FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 Handling 5.8 Sidantal 16 KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 RAMBESKRIVNING LUFT 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB

2 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 2(16).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN ORIENTERING... 3 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 6 FUNKTIONSÖVERSIKT... 8 BESKRIVNING UTFÖRANDE VENTILATIONSSYSTEM... 9 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT KANALSYSTEM, ISOLERING SAKVAROR MÄRKNING INJUSTERING OCH PROVNING INFORMATION, TILLSYN OCH UNDERHÅLL TEKNISK DOKUMENTATION... 15

3 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 3(16).dat ALLMÄN ORIENTERING Typ av beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06, med de ändringar och tillägg som framgår av Administrativa föreskrifter. Denna beskrivning gäller som generell rambeskrivning för ventilationsarbeten inklusive styr- och övervakning, och ansluter till AMA 12. Föreskrifter, normer och utföranden Anläggningen utförs enligt denna beskrivning tillsammans med övriga tekniska beskrivningar, ritningar och handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget. Entreprenören svarar för att anläggningarna till alla delar uppfyller gällande lagar, författningar, normer och förordningar samt de skärpningar av normkrav som anges i denna beskrivning. Utöver dessa ska följande publikationer gälla: - Boverkets allmänna råd Funktionskontroll av ventilationssystem - Svenska inneklimatinstitutets publikationsserie den nya inneklimattekniken Anläggningens omfattning I entreprenörens åtagande skall ingå kompletta installerade luftbehandlingssystem i fullt driftfärdigt skick och med funktion och utförande enligt denna rambeskrivning och AF-del med under AFB.22 övriga upptagna handlingar.

4 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 4(16).dat Objektets art Objektet avser ventilation för nybyggnad av 45 st stadsradhus och gemensamhetsbyggnad med grov tvättstuga, samlingslokal, uthyrningsrum och teknikutrymme. Stadsradhusen förses med separat lägenhetsaggregat som placeras i förrådsutrymme på våning 3. Gemensamhetsbyggnad förses med ett centralaggregat för byggnadens lokaler och placeras i avsett teknikutrymme. Lägenhetsköparen ska ges fritt att kombinera plan lösning för samtliga plan vid byggskedet, ex vån 1 alt 2, vån 2 alt 3, vån 3 alt 1 enligt A-ritningar. Entreprenören skall redovisa entreprenadkostnad för: Valfri planlösning Valfri planlösning med tillval vån 3 Option Entreprenören skall redovisa ett tilläggspris på att utföra entrerenaden för att kunna certifiera enligt Svanen märkning alternativt Miljöbyggnad nivå Silver. Besiktningar och anmälningar Av myndigheter påkallade besiktningar enligt gällande förordningar ska ombesörjas och bekostas av Entreprenören. Entreprenören ska upprätta, bekosta och ombesörja alla de erforderliga anmälningshandlingar som krävs för entreprenaden samt inhämta berörda myndigheters godkännande. Samordning Entreprenör ska samordna, inhämta och lämna de uppgifter som erfordras för att utföra sin del i entreprenaden. Samordning, gränsdragning och kvalitetssäkring ska genomföras vid projektering, utförande och provning så att anläggningsdelarna har tillräckliga utrymmen, är tillgängliga, samverkar och fungerar tillsammans.

5 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 5(16).dat CE-märkning. Tillverkningsdeklaration Samtliga levererade/installerade apparater, komponenter etc. ska uppfylla kraven på utförande, egenskapsredovisning och CE-märkning enligt EG:s direktiv, svensk lag och Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter. Projektering Entreprenörenskall medverka vid projekteringsmöten. Entreprenör ansvarar för att entreprenad arbeten i samband med projektering samordnas med övriga entreprenörer. Beträffande handlingar se kap TEKNISK DOKUMENTATION respektive AF- del. Ritningar Projektering skall utföras och gransknings-, bygg-, och relationshandlingar ska upprättas. Ritningar i CAD i.dwg och.pdf format. Byggnadens planlösning enligt A-ritningar. Styrning och övervakning / Centralutrustningar Nytt luftbehandlingsaggregat för gemensamhetsbyggnad hus D ska vara försedd med utrustning för styroch övervakning samt webbaserat gränssnitt för åtkomst via webläsare.

6 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 6(16).dat TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Dimensionerande data Dimensionerande utetemperaturer Vinter -34 C RH 90 % Sommar 25 C RH 50 % Drifttemperatur luftbehandling 55/30 C Dimensionerande personlaster: Dimensionerade personlaster enligt A-ritningar och möblering. Dimensionerande inomhus temperaturer: Inomhustemperatur Vinter: +22 C Wc/D mm C Högsta tillåtna ljudnivå från installationer: Ljudklass B Kök, normalt/forcerat flöde Vardagsrum, sovrum Övernattningsrum WC/D Förråd, tvättstuga Samlingsrum 35/45dB(A) 29 db(a) 29 db(a) 40 db(a) 40 db(a) 35 db(a) Ljudnivåer i övriga rum skall uppfylla BBR:s krav Dragkriterier: Max lufthastighet i vistelsezonen: 0,15 m/s

7 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 7(16).dat Luftkvalitet: Luftflöden enligt gällande krav och normer. Min filterklass uteluft(ventilationsaggregat) Min filterklass frånluft(ventilationsaggregat) F7 F5 Driftekonomi: Specifik fläkteleffekt(sfp), FTX-ventilation Max temperaturfall på tilluft- och frånluftssystem Max 1,5 KW/m³/s vid DUT 1,0 C/system Täthetskrav för kanalsystem: Kanalsystem skall uppfylla täthetsklass: Klass C Cirkulära kanaler Klass B Rektangulära kanaler Korrosionsmiljö För följande utrymmen och installationer gäller följande korrosivitetsklasser: C1: Inomhus i uppvärmda utrymmen C3: Inomhus i kalla utrymmen C4: Utomhus Utrymmesplanering Erforderlig serviceyta skall finnas framför ventilationsaggregat, rensluckor mm Installationsutrymmen, undertak etc. framgår av A-handlingar Brandskydd Det åligger entreprenören att utforma installationen så att krav på skydd mot brand- och brandgasspridning uppfylls. Brandtätningar ska utföras med typgodkänd tätning och metod. Eldata: Den elektriska anläggningen skall utföras för 5-ledarsystem, 400/230 V, 50 Hz. System, utrustningar och apparater ska uppfylla de krav som ställs i EMC direktivet

8 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 8(16).dat Funktionsöversikt Dessa uppgifter gäller endast för orientering. Nedanstående förteckning över de olika aggregatenheterna och fläktarna anger preliminära uppgifter för beteckning, placering, arbetsområde, manövrering, reglerform och drifttid för respektive enhet. TFX-1 tom 45 Placering: Respektive stadsradhus nr 1-45, i förråd våning 3 Arbetsområde: Drifttid: Reglerform: Stadsradhus Dygnet runt Konstant tillufttemperatur LB01-Hus D Placering: Arbetsområde: Drifttid: Reglerform: Hus D, Teknikutrymme Hus D utom teknikutrymme Drifttider enligt tidur samt förlängd drift via tryckknapp Utekompenserad tillufttemperatur FF1 Placering: Arbetsområde: Drifttid: Reglerform: Hus D, kanalfläkt i teknikutrymme Teknikutrymme Behovsstyrd via rumstermostat Behovsstyrd via rumstermostat

9 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 9(16).dat Beskrivning utförande ventilationssystem: TFX-1 tom TFX-45 för stadsradhus nr 1-45 Varje stadsradhus betjänas av ventilationsaggregat med mekanisk till- och frånluft, roterande värmeväxlare för värmeåtervinning (samt i övrigt enligt beskrivning aggregat). Uteluft via ytterväggsgaller på fasad och avluft tas via huv på yttertak. Kanaler för tilluft och frånluft för våning 1 och 2 tas ner vertikalt via utrymme i vägg mellan trappa och förråd. Horisontella kanaler förläggs dolt i mellanbjälklag till takmonterade luftdon. Kanaler för tilluft och frånluft för våning 3 förläggs synligt i förråd (ej i övriga rum) och luftdon typ väggdon, utom för tillval med bastu där kanaler förläggs ovan sänkt undertak där frånluftsdon i bastu monteras i tak. Uteluftskanal förläggs synligt vid tak och ansluts till ytterväggsgaller för luftintag på yttervägg vid förråd ovan fönster (utom tillval med bastu där kanal förläggs ovan sänkt undertak i bastu). Avluft leds till huv på yttertak där gemensam takstos utförs för avluftshuv samt för VS-entreprenörens avluftare för spillvatten. Kök är försedd med spisfläkt och imkanal utförs med dold kanal i mellanbjälklag till avluftsdon på yttervägg. Imkanal i bjälklag isoleras EI15 samt utförs rensbar. Tilluftsdon monteras i sovrum, vardagsrum, matplats, allrum, relax Frånluftsdon i WC/Dusch, tvätt, kök, förråd, klk, bastu I klädkammare (klk) kan alternativt tilluft väljas. LB01-Hus D för samlingslokal mm i Hus D: Betjänas av ventilationsaggregat med mekanisk till- och frånluft, roterande värmeväxlare för värmeåtervinning (samt i övrigt enligt beskrivning aggregat). Uteluft och avluft tas via väggkombihuv på yttervägg. Kanaler skall inte monteras synligt (utom i teknikutrymme) och kanaler för tilluft och frånluft kan förläggas dolt ovan undertak i övernattningsrum och tvättrum samt förläggas isolerade på kallvind för takmonterade luftdon till samlingsrum, städ, RWC/D samt entré/kpr. Tilluftsdon i samlingsrum, entré/kpr, tvätt samt övernattningsrum. Frånluft i övernattningsrum, tvätt, städ, RWC/Dusch samt samlingsrum. Överluft från kapprum till städ och RWC/Dusch. Köksdel i samlingsrum förses med kolfilterfläkt ovan spis. Ventilation för samlingsrum utförs med behovsstyrning via variabelflödesdon och tillhörande rumsgivare.

10 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 10(16).dat Luftbehandlingsaggregat Euroventcertifierade produkter ska väljas när så finns möjlighet. TFX-1 tom -45 Luftbehandlingsaggregat för 45 stadsradhus Aggregatet utförs som ett kompaktaggregat med toppanslutning av kanaler för placering på vägg. Hölje och lucka i vitlackerad plåt och med roterande värmeväxlare för värmeåtervinning. Fläktar med EC-motorer och individuellt justerbara. Filter tilluft klass F7 och frånluft klass F5 (min). Med styrutrustning och panel för inställning av olika val av driftslägen (typ normalläge, forceringsläge och bortaläge). Aggregatet skall ha god funktion även vid låga utetemperaturer och eventuell tillval på utrustning för detta skall ingå. Aggregatet ska vara försedda med eftervärmebatteri. Reservfilter, 2 omg. (för filter i aggregat). Specifik fläkteleffekt (SFP): Max 1,5 KW/m³/s Entreprenören ska redovisa valt aggregat i anbud samt tekniska prestanda. LB01-Hus D Luftbehandlingsaggregat. Aggregatet utförs helt eller delat kompaktaggregat bestående av: - Isolerat hölje med inspektionsluckor på gångjärn, balkram, ställbara fötter. - Ute- och avluftsspjäll med ställdon tryckklass B, täthetsklass 3 - Filter, uteluft klass F7 - Filter frånluft klass F5 - Värmeåtervinnare av regenerativ typ (roterande) med drivmotor och reglerutrustning för varvtalsstyrning samt med renblåsningssektor och rotorvakt. - Luftvärmare för värmevatten med tillbehör enligt nedan. - Fläktdelar för direktdrivna kammarfläktar och motorer med varvtalsstyrning (EC-motorer eller frekvensomriktare) där totalflöde och eleffekt ska kunna avläsas i displayenhet. Tillbehör: - Reservfilter, 2 omg. (för filter i aggregat). - Termometrar, kanaler runt om aggregat. - Differenstryckmätare för filter (fördel om det kan ses i displayenhet). - Styrventil och ventilställdon för värmebatteri.

11 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 11(16).dat - Internt elektrisk kopplat. - Styrutrustning för funktioner enligt nedan. Konstant tilluftstemperatur med utomhuskompensering. Sekvensreglering av värmeåtervinning och luftvärmare. Reglerande frysskydd för luftvärmare. Konstant tryckreglering i kanalsystem för tilluft och frånluft. Flödesmätning av fläktar. Varvtalsreglering av fläktar med EC-motorer eller asynkronmotorer med frekvensomformare. Tryckfall över filter. Aktuell effektförbrukning och luftflöde eller SFP-tal ska redovisas i klartext i display under drift. Larm ska avges vid frysrisk, temperatur- och tryckavvikelser eller om avvikelse från normalvärden sker. Webbaserat användargränssnitt för åtkomst via webläsare. Aggregatet utförs med fabriksmonterad styrutrustning (typ Swegon/GOLD, Fläkt Woods/Control Master, IV/Climatix eller likvärdigt) som är direkt uppkopplingsbart mot WEB. Samtliga larmer, driftstatus, lägen, bör- och ärvärden, manöver etc. skall kunna avläsas på display i handenhet samt från framtida WEB-system. Specifik fläkteleffekt (SFP): Max 1,5 KW/m³/s Entreprenören ska redovisa valt aggregat i anbud samt tekniska prestanda. Kanalsystem Kanalsystem skall utföras så att systemen kan rensas med vanligen förekommande rensmetoder. Rektangulära kanaler ska utföras i minst täthetsklass B och cirkulära kanaler i täthetsklass C. Isolering Kanaler isoleras enligt gällande normer i erforderlig omfattning, med avseende på kondens, ljud, värme och brand. Synliga isolerade kanaler i varma utrymmen förses med aluminiumfolie (för uteluftskanal typ lamellfoliematta).

12 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 12(16).dat Sakvaror Frånluftsfläkt FF1 Frånluftsfläkt utförs med kanalfläkt med tillbehör för varvtalsreglering via 5-stegstrafo för anpassning av luftflöde. Styrutrustning bestående av rumstermostat, motorstyrt uteluftsspjäll (ställdon 230V) för ersättningsluft. Funktion: Vid hög rumstemperatur startar fläkt och uteluftsspjäll öppnar, omvänd funktion när temperatur sjunker under inställt värde på rumstermostat. Spjäll Injusteringsspjäll med mätmöjlighet (mätuttag) skall vara avsedd för isolering av kanaler där så krävs. Variabelflödesdon Variabelflödesdon för samlingsrum i hus D skall vara försedd med mätuttag, tryckregulator med börvärdesomställare, ställdon. Med tillbehör för stand alone-funktion såsom rumsregulator/givare för styrning (närvaro, temperatur och CO 2 ) samt trafo 24/230V. Ljuddämpare Ljuddämpare installeras så att angivna ljudkrav uppnås. Tilluftsdon Tilluftsdon av metall och vit kulör. Don placeras och väljs så att smutsränder i tak och på väggar undviks. Tilluftsdon i hus D utförs med anlutningslåda och spridardel. Frånluftsdon Frånluftsdon av metall och vit kulör. Don av typen kontrollventil eller don med intagsdel och ljuddämpande anslutningslåda med spjäll och mätuttag som är rensbar. Överluftsdon Överluftsdon med vit kulör. Don utförs så att väggens ljudklass upprätthålls. Spisfläktar Spisfläktar med inställning av fläkthastighet i tre lägen och belysning med kompaktlysrör installeras. Spisfläkt med estetiskt tilltalande utformning av typ Franke FSF 420 eller likvärdig.

13 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 13(16).dat Huvar och galler Kombivägghuvar, avlufthuvar och ytterväggsgaller utförs med kulör lika tak/fasad. Risken för snömedryckning i luftintag, samt luktöverföring mellan avluftshuv och luftintag samt avstånd från luftningsledning för spillvatten ska beaktas. MÄRKNING Märkning utförs enligt VVS-AMA 12 kap YTB. För aggregat, fläktar, variabelflödesdon och tillhörande styr- och övervakningsinstallationer skall samtliga i installationen ingående komponenter märkas. Utöver ovanstående så utförs märkning enligt följande: Anläggningarna CE märks, se AF-del. INJUSTERING OCH PROVNING Luftflöde och ljud provas av samtliga installationer enligt VVS-AMA 12 samt enligt nedan. Installations- och egenkontroll utförs. Egenprovning Egenprovning genomförs i takt med montaget av resp. entreprenör. Provning och injustering Provning och injustering utförs efter driftsatt anläggning av resp. entreprenör. Injusteringen skall föras in i tidplanen. Injustering dokumenteras med protokoll för respektive installationsdel och hus enligt branschpraxis. Injustering av luftflöden skall utföras för samtliga delar. I protokoll skall inställningsläge, tryck och k-faktor anges för respektive don och spjäll. Injustering av styr- och övervakning ska utföras och inställningsvärden anges i protokoll. Ljudmätning ska utföras för samtliga rum i stadsradhus samt i möteslokal och övernattningsrum i hus D, och mätvärden redovisas i separat ljudmätningsprotokoll.

14 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 14(16).dat Samordnade provningar Samordnad provning får ej påbörjas förrän samtliga tekniker har utfört egenprovning och upprättat protokoll. Efter driftsatt anläggning utförs de entreprenadövergripande provningar av funktionskedjor och prestanda där flera entreprenörer medverkar. Samtliga berörda entreprenörer skall medverka vid provningarna och signera protokollen när provningen utförts med godkänt resultat. Protokoll Provningsprotokoll för samordnade provningar är en gemensam handling för samtliga entreprenader och överlämnas senast i samband med slutbesiktning. Samordnade funktionsprotokoll upprättas och skall vara undertecknade av ansvarig för respektive installationsfack. Orsaker som kan påverka provningarna eller andra väsentliga uppgifter antecknas i anmärkningskolumnen. Protokoll för samordnad provning utförs av totalentreprenören. Provning av funktionssamband Dessa provningar har till syfte att säkerställa att hela funktionen från början till slutpunkt, oberoende av entreprenadgränssnitt, verkligen föreligger. Det duger inte att varje entreprenör provar sin del. Provning av prestanda Provning av prestanda avseende installationer är att prova inte enbart att det fungerar utan hur installationerna som helhet fungerar. Information till drift- och underhållspersonal I samband med installationens färdigställande skall beställarens och nyttjarens drift- och underhållspersonal informeras om funktionssätt samt drift- och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Informationen utförs vid två tillfällen, strax före slutbesiktningen och vid senare tillfälle i samråd med beställaren.

15 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 15(16).dat Tillsyn och underhåll Under den löpande garantitiden ska de serviceåtgärder vidtas som resp. tillverkare föreskriver för de enskilda sakvarorna. Dock ska minst två servicebesök per garantiår utföras varav det sista besöket ska ske inom 30 dagar före garantitidens utgång. För stadsradhusen gäller att servicebesök utförs enbart för två år. Tidpunkt för besök skall avtalas med beställarens representant som också skall beredas tillfälle att närvara. Servicen skall omfatta kontroll och tillsyn, av alla i entreprenaden ingående delar, komponenter och funktion. Eventuella reservdelar under garantitiden ingår i entreprenaden. Skriftlig rapport över vidtagna åtgärder vid servicebesök skall upprättas och tillställas beställaren. TEKNISK DOKUMENTATION Bygghandlingar Entreprenören skall upprätta och leverera kompletta bygghandlingar till beställaren i enlighet med AF-del. Ritningar skall levereras i både dwg och pdf format Entreprenören skall leverera en CD-skiva. Fodral och skiva skall vara märkta med objekt, innehåll och datum Relationshandlingar Entreprenörer skall upprätta och leverera kompletta relationshandlingar till beställaren i enlighet med AFdel AFD.7 samt enligt nedan. Handlingar ska levereras till beställaren enligt följande: 1 omg A1 och 1 omg A3 papperskopior av ritningar 1 CD med ritningsfiler i format.pdf och.dwg samt DU-pärm i.pdf Papperskopior av ritningar insatta i DU-pärm Relationshandlingar och övriga handlingar skall levereras enligt AF-del, AFD.7.

16 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION 16(16).dat Drift- och underhållsinstruktioner Entreprenörer skall upprätta drift- och underhållsinstruktion till beställaren i enlighet med AF-del samt enligt YUH.5 och YUK.5 i VVS-AMA 12. Handlingarna ska levereras i höjdformat A4 och levereras insatta i pärmar med fliksystem. Papperskopior av ventilationsritningar insatta i DU-pärm under särskild flik. Samtliga handlingar på svenska. Översatt handling skall även levereras på originalspråk. Om det i datablad, broschyr och dylikt finns sådant som inte gäller för den aktuella anläggningen ska detta strykas eller elternativt skall den gällande delen tydligt markeras. För aggregat med tillhörande styr- och övervakning skall projektanpassade flödesbilder/driftkort samt funktionsbeskrivningar och tillhörande elscheman ingå. Protokoll för utförda provningar, ljudmätning och injustering under särskild flik. Besiktningsprotokoll (OVK-, sotning-, entreprenadbesiktning) under särskild flik. Underlaget skall överlämnas i 2 st omgångar i pärmar samt 1 st CD-skiva Se även AFD.7 i AF-delen.

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23 Ormen 7 Sidan 1 av 10 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.3 RUMSBESKRIVNING - & ILATION Datum: 2014-01-23 Senast ändrad: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och Simon Sundström Uppdragsansvarig:

Läs mer

K0043 007/008 04/57 951

K0043 007/008 04/57 951 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/052268 Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, Göteborg 031-727 25 72 M WSP, Göteborg 031-727 25 65 E SIDUS, Eskilstuna

Läs mer

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador.

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador. Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Anvisningar för montering, drift och underhåll ska levereras med vara. Föreskriven

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Borås Bilaga 12 Teknisk Systembeskrivning - Upprättad av: ÅF Infrastruktur AB / Berth-Inge Andersson \\afgbgcl2v1\projects\västfastigheter distrikt borås\512543(5317)\systemhandling(14470)\beskrivning\bilaga

Läs mer

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx Dokumentägare: Bo Sandström Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52 Fastställd

Läs mer