K /008 04/57 951

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K0043 007/008 04/57 951"

Transkript

1 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK K WSP, GÖTEBORG M WSP, GÖTEBORG E SIDUS, ESKILSTUNA X V LEB, ESKILSTUNA Hkpflj MALMEN GARNISONSVAKTEN OMBYGGNAD GARNISONSVAKT BYGGNAD 007 KASERNBYGGNAD 008 BESKRIVNING LUFT UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM FASTSTÄLLD TJN DATUM HANDLÄGGARE PROJEKTNR A/G KOPIA NR H TORBJÖRN JOHNSSON A ANSVARIG TORBJÖRN JOHNSSON K /008 04/ REV

2 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 2 (30) PROJEKTÖR: LEB CONSULT AB BRUKSGATAN ESKILSTUNA INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 5 BD SANERINGSARBETEN... 5 Q APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT... 6 QE FLÄKTAR... 8 QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION... 8 QFC VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D... 9 QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON QJB LUFTSPJÄLL QK LJUDDÄMPARE QL VENTILATIONSKANALER M M QLF KANALGENOMFÖRINGAR M M QLG ANSLUTNING, RENGÖRING M M AV VENTILATIONSKANALER QMB UTELUFTSDON QMC TILLUFTSDON QME FRÅNLUFTSDON R ISOLERING AV INSTALLATIONER UGB MÄTARE FÖR TEMPERATUR Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YUE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUJ UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUL UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUP INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL YUZ UNDERLAG FÖR CE-MÄRKNING YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Bilaga 1 Skyltar 27 Bilaga 2:1 Rivning 28 Bilaga 2:2 Rivning 29 Bilaga 2:3 Rivning 30

3 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 3 (30) Denna beskrivning ansluter till AMA 98 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Denna beskrivning är upprättad som mängdbeskrivning med mängduppgifter för sakvaror men utan mängduppgifter för kanaler, isolering, inkopplingar och proppningar. Mänger för dessa hämtas från ritning. Mängd som inte kan bestämmas förrän efter utförandet anges reglerbar och betecknas med R framför den antagna mängdangivelsen. Byggobjektet Består av ombyggnad av befintlig byggnad 007 samt del av byggnad 008. Funktionsöversikt Se flödesschema. Byggnad 007 Befintligt aggregat 007-LB01 (TA1) förses med värmebatteri för vattenburen värme. Ny- och omdragning kanalsystem för försörjning av lokaler. Nya don och ventiler. Byggnad 008 Nytt aggregat 008-LB02 installeras. Ny avlufts- och uteluftsdon. Nydragning kanalsystem för försörjning av omklädningsrum mm. Nya don och ventiler. Samtliga ventilationskanaler är rensbara i hela sin längd via rensböjar/ rensluckor. FÖRESKRIFTER Installationer utförs enligt BBR99 - BFS 1993:57 med ändringar BFS 1998:38, AFS 1994:48 samt enligt gällande krav från övriga berörda myndigheter.

4 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 4 (30) TEKNISKA DATA Eldata Systemspänning Manöverspänning 400/230 V, 50 Hz 24 V, 50 Hz Beteckningar dpw = tryckskillnad, vatten P = motoreffekt Pv = värmeeffekt Pk = kyleffekt qw = vattenflöde twi = ingående vattentemperatur twu = utgående vattentemperatur H = tryckhöjd, uppfordringshöjd UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Miljöbetingelser Korrosivitetsklass för produkter inomhus C2. Korrosivitetsklass för produkter utomhus C4. Temperaturkrav Min inblåsningstemperatur +20 C Ljudkrav Från installationer kontinuerligt Besöksmottagning, Pentryn, Uppehållsrum: Kontor, Larmcentral Övrigt: Momentana ljud: 35 db(a) 35 db(a) 45 db(a) 5 db högre

5 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 5 (30) B BD BDV.57 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M SANERINGSARBETEN Sanering av luftbehandlingsinstallationer Kanaler som bibehålles skall rengöras. BED BED.5 RIVNING Rivning av VVS- kyl- och processmedier installationer Rivningsarbetets omfattning framgår av bifogade rivningsbilagor samt beskrivande text nedan: Anbudsgivare är skyldig att på plats skaffa sig kännedom om rivningsarbeternas omfattning. Entreprenören skall transportera bort rivningsavfall till container uppställd inom arbetsområdet av byggentreprenören. Material som rivs och som beställaren skall disponera, skall transporteras till av beställaren anvisad plats. Innan rivningsarbetet påbörjas skall entreprenören kontrollera om den befintliga installationen innehåller asbest. Förekommer asbest eller asbesthaltigt material i byggnaden skall Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar AFS 1996:13 beaktas. Övergripande översikt över rivningen: Kanaler rivs enligt rivningsbilagor, samtliga don i bibehållna kanaler demonteras. Lockning av kanaler sker genom jämförelse mellan demonterings- och arbetsritningar. I 007-LB01 demonteras elbatteri.

6 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 6 (30) Q QAB APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Täthetskrav Luftbehandlingsaggregat skall utföras i täthetsklass A. Vid dimensionering av komponenter i aggregat skall hänsyn tas till läckluftflöde. Dimensionerande utetillstånd för luftkylare, se även 57 Tekniska förutsättningar. 007-LB01 1 st Befintligt luftbehandlingsaggregat. Fabrikat: FLÄKT :s Typ/ storlek: ECAA-01 Aggregatet: Tilluft - Bef. spjäll. - Bef. filter bytes till nytt filter för partikel- och gasfiltrering fabrikat Camfil Cityflo, samt en omg. reservfilter. - Bef. värmeväxlare av rotortyp. - Befintligt el-batteri ersätts av vätskebatteri, se QFC.1 - Bef. fläkt med remdrift, befintlig enhastighets motor. Frånluft - Bef. spjäll. - Bef. filter bytes. - Värmeväxlare. - Fläkt med remdrift, befintlig enhastighets motor. Nya data: Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt q l = 200 l/s q l = 200 l/s p ext = 200 Pa* p ext = 200 Pa* P =0,55 kw (prel.) P = 0,75 kw (prel.) * Preliminärt Åtgärder: Aggregat förses med värmebatteri för vattenburen värme. Aggregatet rengöres inkl rotor. Motorer och remmar/skivor bytes. Lager smörjes där det är möjligt. Filter bytes.

7 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 7 (30) 008-LB02 1 st Luftbehandlingsaggregat. Fabrikat: Typ/ storlek: Fläkt Wood s AB TOPMASTER-030 med integrerad styrutrustning Aggregatet ska innehålla: Tilluft - Filter av glasfiber F7 samt en omg. reservfilter. - Värmeväxlare, ej hydroskopisk rotor, variabelt varvtal inkl. reglerenhet och rotationsvakt - Luftvärmare för vatten - Fläkt - Utlopp enligt ritning - Motor med direktstart Frånluft - Filter av glasfiber F5 samt en omg. reservfilter. - Värmeväxlare - Fläkt - Utlopp enligt ritning - Motor med direktstart Övrigt: Färdig styr och övervakning med: Tilluftsreglering, flödesreglering, matning av cirkulationspump och styrning av ventilställdon, flödesvakt, avfrostning. Förberedelse för kommunikation med överordnat system via Modbus. Dörrlås. Fötter. Tekniska data Värmeåtervinnare: P = 11 kw t t = -20,0/14,48 o C t f = 22,0/-10,0 o C Rf f = 25/100 % η = 0,82 Eftervärmebatteri: Pv = 1,7 kw t t = 13,4/19,4 o C t t/r = 60/30 o C q w = 0,06 l/s dpw = 2,3 kpa

8 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 8 (30) Tilluftsfläkt q l = 240 l/s p ext = 150 Pa P = 0,37 kw (prel.) Frånluftsfläkt q l = 240 l/s p ext = 150 Pa P = 0,37 kw (prel.) QE FLÄKTAR MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Motortyp och motoreffekt Motorns kapslingsklass skall anpassas efter motorns placering enligt SS-EN Motorskyddsbrytare ingår i annan handling. Flöde I beskrivning är angivet nominellt luftflöde. I angivet tryckfall över don och kanalsystem ingår tryckfall över kanalsystem inkl. huvar, galler, till- och frånluftsdon, ljudfällor etc men exkl. tryckfall över aggregatdelar samt anslutningsförluster. I preliminär dimensionering av fläkt- och motorstorlekar har hänsyn tagits till preliminära dataredovisningar från aktuell fabrikant för aggregatdelar. Slutgiltig bestämning av tryckfall över aggregatdelar samt anslutningsförluster skall göras av entreprenören efter det att definitivt val av respektive aggregatdel gjorts, och vid behov skall entreprenören korrigera dels fläkts totaltryckökning dels ljuddämpande åtgärder. Fläkt skall dimensioneras så att arbetspunkten ligger inom av fabrikant angivet bästa arbetsområde. Konstruktion Balansering av roterande delar Balansering av roterande delar skall vara utförd så att effektiv vibrationshastighet hos fläktens och motorns lagerhus är högst 4,5 mm/s vid fläktens driftvarvtal. QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION

9 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 9 (30) QFC QFC.1 VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D Luftvärmare 007-LB01-LV01 1 st Kanalbatteri med rektangulär anslutning: Fabrikat: Typ/ storlek: Fläkt Wood s AB ECEE-01 Tekniska data Pk = 5 kw ql = 200 l/s tli = 14,1 o C tlu = 19,1 o C dpl = Pa twi = 60,0 o C twu = 30,0 o C dpw = kpa qw = 0,04 l/s

10 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 10 (30) QJ QJB SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON LUFTSPJÄLL SP1 Cirkulärt injusteringsspjäll med mätuttag Fabrikat/ typ: Fläkt Wood s AB / IRIS Storlek: st QK LJUDDÄMPARE LD1 Ljuddämpare fabrikat Swegon, typ CLAb L = 1000 mm Dim: st

11 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 11 (30) QL VENTILATIONSKANALER M M Entreprenören är ansvarig för kostnader, som kan åsamkas beställaren genom kvarlämnade föremål eller föroreningar i kanalsystemet. Utförande Kanalsystem utförs i täthetsklass C. Ventilationskanaler skall från fabrik levereras med ändarna tillslutna. När monteringsarbete ej pågår skall kanalerna vara tillslutna. Motsvarande gäller även för aggregat. Förläggning Fria utrymme enligt SIS finns ej. Upphängning Upphängning av synliga kanaler ska ske med svep, rundstång, bladmutter, och z-järn. Gamla upphängningar av befintliga kanaler utbytes till lika nya kanaler. Kanaler får ej hängas upp i varandra. Upphängningar skall utföras enligt Föreningen V:s eller annan typgodkänd anordning. QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt Mängd enligt ritning. F1, T1, A1, U1,-Ö1 Utförande: Material: Fogning: Cirkulär spiralfalsad kanal Varmförzinkad stålplåt Tätningslist av gummi

12 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 12 (30) QLB.2 Metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt Mängd enligt ritning. F1,T1, A1, U1 Utförande: Material: Fogning: Rektangulärt längsfalsad kanal Varmförzinkad stålplåt Gejd QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANALER FÖR RENSNING OCH INSPEKTION RL Renslucka för till- och frånluftskanaler utförd som renslock i böj eller renslucka direkt på kanalen. Kanaldimension : rensluckans dimension lika kanaldimension. Rensluckor placeras så att hela tilloch frånluftssystemen kan rensas. Redovisad placering är preliminär. Erforderligt antal QLF QLF.2 QLF.3 QLF.4 KANALGENOMFÖRINGAR M M Genomföringar för ventilationskanaler, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Genomföringar för ventilationskanaler, med särskilda krav på täthet Stagning och fixering av ventilationskanaler vid genombrott av byggnadsdel

13 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 13 (30) QLG QLG.1 ANSLUTNING, RENGÖRING M M AV VENTILATIONSKANALER Anslutning av ventilationskanaler m m Anslutning av apparater m m I annan entreprenad/anläggningsdel ingående apparater, redovisade på ventilationsritningar, skall anslutas med ventilationskanal. Anslutning mellan kanal och apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Ansl. av torkskåp i byggnad 008 rum 111 med kontrollventil FD1-12 (upptagen under QME), flexibel slang och dragavbrott. Torkskåpets anslutning = st QLG.3 Rengöring av ventilationskanaler mm Före driftsättning och injustering skall samtliga kanaler vara rena. QM QMB LUFTDON M M UTELUFTSDON YG6 Kombidon för avluft/uteluft av fabrikat ABC ventilationsprodukter, typ ABC-Combidon. Färg: enl.a Storlek: st BEF. TH Befintlig takhuv BEF. YG Befintligt ytterväggsgaller

14 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 14 (30) QMC TILLUFTSDON TD1 Cirkulärt takdon med vridbara dysor för synligt montage fabrikat Swegon, typ CDYb. Färg: Enligt A. Storlek: st st TD17 Takdon fabrikat Swegon, typ CDKa med anslutningslåda ALSc. Storlek: st st QMD ÖVERLUFTSDON ÖD1 Rektangulärt, ljuddämpande överluftsdon fabrikat Swegon, typ RGVb på vardera sida om vägg. Storlek: st QME FRÅNLUFTSDON FD1 Kontrollventil fabrikat Fläkt Wood s AB, typ GPDF/B. Storlek: st st QMF AVLUFTSDON Se QMB

15 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 15 (30) R RB ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Håltagning i isolering, för givare etc., skall utformas så att risk för personskada ej uppstår p g a vassa plåtkanaler, trådändar o dyl. Isolering och ytbehandling skall avslutas så att dels isoleringsmaterial skyddas mot åverkan etc., dels beträffande exempelvis nättrådändar ej lämnas oskyddade. Vid isolering av kanal skall givare och don monteras på distansplåt så att brand- och kondensisolering kan monteras obruten. Runt rensluckor skall isolering avslutas med plåtkrage. Montering av all isolering skall utföras enligt fabrikantens anvisningar. Totalisolering av ventilationskanaler Beteckning vid respektive isoleringskod enligt nedan hänvisar till sista bokstaven i kanalbeteckningen. Ytbeklädnad av isolering anges med generell text. Provning Isoleringens tjocklek skall provas.

16 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 16 (30) RBF RBF.1 TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Genomföringar och igensättning Tätning runt ventilationskanal vid genombrott av brandcellsskiljande byggnadsdel skall utföras genom att isoleringen går obruten (ytbeklädnaden bruten) genom väggen och ursparingen efterlagas mot isoleringen med typgodkänd brandskyddsmassa och täckplåt. Tätningen utförs av byggentreprenören. RBF.112 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synlig isolering utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF A Brandteknisk klass: B Brandteknisk klass: C Brandteknisk klass: EI15 EI30 EI60 RBF.1121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

17 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 17 (30) RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synlig isolering utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF A Brandteknisk klass: B Brandteknisk klass: C Brandteknisk klass: EI15 EI30 EI60 RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass RBF.212 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synliga kanaler utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF J Isolertjocklek: 30 mm K Isolertjocklek: 50 mm L Isolertjocklek: 100 mm

18 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 18 (30) RBF.2121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass RBF.221 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass Vid synliga kanaler utförs isoleringen med matta med aluminiumfolie enligt RBF J Isolertjocklek: 30 mm K Isolertjocklek: 50 mm L Isolertjocklek: 100 mm RBF.2211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass RBF.222 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass F Beklädnad: Rutarmerad aluminiumfolie Isolertjocklek: 30 mm Diffusionstät skarvning och täckning av stål. Se RDF.9. RBF.421 Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med glasfiberväv invändigt i rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass M Isolertjocklek: 50 mm Typ: Cleantec eller likvärdig. RD RDF.9 ÅNGROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER Ångbromsar av aluminium på isolerad ventilationskanal Montering: Längd- och tvärskarv skall överlappas med minst 100 mm. Folie skall fästas med metod som tillverkaren rekommenderar. Fogtätas med tejp.

19 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 19 (30) U UGB UGB.1 APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING MÄTARE FÖR TEMPERATUR Mätare för temperatur, kanalmonterade MT1 Temperaturmätare av instickstyp skall monteras i kanalsystem före värmeväxlare, efter värmeväxlare samt efter fläktdel på tilluftssidan. Mätare skall placeras före respektive efter värmeväxlare på frånluftssidan. Fabrikat: Rextherm 452/BR Mätområde: -40 till +40 C R 4 st

20 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 20 (30) Y YT YTB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLA- TIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING ANSTALLATIONER Förslag till märkning samt skyltlistor skall överlämnas till beställaren för godkännande innan montering påbörjas. YTB.1 YTB.15 Märkning av installationer Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning av motorer Motorer skall märkas enligt ELSÄK-FS 1994:7. Motordata skall anbringas så att de kan avläsas under spänning utan ingrepp i anläggningen. YTB.157 YTB.2 Märkning av luftbehandlingsinstallationer Skyltning för installationer Utformning av skyltar framgår av principritning enligt bilaga 1. YTB.257 Skyltning för luftbehandlingsinstallationer YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Hela anläggningen skall injusteras och provas.

21 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 21 (30) YTC.1 Provning av installationssystem Förutom AMA-text skall för provning gälla: 1. Egenprovning Entreprenören utför egenprovning, se AFC Samordnad provning Funktionskontroll skall genomföras. Se AFC Vid tid för funktionskontroll skall anläggningen vara driftsatt och injusterad vilket innebär att alla vidimerade protokoll över egenprovning skall finnas framme för t.ex komponent- och materialprovning, tryck- och täthetsprovning, säkerhetsbesiktningar, injusteringar. YTC.15 Provning av vvs-, kyl- och processmediesystem Ljudprovning i byggnad Normalmätning skall utföras i 30% av lokalerna efter anvisning av beställaren. YTC.157 Provning av luftbehandlingssystem Provning av flöde Delluftflöden i kanalsystem skall kontrolleras med hjälp av mätning på injusteringsspjäll, fast mätdon eller luftdon. Totalflöde skall mätas med prandtlrör enligt Nordiska ventilationsgruppens skrift Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer (BFR T22:1998), metod A11 eller A12. Kontroll av tryckfall (vid största flöde) skall utföras över sämst belägna don i varje kanalsystem. Provning av verkningsgrad för värmeåtervinningsinstallation Samtliga värmeåtervinningsinstallationer skall provas med avseende på verkningsgrad.

22 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 22 (30) Injustering av aggregatens luftflöde skall utföras före provning. Verkningsgraden skall provas när utetemperaturen är under 0 C, då föreskriven verkningsgrad skall innehållas. η = t till - t ute t från t ute t ute = t till = t från = uteluftens temperatur strax före värmeväxlaren tilluftens temperatur strax efter värmeväxlaren frånluftens temperatur strax efter värmeväxlaren YTC.18 YTC.2 YTC.25 YTC.257 Provning av styr- och övervakningssystem Injustering av installationssystem Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering av luftbehandlingssystem Injustering Anläggningen är planerad för ett tryckfall vid normalflöde av 50 Pa över sämst belägna don inklusive strypdon och anslutningskanal. Injustering av flöde Injusteringen skall utföras enligt proportionalitetsmetoden.

23 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 23 (30) YU YUC.5 TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören skall till beställaren överlämna handlingar för i entreprenaden ingående elapparater för granskning och godkännande innan tillverkning påbörjas. För elmotorer lämnas uppgift till el- och SÖ-entreprenör om: - märkström - startstöm - starttid - inställningsvärden för överströmsskydd - där anslutning får väljas av entreprenören, eller där entreprenören får göra utbyte, svarar entreprenören för upprättande av handlingar och eventuella kostnader eller följdkostnader av detta. YUE YUE.5 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören upprättar underlag för relationshandling. Ändringarna införes med rödpenna samt förses med signatur och datum. Mätspjäll enligt spjällförteckning skall anges på ritning. YUH YUJ YUJ.5 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedie installationer Om det i datablad broschyr o dyl finns sådant som ej gäller för den aktuella anläggningen skall detta strykas alternativt skall det gällande tydligt markeras. Underlaget skall levereras till beställaren i 2 omgångar. Underlaget skall vara överlämnat i samband med anmälan till funktionskontroll.

24 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 24 (30) YUL YUL.5 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Om det i datablad broschyr o dyl finns sådant som ej gäller för den aktuella anläggningen skall detta strykas alternativt skall det gällande tydligt markeras. Underlag för underhållsinstruktioner skall innehålla: - tillverkarnas underhållsinstruktioner och underhållsrutiner för i entreprenaden ingående utrustningar, apparater och komponenter. - beskrivning av förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder. Omfattning och periodicitet skall vara angivna för tidsbestämda översyner och periodiska kontroller. - förteckning över reservdelar som är lämpliga att bytas ut av underhållspersonal. Av förteckningen skall framgå uppgifter om fabrikat,typ, tillverkningsnummer och inköpsställe samt eventuella kompletterande data. Uppgifterna skall sammanställas i objektkort. Underlaget skall levereras till beställaren i 2 omgångar. Underlaget skall överlämnas vid anmälan till funktionskontroll. YUL.57 Underlag för underhållsinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer

25 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 25 (30) YUP YUP.5 INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl-, och processmedieinstallation Information skall bestå av följande två huvuddelar: 1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande. dokumentation föreskrivna under YU skall användas vid genomgången. Beräknad tidsåtgång 2 h. 2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång. Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 2 h. Beräknad tidsåtgång vid garantitidens utgång 2 h. YUZ UNDERLAG FÖR CE-MÄRKNING Se AFC.185 i AF-del.

26 Hkpflj Malmen K /008.04/ Sid 26 (30) YYV YYV.5 TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Tillsyn, skötsel och underhåll av va-, vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören skall under garantitiden göra minst 4 st servicebesök med ca 6 månaders intervall, omfattande tillsyn och förebyggande underhåll av i entreprenaden ingående utrustningar. Reservdelar och arbetstid skall bekostas av entreprenören. Beställaren skall underrättas och ges möjlighet att närvara vid besöken. Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införas i utlåtande över slutbesiktning. Sista besöket inom 30 dagar innan garantitidens utgång. Vid varje servicebesök skall följande åtgärder företas: 1. Rengöring av gallerinsats i uteluftsintag. 2. Rengöring/byte av filter, tilluftsaggregat och frånluftsfläktar. 3. Kontroll av automatisk styrutrustning. 4. Kontroll av lager i aggregat och fläktar samt smörjning av dessa vid behov. Smörjmedel tillhandahålls härvid av entreprenören. 5. Kontroll av, och eventuellt erforderlig justering och byte av, repdrifter, spjäll, reglerbara galler, ventiler o dyl. Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införs i utlåtande över slutbesiktning.

27 PRINCIPRITNING FÖR SKYLTAR Bilaga 1 Typ Skylt Märkobjekt MIN A 101 SYSTEM LB01, LB MIN Aggregatrum ex kylmaskinrum, fläktrum, undercentraler MIN TRYCKKAMMARE LB MIN Tryckkammare, sugkammare, inspektionslucka MIN LB01 - TF01 DEL A PLAN 2, DEL C PLAN MIN Huvudkomponent ex aggregat, pump, fläkt, apparatskåp, kyltorn 4 MIN 80 TEMPERATURGIVARE MIN 30LB01 - LR1 4. Huvudkomponent som ingår i sammanbyggt aggregat ex värmeväxlare, kompressor, filter eller slutapparat ex blandningsbox MIN 60 5 LB01-GT11 TEMPERATURGIVARE MIN Givare, styrdon, styrfunktionsenheter, hjälpdon 6 6. Avstängningsventil, strypventil, 35 spjäll, konstantflödesdon VS2-AV MIN 32 8 MIN 70 7 LB01 - GP1 SLUTTRYCKFALL 150 Pa MIN Differenstryckmätare MIN 50 8 VENTILATION LB01 - TL MIN Manöverdon ex timer, pådrag etc

28

29

30

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/052268 Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx Dokumentägare: Bo Sandström Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52 Fastställd

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:...

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Innehållsförteckning Drift- och skötselanvisningar 2002-02-15 Sida 1 1. Allmänt 2 2. Huvudströmbrytare/säkerhetsbrytare 2 3. Skötsel 3 4. Tillsynsintervaller 3

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 :, Ver 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer