FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 Handling 6.6 Sidantal 17 KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE BOSTÄDER ETAPP 2 HUS A OCH A1 6.6 RAMBESKRIVNING LUFT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB

2 2(17).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN ORIENTERING... 3 OBJEKTETS ART... 3 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 FUNKTIONSÖVERSIKT OCH BESKRIVNING UTFÖRANDE... 6 BRANDSKYDD SAGGREGAT FRÅNLUFTSFLÄKTAR KANALSYSTEM, ISOLERING SAKVAROR MÄRKNING INJUSTERING OCH PROVNING INFORMATION, TILLSYN OCH UNDERHÅLL TEKNISK DOKUMENTATION RUMSBESKRIVNING PERSONBELASTNING & LUFTFLÖDEN... 17

3 3(17).dat ALLMÄN ORIENTERING Typ av beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06, med de ändringar och tillägg som framgår av Administrativa föreskrifter. Denna beskrivning gäller som generell rambeskrivning för ventilationsarbeten inklusive styr- och övervakning, och ansluter till AMA 09. Beskrivningen omfattar följande installationsdelar. Föreskrifter, normer och utföranden Anläggningen utförs enligt denna beskrivning tillsammans med övriga tekniska beskrivningar, ritningar och handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget. Entreprenören svarar för att anläggningarna till alla delar uppfyller gällande lagar, författningar, normer och förordningar samt de skärpningar av normkrav som anges i denna beskrivning. Utöver dessa ska följande publikationer gälla: - Boverkets allmänna råd Funktionskontroll av ventilationssystem - Svenska inneklimatinstitutets publikationsserie den nya inneklimattekniken Anläggningens omfattning I entreprenörens åtagande skall ingå kompletta installerade luftbehandlingssystem i fullt driftfärdigt skick och med funktion och utförande enligt denna rambeskrivning och AF-del med under AFB.22 övriga upptagna handlingar. Objektets art Objektet avser ventilation för om- och tillbyggnad av Kv Torsken 5. Hus A befintlig kallvind rivs och på våning 6 byggs 5 st nya lägenheter och samvarolokal för trygghetsboende. I våning 1 byggs ny omklädning, relax och bastu. Hus A1 Utrymme mellan hus A och grannfastigheten mot Storgatan byggs ihop och benämns som hus A1. I hus A1 ska inrymma 2 st lägenheter för trygghetsboende, 1 st etagelägenhet och 1 st lokal i markplan.

4 4(17).dat NOTERA: Nya lägenhetsaggregat samt ett aggregat med integrerad styr och övervakning skall lämnas som en särskild post i anbudet, med angivande av fabrikat, storlek och prestanda, då det är högt ställda kvalitetskrav. Beställaren kan även avse att tillhandahålla aggregat, varvid avgående post för detta ska anges i anbudet. Objektets läge Objektet är beläget i centrala LULEÅ, Kv Torsken nr 5 Särskilda samordningskrav I anslutning till byggmöten skall entreprenören, tillsammans med övriga entreprenörer samt den för samordningen ansvarige, detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund. Samordnad provning utförs av Galären och sidoentreprenör för SÖ (styr och övervakning) som provningsledare. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Dimensionerande data Eldata: Den elektriska anläggningen skall utföras för 5-ledarsystem, 400/230 V, 50 Hz. System, utrustningar och apparater ska uppfylla de krav som ställs i EMC direktivet Dimensionerande utetemperatur DUT: Vinterfall, lägsta utetemperatur: -32 C Termisk komfort: Rumstemperatur Vinter: +22 C Rumstemperatur allmänna rum Vinter: +20 C

5 5(17).dat Högsta tillåtna ljudnivå från installationer: Ljudklass B Kök, normalt/forcerat flöde Vardagsrum, sovrum WC/D Förråd, trapphus Omklädning, samvaro, relax 35/45dB(A) 29 db(a) 40 db(a) 40 db(a) 35 db(a) Ljudnivåer i övriga rum skall uppfylla BBR:s krav Dragkriterier: Max lufthastighet i vistelsezonen: 0,15 m/s Luftkvalitet: Se rumsbeskrivning luftflöden Min filterklass uteluft(ventilationsaggregat) Min filterklass frånluft(ventilationsaggregat) F7 F5 Driftekonomi: Specifik fläkteleffekt(sfp), FTX-ventilation Max temperaturfall på tilluft- och frånluftssystem Max 1,5 KW/m³/s vid DUT 1,0 C/system Täthetskrav för kanalsystem: Kanalsystem skall uppfylla täthetsklass: Klass C Cirkulära kanaler Klass B Rektangulära kanaler Temperaturprogram: Värmebärare, Vatten Max tryckfall värmevattensidan: Tilluftstemperatur, vinter Luftbehandlingsaggregat, värmesystem C 10 kpa +21 C

6 6(17).dat Funktionsöversikt Dessa uppgifter gäller endast för orientering. Nedanstående förteckning över de olika aggregatenheterna och fläktarna anger preliminära uppgifter för beteckning, placering, arbetsområde, manövrering, reglerform och drifttid för respektive enhet. LB10-Hus A Hus A, Fläktrum A602A Arbetsområde: Hus A, våning 6: korridor A602, A605, A606 samt samvaro A604 Utekompenserad tillufttemperatur LB-A1:31T Hus A1, Lägenhet A1:31T ovan spis (lgh-aggregat) Arbetsområde: Hus A1 Lägenhet A1:31T Konstant tillufttemperatur LB-A1:41 Hus A1, Lägenhet A1:41 ovan spis (lgh-aggregat) Arbetsområde: Hus A1 Lägenhet A1:41 Konstant tillufttemperatur LB-A1:66T Hus A1, Lägenhet A1:66T ovan spis (lgh-aggregat) Arbetsområde: Hus A1 Lägenhet A1:66T Konstant tillufttemperatur

7 7(17).dat LB-A61T Hus A, Lägenhet A61T ovan spis (lgh-aggregat) Arbetsområde: Hus A Lägenhet A61T Konstant tillufttemperatur LB-A62T Hus A, Lägenhet A62T ovan spis (lgh-aggregat) Arbetsområde: Hus A Lägenhet A62T Konstant tillufttemperatur LB-A63T Hus A, Lägenhet A63T ovan spis (lgh-aggregat) Arbetsområde: Hus A Lägenhet A63T Konstant tillufttemperatur LB-A64T Hus A, Lägenhet A64T ovan spis (lgh-aggregat) Arbetsområde: Hus A Lägenhet A64T Konstant tillufttemperatur LB-A65T Hus A, Lägenhet A-65T ovan spis (lgh-aggregat) Arbetsområde: Hus A Lägenhet A-65T Konstant tillufttemperatur

8 8(17).dat FF-A150 Hus A A150, Källare våning 1 Arbetsområde: Hus A: A150 och A153 Konstant frånluft NOTERA: Aggregat (LB09) för lokal våning 2 i hus A1 är inte fastställt utförande och placering, och ingår inte i detta läge. Kanaler för uteluft och avluft från etapp1 för framtida aggregat LB09 är förberett för till insida vägg i förråd A1:208 (ingår i etapp1). Beskrivning preliminärt utförande ventilationssystem: Lägenheter Hus A, våning 6: Befintlig fläkt på våning 6 och kanaler (är anslutna till gamla självdragskanaler på vindsplan) rivs bort. Fem nya lägenheter på våning 6 (A61T A65T) förses med lägenhetsaggregat med tillhörande spiskåpa och avluft/uteluft via kombihuvar på yttertak. Kanaler förläggs på kallvind och luftdon i tak. Hus A, korridorer och samvarolokal, våning 6 Nytt aggregat LB-10 med roterande värmeväxlare placeras fläktutrymme A602A och avluft/uteluft via kombihuv på yttertak. Kanaler för tilluft och frånluft förläggs i på kallvind. Kanaler för respektive brandcell (4 st) kan med fördel lösas så att separata kanaler dras till varje brandcell och brandgasspjäll för tre brandceller (en brandcell A605 bör kunna utelämnas med godtagbart brandskydd). Brandgasspjällen förses med rökdetektorer och kontrollenhet samt brandisoleras med gällande krav samt med placeras vid tak i A602A för tillgänglighet och service. Varje del ventileras med tilluft och frånluft.

9 9(17).dat Hus A och A1, våning 1 I källare (våning 1) i hus A finns det idag två frånluftsfläktar som är placerade i A150 (mot yttervägg mot väster) och i rum A153 (evakuerar via gammal självdragskanal till skorsten). Dessa två ska rivas bort och ersättas av en gemensam frånluftsfläkt (FF-A150) som placeras i A150 och betjänar A150 och A153 och avluft ska lösas med en ny avluftskanal (prel. dimension rund 200 mm) genom yttervägg mot väster och förläggs i ny betongplatta ut mot garage och ledas upp via ny avluftshuv på innergård (samordnad huv med övriga aggregat mm ingår i etapp 1). Befintligt uteluftintag (på yttervägg mot väster) i A150 ska på samma sätt som avluften förlängas vidare med en ny uteluftskanal (beakta kondensproblem) till garage och ledas upp via ny uteluftshuv på innergård (samordnad huv med övriga aggregat mm ingår i etapp 1). Ovan dörr A144 och A150 finns det idag en kanalfläkt som fungerar söm överluftsfläkt, denna ska demontaras och överlämnas till beställaren. Vid städ A146 och ut via trapphus A145 finns en kanalfläkt som ska demonteras och överlämnas till beställaren samt kanaler demonteras. Det finns idag en befintlig kanalfläkt (FF-A151) i rum A151 (som idag betjänar A151, A152 och A143) samt evakuerar via ett stålrör ut mot Storgatan. Befintlig fläkt FF-A151 kopplas på med nya kanaler till att även betjäna A146, A147, A148, A149. Befintliga självdragsventiler proppas och sätts igen. Del som byggs om för bastu/relax (A138-A140) kopplas till befintligt aggregat, i rum A136, och det finns förberett två kanaler för tilluft och frånluft (dim 125) som är lockade i A138 (mot vägg A136). Kanaler ansluts och kopplas vidare för de nya rummen (A138A, A139, A140). Ny injustering utförs för detta aggregat som även betjänar tvättstuga och förrådsutrymmen (dock inte butikslokalens ytor A102-A104) Avluftskanaler och vid behov uteluftskanaler förses med ljuddämpning för att ej få högre ljudnivå än 35 dba mot innergård och terrass. Hus A1, våning 2 lokal Lokal förbereds för framtida nytt aggregat (LB-09) och avluft/uteluft för detta förbereds till etappgräns och ingår i etapp 1. En ny imkanal (dimension 160) utförs i klass 2A (enligt imkanal utgåva 2012:A ) med avsättning i tak i lokal och denna leds upp via schakt till rensbar avluftshuv på yttertak, hus A1. Imkanalen lockas i lokalen vid tak i våning 2.

10 10(17).dat Lägenheter Hus A1, våning 3-6: Tre nya lägenheter förses med lägenhetsaggregat och tillhörande spiskåpor. Två lägenheter A1:31T och A1:41 tar uteluft via ytterväggsgaller via fasad mot innergård och avluftskanal via schakt till huv på yttertak. Uteluftkanal måste kläs in eller döljas ovan undertak. Till- och frånluftskanaler för dessa två lägenheter förläggs ingjutet i bjälklag eller dolda i undertak/inklädnader beroende på byggteknisk lösning. Lägenhet A1:66T tar avluft/uteluft via kombihuv på yttertak samt kanaler för tilluft förläggs på kallvind och luftdon i tak. Frånluft kan tas via kanal ovan köksskåp till ventil för kök och badrum. Dessutom skall utföras för framtida aggregat i etapp 2 (lokal i hus A1 i våning 2) med avlufts- och uteluftskanaler samt huvar (i uppgång på innergård jämte huvar för LB08-hus E) för 200 l/s. Kanalerna avslutas och lockas vid vägg i lokal hus A1. Brandskydd Brandspridning förhindras genom att kanalsystem isoleras och byggs in i brandsklassade schakt/slitsar samt genom godkänd brandteknisk lösning för luftbehandlingsaggregat i drift (aktivt system) med backströmningsskydd på tilluft till berörda lägenheter och rum eller annan godkänd lösning. Brand-/brandgasspridning kan även förhindras med brand/brandgasspjäll eller med brandisolering och brandgasspjäll. Se även brandskyddsdokumentation samt beskrivning aggregat med tillhörande styr.

11 11(17).dat Luftbehandlingsaggregat Euroventcertifierade produkter ska väljas när så finns möjlighet. LB10-Hus A Aggregatet utförs som kompakt aggregat bestående av: - Isolerat hölje med låsbara inspektionsluckor på gångjärn, balkram, ställbara fötter. - Ute- och avluftsspjäll med ställdon tryckklass B, täthetsklass 3 - Filter, uteluft klass F7 - Filter frånluft klass F5 - Värmeåtervinnare av regenerativ typ (roterande) med drivmotor och reglerutrustning för varvtalsstyrning samt med renblåsningssektor och rotorvakt. - Luftvärmare för värmevatten med tillbehör enligt nedan. - Fläkdelar för direktdrivna kammarfläktar och motorer med varvtalsstyrning (EC-motorer eller frekvensomriktare). Tillbehör: - Reservfilter, 2 omg. (för filter i aggregat). - Termometrar, kanaler runt om aggregat. - Differenstryckmätare för filter (fördel om det kan ses i displayenhet). - Styrventil och ventilställdon för värmebatteri. - Internt elektrisk kopplat. - Styrutrustning för funktioner enligt nedan. - Konstant tilluftstemperatur med utomhuskompensering. - Sekvensreglering av värmeåtervinning och luftvärmare. - Reglerande frysskydd för luftvärmare. - Varvtalsreglering av fläktar - Brandfunktion, vid extern signal från kontrollenhet brandspjäll stoppas aggregat och larm erhålls.

12 12(17).dat - Larm ska avges vid frysrisk, brand, temperaturavvikelser eller om avvikelse från normalvärden sker. - Möjlighet till summalarm eller webbaserat användargränssnitt för åtkomst via webläsare önskvärt. LB-A1:31T, -A1:41, -A1:66T samt LB-A61, -62, -63, : Luftbehandlingsaggregat för lägenheter Aggregatet utförs som ett kompaktaggregat med toppanslutning av kanaler för placering ovan spis av Swegon modell CASA R85 och spiskåpa Premium eller motsvarande. Aggregatet ska vara försedd med eftervärmebatteri. Reservfilter, 2 omg. (för filter i aggregat). Frånluftsfläktar FF-A150 Frånluftsfläkt Kanalfläkt typ boxfläkt bestående av isolerat hölje med inspektionslucka och med rengöringsbart fläkthjul. Tillbehör för varvtalsreglering ingå för anpassning av luftflöde. Specifik fläkteleffekt: Max 0,5 kw/m 3 /s Kanalsystem Kanalsystem förses med rensluckor så att systemen kan rensas med vanligen förekommande rensmetoder. Imkanal från lokal våning 2 i hus A1 dras i schakt och utförs i klass 2A enligt branschrekommendationen Imkanal utgåva 2012:1. Rektangulära kanaler ska utföras i minst täthetsklass B och cirkulära kanaler i täthetsklass C. Isolering Kanaler isoleras enligt gällande normer i erforderlig omfattning, med avseende på kondens, ljud, värme och brand. Isolering av sakvaror som ska vara tillgängliga för underhåll, besiktningar, provningar ska utföras så att man lätt kan utföra erforderliga arbeten och kan återställa isoleringen utan att förstöra den. Synliga isolerade kanaler i varma utrymmen förses med aluminiumfolie. Spjäll Injusteringsspjäll med mätmöjlighet (mätuttag) skall vara avsedd för isolering av kanaler där så krävs.

13 13(17).dat Ljuddämpare Ljuddämpare installeras så att angivna ljudkrav uppnås. Tilluftsdon Tilluftsdon av metall och vit kulör. Don placeras och väljs så att smutsränder i tak och på väggar undviks. Frånluftsdon Frånluftsdon av metall och vit kulör. Don av typen kontrollventil eller don med intagsdel och ljuddämpande anslutningslåda med spjäll och mätuttag som är rensbar. Överluftsdon Överluftsdon med vit kulör. Don utförs så att väggens ljudklass upprätthålls. Huvar och galler Kombihuvar, utelufts- och avlufthuvar och ytterväggsgaller utförs med kulör lika tak/fasad. Risken för snö medryckning i luftintag, samt luktöverföring mellan avluftshuv och luftintag samt avstånd från luftningsledning för spillvatten ska beaktas. MÄRKNING Märkning utförs enligt VVS-AMA 06 kap YTB och enligt AF -del och i samråd med beställarens anvisningar. Utöver ovanstående så utförs märkning enligt följande: Anläggningarna CE märks, se AF-del. Rensluckor och spjäll placerade utanför lägenheten märks med lägenhetsnummer vid komponenten. INJUSTERING OCH PROVNING Luftflöde och ljud provas av samtliga installationer enligt VVS-AMA 09 samt enligt nedan. Installations- och egenkontroll utförs. Egenprovning Egenprovning genomförs i takt med montaget av resp. entreprenör.

14 14(17).dat Provning och injustering Provning och injustering utförs efter driftsatt anläggning av resp. entreprenör. Injusteringen skall föras in i tidplanen. Injustering dokumenteras med protokoll för respektive installationsdel och hus enligt branschpraxis. Injustering av luftflöden skall utföras för alla nya system samt även för befintligt aggregat i källare. I protokoll skall inställningsläge, tryck och k-faktor anges för respektive don och spjäll. Trycket runt roterande värmeväxlare mäts och injusteras så att återluftsföring mellan till- och frånluft förhindras. Mätvärden anges i protokoll. Samordnade provningar Samordnad provning får ej påbörjas förrän samtliga tekniker har utfört egenprovning och upprättat protokoll. Efter driftsatt anläggning utförs de entreprenadövergripande provningar av funktionskedjor och prestanda där flera entreprenörer medverkar. Samtliga berörda entreprenörer skall medverka vid provningarna och signera protokollen när provningen utförts med godkänt resultat. Protokoll Provningsprotokoll för samordnade provningar är en gemensam handling för samtliga entreprenader och överlämnas senast i samband med slutbesiktning. Samordnade funktionsprotokoll upprättas och skall vara undertecknade av ansvarig för respektive installationsfack. Orsaker som kan påverka provningarna eller andra väsentliga uppgifter antecknas i anmärkningskolumnen. Protokoll för samordnad provning utförs av Galären och sidoentreprenör för SÖ (styr och övervakning) som provningsledare. Uppgifter och underlag för respektive entreprenörs delar och funktioner skall överlämnas till Galären en månad före slutbesiktning, för att upprätta för protokoll för samordnad provning. Provning av funktionssamband Dessa provningar har till syfte att säkerställa att hela funktionen från början till slutpunkt, oberoende av entreprenadgränssnitt, verkligen föreligger. Det duger inte att varje entreprenör provar sin del.

15 15(17).dat Provning av prestanda Provning av prestanda avseende installationer är att prova inte enbart att det fungerar utan hur installationerna som helhet fungerar. T ex reglerfunktioner för luftbehandlingsaggregat. Information till drift- och underhållspersonal I samband med installationens färdigställande skall beställarens och nyttjarens drift- och underhållspersonal informeras om funktionssätt samt drift- och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Informationen utförs strax före slutbesiktningen eller i samråd med beställaren. Tillsyn och underhåll Under den löpande garantitiden ska de serviceåtgärder vidtas som resp. tillverkare föreskriver för de enskilda sakvarorna. Dock ska minst två servicebesök per garantiår utföras varav det sista besöket ska ske inom 30 dagar före garantitidens utgång. Tidpunkt för besök skall avtalas med beställarens representant som också skall beredas tillfälle att närvara. Servicen skall omfatta kontroll och tillsyn, av alla i entreprenaden ingående delar, komponenter och funktion. Eventuella reservdelar under garantitiden ingår i entreprenaden. Skriftlig rapport över vidtagna åtgärder vid servicebesök skall upprättas och tillställas beställaren.

16 16(17).dat TEKNISK DOKUMENTATION Bygghandlingar Entreprenören skall upprätta och leverera kompletta bygghandlingar till beställaren i enlighet med AF-del. Samtliga ritningar skall upprättas med hjälp av Auto-CAD eller motsvarande enligt ök med Galären. Relationshandlingar Entreprenörer skall upprätta och leverera kompletta relationshandlingar till beställaren i enlighet med AFdel samt enligt GALÄRENS projekteringsanvisningar enligt Projektering ovan. Leverans Relationshandlingar skall levereras enligt AF-del, AFD.7. Drift- och underhållsinstruktioner Entreprenörer skall upprätta drift- och underhållsinstruktion till beställaren i enlighet med AF-del samt enligt YUH.5 och YUK.5 i VVS-AMA 09. Handlingarna ska levereras i höjdformat A4 och levereras insatta i pärmar med fliksystem. Samtliga handlingar på svenska. Översatt handling skall även levereras på originalspråk. Om det i datablad, broschyr och dylikt finns sådant som inte gäller för den aktuella anläggningen ska detta strykas eller elternativt skall den gällande delen tydligt markeras. För aggregat med tillhörande styr- och övervakning skall projektanpassade flödesbilder/driftkort samt funktionsbeskrivningar och tillhörande elscheman ingå. Underlaget skall överlämnas i 2 st omgångar i pärmar samt 1 st CD-skiva Se även AFD.242 och AFD.7 i AF-delen.

17 17(17).dat Rumsbeskrivning: personbelastning och luftflöden Hus A våning 1 (källare): Rum A150 (UC): ca -60 l/s Rum A153 (AGGR): ca -60 l/s Rum A148, A149: 0,35 l/s och kvm Rum A146 städ: -15 l/s Rum A147 WC: -15 l/s Rum A138A Omkl: +20 l/s Rum A139 Relax/dusch: +35/ -45 l/s Rum 140 bastu: -10 l/s Trappa D, hus A: Självdrag. Trappa C, hus A: Kompletteras med själdrag för våning 6 Lägenheter generellt, hus A, och A1: Enligt gällande krav, allmänt 0,35 l/s och kvm (se även Minimikrav på luftväxling, utgåva 92012) Korridor våning 6 (B602, B603, C602): Ventileras med balenserad till- och frånluft, 0,35 l/s och kvm Hisschakt hus A : Ventileras enligt gällande krav. Hus A våning 6: Korridor A602: +10/-10 l/s Korridor A606: +10/-10 l/s Passage A605: +8/-8 l/s Samvaro A604: +60/-60 l/s

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23 Ormen 7 Sidan 1 av 10 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.3 RUMSBESKRIVNING - & ILATION Datum: 2014-01-23 Senast ändrad: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och Simon Sundström Uppdragsansvarig:

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

K0043 007/008 04/57 951

K0043 007/008 04/57 951 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/052268 Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Borås Bilaga 12 Teknisk Systembeskrivning - Upprättad av: ÅF Infrastruktur AB / Berth-Inge Andersson \\afgbgcl2v1\projects\västfastigheter distrikt borås\512543(5317)\systemhandling(14470)\beskrivning\bilaga

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, Göteborg 031-727 25 72 M WSP, Göteborg 031-727 25 65 E SIDUS, Eskilstuna

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx Dokumentägare: Bo Sandström Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52 Fastställd

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer