ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Grönskan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Grönskan"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Grönskan

2 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet ed ark och byggnader. Ansvarsförbindelser Åtaganden för föreningen, so i balansräkningen ej finns ed bland sklderna. Borgensförbindelser är ett exepel på ett sådant åtagande. Avskrivning byggnader Fördelning på flera år av anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång så att detta i sin helhet inte belastar ett enda års resltat. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångens livslängd och nyttjande. Avskrivning kan ske efter annitets-etoden eller so rak avskrivning. Den årliga avskrivningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen so gjorts sedan föreningen bildades. Bränsletillägg O ppvärningen inte ingår i årsavgiften, är detta en separat avgift so skall otsvara kostnaderna för ppvärningen av föreningens hs. Tillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan läplig fördelningsgrnd och skall erläggas ånadsvis av föreningens edlear. Fond för inre nderhåll I de fall styrelsen inte besltat annat skall årliga avsättningar göras till bostadsrättshavarnas individella nderhållsfonder. Dessa edel disponeras av bostadsrättshavarna för nderhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resltaträkning so en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar san av satliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavarens fondbelopp länas i saband ed aviseringen varje kvartal. Fond för yttre nderhåll Enligt föreningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens geensaa nderhållsfond. Fonden får tnyttjas för större yttre reparations och nderhållsarbeten. Kostnadsnivån för nderhåll av föreningens fastighet (nderhållsplan bör finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade edel påverkar storleken på det belopp so avsätts. Den årliga avsättningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. Kortfristiga sklder Sklder so föreningen i regel åste betala ino ett år. Likviditet Med likviditet enas föreningens betalningsberedskap alltså förågan att betala sina sklder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedös geno förhållandet ellan osättningstillgångar och kortfristiga sklder. O osättningstillgångarna otsvara eller är större än de kortfristiga sklderna anses likviditeten god. Långfristiga sklder Sklder so föreningen ska betala först efter ett eller flera år. Osättningstillgångar Osättningstillgångar är likvida edel och tillgångar so ycket snabbt kan ovandlas till kontanter. Räntebidrag Ett statligt bidrag so inskar föreningens räntekostnader på lån på exepelvis obyggnader. Soliditet Betyder långsiktig betalningsföråga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl. föreningens rep.fond i förhållande till sklderna. Specialtlåning Konto för likvida edel so ger högre ränta än kassakontot tack vare att tlåning kan ske på längre sikt. Ställda panter Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, so länats so säkerhet för erhållna lån. Årsavgift Föreningens viktigaste och största inkostkälla. Årsavgiften är edlearnas årliga tillskott av edel so används till de löpande kostnaderna och stadgeenliga avsättningarna. Månadsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grndavgifter och erläggs ånadsvis i förskott.

3 Arsredovisning 2013 Brf. Grönskan

4 Bostadsrättsföreningen Grönskan Org. nr Arsredovisning för räkenskapsåret 2013 styrelsen för Brf. Grönskan får häred avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden Förvaltningsberättelse styrelse och revisor Ordinarie ledaöter Max Nilsson Fredrik Stålhaar Fredrik Stålhaar Johan Larsson Gstaf Leissner Johan Cloov Post Ordförande Ledaot Ordförande Ledaot Ledaot Ledaot Period Janari - Mars Janari - Mars April- Deceber Janari - Deceber April- Deceber Agsti - Deceber Revisorer Martin Henriksson Ernst & Yong Överlåtelser 2 av föreningens 6 hyresrätter har ovandlats till bostadsrätter dvs det återstår 4 hyresrätter. Totalt har 11 igh bytt ägare nder året. Händelser nder 2013 av väsentlig betydelse. s tyrelsen har nder året hållit 8 protokollförda saanträden. Ordinarie föreningsstäa hölls den 21 aj styrelsen har nder året förto sedvanliga adinistrativa ppgifter fokserat på snd ekonoisk hshållning och kostnadseffektiva lösningar för Brf Grönskan. Våra räntekostnader för de tre fastighetslånen har sänkts signifikant geno oplacering av lånen från Nordea till Länsförsäkringar Bank. Föreningen har ovandlat 2 st hyresrätter till bostadsrätter (l g h 206/1102 resp l g h 31 0/1202) och via fastighetsäklare Idealhe sålt dessa ed en saanlagd intäkt efter avdrag för äklararvoden på knappt 2,3 ilj kr. Vi har därigenoökat våra likvida edel. Nytt avtal ed Cohe vad gäller kabel-tv har tecknats där avgiften sänkts från 85 kr/ån till 61 kr ån. Kabel-tv avgifte n har lyfts t från bostadsrättsavgifterna en är fortfarande inklderade i hyresavgifterna. Avtalet gäller ed årlig kpi ppräkning. Hyreshöjning fr o ed 1,55% för hyresrätterna. Ingen avgiftshöjning, bostadsrätterna nder Planerad höjning ed 2% fr o stats-och nderhållsplan tförd av lnspecta vad gäller byggnad, ws och el/elanläggning. Dokentet i sin helhet finns tillgängligt. Saanfattningsvis är fastigheten i gott skick. Inga akta åtgärder krävs. Vad gäller koande större tgifter/åtgärder noteras följande. Byggnader: ino 2-3 år balkongrenovering/rostskyddsbehandling, beräknad kostnad kkr. Exkl os. 5 år eller senare yttertak/papptak, kostnad beräknad till 250 kkr exkl os. Ellelanläggning: Ino 5-10 år byte av 2 st tvättaskiner, 1 torktlare och 1 angel, kostnad 100 kkr exkl os. s tyrelsen fortsätter nder 2014 att arbeta för god ekonoi och trivsel i vår fina fastighet. Sannolikt koer nder året ytterligare inst en hyreslägenhet att ovandlats till bostadsrätt ed försäljningsintäkt Sida 2

5 Bostadsrättsföreningen Grönskan Org. nr Förvaltning Cyko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens ekonoiska förvaltning. Nyckeltal Ar Avgifter i genosnitt kr kr kr kr kr kr Belåning/kv kr kr kr kr kr kr Und e rh ål Istond/kv 49 kr 80 kr 110 kr 110 kr 86 kr 11 8 kr Resltatdisposition Till föreningsstäans förfogande står följande edel: Balanserat resltat Arets resltat ,89 kr ,88 kr Att disponera ,01 kr styrelsen föreslår att enligt stadgarna sätta av 0,3 % av taxeringsvärdet till fonden för yttre nderhåll. Resterande att balansera i ny räkn ing ,01 kr er Sida 3

6 Bostadsrättsföreningen Grönskan Org. nr Resltaträkning Not Nettoosättning Arsavgifter och Hyresintäkter ,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter 26751,00kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Rörelsekostnader Fastighetsskötsel ,57 kr ,25 kr Driftskostnader ,77kr ,00 kr Underhållskostnader ,55 kr ,50 kr Externa rörelsekostnader ,00 kr ,00 kr Personalkostnader ,00 kr ,00 kr ,89 kr ,75 kr Rörelseresltat före avskrivningar ,11 kr ,25 kr Avskrivningar ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Rörelseresltat efter avskrivningar ,11 kr ,25 kr Ränteintäkter ,55 kr Räntekostnader ,23 kr ,72 kr ,23 kr , 17 kr Resltat efter finansiella poster ,88 kr ,92 kr Arets resltat ,88 kr ,92 kr Sida 4

7 Bostadsrättsföreningen Grönskan Org. nr Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ark ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Sa anläggningstillgångar ,00 kr ,00 kr Osättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning för skatter o avgift Interisfordringar 1 796,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kassa och bank ,62 kr ,86 kr Sa osättningstillgångar ,62 kr ,86 kr Sa tillgångar ,62 kr ,86 kr Eget kapital och sklder Eget kapital Bndet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Yttre fond Fritt eget kapital Balanserat resltat Arets resltat Sa eget kapital ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,89 kr ,97 kr ,88 kr ,92 kr ,99 kr ,1 1 kr Långfristiga sklder Inteckningslån Sa långfristiga sklder B Kortfristiga sklder Leverantörssklder skattesklder Skld sociala kostnader Upplpna tgiftsräntor Förbetalda avgifter/ hyror Upplpna kostnader ,63 kr ,75 kr -3161,00kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,63 kr ,75 kr Sa eget kapital och sklder ,62 kr ,86 kr ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Sida 5 Inga Inga &

8 Bostadsrättsföreningen Grönskan Org. nr Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Arsredovisningen har pprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnändens allänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jäfört ed föregående år. Tillgångar och sklder har värderats till anskaffningsvärden o inget annat anges nedan. Periodisering av inkoster och tgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har efter individell värdering pptagits till belopp vared de beräknas inflyta. Not1 Arsavgifter och hjlresintäkter Hyresintäkter lägenheter Arsavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter Kabel TV debitering Övriga avgifter Not2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel extraarbeten Fastighetsskötsel sotning Extern tillsyn besiktningar Bevakningskostnader Gångbanerenhållning ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,57 kr ,00 kr ,00 kr ,57 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 2 394,00 kr kr ,25 kr Not 3 Driftskostnader El kostnad ,59 kr Värekostnad ,00 kr Vatten och avlopp ,98 kr Soptöning ,20 kr Faslig. försäkringspreie ,00 kr KabeiTV l Bredband, interne! ,00 kr övriga fastighetskostnader 764,00 kr Fastighetsskatt Förbrkningsaterial 1 012,00kr ,77 kr ,05 kr ,95 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 95,00 kr ,00 kr Not4 Underh ållskostnader Rep. Bostadrättslägenhet Rep. Bost./Övrigt Underhåll av dörrar/portar Rep. Va, sanitet Rep. väre Rep. ventilation Rep. El Rep. fasad Rep. fönster Underhåll övrigt 1 505,00 kr 2 598,75 kr ,00 kr 931,25 kr ,00 kr 2 393,55 kr ,55 kr ,50 kr ,00 kr ,50 kr ((J Sida 6

9 Bostadsrättsföreningen Grönskan Org. nr Not 5 Externa rörelsekostnader Hyra av inventarier och verkty Adinistrationskostnad Revisionsarvoden externa Kostnad öten/stäa Förvallningskostnad Konsltarvoden Bankkostnader Not 6 Personalkostnader Arvoden till styrelsen Sociala avgifter Not 7 Anläggningstillgångar Byggnad Ingående anskaffningsvärde Utgående acklerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar byggnaden Arets avskrivningar 0,3162% Utgående acklerade avskrivningar Avskrivning sker en/. progressiv 80 årsplan ed ppräkning 3,4125% ,00kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3 125,00 kr 3 125,00 kr 1 687,00 kr 3 275,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 912,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Mark Totalt byggnader och ark Fastighetsbeteckning Ydre 1 Fastigheten består av Antallägenheter Boyta kv Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde ark Sa Not 8 Inteckningslån Räntesats Villkorsändringsdag Nordea 2,91% Rörligt Nordea 2,91% Rörligt Nordea 2,91% Rörligt Länsförsäkringar Skåne 2,69% Länsförsäkringar Skåne 2,64% Länsförsäkringar Skåne 3,19% ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr f) Sida 7

10 Bostadsrättsföreningen Grönskan Org. nr Not 9 Försäkring Fastigheten är fllvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Not 10 Förändring av eget kapital Bndet Insatser Bndet Upplåtelseavgifter Bndet Yttre fo nd Fritt Balanserat resltat Fritt Arets resltat Belopp vid årets ingång Under året inbetalt överföring enligt stäobeslt Aterfäring från yttre fond för Arets resltat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bel opp vid årets tgång kr kr kr kr kr Malö den 9 l S'"' 2014 Fredrik Stålhaar Johan Larsson /l./i~a ~ ~{affeissner Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Malö den lit\ l <)' 2014 /f~/= - Martin Henriksson Aktoriserad revisor Sida 8

11 Bostadsrättsföreningen Grönskan Org. nr Kostnadsfördelning 2013 Avskrivningar 5% Fastighetsskötsel 10% Underhåll 5% Nettoränta 33% Adinistration 5% El 3% Fastighetsförsäk ring 1% 3% Renhållning 3% Vatten 5% O kr O kr ""' O kr ""' O kr l""' O kr ""'!!= O kr v O kr 1/ Fastig h elsskots el ThJfb Underh Adinis El vare ål/ lralion k k k k k k Vatten k k Renhåll ni ng Kabel TV k k k k Faslig h elsf6rsa kring k k Faslig h elsskatt Nettora n ta k k ITl Avskriv ningar k k Sida 9

12

13 EY Bilding a better working world Revisionsberättelse Till fören ingsstäan i Bostadsrättsföreningen Grönskan, org.nr Rapport o årsredovisningen Jag har tfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Grönskan för år styrelsens ansvar för årsredovisninqen Det är styrelsen so har ansvaret för att pprätta en årsredovisning so ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll so styrelsen bedöer är nödvändig för att pprätta en årsredovisning so inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att ttala ig o årsredovisningen på grndval av in revision. Jag har tfört revisionen enligt International standards on Aditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav sat planerar och tför revisionen för att ppnå rilig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att geno olika åtgärder inhäta revisionsbevis o belopp och annan inforation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder so ska tföras, bland annat geno att bedöa riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen so är relevanta för hr föreningen pprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att tfora granskningsåtgärder so är ändaålsenliga ed hänsyn till oständigheterna, en inte i syfte att göra ett ttalande o effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en tvärdering av ändaålsenligheten i de redovisningsprinciper so har använts och av riligheten i styrelsens ppskattningar i redovisningen, likso en tvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhätat är tillräckliga och ändaålsenliga so grnd för ina ttalanden. Uttalanden Enligt in ppfattning har årsredovisningen pprättats i enlighet ed årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 deceber 2013 och av dess finansiella resltat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig ed årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstäan fastställer resltaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport o andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver in revision av årsredovisningen har jag även tfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlst sat styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Grönskan för år styrelsens ansvar Det är styrelsen so har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlst, och det är styrelsen so har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att ed rilig säkerhet ttala ig o förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlst och o förvaltningen på grndval av in revision. Jag har tfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. So nderlag för itt ttalande o styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlst har jag granskat o förslaget är förenligt ed bostadsrättslagen. So nderlag för itt ttalande o ansvarsfrihet har jag töver in rev1s1on av årsredovisningen granskat väsen tliga beslt, åtgärder och förhållanden i föreningen för att knna bedöa o någon styrelseledaot är ersättningsskyldig ot föreningen. Jag har även granskat o någon styrelseledaot på annat sätt har handlat i strid ed bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller fören ingens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhätat är tillräckliga och ändaålsenliga so grnd för ina ttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstäan behandlar förlsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar st yrelsens ledaöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malö den /~/t; _, tol'! ~~~ Martin Henriksson --_..;;: - :.:., Aktoriserad revisor A l?ber fit of Ern~t & Yonq Global L 1tect

14

15 ANSVAR Fördelningen i listan nedan gäller för egendo so föreningen har försett lägenheten ed. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant so tidigare lägenehetsinnehavare låtit installera. = Brf s ansvar = Brh s ansvar BYGGDEL Väggar i lägenheten Lägenhetsavskiljande och bärande vägg Icke bärande vägg Ytskikt på vägg inklsive nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Golv Ytskikt på golv inkl. nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Innertak i lägenheten innertak inklsive nderliggande behandling so krävs för anbringande av ytskiktet Dörrar Ytbehandling tsida ytterdörr Ytterdörr inkl. ytbehandling insida, lister, foder, kar, lås inkl. nycklar, handtag, ringklocka.. Innerdörr Fönster och fönsterdörr Kar och båge Yttre ålning Glas, spröjs, kitt Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslister.. Inre ålning sat ålning ellan bågarna VVS-artiklar.. Avloppsledning ed golvbrnn Kläring Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. Badkar, dschkabin och dschslang. WC-stol Tvättaskin, torktlare, torkskåp, tvättbänk Kall- och varvattenledning inkl. aratr Ventilation och väre Ventilationskanaler sat köksfläkt och spiskåpa so tgör del av hsets ventilation Ventilationsdon Utlftsdon, springventil Vädringsfilter sat filter till köksfläkt och spiskåpa Vattenradiatorer, väreledning, ventil, terostat Elektrisk golvväre, handdkstork VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Insidan av avskiljande och bärande vägg, t.ex. tapet och pts, inkl. fktisolerande skikt i våtr T.ex. golvatta, keraiska plattor. Bakoliggande fktisolerande skikt, parkettgolv inkl. nderliggande sand T.ex. pts och stckatr Balkongdörr, se särskild rbrik Vid byte av dörr ska gällande norer för ljd och brandklassning ppfyllas Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrnn Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten O den tjänar fler än den egna lägenheten Målning svarar bostadsrättshavaren för So bostadsrättshavaren har försett lägenheten ed BYGGDEL Kökstrstning Diskaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och ikrovågsgn El-artiklar Säkringsskåp och el-ledningar i lägenheten Belysningsaratr, elttag, ströbrytare och jordfelsbrytare Byte av säkring Förråd, geensaa tryen.. Geensaa tryen Förråd pplåtet ed bostadsrätt och liknande tryen Garage pplåtet ed bostadsrätt Mark, teplats.. Underhåll av ark so inte är pplåten ed bostadsrätt Underhåll av ark pplåten ed bostadsrätt Snöskottning och renhållning Avrinning av dagvatten från takterrass Balkong och altan Målning av balkongtak, sida och tsida av balkongfront Ytbehandling av balkonggolv sat insidan av balkongfront Glas på inglasad balkong/altan Övrigt Braskain, eldstad, öppen spis, kakelgn Rensning av rökgång för öppen spis.. so föreningen försett lägenheten ed Inredningssnickerier, socklar, foder och lister Kryddställ, badrsskåp, klädhylla och annan fast inredning Torkställning i badr Invändig trappa i lägenheten Anordning för inforationsöverföring Brandvarnare VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten I lägenheten och tillhörande tryen Saa regler so för nderhåll av lägenheten Saa regler so för nderhåll av lägenheten O inte annat reglerats i nyttjanderättsavtal ed bostadsrättshavaren. Saa regler so för nderhåll av lägenheten. Skall följa föreningens instrktioner o skötsel. Gäller t.ex. balkong, altan eller teplats Utföres enligt föreningens instrktioner Se fönster, när föreningen försett lgh ed dessa. Övriga fall bör regleras geno avtal ellan brf och brh. Föreningen ansvarar inte för rökgång i kakelgn Även invändig stege till vind Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten * Brf=bostadsrättsförening, Brh=bostadsrättshavare

16 Erbjdande från Länsförsäkringar Skåne D är en av ånga i Skåne so bor i en bostadsrättsförening so förvaltas av CYMKO. I saarbete ed Länsförsäkringar Skåne kan CYMKO erbjda dig so bostadsrättshavare bra pris och villkor på din heförsäkring. Ring eller skicka e-post till ig så hjälper jag dig ed försäkringarna. Telefon: E-post: Malö Lnd Helsingborg Ystad Ängelhol Vi har plats för fler nöjda knder Vi tror på ett personligt engageang och en lokal närvaro. Hos oss hittar d ett koplett tbd av banktjänster. Välkoen! Nöjdast knder i år igen! * *Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2013 har Handelsbanken, återigen, nöjdast knder av de stora bankerna i Sverige: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Västra Hanen, tel handelsbanken.se/alo_vastrahanen HUVUDKONTOR - MALMÖ Masttorget 6, Box 8027, MALMÖ Förvaltning: Mäklarna: Fax: E-post:

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Haaren 27 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshs Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer