Arbetsterapeutprogrammet , rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsterapeutprogrammet , rev"

Transkript

1 Arbetsterapeutprogrammet , rev Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) Beskrivning av tillvägagångssättet vid VFU på Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp. (Ersätter tidigare VFU-dokument: Rutiner för verksamhetsförlagd utbildning 2006 rev. okt 2008.) 1

2 Innehållsförteckning sida Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 3 Verksamhetsförlagda utbildningsområden 3 Lärandeplan 4 Hur skriver man en lärandeplan? 4 Tillvägagångssätt vid verksamhetsförlagd utbildning 5 Bedömning av student på verksamhetsförlagd utbildning och översikt över 6 lärandemål i samtliga kurser som har VFU under grundutbildningen Bilaga 1: Bedömningsunderlag för student på Arbetsterapeutprogrammet under Verksamhetsförlagd utbildning Bilaga 2: Diskussionsunderlag lärprocesser under verksamhetsförlagd utbildning 2

3 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) För att bli en professionell yrkesutövare krävs både teoretiska och praktiska studier. Sammanhängande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet omfattar totalt 21 veckor. Syftet med VFU är att erbjuda studenterna möjlighet att inhämta och tillämpa kunskap om yrkesutövningen i praktisk verksamhet och att integrera teori och praktik. Inom arbetsterapeutprogrammet ingår fyra perioder av VFU. VFU-perioderna är fördelade enligt följande: termin 2 (2 v. i kurs 2), termin 3 (4 v. i kurs 4 och kurs 5), termin 4 (5 v. i kurs 7), termin 6 (7 v. och 2 v. Klinisk undervisningsavdelning, KUA, i kurs 11). För att uppnå kompetens som arbetsterapeut krävs kunskap och förståelse, färdighet och samt en värderings och ett förhållningssätt inom de fyra olika kompetensområdena; arbetsterapi, medicin, beteendevetenskap och omvärld. Som stöd för studentens lärande uttrycks i kursplanerna lärandemål inom respektive kompetensområde. Studenten ansvarar själv för sitt lärande och tillämpning av tidigare kunskaper under VFU. Strategier för detta ska studenten sammanfatta i sin lärandeplan. Målen som studenten ska nå och bearbeta under VFU är kursens lärandemål. VFU-handledaren, vilken är den anställde på VFU-platsen med handledningsansvar för studenten under VFU-perioden, har en pedagogisk funktion. I denna funktion ingår bl.a. att förbereda VFU, delta vid kursens handledarträff, skapa ett klimat där studenten kan få möta situationer och fenomen som utmanar lärandet samt ge underlag för bedömning av studenten på VFU. Kontaktläraren, som är en lärare anställd vid Linköpings universitet, har som funktion att stödja student och handledare inför och under VFU. Kontaktlärare fattar beslut om studentens betyg på VFU i samverkan med examinator. Betyget baseras på VFU-handledarens bedömningsunderlag med det skriftliga utlåtandet och studentens självutvärdering. Verksamhetsförlagda utbildningsområden Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs inom olika verksamhetsområden. En VFU-placering inom respektive område är obligatorisk. Om VFU-placering har kunnat genomföras av studenten inom alla tre områden innan T6, väljs område av studenten inför T6 (Kurs 11). I annat fall görs den avslutande VFU-placeringen inom det område som kvarstår. Dock finns en ökad valbarhet av ort m.m. under VFU-placeringen i T6. De tre områdena utgörs av: Äldreomsorg Somatisk vård och rehabilitering Psykosocial verksamhet och rehabilitering - arbetsterapi för personer över 65 år. - arbetsterapi för personer med somatisk problematik - arbetsterapi för personer inom omsorgsverksamhet, psykiatri, social rehabilitering, missbruks- eller kriminalvård. Innehållet i lärandeplanen måste spegla det VFU-område placeringen genomförs inom. 3

4 Lärandeplan Inom Problembaserat Lärande (PBL) ser man kunskap som en ständigt pågående process hos den som lär. En process som kännetecknas av aktivitet och medvetna val. Lärandet förutsätter ett samspel mellan problemlösningsprocess, självstyrt lärande och grupprocess (bilaga 2). För att nå yrkeskompetens behövs både teori och praktisk tillämpning samt en kontinuerligt pågående reflektion kring förhållandet mellan teori och praktik. Som stöd för denna lärandeprocess utformas en lärandeplan inför VFU av studenten. Lärandeplanen är ett dynamiskt verktyg för det självstyrda lärandet där studenten ansvarar för att lärandeplanen kontinuerligt utvecklas och utvärderas tillsammans med ansvarig kontaktlärare och VFUhandledare. Syftet med den individuella lärandeplanen under VFU är: Att vara ett redskap för studenten för att kunna uppnå sina lärandemål. Att ge en struktur för att skapa strategier för att nå och bearbeta kursens mål. Att tydliggöra att studenten har ansvaret för och inflytande över sitt lärande. Att möjliggöra för studenten att kunna följa progressionen i sin professionella utveckling eftersom tidigare VFU-erfarenhet ska betraktas i lärandeplanen utifrån kursens mål. Introduktion av lärandeplaner ges inför VFU i kurs 2 då studenten utformar sin första lärandeplan. Därefter utformar studenten en ny lärandeplan inför varje VFU-period/kurs. Studenten ansvarar själv för att samla och spara lärandeplanerna tillsammans med sammanfattande utvärderingar och bedömningar från VFU under utbildningens gång. Dessa dokument följs upp vid olika tillfällen under utbildningen och studenten kan därigenom styrka VFU inom de tre obligatoriska områdena (sid 3). Hur skriver man en lärandeplan? Lärandeplan för VFU ska utgå från respektive kurs lärandemål (tabell 1). Tidigare bedömningsunderlag och sammanfattande utvärderingar från VFU ska beaktas vid utformandet av strategier i den aktuella lärandeplanen. Lärandeplanen utformas enligt nedanstående struktur och instruktion. Lärandeplanen skall innehålla datum, namn, kurs och VFU-plats i ett sidhuvud samt information under nedanstående rubriker. Mål Ange de mål du ska arbeta med för att uppnå och fördjupa din kunskap. Samtliga kursens lärandemål (tabell 1) som är relaterade till VFU ska återfinnas i lärandeplanen samt egna lärandemål utifrån tidigare VFU. Strategi Beskriv HUR målen skall uppnås. Beskriv tydligt på vilket sätt du ska gå tillväga för att nå målen. Exempel på strategier kan vara: observation av eller diskussion med personal på VFU-platsen där det ska framgå vad du vill observera eller vilka frågor du vill diskutera eller reflektera över, bedömningar du vill genomföra; vad du vill bedöma, hur bedömningen ska göras, åtgärder du vill genomföra (vilken aktivitetsproblematik som åtgärderna är tänkta att förbättra) olika sätt att bemöta klienter och hantera situationer, 4

5 litteratur att läsa; vilken teoretisk kunskap du behöver gällande specifika diagnoser/klientgrupper på din VFU-placering och om arbetsterapi i det specifika området, med mera Strategierna i lärandeplanen ska spegla det VFU-område placeringen genomförs inom. Tillvägagångssätt vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och bedömning av student på VFU Studentens ansvar: innan VFU är att under VFU är att - kontakta sin VFU-plats direkt efter att platserna fördelats inom kursen, senast 2 veckor före VFU-perioden. Detta för att diskutera vilka förutsättningar VFUplatsen har, vilket kan utgöra ett stöd vid utformningen av strategier i lärandeplanen. - ta reda på vilka teoretiska och praktiska förberedelser som behöver göras, till exempel behov av litteratur, arbetstider, klädsel etc. - tillsammans med VFU-handledaren planera sin tid utifrån förutsättningarna på VFU-platsen. Studentens tid på VFU-platsen är 32 timmar i veckan. VFU-handledarträffar sker inför varje VFU-period där kursansvariga, kontaktlärare och VFU-handledare träffas för kursinformation. Studenter bjuds in till träffarna exklusive T6 - skriva en lärandeplan och förmedla den till kontaktläraren. Se studiehandledning för respektive kurs gällande specifika detaljer för förmedling av lärandeplan. - diskutera sitt första utkast av lärandeplanen och sina tidigare erfarenheter från VFU med kontaktläraren. Lärandeplaner och sammanfattande utvärderingar från tidigare VFU tas med vid detta tillfälle. - efter ovanstående diskussion revidera och utveckla sin lärandeplan samt förmedla den till VFU-handledaren. - första dagen diskutera sin lärandeplan och sina tidigare erfarenheter med sin VFUhandledare. Lärandeplaner och sammanfattande utvärderingar från tidigare VFU tas med vid detta tillfälle. - utifrån diskussionen revidera och utveckla sin lärandeplan samt förmedla den till kontaktläraren samt VFU-handledaren. - regelbundet diskutera och utvärdera sitt lärande utifrån lärandeplanen med VFUhandledaren under VFU-perioden. - i god tid kontakta kontaktläraren om det under VFU-perioden uppstår oklarheter, problem eller risk för ett underlag som kan leda till underkännande. Vid behov kan kontaktläraren besöka VFU-platsen. 5

6 efter VFU är att - efter halva VFU-perioden göra en halvtidsutvärdering av sitt lärande under VFU. Halvtidsutvärderingen syftar till att utvärdera i vilken grad studenten har nått/är på väg att nå kursmålen. - inför samtalet ha förberett sig genom att fylla i bedömningsunderlaget (bilaga 1). Halvtidsutvärderingen sker i form av en diskussion mellan VFU-handledare och student. Tillsammans med lärandeplanen utgör bedömningsunderlagen utgångspunkt för diskussionen. I nära anslutning till att halvtidsutvärderingen genomförts ska kontaktlärare och VFU-handledare ha telefonkontakt om möjligt i form av trepartssamtal med studenten, företrädesvis i T6. - vid VFU-periodens slut göra en slututvärdering av sitt lärande under VFU. Utvärderingen sker i form av en diskussion mellan VFU-handledare och student. Till detta tillfälle ska student och VFU-handledare ha förberett sig genom att fylla i bedömningsunderlaget (bilaga 1) var för sig utifrån i vilken mån studenten uppnått kursmålen. Lärandeplanen och bedömningsunderlaget utgör utgångspunkt för diskussionen vid slututvärderingen. - efter slututvärderingen reflektera kring sin professionella utveckling under VFUperioden och skriva den sammanfattande utvärderingen. Den ska skickas tillsammans med det ifyllda bedömningsunderlaget till VFU-handledaren och kontaktläraren i samma mail senast måndagen i första veckan efter avslutad VFU. VFU handledarens åtagande: innan VFU är att - delta i de VFU-handledarträffar som sker inför varje VFU-period där kursansvariga, kontaktlärare och VFU-handledare träffas för kursinformation. Studenter bjuds in till träffarna exklusive T6 - redogöra för vilka förutsättningar VFU-platsen har då studenten kontaktar sin VFU-plats senast 2 veckor före VFU-perioden. Detta ska utgöra ett stöd för studentens utformning av strategier i lärandeplanen. - utifrån förutsättningarna på VFU-platsen och tillsammans med studenten planera tiden på VFU-platsen som är 32 timmar i veckan. under VFU är att - under första dagen av VFU-perioden avsätta tid till att läsa och diskutera studentens lärandeplan och tidigare erfarenheter. Studenten ska sedan revidera och utveckla sin lärandeplan samt förmedla den till kontaktläraren samt VFUhandledaren. - regelbundet diskutera och utvärdera studentens lärande utifrån dennes lärandeplan under VFU-perioden. - kontakta kontaktläraren om det under VFU-perioden uppstår oklarheter, problem eller risk för ett underlag som kan leda till underkännande av studenten. Vid behov besöker kontaktläraren VFU-platsen. 6

7 efter VFU är att - inför halvtidsutvärderingens diskussion ha förberett sig genom att fylla i bedömningsunderlaget (bilaga 1). Halvtidsutvärderingen sker i form av en diskussion mellan VFU-handledare och student. Tillsammans med lärandeplanen utgör bedömningsunderlaget utgångspunkt för diskussionen. Detta samtal syftar till att utvärdera i vilken grad studenten har nått/är på väg att nå kursmålen. - efter halvtidsutvärderingen ha telefonkontakt med kontaktlärare om möjligt i form av trepartssamtal med studenten, företrädesvis i T6. Kontaktläraren ansvarar för att tid avtalas för telefonkontakt med berörda. Detta samtal utgår från det ifyllda bedömningsformuläret och lärandeplanen och syftar till att utvärdera i vilken grad studenten har nått/är på väg att nå kursmålen. - det vid VFU-periodens slut görs en slututvärdering av studentens lärande under VFU. Till detta tillfälle ska VFU-handledare och student ha förberett sig genom att fylla i bedömningsunderlaget (bilaga 1) var för sig utifrån i vilken mån studenten uppnått kursmålen. Utvärderingen sker i form av en diskussion mellan VFUhandledare och student. Bedömningsunderlag och lärandeplan utgör utgångspunkt för diskussionen vid slututvärderingen. - efter slututvärderingen skriva ett sammanfattande utlåtande och skicka det tillsammans med det ifyllda bedömningsunderlaget till kontaktläraren och studenten i samma mail, senast måndagen i första veckan efter avslutad VFU. VFU-handledarens bedömningsunderlag med det sammanfattande utlåtandet utgör underlag för betygssättning. Kontaktläraren fattar beslut om betyg, vilket sker i samverkan med examinator. - att läsa studentens sammanfattande utvärderingen och ifyllda bedömningsunderlag. En gemensam uppföljande VFU-handledarträff sker efter att samtliga VFUperioder har genomförts. VFU-handledare, kursansvarig, kontaktlärare, VFUsamordnare och programansvarig deltar. Kontakt lärarens ansvar: innan VFU är att - delta i de VFU-handledarträffar som sker inför varje VFU-period där kursansvariga, kontaktlärare och VFU-handledare träffas för kursinformation. Studenter bjuds in till träffarna exklusive T6. - läsa och diskutera studentens första utkast av lärandeplanen och dennes tidigare erfarenheter från VFU med. Lärandeplaner och sammanfattande utvärderingar från tidigare VFU tar studenten med vid detta tillfälle. under VFU är att - med VFU-handledare och student komma överens om datum och tid för telefonsamtal efter genomförd halvtidsbedömning. - finnas tillgänglig för student och VFU-handledare på mail och telefon om det under VFU-perioden uppstår oklarheter, problem eller risk för ett underlag som kan leda till ett underkännande av studenten. Vid behov snarast besöka VFUplatsen. 7

8 efter VFU är att - i nära anslutning till att halvtidsutvärderingen genomförts ha telefonkontakt med VFU-handledare om möjligt i form av trepartssamtal med studenten, företrädesvis i T6. - läsa VFU-handledarens och studentens bedömningsunderlag och sammanfattande utvärdering. Vilka tillsammans utgör underlag för betygssättning. - fatta beslut om betyg i samverkan med examinator. - delta i en gemensam uppföljande VFU-handledarträff. Där VFU-handledare, kursansvarig, kontaktlärare, VFU-samordnare och programansvarig deltar och som sker efter att samtliga VFU-perioder har genomförts. Bedömning av student på verksamhetsförlagd utbildning Bedömning av student på VFU sker genom att använda den individuella lärandeplanen som studenten skriver i relation till kursens lärandemål (se tabell 1) och bedömningsunderlaget (bilaga 1). I bedömningsunderlaget ingår variabler studenten behöver ha inom för att nå kunskap och förståelse, färdigheter och samt värderings och förhållningssätt. Ovanstående krävs för att uppnå och bearbeta lärandemålen som finns inom de fyra olika kompetensområdena; arbetsterapi, medicin, beteendevetenskap och omvärld. Den figur över lärprocesser som tydliggör samspelet mellan problemlösningsprocess, självstyrt lärande och grupprocess bifogas (bilaga 2). Den kan användas som diskussionsunderlag inför att bedömningsunderlaget ska fyllas i. Avslutningsvis skriver VFU-handledaren ett sammanfattande utlåtande. Studenten skriver sin sammanfattande utvärdering av sin professionella utveckling (bilaga 1). 8

9 Tabell 1: Översikt över lärandemålen i samtliga kurser som har VFU under grundutbildningen. Termin Kurs Samtliga lärandemål för respektive kurs framgår i tabellen nedan. Lärandemålen ska användas i relation till bedömningsunderlaget, bil (2v) Kunskap och förståelse - Beskriva och förklara människokroppens anatomi och fysiologi i relation till aktivitetsutförande - Förklara hur strukturavvikelser och funktionsnedsättningar kan ge konsekvenser för aktivitetsn - Redogöra för de olika momenten i arbetsterapiprocessen - Beskriva metoder för bedömning av funktion- och aktivitets samt miljöns påverkan på aktivitet och delaktighet - Översiktligt kunna identifiera och ange skillnader mellan olika vetenskapliga metoder Färdighet och - Tillämpa grunderna i professionell kommunikation - Tillämpa metoder för bedömning av människans funktions- och aktivitets samt hur miljön påverkar utförande av och delaktighet i aktivitet - På en grundläggande nivå skriftligt och muntligt redogöra för, diskutera och tillämpa relevant kunskap Värderings och förhållningssätt - Värdera betydelsen av professionellt förhållningssätt i mötet med klienter deras närstående och medarbetare - Reflektera kring behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens 9

10 3 (4v) 4 Kurs 4 Kunskap och förståelse - Redogöra för sjukdomar och relaterade hälsoproblem och deras påverkan på aktivitetsn - Identifiera medicinska behandlingsmetoder vid sjukdomar och relaterade hälsoproblem - Beskriva och förklara arbetsterapeutisk bedömning, intervention och utvärdering vid sjukdomar och relaterade hälsoproblem - Förklara vetenskapliga metoder för att kunna tolka forskningresultat Färdighet och - Utforma och genomföra arbetsterapeutiska åtgärdsprogram för klienter - Tillämpa metoder för förebyggande, förbättrande och kompenserande interventioner inom arbetsterapi - Tillämpa terminologi inom arbetsterapi och medicinsk vetenskap vid muntlig och skriftlig framställning Värderings och förhållningssätt - Reflektera över betydelsen av medicinsk vetenskap i relation till arbetsterapeutisk bedömning, intervention och utvärdering - Reflektera över sin kompetens och sin fortlöpande professionella utveckling 5 Kurs 5 Kunskap och förståelse - Förklara och reflektera över betydelsen av evidensbaserad medicin och vård samt beprövad erfarenhet för utveckling av arbetsterapeutisk kompetens - Redogöra för evidens vid arbetsterapeutiska insatser i relation till sjukdomar och hälsorelaterade problem - Beskriva hur ledarskap och organisationsstrukturer och påverkar arbetsterapeutens professionsutövning - Förklara pedagogiska teorier och metoder vid arbetsterapeutiska insatser Färdighet och - Tillämpa professionell kompetens i arbetsterapeutisk yrkesutövning - Söka och identifiera evidens för arbetsterapeutiska insatser - Tillämpa kunskap om lärprocesser i den arbetsterapeutiska professionsutövningen - Använda ett professionellt språk vid muntlig och skriftlig framställning Värderings och förhållningssätt - Reflektera över professionell kompetens i arbetsterapeutens yrkesutövning - Reflektera över sin kompetens och sin fortlöpande professionella utveckling 4 7 (5v) Kunskap och förståelse - Analysera sjukdomars och relaterade hälsoproblems påverkan på aktivitets - Redogöra för betydelsen av aktivitet i grupp som arbetsterapeutisk intervention Färdighet och - Planera, genomföra och dokumentera arbetsterapeutiska åtgärdsprogram på individnivå - Tillämpa pedagogiska teorier och metoder vid aktivitet i grupp - Skriftligt och muntligt sammanfatta forskning gällande insatser vid 10

11 aktivitetsproblematik i relation till sjukdomar och relaterade hälsoproblem - Tillämpa kunskaper om sjukdomar och relaterade hälsoproblem i relation till bedömning, intervention och utvärdering Värderings och förhållningssätt - Värdera metoder för förebyggande, förbättrande och kompenserande insatser inom arbetsterapi - Värdera betydelsen av evidens i samband med arbetsterapeutiska insatser - Reflektera över sin kompetens och sin fortlöpande professionella utveckling 6 11 (7v+2v) Kunskap och förståelse - Argumentera för relevanta arbetsterapeutiska insatser utifrån individers och gruppers behov - Analysera och relatera hur medicinsk behandling inverkar på klientens sjukdomar, relaterade hälsoproblem samt aktivitets Färdighet och - Självständigt genomföra bedömning, intervention och utvärdering utifrån arbetsterapiprocessen - Självständigt och i samverkan med individen föreslå och genomföra arbetsterapeutiska insatser som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitets - Tillämpa och värdera kunskap om sjukdomar och relaterade hälsoproblem i relation till individers och gruppers aktivitetsproblem i arbetsterapiprocessen - Analysera och värdera betydelsen av evidens i samband med arbetsterapeutiska insatser på gruppnivå - Tillämpa interprofessionell kompetens i samverkan med andra professioner - Argumentera skriftligt och muntligt för arbetsterapeutiska insatser med stöd av kunskap inom arbetsterapi och angränsande områden som medicin, beteendevetenskap och sociologi Värderings och förhållningssätt - Reflektera över och föra ett resonemang kring individers och gruppers förutsättningar och behov utifrån ett mångfalds- och omvärldsperspektiv 11

12 Arbetsterapeutprogrammet , rev , rev Bilaga 1 Bedömningsunderlag för student på arbetsterapeutprogrammet under verksamhetsförlagd utbildning Student: Kurs/termin: VFU-handledare: Plats: Datum: Ort: Bedömningsunderlaget ifyllt av: student/handledare Bedömningsunderlagets första del omfattar variabler under huvudrubrikerna/processområdena problemlösningsprocess, självstyrt lärande och grupprocess. Variablerna ger exempel på olika vägar att nå måluppfyllelse för den aktuella kursens lärandemål. Studentens att nå lärandemålen för aktuell kurs bedöms med stöd av variablerna visar låg/viss/god/mycket god. Bedömningen markeras med kryss i avsedd ruta. Ytterligare variabel samt kommentar kan läggas till inom varje processområde Lärandemålens omfattning och komplexitet ökar för varje kurs, vilket innebär att även kraven på studentens prestation för att nå lärandemålen ökar för varje kurs. Kursernas respektive lärandemål presenteras i tabell 1. Student och handledare ska inför bedömning fylla i varsitt exemplar av denna del i underlaget Problemlösningsprocess (Färdighet och Vad kan studenten omsätta i handling?) Visar låg Visar viss Visar god Visar mycket god Identifierar problem och resurser utifrån klientens situation Föreslår och genomför relevanta insatser utifrån klientens situation Diskuterar och utvärderar resultat av insatser utifrån klientens situation Visar flexibilitet och initiativ att hantera oförutsedda händelser Diskuterar och gör yrkesetiska överväganden och ställningstaganden Visar omdöme, noggrannhet och tar ansvar utifrån situationen Kommentar: 12

13 Självstyrt lärande (Kunskap och förståelse Vilken kunskap har studenten och hur har den uppnåtts?) Söker, kritiskt värderar och tillämpar adekvat kunskap såväl från det egna som relaterade kunskapsområden Initierar, planerar och genomför sitt egna arbete Hanterar praktiska situationer i mötet med klienten Identifierar och tar hänsyn till författningar och adekvata styrdokument för verksamheten/organisationen och yrket Visar medvetenhet om sina styrkor och svagheter Visar låg Visar viss Visar god Visar mycket god Kommentar: Grupprocess (Värderings och förhållningssätt Vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande?) Använder sin empatiska att sätta sig in i klientens situation Visar att samverka/diskutera med kollegor och andra yrkesgrupper Motiverar och inspirerar klienter och närstående i olika situationer Använder adekvat verbal och ickeverbal kommunikation vid kunskapsförmedling och information till klienter, närstående, kollegor och andra yrkesgrupper Använder adekvata, tydliga, skriftliga språkformuleringar samt en professionell terminologi Tar initiativ till att ge och ta emot återkoppling Visar låg Visar viss Visar god Visar mycket god Kommentar: 13

14 Handledarens sammanfattande utlåtande om studentens professionella utveckling i den arbetsterapeutiska yrkesrollen. Uppfyllelse av lärandemål utifrån: Problemlösningsprocess (Färdighet och Vad kan studenten omsätta i handling?) Självstyrt lärande (Kunskap och förståelse Vilken kunskap har studenten och hur har den uppnåtts?): Grupprocess (Värderings och förhållningssätt Vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande?): Studentens sammanfattande utvärdering om sin professionella utveckling i den arbetsterapeutiska yrkesrollen. Uppfyllelse av lärandemål utifrån: Problemlösningsprocess (Färdighet och Vad kan studenten omsätta i handling?) Självstyrt lärande (Kunskap och förståelse Vilken kunskap har studenten och hur har den uppnåtts?): Grupprocess (Värderings och förhållningssätt Vilka förhållningssätt visar sig i studentens handlande?): 14

15 U T V Ä R D E R I N G Analysera Formulera problem Problemlösningsprocess Förklaringar/ Utvärdering Kommunikation Grupprocess Beslutsfattande Utgångs- punkt Inlärnings- behov Återkoppling Interaktion Självstyrt lärande Tillämpning Kunskap Figur: Lärandeprocesser. Samband mellan problembearbetning, grupprocess och självstyrt lärande. Problembaserat lärande en introduktion till studerande. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Avd. för medicinsk pedagogik Diskussionsunderlag lärprocesser under verksamhetsförlagd utbildning Problemlösningsprocess Förmåga att identifiera problem bedöma behov av och skaffa information för att förstå problem bedöma behov av att tillägna sig kunskap för att förstå problem bedöma och tillämpa olika förklaringar på problem bedöma och genomföra lösningar på problem utvärdera problemlösningen och resultatet Självstyrt lärande Förmåga att uttrycka och definiera inlärningsbehov förstå hinder och underlättande faktorer i inlärningen planera inlärningsstrategier söka kunskap använda olika kunskapskällor formulera och tillämpa kunskaper som har inhämtats bedöma sig själv, vardera och kritiskt granska inhämtade kunskaper och utnyttjade kunskapskällor. Grupprocess Förmåga att Bilaga 2. visa medvetenhet om eget och andras beteende i social kommunikation lyssna och var lyhörd visa empati ta initiativ se och lösa konflikter fatta gemensamma beslut ge och ta emot återkoppling

16

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 2011, 2012, 2013, 2014, feb resp sept 2015, feb 2017 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Dnr G217 4711/06 Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Occupational Therapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad 2007-06-27, 2010-06-30

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad december 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 2 VAE207 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Värdering av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom distriktsvård vuxna och äldre O7023H

Värdering av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom distriktsvård vuxna och äldre O7023H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Värdering av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom distriktsvård vuxna och äldre O7023H Kurs:. Verksamhetsförlagd

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments 8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT UTKAST

Läs mer

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY

LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1740-14 Sid 1 (5) LOGOPEDEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2014-12-23

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin

Läs mer

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet (from vt 2017) Programledare Katarina Ribaeus VFU-kursansvariga Anette Haglund och Irene Olsson VFU-kursernas syften VFU 1: Kursen

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP)

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) VT-15 Till studenter och handledare Den praktiska delen av lärarutbildningen har alltid inneburit ett tillfälle

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Hälsouniversitetet Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2008-03-26 Dnr LiU 2008/01315 Reviderad 2010-05-25 1 Utbildningsplan

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2014-08-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, 15hp, ht 2014

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte Dagens innehåll Inledning Kort presentation Studiegång Förskollärarprogrammet Kursens innehåll och lärandemål Diskussion och erfarenhetsutbyte Studiegång Förskollärarprogramm I lärarutbildningen finns

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping kännetecknas av en tydlig relation

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp 8LOG12 Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp Human Communication from Medical, Psychological and Linguistic Perspectives I Programkurs Medicinska fakulteten

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning I kursen finns en integrering mellan teoretiskt innehåll och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursplanens lärandemål

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Kurs: Barnmorskeledd graviditets-, förlossnings- och eftervård 7,5 hp 1 Mål Se kursplan Innehåll

Läs mer

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation Stockholm augusti 2016 Till VFU-handledare inför VFU IV och trepartssamtal HT2016 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, med kurskod UB41VY, är studenternas fjärde verksamhetsförlagda praktik. Den omfattar

Läs mer

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet HT16 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning PE538G, 15hp Omfattning

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad februari 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 1 VAE201 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag 1 Medicinska fakulteten Institutionen för hälsovetenskaper Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag Kurs: SBMR14 Förlossning, 7,5 hp Egna personliga

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Sektionen för Hälsa Samhälle Sjuksköterskeprogrammet MANUAL till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet 080901/rev.090818 Lisbeth Blom Ann-Christin Olsson Birgitta

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Värderingsförmåga och

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Umeå universitet Fakultetsnämnden för lärarutbildning Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Studentens namn: Lokal lärarutbildare: Ansvarig universitetslärare: Kurs: Termin: Partnerområde/skola:

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda professionella

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy 1. Fastställande Examensbeskrivning för psykoterapeutexamen vid Göteborgs universitet är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU

Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU Linköpings universitet HT 2017 ISV Maria Simonsson Maria.simonsson@liu.se 011-363062 Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU Tack för att

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten PBL-guiden Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten Vision Linköpings universitet har som vision att vara ett universitet med internationell lyskraft - där människor

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2006-11-01 Dnr LiU 1240/06-41, reviderad 2010-09-01, 2012-04-26, 2012-06-07, 2014-03-07.

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio?

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio? Akademin för hälsa, vård och välfärd Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* Grundnivå för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammets kurser

Bedömningsformulär AssCE* Grundnivå för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammets kurser 2014-09-18 Bedömningsformulär AssCE* Grundnivå för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammets kurser Vårdande och profession OM538G Klinisk biomedicin BM323G 2014-09-18 Namn:

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2000-01-14. Reviderad

Läs mer

Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen 90 hp

Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen 90 hp Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen 90 hp Complementary Programme for Biomedical Laboratory Scientists with a Foreign Degree MKUBA Gäller från: 2017 HT Utbildingsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp. Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp. Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits FSM-2, p23 1(6) Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits MGBX2 Gäller från: vårterminen 2018 Utbildningsplan

Läs mer

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng Elev: Handledare: APL-plats: APL-tid:

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI LP2210 Språkstörningar hos barn och ungdomar, 10 högskolepoäng Language Disorders in Children and Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi 2013-01-28 STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi Kurskod: 1BA039 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer