Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0"

Transkript

1 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax :

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT... 3 QE FLÄKTAR... 3 QF VÄRMEVÄXLARE... 4 QFB VÄRMEVÄXLARE LUFT-LUFT E D... 4 QFC VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D... 4 QGB LUFTFILTER... 5 QHB LUFTFUKTARE... 5 QJB LUFTSPJÄLL... 5 QL VENTILATIONSKANALER M M... 5 QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION... 6 QM LUFTDON M M... 6 QMB UTELUTSDON... 6 QMC TILLUTSDON... 7 QME FRÅNLUFTSDON... 7 RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER... 8 UGB MÄTARE FÖR TEMPERATUR... 8 YTC.157 PROVNING AV LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 8

3 3(8) Dessa tekniska anvisningar gäller som komplement till 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM. Dessa anvisningar utgör ett stöd i projekteringen. Anvisningarna baseras på AMA VVS & Kyl 09 samt RA VVS & Kyl 09. Anvisningar som är införda i detta dokument utgör krav utöver anvisningarna i AMA. Rubriker som saknar kommentarer innebär att AMA gäller som helhet. Där rubriker saknas finns kommentarer införda högre i hearkin. För avsteg i anvisningar fodras att ändringen blir protokollförd i projekteringsmöte samt godkänd av teknikansvarig på Landstingsservice. 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM System bör delas upp avdelningsvis där temperaturkrav, hygeinkrav etc beaktas. Exempelvis skall infektionsavdelningar alltid förses med egna separata system. Operationssalar skall betjänas med separata system där temperaturer kan regleras i respektive luftbehandlingsaggregat. System med variabelt luftflöde i rum övervägs för erhållande av optimal ekonomi och energibesparing samt för möjlighet att reglera luftflöden. Möjligheten för variabla flöden skall alltid beaktas men gäller främst lokaler med låg utnyttjandegrad och hög personbelastning. Placering av spjäll, rensluckor och övrig utrustning som erfordrar service och underhåll förordas i första hand i teknikutrymmen och i andra hand i allmänna utrymmen, korridorer och dyl. QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Samtliga inspektions-, serviceluckor i aggregat skall vara försedda med gångjärn. Inspektion, via luckor, skall kunna ske före och efter luftvärmare, luftkylare samt värmeåtervinnare. Beroende på batteristorlek skall inspektionsluckans bredd vara mm. Luftbehandlingsaggregat skall vara Euroventcertifierade. QE FLÄKTAR Fläktar skall vara direktdrivna. Fläktar i skall vara varvtalsstyrda via tryckstyrning. Undantaget mindre luftbehandlingsaggregat och separata fläktar med luftflöde < 100 l/s samt fläktar för speciella ändamål.

4 4(8) Mindre kanalfläktar förses med varvtalsstyrning typ 5-stegstrafo eller dyl. Fläktar skall placeras inomhus. Placering utomhus endast i undantagsfall. Utförs då enligt överenskommelse med teknikansvarig VVS på Landstingsservce. För fläktar och aggregat som installeras vid ny- och ombyggnad samt där utbyte av befintliga fläktar och aggregat utföres gäller följande SFP-värden: Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning SFP, Kw/(m³/s): 2,0, 1,5 vid luftflöde >1,5 m³/s Från- och tilluftssystem utan värmeåtervinning SFP, Kw/(m³/s): 1,5, 1,35 vid luftflöde >1,5 m³/s Frånluftssystem med värmeåtervinning SFP, Kw/(m³/s): 1,0, 0,7 vid luftflöde >1,5 m³/s Frånluftssystem SFP, Kw/(m³/s): 0,6, 0,4 vid luftflöde >1,5 m³/s QF VÄRMEVÄXLARE Typ av värmeväxlare i luftbehandlingssystem väljs beroende på hygienkrav och risk för överföring av lukter. Om inga sådana hinder föreligger förordas roterande värmeväxlare. QFB VÄRMEVÄXLARE LUFT-LUFT E D Vid risk för kondensbildning beaktas avvattningsledningar från spill plåt. Förses med vattenlås med luktstopp. Värmeväxlare skall skyddas med filter på till och frånluftsida Där roterande regenerativ värmeåtervinnare väljs skall denna vara av resistent material och respektive fläktdelar sugande över rotorn. Renblåsningssektor förutsätts. Där korsströmsvärmeväxlare installeras beaktas avfrostningsfunktion, där sektionsavfrostning förordas. QFC VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D Värme-, kyl- och återvinningsbatterier utförs normalt med rör av koppar och lameller av aluminium. Vid placering av kyl- och återvinningsbatterier beaktas avvattningsledningar från spillplåt för kondensvatten. Förses med vattenlås. Värme-, kyl- och återvinningsbatterier skall vara av resistent material. Min. lamelldelning skall vara 2 mm.

5 5(8) QGB LUFTFILTER SPRI rapport 273 fr 1989 med komplettering av tidigare SPRI-råd ger en bra vägledning för filterkrav. Filter i övriga lokaler gäller som min.krav F7 om inget annat anges. Filter installeras på frånluftssida före värmeåtervinnare eller dyl. Min filterklass F6. Filter skall uppfylla SS-EN 779:2002 och utföras i standard moduler 600x600x700 resp 600x300x700 Förfilter installeras för filter med klass F9 och högre, för att förlänga bytesintervall. Vid alla filter utförs tryckdifferensmätare av U-rörstyp med spritfyllning. Märks med begynnelse- och sluttryckfall. Vid filtervakter anges tillåtet tryckfall och arbetsområde. QHB LUFTFUKTARE För befuktning med krav på luftfuktighet skall luften befuktas med ånga. QJB LUFTSPJÄLL Spjällen skall vara utförda så, att avstängning eller regleranordningen är lättåtkomlig och dess inställningsläge lätt kan utläsas. Inställningsläge skall markeras på spjäll. QL VENTILATIONSKANALER M M Generellt gäller att huvud och samlingskanaler dimensioneras för 20% extra luftflöde. Vid detta luftflöde skall gälla dimensionerande rekommenderande hastighet 4 m/s där max.hastighet 5 m/s samt max. tryckfall 1 Pa/m ej får överskridas. Grenkanaler dimensioneras brukligen med donanslutningsdimensionen. Dock bör ej max.hastighet 5 m/s och max. tryckfall 1 Pa/m överskridas. Kanalsystem skall erhålla min. täthetsklass C. Kanalsystem skall vara väl rengjorda innan de tas i permanent bruk. För operationsrum och rum med höga hygienkrav överväges om rostfria tilluftskanaler skall installeras. Bestäms i samråd med teknikansvarig VVS hos Landstingsservice. Beaktas att upphängningsanordning utföres med bärförmåga i erforderlig brandteknisk klass. Gäller exempelvis kanaler vid brandgrängenomföringar, kanaler i främmande brandcell som ej avskiljs med spjäll eller dyl.

6 6(8) QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION Ren- och inspektionsluckor sätts in för inspektion av delar med underhållsbehov (luftvärmare etc) samt för möjlighet till rensning av kanalsystemet. Samtliga kanaler skall kunna rensas. Placering och antal skall baseras på tänkt rensningsmetod för aktuellt objekt. Antalet rensluckor begränsas. Erforderlig åtkomlighet för rens-, inspektionsluckans ändamål skall beaktas. Rens-, inspektionsluckans läge skall fastställas på ritningar. QM LUFTDON M M Anslutningslådor skall vid leverans vara försedda med skyddslock. Lock i donända får ej avlägsnas före slutstädning. Luftdon med anslutningslåda skall ha fast mätuttag för luftflödesmätning. Vid dimensionering och injustering skall tryckfall över don eller spjäll som betjänar don utan injusteringsmöjlighet vara min. 25 Pa. QMB UTELUTSDON Luftintag placeras med hänsyn till väderstreck, trafik samt risk för igensättning med is och snö. Luftintag mot norr förordas. Avstånd till luftningar från spillvattensystem och dyl beaktas. Ytterväggsgaller och smådjursnät skall vara åtkomligt för borttagning av snö och is. Arbetsutrymme bereds för detta enligt Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal. Detta arbete skall ej ske från skylift eller dyl. Uteluftshuvar utformas så att åtkomlighet av smådjursnät för rengöring och borttagning av snö erhålls. Åtgärder utförs för att undvika igensättning av snö och is i filter. Separat intagskammare med inspektionslucka/dörr och spygatt för dränering förordas. Luftintag som betjänar operationsavdelningar eller annan verksamhet där en temporär minskning, eller obalans av luftflödet ej är acceptabel, skall förses med elvärmekabel. Uteluftsdons dimensioneras efter tillverkarens rekommenderade anvisningar avseende tryckfall, vattenskiljning och dyl. Min. hastighet över bruttoarea för ytterväggsgaller skall dock vara 2,0 m/s.

7 7(8) QMC QME TILLUTSDON För takspridare förordas dysdon med möjlighet att lätt ställa in spridningsbilden. I första hand väljs spridningsbild; virvelspridning. FRÅNLUFTSDON Punktutsug Punktutsug installeras för bortföring av exempelvis anestesigaser I operationssalar, förberedelserum, anastesirum etc. behov utformning etc utförs I samråd med verksamheten, vårdhygien och MIT. Punktutsug erfordrar ofta separat fläkt pga höga tryckfall. Avluft från denna anslutes vanligen på frånluftskanal som betjänar rummet med betydligt högre flöde. Generellt bör överföring exempelvis via roterande växlare vara av obetydlig art. Riskbedömning görs dock om betydande halter av gaser kan återföras till lokalen eller till övriga lokaler. Dragskåp dragbänkar Dragskåp och dragbänkar installeras för utsugsanordning vanligen för laboratoriearbeten och dyl. Bedömning görsa av kanalmaterial samt om separat system med separat fläkt erfordras, beroende på vilka kemikalier som hanteras och skall evakueras. Vid dragskåp anpassas luftflödet till luckornas öppningsläge. Dragskåp bör förses med automatisk luckstängning. Kemikalieskåp Riskbedömning skall göras om skåp kan anslutas till centralt frånluftssystem beroende på vilka kemikalier som skall förvaras, om flaskor förvara öppna eller stängda etc. Anvisning om vilka kemikalier som kan förvaras bör finnas uppsatta vid/på skåpet.

8 8(8) RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Kanalsystem isoleras mot värme- kylförluster och kondensrisk. Erfordras normalt ej på synliga grenkanaler. Kanaler isoleras utvändigt. Invändig isolering utan plåttäckning skall undvikas. Isolering skall vara försedd med dammskyddande ytskikt. Synliga kanaler av mineral- glasull utföres med aluminiumfoliebeklädnad alt. målas. Isolering av fog får inte utföras förrän tryck- och täthetsprovning utförts. UGB MÄTARE FÖR TEMPERATUR Termometrar monteras i uteluftskanal, avluftskanal, gemensamma tillfrånluftskanaler och i kanaler efter värme-, kyl- och återvinningsbatterier, samt värmeväxlare. Termometrar skall vara typ sprittermometrar och utförda med fästanordning. YTC.157 Provning av luftbehandlingssystem Provning av installerat aggregat mot erhållna data skall utföras före slutbesiktning och garantibesiktning. Temperatur Kontroll av rumstemperaturen skall normalt ske med data-log för representativa rum. Ljudnivå Ljudnivå skall mätas i för samtliga rum som berörs av om- nybyggnationen. Ljudnivå mäts i db(a) och db(c). Luftflöden Kontroll av luftflöden, 100 %, skall utföras enligt byggforskningens rekommenderade mätmetoder. OVK-besiktning skall göras innan anläggningen tas idrift. Täthet Kanalsystemen för renrum, operationsavdelningar etc. skall täthetsprovas.

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i

Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS-remiss 9252 Remisstiden utgår: 2011-12-01 Remissen omfattar: SIS-TR 39 - Vägledning och grundläggande

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1

IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 IMKANAL.SE UTGÅVA 2012:1 Utformnings- och utförandeanvisningar för imkanaler Branschrekommendation fluetec 1 Förord 3 1. Omfattning 3 2. Normativa hänvisningar 3 3. Klassificering av imkanaler 5 4. Imkanalens

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

Självdrags venti lation

Självdrags venti lation Själv v Självdrags venti lation Hanal:!>ol{ DIARIENUMMER: B681-2279/94 TITEL: Självdragsventilation UTGIVARE: Boverket, byggavdelningen UTGIVNINGSMÅNAD: Februari, 1995 UPPLAGA: 2: 1 TRYCK: Åkessons Tryckeri,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 99- Frånluftsmodul 4 FLM 3 63954 NIBE FLM 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM 3 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

5 VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV?

5 VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV? 5 VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV? Som fastighetsägare finns en hel del man kan göra själv. Hur mycket man kan och vill göra är givetvis upp till den enskilde fastighetsägaren. En mycket erfaren fastighetsägare

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer