ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Haaren 27

2 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet ed ark och byggnader. Ansvarsförbindelser Åtaganden för föreningen, so i balansräkningen ej finns ed bland sklderna. Borgensförbindelser är ett exepel på ett sådant åtagande. Avskrivning byggnader Fördelning på flera år av anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång så att detta i sin helhet inte belastar ett enda års resltat. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångens livslängd och nyttjande. Avskrivning kan ske efter annitets-etoden eller so rak avskrivning. Den årliga avskrivningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen so gjorts sedan föreningen bildades. Bränsletillägg O ppvärningen inte ingår i årsavgiften, är detta en separat avgift so skall otsvara kostnaderna för ppvärningen av föreningens hs. Tillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan läplig fördelningsgrnd och skall erläggas ånadsvis av föreningens edlear. Fond för inre nderhåll I de fall styrelsen inte besltat annat skall årliga avsättningar göras till bostadsrättshavarnas individella nderhållsfonder. Dessa edel disponeras av bostadsrättshavarna för nderhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resltaträkning so en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar san av satliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavarens fondbelopp länas i saband ed aviseringen varje kvartal. Fond för yttre nderhåll Enligt föreningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens geensaa nderhållsfond. Fonden får tnyttjas för större yttre reparations och nderhållsarbeten. Kostnadsnivån för nderhåll av föreningens fastighet (nderhållsplan bör finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade edel påverkar storleken på det belopp so avsätts. Den årliga avsättningen påverkar resltaträkningen so en kostnad. Kortfristiga sklder Sklder so föreningen i regel åste betala ino ett år. Likviditet Med likviditet enas föreningens betalningsberedskap alltså förågan att betala sina sklder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedös geno förhållandet ellan osättningstillgångar och kortfristiga sklder. O osättningstillgångarna otsvara eller är större än de kortfristiga sklderna anses likviditeten god. Långfristiga sklder Sklder so föreningen ska betala först efter ett eller flera år. Osättningstillgångar Osättningstillgångar är likvida edel och tillgångar so ycket snabbt kan ovandlas till kontanter. Räntebidrag Ett statligt bidrag so inskar föreningens räntekostnader på lån på exepelvis obyggnader. Soliditet Betyder långsiktig betalningsföråga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl. föreningens rep.fond i förhållande till sklderna. Specialtlåning Konto för likvida edel so ger högre ränta än kassakontot tack vare att tlåning kan ske på längre sikt. Ställda panter Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, so länats so säkerhet för erhållna lån. Årsavgift Föreningens viktigaste och största inkostkälla. Årsavgiften är edlearnas årliga tillskott av edel so används till de löpande kostnaderna och stadgeenliga avsättningarna. Månadsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grndavgifter och erläggs ånadsvis i förskott.

3 Bostadsrättsföreningen Haaren 27 Org. nr Årsredovisning Brf Haaren 27 Org. nr }

4 Bostadsrättsföreningen Haaren 27 Org. nr Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Haaren 27 får häred avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden Styrelse och revisorer Ordinarie ledaöter Åke Lindborg Christina Leche Johan Olsson Marie Lndkvist Ordförande sekreterare Ledaot Ledaot Period l Sppleanter Bodil Wittsell Marie Lndkvist Revisorer Thoas Anvelid, Akt. Rev. Ernst & Yong AB Valberedning Marie Lndkvist Johan Wedeby Saankallande ÖVerlåtelser Av föreningens 18 Lägenheter har nder året 2 st. bytt ägare. Verksaheten 2013 Styrelsen har nder året hållit 15 protokollförda saanträden. Ordinarie föreningsstäa hölls den 23 aj Större ndermul renarationer nder 2013 Hiss renovering, datoriserat effektivare värestyrningssyste, ny tvättaskin. )

5 Bost adsrättsföreningen Haaren 27 Org. nr b7 F as t' ~J h e te nss kik' c Senaste åtgärd Vattenstaar Nya staar Avloppsstaar Relining is ta El Ny elcentral Tak Bytt Fönster Delvis bytade Fasad Pts Balkong Renoverade Väreanläggning Nytt Gård Oläggning År Planerad åtgärd År 2002 Byte Relining rest Oversyn elstigar Reparation/ev. by Styrning iostaller Planer för 2014 Anläggning av exb a avloppsbrnnar på gården, oläggning av stenläggning för att förhinch a fktinträngning i gårdsfasaden. Förvaltning Cyko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens ekonoiska förvaltning. Nlckeltal Rörelsens intäkter (t kr) Resltat efter fondföränd (tkr) Soliditet% * 59% 59% 59% Kassalikviditet% * 115% 126% 194% Årsavgifter snitt/kv (kr) 661 kr 631 kr 595 kr Värekostnad/kv (kr) 117 kr llokr 102 kr Nettoränta/kv (kr) 178 kr 221 kr 211 kr Lån/kv (k.r) kr kr ' % 418% 565 kr 123 kr 130 kr kr * Soliditet Ange1 h w stor andel av tillgångal'da so ä1 1inansierade ed eget kapital. (eget kapi tal/totalt kapital) * Kassalikvidi tet Ange1 den ko1 tsiktiga betal'ngsfljlw ågan (osätt'ngstijlgångar/kortfl'istiga 8klder) Förslag till resltatdisposition Till föringsstäans förfogande står följande edel: Balanserat resltat Åretsresltat Årets fondavsättning enligt stadgarna Årets ianspråktagande av yttrefonden Resterande att balansera i ny räkning , , , , ,24 Vad beträffar föreningens resltat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resltat och balansräkning ed tillhörande noter.

6 Bostadsrättsföreningen Haaren 27 Org. nr Resltaträkning Noter Rörelsens intäkter l Å.J. savgifter och hyror , ,00 Övriga förvaltningsintäkter 4 794, , , ,00 Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel , ,00 Driftskostnader , ,85 Underhållskostnader , ,29 Övriga kostnader , ,60 Personalkostnader , , , ,36 Rörelseresltat före avskrivningar , ,64 A vskrivninga , ,00 Rörelseresltat efter avskrivningar , ,64 Resltat n:~ n fin amialla poster Ränteintäter 1198, ,00 Räntekostnader , , , ,00 Resltat efter finansiella poster , ,36 Årets resltat , ,36 TillälllfSpp./ysl:WJg till resltatrii.kdij:jg Avsättning tijj yttrefond , ,00 Ianspråktaga11de av yttre fondavsl:lttning 82521, , 00 Resltat efler fo.adföränclring enligt förslq till stli.rr , ,96

7 Bostadsrättsf öreningen Haaren 27 Org. nr Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar 7 Materiella anläggningstillgångar Noter Byggnad , ,00 Fastighetsförbättringar , ,00 Mark , ,00 Osättningstillgångar , ,00 Ska ttekontoedel 8 524,00 263,00 S kattefordran 8 272, ,00 Andn kortfristiga fordringar 8 738,00 0,00 Förtbet. kostn. ppl. intäkt , , , ,00 Kassa och bank , ,28 Sa osättningstillgångar , ,28 SUMMA TILLGÅNGAR , ,28 Eget kapital och sklder Eget kapital och sklder 9 Bndet eget kapital Inbetalda insatser , ,00 Upplåtelseavgifter l ,00 l ,00 Yttre fond , ,00 Fhtt eget k apital Balanserat resltat , ,36 Årets resltat , ,36 Långfristiga sklder 8 B , ,28 Lån Bank , , , ,00 Kortfristiga sklder Depositionsavgifter 3 500,00 0,00 Leverantörssklder , ,00 Upplpna tgiftsräntor , ,00 Förthataida avgifter , ,00 Upplpna kostnader , , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,28 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar varav abelånade i dataförvar l l Ansvarsförbindelser Inga Inga ~

8 Bostadsrättsföreningen Haaren 27 Org. nr Noter Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen har pprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnändens allänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade järnrört ed föregående år. Tillgångar och sklder hr. värderats till anskaffningsvärden o inget annat anges nedan. Periodisering av inkoster och tgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har efter individell värdering pptagits till belopp vared de beräknas inflyta. Avskrivning av byggnader sker enligt progresiv plan över 80 år ed en ppskrivning av 3,5464%. Not l Årsavgifter och hyresintäkter 2013 Hyresintäkter lägenheter ,00 Årsavgifter , ,00 ÖVriga intäkter och debiterad~ avgifter Föt seningsavgifter 770,00 Överlåtelseavgifter 2 224,00 Pantsättningsavgift 0,00 Övriga rörelseintäkter l 800,00 N o t 2 Fastighetsskötsel 4 794,00 Fastighetsskötsel extraarbeten ,00 Fastighetsskötsel ,00 SUidning 0,00 Extern tillsyn besiktningar 0,00 Hissbesiktning l 543, ,00 Not 3 Underhållskostnader Rep geens ytrfl'vätttrstnin 0,00 Underhåll av dörrar/portar 0,00 Rep. Va, sanitet 0,00 Underhåll hiss ,00 Rep. fönster 0,00 Rep övrigt te/trädgårdskost 0,00 Underhåll av skador 0,00 Underhåll övrigt 0, , , , ,00 350, ,00 440,00 0, , , , , , , , , , , ,00 l 921, , , , ,29 Il

9 Bostadsrättsföreningen Haaren 27 Org. nr Not 4 Driftskostnader El kostnad Värekostnader Vatten och avlopp Soptöning Safällighetskostnader Fastig. försäkringspreie Kabel tv/ bredband Ovriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Förbrkningsinv. & förbrkning Förbrkningsaterial Not 5 Övriga rörelsekostnader Kontorsaterial och trycksaker Förvaltningskostnader övrigt Revisionsarvoden externa Kostnad öten/stäa Förvaltningskostnad Konsltarvoden Bankkostnader Inkasso l Påinnelseavg. Not 6 Personalkostnader AJ:voden till styrelsen Bilersättningr:, skattefria Sociala avgifter , , ,21 l 423, , , ,00 0, ,00 0, , ,02 0, , ,00 0, , , ,00 223, , ,00 387, , , , , , , , , ,00 l 719, , , , ,85 l 459, , ,00 432, ,00 855,00 87,00 0, , ,00 l 026, , ,62 Not 7 Byggnader och ark Fastighetsbeteckning Har:en 27 Fastigheten består av Antallägenheter 18 Boarea (kv) l 066 Taxeringsvät de byggnad Bostadsdel Taxeringsvärde ark Bostadsdel Fastighetsen är fllvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar

10 Bostadsrättsföreningen Haaren 27 Org. nr Byggnad Anskaffningsvärde byggnad , ,00 Ingående avskrivningsvärde byggnad Årets avskrivning AckwnJerade avskrivnjngar A vskiivning har skett ed O, 661% , , , , ,00 Fastighetsförbättring 40 års Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde ,00 l , , ,00 Ingående avskrivningsvärde förbättring Årets avskxivning Acktn lerade avskrivrngar A vsklivning har skett ed 2, 5% , , , , , ,00 Fastighetsfårbättring 20 års Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde , , , ,00 Ingående avskrivningsvärde förbättring Årets avskrivning Ackwn Jerade avskrivrngar A vs.k.jivning ha1 skett ed 5% , , , , , ,00 Mark Ingående anskaffningsvärde , ,00 Totalt byggnader och ark , ,00 Not 8 Inteckningslån SBAB stadshypotek stadshypotek Salån Räntesats Villkorsändringsdag 3,62% ,29% ,27% , ,00 l ,00 l ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 J

11 Bostadsrättsföreningen Haaren 27 Org. nr Not 9 Förändring av eget ka:gital Bndet Insatser Bndet Upplåtelse avgifter Bndet Yttre fondbehålin Fritt Balanserat Resltat Fritt Årets resltat Vid årets ingång Årets rörelser Överföring enligl stäa Återföring av fondedel Årets resltat l Vid årets tgång l Helsingborg den Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits \Zj - ZOl~ Thoas Anvelid, Akt. Rev. Ernst & Yong AB

12 Bostadsrättsföreningen Haaren 27 Org. nr Diagra o Fastighetsskötsel 7% Nettoränta--..._ 24% ~ Underhåll 13% Personalkostnader 4% Fastighet sskatt % Övriga kostnader 7% Fastighetsförsäkring 1% Kabel TV/gredand 0% Renhållning 0% 5% 4% Väre 16%

13 llll llilllllil ll lllilll"'"'' i!/ ERNST & YOUNG Er nst & Yong AB Box Malö Besöksadress: Torggatan 4 Tfn: Fax: E-post: styrelsens säte - stockhol Org.nr B73 Revisionsberättelse Till föreningsstäan i Brf Haaren 27, org.nr Rapport o årsredovisning en Jag har reviderat årsredovisningen för Brf Haaren 27 för år styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen so har ansvaret för att pprätta en årsredovisning so ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll so styrelsen bedöer är nödvändig för att pprätta en årsredovisning so inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att ttala ig o årsredovisningen på grndval av in revision. Jag har tfört revisionen enligt International standards on Aditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav sat planerar och tför revisionen för att ppnå rilig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att geno olika åtgärder inhäta revisionsbevis o belo pp och annan inforation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder so ska tföras, bland annat geno att bedöa riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen so är relevanta för hr föreningen pprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild l syfte att tfora granskningsåtgä rd er so är ändaålsenliga ed hänsyn till oständigheterna, en inte i syfte att göra ett ttalande o effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en tvä rdering av änd aålsenligheten i de redovisningsprinciper so har använts och av rili gheten i styrelsens ppskattningar i redovisningen, likso en tvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis j ag har inhätat ä r tillräckliga och ändaålsenliga so grnd för ina ttalanden. Uttalanden Enligt in ppfattning har årsredovisningen pprättats i enlighet ed årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av fören ingens finansiella ställning per den 31 deceber 2013 och av dess finansiella resltat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättel sen är förenlig ed årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstäan fastställer resltaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport o andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver in revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens resltat sat styrelsens förvaltning för Brf Haaren 27 för år styrelsens ansvar Det är styrelsen so har ansvaret för försiaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlst. och det är styrelsen so har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättsiagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att ed rilig säkerhet ttala ig o förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förl st och o förvaltningen på grndval av in revision. Jag har tfört revisionen enligt god revisionssed 1 Sverige. So nderlag för itt ttalande o styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlst har jag granskat o försiaget är förenligt ed bostadsrättslagen. So nderlag för itt ttalande o ansvarsfrihet har jag töver in revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslt, åtgärder och förhåll anden i föreningen för att knna bedö a o någon styrelseledaot är ersättningsskyldig ot föreningen. Jag har även granskat o någon styrelseledaot på annat sätt har handlat i strid ed bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhätat är tillräckliga och ändaålsenliga so grnd för ina ttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstäan disponerar resltatet enligt försiaget i förva ltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledaöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malöden //; ( 2014 Ernst & Yon g AB Thoas Anvelid Aktoriserad revisor Medle i Ernst & Yong Global Liit ed

14

15 ANSVAR Fördelningen i listan nedan gäller för egendo so föreningen har försett lägenheten ed. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant so tidigare lägenehetsinnehavare låtit installera. = Brf s ansvar = Brh s ansvar BYGGDEL Väggar i lägenheten Lägenhetsavskiljande och bärande vägg Icke bärande vägg Ytskikt på vägg inklsive nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Golv Ytskikt på golv inkl. nderliggande behandling so krävs för att anbringa ytskiktet Innertak i lägenheten innertak inklsive nderliggande behandling so krävs för anbringande av ytskiktet Dörrar Ytbehandling tsida ytterdörr Ytterdörr inkl. ytbehandling insida, lister, foder, kar, lås inkl. nycklar, handtag, ringklocka.. Innerdörr Fönster och fönsterdörr Kar och båge Yttre ålning Glas, spröjs, kitt Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslister.. Inre ålning sat ålning ellan bågarna VVS-artiklar.. Avloppsledning ed golvbrnn Kläring Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. Badkar, dschkabin och dschslang. WC-stol Tvättaskin, torktlare, torkskåp, tvättbänk Kall- och varvattenledning inkl. aratr Ventilation och väre Ventilationskanaler sat köksfläkt och spiskåpa so tgör del av hsets ventilation Ventilationsdon Utlftsdon, springventil Vädringsfilter sat filter till köksfläkt och spiskåpa Vattenradiatorer, väreledning, ventil, terostat Elektrisk golvväre, handdkstork VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Insidan av avskiljande och bärande vägg, t.ex. tapet och pts, inkl. fktisolerande skikt i våtr T.ex. golvatta, keraiska plattor. Bakoliggande fktisolerande skikt, parkettgolv inkl. nderliggande sand T.ex. pts och stckatr Balkongdörr, se särskild rbrik Vid byte av dörr ska gällande norer för ljd och brandklassning ppfyllas Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrnn Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten O den tjänar fler än den egna lägenheten Målning svarar bostadsrättshavaren för So bostadsrättshavaren har försett lägenheten ed BYGGDEL Kökstrstning Diskaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och ikrovågsgn El-artiklar Säkringsskåp och el-ledningar i lägenheten Belysningsaratr, elttag, ströbrytare och jordfelsbrytare Byte av säkring Förråd, geensaa tryen.. Geensaa tryen Förråd pplåtet ed bostadsrätt och liknande tryen Garage pplåtet ed bostadsrätt Mark, teplats.. Underhåll av ark so inte är pplåten ed bostadsrätt Underhåll av ark pplåten ed bostadsrätt Snöskottning och renhållning Avrinning av dagvatten från takterrass Balkong och altan Målning av balkongtak, sida och tsida av balkongfront Ytbehandling av balkonggolv sat insidan av balkongfront Glas på inglasad balkong/altan Övrigt Braskain, eldstad, öppen spis, kakelgn Rensning av rökgång för öppen spis.. so föreningen försett lägenheten ed Inredningssnickerier, socklar, foder och lister Kryddställ, badrsskåp, klädhylla och annan fast inredning Torkställning i badr Invändig trappa i lägenheten Anordning för inforationsöverföring Brandvarnare VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten I lägenheten och tillhörande tryen Saa regler so för nderhåll av lägenheten Saa regler so för nderhåll av lägenheten O inte annat reglerats i nyttjanderättsavtal ed bostadsrättshavaren. Saa regler so för nderhåll av lägenheten. Skall följa föreningens instrktioner o skötsel. Gäller t.ex. balkong, altan eller teplats Utföres enligt föreningens instrktioner Se fönster, när föreningen försett lgh ed dessa. Övriga fall bör regleras geno avtal ellan brf och brh. Föreningen ansvarar inte för rökgång i kakelgn Även invändig stege till vind Till de delar so är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten * Brf=bostadsrättsförening, Brh=bostadsrättshavare

16 Erbjdande från Länsförsäkringar Skåne D är en av ånga i Skåne so bor i en bostadsrättsförening so förvaltas av CYMKO. I saarbete ed Länsförsäkringar Skåne kan CYMKO erbjda dig so bostadsrättshavare bra pris och villkor på din heförsäkring. Ring eller skicka e-post till ig så hjälper jag dig ed försäkringarna. Telefon: E-post: Malö Lnd Helsingborg Ystad Ängelhol Vi har plats för fler nöjda knder Vi tror på ett personligt engageang och en lokal närvaro. Hos oss hittar d ett koplett tbd av banktjänster. Välkoen! Nöjdast knder i år igen! * *Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2013 har Handelsbanken, återigen, nöjdast knder av de stora bankerna i Sverige: Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Västra Hanen, tel handelsbanken.se/alo_vastrahanen HUVUDKONTOR - MALMÖ Masttorget 6, Box 8027, MALMÖ Förvaltning: Mäklarna: Fax: E-post:

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshs Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer