NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt"

Transkript

1 BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts på de ventilationstekniska lösningarna uttrycks i form av Skall - resp. Bör -krav. Målsättningen härvid är att ange generella randvillkor för inneklimatparametrar och energianvändning med inriktning mot totalfunktionen. Skall -kraven är minimikrav som alltid skall. Bör -kraven behöver ej men kommer att tillgodoräknas vid utvärderingen. Enkla kostnadseffektiva och servicevänliga lösningar skall eftersträvas och som är robusta med avseende på vindpåverkan och andra störningar samt har lång livslängd. Utvärderingen av de tekniska lösningarna kommer att baseras på, dels datorberäkningar, dels mätningar och uppföljningar av ventilationssystemens funktion i ett antal testobjekt enligt punkt 5 nedan. Husen väljs så att de är representativa för den aktuella bebyggelsen. Förutom nedanstående krav kommer gängse entreprenadföreskrifter att gälla för genomförandet av testobjekten, vilka kommer att upphandlas som totalåtagande för respektive objekt.

2 2 (9) 2. Förutsättningar 2.1 Definitioner - Luftutbyteseffektivitet: Enl. Ventilation i funktion Meyers Gävle, Uppfångningsförmåga: Enl SS Vistelsezon: Den del av en rumsvolym där det kan anses att människor normalt vistas, dvs normalt det område i rummet som begränsas av golvet respektive ett vågrätt plan 1,8 m över golv samt lodräta plan 0,6 m från rummets begränsningsytor. 2.2 Byggnad Se separat beskrivning för respektive byggnad! 2.3 Dimensionerande utetillstånd Se separat specifikation för respektive byggnad! 3. Krav på de ventilationstekniska lösningarna inom utrymmen Det värdesätts om de tekniska lösningarna utformas så att den boende själv kan påverka ventilationen t ex luftflödet i köket.

3 3 (9) FUNKTION 3.1 Lägenheter Skall Bör Allmänt Kontinuerlig luftväxling 0,35 l/s,m 2 Individuell styrning m h t personbelastning Skall -krav för Kök och Badrum kan medföra högre luftväxling i vissa fall. Kök Frånluftsdonets lägsta upp- 75 % 80 % fångningsförmåga för luftföroreningar Högsta tillåtna värde på ljudnivå från installationer (enl SS025267) * Långvarigt L pa 35 db 31 db För köksfläktar under forcering gäller 10 db högre värden. * Kortvarigt L pafmax 40 db 36 db * Lågfrekvent L pc 55 db Spridning av matos mellan lägenheter Accepteras ej vid normala driftförhållanden

4 4 (9) Sovrum Skall Bör Luftutbyteseffektivitet i vistelse- > 40 % > 49 % zonen Lufthastighet i vistelsezonen max 0,20 m/s max 0,15 m/s Rumsluftens temperatur: Dim o C o C vinterfall Vertikal temperaturdifferens < 3 o C/m Högsta tillåtna värde på ljudnivå från ventilationsinstallationer (enl SS025267) * Långvarigt L pa 30 db 26 db * Kortvarigt L pa Fmax 35 db 31 db * Lågfrekvent L pc 50 db Inga toner 46 db Inga toner Vardagsrum Luftutbyteseffektivitet i vistelsezonen > 40 % > 49 % Lufthastighet i vistelsezonen max 0,20 m/s max 0,15 m/s Rumsluftens temperatur: Dim o C o C vinterfall Vertikal temperaturdifferens < 3 o C/m Högsta tillåtna värde på ljudnivå från ventilationsinstallationer (enl SS025267) * Långvarigt L pa 30 db 26 db * Kortvarigt L PA F max 35 db 31 db * Lågfrekvent L pc 50 db Inga toner 46 db Inga toner

5 5 (9) Skall Bör Badrum/WC Luftutbyteseffektivitet > 49 % Spridning av lukt till angränsande rum Luftfuktighet lokalt, under duschning samt torkning av tvätt Accepteras ej Inom max 12 timmar skall relativa fuktigheten understiga 70 % i rummets mest fuktbelastade del (t ex under badkaret). 3.2 Trapphus Grundventilation 4. Övergripande krav på de ventilationstekniska lösningarna Som komplement till de krav som specificerats under punkt 3 skall även följande övergripande funktionskrav gälla för byggnadens ventilationssystem: EGENSKAP 4.1 Luftkvalitet Luft som tillförs byggnaden skall renas Skall Bör EU7

6 6 (9) EGENSKAP Skall Bör 4.2 Tryckdifferens inne - ute. Av ventilationssystemet skapat undertryck i lägenheter får uppgå till högst 15 Pa 10 Pa 4.3 Energieffektivitet * Eleffektivitet Specifikt eleffektbehov för ventilationssystem (SFP) 0,50 kw/(m 3 /s) 0,35 kw/(m 3 /s) * Täthet Kanaler skall ha erforderlig täthet med hänsyn till ventilation och energikrav För fläktsystem gäller: Täthetsklass B Täthetsklass C enl VVS AMA enl VVS AMA Installationer som bryter igenom klimathölje eller brandceller skall isoleras och tätas med hänsyn till luftläckning, buller och brand m m så att inte den befintliga byggnadens egenskaper försämras t ex genom ökat buller från trafik m m. 4.4 Systemflexibilitet Flödesändring totalt för systemet > + 10 % > + 20 % Möjlighet till framtida komplettering med värmeåtervinning

7 7 (9) Skall Bör 4.5 Systemstabilitet Ventilationssystemet skall utformas brukarvänligt och tåla störningar t ex öppna fönster m m. 4.6 Installationer utomhus (t ex på yttertak) Högsta tillåtna ljudnivå utanför fönster från installationer vid normal drift. L pa 40 db 4.7 Drift och underhåll Ventilationssystemet skall vara lätt tillgängligt för injustering, flödeskontroll, rensning och övriga serviceåtgärder med avseende på placering av servicekrävande komponenter samt ergonomiska krav. Mätuttag för flödesmätningar skall installeras i kanaler m m Elektrisk utrustning skall uppfylla EMC-direktivets krav beträffande störningsskydd. (SS-EN 55014, SS-EN 60555) Drift- och underhållsinstruktioner skall levereras för driftspersonalen.

8 8 (9) Skall Bör Lättförståeliga användarbeskrivningar för de boende skall levereras. (Angiv t ex behov av att öppna fönster vid forcering av köksfläkt. Specificera även vad som drivs via elsystemet i lägenheten). 4.8 Kretsloppsanpassade lösningar Redovisa hur kravet beaktas 4.9 Livscykelkostnader Skall redovisas investeringskostnader samt nuvärde av framtida energikostnader (el och värme) m m enligt Föreskrifter för tekniktävling Bygglov Varsam upprustning som endast kräver bygganmälan 5. Utvärdering av tekniska lösningar Utvärderingen av tävlingsförslagen till ventilationstekniska lösningar i steg 1 kommer att baseras på bl a följande parametrar: * Tekniska funktioner enligt de tävlandes referenser inkl drift och underhåll * Enkelhet och lättförståelighet för brukaren hos de tekniska lösningarna. * Estetiska krav. * De tekniska lösningarnas generalitet dvs användbarhet i flerbostadshusbeståndet.

9 9 (9) * Årskostnader enligt beräkningsmodell för livscykelkostnader * Energihushållning. Utvärderingen av testobjekten i steg 3 genomförs på basis av mätningar under ca ett provår samt insamling av erfarenheter från boende och driftpersonal genom intervjuer/enkäter. Aktuella mätparametrar är bl a: * Luftutbyteseffektivitet * Lufttemperatur och luftfuktighet * Lufthastigheter i vistelsezonen * Flyktiga organiska föreningar (mäts före och efter upprustning) * Radon (mäts före och efter upprustning) * Lufttäthet * Tryckdifferens ute - inne * Ljudnivå (mäts före och efter upprustning) * Elförbrukning fläktar * Energibehov för uppvärmning respektive el * Ekonomiska mål

Självdrags venti lation

Självdrags venti lation Själv v Självdrags venti lation Hanal:!>ol{ DIARIENUMMER: B681-2279/94 TITEL: Självdragsventilation UTGIVARE: Boverket, byggavdelningen UTGIVNINGSMÅNAD: Februari, 1995 UPPLAGA: 2: 1 TRYCK: Åkessons Tryckeri,

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Teknikavsnitt Teknikavsnitt Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Ventilationsprinciper Ventilationssystem Omblandande ventilation Deplacerande ventilation

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Byggnaders inomhusklimat och ventilation Föreskrifter och anvisningar 2010

Byggnaders inomhusklimat och ventilation Föreskrifter och anvisningar 2010 D Finlands byggbestämmelsesamling Miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön Byggnaders inomhusklimat och ventilation Föreskrifter och anvisningar 010 Miljöministeriets förordning om byggnaders

Läs mer

Energikrav: Kriterier för energieffektivt byggande bilaga till markanvisningsavtal

Energikrav: Kriterier för energieffektivt byggande bilaga till markanvisningsavtal Markanvisning Hyresrätter Nacka Kommun 1 (8) Energikrav: Kriterier för energieffektivt byggande bilaga till markanvisningsavtal Byggnad skall enligt detta markanvisningsavtal utföras klimateffektiv. Detta

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus 2012-09-05 specifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus Lokaler FEBY 12 Jan 2012 Justerad 05 sept 2012 LTH rapport EBD-R-12/37 IVL rapport nr B 2027 ATON rapport 1202 1 Förord Passivhus

Läs mer

Brukarindata bostäder

Brukarindata bostäder Brukarindata bostäder Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Projektet som redovisas i denna rapport är finansierat av SBUF och ingår som ett delprojekt i ett större sammanhang,

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skogsbrynet 66, Helsingborg Johan Hårds Gata 54D, Helsingborg 2015-01-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer