KLIMATTEKNIK AB Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG"

Transkript

1 KLIMATTEKNIK AB Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult HELSINGBORG Tel. 042/

2 Pos Text Mängd Kod Y YTB YTC YU YUC YUD YUH YUP YYV INNEHÅLLSFÖRTECKNING VA-,VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM VÄRMESYSTEM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Sida Till denna beskrivning hör: - Ritningsförteckning - A -ritningar upprättade av Magasin A i Landskrona. 2

3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Denna beskrivning ansluter till AMA 09 samt BBR-18 och anger beställarens krav på VVS-installationernas utformning och kvalitet. Ritningar A - ritningar upprättade av Magasin A i Landskrona. VVS-anläggningen omfattar: 52 Försörjningssystem för flytande eller gasformigt medium. 53 Avloppsvattensystem och pneumatiska Avfallstransportsystem ed. 56 Värmesystem 57 Luftbehandlingssystem 8 Styr och övervakningssystem. Förkortningar och beteckningar. B Beställare VE Ventilationsentreprenör RE Rörentreprenör SE Styrentreprenör EE Elentreprenör BE Byggnadsentreprenör Handlingars utförande Ritningar upprättas i enlighet med regler i Bygghandling 90. Beskrivningar upprättas enligt VVS AMA 09. Projekteringen skall utföras med Autocad. Relationshandlingar skall överlämnas på CD skiva. Kostnader för projektering skall ingå i anbudet. Ritningar utförs i skala 1:50. Orientering Objektet avser nybyggnad av brygga i Lill Olas i Landskrona enligt A ritningar upprättade av Magasin A i Landskrona. Där föreskrivet material ej väljs utan ersätts med likvärdigt är det beställaren som avgör om materialet är likvärdigt. Beställarens granskning av entreprenörens handlingar fråntar ej entreprenören från konstruktions- och funktionsansvar. 3

4 Samtliga handlingar skall granskas av beställaren innan några arbeten får påbörjas. Ritningar utförs i skala 1:50. För entreprenaden gäller även: - Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1994:7 inkl. ändringar. - Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, IBL 96, SS Kvalitetssäkring projektering Projekteringen skall kvalitetssäkras med ett kvalitetssystem motsvarande kraven enligt ISO Kvalitetssystem skall redovisas för beställaren innan projekteringen påbörjas. Grundläggande förutsättningar. Rör luftbehandlings styr och el.installationer skall samordnas så att en funktionsriktig anläggning erhålls. Gränsdragningar. I luftbehandlingsentreprenaden ( VE ) ingår: 1. Leverans och montage av ventilationsanläggning 2. CE märkning av installationer. 3. OVK besiktning 4. Förberedelser för givarmontage. 5. Samordnad funktionsprovning. I styr och övervakningsentreprenaden ( SE ) ingår: 1.Leverans och montage av styr och övervakningsanläggningar. 2. Leverans och montage av apparatskåp. 3. Leverans och montage av givare, ställdon mm. 4. Leverans och montage av dykrör för givare. 5. Samordnad funktionsprovning. Styrentreprenören är ansvarig för funktionsprovningen. 6. Leverans av allt yttre kablage och kanalisation från apparatskåp till komponenter. ( El. i styr ) I röranläggning ( RE ) ingår : 1.Leverans och montage av värme och sanitetsanläggningar. 2. Samordnad funktionsprovning. I el och telesystem ( EE ) ingår : 1.Leverans och montage av egna installationer. 2. Huvudledning och inkoppling av apparatskåp. 3. Samordnad funktionsprovning. 4

5 Grundläggande förutsättningar Luftmängder: 101 Förråd / Teknik. Frånluftsflöde: 5 liter / sek. 102 Hall. Frånluftsflöde: 80 liter / sek. 103 Omkl. Tilluftsflöde: 40 liter / sek. 104 Bastu. Frånluftsflöde: 10 liter / sek. 105 Bastu. Frånluftsflöde: 10 liter / sek. 106 Omkl. Tilluftsflöde: 60 liter / sek. Rumstemperaturer i rum vid DUT: Rum enligt ovan. Dimensionerande utetemperatur. Värmebärare sekundär. Tappvarmvatten. +12º C -14ºC + 55 / 40º C +50º C Lufthastigheter Lufthastigheter i vistelsezon, 0,20 m/s. Ljudkrav VVS-installationerna skall av vibreras så att inget stomljud uppkommer. Lokaler 35 db(a) 101 Frd / Teknik 40 db(a) Systemval och effektiv energianvändning. Luftbehandlingsanläggningen skall projekteras och utföras så att SFPv 2,0 ej överskrids. Skydd av kanalsystem. Kanaler, kanaldetaljer, ljuddämpare, spjäll mm skall vara förslutna vid transport, förvaring på byggplats och vid montering samt vara in och utvändigt avfettade vid leverans. Miljöbetingelser Apparater, aggregat, behandlas enligt tabell Q1 i VVS AMA enligt angiven miljöklass: Inomhus Klass C2 Utomhus Klass C4 5

6 Utrymmen brandcellsgränser Brandcellsgränser och brandklass redovisas på A-ritning. Drift och underhåll Samtliga enheter som fordrar skötsel eller tillsyn skall vara lätt åtkomliga och ha riktiga serviceutrymmen. Ventilationssystemet skall kunna rensas och inspekteras B FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Tappvattensystem Kallvattenledning ansluts vid befintlig vattenmätare för kallvatten placerad i befintlig byggnad - kiosk på land närma bryggans anslutning till fast mark. Kallvattenledningen skall monteras i skyddsrör av PEH som monteras på underkant brygga i hela dess längd fram till 101 Frd / Teknik. Kallvattenledningen utförs av tryckrör typ Isotermrör. Antagen dimension 40 x 3,7 med ytterrör av 70 mm HDPE. Isotermröret består av medierör med Ohmsk värmekabel, ytskikt av Alufolie samt ett ytterrör av HDPE. Komplett med brytare CA20 och ändavslutningar. I 101 Frd / Teknik avslutas Isotermröret med avstängningsventil. Från avstängningsventilen drages kallvattenledningar av kopparrör till vattenutkastare, 1 st placerad på övre soldäck, 1 st placerad utanför 101 Frd / Teknik mot bryggan, 1 st placerad utanför 101 Frd / Teknik på däck mot väster, till elektrisk varmvattenberedare placerad på vägg i 102 Hall samt utomhusdusch placerad på soldäck mot väster. Rördragning av kallvattenledningen till utomhusduschen skall utföras av Isotermrör i skyddsrör av PEH samt monteras på underkant av soldäcket. Isotermledningarna skall kunna tappas av vintertid. El.panna av Värmebaronen typ Elomin III UB placeras på stativ i 101 Frd / Teknik. Ej nyttjade effektsteg skall blockeras. El.pannan skall vara komplett med tryckstyrd cirkulationspump, expansionskärl, styr med reglercentral, framlednings och utegivare för styrning av framledningstemperaturen beroende av utetemperaturen. Från el.pannan drages värmerör utförda av el.förzinkade stålrör till. Varmvattenledning av kopparrör drages till blandare till utslagsback i städ 102 Hall. Samtliga VA enheter skall vara försedda med föravstängningsventiler. 6

7 53 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM Avloppsvattensystem Rostfria golvbrunnar med luktstopp placeras enligt följande : 1 st golvbrunn i 103 Omkl. med placering utanför dörr till bastu, 1 st golvbrunn 106 Omkl. med placering utanför dörr till bastu, 1 st golvbrunn i 102 Hall med placering under utslagsback i städ samt 1 st golvbrunn med placering i 101 Frd / Teknik. Spillvattenledning i rostfritt utförande drages från respektive golvbrunn och avslutas vid pelare för byggnaden cirka 1 m över vattenytan. 56 VÄRMESYSTEM Uppvärmning skall ske med vattenburen värme via radiatorer och el.panna. El.panna av Värmebaronen typ Elomin III UB placeras på stativ i 101 Frd / Teknik. Ej nyttjade effektsteg skall blockeras. El.pannan skall vara komplett med tryckstyrd cirkulationspump, expansionskärl, styr med reglercentral, framlednings och utegivare för styrning av framledningstemperatur beroende av utetemperaturen. Från el.pannan drages värmerör utförda av el.förzinkade stålrör till radiatorer placerade under sittbänkar i 103 Omkl, 106 Omkl samt till 101 Frd / Teknik och 102 Hall. Värmeledningar drages synliga vid tak. Värmesystem av 2-rörssystem. Avtappning samt luftning i erforderlig omfattning. Ventiler skall vara av typ kulventiler. Utloppsrör från säkerhetsventiler skall ledas till avlopp. Termometrar monteras på samtliga system 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Anläggningen utföres som ett mekaniskt FTX system med roterande värmeväxlare. FTX aggregat av Swegon typ CASA R120 placeras i 101 Frd / Teknik. Uteluft och avluft via ytterväggsgaller placerade i fasad mot norr. Tillufts och frånluftskanaler drages synliga vid tak. Tilluftsdon typ dysdon för montage i takvinkel monteras i 103 och 106 Omkl. på vägg mot respektive bastu. Frånluftsdon av typen kontrollventiler monteras i 102 Hall, Bastu och 101 Frd / Teknik. För överluft 101 Frd / Teknik och 102 Hall monteras ljuddämpande överluftsdon. För Bastu monteras uteluftsdon med tallriksventil insida bastu med placering vid bastuaggregat. 7

8 Synliga kanaler målas på fabrik, färg från arkitekt. Kanalsystem skall utföras med kanaler i varmförzinkad stålplåt med täthetsklass C. Erforderliga rensluckor installeras. Kanaler skall isoleras mot värme och kondens enligt BBR. Isolerade synliga kanaler skall förses med ytbeklädnad av aluminiumfolie. 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Orientering I 101Frd / Teknik installeras ventilationsaggregat med fabriksmonterad styr samt el.panna med fabriksmonterad styr. Isotermrör, styrning av Ohmsk värmekabel. Elektrisk varmvattenberedare med styrning av temperatur P PHB.12 APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Elpannor för värmevatten El.panna av Värmebaronen typ Elomin III UB eller likvärdig placeras på stativ i 101 Frd / Teknik. Ej nyttjade effektsteg skall blockeras. El.pannan skall vara komplett med tryckstyrd cirkulationspump, expansionskärl, styr med reglercentral, framlednings och utegivare för styrning av framledningstemperatur beroende av utetemperaturen. PJE Tappvattenvärmare. Elektrisk varmvattenberedare av Nibe typ NIBETTE CU 15 eller likvärdig. För montage på vägg i städ, 102 Hall. PN RÖRLEDNINGAR MM Erforderliga avtappningar, påfyllningar och urluftningar av systemen ingår. PNU.2112 Ledningar av svetsade förzinkade stålrör, mediumtjocklek. Värmeledningsrör av el.förzinkade stålrör. För synligt montage. Fogning med pressverktyg enligt tillverkarens anvisningar. 8

9 PNU.221 Ledningar av rör av rostfritt stål, avloppsrör. Spillvattenledningar rostfri, syrafast typ EuroPipe med tätning av EPDM-gummi. Fogning enligt tillverkarens anvisningar. PNU.3 Ledningar av kopparrör. Kallvatten och varmvattenledning enligt EN 1057 R290. Komplett med fabrikstillverkade rördelar. Fogning med pressverktyg enligt tillverkarens anvisningar. PNU.5 Ledningar av plaströr. Skyddsrör av PEH rör för montage under bryggans hela längd. Fogning enligt tillverkarens anvisningar. I skyddsröret skall Isotermröret monteras. PNU.5123 Ledning av PE rör fabriksspecifika tryckrör med värmekabel. Kallvattenledningen utförs av tryckrör typ Isotermrör. Antagen dimension 40 x 3,7 med ytterrör av 70 mm HDPE. Isotermröret består av medierör med Ohmsk värmekabel, ytskikt av Alufolie samt ett ytterrör av HDPE. Komplett med brytare CA20 och ändavslutningar. Skarvlös rördragning. PRB.1 Golvbrunnar. Rostfria golvbrunnar med luktstopp. PSB.1 Kulventiler. Avstängningsventil typ kulventil med spindelförlängning. Ventil monteras vid apparater. PTB.1 Radiatorer. Radiator av typ Thermopanel eller likvärdig, komplett med konsoler, luftskruv, termostatventil av Danfoss fabrikat och 2 st förkromade avstängningsventiler. I omkl. skall radiatorer placeras under sittbänkar. PUF.4111 Utslagsbackar av rostfritt stål. Utslagsback komplett med engreppsblandare och avloppsrör. 9

10 PVB.12 Väggvattenutkastare. Väggvattenutkastare komplett med erforderlig skyddsmodul. PVB.211 Duschblandare och duschanordning för inbyggnad Utomhusdusch för kallvatten med ställbart duschhuvud, avstängningsventil och inbyggd antiblockfunktion. Spoltid 30 sekunder av VVS Agenturer AB typ Presto DL 400 S. I vit pulverlack. Kallvatten till utomhusduschen skall kunna tappas ner vintertid om så önskas. Q QAB APPARATER,KANALER,DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Luftbehandlingsaggregat FTX aggregat av Swegon typ CASA R 120 för montage i 101 FRD / Teknik. Komplett med separat kontrollpanel och filter. QKB.1 Raka ljuddämpare med cirkulär anslutning. Ljuddämpare av Swegon typ CLA A eller likvärdig. QLB.11 Spiralfalsade metallkanaler. Cirkulära kanaler av spiralfalsad stålplåt utförd enligt EN Fogning enligt tillverkarens anvisningar. QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION. Rensluckor skall installeras i erforderlig omfattning QMB.1 Uteluftsdon med ytterväggsgaller. För uteluft och avluft installeras ytterväggsgaller med infästningsram av EKO typ EKO CV100 utfört i aluminium. QMC TILLUFTSDON Tilluftsdon av Swegon typ IBIS Wall för montage i takvinkel. Eller likvärdigt. 10

11 QMD.1 Överluftsdon monterade i vägg. Överluftsdon av Swegon typ RGV eller likvärdig. QME.1 Frånluftsdon monterade i vägg Frånluftsdon typ kontrollventiler med fästram. R RB RBB.21 ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledning. Synlig rörledning isoleras med rörskålar med isolertjocklek 50 mm. Ytskikt enligt RCB.25. Kallvattenledning förses med ångspärr. RBF.2132 Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Avlufts och uteluftskanal. Isolertjocklek 30 mm Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Märkning skall utföras av hela installationen. YTB YTB.1 MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Skyltar får ej monteras på utbytbara delar. Skyltar fästs med skruv. YTB.15 Märkning av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning skall samordnas med övriga VVS-, el- och styrinstallationer så att en enhetlig märkning erhålls. Märktexter skall ha följande höjder: - Huvudrubrik 2 mm - Övrig text 5 mm Märkning skall utföras enligt SS 741. Skyltförteckning skall godkännas av beställaren. 11

12 YTB.1521 Märkning av tappvatteninstallationer YTB.156 Märkning av värmeinstallationer YTB.157 Märkning av luftbehandlingsinstallationer YTB.18 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer Kablar skall märkas medkabelnummer och pantmärkning. Skall samordnas mellan rör luft styr el. YTC YTC.1 KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Kontroll av installationssystem Gemensam samordnad funktionsprovning skall utföras. Totalentreprenören skall samordna gemensam funktionsprovning med alla inblandade entreprenörer. Protokoll från samordnad funktionsprovning skall överlämnas vid slutbesiktningen. Hela anläggningen skall injusteras. I entreprenaden ingår kontroller, injusteringar och provningar enligt följande: - Entreprenörens egenkontroller och egenprovning. - Injusteringar - Mätning av tappvarmvattentemperaturen vid tappställen dokumenteras och överlämnas vid slutbesiktning. - Provning av funktionssamband. - Provning av injusteringar, ljudnivåer och motorer. - Samordnad entreprenad övergripande provningar. Anläggningen skall av entreprenören injusteras så att föreskriven funktion och kapacitet erhålles. Ventiler och övriga inställningskomponenter injusteras enligt beräknade förinställningsvärden som anges på ritning. Samtliga system- och delsystem skall tryckprovas. 12

13 Egenkontroll, egenprovning mm Egenkontroll, egenprovning, myndighetskontroller, injusteringar samt provning av funktionssamband utföres enligt entreprenörens kvalitetsplan, godkänd av beställaren och baserad på SS-ISO YTC.18 Provning av styr- och övervakningssystem Samtliga funktioner och funktionssamband skall provas, injusteras och protokollföras. YTC.2 Injustering av installationssystem YTC.256 Injustering av värmesystem YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem Injustering skall ske enligt alternativ 1 proportionsmetoden. Totalflödet och tryck för fläktar redovisas i protokoll. Luftflöden kontrolleras med Prandtlrör. Mätningen utförs enligt BFR skrift T32:1982 Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer metod A11 och A12. YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER Original skall ha sådan struktur att tydliga reproduktioner erhålls. YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Utföres enligt Bygghandlingar 90. Ritningar upprättas i Auto-CAD version 2007 eller nyare enligt gemensam CAD-manual med MagiCAD. YUC.5 Bygghandlingar för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer Entreprenören tillhandhåller följande bygghandlingar: - Planritningar i skala 1:50. - Separata ritningar för rör respektive luft upprättas. - Sektioner upprättas för att öka ritningarnas tydlighet. 13

14 - Flödesschema för rör och luft enligt denna beskrivning samt ritningar skall upprättas. - Apparatförteckning. - Materialbeskrivning. YUC.8 Bygghandling för styr- och övervakningsinstallationer YUD YUD.5 RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Relationshandlingar för VVS-, kyl- och processmedieförsörjning 1 omg A3 format av uppdaterade bygghandlingar. Alla ritningar avseende rör, luft, styr och el skall samordnas och levereras på CD- skiva. Relationshandlingar skall överlämnas vid slutbesiktning. YUH YUH.5 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer Samordnat underlag för samtliga installationer inklusive styr- och övervakning för drift och underhåll skall upprättas. Handlingar skall tillhandahållas i 2 omg insatta i A4-pärmar. Handlingar skall överlämnas vid slutbesiktning. YUP INFORMATION TILL DRIFT OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Entreprenören informerar beställarens drift och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av utrustning ingående i entreprenaden. Entreprenören skall avsätta 5 timmar för att utbilda utsedd driftspersonal i teori och praktik. YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLTIONER I entreprenaden skall ingå fri service av anläggningen under garantitiden (2 år), omfattande två besök per år av serviceman. 14

15 Två extra omgångar av filter skall ingå i entreprenaden och levereras vid slutbesiktning. Vid varje besök skall upprättas protokoll som attesteras av beställarens representant. Helsingborg

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS Status Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Revidering Rev. : Upprättad av: Ramböll Sverige AB

Läs mer

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems Kv Oxeln 7, Vänersborg Objektnr: 2306 Projektnr: 1-7316 Dnr: SBN 2014/78 Förfrågningsunderlag håv ac håvac s objekt.nr 4021 Tele 0520-474860 sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 50 RÖRSYSTEM 5 52

Läs mer

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och Sidantal 12 Falu Kommun Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr 16390009 och 16390015 6.4.2. RAMBESKRIVNING FÖR VVS-INSTALLATIONER Kund/projektnr: : : TQM-720-H Materialbeskrivning Falun Mora

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD TQM710-A vvskylel C3D08 TORNPARKEN, SUND- C3D08 BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD VVS BESKRIVNING

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad: 2012-02-17 Rev: Antal sidor: 14 st Upprättad

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15 Handling Sidantal Förfrågningsunderlag 15 st. Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Ombyggnad Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15 Arbetsnummer: 402 6923 000 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

K0043 007/008 04/57 951

K0043 007/008 04/57 951 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55 och Målilla 14:4, MÅLILLA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa föreskrifter

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND

Jebix 1(8) Fågelbärsvägen 25 831 62 ÖSTERSUND Jebix 1(8) HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY AB Nybyggnad av 24 st lägenheter. 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje å fastigheten Hammarnäs 7:2 m fl ÅRE KOMMUN 5.2:7 RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kommunfastigheter i Knivsta AB HÖGÅSSKOLAN NYBYGGNAD RAMBESKRIVNING LUFT och STYR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Knivsta 2012-12-10 Lind & Leijon Teknik AB Hyvelgatan 16 741 71 Knivsta Tel: 018-29 23 20 Upprättad

Läs mer

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Blockgatan 10, 653 41 KARLSTAD Tel. 054-15 65 45 www.vvsplan.se 06.4 TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD MED PARTNERING SOM SAMARBETSFORM Objekt: SILBODALSSKOLAN ÅRJÄNGS KOMMUN KV. SKOLAN NYBYGGNAD

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01 Easy-Vent - D-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem Luftdonet

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Handling nr: 02.7 VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda RAMBESKRIVNING för VÄRME-, SANITETS- OCH KYL- INSTALLATIONER Växjö... Roland Gustavsson Tel: 0470 70 09 23 E-post: roland.gustavsson@flk.se FLK

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

K0043 021 03/57 951. Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 OMBYGGNAD BYGGNAD 021 BESKRIVNING LUFT

K0043 021 03/57 951. Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 OMBYGGNAD BYGGNAD 021 BESKRIVNING LUFT Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn Beskrivning Installationer för andnings-och instrumentluft 2013-03-19 Rev Datum Sida/or Handlägges av: Ture Karlsson Upprättad av: Ture

Läs mer

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T Produktblad Easy-Vent-E-T -06-01 Easy-Vent - e-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

ALLHALLEN Kv Rapphönan 7 Örkelljunga Kommun

ALLHALLEN Kv Rapphönan 7 Örkelljunga Kommun ENERGI & VVS PLANERING I HELSINGBORG AB Konsulterande Ingenjörsbyrå Energi och VVS-teknik RAMBESKRIVNING LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Revidering: Datum: Uppdragsansvarig: Joakim Persson Handläggare:

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Information om uppgiftslämnare Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29 Företag/organisation: Svensk Ventilation Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell TM Rotationsdon för installationsgolv Snabbfakta Kraftig plåtkonstruktion Klarar stora undertemperaturer Hög induktionseffekt Rensbart Anslutningslåda ALS med spjällfunktion eller smutsfälla T som tillbehör

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS

KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Handlingsnummer: 5.6 Handling: Rambeskrivning-VS : Luleå BOTHNIA VVS Ingenjörer AB Upprättad av: Karl-Erik Perä snummer: Antal sidor: 28 g:\fastigheter\radiomasten\rambeskrivning

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.5 Sidantal 17 KV VARGEN 4, LULEÅ ROT RENOVERING 6.5 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(12).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Handling nr: 02.6 VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Om- och tillbyggnad av 2014 RAMBESKRIVNING för LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Växjö... Roland Gustavsson Tel: 0470 70 09 23 E-post: FLK Sverige AB

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING

TEKNISK RAMBESKRIVNING 2514-131. Om- och tillbyggnad av gruppbostäder Tekniska serviceförvaltningen, Byggavdelningen Om- och tillbyggnad av gruppbostäder TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD 06.3 VVS- med styr & övervakningsinstallationer

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D57-00-4810001 1 (27)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D57-00-4810001 1 (27) SAF TEKNISK BESKRIVNING D57-00-4810001 1 (27) LFV ARLANDA 06A42 NY BUSSDEPÅ TEKNISK BESKRIVNING NYBYGGNAD AV 481 Servicehall Bussar 482 Skärmtak 483 Vaktbyggnad 57 LUFTBEHANDLING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG PRELIMINÄRHANDLING

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1 Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 : 2012-10-30, Ver 2.0 : 2014-04-01,

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w Ljuddämpande överluftsdon Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 50 l/s Rund håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L -V Ä R D E Håltagning

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (7) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION VVS-KONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Åtgärdsprogram, förstudie och skissritningar bifogas. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter Malmö stad Stadsfastigheter Bilaga till Projekteringsanvisning 2013 LUFT Utgåva 1 2013-01-31 SERVICEFÖRVALTNINGEN Henrik Smithsgatan 13 205 80 Malmö Tel. 040-34 10 00 Org.nr. 212000-1124 stadsfastigheter@malmo.se

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

CGV/RGV. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbval

CGV/RGV. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbval Ljuddämpande överluftsdon CGV/ Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 80 l/s Rund alt. rektangulär håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval LUFTFLÖDE TRYCKFALL R w -VÄRDE

Läs mer

DPG. Låghastighetsdon

DPG. Låghastighetsdon Låghastighetsdon Bild visar specialutförande, standard svartlackerad Snabbfakta Lämplig för gradin Fast spridningsbild Enkelt montage Kräver ingen skötsel Rensbart Kan fås i alternativa färger Passar även

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer