STYRDOKUMENT VENTILATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRDOKUMENT VENTILATION"

Transkript

1 Rev Upprättad Handläggare 08 STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

2 STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 2 (18) Handläggare Revideringsdatum FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering på uppdrag av Östersunds kommun, Teknisk förvaltning/fastighet. Detta styrdokument kompletterar AMA samt övriga lagstadgade bestämmelser. Styrdokumentet utgår till stor del från Teknisk Förvaltning/Fastighets kvalitets-, miljö- och energiarbete. Avsteg från styrdokumentet får inte ske utan beställarens skriftliga godkännande. Vid frågor, kontakta handläggare: Tel: *Förändringar mot senaste dokument markeras med röd text.

3 STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 3 (18) Handläggare Revideringsdatum INNEHÅLL: 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 5 BE FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING 5 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 6 QE FLÄKTAR 7 QGB LUFTFILTER 7 QJB LUFTSPJÄLL 7 QJJ FLÖDESMÄTDON 7 QK LJUDDÄMPARE 7 QL SKANALER MM 7 QLE LUCKOR I SKANALER FÖR RENSNING OCH INSPEKTION 8 QM LUFTDON MM 8 RCF YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ SKANAL 8 UGE MÄTARE FÖR FLÖDE 8 YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER 8 YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM 9 YTC.257 INJUSTERING AV LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 10 YUD.57 RELATIONSHANDLINGAR FÖR LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER 10 YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL 10

4 STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 4 (18) Handläggare Revideringsdatum BILAGOR: 1 Protokoll Luftbehandlingsinstallation 2 Luftflödesprotokoll 3 Standardbeteckningar 4 Normaggregat

5 STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 5 (18) Handläggare Revideringsdatum LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Täthetskrav för kanalsystem Kanalsystem skall uppfylla täthetskrav enligt VVS AMA 98 kap 57. Ljudkrav Enligt BFS 1998:38, kap 7, Bullerskydd Dimensionering SFP-tal Riktvärde för sammanlagda specifika eleffekten (SFP-talet) för hela ventilationssystemet vid nybyggnad: 1,5 kw/(m 3 /s) vid maximalt flöde. Provning av tillförd aktiv fläkteleffekt utförs i apparatskåp på respektive apparats kraftmatning. I tillförd aktiv eleffekt skall även ingå effektbehov för eventuell hjälputrustning (transformator, frekvensomformare etc.). Vid provning skall mätning av aktiv eleffekt utföras med instrument som samtidigt mäter effektfaktorn cos φ. Alternativt kan mätning av aktiv eleffekt ske med separat elmätare och effektfaktorn med separat instrument. Provningsresultatet (SFP) skall dokumenteras och förevisas vid den samordnade funktionsprovningen. OBS! Vid ombyggnad skall lägsta möjliga värden eftersträvas. Strävan skall vara att hålla ett så lågt SFP-tal som möjligt, men det ska ställas i relation till LCC. LCC-kalkyl skall inkludera samtliga driftkostnader och investeringskostnader för anläggningen. Investeringskostnader beräknas enligt bilaga LCC (kontakta Ylva Anger Fastighet). Storkök I första hand väljs centralkyla med minimerat antal system. Väljs enhetsaggregat skall en ljud- värmeskärm monteras ovan och vid sidan av skåpen. Detta utrymme ventileras i erforderlig omfattning. Övrigt All utrustning som är avsedd för avläsning eller inställning, t ex spjäll, ska installeras så att avläsning av inställt värde lätt kan ske. Installationer får inte gjutas in i permanenta konstruktioner eller döljas av bärande konstruktioner utan skall förläggas i skyddsrör eller permanenta ursparningar. Det skall i ett senare ombyggnadsskede vara möjligt att ändra eller byta ut installationer utan att ingrepp behöver göras i bärande konstruktioner. BE FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING Enl. Östersunds kommuns Miljöplan för entreprenadskedet.

6 STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 6 (18) Handläggare Revideringsdatum QAB QAB.1 QAB.2 QAB.3 QAB.4 QAB.5 QAB.6 QAB.7 QAB.8 QAB.9 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Uteluftsspjäll placeras så nära uteluftsdon som möjligt Filter enl. QGB inkl 1 omg. reservfilter Roterande VVX med varvtalsreglering. Typ och storlek väljs utifrån lägsta LCC Direktdrivna fläktar Avluftsspjäll Täthetsklass A enl. AMA Gångjärnsförsedda luckor Luckor skall kunna öppnas utan verktyg Invändig belysning QAB.10 Inspekterbar VVX QAB.11 Utdragbara fläktar och rotor QAB.12 Dubbelplåtskonstruktion med mellanliggande isolering QAB.13 Fritt utrymme framför aggregat skall vara min 1,5 x aggregatbredden QAB.14 Fritt utrymme mellan golv och aggregat lägst 0,12 m QAB.15 Fritt utrymme mellan vägg och baksida av aggregat lägst 0,6 m Om alla fläktdelar är utdragbara/åtkomliga från framsidan faller ovanstående krav. QAB.16 Tryckmätning enligt bilaga 1. På kompakt aggregat används de uppgifter som erhålls i displayen. Dock kompletteras kompaktaggregat med tryckmätpunkter på ute-, till-, från- och avluft. Dimensioneringsdata: Målet för dimensioneringen är att kunna både tillgodose en så god innemiljö som möjligt samtidigt som energispartänkandet sätts i fokus. Till- och frånluftsflöden i skall vara enl Minimikrav på Luftväxling, utgåva 8 av Håkan Enberg. Tilluftsflöde i skola och förskola skall dock vara 10 l/s och person. I god tid före produktionsstart skall B ges tillfälle att granska dimensioneringsdata.

7 STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 7 (18) Handläggare Revideringsdatum QE QEA.1 QEA.2 QGB QJB FLÄKTAR Takfläktar Rengöringsbar utan verktyg Spisfläktar Rengöringsbar utan verktyg Enkel flödesmätning Ej kolfilter LUFTFILTER Påsfilter Filterklass F6 Brännbara syntetfilter Ramar av trä eller återvunnen plast Skylt med begynnelse och sluttryckfall Mätare för differenstryckmätning LUFTSPJÄLL QJB.12 Vridspjäll med perforerat blad Skall ej användas på frånluftsidan QJB.2 QJJ QK QL QLB Irisspjäll För injustering och mätning FLÖDESMÄTDON Skall monteras i omfattning enligt BBR. Mätdonen utförs demonterbara eller kompletteras med rensluckor. Svåråtkomliga mätdon förses med förlängningsslangar, mätnipplar monteras på samlingsplåt som monteras på vägg. Mätnipplar märks tydligt enligt YTB. På skylt skall anges mätpunktsnummer, flöde och tryck. Protokoll enligt bilaga 2 LJUDDÄMPARE Skall vara lätta att rensa SKANALER mm Krav på förslutning av kanaler enligt nivå 1 med tillägget under transport, enligt tabell RA QL/1 Inbyggt montage där så är möjligt Ventilationskanaler av metall Skall vara rensbara. Se QLE Skall vara inspektionsbara. Se QLE Täthetskrav enl AMA kap 57

8 STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 8 (18) Handläggare Revideringsdatum QLE QM QMB QMC QME RCF UGE UGE.1 YTB LUCKOR I SKANALER FÖR RENSNING OCH INSPEKTION Skall vara tillgängliga Kanaldelar skall vara popnitade i anslutning till renslucka Typgodkända rensluckor för inspektion och rensning Motormanövrerade spjäll skall ha inspektionsluckor i kanalerna Rensluckor markeras på ritningarna LUFTDON MM Komponenter som monteras utomhus utförs enligt tabell Q/1 i AMA Uteluftdon Max hastighet 2 m/s Tilluftdon Don och anslutningslådor skall vara lätt åtkomliga, rengöringsbara och utbytbara. Kanaler skall vara möjliga att rensa från donen. Don skall vara utformade och placerade så att smutsränder i tak och på väggar undviks. Frånluftdon Skall vara kontrollventiler. Ej perforerad plåt eller spjäll. Don och anslutningslådor skall vara lätt åtkomliga, rengöringsbara och utbytbara. Kanaler skall vara möjliga att rensa från donen. Don skall vara utformade och placerade så att smutsränder i tak och på väggar undviks. Frånluftsdon skall installeras så att luftflödesmätning kan ske. YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ SKANAL I kallt utrymme skall isolering förses med tätt ytskikt. MÄTARE FÖR FLÖDE Kanaler förses med fasta mätuttag i omfattning enligt BBR. Mätare för temperatur, kanalmonterade Enl bilaga 1 MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning utförs enligt SS 741. Text skrivs på svenska och endast vedertagna förkortningar används. Märktext utförs med en texthöjd av 12 mm. Märkband skall vara av självhäftande plast med beständig text. Hela installationen skall märkas, provas och injusteras. Där komponent är dold, t ex av undertak, skall märkning dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt så att komponenten lätt kan återfinnas.

9 STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 9 (18) Handläggare Revideringsdatum I spjällförteckning skall placering av spjäll, betjäningsområde, lägenhet/lokal samt medium anges. Ventilationskanal skall märkas med märkband. Med undantag för till- och frånluftsdon skall märkning av spjäll, don och medium dokumenteras i en rumsförteckning. Motorer Motorer märks på ett tydligt och varaktigt sätt. Motordata anbringas så att de kan avläsas under spänning utan ingrepp i anläggningen. Skyltar Skylt utförs av laminerad plast med graverad svart text på vit botten. Skylt skruvas fast. Huvudkomponent Huvudkomponent såsom nya fläktar och dylikt märks med skylt som anger systembeteckning och betjäningsområde. Ventilationskanal Märkningen anbringas vid installationskomponent och aggregatanslutning. Märkning av isolerad kanal utförs på kanalen fastskruvad profil. Av märkningen skall framgå systembeteckning, flödestyp samt flödesriktning. Sammanbyggt aggregat Vid sammanbyggt aggregat med fläkt, luftrenare, värmeväxlare och dylikt, märks aggregatet i sin helhet och inte de ingående delarna. Av texten skall framgå systembeteckning, betjäningsområde samt luftflöde för respektive till- och frånluft. YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Innan injustering / provning påbörjas skall allt arbete, som kan påverka detsamma, vara utfört. Lokalerna skall före injusteringen vara ordentligt avstädade. Varje avprovad funktion skall signeras av den person som utfört respektive provningsmoment. Av provningsprotokoll skall framgå tillvägagångssätt för provningen. Injustering / provning indelas i två steg: 1. Egenprovning genomförs i takt med montaget. Respektive entreprenör injusterar/provar all utrustning, funktioner och funktionssamband ingående i egen entreprenad. 2. Samordnad provning där samtliga berörda entreprenörer VSE, VE, EE, SÖE, VVS, Kyl, El etc, gemensamt provar och injusterar fastighetens funktioner. SÖE samordnar och för protokoll vid provningen. Protokollet signeras av samtliga

10 STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 10 (18) Handläggare Revideringsdatum berörda parter. Vid ovanstående drift skall även byggherrens underhållspersonal närvara. För anläggningsdelar, som enligt AFS 1986:9, övriga normer eller myndighetskrav kräver besiktning, provning eller egenkontroll skall entreprenören ombesörja och bekosta besiktning, provning eller egenkontroll. YTC.257 INJUSTERING AV LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Hela installationen skall provas och injusteras. Injusteringen skall ske enligt NVG Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. Mätprotokoll enl. bilaga 1 och 2. Märkning av mätpunkter skall ske både på ritning och väl synligt i anläggning. YUD.57 RELATIONSHANDLINGAR FÖR LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Samtliga bygghandlingar inkl beskrivning revideras till relationshandlingar och överlämnas i digitalform. Handlingar skall levereras för textdokument i filformat doc, version Word 2003 eller senare och ritningar i filformat dwg, version AutoCAD Map 3D eller nyare samt två (2) omgångar papperskopior insatta i drift- och underhållspärmar. YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Entreprenören informerar beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Informationen till personalen utförs med för anläggningen upprättad driftinstruktion som grund och består av två huvuddelar: 1. Teoretisk genomgång 1 tim. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande före slutbesiktning. 2. Genomgång på platsen 1 tim. Denna sker vid entreprenadens färdigställande.

11 Bilaga 1 Protokoll Luftbehandlingsinstallation PROTOKOLL Luftbehandlingsinstallation - Aggregat Injustering och luftflödesmätning Objektnr Objektnamn Aggregatbeteckning Datum Utfört av INDATA Tilluft Frånluft Tilluft Frånluft Fläktfabrikat Motorfabrikat Typ Typ Maxvarvtal r/m Varvtal r/m Remskiva mm Effekt kw Axeldiam mm Märkström A Bussning Remskiva mm Antal remmar Axeldiam mm Remtyp Bussning Filteryp och antal Proj luftflöde m³/s MÄTVÄRDEN Tilluft Frånluft Tilluft Frånluft Fläktvarvtal r/m Statiskt tryck P1 Pa Motoreffekt kw Statiskt tryck P2 Pa Motorström A Statiskt tryck P3 Pa cos fi Statiskt tryck P4 Pa Frekvens Hz Statiskt tryck P5 Pa SFP kw/m³/s Statiskt tryck P6 Pa Luftflöde m³/s Statiskt tryck P7 Pa T1 Statiskt tryck P8 Pa T2 Statiskt tryck P9 Pa T3 dp filter Pa T4 dp vvx Pa T5 dp batt Pa dp fläkt Pa MÄTMETODER A11, A12 (x) C5 B5, C3 B21 B22, C2 A21 B1, B3, C3 Underskrift:

12 Bilaga 2 Luftflödesprotokoll LUFTFLÖDESPROTOKOLL Mätning är utförd enligt anvisningar NVG T32:1982. Rev.1996 OBJEKT UTETEMP INNETEMP FASTIGHET LUFTTRYCK MOLNIGHET SYSTEM BETJÄNAR VINDSTYRKA VINDRIKTNING DATUM UTFÖRD AV BILAGA / LJUD BILAGA / MOTORDATA Tilluft Frånluft Mätpunkt Proj Uppmätt Proj Uppmätt Uppmätt l/s l/s k Pa m/s Inst. Metod l/s l/s k Pa

13 Bilaga 2 Luftflödesprotokoll Data vid mättillfället Mätmetod TILLUFTSTEMP FRÅNLUFTSTEMP A1 Traversering med prandtlrör eller anemometer Metodfel: Rek pl. 4-6 %. Alt 7% P - UTELUFTSKANAL P - TILLUFTSKANAL A2 Fasta mätdon, Tryckfallsmätn. Diagram och K-faktor Metodfel: 5-10 % P - FRÅNLUFTSKANAL P - AVLUFTSKANAL A3 Spårgasmätning Metodfel: 5-10 % P - TILLUFTSFILTER P - FRÅNL.FILTER B1 Fyrpunktsmetoden med anemometer Metodfel: 5-8 % P - VÄRMEBATTERI P- VVX B21 Tryckfallsmätn m sond. Diagram och K- faktor Metodfel: 5 % B22 Fasta mätuttag. Diagram och K-faktor Metodfel: 5 % B3 Mätning m stosförsedd anemometer Metodfel: 5 % B4 Uppmätn av centr.hast. i cirkulär frånluftsöppning Metodfel: 7 % B5 Mätn. enl svepmetoden med annemometer Metodfel: 8 % C2 Tryckfallsmätn. med fasta mätuttag Metodfel: 5 % C3 Mätn. med stosförsedd anemometer med förlängningsstos Metodfel: 5 % C5 Påsmetoden Metodfel: 3 % D1 Mätn. av specifika uteluftsflödet med spårgas Metodfel: 7-10 % E1 Mätning av läckluftflöde i luftbehandlingsinstallationer F1 Mätning av luftflöden i lutbehandlingsaggregat Metodfel: 4-5 % Ö1 Tryckfallsmätning över komponenter Ö2 Redovisning av ref.tryckfall, luftbehandlingsagg och fläktar, över komponenter och kanalsystem efter injustering. Ö3 Enligt anmärkning Instrument Kalibreringsdatum Instrument Kalibreringsdatum Anm

14 Bilaga 3 Standarbeteckningar STANDARDBETECKNINGAR ÖVRIGT GT101 GT102 GT103 GT104 GT105 GT106 GT107 GT108 GT109 GT110 GT111 GT112 GT113 GT114 GT115 GT116 GT117 GT118 GT119 GT120 GT121 GT122 P101 P102 P103 P104 SV101 SV102 SV103 SV104 VVX01 ST101:1 ST101:2 ST102:1 ST102:2 ST103:1 ST103:2 ST104:1 ST104:2 ST105:1 ST106 UTELUFT TILLUFT EFTER VVX TILLUFT EFTER VÄRMEBATTERI (bv) RUMSGIVARE FRÅNLUFT FÖRE VVX (BRANDTERMOSTAT FUNKTION) FRÅNLUFT EFTER VVX FRAMLEDNING VÄRMEBATTERI RETURLEDNING VÄRMEBATTERI (FRYSVAKT) TEMPGIVARE SEPARAT FF RETURTEMP GLYKOLÅTERVINNING TILLOPP GLYKOLÅTERVINNING TEMPERATURBEGRÄNSNING GLYKOLÅTERVINNING TILLUFT EFTERVÄRMNINGSBATTERI ÖVERHETTNINGSSKYDD ELBATTERI FRAMLEDNINGSTEMP KYLA RETURTEMP KYLA PUMP VÄRMEBATTERI PUMP GLYKOLKRETS PUMP EFTERVÄRMNINGSBATTERI PUMP KYLBATTERI STYRVENTIL VÄRMEBATTERI STYRVENTIL GLYKOLKRETS STYRVENTIL EFTERVÄRMNINGSBATTERI STYRVENTIL KYLBATTERI STYRSIGNAL VVX (0-10V) TILLUFTSPJÄLL FRÅNLUFTSPJÄLL EVAKUERINGSSPJÄLL EVAKUERINGSSPJÄLL FORCERINGSSPJÄLL FORCERINGSSPJÄLL BRANDSPJÄLL BRANDSPJÄLL SPJÄLL STYRANDE (0-10V) BY-PASS TILL/FRÅN

15 Bilaga 3 Standarbeteckningar GX101:1 GX101:2 GX104 GX102 TK1 TK108 GP100 GP101 GP102 GP103 GP105 GP106 GF101 GF102 VA01 TF01 FF01 FF01:1 FO101 FO102 GN104 GQ102 GQ104 GH101 GH102 GH103 GH104 BS101 BS102 BS103 BS104 GT200 GT201 GT202 GT203 GT204 GT205 GT206 GT207 GT208 GT209 GT210 GT211 GT212 RÖKDETEKTOR TILLUFT RÖKDETEKTOR FRÅNLUFT RÖKDETEKTOR RUM BRANDTERMOSTAT TIMER ÅTERSTÄLLNING FRYSVAKT EXP-KÄRL GLYKOLKRETS TRYCKGIVARE TILLUFT TRYCKGIVARE FRÅNLUFT TRYCKGIVARE/TRYCKVAKT AVFROSTNING VVX TRYCKVAKT TILLUFTFILTER TRYCKVAKT FRÅNLUFTFILTER FLÖDESGIVARE TILLUFT FLÖDESGIVARE FRÅNLUFT SAGGREGAT TILLUFTSFLÄKT FRÅNLUFTSFLÄKT FRÅNLUFTSFLÄKT FREKVENSOMFORMARE TF FREKVENSOMFORMARE FF NÄRVAROGIVARE RUM LUFTKVALITETSGIVARE KANAL FF LUFTKVALITETSGIVARE RUM FUKTGIVARE TF FUKTGIVARE FF FUKTGIVARE RUM BELYSNINGSSTYRNING RUM UTETEMP (uc) FJV PRIMÄR TILLOPP FJV PRIMÄR RETUR RAD RUMSGIVARE RAD SEKUNDÄR TILLOPP RAD SEKUNDÄR RETUR VENT SEKUNDÄR TILLOPP VENT SEKUNDÄR RETUR FÖRVÄRMNING VV VARMVATTENTEMP (bv) VVC-TEMP VARMVATTENTEMP

16 Bilaga 3 Standarbeteckningar GT213 GT214 TEMP TOPP ACKTANK TEMP BOTTEN ACKTANK P201A/B PUMP RADGRUPP P201:1 PUMP SHUNTGRUPP P202 PUMP VENTGRUPP P203 PUMP VVC P204 PUMP KYLA SV201 SV202 SV203 SV204 SV205 SV206 SV207 GP200 GP201 GP202 GP203 FO201 FO202 FO203 GT301 GT302 GT303 GT304 GT305 GT306 GT307 GT308 GP301 GP302 GP303 GP304 GP305 GP306 SV301 SV302 SV303 SV304 STYRVENTIL RADGRUPP STYRVENTIL VENTGRUPP STYRVENTIL VARMVATTEN (bv) STYRVENTIL BLANDNINGSVENTIL VARMVATTEN STYRVENTIL RAD SEKUNDÄR MAGNETVENTIL EXP-KÄRL VÄRME TRYCKGIVARE FRAMLEDNING TRYCKGIVARE RETURLEDNING FREKVENSOMFORMARE CIRKPUMP RAD FREKVENSOMFORMARE CIRKPUMP VENT FREKVENSOMFORMARE VVC KYLA FRAMLEDNING KYLA RETURLEDNING KYLA RUMSGIVARE KYLA HP-PRESSOSTAT KYLA LP-PRESSOSTAT KYLA OLJETRYCK STYRVENTIL KYLA FRAMLEDNING STYRVENTIL KYLA RETURLEDNING GT401 BADVATTEN EFTER VVX 1 GT402 BADVATTEN EFTER VVX 2 GT403 BADVATTEN FRAMLEDNING GT404 BASSÄNG TEMP GT405 BADVATTEN RETURLEDNING GT406 BADVATTEN EFTER VVX BLÖDNING GT407

17 Bilaga 3 Standarbeteckningar GF401 GF402 GF403 GF404 GP401 GP402 GP403 GP404 GP405 GP406 GP407 BADVATTEN FLÖDE FRAMLEDNING BADVATTEN FLÖDE RETURLEDNING BADVATTEN TRYCK FRAMLEDNING BADVATTEN TRYCK RETURLEDNING BADVATTEN FILTERTRYCK/DIFF BADVATTEN FILTERTRYCK/DIFF BADVATTEN FILTERTRYCK/DIFF BADVATTEN FILTERTRYCK/DIFF P401 A/B BADVATTEN CIRKULATION SYSTEM 1 P402 BADVATTEN CIRKULATION SYSTEM 2 GT501 GT502 GT503 GT504 GT505 SV501 P501 GT601 GT602 SV601 SV602 GT701 GT702 SV701 SV702 ST701 FRAMLEDNING KÖLDBÄRARE (BV) RETUR KÖLDBÄRARE SV KÖLDBÄRARE P KÖLDBÄRARE FRAMLEDNING VP RETURLEDNING VP REGLERVENTIL VP VÄXELVENTIL VÄRMEPROD/VV. PROD FRAMLEDNING OP RETURLEDNING OP SPETSVENTIL VÄRME TROTTELVENTIL OLJEPANNA RÖKGASSPJÄLL OLJEPANNA

18 Bilaga 4 Normaggregat NORMAGGREGAT

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-26 EG 2021-01-26 B1

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-26 EG 2021-01-26 B1 Referens nr: Plats för stämpel 5-00 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0: OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ekhagsvägen 0 05 Byggnadsägaren

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr. 113 44 Byggnadsägaren Postadress Postnr

Referens nr: Plats för stämpel. Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr. 113 44 Byggnadsägaren Postadress Postnr Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 99: med ändringar t.o.m. SFS :9 Referens nr: Plats för stämpel A Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr A Sleipner

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-26 EG 2021-01-26 B1

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-26 EG 2021-01-26 B1 Referens nr: Plats för stämpel -008 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ekhagsvägen 6 0 0 Byggnadsägaren

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. 168 66 Byggnadsägaren Postadress Postnr. Bostäder. Ombesiktning datum. Besiktnings resultat

Referens nr: Plats för stämpel. 168 66 Byggnadsägaren Postadress Postnr. Bostäder. Ombesiktning datum. Besiktnings resultat Referens nr: Plats för stämpel A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Adolfsbergsvägen -0 Postnr 68 66 Byggnadsägaren

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Information om uppgiftslämnare Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29 Företag/organisation: Svensk Ventilation Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Ombesiktning datum

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Ombesiktning datum Referens nr: Plats för stämpel 5-076 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Östgötagatan 75-79 6 6 Byggnadsägaren

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM...

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1 Referens nr: Plats för stämpel -008 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ekhagsvägen 0 0 0 Byggnadsägaren

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (7) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll B1 Fastighetsbeteckning Referensnummer Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet Systemnummer Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2)

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Fläkttyp Inst.år Placering Proj.flöde Uppmätt flöde. F 2015 Verkstad T 2015 Verkstad Möjliga energibesparande åtgärder i systemet

Fläkttyp Inst.år Placering Proj.flöde Uppmätt flöde. F 2015 Verkstad T 2015 Verkstad Möjliga energibesparande åtgärder i systemet Besiktningsprotokoll Obligatorisk Ventilationskontroll B1 Fastighetsbeteckning Referens nr: 27989 1 Systemnummer Byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) Resultat B2 Systemdel Fläkttyp Inst.år Placering Proj.flöde

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Ekhagsvägen 4. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1

Referens nr: Plats för stämpel. Ekhagsvägen 4. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1 Referens nr: Plats för stämpel -008 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ekhagsvägen 8 0 0 Byggnadsägaren

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning

Läs mer

Märkning och skyltning av installationer

Märkning och skyltning av installationer Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 4 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

K0043 007/008 04/57 951

K0043 007/008 04/57 951 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

KV RÄFSAN 3, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORS OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM

KV RÄFSAN 3, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORS OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM Handling 6.6 Sidantal 14 KV RÄFSAN 3, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORS OCH INDUSTRILOKAL 6.6 RAMBESKRIVNING LUFT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Skötselanvisning RDAA/RDAC

Skötselanvisning RDAA/RDAC SKÖTSEL Skötselanvisning RDAA/RDAC OBS! Anläggningen skall köras kontinuerligt för att förhindra kondensutfällning i motorerna. A. Stoppa aggregatet med arbetsbrytaren som är placerad invid RDAA/RDAC B.

Läs mer

Referens nr. Plats för stampel. Bostäder 17

Referens nr. Plats för stampel. Bostäder 17 .O 70 S 8 Fastighetsbeteckning ggnadens adress Postnr Ort ggnadsägaren Postadress Postnr Ort Faktureringsadress Postadress Postnr Ort Fastighetsansvarig/Förvaltare Telefonnr Fax / epost : Besiktnings BrfSlöjdläraren

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 1.0 2008-10-10

Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 1.0 2008-10-10 Projekteringsanvisningar LUFT DE3 Version 1.0 Sid 1 av 11 Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 1.0 2008-10-10 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Ombesiktning datum

Referens nr: Plats för stämpel. Ombesiktning datum Referens nr: Plats för stämpel 23302 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16, OVK 1 A1 - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Munsö Prästgård

Läs mer

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s Emil, Ida Flödesområde 0,1-0,28 m 3 /s 80904 1 Rumsaggregat IDA Allmänt Rumsaggregat IDA är ett komplett luftbehandlingsaggregat avsett att installeras vid såväl nybyggnation som vid klimatförbättringar

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.6 Sidantal 17 KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE BOSTÄDER ETAPP 2 HUS A OCH A1 6.6 RAMBESKRIVNING LUFT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(17).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sid 1 av 11 Projekteringsanvisning Luftbehandling Luft DE3 Version 2.0 2013-11-08 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard och krav

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Kvalitet och miljö. Kvalitet

Kvalitet och miljö. Kvalitet Kvalitet och miljö Bilaga X, 19 sidor Då kompetensen finns inom bolaget har vi utvecklat ett eget kvalitet- och miljösystem. Nedan följer en beskrivning på hur vi arbetar med kvalitet och miljö frågor.

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

STYRDOKUMENT 2015 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2015 Version 1.0 Reviderad: : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2015 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (104) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument ska användas vid all projektering på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 5.8 Sidantal 16 KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 RAMBESKRIVNING LUFT 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

OVK-Protokoll f d Henkel By 210

OVK-Protokoll f d Henkel By 210 OVK-Protokoll 0 f d Henkel By 0 ZETAGRAF Utrymme för kommunal nämnd: Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 0:8 Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr Byggnadsägaren Fastighetsansvarig/Förvaltare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 OVK1

Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 OVK1 Referens nr: Plats för stämpel A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0: OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ort Sunbyberg :8 Oxenstiernas Allé

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

ALLHALLEN Kv Rapphönan 7 Örkelljunga Kommun

ALLHALLEN Kv Rapphönan 7 Örkelljunga Kommun ENERGI & VVS PLANERING I HELSINGBORG AB Konsulterande Ingenjörsbyrå Energi och VVS-teknik RAMBESKRIVNING LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Revidering: Datum: Uppdragsansvarig: Joakim Persson Handläggare:

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

K0043 021 03/57 951. Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 OMBYGGNAD BYGGNAD 021 BESKRIVNING LUFT

K0043 021 03/57 951. Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 OMBYGGNAD BYGGNAD 021 BESKRIVNING LUFT Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89

Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 återvinner energi ur frånluften via en effektiv motströmsvärmeväxlare. Aggregatet är utrustat med Fläkt Woods styrsystem Curo som kompletteras

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter Malmö stad Stadsfastigheter Bilaga till Projekteringsanvisning 2013 LUFT Utgåva 1 2013-01-31 SERVICEFÖRVALTNINGEN Henrik Smithsgatan 13 205 80 Malmö Tel. 040-34 10 00 Org.nr. 212000-1124 stadsfastigheter@malmo.se

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBA-125

Värmeåtervinningsaggregat CBA-125 Värmeåtervinningsaggregat CBA-2 Drift- och skötselinstruktioner samt projektering - monteringsanvisning. Aggregatuppbyggnad 2. Drift- och skötselinstruktioner. Projektering och monteringsanvisning. Injustering

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Version 1, Februari 2011 Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Februari 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Kökskåpa typ ST med energibesparing

Kökskåpa typ ST med energibesparing Kökskåpa typ ST med energibesparing Kökskåpa med energibesparing Tovenco kökskåpa typ ST är speciellt utformad för energibesparing genom inblåsning av kall uteluft och ingår i ett komplett system med kåpa,

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande

Läs mer