ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN"

Transkript

1 ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ENLIGT DISTRIBUTIOIN BESLUT (3 sidor) angående vattendrag som är lax- eller sikförande Dnr 2219/5715/2008 BEHOVET AV ETT BESLUT Enligt 8 i lagen om fiske är mete, pilkfiske och spöfiske fritt på vissa villkor. I lax- och sikförande vattendrags forsar och strömdrag är dessa former av fiske inte tillåtna. Österbottens TEcentral har gjort ett beslut om vattendrag som är lax- och sikförande Dnr 96/5715/2003. Detta beslut är inte längre i kraft. Därför avgör fiskerienheten på nytt vilka områden inom verksamhetsområdet som är lax- eller sikförande vattendrag, allt enligt 119. De aktuella områdena är Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.Enligt 51b 2 mom skall fiskerienheten (tid. Landsbygdsnäringsdistriktet) definiera även de i 8 avsedda lax- och sikförande vattendragens fors- och strömställen. Definitionen finns som bilaga till beslutet. MELLANÅTGÄRDER - BESLUT Fiskerienheten har beslutat, att nedan uppräknade vattendrag eller delar av dessa är lax- eller sikförande vattendrag enligt 119 i lagen om fiske. Namn, nummer och position för de ifrågavarande vattendragen är angivna enligt förteckning i vattenoch miljöstyrelsens publikationsserie (A) nummer 126 "Suomen vesistöalueet" (Finska älvområden, Matti Ekholm 1993). Detta beslut är i kraft till utgången av år 2013 i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. De lax- eller sikförande vattendragen är: Inom Kristinestad -Storås fiskeområde - Lappfjärds ås vattendrag nr 37 - Tjöck ås vattendrag nr 38 Inom Korsnäs - Malax fiskeområde - kustområde nro , vars nya beteckning är (bla. Harrström som börjar vid Hinjärv-sjön) Inom Korsholms fiskeområde Inom Norra Kvarkens fiskeområde Österbottens TE- central, fiskerienheten, Hovrättsesplanaden 19 A, PB 131, VASA, tel , telefax

2 Inom Nykarleby fiskeområde Inom Norra svenska fiskeområde - Perho ås vattendrag nr 49 - Purmo norra ås mittparti, område nr samt Narsbäckens tillrinningsområde nr Inom Lohtajanseudun kalastusalue (Lochteåregionens fiskeriområde) - Lestijoki vattendrag nr 51 Inom Lestijoki fiskeområde - Lestijoki vattendrag nr 51 Inom Perhojoki fiskeområde - Perho ås vattendrag nr 49 - Kymijoki vattendrag nro 14 Inom Evijärvi - Kortesjärvi fiskeområde Inom Alajärvi - Lappajärvi Vimpelin (Vindala ) fiskeområde Inom Lappo ås fiskeområde Inom Alavudus Töysä - Kuortane fiskeområde Inom Ähtärinreitti fiskeområde - Kymijoki vattendrag nr 14 - Kumo älvs vattendrag nr 35 Inom Kyro älvs fiskeområde - Karvianjoki vattendrag nr 36 - Lappfjärds ås vattendrag nr 37 - Tjöckåns vattendrag nr 38 MOTIVERINGAR I de i beslutet uppräknade vattendragen har utplanterats sik, öring eller regnbågslax. Dessutom har man i dessa vattendrag erhållit fångster av antingen naturliga- eller utplanterade lax- eller sikarter. Enligt fiske- och viltadministrationens publikation nr 26, Bäcköringens utbredning och faktorer som inverkar på den (Hannu Lehtovuori 1997) finns det en öringsstam i delar av nämnda vattenområden. Behov av interimsåtgärder,som t.ex. hörande av parterna innan besluten fattades, fanns inte. Situtationen har inte förändrats i

3 någon betydande grad efter att beslutet fattades den Därför motsvarar detta nya beslut fullständigt det gamla beslutet. RÄTTSNORMER Lag om fiske 8 och 119. Förordning om fiske 51b ÄNDRINGSSÖKANDE Ändring i detta beslut kan sökas genom besvär. Besvärsanvisningen bifogas. Fiskerichef Minna Uusimäki Distriktsfiskerimästare BILAGOR DISTRIBUTION Pekka Heikkilä Besvärsanvisning Definition av fors och strömdrag Fiskeområdena (16 st.) Fiskerihushållningsorganisationerna på områden Forststyrelsen / Pirkko Liisa Luhta Toritie 2, Pudasjärvi Rörliga polisen PB 250, VASA Staben för Västra Finlands sjöbevakningssektion PB 16, ÅBO Etelä Pohjanmaan TE- keskus Karttjänst: områden där fiskeförbud råder/ Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet PB 2, HELSINGFORS Västra Finlands miljöcentral PB 262, VASA Västra Finlands miljötillståndsverk

4 BESVÄRSANVISNING Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Besvären skall anföras skriftligen. Besvärsskriftens innehåll och undertecknande I besvärsskriften, som riktas till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, skall uppges: - ändringssökandens namn och hemkommun; - det beslut i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas; - postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kan tillställas ändringssökanden. Om ändringssökandens talan förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller någon annan person har uppgjort besvären, skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärskriften. Bilagor till besvärsskriften Till besvärsskriften skall fogas: - det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär; - delgivningsbevis eller annan utredning över när besvärstiden har börjat; - ombudets fullmakt, om ombudet inte verkar som advokat eller allmänt rättsbiträde; - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har inlämnats till myndigheten. Besvärsstid Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen. Dagen för delgivningen räknas på följande sätt: - Om beslutet har överlämnats till vederbörande, dennes ombud eller bud, framgår dagen för delgivningen av datumstämpeln i beslutet. - Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis framgår delgivningsdatumet av delgivningsbeviset. - Om beslutet har postats som vanligt brev, anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om annat inte framgår. - När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivningseller mottagningsbeviset. - Om beslutet eller kungörelsen om att det finns till påseende har publicerats i officiella tidningen eller genom officiell kungörelse på anslagstavla anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen efter den dag då kungörelsen har publicerats i officiella tidningen eller satts upp på anslagstavla. Hur skall besvärsskriften lämnas in Besvärsskriften kan lämnas in till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd personligen, med anlitande av ombud, genom bud, per post, per telefax eller med elektroniskt post. Om besvärskfriften skickas, sker det på avsändarens ansvar. För att besvären skall kunna upptas till prövning, skall besvärsskriften vara myndigheten till handa senast den sista dagen av besvärstiden (30 dagar) före tjänstetidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden ännu till följande vardag till tjänstetidens slut. Handläggningsavgift Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd uppbär i regel 100 euro i handläggningsavgift för prövning av besvärsärenden med stöd av jord- och skogsbruksministeriets förordning (1407/2007). Avgiften uppbärs i regel genom postförskott i samband med avsändandet av beslutet. Kontaktuppgifter Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd postadress PB 820, HELSINGFORS besöksadress Kajsaniemigatan 4 A telefonväxel (09) telefax (09) e-postadress tjänstetid kl LBN

5 Utdrag ur beslut från Vasa landsbygdsnäringsdistrikt (Dnr 2908/866/97): DEFINITION I en fors är vattenytan klart sluttande, vattnet förhållandevis grunt, vågorna av olika storlek och oregelbundna, vattenytan virvlar och flödet åstadkommer ett brus. I grundkartorna är forsarna i allmänhet utmärkta med ett eget tecken. Dessa grundkartor finns till påseende vid Vasa landbygdsnäringsdistrikt. I ett strömdrag är vattenytan sluttande, vattnet flödar märkbart, strömningsriktningen är densamma oberoende av vindriktning och vintertid är isen svag eller så är området öppet. Den övre och nedre delen av en fors kan anses vara strömdrag.

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Beslutsnummer Diarienummer ÅMH-Pn 9/08 2008-0128. Beslutsdatum Postningsdag 27.02.2008 28.02.2008

Beslutsnummer Diarienummer ÅMH-Pn 9/08 2008-0128. Beslutsdatum Postningsdag 27.02.2008 28.02.2008 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslutsnummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 5.5.2015. Kommungården, nämndrummet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 5.5.2015. Kommungården, nämndrummet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2015 3/35 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 10.00-11.50 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wistbacka, Inger Enfors,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2010 Nr 538 546 INNEHÅLL Nr Sidan 538 Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden... 1901 539 Lag om

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok Arbetsgruppen för samordnande

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Inskrivningshandbok 4.2.2014

Inskrivningshandbok 4.2.2014 Inskrivningshandbok Inskrivningshandbok I (XV) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET... 1 1.1. Vad avses med inskrivningsärende?... 1 1.2. Inskrivningsförfarandets rättskällor... 1 1.3. Behörig inskrivningsmyndighet...

Läs mer