ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshs

2 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet ed ark och byggnader. Ansvarsförbindelser Åtaganden för föreningen, so i balansräkningen ej finns ed bland sklderna. Borgensförbindelser är ett exepel på ett sådant åtagande. Avskrivning byggnader Fördelning på flera år av anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång så att detta i sin helhet inte belastar ett enda års resltat. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångens livslängd och nyttjande. Avskrivning kan ske efter annitets-etoden eller so rak avskrivning. Den årliga avskrivningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen so gjorts sedan föreningen bildades. Bränsletillägg O ppvärningen inte ingår i årsavgiften, är detta en separat avgift so skall otsvara kostnaderna för ppvärningen av föreningens hs. Tillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan läplig fördelningsgrnd och skall erläggas ånadsvis av föreningens edlear. Fond för inre nderhåll I de fall styrelsen inte besltat annat skall årliga avsättningar göras till bostadsrättshavarnas individella nderhållsfonder. Dessa edel disponeras av bostadsrättshavarna för nderhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resltaträkning so en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar san av satliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavarens fondbelopp länas i saband ed aviseringen varje kvartal. Fond för yttre nderhåll Enligt föreningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens geensaa nderhållsfond. Fonden får tnyttjas för större yttre reparations och nderhållsarbeten. Kostnadsnivån för nderhåll av föreningens fastighet (nderhållsplan bör finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade edel påverkar storleken på det belopp so avsätts. Den årliga avsättningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. Kortfristiga sklder Sklder so föreningen i regel åste betala ino ett år. Likviditet Med likviditet enas föreningens betalningsberedskap alltså förågan att betala sina sklder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedös geno förhållandet ellan osättningstillgångar och kortfristiga sklder. O osättningstillgångarna otsvara eller är större än de kortfristiga sklderna anses likviditeten god. Långfristiga sklder Sklder so föreningen ska betala först efter ett eller flera år. Osättningstillgångar Osättningstillgångar är likvida edel och tillgångar so ycket snabbt kan ovandlas till kontanter. Räntebidrag Ett statligt bidrag so inskar föreningens räntekostnader på lån på exepelvis obyggnader. Soliditet Betyder långsiktig betalningsföråga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl. föreningens rep.fond i förhållande till sklderna. Specialtlåning Konto för likvida edel so ger högre ränta än kassakontot tack vare att tlåning kan ske på längre sikt. Ställda panter Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, so länats so säkerhet för erhållna lån. Årsavgift Föreningens viktigaste och största inkostkälla. Årsavgiften är edlearnas årliga tillskott av edel so används till de löpande kostnaderna och stadgeenliga avsättningarna. Månadsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grndavgifter och erläggs ånadsvis i förskott.

3 Org.nr Årsredovisning Brf E rikshs Org. nr

4

5 Org. nr Förvaltningsberättelse Styrelsen för BrfErikshs får häred avge följande årsredovisning för fö reningens förvaltning för tiden l -0 l Stvrelse och revisorer Styrelsen har nder verksahetsåret haft följande saansättning Max Viiask Ann Roos Hansson Hgo Wetterberg Fredrik Lttropp Sta!Tan Sjölander Peter Dijkstra Petronella Danås Max Viiask Ann Roos Hansson Hgo Wetterberg Fredrik Lttropp Jonas Grvö Peter Dijkstra Martin Thöqist Revisor Boel Hansson styrelseordförande Vice ordförande sekreterare Kassör Ledaot Sppleant Sppleant styrelseordförande Vice ord förande sekreterare Kassör Ledaot Sppleant Sppleant Grant Thoton Internrevisor Bengt Jödahl Valberedning Henrik Neran LeifStrand Överlåtelser Av föreningens 41 lägenheter har nder året 4 lägenheter bytt ägare. Verksahet 2013 Föreningens stäor nder året Ordinarie årsstäa hölls den 21 aj Styrelsens arbete Styrelsen har nder året haft 14 protokollförda öten. Större nderhåll och reparationer nder året Byte av tappvattenledningar sltfördes i febrari 2013 då även sltbesiktning genofördes. Arbetet ed att byta tappvattenledningar tfördes nder totalentreprenad av NVS Rörtjänst (nera ltech) och tfördes ino raarna för den bdget och tidsra so projekterats. Under året har förto detta arbetets sltförande, enbart indre investeringar gjorts i enlighet ed nderhållsplanen. Röklckoa i bägge trappppgångar är tbytta i enlighet ed föreningens policy gällande brandskydd. En gngställning och ett skyddande nderlag har lagts in på gården så de insta n har en egen liten höa där de kan leka i sandlåda eller gnga. --

6 Org. nr Garageport har reparerats vid ett par ti ll fa llen nder året, en har visat sig hålla säre än beräknat. Styrelsen har därf<ir, efter verksahetsårets slt, tagit beslt o att byta t denna port sat angränsad e port in ot gården. Byte koer att ske nder få rsta kvartalet och innebär ett tidigareläggande järnfort ed nderhållsplanen. Eldningsforbdet i de lägenheter so har öppen spis koer nder början 2014 att pphävas efter att fåreningen vidtagit de åtgärder so brandskyddsyndighetea krävt. Föreningens årliga städdag in fåll so vanligt i septeber och avsltades ed korvgrillning och fika. Planerat nderhållnder 2014 Styrelseret koer att älas o, fastighetens fonster kanner att besiktigas, fastighetens avloppsrör koer att spolas. Utöver detta fortser styrelsen inga större investerings- eller nderhållsbehov. Föreningen har en nderhållsplan fratagen Denna nderhållsplan har nder verksahetsåret ppdaterats och sträcker sig fra till år Föreningens ekonoi Brf Erikshs är en ycket solid och finansiellt stark få rening och styrelsens bedöning är att fastigheten är i gott skick. Årsavgiftea tillhör de lägsta bland järnforbara bostadsrättsfåreningar i orådet. Under 2014 besltade styrelsen o en höjning av avgiftea ed l O%, vilket låter ycket en otsvarar indre än 39 kronor per kvadrateter boyta och år. styrelsens avsikt är att årsavgiftea skall hållas på fortsattlåg nivå. Föreningens banklån ppgår per balansdagen till 4 Mkr. Energi- och iljöarbete Fastigheten är energideklarerad i enlighet ed Boverkets fåreskrifter. Energifårbrkningen i fas tigheten beräknades till 147 kwh!kv och år, vilket är en noral ni vå får liknande fastigheter. Under 2013 in fårdes obligatorisk sortering av atavfall i hela fastigheten. Kärl får kopost likso kärl for plast, etall, glas, papp, tidningar ed era finns tillgängligt ino fastigheten. Styrelsen arbetar aktivt ed energibesparande och iljöanpassade åtgärder och har for avsikt att kontinerligt se över stora kostnadsposter såso exepelvis ppvärning, ventilation el och vatten i syfte att tvärdera er kostnadseffektiva alteativ. Bralförei.Jyggande åtgärder, åtej koande besiktningar Uppf<iljning görs kvartalsvis av den av styrelsen tsedda brandskyddsansvarige. Exte kontroll och tillsyn tfåres årligen (senast tfård noveber 20 13) av Brandservice Syd. Hissar och port har besiktigats och godkänts vid den årliga besiktningen av Inspecta. Styrelsen har sedan 2012 en brandskyddspolicy so innefattar regler och riktlinjer for alla so bor eller verkar ino fastigheten. TV, Bred band och Telefoni Fastigheten är från och ed l april 2014 anslten till Co He. Co Hes grndtbd av Tv-kanaler sat Bredband (l 0011 O M bit/s) ingår i årsavgiften. För den edle so önskar finns ett brett tbd av o lika tillvalstjänster att tillgå so bekostas av den enskilda edleen. Co He tillhandahåller även telefoni so tillval får den edle so önskar detta. Hesida Föreningen har en hesid a, so är öppen får både edlear och andra intresserade. Förvaltning Cyko Förvaltning har biträtt styrelsen vid skötseln av foreningens ekonoiska och tekniska fårvaltning.iijt

7 Org. nr N~ckeltal Rörelsens intäkter (t kr) l 8 11 Resltat efter fondfårändring (tkr) soliditet% * 67% 67% 89% Kassalikviditet% * 331% 335% 190% Årsavgifter snitt/kv (kr) 458 kr 449 kr 43 1 kr Yä1ekostnad/kv (kr) J09 kr J 18 kr 108 kr N ettaränta/kv (kr) 31 kr 9 kr - 7 kr - Lån/kv (kr) l 007 kr l 007 kr kr 2010 l % 221% 43 J kr 122 kr 2 kr kr * Soliditet Anger hr stor andel av tillgångarna so är finansierade ed eget kapital. (eget kapital/tota/t kapital) * Kassalikviditet Anger den kortsiktiga betalningsförågan (osättningstil/gångarlkor({ristiga sk/de1) Förslag till resltatdisposition Till färingsstäans fårfogande står följande edel: Balanserat resltat Årets resltat Förslag till fondavsättning Resterande att balansera i ny räkning , , , ,80 Vad beträffar fåreningens resltat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resltatoch balansräkning ed tillhörande noter. ~

8 Org. nr Resltaträkning Noter Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga förvaltningsintäkter l ,00 l , , , , ,00 Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel Driftskostnader Underhållskostnader Övriga kostnader Personalkostnader , , , , , , , , , ,70 -l ,96 -l ,41 Rörelseresltat före avskrivningar , ,59 Avskrivningar , ,00 Rörelseresltat efter avskrivningar , ,41 Resltat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader 4 289, , , , , ,80 Resltat efter finansiella poster , ,21 Årets resltat , ,21 Tilläggspplysllillg till resltaträk11ing Avsällning till yttrefond Ianspråktagande av yttrefondavsättning , ,00 Resltat efter fondförändring ellligtförslag till stäall , ,21 ~

9 Org. nr Balansräkning Noter Tillgångar Anläggningstillgångar 7 Materiella anläggningstillgångar Byggnad , ,00 FastighetsfOrbättringar , ,00 Inventarier , ,00 Pågående Renovering/Nybyggnad 0, ,46 Markanläggningar , , , ,46 Finansiella anläggningstillgångar Depositioner 900,00 900,00 900,00 900, , ,46 Osättningstillgångar skattekontoedel l 722,00 935,00 skatteavräkning , ,00 Övriga kndfordringar 0, ,00 Andra kortfristiga fordringar , ,00 Förtbet. kostn. pp!. intäkt , , , ,00 Kassa och bank l ,05 l ,30 Sa osättningstillgångar l ,05 l ,30 SUMMA T ILLGÅNGAR , ,76 Eget kapital och sklder Eget kapital 9 Bndet eget kapital Inbetalda insatser , ,00 Reservfond , ,00 Upplåtelseavgifter , ,00 Yttre fond , ,00 Fritt eget kapital Balanserat resltat , ,84 Årets resltat , , , ,63 Långfristiga sklder 8 Lån Bank , , , ,00 Kortfristiga sklder Leverantörssklder , , 13 Skld sociala kostnader , ,00 Upplpna tgiftsräntor -707,00-707,00 Kndfordringar , ,00 Upplpna kostnader , , , ,13 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,76 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga {f1t-

10 Org.nr Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har pprättats enligt årsredovisningslagen och bokf<iringsnändens allänna råd. Redovisningsprincipea är o forändrade jäfört ed f<iregående år. Tillgångar och sklder har värderats till anskaffi1ingsvärden o inget annat anges nedan. Periodisering av inkoster och tgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har efter individell värdering pptagits till belopp vanned de beräknas inflyta. Not 1 Arsavgifter och h:yresintäkter 2013 Hyresintäkt lokal, index 0,00 Hyresintäkter lokaler osfria ,00 Intäkt bilplatser Il 700,00 Garage ,00 Årsavgifter l ,00 l ,00 Ovriji!a intäkter och debiterade avgifter Div avgifter+ Fastskatt ej Mos 9 408,00 Förseningsavgi fler 420,00 Överlåtelseavgifter s 524,00 Pantsättningsavgift 4 420,00 Övriga debiterade kostnader ,00 Erhållna skadestånd 612,00 Övriga rörelseintäkter 0, ,00 Not 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel extraarbeten ,00 Fastighetsskötsel ,68 Städning ,00 sotning l 965,00 Exte tillsyn besiktningar l 586,00 OYK/Energideklaration 0,00 Hissbesiktning 0,00 Gångbanerenhållning 3 125, ,68 Not 3 Underhällskostnader Rep. Bostadrättslägenhet 0,00 Rep. Bost./Övrigt 0,00 Rep. lokal 0,00 rep. lokal Lokalanpassning l 375,00 Rep. geensaa try. Måln. 0,00 Rep. gensa. try. Vitvaror 0,00 Rep. geensa try. Tvätttrs ,O l Underhåll av trapphs ,00 Underhåll av vinds-, källartr 9 609,00 Underhåll av dörrar/portar ,25 Rep. Ya, sanitet 8 402,46 Rep. väre 50619,00 Rep. ventilation l 858,00 Rep. El Il 041,00 Underhåll hiss 24794,11 Underhåll av lås 5 298,00 Rep. nderhåll byggnaden 0,00 Rep. Tak, hängrännor.. 0,00 Rep. fasad ,00 Rep balkonger 4 285,00 Rep Planteringar 278,00 Rep. lektrstning l 398,00 Rep övrigt te/trädgårdskost 8 083,70 Rep vargarage 14413,00 Underhåll av skador 0,00 Försäkringsersättning 6 689, , , ,00 Il 340, ,00 l ,00 l , ,00 850, ,00 l 736, , , , , , , ,60 l 67 1, ,00 l 976, ,00 0, , ,00 l 812, ,00 0, , ,00 lo 706,75 166,00 0, ,83 0, ,25 0, , ,66 Il 495, , , ,00 0,00 179,00 0,00 269,59 0, ,97 0, ,49 ~

11 Org. nr Not 4 Driftskostnader Elkostnad V ännekostnader Vatten och avlopp Soptöning Faslig. försäkringspreie Kabel TV avgi fl Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Förbrkningsinv. & förbrkning Förbrkningsaterial Not 5 Ovriga rörelsekostnader Resekostnader Hyra av inventarier och verkty Kontorsaterial och trycksaker Telekonikation Postbefordran Företagsförsäkringar & övri ga Revisionsarvoden Konstaterade förlster på knd Förvaltningskostnader övrigt Revisionsarvoden externa Kostnad öten/stäa Förvaltningskostnad Förvaltningsavtal extradeb. Konsltarvoden Bankkostnader Advokat- och rättegångskostnad Tidningar, tidskri fler och fac Föreningsavgi fle r Not 6 Personalkostnader Arvoden till styrelsen Revisionsarvode internt Bilersättningar, skattefria Lagstadgade arbetsgivaravgifle Not 7 Byggnader och ark Fastighetsbeteckning Fastigheten består av Antal lägenheter Antallokaler Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde ark Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde ark Eri kstorp Fastigheten är fllvärdesförsäkrad hos Boarea (kv) Lokal area (kv) Bostadsdel Bostadsdel Lokal del Lokal del Trygg Hansa , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,50 648, , , , ,00 498,00 369,00 0, ,53 238,90 0, ,92 420,00 66,00 0, , , ,00 0,00 Il 647,00 Il 045, ,00 JO 800, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 250,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 333,00 397, , , , , Il l l ljjf-

12 Org. nr Byggnad Anskaffningsvärde byggnad , ,00 Ingående avskrivningsvärde byggnad , ,00 Årets avskrivning , ,00 Acklerade avskrivningar , ,00 Avskrivning har skett ed 1,5% Fastighetsförbättring 40 års Ingående anskaffningsvärde , ,00 Årets aktivering ,00 0,00 Utgående anskaffningsvärde , ,00 Ingående avskri vningsvärde fårbättring , ,00 Årets avskrivning , ,00 Acklerade avskrivningar , ,00 Avskrivning har skett ed 2, 5% Fastighetsforbättring 20 års Ingående anskaffningsvärde , ,00 Årets aktivering ,00 l ,00 Utgående anskaffningsvärde , ,00 Ingående avskrivningsvärde fårbättring , ,00 Årets avskrivning , ,00 Acklerade avskrivningar ,00 -l ,00 Avskrivning har ske ed 5% Fastighetsförbättring 10 års Ingående anskaffningsvärde , ,00 Utgående anskaffningsvärde 24R 064, ,00 Ingående avskrivningsvärde få rbättring , ,00 Årets avskrivning , ,00 Acklerade avskrivningar , ,00 Avskrivning har skett ed l 0% Fa stighetsförbättring 5 års Ingående anskaffningsvärde 33711, ,00 Utgående anskaffningsvärde 33711, ,00 Ingående avskrivningsvärde fårbättring , ,00 Årets avskrivning , ,00 Acklerade avskri vningar , ,00 Avskrivning har skett ed 20% Mark Ingående anskaffningsvärde , ,00 Totalt b yggnader och ark , ,00 M askiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,00 Utgående anskaffningsvärde , ,00 Ingående avskrivningsvärde , ,00 Årets avskri vning , ,00 Acklerade avskrivningar , ,00 Avskrivning har skett ed 20% Totalt inventarier , ,00 ~

13 Org. nr Not 8 Inteckningslån Räntesats SEB SEB Sa lån Villkorsändringsdag 3,22% ,14% , , , , , ,00 Not 9 Förändring av eget kapital Bndet Insatser Bndet Upplåtelse avgifter Bndet Yttre fondbehålin Fritt Balanserat Resltat Fritt Årets resltat Vid årets ingång rets rörelser Överf<iring enligt stänna Arets resltat Vid årets tgång , +-~~/ c&tltyrfn Fredrihtttropp - ~\) ~ ~ \~~_, Ann Roos Hansson -r ~ Jonas Grvö Hgo Wetterberg Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Malö den 5" 4.1' 1.0/'1 r;/:;ss:!i- Grant Thoton Akt. Revisor

14

15 Org. nr Diagra Personalkostnader 4% Fastighetsskatt 5% Nettoränta 6% Avskrivningar 20% Fastighetsskötsel 8% Underhåll 14% Fastighetsförsäkring 2% Övriga kostnader 8% Kabel TV/gredand Renhållning 0% 4% Vatten 5% El 3% Väre 21%

16 G ra n t Thornton Revisions berättelse Till föreningsstäan i Brf Etikshs O rg.nr Rapport o årsredovisningen Vi har tfört en revision av årsredovisningen för Brf Eriksis för år styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen so har ansvaret för att pprätta en årsredovisning so ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll so styrelsen bedöer är nödvändig för att pprätta en årsredovisning so inte innehåller väsen tliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns a nsv a r Vårt ansvar är att ttala oss o årsredovisningen på grndval av vår revision. Vi har tfört revisionen enligt International Standards on Aditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav sat planerar och tför revisionen för att ppnå rilig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. E n revision innefattar att geno olika åtgärder inhäta revisionsbevis o belopp och annan inforation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder so ska tföras, bland annat geno att bedöa riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen so är relevanta för hr fö reningen pprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att tfora granskningsåtgärder so är ändaålsenliga ed hänsyn till oständigheterna, en inte i syfte att göra ett ttalande o effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en tvärdering av ändaålsenligheten i de redovisningsprinciper so har använts och av riligheten i styrelsens ppskattningar i redovisningen, likso en tvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vt har inhätat är tillräckliga och ändaålsenliga so g n d för våra ttalanden. Uttalanden E nligt vår ppfattning har årsredovisningen pprättats i enlighet ed årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 deceber 2013 och av dess finansiella resltat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig ed årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstäan fastställer resltaträkningen och balansräkningen för före ningen. '~»~'" Sida 1(2)

17 Grant Thornton Rapport o andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även tfört en revision o förslaget till elispositioner beträffande föreningens vinst eller förlst sat styrelsens förvaltning för Brf Erikshs för år styrelsens ansvar Det är styrelsen so har ansvaret för förs laget till elispositioner beträffande föreningens vinst eller förlst, och det är styrelsen so har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att ed rilig säkerhet ttala oss o förslaget till elispositioner beträffande föreningens vinst eller förlst och o förvaltningen på grndval av vår revision. Vi har tfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. So nderlag för vårt ttalande o styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlst har vi granskat o förslaget är förenligt ed bostadsrättslagen och föreningens stadgar. So nderlag för vårt ttalande o ansvarsfrihet har vi töver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslt, åtgärder och förhållanden i föreningen för att knna bedöa o någon styrelseledaot är ersättningsskyldig ot föreningen. Vi har även granskat o någon styrelseledaot på annat sätt har handlat i strid ed bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhätat är tillräckliga och ändaålsenliga so grnd för våra ttalanden. Uttala nde n Vi tillstyrker att föreningsstäan elisponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledaöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malö den i",.,.~ 2.01"1 Grant Thornton Sweden AB ~,!~-.f,,/ Aktoriserad revisor Sida 2(2)

18

19 ANSVAR Fördelningen i listan nedan gäller för egendo so föreningen har försett lägenheten ed. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant so tidigare lägenehetsinnehavare låtit installera. = Brf s ansvar = Brh s ansvar BYGGDEL Väggar i lägenheten Lägenhetsavskiljande och bärande vägg Icke bärande vägg Ytskikt på vägg inklsive nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Golv Ytskikt på golv inkl. nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Innertak i lägenheten innertak inklsive nderliggande behandling so krävs för anbringande av ytskiktet Dörrar Ytbehandling tsida ytterdörr Ytterdörr inkl. ytbehandling insida, lister, foder, kar, lås inkl. nycklar, handtag, ringklocka.. Innerdörr Fönster och fönsterdörr Kar och båge Yttre ålning Glas, spröjs, kitt Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslister.. Inre ålning sat ålning ellan bågarna VVS-artiklar.. Avloppsledning ed golvbrnn Kläring Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. Badkar, dschkabin och dschslang. WC-stol Tvättaskin, torktlare, torkskåp, tvättbänk Kall- och varvattenledning inkl. aratr Ventilation och väre Ventilationskanaler sat köksfläkt och spiskåpa so tgör del av hsets ventilation Ventilationsdon Utlftsdon, springventil Vädringsfilter sat filter till köksfläkt och spiskåpa Vattenradiatorer, väreledning, ventil, terostat Elektrisk golvväre, handdkstork VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Insidan av avskiljande och bärande vägg, t.ex. tapet och pts, inkl. fktisolerande skikt i våtr T.ex. golvatta, keraiska plattor. Bakoliggande fktisolerande skikt, parkettgolv inkl. nderliggande sand T.ex. pts och stckatr Balkongdörr, se särskild rbrik Vid byte av dörr ska gällande norer för ljd och brandklassning ppfyllas Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrnn Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten O den tjänar fler än den egna lägenheten Målning svarar bostadsrättshavaren för So bostadsrättshavaren har försett lägenheten ed BYGGDEL Kökstrstning Diskaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och ikrovågsgn El-artiklar Säkringsskåp och el-ledningar i lägenheten Belysningsaratr, elttag, ströbrytare och jordfelsbrytare Byte av säkring Förråd, geensaa tryen.. Geensaa tryen Förråd pplåtet ed bostadsrätt och liknande tryen Garage pplåtet ed bostadsrätt Mark, teplats.. Underhåll av ark so inte är pplåten ed bostadsrätt Underhåll av ark pplåten ed bostadsrätt Snöskottning och renhållning Avrinning av dagvatten från takterrass Balkong och altan Målning av balkongtak, sida och tsida av balkongfront Ytbehandling av balkonggolv sat insidan av balkongfront Glas på inglasad balkong/altan Övrigt Braskain, eldstad, öppen spis, kakelgn Rensning av rökgång för öppen spis.. so föreningen försett lägenheten ed Inredningssnickerier, socklar, foder och lister Kryddställ, badrsskåp, klädhylla och annan fast inredning Torkställning i badr Invändig trappa i lägenheten Anordning för inforationsöverföring Brandvarnare VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten I lägenheten och tillhörande tryen Saa regler so för nderhåll av lägenheten Saa regler so för nderhåll av lägenheten O inte annat reglerats i nyttjanderättsavtal ed bostadsrättshavaren. Saa regler so för nderhåll av lägenheten. Skall följa föreningens instrktioner o skötsel. Gäller t.ex. balkong, altan eller teplats Utföres enligt föreningens instrktioner Se fönster, när föreningen försett lgh ed dessa. Övriga fall bör regleras geno avtal ellan brf och brh. Föreningen ansvarar inte för rökgång i kakelgn Även invändig stege till vind Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten * Brf=bostadsrättsförening, Brh=bostadsrättshavare

20 Erbjdande från Länsförsäkringar Skåne D är en av ånga i Skåne so bor i en bostadsrättsförening so förvaltas av CYMKO. I saarbete ed Länsförsäkringar Skåne kan CYMKO erbjda dig so bostadsrättshavare bra pris och villkor på din heförsäkring. Ring eller skicka e-post till ig så hjälper jag dig ed försäkringarna. Telefon: E-post: Malö Lnd Helsingborg Ystad Ängelhol Vi har plats för fler nöjda knder Vi tror på ett personligt engageang och en lokal närvaro. Hos oss hittar d ett koplett tbd av banktjänster. Välkoen! Nöjdast knder i år igen! * *Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2013 har Handelsbanken, återigen, nöjdast knder av de stora bankerna i Sverige: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Västra Hanen, tel handelsbanken.se/alo_vastrahanen HUVUDKONTOR - MALMÖ Masttorget 6, Box 8027, MALMÖ Förvaltning: Mäklarna: Fax: E-post:

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer