TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering"

Transkript

1 1 Linköpings universitet LIU EIE/Företagsekonomi, Mehran Noghabai Rum 3A:857, tel TENTAMEN I 722G01 FÖRETAGSEKONOMI I, grk Kalkylerig och Budgetering Fredagen den 30:e novemver 2007 kl Sal: Terrahuset, Terra 1 ANVISNINGAR 1. Skriv namn och personnummer på varje sida innan du lämnar skrivsalen 2. Du måste lämna in skrivningen även om den är blank 3. Skriv kortfattat, klart och tydligt, snyggt och prydligt. Använd angivet utrymme för din lösning: Lämna ej in några kladdpapper och helst inga bilagor! 4. DISPONERA TIDEN VÄL!!!! OM SKRIVNINGEN 1. Räknedosa och utdelat formelblad är enda tillåtna hjälpmedel. 2. Vid varje uppgift anges hur många poäng en korrekt lösning ger. 3. Sammanlagt kan högst 40 poäng erhållas. För godkänt krävs ca 22 poäng och för väl godkänt ca 32 poäng. LYCKA TILL! Mehran

2 2 Uppgift 1 (max 6 poäng) Tag ställning till om nedanstående påståendena är sanna (S) eller falska (F), genom att sätta ett kryss över det svar du anser vara korrekt. Korrekt svar ger +0,5 poäng och felaktigt svar ger 0,5 poäng. Lägsta totalpoäng för frågan är 0 poäng. 1. S F Nollpunktsvolymen ökar om utdelningen till aktieägarna höjs. 2. S F Vid nollupunktsvolymen uppnår ett företag full täckning (absorbtion) av de fasta kostnaderna. 3. S F Ett företag som tillverkar en produkt lyckas precis täcka sina samkostnader med täckningbidraget från sin produkt vid nollpunktsvolymen. 4. S F En lågt utnyttjad maskinkapacitet ger en högre fast styckkostnad vid normalkalkyl. 5. S F Perspektivet i en målkostnadsanalys stämmer överens med livscykel-perspektivet, som inkluderar en produkts totala kostnader under dess livslängd. 6. S F En investering är lönsam om investeringens kalkylränta överstiger dess internränta. 7. S F Strandardpris eller enhetspris kan vara en lämplig ersättare till nupriset, när priset för insats- eller råvaran som används regelbundet fluktuerar. 8. S F Den lägst acceptabla kalkylräntan är summan av Andel lån* långivarnas krav och Andel eget kapital * ägarnas förräntningskrav. 9. S F Det högst acceptabla internpriset mellan två ansvarsenheter i ett företag är vad den köpande enheten är högst villig att betala. 10. S F Skimming price betyder att man skummar marknaden med ett lågt pris. 11. S F Produktkalkyler är taktiska beslutshjälpmedel och ska därmed underordnas företagets prisstrategi. 12. S F Tillämpning av lockpriser medför bl a att varje produkt bär sina egna kostnader.

3 3 Uppgift 2 (max 5 poäng) Marinutrustningen Zanzibar inköptes i början av år 2003 för kr. Då var företagets maskinprisindex 110. Deta index avspeglar prisutvecklingen och uppdateras årligen. Maskinprisindex antog i början av åren 2004 till 2008 värdena 115, 121, 128, 135 och 145. Maskinens ekonomiska livslängd uppskattades vid köpet till 8 år. Nu när man står inför början av år 2008 bedömer man den ekonomiska livslängden till 12 år och den tekniska livslängden till 15 år. Driftkostnaderna har tidigare varit 60 kr/timme och detta belopp kan användas även för Den tillgängliga maskinkapaciteten uppgår till timmar/år, men man planerar att bara utnyttja timmar år Företaget använder en linjär avskrivningsmetod och har en kalkylmässig räntesats på 8 procent. Beräkna en förklakylerad maskinkostnad för år 2008 i kr per maskintimme. Beräkna kapitalkostnaden för Zanzibar: Maskinens nupris har ökat motsvarande ( )/110 = 31,81% Maskinens nupris = 1,318181* kr = kr Då den ekonomiska livslängden reviderats till 12 år, maskinen har 5 år bakom sig och linjär avskrivning används får vi följande Kalkylmässig avskrivning = /12 = kr Kalkylmässig räntekostnad = 0,08 * ( *54 924) = kr Kalkylmässig kapitalkostnad = kr Kapitalkostnaden fördelas på den tillgängliga maskintiden 1400 timmar. Då får vi: Maskinkostnad per timme = /1400 = 121,20 kr

4 4 Uppgift 3 (max 7 poäng) Palle Pallin driver Handelsbolaget HB Led ZePallin som köper hem fina inredningartiklar på den internationella marknaden och distribuerar sedan dessa till detaljister. I samband med lagring och transport uppkommer dels kostnader för lagerhållning, dels hantering vid lastning och lossning. Företaget har konstaterat att den direkta kostnaden för lagerghållningen kan schablonmässigt beräknas till 5 % av inköpspriset per månad som produkterna lagras. Indirekta kostnader för lagring och hantering uppgår erfarenhetsmässigt till 4 % av inköpspriset. Företagets fasta omkostnader för ledning och administration uppgår till kr och fasta omkostnader för försäljning som uppgår till kr. Under 2007 väntas man omsätta kr i varukostnad, vilket motsvarar 120 procent av ett normalårs verksamhet. Dessutom räknar man med en viss rörlig omkostnad för reklam, vars pålägg uppgår till 10% räknat på varukostnaden. Man har köpt hem 800 snidade och vackert dekorerade bänkar för utomhusbruk kallad Hedgerow från Kashmir för 1800 kr per styck. Hemtagningskostnader för frakt och tull beräknas till 300 kr per styck. Övriga direkta hanteringskostnader uppgår till kr för detta parti. Man räknar med att få lagra bänkarna i fyra månader i genomsnitt. a) Vilket pris i kr/st ska man minst debitera detaljisterna för en Hedgerow om företaget tillämpar normalkalkyl och kräver ett vinstpålägg på 20% på självkostnaden? (5p) Antal 800 Inköp kr Varuomkostnad 4% 72 kr Hantering kr Direkt lagerhållning 5% 360 kr Varukostnad kr AFFO 25% 750 kr Självkostnad kr Vinstpålägg 20% 750 kr Försäljningspris kr b) Företaget har fått en förfrågan från detaljister om bokhyllan Stairway. Efterfrågan uppgår till och de är beredda att betala kr för denna modell. Hemtagningskostnader för frakt och tull beräknas till 170 kr per styck och övrig direkta hanteringskostnader beräknas till kr för det importerade partiet.vilket är det högsta pris (i kr/st) som Palles HB kan ge i inköpspris för en Stairway om lagringtiden är en månad i genomsnitt? (2p) kr 40 kr 410 kr 50 kr kr 375 kr 1 875,0 kr 375 kr kr Det blir alltså 1000 kr som företaget högst kan betala i inköp för en Stairway.

5 5 Uppgift 4 (max 8 poäng) Ledningen i HB Led ZePallin, dvs Palle själv, har beslutat att följa upp kostnaderna i administration och försäljning. Han har schablonmässigt tillämpat 25% i AFFO-pålägg för att täcka företagets fasta AO samt fasta och rörliga FO. Sedan har han kunnat konstatera följande i AFFO vid olika varukostnader under 2005 och År 2005 År 2006 Varukostnad kr kr Budgeterad AFFO kr kr Faktisk AFFO kr kr a) Härled HB Zed LePallin flexibla budgetlinje för affärsomkostnader och bestäm sysselsättningsdifferensen och förbruktningsdifferensen för 2005 och (2p) Absoribtionstakt för AO och FO = 25% på varukostnaden b Varukostnad kr kr kr Budgeterad AFFO kr kr kr Faktisk AFFO kr kr kr Absorberade AFFO kr kr kr Sysselsättningsdifferens kr kr kr Förbrukningsdifferens kr kr kr Total AFFO-differens kr kr kr c) Normalvolym i varukostnad kr d) AFFO-pålägg ,50% FO-pålägg 10,00% AO fast kr Flexibel Budgetlinje för AFFO (varukostnad) = fasta AO + Rörligt pålägg för FO * Varukostnad= = ,1*Varukostnad b) Vad blir sysselsättningsdifferensen och förbrukningsdifferensen för 2007 om man omsätter kr i varukostnad och årets faktiska AFFO landar på kr. (1p) Se ovan! c) Hur stor volym räknad i varukostnad i kr omsätter företaget under ett normalår? (1p) Se ovan d) Vilket AFFO-pålägg i procent ska företaget använda sig av under 2008 om man räknar med att varukostnaden i 2007 i fortsättningen betraktas som en normal kapacitet? (1p) AFFO-påläggssats= Budgeterad AFFO( )/ = / =22,5% på varukostnaden

6 6 Uppgift 4, fortsättning (max 8 poäng) Nu vill Palle också följa upp och analysera intäktsdifferenserna för två av sina högvolymprodukter, kaffekoppbordet Fulda och lampan Fyren, för vilka följande gäller enligt budget. Fulda Fyren Försäljningspris (budget) per styck kr 500 kr Särkostnad per styck 750 kr 350 kr Självkostnad per styck kr 400 kr För 1:a halvåret 2007 rapporterades följande om försäljningen av dessa två produkter. Planerad försäljning st st Rapporterad försäljning st st Rapporterad omsättning kr kr Beräkna marginaldifferensen, mixdifferensen och försäljningsvolymdifferensen för produkterna Fulda och Fyren. (3p) Lösning Fulda Fyren Försäljningspris (budget) kr 500 kr Särkostnad 750 kr 350 kr Självkostnad kr 400 kr Planerad försäljning Faktisk försäljning Faktisk omsättning kr kr Faktiskt pris 1 235,0 kr 530,00 kr Marginal Verklig 235 kr 130 kr Marginal budget 250 kr 100 kr Budgeterad andel 30% 70% Marginaldifferens kr kr kr Mixdifferens kr kr kr Försäljningsvolymdiff kr kr kr kr kr

7 7 Uppgift 5 (max 8 poäng) För Palles kashmiriska underleventörsföretag Made in Heaven Ltd gäller följande om bl a bordsmodellerna Queen och Freddie. Queen Freddie Produktionsvolym i november 250 st 500 st Maximal efterfrågan i december 400 st 600 st Försäljningspris per styck 720 kr 550 kr Materialkostnad för ädelträ, 36 kr/m2 86 kr 108 kr Lönekostnad, 25 kr/arbetstimme 200 kr 150 kr Rörlig omkostnad för maskinbearbetning, 45 kr/maskintimme 90 kr 45 kr Speciella direkta tillverkningskostnader (bordsben, fästelement mm) 64 kr 57 kr Materialomkostnader, fasta Tillverkningsomkostnader, fasta AFFO, fasta 10 % på direkt material 50 % på direkt lön 20 % på tillverkningskostnaden a) Hur stora affärsomkostnader har fördelats på produkterna under november? (2p) Queen Freddie TVK 549 kr 446 kr AFFO 110 kr 89 kr Fördelad AFFO kr b) Utöver efterfrågebegränsningarna i tabellen ovan är tillgången till arbetstid timmar och på maskintid 960 timmar. Tillgången till det ädla träslag som används i produktionen är kvadratmeter. Bestäm det optimala produktionsprogrammet för december Svara nedan och använd utrymmet på nästa sida för att redovisa din grafiska lösning. (4p) Queen Freddie Särkostnad 440 kr 360 kr TB 280 kr 190 kr Materialbehov 2,4 3 Arbetstidsbehov 8 6 Maskintidsbehov 2 1 Efterfrågan b optimum 240 Queen 480 Freddie TTB max = kr c optimum 180 Queen 600 Freddie TTB max = kr c) Nu har man möjlighet att sänka den direkta arbetstiden för Queen med 2 timmar per styck. Hur påverkas den optimala lösningen i (b) och hur mycket är företaget högst berett att betala för tidsvinsten i produktionen av denna produkt? (2p) Optimum blir 180 Queen och 600 Freddie. Betala max kr för tidssänkningen!

8 8 Lösningutrymme uppgift 5 (max 8 poäng) Max TTB = 280 Q F Då 2,4 Q + 3,0 F < kvadratmeter 8,0 Q + 6,0 F < arbetstimmar 2,0 Q + 1,0 F < 960 maskintimmar 0 < Q < < F < 600 Grafisk optimering Antal Freddie Antal Queen Materialbehov Arbetstidsbehov Maskintidsbehov Efterfrågan Queen Efterfrågan Freddie TTB-linjen Max TTB = 330 Q +190 F Då 2,4 Q + 3,0 F < kvadratmeter 6,0 Q + 6,0 F < arbetstimmar 2,0 Q + 1,0 F < 960 maskintimmar 0 < Q < < F < 600 Optimum hamnar i 240 Queen och 480 Freddie. TTB max = kr. Grafisk optimering Antal Freddie Antal Queen Materialbehov Arbetstidsbehov Maskintidsbehov Efterfrågan Queen Efterfrågan Freddie TTB-linjen Optimum hamnar nu i 180 Queen och 600 Freddie. TTB max = kr.

9 9 Uppgift 6 (max 6 poäng) Reklamfirman AB Barcelona överväger att hyra den avancerade utrustningen för kopiering Montserrat. Man betalar kr per år i fast hyra. Denna hyra betalas i sin helhet i förskott precis i början av varje år. Sedan betalar man en avgift på 30 öre per kopia som betalas årsvis i efterskott när den verkliga förbrukningen har avlästs. Företaget har också möjlighet att köpa Montserrat för kr. Den bedöms ha en teknisk livslängd på 10 år och en ekonomisk livslängd på 8 år. Restvärdet är 0 kr respektive kr. Servicekostnaden uppskattas till kr per år och kostnaden per kopia är 20 öre/st för papper, toner m m. Kalkylräntan är 12 procent. a) Vid vilket antal kopior per år är de två alternativen likvärdiga från ekonomisk synpunkt? (4p) Observera att hyralternativets fasta avgift erläggs i början av varje år och inte i slutet! Kalkylränta 12% Köpalternativ Hyralternativet kr Livslängd 8 Service kr kr Restvärde kr Annuitet kr kr kopia 0,200 kr 0,300 kr Fast kostnad per år kr kr Brytpunkten i antal kopior Köpalternativet TK(q) = ,2 * q Hyralternativet TK(q) = ,3* q Bryrpunkten blir , dvs hyr om antal kopior är färre och köp om antalet är högre. b) Skissa här ett diagram för styckkostnaden per kopia, för volymintervallet 0 till kopior per år för alternativet att hyra Montserrat och markera normalkostnaden om normalvolym antas vara kopior per år.(2p) Styckkostnad Styckkostnad 2,500 kr 2,000 kr 1,500 kr 1,000 kr 0,500 kr 0,000 kr Antal kopior Styckkostnad

10 10

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Kalkyler som beslutsunderlag

Kalkyler som beslutsunderlag Kalkyler som beslutsunderlag Gör a n A n dersson Sjunde upplagan Digitalt appendix till kapitel 8. Art.nr 4350-07 ISBN 978-91-44-08096-3 Linjär programmering K a p i t e l 8 8.5 Två trånga sektioner Det

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 1 6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 4 Beroende pa vilket problem man skall analysera eller vilken beslutssituation man star infor maste man kanske betrakta en och samma kostnad ur olika

Läs mer

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Budgetering. Resultatbudget. Extra övningar, Block 4

Budgetering. Resultatbudget. Extra övningar, Block 4 1 Extra övningar, Block 4 Budgetering Resultatbudget 4:1 Omtenta AB tillverkar tentor till universitet och högskolor. Det är nu hög tid för företagets controller, Bud Get, att upprätta resultatbudget för

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer