ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Havsljuset 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Havsljuset 2"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Havsljset 2

2 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar s är avsedda för långvarigt brk in föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet ed ark ch byggnader. Ansvarsförbindelser Åtaganden för föreningen, s i balansräkningen ej finns ed bland sklderna. Brgensförbindelser är ett exepel på ett sådant åtagande. Avskrivning byggnader Fördelning på flera år av anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång så att detta i sin helhet inte belastar ett enda års resltat. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångens livslängd ch nyttjande. Avskrivning kan ske efter annitets-etden eller s rak avskrivning. Den årliga avskrivningen påverkar resltaträkningen s en kstnad. I balansräkningen visas den ttala avskrivningen s gjrts sedan föreningen bildades. Bränsletillägg O ppvärningen inte ingår i årsavgiften, är detta en separat avgift s skall tsvara kstnaderna för ppvärningen av föreningens hs. Tillägget fördelas efter varje lägenhets strlek eller annan läplig fördelningsgrnd ch skall erläggas ånadsvis av föreningens edlear. Fnd för inre nderhåll I de fall styrelsen inte besltat annat skall årliga avsättningar göras till bstadsrättshavarnas individella nderhållsfnder. Dessa edel dispneras av bstadsrättshavarna för nderhåll ch förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resltaträkning s en kstnad. Fndbelppet enligt balansräkningen visar san av satliga bstadsrätters tillgdhavanden. Uppgift för den enskilde bstadsrättshavarens fndbelpp länas i saband ed aviseringen varje kvartal. Fnd för yttre nderhåll Enligt föreningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens geensaa nderhållsfnd. Fnden får tnyttjas för större yttre reparatins ch nderhållsarbeten. Kstnadsnivån för nderhåll av föreningens fastighet (nderhållsplan bör finnas) ch behvet att värdesäkra tidigare fnderade edel påverkar strleken på det belpp s avsätts. Den årliga avsättningen påverkar resltaträkningen s en kstnad. Krtfristiga sklder Sklder s föreningen i regel åste betala in ett år. Likviditet Med likviditet enas föreningens betalningsberedskap alltså förågan att betala sina sklder i rätt tid. Gd eller dålig likviditet bedös gen förhållandet ellan sättningstillgångar ch krtfristiga sklder. O sättningstillgångarna tsvara eller är större än de krtfristiga sklderna anses likviditeten gd. Långfristiga sklder Sklder s föreningen ska betala först efter ett eller flera år. Osättningstillgångar Osättningstillgångar är likvida edel ch tillgångar s ycket snabbt kan vandlas till kntanter. Räntebidrag Ett statligt bidrag s inskar föreningens räntekstnader på lån på exepelvis byggnader. Sliditet Betyder långsiktig betalningsföråga. Att en förening har hög sliditet innebär att den har strt eget kapital inkl. föreningens rep.fnd i förhållande till sklderna. Specialtlåning Knt för likvida edel s ger högre ränta än kassakntt tack vare att tlåning kan ske på längre sikt. Ställda panter Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, s länats s säkerhet för erhållna lån. Årsavgift Föreningens viktigaste ch största inkstkälla. Årsavgiften är edlearnas årliga tillsktt av edel s används till de löpande kstnaderna ch stadgeenliga avsättningarna. Månadsavgiften är i regel fördelad efter bstadsrätternas grndavgifter ch erläggs ånadsvis i försktt.

3 Arsredvisning för Brf Havsljset 2 Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resltaträkning Balansräkning Ställda säkerheter ch ansvarsförbindelser Tilläggspplysningar Upplysningar till resltaträkningen Upplysningar till balansräkningen Underskrifter Kassaflödesanalys (reviderad bilaga) Sida Bilaga 1

