ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Syrenen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Syrenen"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Syrenen

2 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet ed ark och byggnader. Ansvarsförbindelser Åtaganden för föreningen, so i balansräkningen ej finns ed bland sklderna. Borgensförbindelser är ett exepel på ett sådant åtagande. Avskrivning byggnader Fördelning på flera år av anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång så att detta i sin helhet inte belastar ett enda års resltat. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångens livslängd och nyttjande. Avskrivning kan ske efter annitets-etoden eller so rak avskrivning. Den årliga avskrivningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen so gjorts sedan föreningen bildades. Bränsletillägg O ppvärningen inte ingår i årsavgiften, är detta en separat avgift so skall otsvara kostnaderna för ppvärningen av föreningens hs. Tillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan läplig fördelningsgrnd och skall erläggas ånadsvis av föreningens edlear. Fond för inre nderhåll I de fall styrelsen inte besltat annat skall årliga avsättningar göras till bostadsrättshavarnas individella nderhållsfonder. Dessa edel disponeras av bostadsrättshavarna för nderhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resltaträkning so en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar san av satliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavarens fondbelopp länas i saband ed aviseringen varje kvartal. Fond för yttre nderhåll Enligt föreningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens geensaa nderhållsfond. Fonden får tnyttjas för större yttre reparations och nderhållsarbeten. Kostnadsnivån för nderhåll av föreningens fastighet (nderhållsplan bör finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade edel påverkar storleken på det belopp so avsätts. Den årliga avsättningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. Kortfristiga sklder Sklder so föreningen i regel åste betala ino ett år. Likviditet Med likviditet enas föreningens betalningsberedskap alltså förågan att betala sina sklder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedös geno förhållandet ellan osättningstillgångar och kortfristiga sklder. O osättningstillgångarna otsvara eller är större än de kortfristiga sklderna anses likviditeten god. Långfristiga sklder Sklder so föreningen ska betala först efter ett eller flera år. Osättningstillgångar Osättningstillgångar är likvida edel och tillgångar so ycket snabbt kan ovandlas till kontanter. Räntebidrag Ett statligt bidrag so inskar föreningens räntekostnader på lån på exepelvis obyggnader. Soliditet Betyder långsiktig betalningsföråga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl. föreningens rep.fond i förhållande till sklderna. Specialtlåning Konto för likvida edel so ger högre ränta än kassakontot tack vare att tlåning kan ske på längre sikt. Ställda panter Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, so länats so säkerhet för erhållna lån. Årsavgift Föreningens viktigaste och största inkostkälla. Årsavgiften är edlearnas årliga tillskott av edel so används till de löpande kostnaderna och stadgeenliga avsättningarna. Månadsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grndavgifter och erläggs ånadsvis i förskott.

3 Årsredovisning BrfSyrenen

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Syrenen får hä1ed avge följande årsredovisning för föreningens förvallning förtiden2013-0i-ol Sty else och revis c o. dina.-ie ledaöte Pe.-iod nder året Vald to årsstäa Patrik Berglnd Ordförande to 16 ag Andreas Johansson Johan Lövehed Ordförande sekretcrare från och ed 16 ag Ea Hansson Kassör Sppleanter Fredrik Gllberg Ki Molinas Reviso e~ Bengt Skantz Öve..tåtelser Av föreningens 23 lägenheter har nder året 4 st. bytt ägare. Verksaheten 2013 Styrelsen har nder året hållit 8 protokollförda saanträden. Ordinarie föreningsstäa höll s den 29 april20!3. StöiTe nderhåll/ reparationer nder 2013 Rivning av balkonger åt gården och insättningen av glasade franskafo nster

5 Planer- för 2014 avseende större nderhåll sat år-savgifter Relining av avloppsslaar sat reno veringar Ytterdörrar åt gatan och gården. Förvaloting Cyko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens ekonoiska förvaltning. N;l:ckcltal Rörelsens in täkter (t kr) Resltat efter fondföränd (tkr) soliditet o o * -32 o - 18 o -3 o Kassalikviditet% 184 o 103'!-o 74% Arsavgifter snitt/kv (kr) 528 kr 5 12 kr 468 kr Värekostnad/kv (kr) 124 kr 124 kr 126 kr Nettoränta/kv (kr) 38 kr 38 kr 37 kr Lån/kv (kr) l 432 kr l 225 kr l 225 kr s. 127"o 453 kr 136 kr 37 kr l 225 kr * Soliditet Anger hr s/or andel av tillgångarna so är finansierade ed eget kapital. (eget kapital/tota/l kapital) Kassalikviditet Anger den kortsiktiga beta/ningsfårågan (osällningstillgångarlkortfristiga sklder) Förslag till resltatdisposition Till färingsstäans förfogande står följande edel: Balanserat resltat A retsresl ta t Arets fondavsättning enligt stadgaa Arets ianspråktagande av yttrefonden Resterande att balansera i ny åkning ,16 Vad beträltar föreningens resltat och ställning i övrigt. hänvisas till efterföljande resltatoch balansräkning ed tillhörande noter.

6 Resltaträkning Noter Röt cls<>ns intäktet Arsavgifter och hyror Övriga förvaltnin gsin täkter , , , Riit elsens kostnader Fastighetsskötsel , ,00 Dri fiskostnader , ,85 Underhållskostnader Övriga kostnader Personalkostnader 3 s 6-30 l , , Rörelseresltat före :n skrivningat , ,16 Avskrivnin gar , ,00 Röt elset esltat eftet avskrivning , ,16 Resltat från finan siella poster Rän teintäter l Räntekostn ader , , , ,77 Resltat efter finansiell a poster , ,61 Årets resltat , ,61 Tilläggspplysning till resltaträkning Avsättning till y tlrefond , ,00 Iansprdktagande av yttre fondavsättning , ,00 Resltat efter fojtdjörändring enligt förslag till stän11nan , ,61

7 Balansräkning Noter Tillgångar Anläggningstillga ngat Materiella anläggningstillgangar 7 Byggnad ,00 F as t i ghetsförbäll ri ngar l l ,00 l , ,00 Osättningstill glingn Övriga kndfordringar ,00 Skattekontoedel ,00 Fötbet. kostn. ppl. intäkt , , , ,00 Kassa och bank Sa osättningstillgångar , ,37 SUMMA TILLGÅNGAR l ,84 l ,37 Eget kapital och s llder Eget kapital 9 Bndet eget kapital Inbetalda insatser Yttre fond , ,00 Friff eget kapital Balanserat resltat , Arets resltat , , , ,63 Långfl"istiga sklder 8 Lån Bank -l l l ,00 -l ,00 Kortfristiga sllder Leverantörssklder , skattesklder l 082, Sl-.'l.tld sociala kostnader -6931, ,00 Upplpna tgiftsräntor -5713, ,00 Förtbetalda avgifter ,00-39 LO l,00 Upplpna kostnader , , ,00 SU!\>IMA EGET KAPITAL OCH SKULDER H, ,37 ställda säkerhetet Fastighetsin teckningar l Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Noter Redo, isnings- och viil deringspl"inci per Arsredovisningen har pprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnändens allänna råd. Redovisningsprincipea är oförändrade jäfort ed föregående år. Till gångar och sklder har värderats till anskaft.. ningsvärden inget annat anges nedan. Periodisering av inkoster och tgi fler har skett en ligt god redovisningssed. Fordringar har efter individell värdering pptagits till belopp vared dc beräknas inflyta. Not l Årsavgifter och h):resintäkter Arsavgifter , , ,24 Öv ri~a intälder och debiterade av~ifter förseningsavgifter Överlåtelscavgi fler Pantsättningsavgift Inkassokostnader debiterade Erhållna skadestånd Övriga rörelseintäkter Not 2 Fastighetsskötsel fastighetsskötsel extraarbeten Fastighetsskötsel Städning Exte tillsyn besil.-tningar G!tngbanercnhållning Not 3 Underhållskostnader Rep. geensa try. Tvättts Rep. Va, sanitet Rep. väre Underhåll porttelefon/ kabel T Underhåll av lås Rep. Tak, hiingrännor Rep. fasad Underhåll av skador Underhåll övrigt l , J , ,00 0, ,00 230,00-32, , , , , ,07 0, ,00 J , , , ,00 J 19 1, , ,00 l J ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00

9 Not 4 Driftskostnader El kostnad ,00 Värekostnader ,00 Vatten och avlopp ,96 Soptöning Faslig. llirsäkringspreic Il Il Kabel TV avgift Övriga fastighetskostnader ,00 F as l i ghelsskatt , ,00 Förbrlingsaterial Not 5 Övriga rörelsekostnader , ,85 Förvaltningskostnader övrigt Revisionsarvoden e)..'tca Kosh1ad öten/stäa l 742,00 Förvaltningskosinad ,00 Bankkostnader , Inkasso- / Påinnelseavg Tidningar. tidskril1er och fac 250,00 0,00 Not 6 Personalkostnader , ,00 Arvoden till styrelsen , ,00 Lagstadgade arbetsgi varavgifte 4816, , ,23 Not 7 Byggnader och ark Fastighetsbeteelen i ng Ansvaret 6 Fasti gheten består av Antal lägenheter 22 Boarea (kv) l 281 A ntal lokaler Lokalarea (kv) 25 Taxeringsvärde byggnad Bostadsdel Taxeringsvärde ark Bostadsdel Taxeringsvärde byggnad Lokaldel JOO Taxeringsvärde ark Lokaldel Fastighetsen är nall värdesförsäkrad hos Länsförsäkringar

10 Byggnad /\nskaitningsvärdc byggnad , ,00 Ingående avskrivningsvärde byggnad Arets avskrivning /\cklcrade avskrivningar Avskrivning liar skel/ed 1.5% -l s l S,OO -l ss SSS,OO S.OO -3 88S,OO -IS l Fastighctsförbättl'ing 40 års In gående anskaffningsvärde Utgående anskaffilingsvärde l l 49S 000,00 l 49S l 49S Ingående avskrivningsvärde förbättring Arets avskrivning Acklerade avskrivningar Avskrivning har ske/l ed 2,5% , , S.OO ,00 FastighetsfOrbättring 20 års Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffi1 ingsvärde 24S 000,00 24S 000, ,00 24S Ingående avskrivningsvärde förbättring Arets avskrivnin g Acklerade avskrivningar Avskrivning har skelled 5% -22S 500, , , ,00 Totalt byggnader och ark l ,00 l ,00 Not 8 Inteckningslån Räntesats Villkorsändringsdag Swedbank 2,78% Rörligt , s tadshypotek 2.78% s tadshypotek 2.50% Sa lån ,00 l ,00

11 Diagra o Underhåll / Övriga kostnader 9% Väre 19% Fastighetsskötsel 8% ~ Avskrivningar~ / 6% Nettoränta _/ 6% Personalkostnad er 3% 3% F a st ighetsförsäkring 1% El % Vatten 5% Renhållning 3% Kabel TV /gredand 0%

12 Not 9 Förändring av eget kapital Bndet Bndet Fritt Fritt Insatser Yttre Balanserat Å ets csltat fondbehålin Resltat Vid årets ingång Arets rörelser Överföring enligt stän11n a Återföring av fondedel Arets resltat Vid :hets tgång Malö den ~~ z ){J ~a liansson Andreas Johansson Min revisionsberättelse beträffande d enn a årsredovisning har avgivits / _;;''"#L-/ {/ "":ztt l

13 REVISIONSBERÄTTELSE För Bostadsföreningen Syrenen Jag har granskat årsredovisningen, bokforingen sat styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Det är styrelsen so har det flla ansvaret for räkenskapshandlingarna och förvaltningen och itt ansvar är att ttala ig o årsredovisningen och förvaltningen på grndval av in revision. Revisionen har tförts i enlighet ed god redovisningssed, vilket innebär att jag genofort revisionen får att i rilig grad forsäkra ig o att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Arsredovisningen har pprättats enligt lagen o ekonoiska föreningar och i enlighet ed god redovisningssed. Jag tillstyrker, att resltat- och balansräkning fastställes, att resltatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen sat, att styrelsens ledaöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malö den l BengtSkan~ Revisor

14

15 ANSVAR Fördelningen i listan nedan gäller för egendo so föreningen har försett lägenheten ed. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant so tidigare lägenehetsinnehavare låtit installera. = Brf s ansvar = Brh s ansvar BYGGDEL Väggar i lägenheten Lägenhetsavskiljande och bärande vägg Icke bärande vägg Ytskikt på vägg inklsive nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Golv Ytskikt på golv inkl. nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Innertak i lägenheten innertak inklsive nderliggande behandling so krävs för anbringande av ytskiktet Dörrar Ytbehandling tsida ytterdörr Ytterdörr inkl. ytbehandling insida, lister, foder, kar, lås inkl. nycklar, handtag, ringklocka.. Innerdörr Fönster och fönsterdörr Kar och båge Yttre ålning Glas, spröjs, kitt Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslister.. Inre ålning sat ålning ellan bågarna VVS-artiklar.. Avloppsledning ed golvbrnn Kläring Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. Badkar, dschkabin och dschslang. WC-stol Tvättaskin, torktlare, torkskåp, tvättbänk Kall- och varvattenledning inkl. aratr Ventilation och väre Ventilationskanaler sat köksfläkt och spiskåpa so tgör del av hsets ventilation Ventilationsdon Utlftsdon, springventil Vädringsfilter sat filter till köksfläkt och spiskåpa Vattenradiatorer, väreledning, ventil, terostat Elektrisk golvväre, handdkstork VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Insidan av avskiljande och bärande vägg, t.ex. tapet och pts, inkl. fktisolerande skikt i våtr T.ex. golvatta, keraiska plattor. Bakoliggande fktisolerande skikt, parkettgolv inkl. nderliggande sand T.ex. pts och stckatr Balkongdörr, se särskild rbrik Vid byte av dörr ska gällande norer för ljd och brandklassning ppfyllas Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrnn Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten O den tjänar fler än den egna lägenheten Målning svarar bostadsrättshavaren för So bostadsrättshavaren har försett lägenheten ed BYGGDEL Kökstrstning Diskaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och ikrovågsgn El-artiklar Säkringsskåp och el-ledningar i lägenheten Belysningsaratr, elttag, ströbrytare och jordfelsbrytare Byte av säkring Förråd, geensaa tryen.. Geensaa tryen Förråd pplåtet ed bostadsrätt och liknande tryen Garage pplåtet ed bostadsrätt Mark, teplats.. Underhåll av ark so inte är pplåten ed bostadsrätt Underhåll av ark pplåten ed bostadsrätt Snöskottning och renhållning Avrinning av dagvatten från takterrass Balkong och altan Målning av balkongtak, sida och tsida av balkongfront Ytbehandling av balkonggolv sat insidan av balkongfront Glas på inglasad balkong/altan Övrigt Braskain, eldstad, öppen spis, kakelgn Rensning av rökgång för öppen spis.. so föreningen försett lägenheten ed Inredningssnickerier, socklar, foder och lister Kryddställ, badrsskåp, klädhylla och annan fast inredning Torkställning i badr Invändig trappa i lägenheten Anordning för inforationsöverföring Brandvarnare VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten I lägenheten och tillhörande tryen Saa regler so för nderhåll av lägenheten Saa regler so för nderhåll av lägenheten O inte annat reglerats i nyttjanderättsavtal ed bostadsrättshavaren. Saa regler so för nderhåll av lägenheten. Skall följa föreningens instrktioner o skötsel. Gäller t.ex. balkong, altan eller teplats Utföres enligt föreningens instrktioner Se fönster, när föreningen försett lgh ed dessa. Övriga fall bör regleras geno avtal ellan brf och brh. Föreningen ansvarar inte för rökgång i kakelgn Även invändig stege till vind Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten * Brf=bostadsrättsförening, Brh=bostadsrättshavare

16 Erbjdande från Länsförsäkringar Skåne D är en av ånga i Skåne so bor i en bostadsrättsförening so förvaltas av CYMKO. I saarbete ed Länsförsäkringar Skåne kan CYMKO erbjda dig so bostadsrättshavare bra pris och villkor på din heförsäkring. Ring eller skicka e-post till ig så hjälper jag dig ed försäkringarna. Telefon: E-post: Malö Lnd Helsingborg Ystad Ängelhol Vi har plats för fler nöjda knder Vi tror på ett personligt engageang och en lokal närvaro. Hos oss hittar d ett koplett tbd av banktjänster. Välkoen! Nöjdast knder i år igen! * *Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2013 har Handelsbanken, återigen, nöjdast knder av de stora bankerna i Sverige: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Västra Hanen, tel handelsbanken.se/alo_vastrahanen HUVUDKONTOR - MALMÖ Masttorget 6, Box 8027, MALMÖ Förvaltning: Mäklarna: Fax: E-post:

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Kommendören

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Kommendören ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Koendören Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Haaren 27 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Älghornet

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Älghornet ÅRSREDOVISNING Brf. Älghornet Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Sjöbjörnen

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Sjöbjörnen ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Sjöbjörnen Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Grönskan

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Grönskan ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Grönskan Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Altonahuset

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Altonahuset ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Altonahset Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshs Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Kungsurnan

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Kungsurnan ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Kngsrnan Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ronnebygården Org. nr 746000-2657. Arsredovisning 2013. Brf. Ronnebygården

Bostadsrättsföreningen Ronnebygården Org. nr 746000-2657. Arsredovisning 2013. Brf. Ronnebygården Org. nr 746000-2657 Arsredovisning 2013 Brf. Ronnebygården s Org. nr746000-2657 Arsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Ronnebygården får häred avge följande årsredovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Havsljuset 2

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Havsljuset 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Havsljset 2 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar s är avsedda för långvarigt brk in föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? för bostadsrättsföreningar som antagit HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2004 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G:

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G: ,ri, 9Af f t,.1 f '* t,.j j' G Vägledning för underhållsansvaret en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar Org nr Årsredovisning 1/1 2009-31/12 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader eller innehar fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-09-01 2014-08-31 BRF BYAMÄNNEN 2

ÅRSREDOVISNING 2013-09-01 2014-08-31 BRF BYAMÄNNEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013-09-01 2014-08-31 BRF BYAMÄNNEN 2 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader och mark. Marken

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Vinteraspen Org nr Årsredovisning 1/1 2009-31/12 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr 746000-1618. Årsredovisning 2013. Brf. Gnistan 0(7)

Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr 746000-1618. Årsredovisning 2013. Brf. Gnistan 0(7) Årsredovisning 2013 Brf. Gnistan 0(7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf. Gnistan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31.

Läs mer

RO sbygge~s 13 Varen I3J~Ll]v Org nr 7164~7~2 36 rsredovosrnng 119 2O~9~3!~2~1O

RO sbygge~s 13 Varen I3J~Ll]v Org nr 7164~7~2 36 rsredovosrnng 119 2O~9~3!~2~1O , ~ 3....~ -.- j å. - 1 1. ~.- r ~ 1 III IJl~ ~. sj - - RO sbygge~s 13 Varen I3J~Ll]v Org nr 7164~7~2 36 rsredovosrnng 119 2O~9~3!~2~1O Spara din årsredovlsning. Du kan behöva den vidförsäljning och 1

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. , Bostadsrättsförening Minerva 16 i Helsingborg Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Årsredovisning Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF BOKLOK NORRA BRÅ

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF BOKLOK NORRA BRÅ ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF BOKLOK NORRA BRÅ Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Bostadsrättsföreningen BoKlok Norra Brå Dagordning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. BRF BYGGMÄSTAREN Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer