Bostadsrättsföreningen Ronnebygården Org. nr Arsredovisning Brf. Ronnebygården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Ronnebygården Org. nr 746000-2657. Arsredovisning 2013. Brf. Ronnebygården"

Transkript

1 Org. nr Arsredovisning 2013 Brf. Ronnebygården s

2 Org. nr Arsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Ronnebygården får häred avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden Förvaltningsberättelse styrelser och revisorer styrelsen bestod från och fra till föreningsstäan av: Ordinarie ledaöter Ordförande; Stefan W lff Sekreterare; Erik Neppelberg Ledaöter; Peggy Thornströ, Danny Antivalidis, Loise Larsson Sppleanter Erik Fornander, Jenny Ekberg Revisorer lnternrevisor; Matilda Sandberg Extern revisor; Thoas Anvelid, Ernst & Yong Valberedning Anna Berghe styrelsen bestod efter föreningsstäan och fra till av: Ordinarie ledaöter Ordförande; Stefan Wlff Sekreterare; Erik Neppelberg Ledaöter; Matilda Sandberg, Loise Larsson och Jenny Ekberg Sppleanter Erik Fornander, Albin Malros och Peggy Thornströ Revisorer lnternrevisor; Bertil Kastberg lnternrevisorsppleant; Danny Antivalidis Extern revisor; Thoas Anvelid, Ernst & Yong Valberedning Linnea Palsson och A nna Berghe

3 Bostadsrättsföreningen Ronnebygå rden Org. nr överlåtelser Av föreningens 36 lägenheter har nder året fe stycken bytt ägare. l tre fall har ägarförhållandena för lägenheterna ofördelats ino edlearnas failjer. Fyra andrahandsthyrningar har godkänts. Händelser nder 2013 av väsentlig betydelse s tyrelsen har saanträtt 1 O gånger nder året. Ordinarie föreningsstäa hölls den 19/ Extrainsatt föreningsstäa för stadgediskssion 13/ Vi har lån ed både rörliga och bndna lån ed en ränta rnt 3 %. De har en årlig aortering på ca: 3-5% av lånebeloppet. Under 2013 har stort foks legat på att initiera arbetet ed att renovera och åla o i trapphsen. Under vår & soar kontaktades arkitekter och grannfastigheter för att hitta en konstnärlig riktning för renoveringen och för att skapa en tydligare kostnadsbild. Under senhösten 2013 togs offerter in från tre olika ålare och Epcon kontaktades för konsltation. 1 agsti 2013 bytte föreningen vaktästeri och trädgårdsskötsel till Cyko Vaktästeri. Vi är ycket nöjda ed det nya saarbetet. So jorvaktästeri har avtal tecknats ed Secrity Assistance. Föreningen har nder året haft två gårdsdagar, en i april och en i oktober. Det har organiserats två stycken hsloppisar, på våren och sensoaren, sat geensa kräftskiva på gården och glöggträff i biografen. Under året har Styrelsen tagit fra nya trivselregler för hset so konicerats dels i tryckt for till alla edlear sat på föreningens hesida och facebooksida. Vi har haft en aktiv trädgårdsgrpp so dels planerat och genofört nyplanteringar, sått nytt gräs, planterat en kryddträdgård, köpt in bloor till trapphsen sat haft kontakt ed en arborist för större trädnedsågningar och iordningställande efter blåsiga dagar. Hsets sopkärl har fräschats pp och ett nytt kärl för trädgårdsavfall har tillkoit. styrelsen har även börjat titta på en lösning för att bygga tak till sopkärlen. En tvättaskin gick nder hösten sönder och en ny har införskaffats. Under hösten 2013 träffade representanter från styrelsen edlear från styrelsen i grannfastigheten Brf. Margaretha. Detta saarbete hoppas vi att knna tveckla nder 2014.

4 Or g. nr Fastighetens skick Vattenstaar Avloppsstaar El Tak Fönster Fasad Balkong Väreanläggning Gård Reglercentral Trapphs Senaste åtgärd Rörstasrenovering Rörstasrenovering Totalrenovering Totalrenovering Helrenovering Underhållsålning Utbytt Utbytta Utbytt Renovering Utbytt Original år Planerad åtgärd Utbyte, renovering eller 2003 helrenovering. Ev tbyte av innerglas Ogjtning av källargång Renovering år Utredning sker Föreningen har aktell feårsbdget. Planer för 2014 avseende större nderhåll sat årsavgifter: Renovering av trapphs och dörrar. En djpare tredning och beslt i frågan kring en koande fönsterrenovering ska ske nder året. Ett saarbete ed grannfastigheternas styrelser hoppas knna tvecklas ytterligare. Arsavgiften för 2014 har inte höjts. Förvaltning Cyko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens ekonoiska förvaltning. Severins bygg- och fastighetsservice har nder året tfört vaktästarsysslor åt föreningen och tagit hand o gårdens skötsel. ) Sicla 3

5 Org. nr Nyckeltal Ar Avgifter/kv kr kr kr kr kr Belåninl!/kv kr kr kr kr kr Underhållsfond/kv 21 2 kr 230 kr 252 kr 273 kr 295 kr Resltatdisposition Till föreningsstäans förfogande står följande edel: Balanserat resltat Arets resltat Att disponera s tyrelsen föreslår att enligt stadgarna sätta av 0,3 % av taxeringsvärdet till fonden för yttre nderhåll. Resterande att balansera i ny räkning ,26 kr ,1 1 kr ,37 kr ,00 kr ,37 kr Sida 4

6 Org. nr Resltaträkning Nettoosättning Not Arsavgifter och Hyresintäkter ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter 7 187,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Rörelsekostnader Fastighetsskötsel ,75 kr ,03 kr Driftskostnader ,14 kr ,55 kr Underhållskostnader ,05 kr ,20 kr Externa rörelsekostnader ,95 kr ,17 kr Personalkostnader ,00 kr ,00 kr ,89 kr ,95 kr Rörelseresltat före avskrivningar ,11 kr ,05 kr Avskrivningar ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Rörelseresltat efter avskrivningar ,11 kr ,05 kr Ränteintäkter 3 532,00 kr 4 836,00 kr Räntekostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr Resltat efter finansiella poster ,11 kr ,05 kr Skatt på kapitalinkost 4 486,00 kr Arets resltat ,11 kr ,05 kr ~ Sida 5

7 Org. nr Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7 Byggnader och ark ,00 kr ,00 kr Fastighelsförbätlringar ,00 kr ,00 kr Sa anläggningstillgångar ,00 kr ,00 kr Osättningstillgångar Kortfristiga fordringar Interisfordringar ,00 kr ,00 kr s kallekontoedel 5 022,00 kr 1 277,00 kr 27111,00kr ,00 kr Kassa och bank ,87 kr ,26 kr Sa osättningstillgångar ,87 kr ,26 kr Sa tillgångar ,87 kr ,26 kr Eget kapital och sklder Eget kapital 11 Bndet eget kapital Inbetalda insatser ,00 kr ,00 kr Yttre fond Fritt eget kapital Balanserat resltat ,26 kr ,21 kr Arets resltat ,11 kr ,05 kr Sa eget kapital ,37 kr ,26 kr Långfristiga sklder Inteckningslån ,00 kr Sa långfristiga sklder ,00 kr Kortfristiga sklder Leverantörssklder ,50 kr Skatlesklder 3 976,00 kr Personalens käliskall -48 Avräkning lagstadgade sociala ,00 kr kr Upplpna tgiftsräntor ,00 kr ,00 kr Förbetalda avgifter/ hyror ,00 kr ,00 kr Interissklder ,00 kr ,50 kr ,00 kr Sa eget kapital och sklder ,87 kr ,26 kr ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga ~ Sida 6

8 Bostadsrättsföreningen Ro nnebygården Org. nr Noter Red ovisnings- och värderingsprinciper Arsredovisningen har pprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnändens allänna råd. En äkta bostadsrättsförening beskattas enbart efter kapital intäkter. Kvittning kan göras ot eventellt ansalat nderskottsavdrag. Tillgångar och sklder har värderats till anskaffningsvärden o inget annat anges nedan. Fordringar har efter individell värdering pptagits till belopp vared de beräknas inflyta. Not 1 A rsavgifter o ch h~res i n t ä kte r Arsavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter övriga avgifter Not 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel extraarbeten Fastighetsskötsel s tädning Bevakningskostnader Gångbanerenhållning 7 187,00 kr 7 187,00 kr ,89 kr 3 144,00 kr 6 051,86 kr ,75 kr ,00 kr ,00 kr 6 681,50 kr ,53 kr ,00 kr ,03 kr Not 3 Driftskostnader El kostnad ,00 kr Värekostnad ,00 kr Vatten och avlopp ,19 kr Soptöning ,81 kr Faslig. försäkringspreie ,00 kr Kabel TV avgift ,00 kr Bredband & Internetavgift 2 279,00 kr Fastighetsskatt Förbrkningsinv. & förbrkning 4 389,00 kr Förbrkningsaterial 13511,14kr ,14 kr ,00 kr ,00 kr ,63 kr ,37 kr 7 767,00 kr ,00 kr 2 279,00 kr ,00 kr ,55 kr ,55 kr {J Sida 7

9 Org. nr Not 4 Underhållskostnader Rep. geensa try. Tvätttrs Rep. Va, sanitet Rep. väre Rep. El Underhåll porttelefon/ kabel T Underhåll av lås Rep. fasad Rep. fönster Övriga trädgårdskostnader Not 5 Externa rörelsekostnader Hyra av inventarier och verkty Frakter och transporter (grpp Kontorsaterial och trycksaker Förvaltningskostnader övrigt Revisionsarvoden externa Kostnad öten/stäa Förvaltningskostnad Konsltarvoden Bankkostnader Not 6 Personalkostnader Löner Arvoden till styrelsen Bilersättningar, skattefria Pensionsförsäkringspreier Lagstadgade arbetsgivaravgifte ,50 kr 1 248,00 kr ,00 kr 3 669,00 kr 7 025,00 kr 2 236,00 kr 5 025,00 kr 1 375,00 kr 9 517,55 kr ,05 kr 219,00 kr 199,00 kr ,81 kr ,14 kr ,95 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 6 663,00 kr 3 557,00 kr 9 855,20 kr ,20 kr 438,00 kr 116,00kr ,00 kr ,17 kr ,00 kr 5 157,00 kr 2 279,00 kr ,1 7 kr ,00 kr 112,00kr 1 247,00 kr ,00 kr ,00 kr Not 7 Anläggningstillgångar Byggnad Ingående anskaffningsvärde Obokning Aktivering Utgående acklerade anskaffningsvärden ,00 kr kr ,00 kr ,00 kr Ingående avskrivningar byggnaden Obokning Arets avskrivningar Utgående acklerade avskrivningar Avskrivning sker ed 1,50% ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ----_-::::2-::8-:-1: ::-4:-':,0:-:0:-;k.;;...r Totalt byggnader och ark ,00 kr ,00 kr Sida 8

10 Org. nr Planeten Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde ark Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde ark Sa Bostadsdel Lokaldel Lokaldel ::1::::2-;;3:;;:00 ;:-;:- 00;:-;0~,0;:-;0:-;kr Not 8 Inteckningslån Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Handelsbanken Räntesats 2,68% 2,89% 3,15% 3,01% 3,01% ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Not 10 Försäkring Fastigheten är fllvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Not 11 Förändring av eget kapital Bndet Insatser Bndet Yttre fond Fritt Balanserat resltat Fritt Arets resltat Belopp vid årets ingång kr kr kr kr överföring till fond enligt stäobeslt Övriga dispositioner Arets resltat kr kr kr kr Belopp vid årets tgång kr kr kr kr Malö denrjj l If 2014 ~ Stefan Wlff Loise Larsson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Malö derd~ l t-z 2014 Thoas Anvelid Aktoriserad revisor Ernst & Yong ij:~~t[ l~~~~ Sida 9

11 Bostadsrättsf ö reningen Ronnebygården Org. nr Kostnads fördelning 2013 Avskrivningar 13% Fastighetsskötsel 6% Underhåll 9% Nettoränta 14% 14% Fastighetsförsäkring 1% El 3% Kabel TV 4% Renhållning 3% Vatten 6% Väre 23%,00 kr ,oo kr ,00 kr f:' r= ,00 kr 50000,00 kr o,ookr fi2ol3 1o 2012 p: J] Fasti Unde Ad i El Vär ghets ål/ ni s ira e sköls tio n ~ g ~ :lf] lj] :: ~ l ::.... J-. J- V alle Ren h K a be Fasli Fas Ii Netto Avsk n ållnin /TV ghets g hets ränta rivnin g försä skatt g ar kring ~ J Sida 10

12

13 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet ed ark och byggnader. Ansvarsförbindelser Åtaganden för föreningen, so i balansräkningen ej finns ed bland sklderna. Borgensförbindelser är ett exepel på ett sådant åtagande. Avskrivning byggnader Fördelning på flera år av anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång så att detta i sin helhet inte belastar ett enda års resltat. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångens livslängd och nyttjande. Avskrivning kan ske efter annitets-etoden eller so rak avskrivning. Den årliga avskrivningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen so gjorts sedan föreningen bildades. Bränsletillägg O ppvärningen inte ingår i årsavgiften, är detta en separat avgift so skall otsvara kostnaderna för ppvärningen av föreningens hs. Tillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan läplig fördelningsgrnd och skall erläggas ånadsvis av föreningens edlear. Fond för inre nderhåll I de fall styrelsen inte besltat annat skall årliga avsättningar göras till bostadsrättshavarnas individella nderhållsfonder. Dessa edel disponeras av bostadsrättshavarna för nderhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resltaträkning so en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar san av satliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavarens fondbelopp länas i saband ed aviseringen varje kvartal. Fond för yttre nderhåll Enligt föreningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens geensaa nderhållsfond. Fonden får tnyttjas för större yttre reparations- och nderhållsarbeten. Kostnadsnivån för nderhåll av föreningens fastighet (nderhållsplan bör finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade edel påverkar storleken på det belopp so avsätts. Den årliga avsättningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. Kortfristiga sklder Sklder so föreningen i regel åste betala ino ett år. Likviditet Med likviditet enas föreningens betalningsberedskap alltså förågan att betala sina sklder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedös geno förhållandet ellan osättningstillgångar och kortfristiga sklder. O osättningstillgångarna otsvara eller är större än de kortfristiga sklderna anses likviditeten god. Långfristiga sklder Sklder so föreningen ska betala först efter ett eller flera år. Osättningstillgångar Osättningstillgångar är likvida edel och tillgångar so ycket snabbt kan ovandlas till kontanter. Räntebidrag Ett statligt bidrag so inskar föreningens räntekostnader på lån på exepelvis obyggnader. Soliditet Betyder långsiktig betalningsföråga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl. föreningens rep.fond i förhållande till sklderna. Specialtlåning Konto för likvida edel so ger högre ränta än kassakontot tack vare att tlåning kan ske på längre sikt. Ställda panter Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, so länats so säkerhet för erhållna lån. Årsavgift Föreningens viktigaste och största inkostkälla. Årsavgiften är edlearnas årliga tillskott av edel so används till de löpande kostnaderna och stadgeenliga avsättningarna. Månadsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grndavgifter och erläggs ånadsvis i förskott.

14 ANSVAR Fördelningen i listan nedan gäller för egendo so föreningen har försett lägenheten ed. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant so tidigare lägenehetsinnehavare låtit installera. = B rf s ansvar = B rh s ansvar BYGGDEL Väggar i lägenheten L ägenhetsavskiljande och bärande vägg Icke bärande vägg Y tskikt på vägg inklsive nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Golv Y tskikt på golv inkl. nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Innertak i lägenheten innertak inklsive nderliggande behandling so krävs för anbringande av ytskiktet Dörrar Y tbehandling tsida ytterdörr Y tterdörr inkl. ytbehandling insida, lister, foder, kar, lås inkl. nycklar, handtag, ringklocka.. Innerdörr Fönster och fönsterdörr Kar och båge Y ttre ålning Glas, spröjs, kitt B eslag, spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslister.. Inre ålning sat ålning ellan bågarna VVS-artiklar.. Avloppsledning ed golvbrnn Kläring Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. B adkar, dschkabin och dschslang. W C -stol Tvättaskin, torktlare, torkskåp, tvättbänk Kall- och varvattenledning inkl. aratr Ventilation och väre V entilationskanaler sat köksfläkt och spiskåpa so tgör del av hsets ventilation V entilationsdon Utlftsdon, springventil ädringsfilter sat filter till köksfläkt och spiskåpa V attenradiatorer, väreledning, ventil, terostat Elektrisk golvväre, handdkstork VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Insidan av avskiljande och bärande vägg, t.ex. tapet och pts, inkl. fktisolerande skikt i våtr T.ex. golvatta, keraiska plattor. B akoliggande fktisolerande skikt, parkettgolv inkl. nderliggande sand T.ex. pts och stckatr B alkongdörr, se särskild rbrik V id byte av dörr ska gällande norer för ljd och brandklassning ppfyllas Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrnn Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten den tjänar fler än den egna lägenheten Målning svarar bostadsrättshavaren för So bostadsrättshavaren har försett lägenheten ed BYGGDEL Kökstrstning Diskaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och ikrovågsgn El-artiklar Säkringsskåp och el-ledningar i lägenheten B elysningsaratr, elttag, ströbrytare och jordfelsbrytare B yte av säkring Förråd, geensaa tryen.. Geensaa tryen Förråd pplåtet ed bostadsrätt och liknande tryen Garage pplåtet ed bostadsrätt Mark, teplats.. Underhåll av ark so inte är pplåten ed bostadsrätt Underhåll av ark pplåten ed bostadsrätt Snöskottning och renhållning Avrinning av dagvatten från takterrass Balkong och altan Målning av balkongtak, sida och tsida av balkongfront Y tbehandling av balkonggolv sat insidan av balkongfront Glas på inglasad balkong/ altan Övrigt B raskain, eldstad, öppen spis, kakelgn R ensning av rökgång för öppen spis.. so föreningen försett lägenheten ed Inredningssnickerier, socklar, foder och lister Kryddställ, badrsskåp, klädhylla och annan fast inredning Torkställning i badr Invändig trappa i lägenheten Anordning för inforationsöverföring B randvarnare VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten I lägenheten och tillhörande tryen Saa regler so för nderhåll av lägenheten Saa regler so för nderhåll av lägenheten O inte annat reglerats i nyttjanderättsavtal ed bostadsrättshavaren. Saa regler so för nderhåll av lägenheten. Skall följa föreningens instrktioner o skötsel. Gäller t.ex. balkong, altan eller teplats Utföres enligt föreningens instrktioner Se fönster, när föreningen försett lgh ed dessa. Ö v- riga fall bör regleras geno avtal ellan brf och brh. Föreningen ansvarar inte för rökgång i kakelgn Ä ven invändig stege till vind Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten * B rf= bostadsrättsförening, B rh= bostadsrättshavare

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Haaren 27 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshs Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer