K /008 04/57 951

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K0043 007/008 04/57 951"

Transkript

1 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK K WSP, GÖTEBORG M WSP, GÖTEBORG E SIDUS, ESKILSTUNA X V LEB, ESKILSTUNA Hkpflj MALMEN GARNISONSVAKTEN OMBYGGNAD GARNISONSVAKT BYGGNAD 007 KASERNBYGGNAD 008 BESKRIVNING LUFT UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM FASTSTÄLLD TJN DATUM HANDLÄGGARE PROJEKTNR A/G KOPIA NR H TORBJÖRN JOHNSSON A ANSVARIG TORBJÖRN JOHNSSON K /008 04/ REV

2 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 2 (30) PROJEKTÖR: LEB CONSULT AB BRUKSGATAN ESKILSTUNA INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 5 BD SANERINGSARBETEN... 5 Q APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT... 6 QE FLÄKTAR... 8 QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION... 8 QFC VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D... 9 QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON QJB LUFTSPJÄLL QK LJUDDÄMPARE QL VENTILATIONSKANALER M M QLF KANALGENOMFÖRINGAR M M QLG ANSLUTNING, RENGÖRING M M AV VENTILATIONSKANALER QMB UTELUFTSDON QMC TILLUFTSDON QME FRÅNLUFTSDON R ISOLERING AV INSTALLATIONER UGB MÄTARE FÖR TEMPERATUR Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YUE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUJ UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUL UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUP INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL YUZ UNDERLAG FÖR CE-MÄRKNING YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Bilaga 1 Skyltar 27 Bilaga 2:1 Rivning 28 Bilaga 2:2 Rivning 29 Bilaga 2:3 Rivning 30

3 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 3 (30) Denna beskrivning ansluter till AMA 98 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Denna beskrivning är upprättad som mängdbeskrivning med mängduppgifter för sakvaror men utan mängduppgifter för kanaler, isolering, inkopplingar och proppningar. Mänger för dessa hämtas från ritning. Mängd som inte kan bestämmas förrän efter utförandet anges reglerbar och betecknas med R framför den antagna mängdangivelsen. Byggobjektet Består av ombyggnad av befintlig byggnad 007 samt del av byggnad 008. Funktionsöversikt Se flödesschema. Byggnad 007 Befintligt aggregat 007-LB01 (TA1) förses med värmebatteri för vattenburen värme. Ny- och omdragning kanalsystem för försörjning av lokaler. Nya don och ventiler. Byggnad 008 Nytt aggregat 008-LB02 installeras. Ny avlufts- och uteluftsdon. Nydragning kanalsystem för försörjning av omklädningsrum mm. Nya don och ventiler. Samtliga ventilationskanaler är rensbara i hela sin längd via rensböjar/ rensluckor. FÖRESKRIFTER Installationer utförs enligt BBR99 - BFS 1993:57 med ändringar BFS 1998:38, AFS 1994:48 samt enligt gällande krav från övriga berörda myndigheter.

4 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 4 (30) TEKNISKA DATA Eldata Systemspänning Manöverspänning 400/230 V, 50 Hz 24 V, 50 Hz Beteckningar dpw = tryckskillnad, vatten P = motoreffekt Pv = värmeeffekt Pk = kyleffekt qw = vattenflöde twi = ingående vattentemperatur twu = utgående vattentemperatur H = tryckhöjd, uppfordringshöjd UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Miljöbetingelser Korrosivitetsklass för produkter inomhus C2. Korrosivitetsklass för produkter utomhus C4. Temperaturkrav Min inblåsningstemperatur +20 C Ljudkrav Från installationer kontinuerligt Besöksmottagning, Pentryn, Uppehållsrum: Kontor, Larmcentral Övrigt: Momentana ljud: 35 db(a) 35 db(a) 45 db(a) 5 db högre

5 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 5 (30) B BD BDV.57 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M SANERINGSARBETEN Sanering av luftbehandlingsinstallationer Kanaler som bibehålles skall rengöras. BED BED.5 RIVNING Rivning av VVS- kyl- och processmedier installationer Rivningsarbetets omfattning framgår av bifogade rivningsbilagor samt beskrivande text nedan: Anbudsgivare är skyldig att på plats skaffa sig kännedom om rivningsarbeternas omfattning. Entreprenören skall transportera bort rivningsavfall till container uppställd inom arbetsområdet av byggentreprenören. Material som rivs och som beställaren skall disponera, skall transporteras till av beställaren anvisad plats. Innan rivningsarbetet påbörjas skall entreprenören kontrollera om den befintliga installationen innehåller asbest. Förekommer asbest eller asbesthaltigt material i byggnaden skall Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar AFS 1996:13 beaktas. Övergripande översikt över rivningen: Kanaler rivs enligt rivningsbilagor, samtliga don i bibehållna kanaler demonteras. Lockning av kanaler sker genom jämförelse mellan demonterings- och arbetsritningar. I 007-LB01 demonteras elbatteri.

6 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 6 (30) Q QAB APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Täthetskrav Luftbehandlingsaggregat skall utföras i täthetsklass A. Vid dimensionering av komponenter i aggregat skall hänsyn tas till läckluftflöde. Dimensionerande utetillstånd för luftkylare, se även 57 Tekniska förutsättningar. 007-LB01 1 st Befintligt luftbehandlingsaggregat. Fabrikat: FLÄKT :s Typ/ storlek: ECAA-01 Aggregatet: Tilluft - Bef. spjäll. - Bef. filter bytes till nytt filter för partikel- och gasfiltrering fabrikat Camfil Cityflo, samt en omg. reservfilter. - Bef. värmeväxlare av rotortyp. - Befintligt el-batteri ersätts av vätskebatteri, se QFC.1 - Bef. fläkt med remdrift, befintlig enhastighets motor. Frånluft - Bef. spjäll. - Bef. filter bytes. - Värmeväxlare. - Fläkt med remdrift, befintlig enhastighets motor. Nya data: Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt q l = 200 l/s q l = 200 l/s p ext = 200 Pa* p ext = 200 Pa* P =0,55 kw (prel.) P = 0,75 kw (prel.) * Preliminärt Åtgärder: Aggregat förses med värmebatteri för vattenburen värme. Aggregatet rengöres inkl rotor. Motorer och remmar/skivor bytes. Lager smörjes där det är möjligt. Filter bytes.

7 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 7 (30) 008-LB02 1 st Luftbehandlingsaggregat. Fabrikat: Typ/ storlek: Fläkt Wood s AB TOPMASTER-030 med integrerad styrutrustning Aggregatet ska innehålla: Tilluft - Filter av glasfiber F7 samt en omg. reservfilter. - Värmeväxlare, ej hydroskopisk rotor, variabelt varvtal inkl. reglerenhet och rotationsvakt - Luftvärmare för vatten - Fläkt - Utlopp enligt ritning - Motor med direktstart Frånluft - Filter av glasfiber F5 samt en omg. reservfilter. - Värmeväxlare - Fläkt - Utlopp enligt ritning - Motor med direktstart Övrigt: Färdig styr och övervakning med: Tilluftsreglering, flödesreglering, matning av cirkulationspump och styrning av ventilställdon, flödesvakt, avfrostning. Förberedelse för kommunikation med överordnat system via Modbus. Dörrlås. Fötter. Tekniska data Värmeåtervinnare: P = 11 kw t t = -20,0/14,48 o C t f = 22,0/-10,0 o C Rf f = 25/100 % η = 0,82 Eftervärmebatteri: Pv = 1,7 kw t t = 13,4/19,4 o C t t/r = 60/30 o C q w = 0,06 l/s dpw = 2,3 kpa

8 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 8 (30) Tilluftsfläkt q l = 240 l/s p ext = 150 Pa P = 0,37 kw (prel.) Frånluftsfläkt q l = 240 l/s p ext = 150 Pa P = 0,37 kw (prel.) QE FLÄKTAR MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Motortyp och motoreffekt Motorns kapslingsklass skall anpassas efter motorns placering enligt SS-EN Motorskyddsbrytare ingår i annan handling. Flöde I beskrivning är angivet nominellt luftflöde. I angivet tryckfall över don och kanalsystem ingår tryckfall över kanalsystem inkl. huvar, galler, till- och frånluftsdon, ljudfällor etc men exkl. tryckfall över aggregatdelar samt anslutningsförluster. I preliminär dimensionering av fläkt- och motorstorlekar har hänsyn tagits till preliminära dataredovisningar från aktuell fabrikant för aggregatdelar. Slutgiltig bestämning av tryckfall över aggregatdelar samt anslutningsförluster skall göras av entreprenören efter det att definitivt val av respektive aggregatdel gjorts, och vid behov skall entreprenören korrigera dels fläkts totaltryckökning dels ljuddämpande åtgärder. Fläkt skall dimensioneras så att arbetspunkten ligger inom av fabrikant angivet bästa arbetsområde. Konstruktion Balansering av roterande delar Balansering av roterande delar skall vara utförd så att effektiv vibrationshastighet hos fläktens och motorns lagerhus är högst 4,5 mm/s vid fläktens driftvarvtal. QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION

9 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 9 (30) QFC QFC.1 VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D Luftvärmare 007-LB01-LV01 1 st Kanalbatteri med rektangulär anslutning: Fabrikat: Typ/ storlek: Fläkt Wood s AB ECEE-01 Tekniska data Pk = 5 kw ql = 200 l/s tli = 14,1 o C tlu = 19,1 o C dpl = Pa twi = 60,0 o C twu = 30,0 o C dpw = kpa qw = 0,04 l/s

10 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 10 (30) QJ QJB SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON LUFTSPJÄLL SP1 Cirkulärt injusteringsspjäll med mätuttag Fabrikat/ typ: Fläkt Wood s AB / IRIS Storlek: st QK LJUDDÄMPARE LD1 Ljuddämpare fabrikat Swegon, typ CLAb L = 1000 mm Dim: st

11 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 11 (30) QL VENTILATIONSKANALER M M Entreprenören är ansvarig för kostnader, som kan åsamkas beställaren genom kvarlämnade föremål eller föroreningar i kanalsystemet. Utförande Kanalsystem utförs i täthetsklass C. Ventilationskanaler skall från fabrik levereras med ändarna tillslutna. När monteringsarbete ej pågår skall kanalerna vara tillslutna. Motsvarande gäller även för aggregat. Förläggning Fria utrymme enligt SIS finns ej. Upphängning Upphängning av synliga kanaler ska ske med svep, rundstång, bladmutter, och z-järn. Gamla upphängningar av befintliga kanaler utbytes till lika nya kanaler. Kanaler får ej hängas upp i varandra. Upphängningar skall utföras enligt Föreningen V:s eller annan typgodkänd anordning. QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt Mängd enligt ritning. F1, T1, A1, U1,-Ö1 Utförande: Material: Fogning: Cirkulär spiralfalsad kanal Varmförzinkad stålplåt Tätningslist av gummi

12 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 12 (30) QLB.2 Metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt Mängd enligt ritning. F1,T1, A1, U1 Utförande: Material: Fogning: Rektangulärt längsfalsad kanal Varmförzinkad stålplåt Gejd QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANALER FÖR RENSNING OCH INSPEKTION RL Renslucka för till- och frånluftskanaler utförd som renslock i böj eller renslucka direkt på kanalen. Kanaldimension : rensluckans dimension lika kanaldimension. Rensluckor placeras så att hela tilloch frånluftssystemen kan rensas. Redovisad placering är preliminär. Erforderligt antal QLF QLF.2 QLF.3 QLF.4 KANALGENOMFÖRINGAR M M Genomföringar för ventilationskanaler, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Genomföringar för ventilationskanaler, med särskilda krav på täthet Stagning och fixering av ventilationskanaler vid genombrott av byggnadsdel

13 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 13 (30) QLG QLG.1 ANSLUTNING, RENGÖRING M M AV VENTILATIONSKANALER Anslutning av ventilationskanaler m m Anslutning av apparater m m I annan entreprenad/anläggningsdel ingående apparater, redovisade på ventilationsritningar, skall anslutas med ventilationskanal. Anslutning mellan kanal och apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Ansl. av torkskåp i byggnad 008 rum 111 med kontrollventil FD1-12 (upptagen under QME), flexibel slang och dragavbrott. Torkskåpets anslutning = st QLG.3 Rengöring av ventilationskanaler mm Före driftsättning och injustering skall samtliga kanaler vara rena. QM QMB LUFTDON M M UTELUFTSDON YG6 Kombidon för avluft/uteluft av fabrikat ABC ventilationsprodukter, typ ABC-Combidon. Färg: enl.a Storlek: st BEF. TH Befintlig takhuv BEF. YG Befintligt ytterväggsgaller

14 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 14 (30) QMC TILLUFTSDON TD1 Cirkulärt takdon med vridbara dysor för synligt montage fabrikat Swegon, typ CDYb. Färg: Enligt A. Storlek: st st TD17 Takdon fabrikat Swegon, typ CDKa med anslutningslåda ALSc. Storlek: st st QMD ÖVERLUFTSDON ÖD1 Rektangulärt, ljuddämpande överluftsdon fabrikat Swegon, typ RGVb på vardera sida om vägg. Storlek: st QME FRÅNLUFTSDON FD1 Kontrollventil fabrikat Fläkt Wood s AB, typ GPDF/B. Storlek: st st QMF AVLUFTSDON Se QMB

15 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 15 (30) R RB ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Håltagning i isolering, för givare etc., skall utformas så att risk för personskada ej uppstår p g a vassa plåtkanaler, trådändar o dyl. Isolering och ytbehandling skall avslutas så att dels isoleringsmaterial skyddas mot åverkan etc., dels beträffande exempelvis nättrådändar ej lämnas oskyddade. Vid isolering av kanal skall givare och don monteras på distansplåt så att brand- och kondensisolering kan monteras obruten. Runt rensluckor skall isolering avslutas med plåtkrage. Montering av all isolering skall utföras enligt fabrikantens anvisningar. Totalisolering av ventilationskanaler Beteckning vid respektive isoleringskod enligt nedan hänvisar till sista bokstaven i kanalbeteckningen. Ytbeklädnad av isolering anges med generell text. Provning Isoleringens tjocklek skall provas.

16 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 16 (30) RBF RBF.1 TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Genomföringar och igensättning Tätning runt ventilationskanal vid genombrott av brandcellsskiljande byggnadsdel skall utföras genom att isoleringen går obruten (ytbeklädnaden bruten) genom väggen och ursparingen efterlagas mot isoleringen med typgodkänd brandskyddsmassa och täckplåt. Tätningen utförs av byggentreprenören. RBF.112 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synlig isolering utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF A Brandteknisk klass: B Brandteknisk klass: C Brandteknisk klass: EI15 EI30 EI60 RBF.1121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

17 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 17 (30) RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synlig isolering utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF A Brandteknisk klass: B Brandteknisk klass: C Brandteknisk klass: EI15 EI30 EI60 RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass RBF.212 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synliga kanaler utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF J Isolertjocklek: 30 mm K Isolertjocklek: 50 mm L Isolertjocklek: 100 mm

18 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 18 (30) RBF.2121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass RBF.221 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synliga kanaler utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF J Isolertjocklek: 30 mm K Isolertjocklek: 50 mm L Isolertjocklek: 100 mm RBF.2211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass RBF.222 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass F Beklädnad: Rutarmerad aluminiumfolie Isolertjocklek: 30 mm Diffusionstät skarvning och täckning av stål. Se RDF.9. RBF.421 Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med glasfiberväv invändigt i rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass M Isolertjocklek: 50 mm Typ: Cleantec eller likvärdig. RD RDF.9 ÅNGROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER Ångbromsar av aluminium på isolerad ventilationskanal Montering: Längd- och tvärskarv skall överlappas med minst 100 mm. Folie skall fästas med metod som tillverkaren rekommenderar. Fogtätas med tejp.

19 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 19 (30) U UGB UGB.1 APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING MÄTARE FÖR TEMPERATUR Mätare för temperatur, kanalmonterade MT1 Temperaturmätare av instickstyp skall monteras i kanalsystem före värmeväxlare, efter värmeväxlare samt efter fläktdel på tilluftssidan. Mätare skall placeras före respektive efter värmeväxlare på frånluftssidan. Fabrikat: Rextherm 452/BR Mätområde: -40 till +40 C R 4 st

20 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 20 (30) Y YT YTB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLA- TIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING ANSTALLATIONER Förslag till märkning samt skyltlistor skall överlämnas till beställaren för godkännande innan montering påbörjas. YTB.1 YTB.15 Märkning av installationer Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning av motorer Motorer skall märkas enligt ELSÄK-FS 1994:7. Motordata skall anbringas så att de kan avläsas under spänning utan ingrepp i anläggningen. YTB.157 YTB.2 Märkning av luftbehandlingsinstallationer Skyltning för installationer Utformning av skyltar framgår av principritning enligt bilaga 1. YTB.257 Skyltning för luftbehandlingsinstallationer YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Hela anläggningen skall injusteras och provas.

21 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 21 (30) YTC.1 Provning av installationssystem Förutom AMA-text skall för provning gälla: 1. Egenprovning Entreprenören utför egenprovning, se AFC Samordnad provning Funktionskontroll skall genomföras. Se AFC Vid tid för funktionskontroll skall anläggningen vara driftsatt och injusterad vilket innebär att alla vidimerade protokoll över egenprovning skall finnas framme för t.ex komponent- och materialprovning, tryck- och täthetsprovning, säkerhetsbesiktningar, injusteringar. YTC.15 Provning av vvs-, kyl- och processmediesystem Ljudprovning i byggnad Normalmätning skall utföras i 30% av lokalerna efter anvisning av beställaren. YTC.157 Provning av luftbehandlingssystem Provning av flöde Delluftflöden i kanalsystem skall kontrolleras med hjälp av mätning på injusteringsspjäll, fast mätdon eller luftdon. Totalflöde skall mätas med prandtlrör enligt Nordiska ventilationsgruppens skrift Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer (BFR T22:1998), metod A11 eller A12. Kontroll av tryckfall (vid största flöde) skall utföras över sämst belägna don i varje kanalsystem. Provning av verkningsgrad för värmeåtervinningsinstallation Samtliga värmeåtervinningsinstallationer skall provas med avseende på verkningsgrad.

22 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 22 (30) Injustering av aggregatens luftflöde skall utföras före provning. Verkningsgraden skall provas när utetemperaturen är under 0 C, då föreskriven verkningsgrad skall innehållas. η = t till - t ute t från t ute t ute = t till = t från = uteluftens temperatur strax före värmeväxlaren tilluftens temperatur strax efter värmeväxlaren frånluftens temperatur strax efter värmeväxlaren YTC.18 YTC.2 YTC.25 YTC.257 Provning av styr- och övervakningssystem Injustering av installationssystem Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering av luftbehandlingssystem Injustering Anläggningen är planerad för ett tryckfall vid normalflöde av 50 Pa över sämst belägna don inklusive strypdon och anslutningskanal. Injustering av flöde Injusteringen skall utföras enligt proportionalitetsmetoden.

23 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 23 (30) YU YUC.5 TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören skall till beställaren överlämna handlingar för i entreprenaden ingående elapparater för granskning och godkännande innan tillverkning påbörjas. För elmotorer lämnas uppgift till el- och SÖ-entreprenör om: - märkström - startstöm - starttid - inställningsvärden för överströmsskydd - där anslutning får väljas av entreprenören, eller där entreprenören får göra utbyte, svarar entreprenören för upprättande av handlingar och eventuella kostnader eller följdkostnader av detta. YUE YUE.5 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören upprättar underlag för relationshandling. Ändringarna införes med rödpenna samt förses med signatur och datum. Mätspjäll enligt spjällförteckning skall anges på ritning. YUH YUJ YUJ.5 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedie installationer Om det i datablad broschyr o dyl finns sådant som ej gäller för den aktuella anläggningen skall detta strykas alternativt skall det gällande tydligt markeras. Underlaget skall levereras till beställaren i 2 omgångar. Underlaget skall vara överlämnat i samband med anmälan till funktionskontroll.

24 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 24 (30) YUL YUL.5 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Om det i datablad broschyr o dyl finns sådant som ej gäller för den aktuella anläggningen skall detta strykas alternativt skall det gällande tydligt markeras. Underlag för underhållsinstruktioner skall innehålla: - tillverkarnas underhållsinstruktioner och underhållsrutiner för i entreprenaden ingående utrustningar, apparater och komponenter. - beskrivning av förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder. Omfattning och periodicitet skall vara angivna för tidsbestämda översyner och periodiska kontroller. - förteckning över reservdelar som är lämpliga att bytas ut av underhållspersonal. Av förteckningen skall framgå uppgifter om fabrikat,typ, tillverkningsnummer och inköpsställe samt eventuella kompletterande data. Uppgifterna skall sammanställas i objektkort. Underlaget skall levereras till beställaren i 2 omgångar. Underlaget skall överlämnas vid anmälan till funktionskontroll. YUL.57 Underlag för underhållsinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer

25 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 25 (30) YUP YUP.5 INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl-, och processmedieinstallation Information skall bestå av följande två huvuddelar: 1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande. dokumentation föreskrivna under YU skall användas vid genomgången. Beräknad tidsåtgång 2 h. 2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång. Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 2 h. Beräknad tidsåtgång vid garantitidens utgång 2 h. YUZ UNDERLAG FÖR CE-MÄRKNING Se AFC.185 i AF-del.

26 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 26 (30) YYV YYV.5 TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Tillsyn, skötsel och underhåll av va-, vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören skall under garantitiden göra minst 4 st servicebesök med ca 6 månaders intervall, omfattande tillsyn och förebyggande underhåll av i entreprenaden ingående utrustningar. Reservdelar och arbetstid skall bekostas av entreprenören. Beställaren skall underrättas och ges möjlighet att närvara vid besöken. Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införas i utlåtande över slutbesiktning. Sista besöket inom 30 dagar innan garantitidens utgång. Vid varje servicebesök skall följande åtgärder företas: 1. Rengöring av gallerinsats i uteluftsintag. 2. Rengöring/byte av filter, tilluftsaggregat och frånluftsfläktar. 3. Kontroll av automatisk styrutrustning. 4. Kontroll av lager i aggregat och fläktar samt smörjning av dessa vid behov. Smörjmedel tillhandahålls härvid av entreprenören. 5. Kontroll av, och eventuellt erforderlig justering och byte av, repdrifter, spjäll, reglerbara galler, ventiler o dyl. Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införs i utlåtande över slutbesiktning.

27 PRINCIPRITNING FÖR SKYLTAR Bilaga 1 Typ Skylt Märkobjekt MIN A 101 SYSTEM LB01, LB MIN Aggregatrum ex kylmaskinrum, fläktrum, undercentraler MIN TRYCKKAMMARE LB MIN Tryckkammare, sugkammare, inspektionslucka MIN LB01 - TF01 DEL A PLAN 2, DEL C PLAN MIN Huvudkomponent ex aggregat, pump, fläkt, apparatskåp, kyltorn 4 MIN 80 TEMPERATURGIVARE MIN 30LB01 - LR1 4. Huvudkomponent som ingår i sammanbyggt aggregat ex värmeväxlare, kompressor, filter eller slutapparat ex blandningsbox MIN 60 5 LB01-GT11 TEMPERATURGIVARE MIN Givare, styrdon, styrfunktionsenheter, hjälpdon 6 6. Avstängningsventil, strypventil, 35 spjäll, konstantflödesdon VS2-AV MIN 32 8 MIN 70 7 LB01 - GP1 SLUTTRYCKFALL 150 Pa MIN Differenstryckmätare MIN 50 8 VENTILATION LB01 - TL MIN Manöverdon ex timer, pådrag etc

28

29

30

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

K0043 021 03/57 951. Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 OMBYGGNAD BYGGNAD 021 BESKRIVNING LUFT

K0043 021 03/57 951. Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 OMBYGGNAD BYGGNAD 021 BESKRIVNING LUFT Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727

Läs mer

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15 Handling Sidantal Förfrågningsunderlag 15 st. Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Ombyggnad Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15 Arbetsnummer: 402 6923 000 Uppdragsansvarig:

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D57-00-4810001 1 (27)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D57-00-4810001 1 (27) SAF TEKNISK BESKRIVNING D57-00-4810001 1 (27) LFV ARLANDA 06A42 NY BUSSDEPÅ TEKNISK BESKRIVNING NYBYGGNAD AV 481 Servicehall Bussar 482 Skärmtak 483 Vaktbyggnad 57 LUFTBEHANDLING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG PRELIMINÄRHANDLING

Läs mer

MALMEN Ombyggnad för flygskolan BYGGNAD 78, 80, 83, 111, 204. Antal blad 72 Blad nr 1. Torbjörn Johnsson 1004 000 8 A

MALMEN Ombyggnad för flygskolan BYGGNAD 78, 80, 83, 111, 204. Antal blad 72 Blad nr 1. Torbjörn Johnsson 1004 000 8 A Antal blad 72 Blad nr 1 0 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18350 X V LEB,

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST Antal blad 22_(126) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 0-1 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter Malmö stad Stadsfastigheter Bilaga till Projekteringsanvisning 2013 LUFT Utgåva 1 2013-01-31 SERVICEFÖRVALTNINGEN Henrik Smithsgatan 13 205 80 Malmö Tel. 040-34 10 00 Org.nr. 212000-1124 stadsfastigheter@malmo.se

Läs mer

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Handling nr: 02.6 VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Om- och tillbyggnad av 2014 RAMBESKRIVNING för LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Växjö... Roland Gustavsson Tel: 0470 70 09 23 E-post: FLK Sverige AB

Läs mer

K0043 014 03/57 951 C

K0043 014 03/57 951 C Antal blad 64 Blad nr 1 C Enl. PM-L3 TJN 061020 B Enl. PM-L2 TJN 060328 BYGGHANDLING A - Enl. PM-L1 TJN 060313 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP,

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM...

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

PM-typ: Teknikfack: Nr: Datum: PM L 1 2006-03-13

PM-typ: Teknikfack: Nr: Datum: PM L 1 2006-03-13 FORTIFIKATIONSVERKET Sid 1(8) PM-typ: Teknikfack: Nr: Datum: PM L 1 2006-03-13 Projektidentifikation Etab. beteckn. Milo Objekt K0043.014.03 Hkpflj Malmen By 14 Hkp Hangar och flygtjänstbyggnad Projektnr.

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS Status Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Revidering Rev. : Upprättad av: Ramböll Sverige AB

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Information om uppgiftslämnare Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29 Företag/organisation: Svensk Ventilation Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell TM Rotationsdon för installationsgolv Snabbfakta Kraftig plåtkonstruktion Klarar stora undertemperaturer Hög induktionseffekt Rensbart Anslutningslåda ALS med spjällfunktion eller smutsfälla T som tillbehör

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 1 (47) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 TEKNISK BESKRIVNING FÖR LUFTBEHANDLINGSSYSTEM SAMT STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD TQM710-A vvskylel C3D08 TORNPARKEN, SUND- C3D08 BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD VVS BESKRIVNING

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.5 Sidantal 17 KV VARGEN 4, LULEÅ ROT RENOVERING 6.5 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(12).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kommunfastigheter i Knivsta AB HÖGÅSSKOLAN NYBYGGNAD RAMBESKRIVNING LUFT och STYR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Knivsta 2012-12-10 Lind & Leijon Teknik AB Hyvelgatan 16 741 71 Knivsta Tel: 018-29 23 20 Upprättad

Läs mer

Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 1.0 2008-10-10

Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 1.0 2008-10-10 Projekteringsanvisningar LUFT DE3 Version 1.0 Sid 1 av 11 Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 1.0 2008-10-10 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 5.8 Sidantal 16 KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 RAMBESKRIVNING LUFT 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION

Läs mer

Sid 1 av 11 Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 2.0 2013-11-08 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard och krav

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.6 Sidantal 17 KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE BOSTÄDER ETAPP 2 HUS A OCH A1 6.6 RAMBESKRIVNING LUFT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(17).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

1 2013-12-13 NYCKELTAL

1 2013-12-13 NYCKELTAL 1 Klimatapparat för montage i undertak är en helt ny typ av klimatapparat som är estetiskt tilltalande och som använder sig av INVENTIAIR-teknik. L NYCKELTAL monteras integrerat i standard undertak eller

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORS OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM

KV RÄFSAN 3, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORS OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM Handling 6.6 Sidantal 14 KV RÄFSAN 3, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORS OCH INDUSTRILOKAL 6.6 RAMBESKRIVNING LUFT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Version 1, Februari 2011 Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Februari 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

STYRDOKUMENT VENTILATION

STYRDOKUMENT VENTILATION Rev 2010-12-07 Upprättad 2002-10-16 Handläggare 08 STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 2 (18) Handläggare Revideringsdatum 2010-12-07 FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC DUBBEL ASZ KLASSISK AVLUFTSHUV 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti FAMILJ KLASSISK ABC DUBBEL ASZ KLASSISK AVLUFTSHUV Kom ihåg! Innan anläggningen är i

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Isover Cleantec Produkter för invändig kanalisolering

Isover Cleantec Produkter för invändig kanalisolering Isover Cleantec Produkter för invändig kanalisolering Nu med nytt ytskikt! T5-02 2003-08/Ersätter T6-01 2000-01 Isover Cleantec med ny ytbeklädnad! Isover Cleantec är ett samlingsnamn på produkter för

Läs mer

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador.

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador. Till Byggtjänst 2015-06-30 Denna fil är Svensk Ventilations kommentarer till remissen på AMA VVS&Kyl. Synpunkterna framgår som pdf-kommentarer (anteckningar, färgmarkeringar och strykningar) i denna pdf-fil.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (7) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SDW. Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA

SDW. Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA Tilluftsdon anpassat för små lokaler, t.ex. bostäder och kontor Monteras på vägg nära tak Fronten avtagbar utan verktyg Luftflödet justeras enkelt med

Läs mer

ALJa -----------------------------------------------------------

ALJa ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ är en riktbar jetspridare

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01 Easy-Vent - D-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem Luftdonet

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för ventilationsinstallation Inkl. styrning och övervakning

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för ventilationsinstallation Inkl. styrning och övervakning 11.5 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för ventilationsinstallation Inkl. styrning och övervakning : Antal blad: 1 första

Läs mer

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak Luftspridare för integrering i undertak Nyckeltal Anslutning: 25 mm Mått låda: 380 x 300 x 82 mm (l x b x h) Tilluftflöde: 4-45 l/s Tryckområde: 30-20 Pa Ljudnivå: Alltid under 28 db(a) Ytbehandling: RAL

Läs mer

RSMd --------------------------------------------------------

RSMd -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Rensbart mät- och injusteringsspjäll ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulärt injusteringsspjäll

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s Emil, Ida Flödesområde 0,1-0,28 m 3 /s 80904 1 Rumsaggregat IDA Allmänt Rumsaggregat IDA är ett komplett luftbehandlingsaggregat avsett att installeras vid såväl nybyggnation som vid klimatförbättringar

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll ETCE

Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE-märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems Kv Oxeln 7, Vänersborg Objektnr: 2306 Projektnr: 1-7316 Dnr: SBN 2014/78 Förfrågningsunderlag håv ac håvac s objekt.nr 4021 Tele 0520-474860 sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 50 RÖRSYSTEM 5 52

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA Omställbar spridningsbild och närzon Passar alla typer av lokaler Enkelt montage Rensbart Inga synliga skruvar Kan fås i alternativa

Läs mer

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW 1 Allmänt Sky Wing är en frånluftsfläkt, avsedd att användas i de flesta olika frånluftssystem i komfortanläggningar, där luften har

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll TAKGENOMFÖRING ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING Kom ihåg! Bottenanslutning ingår ej. Ange om du vill ha cirkulär/rektangulär.

Läs mer

Flödesvariator EMOS, EMOE

Flödesvariator EMOS, EMOE Flödesvariator EMOS, EMOE EMOS och EMOE är flödesvariatorer för system OPTIVENT och OPTILAB. De används för att styra och reglera tillufts- respektive frånluftsflöden. De kan användas för många olika ändamål,

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

DPG. Låghastighetsdon

DPG. Låghastighetsdon Låghastighetsdon Bild visar specialutförande, standard svartlackerad Snabbfakta Lämplig för gradin Fast spridningsbild Enkelt montage Kräver ingen skötsel Rensbart Kan fås i alternativa färger Passar även

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL Valet av spjäll i en luftbehandlingsanläggning har blivit allt viktigare. I ett modernt luftbehandlingssystem har spjället och dess funktion en central roll i en

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC DK INDUSTRI AVLUFTSHUV 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll INDUSTRI ABC DK INDUSTRI AVLUFTSHUV Lämplig vid kontinuerlig drift. Kom ihåg! Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över

Läs mer

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T Produktblad Easy-Vent-E-T -06-01 Easy-Vent - e-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem

Läs mer

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet 20-04-11 Tilluftsbaffel med extrem kapacitet Nyckeltal Anslutning: 0 mm (luft), 12 mm (vatten) Mått: 230 x 488 x 1 mm (b x h x l) Tilluftflöde: upp till 5 l/s Tryckområde: 40-0 Pa Ljudnivå (Lp): < 30 db(a)

Läs mer