RIKTLINJE VENTILATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJE VENTILATION"

Transkript

1 RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN

2 REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar om innehållet kan lämnas av: Benny Åhlund Teknisk förvaltare VVS Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 2014

3 FÖRORD 3 Det är teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun som bygger och sköter Karlstad. Vi ansvarar för kommunens markexploatering, gator, natur, fastigheter, vatten och avlopp. Det här dokumentet riktar sig till dig som konsult, entreprenör och till vår egen personal vid om- och nybyggnationer av lokaler och anslutande mark. Riktlinjerna i det här dokumentet är styrande och beskriver vilka krav vi ställer utöver myndighetskrav, olika standards och branschregler, som till exempel Plan- och bygglagen, PBL, Boverkets byggregler, BBR, Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA samt Råd och anvisningar, RA. Genom att följa de här riktlinjerna under hela uppdraget säkerställs kvalitet och kostnadseffektivitet både under pågående uppdrag och i förvaltning. Om riktlinjerna av någon anledning behöver frångås måste det ske i samråd med sakkunnig på teknik- och fastighetsförvaltningen. Överenskommelsen ska dokumenteras av uppdrags- eller projektansvarig och godkännas av enhetschef på förvaltningsenheten. Eftersom riktlinjerna revideras under året, är det viktigt att uppdragstagaren förvissar sig om att det är de gällande riktlinjerna som används. Den version som gäller vid uppdragets start, är den som sedan gäller under hela uppdraget, om inte något annat har avtalats. Senaste version hittar du alltid på Har du synpunkter på riktlinjerna är vi tacksamma om du mejlar dem till oss på Karlstad i februari 2014 Anna-Lena Lindgren Fastighetschef/avdelningschef Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 FÖRORD... 3 ATT TÄNKA PÅ... 6 ALLMÄNNA KRAV... 6 HETA ARBETEN... 6 FABRIKATVAL... 6 ÖVERORDNAT STYRSYSTEM... 6 DIMENSIONERANDE DATA... 7 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 8 ENERGIEFFEKTIVITET... 8 OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL... 8 SYSTEMUTFORMNING LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 8 ALLMÄNVENTILATIONSSYSTEM... 8 PROCESSVENTILATIONSSYSTEM... 9 LUFTBEHANDLINGS-AGGREGAT AGGREGATSSPECIFIKATION EUROVENT-CERTIFIERADE FLÄKTAR FREKVENSOMFORMARE MONTERING AV AGGREGAT ÅTERVINNING VÄRMEVÄXLARE LUFTVÄRMARE VISUELLA MÄTARE FÖR FLÖDE OCH TRYCK SPJÄLL AGGREGATLUCKOR TRIMSPJÄLL SERVICEPLATTFORM AGGREGAT I KALLT UTRYMME LUFTFILTER STYR OCH ÖVERVAKNING BATTERIVÄRMEVÄXLARE FRISTÅENDE FLÄKTAR LUFTRENARE LUFTFILTER TRYCKFALLSMÄTARE FETTFILTER STORKÖK TRÄ- OCH TEXTILSLÖJDSLOKALER LUFTSPJÄLL MOTORSPJÄLL OCH BRANDGASSPJÄLL LJUDDÄMPARE... 14

5 VENTILATIONSKANALER SYNLIGA KANALER INTAGSKANALER IMKANALER RENSNING FLEXIBEL SLANG DRAGSKÅP LUFTDON ÖVERLUFT MÄRKNING OCH SKYLTNING KONTROLL OCH INJUSTERING PROVNING INJUSTERING DOKUMENTATION... 16

6 ATT TÄNKA PÅ 6 Krav vad gäller märkning av installationer är beskrivna i RIKTLINJE MÄRKNING OCH NUMRERING. Krav vad gäller leverans av handlingar och dokument återfinns i RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION samt i SPECIFIKATION HANDLINGAR. Krav vad gäller mätning av media är beskrivna i RIKTLINJE MEDIAMÄTNING. Handboken, Minimikrav på luftväxling, ska användas som handledning vid projektering av luftflöden. Mer information finns på Handboken hittar du på ALLMÄNNA KRAV HETA ARBETEN Installationsarbete ska utföras enligt regler för Heta arbeten. FABRIKATVAL Om inte annat anges ska sakvaror, don och apparater vara av fabrikat vanligt förekommande i Sverige med lätt tillgängliga reservdelar samt service och försäljningsorganisation i Sverige. Om det i handling föreskrivs fabrikatsangivna produkter, får dessa bytas mot likvärdig till kvalitet, funktion och prestanda. Karlstads kommuns sakkunnig avgör likvärdigheten. ÖVERORDNAT STYRSYSTEM Samtliga apparater såsom fläktar och liknande ska kunna kopplas upp och larmhanteras till Karlstads kommuns överordnade styrsystem Citect. Se RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING

7 DIMENSIONERANDE DATA Inneklimatkrav enligt VVS Tekniska föreningens skrift R1. Termiskt klimat Termiskt klimatklass TQ2 7 Dimensionerande utetemperatur Vinter - 22 C Sommar + 25 C, relativ fuktighet 50 % Dimensionerande lägsta innetemperatur Kontor, skolor, daghem och dylikt + 22 C Äldreboende och dylikt + 23 C Bostäder + 22 C Verkstadslokaler, gymnastik/idrottssalar + 18 C Dimensionerade temperaturer i värmesystem Ventilationsvärmesystem tillopp + 50 C

8 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 ENERGIEFFEKTIVITET Riktvärde för ventilationssystemets specifika fläkteffekt (SFP) för från- och tilluft med värmeåtervinning är 1,5 kw/(m³/s). Vid VAV system kan högre SFP tillåtas under kortare drifttider med högre flöden. Även vid ombyggnad av befintliga system kan högre SFP tillåtas. Se RIKTLINJE LCC-LIVSCYKELKOSTNAD OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL OVK ska alltid utföras efter en nyinstallation och/eller en systemförändring i ett befintligt system. SYSTEMUTFORMNING LUFTBEHANDLINGSSYSTEM ALLMÄNVENTILATIONSSYSTEM Omblandande system Ventilationssystem ska i första hand utföras som omblandande system. Deplacerade don Om deplacerade don används får dessa inte monteras dikt golv. Behovsstyrt system Ventilationssystem ska utföras behovsstyrd där så är lämpligt. Status på befintlig anläggning Befintliga anläggningars status ska undersökas innan ombyggnad eller åtgärd. Undersökningen ska ligga till grund för projekteringsåtgärder. Mätning av flöden eller tryck ska göras innan ingrepp i befintliga system sker.

9 Värmeåtervinning Ventilationssystem ska utföras med värmeåtervinning även då byggnaden är placerad i ett fjärrvärmeområde. 9 Kyla Normalt ingen komfortkyla i Karlstads kommuns lokaler. Eventuellt behov av kyla ska beslutas av kommunen. Servicetillgänglighet Beakta alltid servicetillgängligheten. Termometrar Termometrar placeras i ute-, till-, från- och avluftskanaler samt mellan värmeväxlare och värmebatteri (sprittermometer). För mer information om servicetillgänglighet se broschyren Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal på Kök Eget ventilationssystem ska utföras för kök och diskrum eller andra utrymmen där större mängder luftföroreningar kan uppstå. Val av återvinningstyp är extra viktigt i dessa fall om andra utrymmen ska kopplas på aktuellt system. Kökssystem kan även betjäna till exempel matsal samt övriga utrymmen i anslutning till kök där viss matlukt kan accepteras. PROCESSVENTILATIONSSYSTEM Om ventilerade golv eller ventilerade krypgrunder förekommer ska val av system för detta utredas. Centralutrustningsrum Centralutrustningsrum förses med separat fläkt för kylning med uteluft. Maximal tillåten rumstemperatur är +30 C. Avgiven värmeeffekt i centralutrustningsrum tas fram i respektive projekt.

10 LUFTBEHANDLINGS- AGGREGAT 10 AGGREGATSSPECIFIKATION Aggregatspecifikation monteras i ram på aggregatets front. Specifikationen ska innehålla uppgifter om vilka funktionsdelar som ingår: Totalflöde Tryckuppsättning Betjäningsområde Driftdata Filterdata Datum för installation Entreprenör Alla in- och utgångar på aggregatet ska vara pluggade tills anslutning av kanal sker. EUROVENT-CERTIFIERADE Luftbehandlingsaggregat ska vara Eurovent-certifierade. FLÄKTAR Fläktar ska vara direktdrivna och varvtalsreglerade med frekvensomformare eller vara utrustade med EC-motorer. FREKVENSOMFORMARE Leverans av frekvensomformare samordnas med styrentreprenör. Se RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING. MONTERING AV AGGREGAT Aggregat ska monteras på balkram eller stativ, uppställt på gummivibrationsdämpare. Ram/stativhöjd ska vara minst 150 millimeter. ÅTERVINNING Roterande återvinnare ska väljas i första hand. Återvinningsgrad beaktas i LCC-kalkyl Se RIKTLINJE LCC-LIVSCYKELKOSTNAD.

11 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlare ska lätt kunna dras ut ur höljet för rengöring. 11 LUFTVÄRMARE Luftvärmare för uppvärmning av uteluft ska vara fryssäkrade. Elektriska luftvärmare bör inte användas i fastigheter med vattenburet värmesystem. Beslutas i samråd med Karlstads kommun. VISUELLA MÄTARE FÖR FLÖDE OCH TRYCK Aggregat ska vara försedda med visuella mätare för totalflöde och tryck. Beträffande flödes/tryckmätning till överordnat styrsystem se RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING. SPJÄLL Aggregat ska förses med uteluftsspjäll och avluftsspjäll. AGGREGATLUCKOR Aggregatluckor ska vara försedda med gångjärn och vred och lås. TRIMSPJÄLL Aggregat ska vara försett med trimspjäll på frånluftssidan för att minimera luktöverföring där det behövs. SERVICEPLATTFORM Om aggregatet är högre än 1800 millimeter ska en stabil stege med plattform, rullställning eller liknande finnas. AGGREGAT I KALLT UTRYMME Om aggregat eller värmare placeras i ett kallt utrymme, ska en glykolkrets med värmeväxlare med mera föreskrivas. LUFTFILTER Luftfilter i aggregat, se LUFTRENARE nedan.

12 STYR OCH ÖVERVAKNING Aggregat ska i första hand levereras utan styr- och övervakningsutrustning, eftersom det ingår i styr- och övervakningsentreprenaden. Aggregat kan dock levereras elkopplat internt till plint för mångledare för vidare anslutning till apparatskåp. I vissa fall då ingen övrig styr och övervakningsutrustning finns eller ska installeras i en byggnad kan aggregat med prefabricerad styrutrustning väljas i samråd med Karlstads kommun. Om sådana aggregat ska anslutas till överordnat system ställs krav i RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING (Modbus TCP/Bacnet TCP). 12 För mer information se RIKTLINJE STYR OCH ÖVERVAKNING. BATTERIVÄRMEVÄXLARE Propylen-/ Etylenglykol ska användas som frostskyddsmedel. Varje system ska ha eget blandningskärl. Blandningskärl ska placeras oåtkomligt för obehöriga. Batterierna och blandningskärlet ska märkas med mediatyp, blandningsförhållande och leverantör. Varuinformationsblad måste dessutom anslås på eller i anslutning till kärlet. Blandningskärl för glykol- och vattenblandning ska tömmas efter påfyllning. Batteri för värmeåtervinning och eventuell kyla ska vara försedd med dropplåt och dränering. Dräneringsledning dras till golvbrunn. FRISTÅENDE FLÄKTAR För frånluftsfläktar som betjänar dragskåp ska klassning avgöras i varje projekt i samråd med brandsakkunnig. Utred behovet av kanalansluten spisfläkt i pentry eller kök. Kolfilterfläktar ska endast användas i undantagsfall, och då i kombination med allmänventilation.

13 LUFTRENARE 13 LUFTFILTER Luftfilter ska vara P-märkta enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP. Filterklasser: Tilluft F7, Frånluft F5. Till varje filterplats ska 2 omgångar extra filter ingå. Kolla in för mer information TRYCKFALLSMÄTARE Tryckfallsmätare (U-rör) ska monteras över filter. FETTFILTER Fettfilter ska vara utbytbara. STORKÖK Där aggregat betjänar storkök ska ett extra stickat filter sitta före frånluftsfiltret i luftriktningen räknat. TRÄ- OCH TEXTILSLÖJDSLOKALER I trä- och textilslöjdslokaler ska luftrenare föreskrivas, dessutom ska behov av spånsugsanläggning utredas. LUFTSPJÄLL Flöde, tryck, Hz-tal från frekvensomformare och spjällbladets läge ska märkas på spjäll. Flöde ska dessutom anges på ritning. MOTORSPJÄLL OCH BRANDGASSPJÄLL Spjäll med brandfunktion ska vara typgodkända med påmonterade ställdon.

14 LJUDDÄMPARE 14 Då baffelljuddämpare monteras i frånluftsystem ska de vara utdragbara och åtkomliga för rengöring. VENTILATIONSKANALER Cirkulära kanaler täthetsklass D. Rektangulära kanaler täthetsklass C. Fasta mätuttag i huvud- och grenkanaler ska finnas Borrade mäthål i kanaler godtas. Flöde, tryck, Hz tal från frekvensomformare ska märkas på kanal. Mätuttag med flöde ska dessutom anges på ritning. Alla kanaler ska vara pluggade i ändarna innan montage påbörjas. SYNLIGA KANALER Upphängningar med pendel och svep. Det här är inte ett krav i utrymmen där inga personer vistas. INTAGSKANALER I första hand ska kombinerad ute- och avluftshuv väljas. Tänk på väderskydd vid val av huv. Intagskanal ska ha en väl tilltagen renslucka. Om intagsgaller väljs ska lufthastighet över gallrets nettoarea inte överstiga 2,0 m/s. Insektsnät i intagsgaller får aldrig förekomma. Intagsgaller placeras i första hand mot norr om inte uppenbart olämpligt. Utred behov av dräneringsavlopp för intagskanal. Beakta särskilt behov av extra väderskydd vid användande av intagsgaller. Huvar och galler ska vara lackade i kulör enligt arkitekt. IMKANALER Vid projektering av imkanaler ska branschrekommendationen imkanal 20XX följas när det gäller klassning av kanaler med mera. För mer information, se

15 RENSNING Samtliga kanalsystem inklusive fläktar, luftvärmare, eventuella luftkylare, don och dylikt ska utföras rensbart och med lätt åtkomliga rensluckor. Rensluckor ska placeras så att samtliga kanalsträckor kan rensas. Om rensluckor i kanaler är inbyggda ska inspektionslucka finnas. 15 FLEXIBEL SLANG Flexibla kanaler, slang och dylikt ska inte användas, om det inte är absolut nödvändigt. DRAGSKÅP Separata gnistsäkra frånluftsfläktar ska finnas för dragskåp och giftskåp. Begränsa antalet dragskåp per fläkt, sträva efter mindre system. Undertrycksmätare vid dragskåp kopplas till lokalt larm. Inbyggda (och svåråtkomliga) frånluftkanaler från dragskåp ska utföras invändigt skyddsbehandlade. LUFTDON Till- och frånluftsdon ska vara utförda i metall och vara fabrikslackerade. I lokaler med kökskåpor ska även allmän frånluft finnas. Textildon får användas efter samråd med Karlstads kommun. ÖVERLUFT Springa under dörr kan användas till okänsliga rum, till exempel städ, förråd och liknande i övrigt ska överluftsdon användas.

16 MÄRKNING OCH SKYLTNING 16 Se RIKTLINJE MÄRKNING OCH NUMRERING. KONTROLL OCH INJUSTERING PROVNING Samtliga system ska provas och dokumenteras i provningsprotokoll. Samordnad provning ska utföras. INJUSTERING Metod och omfattning av injustering avgörs vid projektering och anges i förfrågningsunderlag och bygghandling. Injusteringsvärden ska anges i protokoll och på ritning. DOKUMENTATION Se RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION samt SPECIFIKATION HANDLINGAR.

17 17

18 Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad. Tel: E-post: Webbplats: karlstad.se.

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Ventilation i äldre byggnader

Ventilation i äldre byggnader Ventilation i äldre byggnader INNEHÅLL s. 2 Förord 3 Ventilationshistoria, bostäder 6 Ventilationshistoria, lokaler 9 Regler om ventilation 12 Lagskydd för åtgärder i äldre byggnader 14 Ventilationsprinciper

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:...

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Innehållsförteckning Drift- och skötselanvisningar 2002-02-15 Sida 1 1. Allmänt 2 2. Huvudströmbrytare/säkerhetsbrytare 2 3. Skötsel 3 4. Tillsynsintervaller 3

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer