KLIMATTEKNIK AB Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 KLIMATTEKNIK AB Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult HELSINGBORG Tel. 042/

2 Pos Text Mängd Kod Y YTB YTC YU YUC YUD YUH YUP YYV INNEHÅLLSFÖRTECKNING VA-,VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM VÄRMESYSTEM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Sida Till denna beskrivning hör: - Ritningsförteckning - A -ritningar upprättade av Magasin A i Landskrona. 2

3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Denna beskrivning ansluter till AMA 09 samt BBR-18 och anger beställarens krav på VVS-installationernas utformning och kvalitet. Ritningar A - ritningar upprättade av Magasin A i Landskrona. VVS-anläggningen omfattar: 52 Försörjningssystem för flytande eller gasformigt medium. 53 Avloppsvattensystem och pneumatiska Avfallstransportsystem ed. 56 Värmesystem 57 Luftbehandlingssystem 8 Styr och övervakningssystem. Förkortningar och beteckningar. B Beställare VE Ventilationsentreprenör RE Rörentreprenör SE Styrentreprenör EE Elentreprenör BE Byggnadsentreprenör Handlingars utförande Ritningar upprättas i enlighet med regler i Bygghandling 90. Beskrivningar upprättas enligt VVS AMA 09. Projekteringen skall utföras med Autocad. Relationshandlingar skall överlämnas på CD skiva. Kostnader för projektering skall ingå i anbudet. Ritningar utförs i skala 1:50. Orientering Objektet avser nybyggnad av brygga i Lill Olas i Landskrona enligt A ritningar upprättade av Magasin A i Landskrona. Där föreskrivet material ej väljs utan ersätts med likvärdigt är det beställaren som avgör om materialet är likvärdigt. Beställarens granskning av entreprenörens handlingar fråntar ej entreprenören från konstruktions- och funktionsansvar. 3

4 Samtliga handlingar skall granskas av beställaren innan några arbeten får påbörjas. Ritningar utförs i skala 1:50. För entreprenaden gäller även: - Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1994:7 inkl. ändringar. - Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, IBL 96, SS Kvalitetssäkring projektering Projekteringen skall kvalitetssäkras med ett kvalitetssystem motsvarande kraven enligt ISO Kvalitetssystem skall redovisas för beställaren innan projekteringen påbörjas. Grundläggande förutsättningar. Rör luftbehandlings styr och el.installationer skall samordnas så att en funktionsriktig anläggning erhålls. Gränsdragningar. I luftbehandlingsentreprenaden ( VE ) ingår: 1. Leverans och montage av ventilationsanläggning 2. CE märkning av installationer. 3. OVK besiktning 4. Förberedelser för givarmontage. 5. Samordnad funktionsprovning. I styr och övervakningsentreprenaden ( SE ) ingår: 1.Leverans och montage av styr och övervakningsanläggningar. 2. Leverans och montage av apparatskåp. 3. Leverans och montage av givare, ställdon mm. 4. Leverans och montage av dykrör för givare. 5. Samordnad funktionsprovning. Styrentreprenören är ansvarig för funktionsprovningen. 6. Leverans av allt yttre kablage och kanalisation från apparatskåp till komponenter. ( El. i styr ) I röranläggning ( RE ) ingår : 1.Leverans och montage av värme och sanitetsanläggningar. 2. Samordnad funktionsprovning. I el och telesystem ( EE ) ingår : 1.Leverans och montage av egna installationer. 2. Huvudledning och inkoppling av apparatskåp. 3. Samordnad funktionsprovning. 4

5 Grundläggande förutsättningar Luftmängder: 101 Förråd / Teknik. Frånluftsflöde: 5 liter / sek. 102 Hall. Frånluftsflöde: 80 liter / sek. 103 Omkl. Tilluftsflöde: 40 liter / sek. 104 Bastu. Frånluftsflöde: 10 liter / sek. 105 Bastu. Frånluftsflöde: 10 liter / sek. 106 Omkl. Tilluftsflöde: 60 liter / sek. Rumstemperaturer i rum vid DUT: Rum enligt ovan. Dimensionerande utetemperatur. Värmebärare sekundär. Tappvarmvatten. +12º C -14ºC + 55 / 40º C +50º C Lufthastigheter Lufthastigheter i vistelsezon, 0,20 m/s. Ljudkrav VVS-installationerna skall av vibreras så att inget stomljud uppkommer. Lokaler 35 db(a) 101 Frd / Teknik 40 db(a) Systemval och effektiv energianvändning. Luftbehandlingsanläggningen skall projekteras och utföras så att SFPv 2,0 ej överskrids. Skydd av kanalsystem. Kanaler, kanaldetaljer, ljuddämpare, spjäll mm skall vara förslutna vid transport, förvaring på byggplats och vid montering samt vara in och utvändigt avfettade vid leverans. Miljöbetingelser Apparater, aggregat, behandlas enligt tabell Q1 i VVS AMA enligt angiven miljöklass: Inomhus Klass C2 Utomhus Klass C4 5

6 Utrymmen brandcellsgränser Brandcellsgränser och brandklass redovisas på A-ritning. Drift och underhåll Samtliga enheter som fordrar skötsel eller tillsyn skall vara lätt åtkomliga och ha riktiga serviceutrymmen. Ventilationssystemet skall kunna rensas och inspekteras B FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Tappvattensystem Kallvattenledning ansluts vid befintlig vattenmätare för kallvatten placerad i befintlig byggnad - kiosk på land närma bryggans anslutning till fast mark. Kallvattenledningen skall monteras i skyddsrör av PEH som monteras på underkant brygga i hela dess längd fram till 101 Frd / Teknik. Kallvattenledningen utförs av tryckrör typ Isotermrör. Antagen dimension 40 x 3,7 med ytterrör av 70 mm HDPE. Isotermröret består av medierör med Ohmsk värmekabel, ytskikt av Alufolie samt ett ytterrör av HDPE. Komplett med brytare CA20 och ändavslutningar. I 101 Frd / Teknik avslutas Isotermröret med avstängningsventil. Från avstängningsventilen drages kallvattenledningar av kopparrör till vattenutkastare, 1 st placerad på övre soldäck, 1 st placerad utanför 101 Frd / Teknik mot bryggan, 1 st placerad utanför 101 Frd / Teknik på däck mot väster, till elektrisk varmvattenberedare placerad på vägg i 102 Hall samt utomhusdusch placerad på soldäck mot väster. Rördragning av kallvattenledningen till utomhusduschen skall utföras av Isotermrör i skyddsrör av PEH samt monteras på underkant av soldäcket. Isotermledningarna skall kunna tappas av vintertid. El.panna av Värmebaronen typ Elomin III UB placeras på stativ i 101 Frd / Teknik. Ej nyttjade effektsteg skall blockeras. El.pannan skall vara komplett med tryckstyrd cirkulationspump, expansionskärl, styr med reglercentral, framlednings och utegivare för styrning av framledningstemperaturen beroende av utetemperaturen. Från el.pannan drages värmerör utförda av el.förzinkade stålrör till. Varmvattenledning av kopparrör drages till blandare till utslagsback i städ 102 Hall. Samtliga VA enheter skall vara försedda med föravstängningsventiler. 6

7 53 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM Avloppsvattensystem Rostfria golvbrunnar med luktstopp placeras enligt följande : 1 st golvbrunn i 103 Omkl. med placering utanför dörr till bastu, 1 st golvbrunn 106 Omkl. med placering utanför dörr till bastu, 1 st golvbrunn i 102 Hall med placering under utslagsback i städ samt 1 st golvbrunn med placering i 101 Frd / Teknik. Spillvattenledning i rostfritt utförande drages från respektive golvbrunn och avslutas vid pelare för byggnaden cirka 1 m över vattenytan. 56 VÄRMESYSTEM Uppvärmning skall ske med vattenburen värme via radiatorer och el.panna. El.panna av Värmebaronen typ Elomin III UB placeras på stativ i 101 Frd / Teknik. Ej nyttjade effektsteg skall blockeras. El.pannan skall vara komplett med tryckstyrd cirkulationspump, expansionskärl, styr med reglercentral, framlednings och utegivare för styrning av framledningstemperatur beroende av utetemperaturen. Från el.pannan drages värmerör utförda av el.förzinkade stålrör till radiatorer placerade under sittbänkar i 103 Omkl, 106 Omkl samt till 101 Frd / Teknik och 102 Hall. Värmeledningar drages synliga vid tak. Värmesystem av 2-rörssystem. Avtappning samt luftning i erforderlig omfattning. Ventiler skall vara av typ kulventiler. Utloppsrör från säkerhetsventiler skall ledas till avlopp. Termometrar monteras på samtliga system 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Anläggningen utföres som ett mekaniskt FTX system med roterande värmeväxlare. FTX aggregat av Swegon typ CASA R120 placeras i 101 Frd / Teknik. Uteluft och avluft via ytterväggsgaller placerade i fasad mot norr. Tillufts och frånluftskanaler drages synliga vid tak. Tilluftsdon typ dysdon för montage i takvinkel monteras i 103 och 106 Omkl. på vägg mot respektive bastu. Frånluftsdon av typen kontrollventiler monteras i 102 Hall, Bastu och 101 Frd / Teknik. För överluft 101 Frd / Teknik och 102 Hall monteras ljuddämpande överluftsdon. För Bastu monteras uteluftsdon med tallriksventil insida bastu med placering vid bastuaggregat. 7

8 Synliga kanaler målas på fabrik, färg från arkitekt. Kanalsystem skall utföras med kanaler i varmförzinkad stålplåt med täthetsklass C. Erforderliga rensluckor installeras. Kanaler skall isoleras mot värme och kondens enligt BBR. Isolerade synliga kanaler skall förses med ytbeklädnad av aluminiumfolie. 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Orientering I 101Frd / Teknik installeras ventilationsaggregat med fabriksmonterad styr samt el.panna med fabriksmonterad styr. Isotermrör, styrning av Ohmsk värmekabel. Elektrisk varmvattenberedare med styrning av temperatur P PHB.12 APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Elpannor för värmevatten El.panna av Värmebaronen typ Elomin III UB eller likvärdig placeras på stativ i 101 Frd / Teknik. Ej nyttjade effektsteg skall blockeras. El.pannan skall vara komplett med tryckstyrd cirkulationspump, expansionskärl, styr med reglercentral, framlednings och utegivare för styrning av framledningstemperatur beroende av utetemperaturen. PJE Tappvattenvärmare. Elektrisk varmvattenberedare av Nibe typ NIBETTE CU 15 eller likvärdig. För montage på vägg i städ, 102 Hall. PN RÖRLEDNINGAR MM Erforderliga avtappningar, påfyllningar och urluftningar av systemen ingår. PNU.2112 Ledningar av svetsade förzinkade stålrör, mediumtjocklek. Värmeledningsrör av el.förzinkade stålrör. För synligt montage. Fogning med pressverktyg enligt tillverkarens anvisningar. 8

9 PNU.221 Ledningar av rör av rostfritt stål, avloppsrör. Spillvattenledningar rostfri, syrafast typ EuroPipe med tätning av EPDM-gummi. Fogning enligt tillverkarens anvisningar. PNU.3 Ledningar av kopparrör. Kallvatten och varmvattenledning enligt EN 1057 R290. Komplett med fabrikstillverkade rördelar. Fogning med pressverktyg enligt tillverkarens anvisningar. PNU.5 Ledningar av plaströr. Skyddsrör av PEH rör för montage under bryggans hela längd. Fogning enligt tillverkarens anvisningar. I skyddsröret skall Isotermröret monteras. PNU.5123 Ledning av PE rör fabriksspecifika tryckrör med värmekabel. Kallvattenledningen utförs av tryckrör typ Isotermrör. Antagen dimension 40 x 3,7 med ytterrör av 70 mm HDPE. Isotermröret består av medierör med Ohmsk värmekabel, ytskikt av Alufolie samt ett ytterrör av HDPE. Komplett med brytare CA20 och ändavslutningar. Skarvlös rördragning. PRB.1 Golvbrunnar. Rostfria golvbrunnar med luktstopp. PSB.1 Kulventiler. Avstängningsventil typ kulventil med spindelförlängning. Ventil monteras vid apparater. PTB.1 Radiatorer. Radiator av typ Thermopanel eller likvärdig, komplett med konsoler, luftskruv, termostatventil av Danfoss fabrikat och 2 st förkromade avstängningsventiler. I omkl. skall radiatorer placeras under sittbänkar. PUF.4111 Utslagsbackar av rostfritt stål. Utslagsback komplett med engreppsblandare och avloppsrör. 9

10 PVB.12 Väggvattenutkastare. Väggvattenutkastare komplett med erforderlig skyddsmodul. PVB.211 Duschblandare och duschanordning för inbyggnad Utomhusdusch för kallvatten med ställbart duschhuvud, avstängningsventil och inbyggd antiblockfunktion. Spoltid 30 sekunder av VVS Agenturer AB typ Presto DL 400 S. I vit pulverlack. Kallvatten till utomhusduschen skall kunna tappas ner vintertid om så önskas. Q QAB APPARATER,KANALER,DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Luftbehandlingsaggregat FTX aggregat av Swegon typ CASA R 120 för montage i 101 FRD / Teknik. Komplett med separat kontrollpanel och filter. QKB.1 Raka ljuddämpare med cirkulär anslutning. Ljuddämpare av Swegon typ CLA A eller likvärdig. QLB.11 Spiralfalsade metallkanaler. Cirkulära kanaler av spiralfalsad stålplåt utförd enligt EN Fogning enligt tillverkarens anvisningar. QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION. Rensluckor skall installeras i erforderlig omfattning QMB.1 Uteluftsdon med ytterväggsgaller. För uteluft och avluft installeras ytterväggsgaller med infästningsram av EKO typ EKO CV100 utfört i aluminium. QMC TILLUFTSDON Tilluftsdon av Swegon typ IBIS Wall för montage i takvinkel. Eller likvärdigt. 10

11 QMD.1 Överluftsdon monterade i vägg. Överluftsdon av Swegon typ RGV eller likvärdig. QME.1 Frånluftsdon monterade i vägg Frånluftsdon typ kontrollventiler med fästram. R RB RBB.21 ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning. Synlig rörledning isoleras med rörskålar med isolertjocklek 50 mm. Ytskikt enligt RCB.25. Kallvattenledning förses med ångspärr. RBF.2132 Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Avlufts och uteluftskanal. Isolertjocklek 30 mm Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Märkning skall utföras av hela installationen. YTB YTB.1 MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Skyltar får ej monteras på utbytbara delar. Skyltar fästs med skruv. YTB.15 Märkning av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning skall samordnas med övriga VVS-, el- och styrinstallationer så att en enhetlig märkning erhålls. Märktexter skall ha följande höjder: - Huvudrubrik 2 mm - Övrig text 5 mm Märkning skall utföras enligt SS 741. Skyltförteckning skall godkännas av beställaren. 11

12 YTB.1521 Märkning av tappvatteninstallationer YTB.156 Märkning av värmeinstallationer YTB.157 Märkning av luftbehandlingsinstallationer YTB.18 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer Kablar skall märkas medkabelnummer och pantmärkning. Skall samordnas mellan rör luft styr el. YTC YTC.1 KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Kontroll av installationssystem Gemensam samordnad funktionsprovning skall utföras. Totalentreprenören skall samordna gemensam funktionsprovning med alla inblandade entreprenörer. Protokoll från samordnad funktionsprovning skall överlämnas vid slutbesiktningen. Hela anläggningen skall injusteras. I entreprenaden ingår kontroller, injusteringar och provningar enligt följande: - Entreprenörens egenkontroller och egenprovning. - Injusteringar - Mätning av tappvarmvattentemperaturen vid tappställen dokumenteras och överlämnas vid slutbesiktning. - Provning av funktionssamband. - Provning av injusteringar, ljudnivåer och motorer. - Samordnad entreprenad övergripande provningar. Anläggningen skall av entreprenören injusteras så att föreskriven funktion och kapacitet erhålles. Ventiler och övriga inställningskomponenter injusteras enligt beräknade förinställningsvärden som anges på ritning. Samtliga system- och delsystem skall tryckprovas. 12

13 Egenkontroll, egenprovning mm Egenkontroll, egenprovning, myndighetskontroller, injusteringar samt provning av funktionssamband utföres enligt entreprenörens kvalitetsplan, godkänd av beställaren och baserad på SS-ISO YTC.18 Provning av styr- och övervakningssystem Samtliga funktioner och funktionssamband skall provas, injusteras och protokollföras. YTC.2 Injustering av installationssystem YTC.256 Injustering av värmesystem YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem Injustering skall ske enligt alternativ 1 proportionsmetoden. Totalflödet och tryck för fläktar redovisas i protokoll. Luftflöden kontrolleras med Prandtlrör. Mätningen utförs enligt BFR skrift T32:1982 Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer metod A11 och A12. YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER Original skall ha sådan struktur att tydliga reproduktioner erhålls. YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Utföres enligt Bygghandlingar 90. Ritningar upprättas i Auto-CAD version 2007 eller nyare enligt gemensam CAD-manual med MagiCAD. YUC.5 Bygghandlingar för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören tillhandhåller följande bygghandlingar: - Planritningar i skala 1:50. - Separata ritningar för rör respektive luft upprättas. - Sektioner upprättas för att öka ritningarnas tydlighet. 13

14 - Flödesschema för rör och luft enligt denna beskrivning samt ritningar skall upprättas. - Apparatförteckning. - Materialbeskrivning. YUC.8 Bygghandling för styr- och övervakningsinstallationer YUD YUD.5 RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Relationshandlingar för VVS-, kyl- och processmedieförsörjning 1 omg A3 format av uppdaterade bygghandlingar. Alla ritningar avseende rör, luft, styr och el skall samordnas och levereras på CD- skiva. Relationshandlingar skall överlämnas vid slutbesiktning. YUH YUH.5 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer Samordnat underlag för samtliga installationer inklusive styr- och övervakning för drift och underhåll skall upprättas. Handlingar skall tillhandahållas i 2 omg insatta i A4-pärmar. Handlingar skall överlämnas vid slutbesiktning. YUP INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Entreprenören informerar beställarens drift och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av utrustning ingående i entreprenaden. Entreprenören skall avsätta 5 timmar för att utbilda utsedd driftspersonal i teori och praktik. YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLTIONER I entreprenaden skall ingå fri service av anläggningen under garantitiden (2 år), omfattande två besök per år av serviceman. 14

15 Två extra omgångar av filter skall ingå i entreprenaden och levereras vid slutbesiktning. Vid varje besök skall upprättas protokoll som attesteras av beställarens representant. Helsingborg

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel.

Samtliga utrustningar skall vara CE godkända. Gränsdragning. Gränsdragning mot annan anläggningsdel. 64 TELESYSTEM Sid 1 (9) 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Allmänt. För larmsignalgivning från servicelägenheter etc. Skall ett kombinerat trådbundet och trådlöst trygghetslarmsystem installeras. Förutom larm

Läs mer

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470

NIBE F470. Skötsel. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1043-1 F470 PBD SE 1043-1 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F470 NIBE F470 TM 639401 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme varmvatten ventilation värmd tilluft återvinning NIBE F470 är en komplett från- och tilluftsvärmepump

Läs mer