ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Kommendören

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Kommendören"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Koendören

2 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet ed ark och byggnader. Ansvarsförbindelser Åtaganden för föreningen, so i balansräkningen ej finns ed bland sklderna. Borgensförbindelser är ett exepel på ett sådant åtagande. Avskrivning byggnader Fördelning på flera år av anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång så att detta i sin helhet inte belastar ett enda års resltat. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångens livslängd och nyttjande. Avskrivning kan ske efter annitets-etoden eller so rak avskrivning. Den årliga avskrivningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen so gjorts sedan föreningen bildades. Bränsletillägg O ppvärningen inte ingår i årsavgiften, är detta en separat avgift so skall otsvara kostnaderna för ppvärningen av föreningens hs. Tillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan läplig fördelningsgrnd och skall erläggas ånadsvis av föreningens edlear. Fond för inre nderhåll I de fall styrelsen inte besltat annat skall årliga avsättningar göras till bostadsrättshavarnas individella nderhållsfonder. Dessa edel disponeras av bostadsrättshavarna för nderhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resltaträkning so en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar san av satliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavarens fondbelopp länas i saband ed aviseringen varje kvartal. Fond för yttre nderhåll Enligt föreningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens geensaa nderhållsfond. Fonden får tnyttjas för större yttre reparations och nderhållsarbeten. Kostnadsnivån för nderhåll av föreningens fastighet (nderhållsplan bör finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade edel påverkar storleken på det belopp so avsätts. Den årliga avsättningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. Kortfristiga sklder Sklder so föreningen i regel åste betala ino ett år. Likviditet Med likviditet enas föreningens betalningsberedskap alltså förågan att betala sina sklder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedös geno förhållandet ellan osättningstillgångar och kortfristiga sklder. O osättningstillgångarna otsvara eller är större än de kortfristiga sklderna anses likviditeten god. Långfristiga sklder Sklder so föreningen ska betala först efter ett eller flera år. Osättningstillgångar Osättningstillgångar är likvida edel och tillgångar so ycket snabbt kan ovandlas till kontanter. Räntebidrag Ett statligt bidrag so inskar föreningens räntekostnader på lån på exepelvis obyggnader. Soliditet Betyder långsiktig betalningsföråga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl. föreningens rep.fond i förhållande till sklderna. Specialtlåning Konto för likvida edel so ger högre ränta än kassakontot tack vare att tlåning kan ske på längre sikt. Ställda panter Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, so länats so säkerhet för erhållna lån. Årsavgift Föreningens viktigaste och största inkostkälla. Årsavgiften är edlearnas årliga tillskott av edel so används till de löpande kostnaderna och stadgeenliga avsättningarna. Månadsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grndavgifter och erläggs ånadsvis i förskott.

3 Bostadsrättsföreningen Koendören Org.nr BRF Koendören Org. nr Sida l av 9

4

5 Bostadsrättsföreningen Koendören Org.nr Styrelsen för BRF Koendören får häred avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden styrelse och revisorer Ordinarie ledaöter Karin Ralsgård Cecilia Broorne Sven Ekvall Ordförande sekreterare Kassör Period nder året Hela Hela Hela Vald to årsstäa Sppleanter Sara Marciniak Oskar Einarsen Revisorer Patrik Thring Valberedning Richard Willford Petra Kritzen Saankallande Överlåtelser Av föreningens 11 lägenhet er har nder året ingen bytt ägare. Verksaheten 2013 styrelsen har nder året hållit 6 protokollförda saanträden. Ordinarie föreningsstäa hölls den 10/ Föreningens edlear har nder året genofört vår- och höst städning av gård och geensaa tryen, då även indre nderhållsarbeten tfördes. Gårdsgranens tändning firades traditionellt ed glögg och pepparkakor. större nderhåll/ reparationer nder 2013 stprörens ansltning till dräneringsrören på gårdssidan har grävts fra och kontrollerats och visade sig vara i gott skick. Sida 2 av 9

6 Bostadsrättsföreningen Koendören Org. nr Fast ichet ens skick Åtgärd at Utfört Planerad åtgärd Beräknat är Vattenstaar Utbyte 1975 Avloppsstaar Spolning 2011 Spolning 2016 El Byte ge tr Jordfelsbrytare Tvättstga 2012 Tak Olagt års besiktning 2014 Fönster Måln, kittning 2012 Fasad Fog lagning Ba lkonger Obyggnad 1998 Lackerat räcke 2012 Plåt Måln fönsterbie 2012 Nya stprör ga 2012 Ventilation Byte fläkt 2010 Rengöring, OVK 2017 Portar o Entre Uppgradering 2015 Föreningen har aktell feårsbdget och nderhållsplan. ( ) Planer för 2014 avseende större nderhåll sat årsavgifter Väresyste ca :-. Tvåårs besiktning ca :-. Gällande avtal CYMKO Förvaltning AB Ekonoisk Förvaltning 1/ / Co He TV, internet 1/ / IL Recycl ing Tidning, papper l / l / Eon Fjä rrväre Eon El 1/ / Nyckelta l Rörelsens intäkter (t kr) Resltat efter fondförändring (tkr) soliditet % * 46% 44% 142% Kassalikviditet % * 198% 173% 345% Arsavgifter snitt/kv (kr) 637 kr 612 kr 492 kr Värekostnad/kv (kr) 136 kr 122 kr 121 kr Nettoränta/kv (kr) 111 kr 67 kr 49 kr Lån/kv (kr) kr kr l 297 kr % 155% 478 kr 146 kr 27 kr l 316 kr *soliditet Anger hr stor andel av tillgfgaa so är finansierade ed eget kapital. (eget kapital/totalt kapital) * Kassalikviditet Anger den kortsiktiga betalningsförflgan (osättningstillgf!ngar/kortfristiga sklder) Förslag till reslt atdisposition Till föreningsstäans förfogande står följande edel: Balanserat res ltat Arets res ltat Arets fondavsättning enligt stadgarna Resterande att balansera i ny räkning ,44 kr 8 196,00 kr ,00 kr ,44 kr Vad beträffar föreningens resltat och ställning i övrigt, hänvisas t ill efterföljande resltatoch balansräkning ed tillhörande noter. Sida 3 av 9

7 Bostadsrättsföreningen Koendören Org. nr Resltaträkning Noter Rörelsens intäkter Arsavg ifter och hyror Övriga förvaltningsintäkter l , , , , , ,00 Rörelsens kostnader Driftskostnader U nderhå liskostnader Övriga kostnader Personalkostnader 4 3 s , , , , , , , , , ,40 Rörelseresltat före avskrivningar , ,60 Avskrivningar , ,00 Rörelseresltat efter avskrivningar , ,60 Resltat från finansiella poster Ränteintäkter Rä ntekostnader 2 587, , , , , ,00 Resltat efter finansiella poster 8 196, ,40 Arets resltat 8 196, ,40 Tilläggspplysning till resltaträ kning Avsättning till yttrefond Iansprflktagande av yttre fondavsättning , ,00 Resltat efter fondförä ndring enligt förslag till stäa n , ,40 Sida 4 av 9

8 Bostadsrättsföreningen Koendören Org.nr Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar 7 Materiella anläggningstillgångar Noter Byggnad , ,00 Fastighetsförbättring ar , ,00 s ,00 s ,00 Osättningstillgångar Insats SBC 2 000, ,00 skattekontoedel 433,00 1,00 skattefordran 847,00 0,00 Förtbe t. kost n. ppl. intäkt , , , ,00 Kassa och bank , ,56 Sa osättningstillgångar ,S ,S6 SUMMA TILLGÅNGAR s , ,S6 Eget kapital och sklder 9 Eget ka~ital och sklder Bndet eget kapital Inbetalda insatser , ,00 Upplåtelseavgifter , ,00 Yttre fond , ,00 Fritt eget kapital Balanserat resltat , ,04 Arets resltat , , , S72,S6 Långfristiga sklder 8 Lån Bank , , , ,00 Kortfristiga sklder Leverantörssklder , ,00 skattesklder 0,00-858,00 Upplpna tgiftsräntor , ,00 Kndfordringar , ,00 Upplpna kostnader , , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,S ,S6 ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga I nga Sida 5 av 9

9 Bostadsrättsföreningen Koendören Org.nr Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har pprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnändens allänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jäfört ed föregående år. Ti llgångar och sklder har värderats till anskaffningsvärden o inget annat anges nedan. Periodisering av inkoster och tgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har efter individell värdering pptagits till belopp vared de beräknas inflyta. Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter , ,00 Övriga intäkter och debiterade avgifter Förseningsavgifter 0,00 Överlåtelseavgifter 0,00 Pantsättningsavgift 885,00 Övriga rörelseintäkter 2 119, ,00 Not 2 Fastighetsskötsel , ,00 50, ,00 l 724,00 0, ,00 Not 3 Underhållskostnader Underhåll av trapphs 0,00 Underhåll av vinds-, käl lartr 0,00 Rep. Va, sanitet 0,00 Rep. väre 0,00 Rep övrigt te/trädgårdskost 293,00 Underhåll övrigt , ,00 Not 4 Driftskostnader El kostnad ,00 Värekostnader ,00 Vatten och avlopp ,11 Soptöning 7 060,89 Fastig. försäkringspreie 7 290,00 Kabel TV avgift ,00 Fastig hetsskatt ,00 Förbrkningsaterial 6 432, ,00 Not 5 Övriga rörelsekostnader Förvaltningskostnader övrigt 5 738,00 Kostnad öten/stäa l 039,00 Förvaltningskostnad ,00 Konsltarvoden ,00 Bankkostnader 414, ,00 Not 6 Personalkostnader Arvoden till styrelse n 4 497, , , , , ,00 l 297,60 0, , , , , , , , ,00 932, , ,00 l 104, ,00 0,00 l 953, , , ,00 Sida 6 av 9

10 Bostadsrättsföreningen Koendören Org.nr Not 7 Byggnader och ark Fa st igh e tsbetecknin~ Flora 2 Fastigheten består av Antal lägenheter 11 Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde ark Boarea (kv) Bostadsdel Bostadsdel 877 s S s S Fastigheten är fllvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Byggnad Anskaffningsvärde byggnad , ,00 Ingående avskrivningsvärde byggnad , ,00 Årets avskrivning S,OO S,OO Acklerade avskrivningar , ,00 Avskrivning har skett ed 1,50% Fastighetsförbättring 40 års I ngående anskaffningsvärde , ,00 Årets aktivering 0,00 l ,00 Utgående anskaffningsvärde , ,00 Ingående avskrivningsvärde förbättring , ,00 Årets avskrivning , ,00 Acklerade avskrivningar , ,00 Avskrivning har skett ed 2,50 % Fastighetsförbättring 10 års Ingående anskaffningsvärde , ,00 Utgående anskaffningsvärde , ,00 Ingående avskrivningsvärde förbättring , ,00 Årets avskrivning 0, ,00 Acklerade avskrivningar , ,00 Färdigavskriven Fastighetsförbättring 1S års Ingående anskaffningsvärde , ,00 Utgående anskaffningsvärde , ,00 Ingående avskrivningsvärde förbättring , ,00 Årets avskrivning , ,00 Acklerade avskrivningar , ,00 Avskrivning har skett ed 6,67% Totalt byggnader och ark s ,00 s ,00 Sida 7 av 9

11 Bostadsrättsföreningen Koendören Org.nr Not 8 Inteckningslån Räntesats Vill kors ä n d ringsdag stadshypotek 2,34% Rörligt stadshypotek 3,98% stadshypotek 4,00% stadshypotek 3,15% ag-14 Sa lån , , ,00 l , , , , ,00 l , ,00 Not 9 Förändring av eget ka~ital Bndet Bndet Bndet Insatser Upplåtelse Yttre avgifter fondbehålin Fritt Balanserat Resltat Fritt Arets resltat Vid årets ingång Överföring enligt stäa Arets resltat Vid årets tgång Malö den :3.. =1-/3 j_ O/ Lf \,~~~rd Karin Ralsg~rd Cecilia Broorne Sven Ekvall Min revisionsberättelse beträffande denna ~rs redov i sning har avgivits Sida 8 av 9

12 Bostadsrättsföreningen Koendören Org.nr Diagra Avskrivningar 27% --- Fastighetsskötsel Underhåll 6% Övriga kostnader 8% Nettoränta 18% Personalkostnader 1% Fastighetsskatt % Fastighetsförsä kring 1% Kabel TV/gredand 0% Renhåll ning 1% 5% Väre 22% Sida 9 av 9

13 Revisionsberättelse Till föreningsstäa i BRF Koendören Org.Nr Rapport o Årsredovisning jag har reviderat årsredovisningen för BRF Koendören för år Ansvarsfördelning för årsredovisningen Det är styrelsens ansvar att pprätta en årsredovisning so ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen so inte innehåller väsentliga felaktigheter. Mitt ansvar är att ttala ig o årsredovisningen på grndval av in revision. jag har tfört revisionen enligt god revisionssed vilket ienbär att jag har tfört revisionen för att ppnå rilig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Cyko AB är den ekonoiska förvaltningen so sköter den löpande bokföringen sat ppsättande av balans- och resltaträkning till grnd för räkenskapsåret Uttalande Enligt in ppfattning har årsredovisningen pprättats i enlighet ed årsredovisningslagen och ger i alla avseenden en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 31 deceber Årets resltat påvisar en liten vinst innan avsättning till yttre nderhållsfond på ca 8000 kr. Efter stadgenlig avsättning till yttre nderhållsfond blir resltatet ca kr so balanseras i ny räkning. Hyrorna höjdesfrån 2012 til/2013 ed 4% där föreningen höjde sina intäkter för att tillgodose det tgiftsbehov an såg nder 2013, sat en del nderhållskostnader hängde kvar från 2012, tex sltreglering av faktra för takoläggningen på ca kr. Efter genogång av styrelsens arbete tillstryker jag att årsstäan beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkneskapsåret Malö 7 april 2014 Patrik Thring Internrevisor Brf Koendören/Malö

14

15 ANSVAR Fördelningen i listan nedan gäller för egendo so föreningen har försett lägenheten ed. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant so tidigare lägenehetsinnehavare låtit installera. = Brf s ansvar = Brh s ansvar BYGGDEL Väggar i lägenheten Lägenhetsavskiljande och bärande vägg Icke bärande vägg Ytskikt på vägg inklsive nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Golv Ytskikt på golv inkl. nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Innertak i lägenheten innertak inklsive nderliggande behandling so krävs för anbringande av ytskiktet Dörrar Ytbehandling tsida ytterdörr Ytterdörr inkl. ytbehandling insida, lister, foder, kar, lås inkl. nycklar, handtag, ringklocka.. Innerdörr Fönster och fönsterdörr Kar och båge Yttre ålning Glas, spröjs, kitt Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslister.. Inre ålning sat ålning ellan bågarna VVS-artiklar.. Avloppsledning ed golvbrnn Kläring Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. Badkar, dschkabin och dschslang. WC-stol Tvättaskin, torktlare, torkskåp, tvättbänk Kall- och varvattenledning inkl. aratr Ventilation och väre Ventilationskanaler sat köksfläkt och spiskåpa so tgör del av hsets ventilation Ventilationsdon Utlftsdon, springventil Vädringsfilter sat filter till köksfläkt och spiskåpa Vattenradiatorer, väreledning, ventil, terostat Elektrisk golvväre, handdkstork VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Insidan av avskiljande och bärande vägg, t.ex. tapet och pts, inkl. fktisolerande skikt i våtr T.ex. golvatta, keraiska plattor. Bakoliggande fktisolerande skikt, parkettgolv inkl. nderliggande sand T.ex. pts och stckatr Balkongdörr, se särskild rbrik Vid byte av dörr ska gällande norer för ljd och brandklassning ppfyllas Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrnn Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten O den tjänar fler än den egna lägenheten Målning svarar bostadsrättshavaren för So bostadsrättshavaren har försett lägenheten ed BYGGDEL Kökstrstning Diskaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och ikrovågsgn El-artiklar Säkringsskåp och el-ledningar i lägenheten Belysningsaratr, elttag, ströbrytare och jordfelsbrytare Byte av säkring Förråd, geensaa tryen.. Geensaa tryen Förråd pplåtet ed bostadsrätt och liknande tryen Garage pplåtet ed bostadsrätt Mark, teplats.. Underhåll av ark so inte är pplåten ed bostadsrätt Underhåll av ark pplåten ed bostadsrätt Snöskottning och renhållning Avrinning av dagvatten från takterrass Balkong och altan Målning av balkongtak, sida och tsida av balkongfront Ytbehandling av balkonggolv sat insidan av balkongfront Glas på inglasad balkong/altan Övrigt Braskain, eldstad, öppen spis, kakelgn Rensning av rökgång för öppen spis.. so föreningen försett lägenheten ed Inredningssnickerier, socklar, foder och lister Kryddställ, badrsskåp, klädhylla och annan fast inredning Torkställning i badr Invändig trappa i lägenheten Anordning för inforationsöverföring Brandvarnare VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten I lägenheten och tillhörande tryen Saa regler so för nderhåll av lägenheten Saa regler so för nderhåll av lägenheten O inte annat reglerats i nyttjanderättsavtal ed bostadsrättshavaren. Saa regler so för nderhåll av lägenheten. Skall följa föreningens instrktioner o skötsel. Gäller t.ex. balkong, altan eller teplats Utföres enligt föreningens instrktioner Se fönster, när föreningen försett lgh ed dessa. Övriga fall bör regleras geno avtal ellan brf och brh. Föreningen ansvarar inte för rökgång i kakelgn Även invändig stege till vind Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten * Brf=bostadsrättsförening, Brh=bostadsrättshavare

16 Erbjdande från Länsförsäkringar Skåne D är en av ånga i Skåne so bor i en bostadsrättsförening so förvaltas av CYMKO. I saarbete ed Länsförsäkringar Skåne kan CYMKO erbjda dig so bostadsrättshavare bra pris och villkor på din heförsäkring. Ring eller skicka e-post till ig så hjälper jag dig ed försäkringarna. Telefon: E-post: Malö Lnd Helsingborg Ystad Ängelhol Vi har plats för fler nöjda knder Vi tror på ett personligt engageang och en lokal närvaro. Hos oss hittar d ett koplett tbd av banktjänster. Välkoen! Nöjdast knder i år igen! * *Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2013 har Handelsbanken, återigen, nöjdast knder av de stora bankerna i Sverige: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Västra Hanen, tel handelsbanken.se/alo_vastrahanen HUVUDKONTOR - MALMÖ Masttorget 6, Box 8027, MALMÖ Förvaltning: Mäklarna: Fax: E-post:

17

18

19

20

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Haaren 27 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshs Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer