söks i beslutet - vilka ändringar som yrkas i beslutet - de grunder på vilka ändring yrkas - ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) Till besvärsskriften skall fogas - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten - fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret tillställs elektroniskt, en utredning över ombudets behörighet. Hur besvärsskriften skall tillställas miljötillståndsverket Besvärsskriften med bilagor skall i två exemplar lämnas in till Västra Finlands miljötillståndsverks registratorskontor. Besvärsskriften skall vara framme under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Besvärsskriften med bilagor kan också sändas per post, telefax eller e-post. En besvärsskrift som tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) skall tillställas så att den finns till förfogande i den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Västra Finlands miljötillståndsverks kontaktinformation besöksadress: Stinsgatan 14, Helsingfors postadress: PB 115, Helsingfors telefon: (växel) telefax: (09) e-post: öppettid: kl Rättegångsavgift För behandlingen av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden ut en rättegångsavgift på 89 euro. I lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer bestäms särskilt om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.

21 Karta Ansökan har avslagits beträffande sektorerna 1 och 2 Bilaga 2

22 Bilaga 3 PLAN FÖR DRIFTS- OCH UTSLÄPPSKONTROLL I TORVPRODUKTIONSOMRÅDET KAU- HAJÄRVENNEVA Driftskontroll För driftskontroll utses en ansvarsperson, vars namn meddelas årligen till den regionala miljöcentralen och till miljöskyddsmyndigheten i den kommun där verksamheten sker. Över driftskontrollen förs dagbok. Dagboken uppbevaras genom hela produktionstiden och efterskötselsfasen. Vid behov uppvisas dagboken för tillsynsmyndigheterna. Årligen görs ett sammandrag över dagboksanteckningarna, som inom utgången av kontrollåret tillställs den som utför utsläpps- och konsekvenskontrollerna samt vid behov myndigheterna. I driftsdagboken antecknas följande uppgifter: - inledandet och avslutandet av produktionen samt produktionsdagarna - produktionsmetod - exakta tidpunkter och platser för dikningar och rensningar - iståndsättningar och produktionens framskridande - färdigställande av vattenskyddskonstruktionerna, uppföljning av deras skick, iakttagelser om deras funktionsduglighet - avvikelser från vattenskyddsplanerna - tömningar av sedimenteringsbassängerna och slamflickorna - rensningar av dikessystem - uppsättning, underhåll och reparation av mätningsdammar och -anordningar - pumpstationernas installeringar, funktionstider och eventuella störningar - nederbörd, avdunstning och vind - övriga iakttagelser, t.ex. störtregnens varaktighet och följder - åtgärder som hänför sig till avfallshantering - tiderna för provtagning - ändringar i platserna för stackar - uppföljning av damm och buller samt produktionsavbrott till följd av vind - eventuella andra omständigheter som kan inverka på jordmån, vattendrag eller utsläpp av damm och buller - reklamationer riktade mot verksamheten och hanteringen av dessa. Kontroll av utsläpp som avleds i vattendrag Vattenproverna tas av de vatten som avleds i utfallsdikena från sektorerna 4 och 2. Vattenbehandlingssystemets effektivitet kontrolleras genom att prov tas före och efter översilningsfältet. Vattenproverna tas fyra gånger om året (mars-april, juni-juli, oktober-november och december-februari) i två års tid efter att beslutet avgetts och i två års tid före inlämnande av justeringsansökan samt under eftervårdsfasen. I samband med provtagningen mäts vattenflödet. Ur proverna analyseras den fasta substansen, COD Mn, total-p, total-n och ph. Utsläppen kalkyleras med hjälp av mätresultaten från det egna produktionsområdet och strömningsuppgifterna från närliggande, kontinuerligt kontrollerade produktionsområden. Halterna fastställs på basen av mätresultaten från det egna produktionsområdet. Under de år, då halter inte mäts, kalkyleras utsläppen med stöd av närliggande, kontinuerligt kontrollerade produktionsområdens halter före intensifierad vattenbehandling. Effekten av vattenbehandlingsmetoden kalkyleras utgående från tidigare uppmätt effekt i produktionsområdet. Utsläppen kalkyleras både som brutto- och som nettovärden. Nettovärdena kalkyleras genom att använda halterna av en myr i naturtillstånd som bakgrundshalter: totalfosfor 20 µg/l, totalkväve 500 µg/l och fast substans 2 mg/l.

23 Rapportering Kvalitetskontroll Mätningsresultaten av utsläppskontrollen ska tillställas den kommunala miljövårdsmyndigheten och den regionala miljöcentralen. Sammandragsrapporten av driftsoch utsläppskontrollen ska tillställas den regionala miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten före utgången av februari som följer efter kontrollåret. Vid kontrollen används fastställda standarder. I kontrollrapporterna företes även osäkerhetsfaktorerna vid kontrollerna samt de använda kalkylmetoderna. I rapporterna rekommenderas nödvändiga preciseringar och ändringar i kontrollerna.

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39 Givet efter anslag 31.3.2006 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

Läs mer

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN Beslut Västra och Inre Finland Nr 36/2013/2 Dnr LSSAVI/103/04.09/2012 Givet efter anslag 20.5.2013 ÄRENDE Förlängning av tidfristen att inleda och slutföra byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk, Kronoby

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet 16.10.2007 ÄRENDE SÖKANDE Inledande av arbetena med strandkajen för båtar, innan det av Västra Finlands

Läs mer

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 120/2010/4 Dnr ESAVI/253/04.09/2010 Givet efter anslag 5.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 Givet efter anslag 14.1.2008 ÄRENDE Byggande av Storå bro för lätt trafik över Malax å samt inledande av

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag BESLUT Södra Finland Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag 26.8.2013 ÄRENDE Förlängning av tiden för slutförandet av muddringsarbetena i Södra viken i Raseborgs stad i enlighet med Västra

Läs mer

Miljötillståndsansökan gällande torvproduktion i Lekmossen, Vörå Maxmo

Miljötillståndsansökan gällande torvproduktion i Lekmossen, Vörå Maxmo VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors ÖVERSÄTTNING TILLSTÅNDSBESLUT Nr 103/2008/4 DNr LSY 2007 Y 2 Givet efter anslag 17.10.2008 ÄRENDE Miljötillståndsansökan gällande torvproduktion i Lekmossen,

Läs mer

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002 Beslut Utfärdat efter anslag 7.10.2013 1 (5) Tillståndskod VA2013:0002 Oy Fennoscandian Resources Ab Plåtslagarevägen 35 A1 20320 Åbo FÖRBEHÅLLSBESLUT Till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 14.1.2013

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft.

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft. Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 27/2010/4 Dnr ESAVI/292/04.09/2010 Givet efter anslag 16.3.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 165/2005/4 Dnr LSY-2002-Y-302 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 165/2005/4 Dnr LSY-2002-Y-302 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 165/2005/4 Dnr LSY-2002-Y-302 Helsingfors Givet efter anslag 28.12.2005 ÄRENDE Miljötillstånd för torvproduktion på Rackarmossen och Östramossen,

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 Givet efter anslag 29.5.2007 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en strandkaj för båtar och utfyllnad av vattenområde

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 Givet efter anslag 18.6.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av vattenledning under Tjöcköfjärden i Kristinestad och tillstånd att inleda arbetet

Läs mer

BESLUT. Översättning av avgörandedelen

BESLUT. Översättning av avgörandedelen BESLUT Översättning av avgörandedelen Nr 991/2016/1 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/2426/2015 Givet efter anslag 1.6.2016 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för torvproduktion på Kotaneva och inledande av

Läs mer

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE 1 (1) Följebrev Tillståndsbeteckning Karleby PB 43 67101 KARLEBY KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) verkställer en kungörelse om beslutet enligt bifogade kungörelsedokument.

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Avledande av vatten från havet till Oy Metsä Botnia Ab:s massafabrik, Kaskö

Avledande av vatten från havet till Oy Metsä Botnia Ab:s massafabrik, Kaskö VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors Översättning TILLSTÅNDSBESLUT Nr 24/2007/1 Dnr LSY 2005 Y 162 Givet efter anslag 13.6.2007 ÄRENDE Avledande av vatten från havet till Oy Metsä Botnia Ab:s

Läs mer

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur Södra Finland Beslut Nro 180/2010/4 Dnro ESAVI/183/04.09/2010 Givet efter anslag 19.10.2010 ÄRENDE SÖKANDE Förbättring av anslutningsvägen till Havets Hus och byggande av en led för lättrafik från Replot

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk och justering av villkoren i miljötillståndet för reningsverket, Kimitoön

Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk och justering av villkoren i miljötillståndet för reningsverket, Kimitoön Södra Finland Översättning från finska till svenska TRANSUMT Beslut Nr 7/2015/2 Dnr ESAVI/243/04.08/2013 Givet efter anslag 29.1.2015 ÄRENDE Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag 1.12.2004 ÄRENDE Byggande av en träkaj inklusive brygga vid fastigheten Solberg RNr 2:136

Läs mer

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKES ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND. Bilaga A16: tillståndsansökan

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKES ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND. Bilaga A16: tillståndsansökan Miljönämnden 146 11.06.2008 RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKES ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND 1097/37/374/2008 MIL 146 Bilaga A16 Rudus Oy Turun Kalliomurske, Ohikulkutie 577, 20660 Littoinen, ansöker om miljötillstånd

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 172/2007/3 Dnr LSY 2005 Y 351

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 172/2007/3 Dnr LSY 2005 Y 351 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 172/2007/3 Dnr LSY 2005 Y 351 Givet efter anslag 5.12.2007 ÄRENDE SÖKANDE Utvidgning och fördjupning av Skagens färjled mellan Norrby

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 124/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 372

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 124/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 372 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 124/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 372 Givet efter anslag 16.12.2008 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en grundvattentäkt och tagande av grundvatten

Läs mer

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön BESLUT Södra Finland Nr 51/2013/2 Dnr ESAVI/33/04.09/2012 Givet efter anslag 11.3.2013 ÄRENDE Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön SÖKANDE Krängbänken Ab ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 93/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-121 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 93/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-121 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 93/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-121 Helsingfors Givet efter anslag 2.9.2005 ÄRENDE Tagande av grundvatten på fastigheterna Gubbmossen RNr 2:183, Östbo RNr

Läs mer

Ärende. Part. Aktualiseringsdatum. Beskrivning av ärendet. Motiveringar. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan JAKOBSTAD

Ärende. Part. Aktualiseringsdatum. Beskrivning av ärendet. Motiveringar. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan JAKOBSTAD Energiamarkkinavirasto Beslut 1 (4) Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan 8 68600 JAKOBSTAD Ärende Part Aktualiseringsdatum Fastställande av metoderna för bestämning av avkastningen i nätinnehavarens verksamhet

Läs mer

UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE OCH ANLÄGGNINGEN

UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE OCH ANLÄGGNINGEN ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND (Ifylls av myndighet) Diarieanteckning Myndighetens kontaktuppgifter Ansökan har anhängiggjorts UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE OCH ANLÄGGNINGEN 1. VERKSAMHET FÖR VILKEN TILLSTÅND SÖKS

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Regionforvaltningsverket

Regionforvaltningsverket Regionforvaltningsverket Nr 15/2015/2 Vastra och Inre Finland Dnr LSSAVI/4491/04.09/2014 Givet efter anslag 17.3.2015 Arende Sokande Byggande av en cykel- och gangbro over Narpes a i Portom, Narpes Portom

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 73/2008/3 Dnr LSY 2008 Y 72

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 73/2008/3 Dnr LSY 2008 Y 72 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 73/2008/3 Dnr LSY 2008 Y 72 Givet efter anslag 10.7.2008 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en vattenledning under Sunnanåviken och Norrfjärden

Läs mer

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Västra och Inre Finland Beslut Nr 1/2012/2 Dnr LSSAVI/82/04.09/2011 Givet efter anslag 2.1.2012 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Larsmo

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ENLIGT DISTRIBUTIOIN BESLUT (3 sidor) angående vattendrag som är lax- eller sikförande 25.4.2008 Dnr 2219/5715/2008 BEHOVET AV ETT BESLUT Enligt

Läs mer

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012 Västra och Inre Finland Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011 Givet efter anslag 9.11.2012 ÄRENDE SÖKANDEN ANSÖKAN Ändring av tillståndsvillkoren vid Stadsfors kraftverk samt byggande av tilläggsmaskineri

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 57/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 77

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 57/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 77 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 57/2008/3 Dnr LSY 2007 Y 77 Givet efter anslag 28.5.2008 ÄRENDE Kvarhållande, förbättring och förnyande av Hjulfors broarna över Esse

Läs mer

givet efter anslag 9.8.2012

givet efter anslag 9.8.2012 STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Beslut gällande ansökan om marktäkt enligt 4 marktäktslagen (555/1981)samt ansökan om att inleda verksamheten innan

Läs mer

BESLUT GRUNDEN FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING AV TILLSTÅND

BESLUT GRUNDEN FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING AV TILLSTÅND BESLUT Västra och Inre Finland Nr 194/2013/1 Dnr LSSAVI/183/04.08/2012 Givet efter anslag 28.11.2013 ÄRENDE Affärsverket Jakobstads Vattens Åminne vattenverk, ändring av tillståndsbestämmelser i gällande

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnro 613/432/2010 ENERGIMARKNADSVERKET

ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnro 613/432/2010 ENERGIMARKNADSVERKET ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnro 613/432/2010 27.1.2010 ÄRENDE Fastställelse av metoderna för bestämning av de avgifter som nätinnehavaren debiterar för anslutning av elproduktion PART Jakobstads Energiverk

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens båthamn i Petalax by i Malax kommun

Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens båthamn i Petalax by i Malax kommun Beslut Södra Finland Nr 21/2010/4 Dnr ESAVI/197/04.09/2010 1.3.2010 ÄRENDE SÖKANDEN MOTPART Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens

Läs mer

Beslut. Nr 240/2010/4 Dnr ESAVI/343/04.09/2010. Södra Finland. Givet efter anslag 8.12.2010

Beslut. Nr 240/2010/4 Dnr ESAVI/343/04.09/2010. Södra Finland. Givet efter anslag 8.12.2010 Beslut Södra Finland Nr 240/2010/4 Dnr ESAVI/343/04.09/2010 Givet efter anslag 8.12.2010 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en bro samt vägbank mellan Vallmo och Ramsö i Nagu och inledande av arbetena innan beslutet

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 14/15. Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 14/15. Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik MYNDIGHETSBESLUT 14.1.15 Dnr: 2012-1054-3 ÅMH-Mb 14/15 Objekt/verksamhet Tvätteri och kemtvätt Kavelbro Prestgården by, Saltvik Beslut Vid fortsatt drift av tvätterianläggning inklusive kemtvätt, på fastighet

Läs mer

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Församlingsrådet 23 15.03.2016 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning Fr 23 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Läs mer

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad.

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad. VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92 Givet efter anslag 6.4.2009 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster

Läs mer

Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde

Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde Beslut Södra Finland Nr 158/2010/4 Dnr ESAVI/3/04.09/2010 Givet efter anslag 30.9.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Byggande av en vägbank med tillhörande trummor över samfällt vattenområde till fastigheten

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 112/2005/3 Dnr LSY-2005-Y-65 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 112/2005/3 Dnr LSY-2005-Y-65 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 112/2005/3 Dnr LSY-2005-Y-65 Helsingfors Givet efter anslag 21.10.2005 ÄRENDE Miljötillstånd som gäller iståndsättande med hjälp av kemisk utfällning

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning av matjord av hästgödsel och jord.

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning av matjord av hästgödsel och jord. STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 15.2.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av en hushålls- och råvattenledning och ett tryckavlopp under Prästgårdsfjärden,

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin.

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06-367

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 38/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-335

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 38/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-335 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 38/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-335 Givet efter anslag 17.9.2009 ÄRENDE SÖKANDE Utökande av tagande av grundvatten från Vandnabba grundvattentäkt

Läs mer

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Risto Murto Beslut x.x.2016 1(6) LVM/292/07/2016 KONCESIONSBESLUT OM ÄNDRING AV KONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA TELEVISIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND KONCESSIONSHAVARE

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Ärendenummer MPN-04-24

Ärendenummer MPN-04-24 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax.nr. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-04-24 Beslutsdatum 23.11.2004 Postningsdag 24.11.2004

Läs mer

STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND

STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND Datum 19.5.2016 Diarienummer LVM/292/07/2016 NÄTKONCESSIONSHAVARE Ålands Radio och

Läs mer

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013 Givet efter anslag 16.4.2014 ÄRENDE Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm SÖKANDE Uno Sand och Rea Ann-Katrin

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juni 2011 587/2011 Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Ärendenummer MPN-04-38

Ärendenummer MPN-04-38 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-04-38 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Vattenvård och skydd av små vattendrag inom skogsbruket i Finland

Vattenvård och skydd av små vattendrag inom skogsbruket i Finland Vattenvård och skydd av små vattendrag inom skogsbruket i Finland Ledande naturvårdsspecialist Matti Seppälä Finlands skogscentral OFFENTLIGA TJÄNSTER Om att efterfölja lagar och förordningar i småvattendrags

Läs mer

Byggande av en vattenledning i havet mellan Hemlandsskatan och Värlax i Korsholms kommun

Byggande av en vattenledning i havet mellan Hemlandsskatan och Värlax i Korsholms kommun Västra och Inre Finland Beslut Nr 45/2011/2 Dnr LSSAVI/131/04.09/2010 Givet efter anslag 26.5.2011 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av en vattenledning i havet mellan Hemlandsskatan och Värlax i Korsholms

Läs mer

Nr Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) (den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Nr Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) (den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen) Nr 1416 3911 AVGIFTSTABELL Bilaga Miljötillståndsverkens offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift bärs upp I Beslut Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 15.8.2013 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig motocrossbana för

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND. A. Uppgifter om sökanden. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

MILJÖTILLSTÅND. A. Uppgifter om sökanden. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax MILJÖTILLSTÅND A Ansökan kan lämnas in

Läs mer

1(5) BESLUT. Datum ÄRENDE. Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning PROJEKTANSVARIG. Kraftnät Åland Ab PB Mariehamn

1(5) BESLUT. Datum ÄRENDE. Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning PROJEKTANSVARIG. Kraftnät Åland Ab PB Mariehamn 1(5) BESLUT Nummer Diarienummer 1/YVA LOS-2009-J-16-53 Datum 13.5.2009 ÄRENDE Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning PROJEKTANSVARIG Kraftnät Åland Ab PB 71 22100 Mariehamn BESKRIVNING

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 116/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-283 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 116/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-283 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS BESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 116/2005/3 Dnr LSY-2004-Y-283 Helsingfors Givet efter anslag 27.10.2005 ÄRENDE SÖKANDE Inrättande av Västanviks farled som en allmän lokal farled väster om

Läs mer

ÄRENDE Byggande av en energibrunn på fastigheten Korsmansgatan 60 belägen på ett grundvattenområde, Hangö

ÄRENDE Byggande av en energibrunn på fastigheten Korsmansgatan 60 belägen på ett grundvattenområde, Hangö BESLUT Södra Finland Nr 91/2014/2 Dnr ESAVI/171/04.09/2013 Givet efter anslag 12.6.2014 ÄRENDE Byggande av en energibrunn på fastigheten 78-3-319-2 Korsmansgatan 60 belägen på ett grundvattenområde, Hangö

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012 Södra Finland Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010 Givet efter anslag 24.4.2012 ÄRENDE Breddning och fördjupning av Skagens färjeled mellan Norrby Jumo och dumpning av muddringsmassorna i havet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Beslutsdatum

Beslutsdatum ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

Beslut Nro 25/2011/2 Dnro LSSAVI/12/04.09/2010. Givet efter anslag

Beslut Nro 25/2011/2 Dnro LSSAVI/12/04.09/2010. Givet efter anslag Västra och Inre Finland Beslut Nro 25/2011/2 Dnro LSSAVI/12/04.09/2010 Givet efter anslag 22.3.2011 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en grundvattentäkt på fastigheten Vattentag RNr 4:88, belägen på Hedorna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2000 Nr 86 113 INNEHÅLL Nr Sidan 86 Miljöskyddslag... 272 87 Lag om miljötillståndsverken... 298 88 Lag om ändring av vattenlagen...

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Odling av fisk i nätbassänger i havet norr om Patlot och Stenskär i Sörerby by i Pargas stad

Odling av fisk i nätbassänger i havet norr om Patlot och Stenskär i Sörerby by i Pargas stad Södra Finland Översättning Transumt BESLUT Nr 49/2014/2 Dnr ESAVI/246/04.08/2011 Givet efter anslag 8.4.2014 ÄRENDE Odling av fisk i nätbassänger i havet norr om Patlot och Stenskär i Sörerby by i Pargas

Läs mer

x)0 /0/0 /od/0ii VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43

x)0 /0/0 /od/0ii VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43 VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43 Givet PB 204, 65101 VASA Telefon 029 56 4261 1 Fax 029 56 42760 Email vaasa.hao@oikeus.fi 8.2.2013 00150112/4111 ÄRENDE Besvär angående

Läs mer

Beslut Nr 46/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2011

Beslut Nr 46/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2011 Beslut Nr 46/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2011 Givet efter anslag 13.6.2013 ÄRENDE Muddring och utfyllande av strandlinjen samt kvarhållande av en brygga och byggande av en ny pontonbrygga,

Läs mer

ABC Hanko automatisk distributionsstation Sandövägen 12 10900 Hangö. Fo-nummer 2364515-1 Fastighetsbeteckning: 078 4 464 9

ABC Hanko automatisk distributionsstation Sandövägen 12 10900 Hangö. Fo-nummer 2364515-1 Fastighetsbeteckning: 078 4 464 9 Hangö stad Beslut Miljönämnden Sandövägen 2 13.5.2015 55 10960 Hangö Tel. (019) 22031 Antal sidor i beslutet 23 st. Asia Sökande Beslut gällande Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagets ansökan i enlighet

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Datum 19.08.2004 Ärendenummer MPN-01-57 Sökanden Ålands Vindenergi Andelslag

Läs mer

BESLUT Nr 34/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/101/04.09/2012. Restaurering av befintlig båthamn på Storsanden i Malax skärgård, Malax

BESLUT Nr 34/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/101/04.09/2012. Restaurering av befintlig båthamn på Storsanden i Malax skärgård, Malax BESLUT Nr 34/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/101/04.09/2012 Givet efter anslag 17.5.2013 ÄRENDE Restaurering av befintlig båthamn på Storsanden i Malax skärgård, Malax SÖKANDE Storsandens Vänner

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer