Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127 Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling inom vård och omsorg Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, maj 2009

128 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd Dalarnas forskningsråd och författaren 2009 ISBN-13: Dalarnas forskningsråd Myntgatan FALUN Tel Hemsida E-post

129 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Bakgrund 4 Kompetensstegen i Hedemora Beskrivning av utvecklingsprojekten 5 Övergripande projektorganisation 6 Utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling inom vård och omsorg 6 Etik- och bemötandefrågor inom vård och omsorg 7 Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet 7 Dalarnas Forskningsråds uppdrag 8 Metod 9 Delrapporteringar 10 Resultat 11 Utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling 11 Utbildningens påverkan och betydelse på individ- och verksamhetsnivå 14 Förväntade effekter av utvecklingsprojektet 18 Etik och bemötandefrågor 19 Utbildningens påverkan och betydelse på individ- och verksamhetsnivå 21 Förväntade effekter av utvecklingsprojektet 24 Rehabiliterande syn- och arbetssätt 25 Utbildningens påverkan och betydelse på individ- och verksamhetsnivå 26 Förväntade effekter av utvecklingsprojektet 29 Kommunens långsiktiga strategier med utvecklingsprojekten 29 Sammanfattning och diskussion 31 Utvecklingsprojektens reella effekter 31 Utvecklingsprojektens påverkan på verksamhetsnivå 32 Utvecklingsprojektets påverkan på individuell nivå 33 Långsiktigheten 34 Slutord 35 Referenser 36 Bilagor 37 Enkät, år Enkät, år 2007 och

130 Inledning Vården har blivit allt mer kompetenskrävande. Oavsett om man som anställd arbetar inom kommunen eller landstinget har nya behandlingsmetoder, ny teknik, mer komplicerade diagnoser, tidigare utskrivning från sjukvården o.s.v., bidragit till ökad specialisering och krav på kompetent handlande. Samtidigt står vi i en situation där vård- och omsorgssektorn kommer att drabbas av stora pensionsavgångar. För att unga människor ska lockas att arbeta inom vård och omsorg måste statusen höjas och arbetet göras attraktivt ur en rad aspekter. Men det handlar inte endast om dem som ska lockas till yrket, utan i högsta grad även om dem som redan finns i yrket och som ska stimuleras att vara kvar och utveckla sig inom området. Flera rapporter har visat att en positiv utveckling sker inom äldreomsorgen, men att det fortfarande finns brister både när det gäller kvaliteten i verksamheterna men även när det gäller personalförsörjningen (prop 2004/05:94). Bakgrund Regeringen gav i juli 2002 ett uppdrag till tio statliga myndigheter att utifrån berörda myndigheters perspektiv och ansvar, utarbeta en gemensam plan för kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg. Uppdraget redovisades i juni 2004 i rapporten Investera nu! (Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg S2004/4695/ST). Avsikten med planen var att skapa bättre förutsättningar för kommunernas och berörda företags kompetensförsörjning (prop. 2004/05:94). Mot denna bakgrund aviserade regeringen i budgetpropositionen för år 2005 att 450 miljoner kronor skulle satsas år 2005 för att ge anställda inom vården och omsorgen för äldre möjlighet till kompetensutveckling (prop. 2004/05:1, utgiftsområde 9, volym 6, s. 142). För vardera åren 2006 och år 2007 skulle satsas ytterligare 300 miljoner kronor. Regeringen beslutade den 18 november 2004 att tillsätta en kommitté med uppgift att utveckla principer och utarbeta strategier för stöd till kommunerna för kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen (Dir. 2004:162). Kommittén, som antog namnet Kompetensstegen (S 2004:10), skulle även ansvara för att ta fram underlag och förslag till beslut om stöd, samt för att följa upp effekter av insatt stöd. Kompetensstegen skulle fungera som forum för dialog och samverkan mellan berörda aktörer i frågor som rör kvalitet och kompetensutveckling inom området äldres vård och omsorg. 4

131 Kraven på god kvalitet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är lagfäst. Vilken kvalitet som uppnås inom vård och omsorg beror bland annat på i vilken mån personalen grundar sitt handlande på vetenskap och beprövad erfarenhet. Personalens utbildningsnivå är en av de faktorer som avgör kvalitén i vård och omsorgen. Kommunerna har inte alltid lyckats rekrytera personal till äldreomsorgen med adekvat grundutbildning och här menar Kompetensstegen att utbildningsbakgrunden påverkar möjligheten att byta arbetsområde och få utveckling i yrkesrollen ( ). De anser ytterligare att med adekvat utbildning ökar möjligheterna; Att ge god vård och omsorg som säkrar god kvalitet Till mer självständighet i arbetet Till personlig utveckling Till utveckling av verksamheten Till höjd yrkesstatus Att byta arbetsplats Att söka andra anställningar När det kommer till utvärderingen av de aktiviteter som kommunerna genomför, ska utvärderingen i första hand göras för kommunernas egen skull, så att erfarenheter å ena sidan kan bidra till lärprocesser för att stärka kvalitets- och kompetensutveckling. Å andra sidan handlar utvärderingen av kompetensförstärkningen även om att ta fram underlag för att besvara två huvudfrågeställningar (FoU i Väst/GR 2006, s 1); Har de olika insatser som kommunen startat med hjälp av medel från kompetensstegen lett till kompetensförstärkningar hos personalen? Har kompetensförstärkningarna hos personalen lett till förbättringar för de äldre? Kompetensstegen i Hedemora Beskrivning av utvecklingsprojekten Vård och omsorgsförvaltningen i Hedemora har med hjälp av regeringens satsning på kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre, valt att under åren arbeta med följande projekt. Utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling, etik- och bemötandefrågor, rehabiliterande syn- och arbetssätt, metoder för delaktighet för brukare, it/dokumentationsprocesser/rättssäkerhet, samt ledarskapsutveckling och teambilding. I de inledande samtalen mellan Dalarnas forskningsråd och representanter för vård och omsorgsförvaltningen, beslutades att utvärderingen skulle fokusera på de tre förstnämnda projekten. 5

132 Övergripande projektorganisation För samtliga projekt som kommunen bedriver inom ramen för kompetensstegen har en styrgrupp bildats. Styrgruppen består av förvaltningens ledningsgrupp, utredare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). I förvaltningens ledningsgrupp sitter förvaltningschefen, utredningssekreterare, ekonom, samt områdescheferna för hemtjänst, särskilt boende, LSS, HSR och myndighetsenheten. För det operativa arbetet med projekten inom kompetensstegen har en projektledningsgrupp tillsatts. Gruppen omfattar förvaltningens utredare och samordnare vilka båda innehar rollen som övergripande projektledare. Utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling inom vård och omsorg Projektets målgrupp är i första hand baspersonal inom vård och omsorg (Hedemora kommuns delredovisning 1 till Kompetensstegen, Socialdepartementet). SYFTE OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER Syftet med utvecklingsprojektet innebär att utveckla ett strukturerat system för verksamhetsnära kompetensutveckling. Kommunens förväntade effekter av detta projekt lyder: genom att baspersonal får utvecklingsmöjlighet inom yrket så skapas en attraktiv arbetsplats med personal som trivs och i en förlängning vård och omsorg av god kvalitet för brukaren. Baspersonal och arbetsgrupper ges möjlighet att utvecklas vilket ger en bra och trivsam arbetsmiljö. (Hedemora kommuns ansökan om statligt stöd aktivitetsbilaga B nr:1, B.4.) PROJEKTETS ORGANISATION OCH ARBETSGÅNG Inom projektet har en fortbildningsgrupp bildats bestående av utredningssekreterare, utredare, samordnare och områdescheferna för HSR och hemtjänst. Under projektets gång ändrades gruppens sammansättning till att enbart bestå av områdescheferna samt PA-konsult (tidigare benämnd utredningssekreterare). Gruppen träffas en gång per vecka och handlägger ansökningar om utbildningar. Utöver detta träffas gruppen en halvdag per månad för metodutveckling samt framtagandet av rutiner och blanketter. Vilka specifika personalaktiviteter som ingår i projektet beskrivs i resultatkapitlet. 1 Redovisningsperiod

133 Etik- och bemötandefrågor inom vård och omsorg Målgruppen för projektet är densamma som för projektet Utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling (Hedemora kommuns delredovisning 2, till Kompetensstegen, Socialdepartementet). SYFTE OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER Syftet med utvecklingsprojektet är att fastställa en gemensam definition av innebörden i förvaltningens kvalitetsmål och skapa en etisk grundsyn. Kommunens förväntade effekter innebär att: genom att kontinuerligt diskutera etik och bemötandefrågor i det dagliga arbetet, skapas en gemensam etisk värdegrund. Brukaren får ett bra och värdigt bemötande, en meningsfull vardag och känner sig trygg och att man blir förstådd. Baspersonal och arbetsgrupper ges möjlighet att utvecklas vilket ger en bra och trivsam arbetsmiljö (Hedemora kommuns ansökan om statligt stöd aktivitetsbilaga B nr:2, B.4.) PROJEKTETS ORGANISATION OCH ARBETSGÅNG Detta projekt är en fortsättning på det EU-projekt kring etik och bemötande som förvaltningen genomförde under åren Förutom de två övergripande projektledarna förekommer inga fortbildnings- eller arbetsgrupper. Huvuddragen för projektet är verksamhetsnära diskussioner kring etik och bemötande. Preliminärt kommer diskussionerna i första hand ske på arbetsplatsträffar. För mer utförlig aktivitetsbeskrivning under projekttiden, se resultatkapitlet. Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Projektets målgrupp är baspersonal inom vård och omsorg, hälso- och sjukvårdpersonal samt rehabiliteringsombud (baspersonal). Även enhetschefer ingår för att kunna stödja baspersonalen i att arbeta rehabiliterande (Hedemora kommuns ansökan om statligt stöd aktivitetsbilaga B nr:3, B.6.). SYFTE OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER Syftet med utvecklingsprojektet innebar initialt att definiera och förankra rehabiliteringsbegrepp/-nivåer och vem/vilka som har ansvar för respektive insats/nivå. Begreppen/nivåerna skulle likaså fastställas politiskt. I anslutning till projektstart fattade dock kommunen beslut att revidera syftet något. Den omarbetade formuleringen löd; syftet med utvecklingsprojektet innebär att definiera rehabiliteringsbegrepp/-nivåer och vem/vilka som har ansvar för respektive insats/nivå. Kommunens förväntade effekter av projektet lyder: genom att personalen har ett rehabiliterande förhållningssätt så tillvaratas den enskildes egna resurser i det dagliga arbetet och brukaren får hjälp att bevara sina funktioner. Baspersonal och arbetsgrupper ges möjlighet att 2 Redovisningsperiod

134 utvecklas vilket ger en bra och trivsam arbetsmiljö (Hedemora kommuns ansökan om statligt stöd aktivitetsbilaga B nr:3, B.4.). PROJEKTETS ORGANISATION OCH ARBETSGÅNG Inom detta utvecklingsprojekt har projektet RESAS bildats med en fastställd projektplan och en arbetsterapeut som projektledare. Även en arbetsgrupp (projektgrupp) har inrättats bestående av två arbetsterapeuter, en sjukgymnast, MAS (adjungerad), områdescheferna för särskilt boende och HSR samt två enhetschefer från särskilt boende. Projektgruppens primära syfte är att fastställa rehabiliteringsbegreppen och gruppen kommer att träffas kontinuerligt under hela projekttiden. Till projektet knyts även ett antal referensgrupper. I dessa grupper finns personal från rehabiliteringsenheten, enhetschefer, rehabiliteringsombud, baspersonal, sjuksköterskor, samverkansgrupper och behovsbedömare (Hedemora kommuns delredovisning 3 till Kompetensstegen, Socialdepartementet). Förutom arbetet i projektgruppen består projektets aktiviteter av föreläsningar och visst erfarenhetsutbyte med andra kommuner, se vidare i resultatdelen. Dalarnas Forskningsråds uppdrag Enligt upprättat dokument mellan Dalarnas forskningsråd och Hedemora kommun ska utvärderingen fokuseras på deltagarnas inställning till och utbyte av de tre utvecklingsprojektens olika kompetensutvecklingsaktiviteter. Utvärderingen ska även belysa hur dessa kommer verksamheten till del. Det sistnämnda görs bland annat genom att ställa frågor kring de förväntade effekter kommunen har med de tre utvecklingsprojekten. 3 Redovisningsperiod

135 Metod Utvärderingsarbetet har skett genom återkommande enkäter. En viktig del i utvärderingsarbetet har även varit den kontinuerliga kontakt som skett med projektledare/samordnare för de tre utvecklingsprojekten. Två enkäter har distribuerats, en för de aktiviteter som skedde i de tre projekten under år 2006 och en för de aktiviteter som skedde under år 2007 och De två enkäterna konstruerades i samråd med kommunens två övergripande projektledare för kommunens projekt inom Kompetensstegen. Båda enkäterna utformades på likartat sätt och bestod av tre delar, en för varje utvecklingsprojekt och omfattade ett femtontal frågor med fasta svarsalternativ, samt en avslutande beskrivande fråga. Ett slumpmässigt urval om totalt 150 berörd personal gjordes för enkäten avseende år I gruppen om totalt 150 personal fanns främst baspersonal från de särskilda boendena samt personal från HSRenheten (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster) representerade. Ett fåtal baspersonal från hemtjänsten ingick även. Enkäten sändes ut under perioden april till maj För enkäten år 2007 och 2008, förekom inget urval och omfattade totalt 177 berörd personal. Med tanke på aktiviteternas karaktär och inriktning för år 2007 och 2008, beslutades i samråd med förvaltningschef och samordnare att enbart rikta enkäten till samtlig baspersonal på kommunens fem särskilda boenden. Enkäten sändes ut under februari månad Av nedanstående tabell framgår antalet utskick och antalet inkomna enkäter för de två enkäterna. Tabell 1. Fördelning över gruppernas enkätsvar april - maj 2007 och februari - mars 2009 Totalt antal utskick Totalt antal inkomna enkäter Totalt antal inkomna enkäter i % Enkät avseende år % Enkät avseende år 2007 och % Trots tre påminnelser på enkäten för år 2006, blev svarsfrekvensen endast 55 procent. Trots det, vilket framgår i redovisningen av resultaten, förekommer inget internt bortfall, dvs. samtliga inkomna enkäter är fullständigt besvarade. För enkäten år 2007 och 2008 blev den slutliga svarsfrekvensen 61 procent. I denna enkätomgång förekom ett visst internt bortfall, vilket framgår i resultatredovisningen. 9

136 Delrapporteringar Enligt direktiv från kommittén Kompetensstegen ska utvärderingen i första hand göras för kommunernas egen skull så att erfarenheter kan bidra till läroprocesser, och detta för att stärka verksamhetsnära kvalitets- och kompetensutveckling. Som ett led i detta har två delredovisningar genomförts under projekttiden. Den första rapporteringen skedde efter ungefär halva utvärderingsarbetet, 14 december 2007, till styrgruppen för Kompetensstegen i Hedemora. Den andra delredovisningen ägde rum i början på april 2008 till omsorgsnämnden i Hedemora kommun. Vid båda tillfällena redovisades resultaten från enkäten gällande 2006 års aktiviteter. 10

137 Resultat De följande tre resultatavsnitten redovisar resultaten för de tre utvecklingsprojekt som ingått i Dalarnas forskningsråds utvärderingsuppdrag. Det första enkätutskicket avsåg de aktiviteter som skedde under år 2006 och det andra enkätutskicket avsåg de aktiviteter som ägde rum under år 2007 och Som även beskrevs i metodkapitlet, genomfördes det första enkätutskicket under perioden maj till april 2007 och det andra utskicket under februari I det första avsnittet, som behandlar projektet utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling, redovisas resultaten för 2006 års aktiviteter med fördelning på baspersonal och personal från HSRenheten. Motivet till denna uppdelning är att tre av aktiviteterna (de tre första av de fyra aktiviteter som preciseras nedan) detta år endast berört HSRenheten. För 2007 och 2008 års aktiviteter redovisas däremot resultaten sammantaget för hela urvalsgruppen, av den orsaken att aktiviteterna dessa år berört samtlig personal. I det andra och tredje avsnittet, som behandlar de två återstående projekten etikoch bemötandefrågor och rehabiliterande syn- och arbetssätt, redovisas resultaten sammantaget för hela urvalsgruppen, av samma skäl som ovan beskrivits. Uppdelningen i 2006 års aktiviteter för sig och 2007/2008 års aktiviteter för sig är central även i dessa avsnitt. Utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling Av de 83 personer som besvarat enkäten för år 2006 har 60 personer deltagit i nedanstående aktiviteter. 54 av dessa är baspersonal inom hemtjänsten och särskilt boende och har deltagit i aktiviteten kompetensanalys. Sex personer är från HSRenheten och har deltagit i aktiviteterna pedagogik- och läkemedelsutbildning samt dokumentation HSL Inom ramen för detta projekt genomfördes följande aktiviteter under år Pedagogikutbildning, 2 heldagar i november. Föreläsare Ingemar Svantesson, Brain Books AB. Deltagare; sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Dokumentation HSL Sjuksköterskans journalföring av omvårdnad, 3 heldagar i december. Föreläsare Catrin Björvell. Deltagare; sjuksköterskor, ca hälften. Resten har gått samma kurs i januari Läkemedelsutbildning Läkemedel och äldre, 1 heldag i december. Föreläsare Maria Skeri, Apoteket. Deltagare; sjuksköterskor. 11

138 Kompetensanalys Deltagare; all baspersonal i syfte att ta fram kompetensutvecklingsplaner på individnivå. Av de 108 personer som besvarat enkäten för år 2007 och 2008 har 99 personer deltagit i nedanstående aktiviteter. Inom ramen för detta projekt genomfördes följande aktiviteter under år 2007 och Utbildning i Läkemedelshantering, Demens, Sårvård, Palliativ omvårdnad, Diabetes, Inkontinens, Kost. Deltagare; all baspersonal på de särskilda boendena UTBYTE AV DE OLIKA AKTIVITETERNA ÅR Vilket utbyte har du haft av Kompetensanalysen? 52 Antal svar (%) Stort utbyte Ganska stort utbyte Ganska litet utbyte Litet utbyte Vet inte Figur 1. Fördelningen över baspersonalens (54 stycken) svar i procent för 2006 års aktivitet. Diagrammet visar att av den tillfrågade baspersonalen upplever drygt två tredjedelar att de haft stort alternativt ganska stort utbyte av den individuella kompetensanalysen. Flertalet i denna grupp anser att kompetensanalysen gett dem mycket ny kunskap av vikt för deras arbete. De i gruppen som inte upplever något direkt utbyte anser att informationen som gavs inför analysen var otillräcklig, vilket ledde till felaktiga förväntningar på arbetet. 12

139 Vilket utbyte har du haft av utbildningarna/dokumentationen HSL? Antal svar Stort utbyte Ganska stort utbyte Ganska litet utbyte Litet utbyte Vet inte Figur 2. Fördelning över HSR-enhetens (6 stycken) svar för 2006 års aktiviteter. Även övervägande delen av personalen från HSRenheten upplever att de haft stort alternativt ganska stort utbyte av sina utbildningar. Vilket utbyte har du haft av utbildningarna? 48,0 31,0 Antal svar (%) 13,0 6,0 2,0 Stort utbyte Ganska stort utbyte Ganska litet utbyte Litet utbyte Vet inte Figur 3. Fördelning över baspersonalens svar (99 stycken) i procent för år 2007 och 2008 års aktiviteter. När det gäller de utbildningar som skett år 2007 och 2008 inom ramen för projektet utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling, anser strax under 80 procent av den tillfrågade baspersonalen att de haft stort alternativt ganska stort utbyte av sina utbildningar. Resterande personal, vilket motsvarar ungefär en femtedel av hela gruppen, upplever inte att de haft särskilt stort utbyte av utbildningarna i läkemedelshantering, demens, sårvård, palliativ omvårdnad, diabetes, inkontinens, samt kost. 13

140 Utbildningens påverkan och betydelse på individ- och verksamhetsnivå INDIVIDUELL PÅVERKAN På denna fråga har flera svarsalternativ kunnat anges, vilket gör att det totala antalet svar är större än antalet besvarade enkäter. Tabell 2. Fördelning över hur grupperna ser på aktiviteternas individuella påverkan år FLERA SVARSALTERNATIV ÄR MÖJLIG Baspersonalen (54 st) HSR-enheten (6 st) Positivare inställning till mitt arbete 20 2 Större ansvarstagande 13 2 Ökad motivation till fortsatta studier 4 Ökat självförtroende 10 1 Ökad motivation till att byta 4 arbete/arbetsuppgifter Det har inte påverkat mig som individ 27 3 När det gäller baspersonalen upplever de flesta att kompetensanalysen inte påverkat dem på det individuella planet. Likväl uppger knappt halva gruppen att de i och med den genomförda kompetensanalysen fått en positivare inställning till sitt arbete. Några i gruppen upplever även ett större ansvarstagande och ett ökat självförtroende. Liknande uppfattningar framträder också hos personalen på HSRenheten i fråga om deras utbildningsaktiviteter. Tabell 3. Fördelning över hur gruppen ser på aktiviteternas individuella påverkan år 2007 och 2008 FLERA SVARSALTERNATIV ÄR MÖJLIG Positivare inställning till mitt arbete 54 Större ansvarstagande 26 Ökad motivation till fortsatta studier 10 Ökat självförtroende 36 Ökad motivation till att byta 2 arbete/arbetsuppgifter Det har inte påverkat mig som individ 27 Baspersonal inom särskilt boende (99 st) Tabellen ovan visar att drygt halva gruppen har blivit positivare inställd till sitt arbete i och med de utbildningar de deltagit i under år 2007 och Flera upplever även att de fått ett ökat självförtroende. Till skillnad från personalens uppfattningar år 2006, där halva gruppen anser att de inte påverkats, visar resultaten för år 2007 och 2008 att endast knappt en tredjedel uppger att de inte påverkats. 14

141 UTVECKLING FÖR VERKSAMHETEN ELLER ARBETSLAGET Tror du att ditt deltagande i Kompetensanalysen kommer att leda till utveckling för verksamheten eller arbetslaget? 50 Antal svar(%) I mycket stor utsträckning I viss utsträckning Varken/eller I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Figur 4.Fördelningen över baspersonalens (54 stycken) svar i procent för 2006 års aktivitet. Att deltagandet i den genomförda kompetensanalysen kommer generera någon form av utveckling för verksamheten eller arbetslaget anser mer än halva gruppen. Ungefär en tredjedel ställer sig dock mer tveksamma till detta. Tveksamheten hos gruppen beror till stor del på deras uppfattning att om någon form av utveckling ska ske, är det av största vikt att all personal i arbetslaget/verksamheten deltar. Detta har enligt personalen inte varit fallet vid genomförandet av kompetensanalysen. Tror du att ditt deltagande i utbildningarna/dokumentation HSL kommer att leda till utveckling för verksamheten eller arbetslaget? Antal svar 5 1 I mycket stor utsträckning I viss utsträckning Varken/eller I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Figur 5. Fördelning över HSR-enhetens (6 stycken) svar för 2006 års aktiviteter. Även HSRenhetens personal ser att utbildningarna de deltagit i kommer att skapa viss utveckling för verksamheten eller arbetslaget. Det personalen främst nämner är att de numer tänker mer på hur de informerar och lär ut saker. Att informationen ut i verksamheten/arbetslagen blir tydligare och mer stringent, anser de också skapar en positiv utveckling. 15

142 Tror du att ditt deltagande i utbildningarna kommer att leda till utveckling för verksamheten eller arbetslaget? 61,0 Antal svar (%) 10,0 15,0 6,0 8,0 I mycket stor utsträckning I viss utsträckning Sådär I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Figur 6. Fördelning över baspersonalens svar (99 stycken) i procent för år 2007 och 2008 års aktiviteter. Resultaten för år 2007 och 2008 visar att personalen i något högre utsträckning än 2006 anser att dessa års utbildningar kommer utveckla verksamheten eller arbetslaget. Drygt 70 procent dessa år, att jämföra mot drygt 60 procent för år 2006, har denna uppfattning. PÅVERKAN PÅ ARBETSSÄTTET Tror du att deltagandet i Kompetensanalysen kommer bidra till att ditt arbetssätt påverkats i något avseende? 56 Antal svar (%) I mycket stor utsträckning I viss utsträckning Varken/eller I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Figur 7.Fördelningen över baspersonalens (54 stycken) svar i procent för 2006 års aktivitet. 16

143 Tror du att deltagandet i utbildningarna/dokumentation HSL kommer bidra till att ditt arbetssätt påverkats i något avseende? 5 Antal svar 1 I mycket stor utsträckning I viss utsträckning Varken/eller I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Figur 8. Fördelning över HSR-enhetens (6 stycken) svar för 2006 års aktiviteter. Uppfattningarna huruvida personalens arbetssättet har påverkats av 2006 års aktiviteter, följer i det stora hela samma riktning som när det gäller frågeställningen kring utveckling för verksamheten/arbetslaget. Ett konkret exempel på hur arbetssättet till viss del har förändrats kommer från HSRenheten, som menar att de i och med utbildningarna än en gång ser vikten av att skapa trygga läkemedelsrutiner. Tror du att ditt deltagande i utbildningarna kommer bidra till att ditt arbetssätt påverkas i något avseende? 69,0 Antal svar (%) 9,0 11,0 5,0 6,0 I mycket stor utsträckning I viss utsträckning Sådär I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Figur 9. Fördelning över baspersonalens svar (99 stycken) i procent för år 2007 och 2008 års aktiviteter. Jämför man gruppens svar i figur 9 med deras uppfattning kring möjlig utveckling för verksamheten eller arbetslaget (figur 6), visar det sig att gruppen i något högre utsträckning anser att deras arbetssätt påverkats av utbildningarna. Ytterligare jämförelser kan göras med personalens uppfattning kring den kompetensanalys som ägde rum år 2006, vilket visar att utbildningarna år 2007 och 2008 i högre utsträckning anses både ha utvecklat verksamheten och påverkat personalens arbetssätt. 17

144 Förväntade effekter av utvecklingsprojektet Kommunens förväntade effekter av projektet Utveckla system för verksamhetsnära kompetensutveckling innebär att: baspersonalen inom kommunens vård och omsorg skall ha rätt utbildning och kompetens. Genom att baspersonalen får utvecklingsmöjligheter inom yrket så skapas en attraktiv arbetsplats med personal som trivs och i en förlängning vård och omsorg av god kvalitet för brukaren (Hedemora kommuns ansökan om statligt stöd aktivitetsbilaga B nr:1, B.4.). Anser du att aktiviteterna du deltagit i och det fortlöpande arbetet kommer att leda till ovanstående effekter? År 2007, 2008 (99 personal) År 2006 (60 personal) Utbildningar Kompetensanalys och Utbildning (HSR) Antal svar (%) I mycket stor utsträckning I viss utsträckning Varken/eller I liten utsträckning I mycket liten utsträckning Figur 10. Jämförelse mellan 2006 och 2007/2008 års aktiviteter med avseende på de förväntade effekterna. På frågan kring kommunens förväntade effekter är svaren från HSRenheten samstämmiga 4, vilket gör att även deras svar innefattas i stapeln för år Ser man till hela gruppen, dvs. både baspersonal och personal från HSRenheten, anser tre fjärdedelar att aktiviteterna år 2006 och det fortlöpande arbetet i mycket stor utsträckning alternativt i viss utsträckning kommer leda till de ovannämnda av kommunen förväntade effekterna. Beträffande utbildningarna år 2007 och 2008 är andelen än högre som anser att de förväntade effekterna kommer att nås, 86 procent mot 74 procent år Den personal, både avseende år 2006 och 2007/2008, som ställer sig mer tveksamma till aktiviteternas förmåga att uppnå kommunens målsättning med utvecklingsprojektet, menar att den främsta orsaken till deras tveksamhet handlar om deras övertygelse att avsevärt mer utbildning/fortbildning krävs innan dessa effekter kan uppnås. Ytterligare hinder för möjligheten att uppnå målsättningen anser de vara att det idag inom verksamheterna finns för mycket personal som bara sätts in på en ledig tjänst, utan att i realiteten ha kompetens för den. 4 Samtliga sex personal från HSRenheten har svarat i viss utsträckning 18

145 Etik och bemötandefrågor Av de 83 personer som besvarat enkäten för år 2006 har 61 personer deltagit i nedanstående aktiviteter. Teaterföreställning Vem vill bli gammal?, 45 minuter x 4 föreställningar i november Deltagare; all personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen var inbjudna. Seminarieteater om bemötande med Suzanne Ernrup och Anders Sundquist, 1,5 timmar x 3 föreställningar i december Deltagare; all personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen var inbjudna. Av de 108 personer som besvarat enkäten för år 2007 och 2008 har 99 personer deltagit i nedanstående aktiviteter. Inom ramen för detta projekt genomfördes följande aktiviteter under år 2007 och Etikdiskussioner ute i verksamheterna. Halvdagsutbildning i etik/bemötande, föreläsning Håkan Thorsén moralisk stress, Deltagare; all baspersonalen på de särskilda boendena. Etik/förhållningssätt föreläsningar i grupp av diakon Elisabeth Hård af Segerstad. Deltagare; stor del av personalen inom Vård och Omsorg. 19

146 UTBYTE AV DE OLIKA AKTIVITETERNA ÅR Vilket utbyte har du haft av nedanstående aktiviteter? År 2006 År 2007 & 2008 Verksamhetsnära diskussioner, utbildning, föreläsning Teateraktiviteter Antal svar (%) Stort utbyte Ganska stort utbyte Ganska litet utbyte Litet utbyte Vet inte Figur 11. Jämförelse mellan 2006 och 2007/2008 års aktiviteter med avseende på personalens utbyte. År 2006 deltog 61 personer och år deltog 99 personer. Av de som deltagit i teateraktiviteterna år 2006 upplever knappt hälften, 49 procent, att de haft stort alternativt ganska stort utbyte. Många i gruppen anser att både föreställningen och seminariet tog upp mycket som var tänkvärt. De övriga i gruppen anser att de haft ganska litet alternativt litet utbyte och menar att de skulle ha mer glädje av mer konkreta diskussioner ute i verksamheterna kring detta. Ser man till stapeln för år 2007 och 2008 visar resultatet att aktiviteterna dessa år upplevts som betydligt mer värdefulla än 2006 års teateraktiviteter. Närmare 80 procent av den tillfrågade personalen anser att de haft stort alternativt ganska stor utbyte av de verksamhetsnära diskussionerna, utbildningen och föreläsningen kring etik och bemötande. Motsvarande andel för teateraktiviteterna år 2006 är 49 procent. 20

Utveckling av kompetensen för strokeomvårdnad. Utvärdering av projekt inom Kompetensstegen i Älvdalens kommun. Sara Wolff

Utveckling av kompetensen för strokeomvårdnad. Utvärdering av projekt inom Kompetensstegen i Älvdalens kommun. Sara Wolff Utveckling av kompetensen för strokeomvårdnad Utvärdering av projekt inom Kompetensstegen i Älvdalens kommun Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, mars 2009 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd Dalarnas

Läs mer

Utvärdering av Kompetensstegen i Orsa

Utvärdering av Kompetensstegen i Orsa Utvärdering av Kompetensstegen i Orsa Sara Wolff & Johanna Jansson Dalarnas forskningsråd, april 2009 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd Dalarnas forskningsråd och författarna 2009 ISBN-13: 978-91-88791-92-4

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

En lärande organisation. - att investera i vård- och omsorgsverksamhet

En lärande organisation. - att investera i vård- och omsorgsverksamhet 2007-09-24 Praktik Utveckling Forskning Framtid En lärande organisation - att investera i vård- och omsorgsverksamhet Inga-Lill Felizia verksamhetschef För PUFF Praktik Utveckling Forskning - Framtid PUFF

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Februari 2003 2 Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport om förhandlingsprocessen

Läs mer

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Upplands Väsby Kommun Arthur Henningson och Mikael Eriksson 2012-12-31 ATK, CONSIDER & PARTNERS INNEHÅLL Verksamhet & Hälsa i Upplands Väsby kommun... 2 Medarbetarnas

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

1(4) Fortbildningsgruppen Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun Fortbildningsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2010 Utbildningsbudgeten 2010 för vård- och omsorgsförvaltningen är på 2484

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter Bilder: istockphoto och Stock.xchng kortversion av två projektrapporter Social dokumentation inom äldreomsorgen PROJEKTET Syfte Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med

Läs mer

Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31

Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31 Vård och Omsorg 1. Bakgrund Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31 STIL som står för Stärkt kontaktmannaskap, Trygghet, Inflytande, Livskvalitet. STIL- Lindeprojektet har sin utgångspunkt

Läs mer

Remissvar; Socialstyrelsens förslag föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden, dnr 40184/2014

Remissvar; Socialstyrelsens förslag föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden, dnr 40184/2014 Socialstyrelsen Remissvar; Socialstyrelsens förslag föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden, dnr 40184/2014 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt. Slutrapport

Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt. Slutrapport Sida: 1 (8) Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt Slutrapport Viviann Pettersson Lisbeth Johansson Katja Andersson Åsa Hägglund- Larsson Sida: 2 (8) Innehåll 1 Bakgrund...3 1.1 Syfte och mål... 2

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Fungerande team med den enskilde i centrum

Fungerande team med den enskilde i centrum Fungerande team med den enskilde i centrum Andra undersökningen Peter Mattsson 2013-10-01 Resultatet visar att 92 % tycker att samarbetet mellan yrkesprofessionerna är mycket gott/gott. Det är en procent

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ingela Lövgren, utvecklingsledare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2011 KOMPETENSUTVECKLING 2010/2011 1 (6) VON/2009:60, 2010:114-027 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Luntgatan 51. Kommunal utförare inom verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning. Uppföljning av nystartad verksamhet

Luntgatan 51. Kommunal utförare inom verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning. Uppföljning av nystartad verksamhet 2017-01-18 Luntgatan 51 Kommunal utförare inom verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning Uppföljning av nystartad verksamhet Diarienummer: VON 2016/0417 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: 0413-622 61 Vo0.2012.0135 2012-04-10 Vård- och omsorgsnämnden Ändrade utbildningskrav inom LSS-verksamhet Ärendebeskrivning Förändrade behov hos brukarna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen Utdrag Protokoll IV:10 vid regeringssammanträde 2012-12-20 S2012/9080/ESA Socialdepartementet Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar

Läs mer

Kollegial konsultation

Kollegial konsultation Kollegial konsultation Årlig rapport Liselott Svensson Mars 2012 Bun Dnr 2012/89 2012-03-30 1 (5) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. KVALITETSRÅDGIVARE...2 4. ARBETSGÅNG VID KOLLEGIAL KONSULTATION...2

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun 2016-2017 Kumla kommun har som ambition att stärka hälsan hos sina invånare. Som en del i arbetet beslutades

Läs mer

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar?

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) RAPPORT FRÅN EN INTERVENTIONSSTUDIE Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? En sammanfattning av forskningsprojektet

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer