K /008 04/57 951

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K0043 007/008 04/57 951"

Transkript

1 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK K WSP, GÖTEBORG M WSP, GÖTEBORG E SIDUS, ESKILSTUNA X V LEB, ESKILSTUNA Hkpflj MALMEN GARNISONSVAKTEN OMBYGGNAD GARNISONSVAKT BYGGNAD 007 KASERNBYGGNAD 008 BESKRIVNING LUFT UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM FASTSTÄLLD TJN DATUM HANDLÄGGARE PROJEKTNR A/G KOPIA NR H TORBJÖRN JOHNSSON A ANSVARIG TORBJÖRN JOHNSSON K /008 04/ REV

2 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 2 (30) PROJEKTÖR: LEB CONSULT AB BRUKSGATAN ESKILSTUNA INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 5 BD SANERINGSARBETEN... 5 Q APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT... 6 QE FLÄKTAR... 8 QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION... 8 QFC VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D... 9 QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON QJB LUFTSPJÄLL QK LJUDDÄMPARE QL VENTILATIONSKANALER M M QLF KANALGENOMFÖRINGAR M M QLG ANSLUTNING, RENGÖRING M M AV VENTILATIONSKANALER QMB UTELUFTSDON QMC TILLUFTSDON QME FRÅNLUFTSDON R ISOLERING AV INSTALLATIONER UGB MÄTARE FÖR TEMPERATUR Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YUE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUJ UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUL UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUP INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL YUZ UNDERLAG FÖR CE-MÄRKNING YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Bilaga 1 Skyltar 27 Bilaga 2:1 Rivning 28 Bilaga 2:2 Rivning 29 Bilaga 2:3 Rivning 30

3 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 3 (30) Denna beskrivning ansluter till AMA 98 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Denna beskrivning är upprättad som mängdbeskrivning med mängduppgifter för sakvaror men utan mängduppgifter för kanaler, isolering, inkopplingar och proppningar. Mänger för dessa hämtas från ritning. Mängd som inte kan bestämmas förrän efter utförandet anges reglerbar och betecknas med R framför den antagna mängdangivelsen. Byggobjektet Består av ombyggnad av befintlig byggnad 007 samt del av byggnad 008. Funktionsöversikt Se flödesschema. Byggnad 007 Befintligt aggregat 007-LB01 (TA1) förses med värmebatteri för vattenburen värme. Ny- och omdragning kanalsystem för försörjning av lokaler. Nya don och ventiler. Byggnad 008 Nytt aggregat 008-LB02 installeras. Ny avlufts- och uteluftsdon. Nydragning kanalsystem för försörjning av omklädningsrum mm. Nya don och ventiler. Samtliga ventilationskanaler är rensbara i hela sin längd via rensböjar/ rensluckor. FÖRESKRIFTER Installationer utförs enligt BBR99 - BFS 1993:57 med ändringar BFS 1998:38, AFS 1994:48 samt enligt gällande krav från övriga berörda myndigheter.

4 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 4 (30) TEKNISKA DATA Eldata Systemspänning Manöverspänning 400/230 V, 50 Hz 24 V, 50 Hz Beteckningar dpw = tryckskillnad, vatten P = motoreffekt Pv = värmeeffekt Pk = kyleffekt qw = vattenflöde twi = ingående vattentemperatur twu = utgående vattentemperatur H = tryckhöjd, uppfordringshöjd UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Miljöbetingelser Korrosivitetsklass för produkter inomhus C2. Korrosivitetsklass för produkter utomhus C4. Temperaturkrav Min inblåsningstemperatur +20 C Ljudkrav Från installationer kontinuerligt Besöksmottagning, Pentryn, Uppehållsrum: Kontor, Larmcentral Övrigt: Momentana ljud: 35 db(a) 35 db(a) 45 db(a) 5 db högre

5 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 5 (30) B BD BDV.57 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M SANERINGSARBETEN Sanering av luftbehandlingsinstallationer Kanaler som bibehålles skall rengöras. BED BED.5 RIVNING Rivning av VVS- kyl- och processmedier installationer Rivningsarbetets omfattning framgår av bifogade rivningsbilagor samt beskrivande text nedan: Anbudsgivare är skyldig att på plats skaffa sig kännedom om rivningsarbeternas omfattning. Entreprenören skall transportera bort rivningsavfall till container uppställd inom arbetsområdet av byggentreprenören. Material som rivs och som beställaren skall disponera, skall transporteras till av beställaren anvisad plats. Innan rivningsarbetet påbörjas skall entreprenören kontrollera om den befintliga installationen innehåller asbest. Förekommer asbest eller asbesthaltigt material i byggnaden skall Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar AFS 1996:13 beaktas. Övergripande översikt över rivningen: Kanaler rivs enligt rivningsbilagor, samtliga don i bibehållna kanaler demonteras. Lockning av kanaler sker genom jämförelse mellan demonterings- och arbetsritningar. I 007-LB01 demonteras elbatteri.

6 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 6 (30) Q QAB APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Täthetskrav Luftbehandlingsaggregat skall utföras i täthetsklass A. Vid dimensionering av komponenter i aggregat skall hänsyn tas till läckluftflöde. Dimensionerande utetillstånd för luftkylare, se även 57 Tekniska förutsättningar. 007-LB01 1 st Befintligt luftbehandlingsaggregat. Fabrikat: FLÄKT :s Typ/ storlek: ECAA-01 Aggregatet: Tilluft - Bef. spjäll. - Bef. filter bytes till nytt filter för partikel- och gasfiltrering fabrikat Camfil Cityflo, samt en omg. reservfilter. - Bef. värmeväxlare av rotortyp. - Befintligt el-batteri ersätts av vätskebatteri, se QFC.1 - Bef. fläkt med remdrift, befintlig enhastighets motor. Frånluft - Bef. spjäll. - Bef. filter bytes. - Värmeväxlare. - Fläkt med remdrift, befintlig enhastighets motor. Nya data: Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt q l = 200 l/s q l = 200 l/s p ext = 200 Pa* p ext = 200 Pa* P =0,55 kw (prel.) P = 0,75 kw (prel.) * Preliminärt Åtgärder: Aggregat förses med värmebatteri för vattenburen värme. Aggregatet rengöres inkl rotor. Motorer och remmar/skivor bytes. Lager smörjes där det är möjligt. Filter bytes.

7 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 7 (30) 008-LB02 1 st Luftbehandlingsaggregat. Fabrikat: Typ/ storlek: Fläkt Wood s AB TOPMASTER-030 med integrerad styrutrustning Aggregatet ska innehålla: Tilluft - Filter av glasfiber F7 samt en omg. reservfilter. - Värmeväxlare, ej hydroskopisk rotor, variabelt varvtal inkl. reglerenhet och rotationsvakt - Luftvärmare för vatten - Fläkt - Utlopp enligt ritning - Motor med direktstart Frånluft - Filter av glasfiber F5 samt en omg. reservfilter. - Värmeväxlare - Fläkt - Utlopp enligt ritning - Motor med direktstart Övrigt: Färdig styr och övervakning med: Tilluftsreglering, flödesreglering, matning av cirkulationspump och styrning av ventilställdon, flödesvakt, avfrostning. Förberedelse för kommunikation med överordnat system via Modbus. Dörrlås. Fötter. Tekniska data Värmeåtervinnare: P = 11 kw t t = -20,0/14,48 o C t f = 22,0/-10,0 o C Rf f = 25/100 % η = 0,82 Eftervärmebatteri: Pv = 1,7 kw t t = 13,4/19,4 o C t t/r = 60/30 o C q w = 0,06 l/s dpw = 2,3 kpa

8 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 8 (30) Tilluftsfläkt q l = 240 l/s p ext = 150 Pa P = 0,37 kw (prel.) Frånluftsfläkt q l = 240 l/s p ext = 150 Pa P = 0,37 kw (prel.) QE FLÄKTAR MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Motortyp och motoreffekt Motorns kapslingsklass skall anpassas efter motorns placering enligt SS-EN Motorskyddsbrytare ingår i annan handling. Flöde I beskrivning är angivet nominellt luftflöde. I angivet tryckfall över don och kanalsystem ingår tryckfall över kanalsystem inkl. huvar, galler, till- och frånluftsdon, ljudfällor etc men exkl. tryckfall över aggregatdelar samt anslutningsförluster. I preliminär dimensionering av fläkt- och motorstorlekar har hänsyn tagits till preliminära dataredovisningar från aktuell fabrikant för aggregatdelar. Slutgiltig bestämning av tryckfall över aggregatdelar samt anslutningsförluster skall göras av entreprenören efter det att definitivt val av respektive aggregatdel gjorts, och vid behov skall entreprenören korrigera dels fläkts totaltryckökning dels ljuddämpande åtgärder. Fläkt skall dimensioneras så att arbetspunkten ligger inom av fabrikant angivet bästa arbetsområde. Konstruktion Balansering av roterande delar Balansering av roterande delar skall vara utförd så att effektiv vibrationshastighet hos fläktens och motorns lagerhus är högst 4,5 mm/s vid fläktens driftvarvtal. QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION

9 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 9 (30) QFC QFC.1 VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D Luftvärmare 007-LB01-LV01 1 st Kanalbatteri med rektangulär anslutning: Fabrikat: Typ/ storlek: Fläkt Wood s AB ECEE-01 Tekniska data Pk = 5 kw ql = 200 l/s tli = 14,1 o C tlu = 19,1 o C dpl = Pa twi = 60,0 o C twu = 30,0 o C dpw = kpa qw = 0,04 l/s

10 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 10 (30) QJ QJB SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON LUFTSPJÄLL SP1 Cirkulärt injusteringsspjäll med mätuttag Fabrikat/ typ: Fläkt Wood s AB / IRIS Storlek: st QK LJUDDÄMPARE LD1 Ljuddämpare fabrikat Swegon, typ CLAb L = 1000 mm Dim: st

11 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 11 (30) QL VENTILATIONSKANALER M M Entreprenören är ansvarig för kostnader, som kan åsamkas beställaren genom kvarlämnade föremål eller föroreningar i kanalsystemet. Utförande Kanalsystem utförs i täthetsklass C. Ventilationskanaler skall från fabrik levereras med ändarna tillslutna. När monteringsarbete ej pågår skall kanalerna vara tillslutna. Motsvarande gäller även för aggregat. Förläggning Fria utrymme enligt SIS finns ej. Upphängning Upphängning av synliga kanaler ska ske med svep, rundstång, bladmutter, och z-järn. Gamla upphängningar av befintliga kanaler utbytes till lika nya kanaler. Kanaler får ej hängas upp i varandra. Upphängningar skall utföras enligt Föreningen V:s eller annan typgodkänd anordning. QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt Mängd enligt ritning. F1, T1, A1, U1,-Ö1 Utförande: Material: Fogning: Cirkulär spiralfalsad kanal Varmförzinkad stålplåt Tätningslist av gummi

12 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 12 (30) QLB.2 Metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt Mängd enligt ritning. F1,T1, A1, U1 Utförande: Material: Fogning: Rektangulärt längsfalsad kanal Varmförzinkad stålplåt Gejd QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANALER FÖR RENSNING OCH INSPEKTION RL Renslucka för till- och frånluftskanaler utförd som renslock i böj eller renslucka direkt på kanalen. Kanaldimension : rensluckans dimension lika kanaldimension. Rensluckor placeras så att hela tilloch frånluftssystemen kan rensas. Redovisad placering är preliminär. Erforderligt antal QLF QLF.2 QLF.3 QLF.4 KANALGENOMFÖRINGAR M M Genomföringar för ventilationskanaler, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Genomföringar för ventilationskanaler, med särskilda krav på täthet Stagning och fixering av ventilationskanaler vid genombrott av byggnadsdel

13 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 13 (30) QLG QLG.1 ANSLUTNING, RENGÖRING M M AV VENTILATIONSKANALER Anslutning av ventilationskanaler m m Anslutning av apparater m m I annan entreprenad/anläggningsdel ingående apparater, redovisade på ventilationsritningar, skall anslutas med ventilationskanal. Anslutning mellan kanal och apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Ansl. av torkskåp i byggnad 008 rum 111 med kontrollventil FD1-12 (upptagen under QME), flexibel slang och dragavbrott. Torkskåpets anslutning = st QLG.3 Rengöring av ventilationskanaler mm Före driftsättning och injustering skall samtliga kanaler vara rena. QM QMB LUFTDON M M UTELUFTSDON YG6 Kombidon för avluft/uteluft av fabrikat ABC ventilationsprodukter, typ ABC-Combidon. Färg: enl.a Storlek: st BEF. TH Befintlig takhuv BEF. YG Befintligt ytterväggsgaller

14 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 14 (30) QMC TILLUFTSDON TD1 Cirkulärt takdon med vridbara dysor för synligt montage fabrikat Swegon, typ CDYb. Färg: Enligt A. Storlek: st st TD17 Takdon fabrikat Swegon, typ CDKa med anslutningslåda ALSc. Storlek: st st QMD ÖVERLUFTSDON ÖD1 Rektangulärt, ljuddämpande överluftsdon fabrikat Swegon, typ RGVb på vardera sida om vägg. Storlek: st QME FRÅNLUFTSDON FD1 Kontrollventil fabrikat Fläkt Wood s AB, typ GPDF/B. Storlek: st st QMF AVLUFTSDON Se QMB

15 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 15 (30) R RB ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Håltagning i isolering, för givare etc., skall utformas så att risk för personskada ej uppstår p g a vassa plåtkanaler, trådändar o dyl. Isolering och ytbehandling skall avslutas så att dels isoleringsmaterial skyddas mot åverkan etc., dels beträffande exempelvis nättrådändar ej lämnas oskyddade. Vid isolering av kanal skall givare och don monteras på distansplåt så att brand- och kondensisolering kan monteras obruten. Runt rensluckor skall isolering avslutas med plåtkrage. Montering av all isolering skall utföras enligt fabrikantens anvisningar. Totalisolering av ventilationskanaler Beteckning vid respektive isoleringskod enligt nedan hänvisar till sista bokstaven i kanalbeteckningen. Ytbeklädnad av isolering anges med generell text. Provning Isoleringens tjocklek skall provas.

16 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 16 (30) RBF RBF.1 TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Genomföringar och igensättning Tätning runt ventilationskanal vid genombrott av brandcellsskiljande byggnadsdel skall utföras genom att isoleringen går obruten (ytbeklädnaden bruten) genom väggen och ursparingen efterlagas mot isoleringen med typgodkänd brandskyddsmassa och täckplåt. Tätningen utförs av byggentreprenören. RBF.112 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synlig isolering utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF A Brandteknisk klass: B Brandteknisk klass: C Brandteknisk klass: EI15 EI30 EI60 RBF.1121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

17 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 17 (30) RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synlig isolering utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF A Brandteknisk klass: B Brandteknisk klass: C Brandteknisk klass: EI15 EI30 EI60 RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass RBF.212 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synliga kanaler utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF J Isolertjocklek: 30 mm K Isolertjocklek: 50 mm L Isolertjocklek: 100 mm

18 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 18 (30) RBF.2121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass RBF.221 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synliga kanaler utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF J Isolertjocklek: 30 mm K Isolertjocklek: 50 mm L Isolertjocklek: 100 mm RBF.2211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass RBF.222 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass F Beklädnad: Rutarmerad aluminiumfolie Isolertjocklek: 30 mm Diffusionstät skarvning och täckning av stål. Se RDF.9. RBF.421 Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med glasfiberväv invändigt i rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass M Isolertjocklek: 50 mm Typ: Cleantec eller likvärdig. RD RDF.9 ÅNGROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER Ångbromsar av aluminium på isolerad ventilationskanal Montering: Längd- och tvärskarv skall överlappas med minst 100 mm. Folie skall fästas med metod som tillverkaren rekommenderar. Fogtätas med tejp.

19 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 19 (30) U UGB UGB.1 APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING MÄTARE FÖR TEMPERATUR Mätare för temperatur, kanalmonterade MT1 Temperaturmätare av instickstyp skall monteras i kanalsystem före värmeväxlare, efter värmeväxlare samt efter fläktdel på tilluftssidan. Mätare skall placeras före respektive efter värmeväxlare på frånluftssidan. Fabrikat: Rextherm 452/BR Mätområde: -40 till +40 C R 4 st

20 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 20 (30) Y YT YTB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLA- TIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING ANSTALLATIONER Förslag till märkning samt skyltlistor skall överlämnas till beställaren för godkännande innan montering påbörjas. YTB.1 YTB.15 Märkning av installationer Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning av motorer Motorer skall märkas enligt ELSÄK-FS 1994:7. Motordata skall anbringas så att de kan avläsas under spänning utan ingrepp i anläggningen. YTB.157 YTB.2 Märkning av luftbehandlingsinstallationer Skyltning för installationer Utformning av skyltar framgår av principritning enligt bilaga 1. YTB.257 Skyltning för luftbehandlingsinstallationer YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Hela anläggningen skall injusteras och provas.

21 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 21 (30) YTC.1 Provning av installationssystem Förutom AMA-text skall för provning gälla: 1. Egenprovning Entreprenören utför egenprovning, se AFC Samordnad provning Funktionskontroll skall genomföras. Se AFC Vid tid för funktionskontroll skall anläggningen vara driftsatt och injusterad vilket innebär att alla vidimerade protokoll över egenprovning skall finnas framme för t.ex komponent- och materialprovning, tryck- och täthetsprovning, säkerhetsbesiktningar, injusteringar. YTC.15 Provning av vvs-, kyl- och processmediesystem Ljudprovning i byggnad Normalmätning skall utföras i 30% av lokalerna efter anvisning av beställaren. YTC.157 Provning av luftbehandlingssystem Provning av flöde Delluftflöden i kanalsystem skall kontrolleras med hjälp av mätning på injusteringsspjäll, fast mätdon eller luftdon. Totalflöde skall mätas med prandtlrör enligt Nordiska ventilationsgruppens skrift Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer (BFR T22:1998), metod A11 eller A12. Kontroll av tryckfall (vid största flöde) skall utföras över sämst belägna don i varje kanalsystem. Provning av verkningsgrad för värmeåtervinningsinstallation Samtliga värmeåtervinningsinstallationer skall provas med avseende på verkningsgrad.

22 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 22 (30) Injustering av aggregatens luftflöde skall utföras före provning. Verkningsgraden skall provas när utetemperaturen är under 0 C, då föreskriven verkningsgrad skall innehållas. η = t till - t ute t från t ute t ute = t till = t från = uteluftens temperatur strax före värmeväxlaren tilluftens temperatur strax efter värmeväxlaren frånluftens temperatur strax efter värmeväxlaren YTC.18 YTC.2 YTC.25 YTC.257 Provning av styr- och övervakningssystem Injustering av installationssystem Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering av luftbehandlingssystem Injustering Anläggningen är planerad för ett tryckfall vid normalflöde av 50 Pa över sämst belägna don inklusive strypdon och anslutningskanal. Injustering av flöde Injusteringen skall utföras enligt proportionalitetsmetoden.

23 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 23 (30) YU YUC.5 TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören skall till beställaren överlämna handlingar för i entreprenaden ingående elapparater för granskning och godkännande innan tillverkning påbörjas. För elmotorer lämnas uppgift till el- och SÖ-entreprenör om: - märkström - startstöm - starttid - inställningsvärden för överströmsskydd - där anslutning får väljas av entreprenören, eller där entreprenören får göra utbyte, svarar entreprenören för upprättande av handlingar och eventuella kostnader eller följdkostnader av detta. YUE YUE.5 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören upprättar underlag för relationshandling. Ändringarna införes med rödpenna samt förses med signatur och datum. Mätspjäll enligt spjällförteckning skall anges på ritning. YUH YUJ YUJ.5 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedie installationer Om det i datablad broschyr o dyl finns sådant som ej gäller för den aktuella anläggningen skall detta strykas alternativt skall det gällande tydligt markeras. Underlaget skall levereras till beställaren i 2 omgångar. Underlaget skall vara överlämnat i samband med anmälan till funktionskontroll.

24 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 24 (30) YUL YUL.5 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Om det i datablad broschyr o dyl finns sådant som ej gäller för den aktuella anläggningen skall detta strykas alternativt skall det gällande tydligt markeras. Underlag för underhållsinstruktioner skall innehålla: - tillverkarnas underhållsinstruktioner och underhållsrutiner för i entreprenaden ingående utrustningar, apparater och komponenter. - beskrivning av förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder. Omfattning och periodicitet skall vara angivna för tidsbestämda översyner och periodiska kontroller. - förteckning över reservdelar som är lämpliga att bytas ut av underhållspersonal. Av förteckningen skall framgå uppgifter om fabrikat,typ, tillverkningsnummer och inköpsställe samt eventuella kompletterande data. Uppgifterna skall sammanställas i objektkort. Underlaget skall levereras till beställaren i 2 omgångar. Underlaget skall överlämnas vid anmälan till funktionskontroll. YUL.57 Underlag för underhållsinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer

25 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 25 (30) YUP YUP.5 INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl-, och processmedieinstallation Information skall bestå av följande två huvuddelar: 1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande. dokumentation föreskrivna under YU skall användas vid genomgången. Beräknad tidsåtgång 2 h. 2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång. Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 2 h. Beräknad tidsåtgång vid garantitidens utgång 2 h. YUZ UNDERLAG FÖR CE-MÄRKNING Se AFC.185 i AF-del.

26 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 26 (30) YYV YYV.5 TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Tillsyn, skötsel och underhåll av va-, vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören skall under garantitiden göra minst 4 st servicebesök med ca 6 månaders intervall, omfattande tillsyn och förebyggande underhåll av i entreprenaden ingående utrustningar. Reservdelar och arbetstid skall bekostas av entreprenören. Beställaren skall underrättas och ges möjlighet att närvara vid besöken. Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införas i utlåtande över slutbesiktning. Sista besöket inom 30 dagar innan garantitidens utgång. Vid varje servicebesök skall följande åtgärder företas: 1. Rengöring av gallerinsats i uteluftsintag. 2. Rengöring/byte av filter, tilluftsaggregat och frånluftsfläktar. 3. Kontroll av automatisk styrutrustning. 4. Kontroll av lager i aggregat och fläktar samt smörjning av dessa vid behov. Smörjmedel tillhandahålls härvid av entreprenören. 5. Kontroll av, och eventuellt erforderlig justering och byte av, repdrifter, spjäll, reglerbara galler, ventiler o dyl. Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införs i utlåtande över slutbesiktning.

27 PRINCIPRITNING FÖR SKYLTAR Bilaga 1 Typ Skylt Märkobjekt MIN A 101 SYSTEM LB01, LB MIN Aggregatrum ex kylmaskinrum, fläktrum, undercentraler MIN TRYCKKAMMARE LB MIN Tryckkammare, sugkammare, inspektionslucka MIN LB01 - TF01 DEL A PLAN 2, DEL C PLAN MIN Huvudkomponent ex aggregat, pump, fläkt, apparatskåp, kyltorn 4 MIN 80 TEMPERATURGIVARE MIN 30LB01 - LR1 4. Huvudkomponent som ingår i sammanbyggt aggregat ex värmeväxlare, kompressor, filter eller slutapparat ex blandningsbox MIN 60 5 LB01-GT11 TEMPERATURGIVARE MIN Givare, styrdon, styrfunktionsenheter, hjälpdon 6 6. Avstängningsventil, strypventil, 35 spjäll, konstantflödesdon VS2-AV MIN 32 8 MIN 70 7 LB01 - GP1 SLUTTRYCKFALL 150 Pa MIN Differenstryckmätare MIN 50 8 VENTILATION LB01 - TL MIN Manöverdon ex timer, pådrag etc

28

29

30

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

MALMEN Ombyggnad för flygskolan BYGGNAD 78, 80, 83, 111, 204. Antal blad 72 Blad nr 1. Torbjörn Johnsson 1004 000 8 A

MALMEN Ombyggnad för flygskolan BYGGNAD 78, 80, 83, 111, 204. Antal blad 72 Blad nr 1. Torbjörn Johnsson 1004 000 8 A Antal blad 72 Blad nr 1 0 GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18350 X V LEB,

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM...

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 1 (47) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 TEKNISK BESKRIVNING FÖR LUFTBEHANDLINGSSYSTEM SAMT STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 1.0 2008-10-10

Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 1.0 2008-10-10 Projekteringsanvisningar LUFT DE3 Version 1.0 Sid 1 av 11 Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 1.0 2008-10-10 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.5 Sidantal 17 KV VARGEN 4, LULEÅ ROT RENOVERING 6.5 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(12).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

STYRDOKUMENT VENTILATION

STYRDOKUMENT VENTILATION Rev 2010-12-07 Upprättad 2002-10-16 Handläggare 08 STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 2 (18) Handläggare Revideringsdatum 2010-12-07 FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.6 Sidantal 17 KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE BOSTÄDER ETAPP 2 HUS A OCH A1 6.6 RAMBESKRIVNING LUFT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(17).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 5.8 Sidantal 16 KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 RAMBESKRIVNING LUFT 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för ventilationsinstallation Inkl. styrning och övervakning

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för ventilationsinstallation Inkl. styrning och övervakning 11.5 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för ventilationsinstallation Inkl. styrning och övervakning : Antal blad: 1 första

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

Projekteringsanvisning för bostadsventilation

Projekteringsanvisning för bostadsventilation Projekteringsanvisning för bostadsventilation www.swegon.com PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BOSTADSVENTILATION Projekteringsgång Luftflöden Luftflödet skall projekteras enligt gällande bestämmelser och rekommendationer

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.6 Sidantal 24 KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE BOSTÄDER ETAPP 1 HUS B, B1, C, C1, D OCH E 6.6 RAMBESKRIVNING LUFT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(24).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för Kolibri 600

Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för Kolibri 600 Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för Kolibri 600 Kolibri 600 990427 Flexivent AB Smörhålevägen 9 434 42 Kungsbacka Tel. 0300-73000 Fax 0300-70550 ALLMÄNT Rumsaggregat KOLIBRI är en komplett ventilationsanläggning

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden En fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter på marknaden kombinerat med enkelt underhåll gör TurboSwing till ett filter

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

ACKORDSPRISLISTA VENTILATION 2015-04-01

ACKORDSPRISLISTA VENTILATION 2015-04-01 ACKORDSPRISLISTA VENTILATION 2015 2015-04-01 Innehållsförteckning Avmätningsregler Moment Extra/avdrag för olika montagelägen och material, moment 1-99 - Texter - Tabell Tillverkning och montering av rektangulära

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

Märkning och skyltning av installationer

Märkning och skyltning av installationer Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr. 113 44 Byggnadsägaren Postadress Postnr

Referens nr: Plats för stämpel. Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr. 113 44 Byggnadsägaren Postadress Postnr Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 99: med ändringar t.o.m. SFS :9 Referens nr: Plats för stämpel A Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr A Sleipner

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Instruktion BASIC Fläkt BCRWR, storlek 004 027. 1. Allmänt

Instruktion BASIC Fläkt BCRWR, storlek 004 027. 1. Allmänt Instruktion BASIC Fläkt BCRWR, storlek 004 027 1. Allmänt Basic Wing BCRWR är en remdriven fläkt av axi-radiell konstruktion med inriktning på god el-effektivitet, låg och jämn utloppshastighet, lågt ljud

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll B1 Fastighetsbeteckning Referensnummer Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet Systemnummer Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2)

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat Lågenergihus Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 2014-01-24 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för isoleringsbranschen Innehåll Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 Ytbeklädnad Isoleringsplåtslagare 4 VVS-isolerare 5 Arbetsmiljö & säkerhet 6 Lagar, avtal

Läs mer

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft Snabbfakta För till- och frånluft Fast spridningsbild Rensbart Monteras i fästraar FHA eller FHB alternativt anslutningslåda TRG Kan fås i alternativa

Läs mer

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador.

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador. Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Anvisningar för montering, drift och underhåll ska levereras med vara. Föreskriven

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7. Isolering av ventilationskanaler

Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7. Isolering av ventilationskanaler Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7 Isolering av ventilationskanaler Paroc AB Paroc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför främst isolerprodukter av stenull. Huvuddelen avsätts på den

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. 168 66 Byggnadsägaren Postadress Postnr. Bostäder. Ombesiktning datum. Besiktnings resultat

Referens nr: Plats för stämpel. 168 66 Byggnadsägaren Postadress Postnr. Bostäder. Ombesiktning datum. Besiktnings resultat Referens nr: Plats för stämpel A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Adolfsbergsvägen -0 Postnr 68 66 Byggnadsägaren

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

Isolering av ventilationskanaler

Isolering av ventilationskanaler Isolering av ventilationskanaler T5-01 2008-12/Ersätter T5-01 2002-12 Vi bygger framtiden är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat 1 2 Dubbel korsströmsväxlare med sektionsavfrostning. Luftbehandlingsaggregatet PrimAir PrimAir är ett luftbehandlingsaggregat utvecklat med sikte på: Allt från enkelt tilluftsaggregat

Läs mer

Drift & Skötselinstruktion Monteringsanvisning RUMSVENTILATIONSAGGREGAT MED PLATTVÄRMEVÄXLARE OCH ELBATTERI FÖR MONTAGE I YTTERVÄGG

Drift & Skötselinstruktion Monteringsanvisning RUMSVENTILATIONSAGGREGAT MED PLATTVÄRMEVÄXLARE OCH ELBATTERI FÖR MONTAGE I YTTERVÄGG Drift & Skötselinstruktion Monteringsanvisning för RUMSVENTILATIONSAGGREGAT MED PLATTVÄRMEVÄXLARE OCH ELBATTERI FÖR MONTAGE I YTTERVÄGG FLEXIT R6 X 50-170 l/s (180-620 m 3 /h) 0301 HUVUDKONTOR / FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 BSK60 www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOL Tel 08-54 55 12 70 1 Brand-/Brandgasspjäll BSK60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 60 P-godkännande nr. 0178/05 - Ritningsnr.

Läs mer