4

5 Brf Havsljset 2 1 (10) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Havsljset 2, får häred avge årsredvisning för 2014, föreningens förvaltning för tiden Verksaheten Föreningens verksahet Styrelse ch revisr Ordinarie ledaöter Ty Halen Carina Opasiak Ingear Mårtenssn Sppleanter Jan Anderssn Lars Larssn Revisr Birthe Sjögren, YREV AB Valberedning Mats Ageberg Eva Olssn Ordförande sekreterare Kassör Perid Överlåtelser Av föreningens 26 lägenheter ch 3 lkaler var 1 lägenhet såld, Händelser nder 2014 av väsentlig betydelse_ Styrelsen har nder året haft 6 prtkllförda saanträden. Arsstäan avhölls i början av aj ånad. Under hösten förek höststrar ed vindstyrkr närare rkannivå. Vid någt av dessa tillfällen har röklckan öppnats, varvid all lägenhetsventilatin avstannat ch ett frktansvärt ljd inträffat ed ndertryck i lägenheten. Underhållskstnaden har ökat ed 30 kkr för 2014, berende på reparatin av inbrttsskadr ch tryckningar p.g.a. strskadr. Söndagen efter lcia rdnades glöggträff i entreplanet för alla lägenhetsinnehavare. En jlgran har varit ppsatt nder jlhelgen. l våras tg Bkföringsnänden ett beslt att bstadsrättsföreningar åste tilläpa linjär avskrivning i stället för s tidigare prgressiv avskrivning av fastighetsvärdet. Den ekniska plan s presenterades för bstadsrättsföreningen Havsljset 2 visade en avskrivningsnivå på kr för de näraste fe åren från inflyttning, en ed de nya avskrivningsreglerna, åste denna öka till kr per år. Styrelsens har därför besltat att höja årsavgiften ed 5 prcent fr , för att inska nderskttet. Detta blir den första höjningen av årsavgiften sedan inflyttningen. Styrelsen har ckså diskterat att till i början av nästa år kalla till extra årsöte för att anpassa stadgarna till de nya förtsättningar ed linjär avskrivning. Det har sedan inflyttningen varit fe elfel i fastigheten, s allvarligt drabbat lägenhetsinnehavaren av elfelet. styrelsen har anält elfelen till Midrc ch krävt en förlängd garanti avseende elfel.

6 Brf Havsljset 2 2(10) Fastigheten Fastigheten ppfördes nder 2012 ed inflyttning från Föreningen har änn ej gjrt pp en feårsbdget ch nderhållsplan. Under året har vid terrazzglven slipats. Dessa håller frtfarande en kvalitetsnivå s abslt inte är gdkänd. Förhandlingar pågår ed Midrc kpensatinens strlek. Under året har dörrstängaren ellan garage/källar-slss ch trapphs vid ånga tillfällen hppat r sit1 läge ch ej fngerat. Midrc har hävdat att detta inte är ett garantiärende, vilket styrelsen hävdar. Fllvärdesförsäkring är tecknad i Länsförsäkringar Skåne. Föreningen är edle i Havsljsets Safällighetsföreningen ch andelstalet är 26/108 delar. Teknisk förvaltning Föreningen ker att byta från FastighetsTeaet till HSB Malö fr Eknisk förvaltning Föreningen anlitar Cyk. SBA (Systeatiskt brandskyddsarbete) Arbetet pågår ed att ta fra SBA, s beräknas var klar vid halvårsskiftet Hesida Bstadsrättsföreningen har en hesida, där hvdelen av all infnnatin är salad. Förvaltning CYMKO Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens ekniska förvaltning. Flerårsöversikt Nettsättning Resltat efter finansiella pster sliditet,% Arsavgifter snitt/kv (kr) Vännekstnad/kv (kr) Lån/kv (kr) Nettränta/kv (kr) Resltatdispsitin styrelsen föreslår att till förfgande stående edel: balanserat resltat årets resltat Belpp i kr Ttalt dispneras för årets fndavsättning enligt stadgarna balanseras i ny räkning Föreningens resltat ch ställning fragår av efterföljande resltat- ch balansräkningar ed tilläggspplysningar.

7 Brf Havsljset 2 3(10) Resltaträkning Belpp i kr Nt Rörelseintäkter.. Nettsättning Övriga rörelseintäkter Sa rörelseintäkter Rörelsekstnader Fastighetskstnader 3,4, Övriga externa kstnader Persnalkstnader Av- ch nedskrivningar av ateriella ch iateriella anläggningstillgångar Sa rörelsekstnader Rörelseresltat Finansiella pster Övri ga ränteintäkter ch liknande resltatpster Räntekstnader ch liknande resltatpster Sa finansiella pster Resltat efter finansiella pster Bksltsdispsitiner Övriga bksltsdispsitiner Sa bksltsdispsitiner Resltat före skatt Skatter Arets resltat

8 Brf Havsljset 2 4(1 0) Balansräkning Belpp i kr Nt TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader ch ark Sa ateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i safälligheten Sa finansiella anläggningstillgångar Sa anläggningstillgångar Osättningstillgångar Krtfristiga frdringar Kndfrdringar Övriga frdringar Förtbetalda kstnader ch pplpna intäkter Sa krtfristiga frdringar Kassa ch bank Kassa ch bank Sa kassa ch bank Sa sättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR

9 Brf Havsljset 2 5(10) Balansräkning Belpp i kr Nt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bndet eget kapital Inbetalda insatser Yttre fnd Sa bndet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resltat Arets resltat Sa fritt eget kapital Sa eget kapital Långfristiga sklder Övriga sklder till kreditinstitt 10,11 Sa långfristiga sklder Krtfristiga sklder Leverantörssklder skattesklder Övriga sklder Upplpna kstnader ch förtbetalda intäkter Sa krtfristiga sklder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter ch ansvarsförbindelser ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Sa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Sa ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Brf Havsljset 2 6(10) Tilläggspplysningar Redvisningsprinciper Arsredvisningen är pprättad i enlighet ed årsredvisningslagen ch BFNAR 2009:1 Arsredvisning i indre ekniska föreningar. Arsredvisningen pprättas för första gången i enlighet ed B FN AR 2009:1 Arsredvisning i indre ekniska föreningar, vilket kan innebära en bristande jäförbarhet ellan räkenskapsåret ch det närast föregående räkenskapsåret. Jäförelsetalen har inte räknats. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på rsprngliga anskaffningsvärden inskat ed bkfört restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tilläpas: Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader Prcent per år 0,8333 Upplysningar till resltaträkning Nt 1 Arsavgifter Arsavgifter ch Hyresintäkter Arsavgifter Arsavgift Lkal Div.avgift splikt Arsavgift Lkal splikt Bredband Avstäning avgifter Nt 2 Övriga intäkter ch debiterade avgifter El kstnader debiterade Värerkstnader debiterade Vattenavgifter debiterade Förseningsavgifter intäkter Överlåtelseavgifter Pantsättningsavgift Örestjäning Övriga rörelseintäkter Intäktskrrigeringar

11 Brf Havsljset 2 7(10) Sa Nt 3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel extraarbeten Fastighetsskötsel enligt avtal städning Hissbesiktning Sa Nt 4 Reparatin ch nderhåll Underhåll hiss Underhåll av lås Underhåll av skadr Sa Nt 5 Övriga rörelsekstnader El kstnad Värekstnad Vatten ch avlpp Sptöning Fastig. försäkringspreie Övriga fastighetskstnader Kabel TV Bredband ch internet avgift Fastighetsskatt Sa Nt 6 Externa rörelsekstnader Förbrkningsaterial Förvaltningskstnader övrigt Revisinsarvden externa Kstnad öten/stäa Förvaltningskstnad Inkass- l Påinnelseavg. 500 Bankkstnader ADB-tjänster Sa

12 Brf Havsljset 2 8(10) Nt 7 Persnalkstnader Löner, andra ersättningar ch sciala kstnader styrelsearvde Sciala kstnader Sa Upplysningar till balansräkning Nt 8 Byggnader ch ark Acklerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar Acklerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Arets avskrivning enligt plan Mark Redvisat värde vid årets slt Nt 9 Andelar i safälligheten Andelar i safälligheten Redvisat värde vid årets slt Nt 10 Inteckningslån Räntesats SBAB 2,97 SBAB 3,42 SBAB 3,74 Villkrsändringsdag

13 Brf Havsljset 2 9(10) Nt 11 Övriga sklder, lång- ch krtfristiga Förfalltidpnkt, 1-5 år från balansdagen Förfalltidpnkt, senare än fe år från balansdagen Nt 12 Eget kapital Belpp vid Arets ingång Inbetalda insatser Yttre fnd Balanserat resltat Arets resltat Dispsitin enl årsstäbeslt lanspråktagande av yttre fnd Arets resltat Belpp vid årets slt Underskrifter Min revisinsberättelse har länats den ~ IJ-f 2015

14 l (2) Revisin s berättelse Till föreningsstäan i Bstadsrättsföreningen Havsljset 2 Org.nr Rapprt årsredvisningen Jag har tfört en revisin av årsredvisningen för Bstadsrättsföreningen Havsljset 2 för räkenskapsåret Styrelsens ansvarför årsredvisningen Det är styrelsen s har ansvaret för att pprätta en årsredvisning s ger en rättvisande bild enligt årsredvisningslagen ch för den interna kntrll s styrelsen bedöer är nödvändig för att pprätta en årsredvisning s inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Revisrns ansvar Mitt ansvar är att ttala ig årsredvisningen på grndval av in revisin. Jag har tfört revisinen enligt Internatinal Standards n Aditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav sat planerar ch tför revisinen för att ppnå rilig säkerhet att årsredvisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar att gen lika åtgärder inhäta revisinsbevis belpp ch annan inf1atin i årsredvisningen. Revisc väljer vilka åtgärder s ska tföras, bland annat gen att bedöa riskerna för väsentliga fe laktigheter i årsredvisningen, vare sig dessa berr på egentligheter e ller på fel. Vid denna riskbedöning beaktar revisrn de delar av den inteakntrllen s är relevanta för hr föreningen pprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att tfra granskningsåtgärder s är ändaålsenliga ed hänsyn till ständighetea, en inte i syfte att göra ett ttalande effektiviteten i föreningens interna kntrll. En revisin innefattar ckså en tvärdering av ändaålsenligheten i de redvisningsprinciper s har använts ch av riligheten i styrelsens ppskattningar i redvisningen, liks en tvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Jag anser att de revisinsbevis jag har inhätat är tillräckliga ch ändaålsenliga s gnd för ina ttalanden. Uttalanden Enligt in ppfattning har årsredvisningen pprättats i enlighet ed årsredvisningslagen ch ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den ch av dess finansiella resltat fö r året enligt årsredvisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig ed årsredvisningens övriga delar. Jag tillstyrker därfr att föreningsstäan fastställer resltaträkningen ch balansräkningen fr föreningen. Bstadsrättsföreningen Havsljset 2, Org.nr

15 Rapprt andra krav enligt lagar ch andra författningar Utöver in revisin av årsredvisningen har jag även tfört en revisin av förslaget till di spsitiner beträffande föreningens vinst eller förlst sat styrelsens förvaltning får Bstadsrättsföreningen Havsljset 2 för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen s har ansvaret för fårslaget ti ll dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlst, ch det är styrelsen s har ansvaret får förvaltningen enligt bstadsrättslgen. Revisrns ansvar Mitt ansvar är att ed rilig säkerhet ttala ig förslaget till dispsitiner beträffande fåreningens vinst eller förlst ch förvaltningen på grndval av in revisin. Jag har tfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. S nderlag för itt ttalande styrelsens förslag till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlst har jag granskat förslaget är förenligt ed bstadsrättslagen. S nderlag för itt ttalande ansvarsfrihet har jag töver in revisin av årsredvisningen granskat väsentliga beslt, åtgärder ch förhållanden i föreningen för att knna bedöa någn styrelseledat är ersättningsskyldig t föreningen. Jag har även granskat någn styrelseledat på annat sätt har handlat i strid ed årsredvisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisinsbevis jag har inhätat är tillräckliga ch ändaålsenliga s gnd tör ina ttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstäan behandlar förlsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledaöter ansvarsfrihet får räkenskapsåret. 2 (2) Ystad tfts/h ~ trt 1e JOgren Gdkänd revisr Bstadsrättsföreningen Havslj set 2, Org.nr 7696 J

16

17 Brf Havsljset 2 10(10) Kassaflödesanalys Belpp i kr Den löpande verksaheten Resltat efter finansiella pster Jsteringar för pster s inte ingår i kassaflödet, Kassaflöde från den löpande verksaheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+)av rörelsefrdringar Ökning(+)/Minskning (-)av rörelsesklder Kassaflöde från den löpande verksaheten Investeringsverksaheten Kassaflöde från investeringsverksaheten Finansieringsverksaheten Kassaflöde från finansieringsverksaheten Arets kassaflöde Likvida edel vid årets början Likvida edel vid årets slt

18

19 ANSVAR Fördelningen i listan nedan gäller för egend s föreningen har försett lägenheten ed. Bstadsrättshavaren svarar alltid för egna installatiner ch sådant s tidigare lägenehetsinnehavare låtit installera. = Brf s ansvar = Brh s ansvar BYGGDEL Väggar i lägenheten Lägenhetsavskiljande ch bärande vägg Icke bärande vägg Ytskikt på vägg inklsive nderliggande behandling s krävs för att anbringa ytskiktet Glv Ytskikt på glv inkl. nderliggande behandling s krävs för att anbringa ytskiktet Innertak i lägenheten innertak inklsive nderliggande behandling s krävs för anbringande av ytskiktet Dörrar Ytbehandling tsida ytterdörr Ytterdörr inkl. ytbehandling insida, lister, fder, kar, lås inkl. nycklar, handtag, ringklcka.. Innerdörr Fönster ch fönsterdörr Kar ch båge Yttre ålning Glas, spröjs, kitt Beslag, spanjlett, handtag, gångjärn, tätningslister.. Inre ålning sat ålning ellan bågarna VVS-artiklar.. Avlppsledning ed glvbrnn Kläring Tvättställ, blandare, vattenlås, avstängningsventil, bttenventil ch packning. Badkar, dschkabin ch dschslang. WC-stl Tvättaskin, trktlare, trkskåp, tvättbänk Kall- ch varvattenledning inkl. aratr Ventilatin ch väre Ventilatinskanaler sat köksfläkt ch spiskåpa s tgör del av hsets ventilatin Ventilatinsdn Utlftsdn, springventil Vädringsfilter sat filter till köksfläkt ch spiskåpa Vattenradiatrer, väreledning, ventil, terstat Elektrisk glvväre, handdkstrk VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Insidan av avskiljande ch bärande vägg, t.ex. tapet ch pts, inkl. fktislerande skikt i våtr T.ex. glvatta, keraiska plattr. Bakliggande fktislerande skikt, parkettglv inkl. nderliggande sand T.ex. pts ch stckatr Balkngdörr, se särskild rbrik Vid byte av dörr ska gällande nrer för ljd ch brandklassning ppfyllas Föreningen ansvarar för rensning av avlppsledning, brh svarar för rensning av glvbrnn Till de delar s är synliga i lägenheten ch bara försörjer den egna lägenheten O den tjänar fler än den egna lägenheten Målning svarar bstadsrättshavaren för S bstadsrättshavaren har försett lägenheten ed BYGGDEL Kökstrstning Diskaskin, diskbänk, kyl ch frys, spis ch ikrvågsgn El-artiklar Säkringsskåp ch el-ledningar i lägenheten Belysningsaratr, elttag, ströbrytare ch jrdfelsbrytare Byte av säkring Förråd, geensaa tryen.. Geensaa tryen Förråd pplåtet ed bstadsrätt ch liknande tryen Garage pplåtet ed bstadsrätt Mark, teplats.. Underhåll av ark s inte är pplåten ed bstadsrätt Underhåll av ark pplåten ed bstadsrätt Snöskttning ch renhållning Avrinning av dagvatten från takterrass Balkng ch altan Målning av balkngtak, sida ch tsida av balkngfrnt Ytbehandling av balkngglv sat insidan av balkngfrnt Glas på inglasad balkng/altan Övrigt Braskain, eldstad, öppen spis, kakelgn Rensning av rökgång för öppen spis.. s föreningen försett lägenheten ed Inredningssnickerier, scklar, fder ch lister Kryddställ, badrsskåp, klädhylla ch annan fast inredning Trkställning i badr Invändig trappa i lägenheten Anrdning för infratinsöverföring Brandvarnare VEMS ANMÄRKNING ANSVAR? Till de delar s är synliga i lägenheten ch bara försörjer den egna lägenheten I lägenheten ch tillhörande tryen Saa regler s för nderhåll av lägenheten Saa regler s för nderhåll av lägenheten O inte annat reglerats i nyttjanderättsavtal ed bstadsrättshavaren. Saa regler s för nderhåll av lägenheten. Skall följa föreningens instrktiner skötsel. Gäller t.ex. balkng, altan eller teplats Utföres enligt föreningens instrktiner Se fönster, när föreningen försett lgh ed dessa. Övriga fall bör regleras gen avtal ellan brf ch brh. Föreningen ansvarar inte för rökgång i kakelgn Även invändig stege till vind Till de delar s är synliga i lägenheten ch bara försörjer den egna lägenheten * Brf=bstadsrättsförening, Brh=bstadsrättshavare

20 HUVUDKONTOR - MALMÖ Masttrget 6, Bx 8027, MALMÖ Förvaltning: Mäklarna: Fax: E-pst:

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Skansen 3

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Skansen 3 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Skansen 3 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Vargen 3

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Vargen 3 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Vargen 3 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Förklaringar från A-O

Förklaringar från A-O Brf. Lillbragden ÅRSREDOVISNING 2014 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Kungsurnan

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Kungsurnan ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Kngsrnan Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Dadeln 24

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Dadeln 24 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Dadeln 24 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Ronnebygården

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Ronnebygården ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Ronnebygården Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Södra Friluftstaden nr 4

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Södra Friluftstaden nr 4 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Södra Frilftstaden nr 4 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Konduktören 5

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Konduktören 5 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Kondktören 5 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Älghornet

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Älghornet ÅRSREDOVISNING Brf. Älghornet Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Sjöbjörnen

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Sjöbjörnen ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Sjöbjörnen Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Altonahuset

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Altonahuset ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Altonahset Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Grönskan

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Grönskan ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Grönskan Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Hammaren 27 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Haaren 27 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Astern

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Astern ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Astern Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Kommendören

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Kommendören ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Koendören Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Apelgården ver II

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Apelgården ver II ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Apelgården ver II Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Syrenen

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Syrenen ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Syrenen Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ronnebygården Org. nr 746000-2657. Arsredovisning 2013. Brf. Ronnebygården

Bostadsrättsföreningen Ronnebygården Org. nr 746000-2657. Arsredovisning 2013. Brf. Ronnebygården Org. nr 746000-2657 Arsredovisning 2013 Brf. Ronnebygården s Org. nr746000-2657 Arsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Ronnebygården får häred avge följande årsredovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Svenstorp 2

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Svenstorp 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Svenstorp 2 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Lönnen

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Lönnen ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Lönnen Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Humlegård i Bjärred

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Humlegård i Bjärred ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Humlegård i Bjärred Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Byggmästaren

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Byggmästaren ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Byggästaren Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshus ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Erikshs Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skeppsbyggaren

Bostadsrättsföreningen Skeppsbyggaren Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Skeppsbyggaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

Gränsdragningslista Brf Barisen

Gränsdragningslista Brf Barisen Gränsdragningslista Brf Barisen Fördelning i listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett lägenhetern med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Prinsen 5

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Prinsen 5 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Prinsen 5 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Solrosen 58

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Solrosen 58 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf. Solrosen 58 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

BRF Kaptenen i Karlstad

BRF Kaptenen i Karlstad Årsredovisning för BRF Kaptenen i Karlstad Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716438-9319 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma

Läs mer

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr

Årsredovisning. BRF TORNHUSET 1/ / Org nr Årsredovisning BRF TORNHUSET 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 769606-7193 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Drabbats av en skada? HSB Malmö

Drabbats av en skada? HSB Malmö Drabbats av en skada? HSB Malmö Rutinerna i denna trycksak gäller endast de föreningar som har tecknat en fastighetsförsäkring genom HSB Malmö Gäller från 2017-01-01 Till dig som ska anmäla en skada vem

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Röda stugans smycke

Årsredovisning. Brf Röda stugans smycke 1(9) Årsredovisning Brf Röda stugans smycke Styrelsen för Brf Röda stugans smycke får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsföreningen Egen Härd upa

Bostadsföreningen Egen Härd upa Årsredovisning för Bostadsföreningen Egen Härd upa Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer