Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL"

Transkript

1 Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin 5 VFU-period 4 och 5

2 FYSIOTERAPI Fysioterapi utgår från ett beteendemedicinskt perspektiv och omfattar kunskaper om människans beteende i rörelse och aktivitet i förståelse av hälsa och levnadsvillkor. Beteendemedicinska kunskaper innebär kunskaper om hur beteendet påverkar kroppens strukturer, rörelser och funktioner och hur sjukdom eller skada påverkar beteendet. SYFTE Syftet med manualen är att den ska förtydliga nivån för de färdigheter hos studenten som handledaren ska bedöma under den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet är också att tydliggöra för studenten vad som krävs av studenten för att bedömas som godkänd under respektive period i den verksamhetsförlagda utbildningen. PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Manualen används i kombination med Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Manualen är uppbyggt av sju olika observerbara och bedömningsbara områden, som tillsammans skall ge en helhetsbild av studentens förmåga. Till varje område finns relevanta lärandemål för kursen angivna med kursiv text. Inom varje område finns ett antal färdigheter som ska bedömas för att visa var studentens styrkor och svagheter finns. Progressionen under VFU-period 1-5 beskrivs oftast med orden med stöd oftast kan självständigt. För att en färdighet ska bedömas som godkänd måste alla kriterier i manualen vara uppfyllda. Om en handledare upplever tolkningssvårigheter vid bedömningen ska kontakt tas med någon av fysioterapeutprogrammets VFU-ansvariga: För mer information kring bedömningens förfarande, se Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. 2

3 PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT, KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN Lärandemål: tillämpa ett professionellt förhållningssätt vid kommunikation och samarbete med patient, anhörig, kollegor och andra vårdgivare inhämta och delge relevant information från/till patient, anhörig, kollegor och andra vårdgivare Etisk medvetenhet -5 Visar omsorg och respekt för patientens självbestämmande, integritet, sociala och kulturella situation. Visar öppenhet för och tar hänsyn till olika värderingar hos patienter och personal. Verkar i enlighet med yrkets etiska regler. Bemötande av patient, anhörig och vårdpersonal och 2 Respekterar oftast sin egen integritet dvs. håller oftast sitt privatliv utanför patientarbetet. Fokuserar på patienten och sin professionella roll, är personlig men inte privat. Kan efter hand skapa en avspänd och förtroendefull relation till patienter, anhöriga och annan vårdpersonal/vårdgivare, men behöver stöd vid känslomässigt krävande möten. Respekterar sin egen integritet dvs. håller sitt privatliv utanför patientarbetet. Fokuserar på patienten och sin professionella roll, är personlig men inte privat. Skapar oftast en avspänd och förtroendefull relation till patienter, anhöriga och annan vårdpersonal/vårdgivare, men behöver ibland stöd vid känslomässigt krävande möten. Noggrannhet, ansvar och omdöme Visar oftast noggrannhet och omdöme i planering, genomförande och rapportering av arbetsuppgifter. Behöver stöd i att prioritera och slutföra överenskomna åtaganden. Visar oftast noggrannhet och omdöme i planering, genomförande och rapportering av arbetsuppgifter. Klarar oftast att prioritera och slutföra överenskomna åtaganden. Visar noggrannhet och omdöme i planering, genomförande och rapportering av arbetsuppgifter. Prioriterar och slutför överenskomna åtaganden. 3

4 Verbal och icke verbal kommunikation Styr till viss del samtalet, dvs. inleder och avslutar tydligt, fokuserar på betydelsefull information och begränsar samtalet tidsmässigt. Använder oftast ett lättförståeligt språk som oftast anpassas till person och den aktuella situationen. Visar oftast förmåga att lyssna aktivt och kan oftast bekräfta att hon/han uppfattat patientens känslor och behov (medför att patienten i regel känner sig förstådd). Ger oftast feedback till patienten/gruppen på ett konstruktivt och positivt sätt. Visar oftast medvetenhet om egen ickeverbal kommunikation och förmåga att utnyttja den i samspelet med patienten. Styr oftast samtalet, dvs. inleder och avslutar tydligt, fokuserar på betydelsefull information och begränsar samtalet tidsmässigt. Använder ett lättförståeligt språk som oftast anpassas till person och den aktuella situationen. Visar oftast förmåga att lyssna aktivt och kan oftast bekräfta att hon/han uppfattat patientens känslor och behov (medför att patienten i regel känner sig förstådd). Klarar med stöd att kommunicera med patient med särskilda behov (exempelvis hörselnedsättning, språksvårigheter, demens). Ger oftast feedback till patienten/gruppen på ett konstruktivt och positivt sätt. Visar medvetenhet om egen ickeverbal kommunikation och förmåga att utnyttja den i samspelet med patienten. Styr samtalet självständigt, dvs. inleder och avslutar tydligt, fokuserar på betydelsefull information och begränsar samtalet tidsmässigt. Använder ett lättförståeligt språk som anpassas till person och den aktuella situationen. Visar förmåga att lyssna aktivt och kan bekräfta att hon/han uppfattat patientens känslor och behov (medför att patienten i regel känner sig förstådd). Klarar tillfredsställande att kommunicera med patient med särskilda behov (exempelvis hörselnedsättning, språksvårigheter, demens). Ger tydlig och relevant feedback till patienten/gruppen på ett konstruktivt och positivt sätt. Visar god medvetenhet om egen ickeverbal kommunikation och god förmåga att utnyttja den i samspelet med patienten. Samverka med handledare, fysioterapeuter och/eller annan vårdpersonal Tar initiativ till diskussion och kunskapsutbyte med arbetsplatsens fysioterapeuter. Är oftast förberedd/uppdaterad inför samarbete med arbetsplatsens fysioterapeuter och med annan vårdpersonal/vårdgivare. Är oftast lyhörd för andras synpunkter. 4

5 Tar initiativ till diskussion och kunskapsutbyte med arbetsplatsens fysioterapeuter och med annan vårdpersonal/vårdgivare. Är förberedd/uppdaterad inför samarbete med arbetsplatsens fysioterapeuter och med annan vårdpersonal/vårdgivare. Bidrar ibland med sitt kunnande och kan oftast motivera sina förslag och ståndpunkter. Kan med stöd sammanfattande förmedla information om patient till handledare, fysioterapeuter och/eller annan vårdpersonal Är oftast lyhörd för andras synpunkter. Period 3 Tar initiativ till diskussion och kunskapsutbyte med arbetsplatsens fysioterapeuter och med annan vårdpersonal/vårdgivare. Är förberedd/uppdaterad inför samarbete med arbetsplatsens fysioterapeuter och med annan vårdpersonal/vårdgivare. Bidrar med sitt kunnande och kan motivera sina förslag och ståndpunkter. Kan oftast sammanfattande förmedla information om patient till handledare, fysioterapeuter och/eller annan vårdpersonal Är lyhörd för andras synpunkter. Period 4 och 5 Tar initiativ till diskussion och kunskapsutbyte arbetsplatsens fysioterapeuter och med annan vårdpersonal/vårdgivare. Är förberedd/uppdaterad inför samarbete med arbetsplatsens fysioterapeuter och med annan vårdpersonal/vårdgivare. Bidrar med sitt kunnande och kan motivera sina förslag och ståndpunkter. Kan sammanfattande förmedla information om patient till handledare, fysioterapeuter och/eller annan vårdpersonal Är lyhörd för andras synpunkter. 5

6 FYSIOTERAPEUTISK UNDERSÖKNING OCH INDIVIDUELL FUNKTIONELL BETEENDEANALYS Lärandemål: urskilja patientens problem och mål genom intervju/anamnes utifrån patientens perspektiv och med ett biopsykosocialt perspektiv på människan självständigt motivera val av metoder för undersökning utifrån patientens problem och mål självständigt och i samverkan med patienten, praktiskt kunna tillämpa metoder för undersökning inhämta och delge relevant information från/till patient, anhörig, kollegor och andra vårdgivare formulera specifika och mätbara mål tillsammans med patienten Utifrån intervju/anamnes identifiera patientens aktivitets- och delaktighetsproblem Behöver stöd i att identifiera för patienten relevanta aktivitets- och delaktighetsproblem och att prioritera bland dessa. Klarar oftast att identifiera för patienten relevanta aktivitets- och delaktighetsproblem och att prioritera bland dessa. Kan självständigt identifiera för patienten relevanta aktivitets- och delaktighetsproblem och kan prioritera bland dessa. Motivera val av undersökningsmetoder Behöver stöd i att planera undersökning som utgår ifrån patientens egen målsättning och behov, resurser och risker. Behöver stöd i att motivera val av undersökningsmetoder utifrån adekvata bakgrundskunskaper. Behöver stöd i att relatera till undersökningsmetodens tillförlitlighet för aktuell patient. Kan i stort sett planera undersökning som utgår ifrån patientens egen målsättning och behov, resurser och risker. Klarar oftast att motivera val av undersökningsmetoder utifrån adekvata bakgrundskunskaper. Kan oftast relatera till undersökningsmetodens tillförlitlighet för aktuell patient. Planerar självständigt undersökning som utgår ifrån patientens egen målsättning och behov, resurser och risker. 6

7 Motiverar val av undersökningsmetoder utifrån adekvata bakgrundskunskaper. Relaterar till undersökningsmetodens tillförlitlighet för aktuell patient. Utföra och anpassa undersökningsmetoder Klarar med stöd att tillämpa tekniker och metoder för undersökning korrekt och med ett gott handlag. Klarar med stöd att anpassa undersökningsmomenten till patientens behov. Tillämpar oftast tekniker och metoder för undersökning korrekt och med ett gott handlag. Undersökningsmoment är oftast anpassade till patientens behov. Tillämpar tekniker och metoder för undersökning korrekt och med ett gott handlag. Undersökningsmoment är anpassade till patientens behov. Samla in relevant information från flera källor Behöver stöd för att samla in relevant och tillräcklig information från flera källor. Samlar oftast in relevant och tillräcklig information från flera källor. Samlar in relevant och tillräcklig information från flera källor. Analysera patientens beteendeproblem och resurser ur ett biopsykosocialt perspektiv Behöver stöd i att genom en individuell funktionell beteendeanalys, analysera vilka fysiska förutsättningar, tankar, känslor och omgivningsfaktorer som påverkar patientens beteendeproblem i den valda aktiviteten. Kan oftast, genom en individuell funktionell beteendeanalys, analysera vilka fysiska förutsättningar, tankar, känslor och omgivningsfaktorer som påverkar patientens beteendeproblem i den valda aktiviteten. Kan genom en individuell funktionell beteendeanalys, analysera vilka fysiska förutsättningar, tankar, känslor och omgivningsfaktorer som påverkar patientens beteendeproblem i den valda aktiviteten. 7

8 Formulera realistiska och mätbara mål tillsammans med patienten Behöver stöd för att sätta upp realistiska mål tillsammans med patienten med hänsyn till tillgängliga resurser. Målen utformas som SMARTA (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbegränsat, Aktivitetsrelaterat) mål. Sätter oftast upp realistiska mål tillsammans med patienten med hänsyn till tillgängliga resurser. Målen utformas som SMARTA (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbegränsat, Aktivitetsrelaterat) mål. Sätter upp realistiska mål tillsammans med patienten med hänsyn till tillgängliga resurser. Målen utformas som SMARTA (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbegränsat, Aktivitetsrelaterat) mål. FYSIOTERAPEUTISKA ÅTGÄRDER Lärandemål: urskilja, anpassa och praktiskt tillämpa metoder för åtgärder och utvärderingar baserat på en funktionell beteendeanalys i förhållande till dagliga aktiviteter värdera metoder för åtgärder utifrån befintlig evidensbaserad kunskap visa förmåga att informera och undervisa olika grupper inhämta och delge relevant information från/till patient, anhörig, kollegor och andra vårdgivare Motivera val av åtgärder Bedöms ej i period 1-3 Period 4 Behöver stöd i att i samråd med patienten planera åtgärder som utgår ifrån patientens egen målsättning och bedömning av patientens behov, resurser och risker. Behöver stöd i att motivera val av behandlingsmetoder utifrån adekvata bakgrundskunskaper och utifrån biopsykosociala faktorer av betydelse för patientens problem. Kan oftast relatera åtgärderna till aktuell evidens. Period 5 Planerar självständigt och i samråd med patienten åtgärder som utgår ifrån patientens egen målsättning och bedömning av patientens behov, resurser och risker. Motiverar val av behandlingsmetoder utifrån adekvata bakgrundskunskaper och utifrån biopsykosociala faktorer av betydelse för patientens problem. Relaterar åtgärderna till aktuell evidens. Utföra och anpassa åtgärder Bedöms ej i period 1-3 8

9 Period 4 Behöver stöd i att utföra fysioterapeutiska åtgärder korrekt och omtänksamt. Handlaget behöver ibland korrigeras. Behöver stöd i att anpassa åtgärderna till patientens situation och behov (innefattande även undervisning och information). Kan i verksamheter där gruppträning förekommer, utforma program för gruppträning samt leda gruppen och anpassa träningen till gruppens nivå. Kan i gruppsammanhang ofta fånga upp individuella behov. Period 5 Utför fysioterapeutiska åtgärder korrekt, med ett gott handlag och omtänksamt. Åtgärderna är anpassade till patientens situation och behov (innefattande även undervisning och information). Kan i verksamheter där gruppträning förekommer, utforma program för gruppträning samt leda gruppen och anpassa träningen till gruppens nivå. Kan i gruppsammanhang ofta fånga upp individuella behov. Utvärdering av åtgärder Bedöms ej i period 1-3 Period 4 Upptäcker oftast när behandlingen behöver anpassas, stegras eller avbrytas och kan föreslå adekvata förändringar. Utvärderar oftast behandlingen mot uppställda mål. Följer oftast upp status, patientens fysiska och psykiska reaktioner, tecken på förändring eller stabilitet och resultat av utförda åtgärder. Period 5 Upptäcker när behandlingen behöver anpassas, stegras eller avbrytas och kan föreslå adekvata förändringar. Utvärderar behandlingen mot uppställda mål. Följer upp status, patientens fysiska och psykiska reaktioner, tecken på förändring eller stabilitet och resultat av utförda åtgärder. Informera och undervisa patienter, anhöriga och/eller vårdpersonal Bedöms ej i period 1-3 Period 4 Ger oftast relevant och tydlig information/instruktion, välavvägd i omfattning och anpassad till patienter, grupper, anhöriga och personal Använder oftast adekvat befintlig samt egen skapad skriftlig information när så behövs och kan anpassa denna till patienten. Period 5 9

10 Ger relevant och tydlig information/instruktion, välavvägd i omfattning och anpassad till patienter, grupper, anhöriga och personal Använder adekvat befintlig samt egen skapad skriftlig information när så behövs och kan anpassa denna till patienten. PROBLEMLÖSNING Lärandemål: visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån patientens behov Förbereda, planera, prioritera och organisera arbetsuppgifter Behöver stöd för att planera och organisera sina arbetsuppgifter för en dag och disponerar tiden. Behöver stöd för att förbereda sig själv, patient, lokal och material på ett adekvat sätt. Planerar och organiserar oftast sina arbetsuppgifter för en dag och disponerar tiden. Förbereder oftast sig själv, patient, lokal och material på ett adekvat sätt. Planerar och organiserar självständigt sina arbetsuppgifter för en dag och disponerar tiden. Förbereder sig själv, patient, lokal och material på ett adekvat sätt. Integrera beteendemedicinsk arbetsmodell i kliniskt arbete Behöver stöd för att integrera delar av den beteendemedicinska arbetsmodellen i kliniskt arbete, exempelvis genom att utforma en individuell funktionell beteendeanalys (analyserar vilka fysiska förutsättningar, tankar, känslor och omgivningsfaktorer som påverkar patientens beteendeproblem i den valda aktiviteten (SIRK) och utifrån det formulerar hypotes). Integrerar delar av den beteendemedicinska arbetsmodellen i kliniskt arbete, exempelvis genom att utforma en individuell funktionell beteendeanalys (analyserar vilka fysiska förutsättningar, tankar, känslor och omgivningsfaktorer som påverkar patientens beteendeproblem i den valda aktiviteten (SIRK) och utifrån det formulerar hypotes). Period 3 Integrerar oftast den beteendemedicinska arbetsmodellen i kliniskt arbete, exempelvis genom att utforma en individuell funktionell beteendeanalys (analyserar vilka fysiska 10

11 förutsättningar, tankar, känslor och omgivningsfaktorer som påverkar patientens beteendeproblem i den valda aktiviteten (SIRK) och utifrån det formulerar hypotes). Period 4 Integrerar oftast den beteendemedicinska arbetsmodellen i kliniskt arbete, exempelvis genom att utforma en individuell funktionell beteendeanalys (analyserar vilka fysiska förutsättningar, tankar, känslor och omgivningsfaktorer som påverkar patientens beteendeproblem i den valda aktiviteten (SIRK) och utifrån det formulerar hypotes) och skräddarsyr åtgärder baserat på denna. Period 5 Integrerar självständigt den beteendemedicinska arbetsmodellen i kliniskt arbete, exempelvis genom att utforma en individuell funktionell beteendeanalys (analyserar vilka fysiska förutsättningar, tankar, känslor och omgivningsfaktorer som påverkar patientens beteendeproblem i den valda aktiviteten (SIRK) och utifrån det formulerar hypotes) och skräddarsyr åtgärder baserat på denna. Visa flexibilitet vid oförutsedda kliniska situationer Behöver stöd när det gäller att hantera oförutsedda situationer. -4 Visar ofta flexibilitet och initiativförmåga när det gäller att hantera oförutsedda situationer. Period 5 Visar god flexibilitet och initiativförmåga när det gäller att hantera oförutsedda situationer. SÄKERHET Lärandemål: arbeta med god säkerhet för patienten tillämpa god ergonomi i patientarbetet Patientsäkerhet och vårdhygien -5 Arbetar i enlighet med de lagar som styr sjukvården Behandlar patienten tryggt, tar exempelvis hänsyn till fallrisk, kontraindikationer för manuell undersökning, behandling eller apparatbehandling. Följer rutiner och föreskrifter för hygien, t ex vidtar adekvata åtgärder vid risk för smitta och smittoöverföring, visar god personlig hygien. Ger korrekt information/instruktion om exempelvis restriktioner till patient, anhörig och/eller annan vårdpersonal. Rapporterar incidenter till handledaren. 11

12 Ergonomiskt arbetssätt Behöver påminnelse om att arbeta utifrån ergonomiska principer och med god arbetsteknik, kan korrigera denna på uppmaning. Klarar oftast att arbeta utifrån ergonomiska principer och med god arbetsteknik. Tillämpar ergonomiska principer och god arbetsteknik. DOKUMENTATION Lärandemål: tillämpa principer för dokumentation i förhållande till WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), kliniska problemlösningsmodeller samt aktuell lagstiftning och Socialstyrelsens riktlinjer Skriva journal och använda adekvat terminologi Behöver stöd för att skriva en förståelig och logiskt uppställd journal gällande patientundersökning. Behöver stöd i att vara saklig och korrekt i skrift. Behöver stöd i att använda adekvat terminologi. Behöver ibland uppmaning för att journalföra inom rimlig tid, samt är oftast konsekvent och noggrann i sin dokumentation. Skriver oftast en förståelig och logiskt uppställd journal gällande patientundersökning. Är oftast saklig och korrekt i skrift. Använder oftast adekvat terminologi. Journalför oftast inom rimlig tid, samt är konsekvent och noggrann i sin dokumentation. Period 3 Skriver en förståelig och logiskt uppställd journal gällande patientundersökning. Är saklig och korrekt i skrift. Använder adekvat terminologi. Journalför inom rimlig tid, samt är konsekvent och noggrann i sin dokumentation. Period 4 Skriver en förståelig och logiskt uppställd journal gällande patientundersökning. Skriver oftast en förståelig och logiskt uppställd journal patientåtgärder och utvärdering av åtgärder. Är saklig och korrekt i skrift. Använder adekvat terminologi. 12

13 Journalför inom rimlig tid, samt är konsekvent och noggrann i sin dokumentation. Period 5 Skriver en förståelig och logiskt uppställd journal gällande patientundersökning, patientåtgärder och utvärdering av åtgärder. Är saklig och korrekt i skrift. Använder adekvat terminologi. Journalför inom rimlig tid, samt är konsekvent och noggrann i sin dokumentation. Följa regelverk för dokumentation Behöver stöd i att arbeta enligt patientdatalagen och VFU-platsens krav. Arbetar oftast enligt patientdatalagen och VFU-platsens krav. Arbetar medvetet enligt patientdatalagen och VFU-platsens krav. EGET LÄRANDE Lärandemål: reflektera kring och värdera sitt eget och andras agerande gällande val av metoder för undersökning/åtgärder reflektera kring den personliga och yrkesmässiga utvecklingsprocess som studenten genomgår under den verksamhetsförlagda utbildningen samt identifiera sitt behov av fortsatt kunskaps- och kompetensutveckling Ansvarstagande för eget lärande Behöver stöd i att utforma samt använda de egna inlärningsmålen som underlag för den verksamhetsförlagda utbildningen. Visar intresse och tar ansvar för den egna inlärningen och tar oftast tillvara möjligheterna till professionell utveckling. Tar till sig handledning. -5 Utformar samt använder de egna inlärningsmålen som underlag för den verksamhetsförlagda utbildningen. Visar intresse och tar ansvar för den egna inlärningen och tar tillvara möjligheterna till professionell utveckling. Tar till sig handledning. 13

14 Reflekterande förmåga Visar viss förmåga att självständigt reflektera och analysera, till exempel genom att ibland ta upp och diskutera relevanta frågor. Visar viss förmåga att kritiskt värdera sina egna färdigheter, kunskaper och problemlösningsförmåga, genom att reflektera över händelser i det kliniska arbetet. Är öppen för olika förklaringar och perspektiv. Behöver stöd i att dra slutsatser och lärdomar av det inträffade. Behöver stöd i att identifiera och förmedla sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin yrkeskompetens. Visar förmåga att självständigt reflektera och analysera, till exempel genom att ta upp och diskutera relevanta frågor. Visar oftast förmåga att kritiskt värdera sina egna färdigheter, kunskaper och problemlösningsförmåga, genom att reflektera över händelser i det kliniska arbetet. Är öppen för olika förklaringar och perspektiv. Drar oftast själv slutsatser och lärdomar av det inträffade. Kan oftast identifiera och förmedla sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin yrkeskompetens. Visar god förmåga att självständigt reflektera och analysera, till exempel genom att ofta ta upp och diskutera relevanta frågor. Värderar kritiskt sina egna färdigheter, kunskaper och problemlösningsförmåga, genom att reflektera över händelser i det kliniska arbetet. Är öppen för olika förklaringar och perspektiv. Drar slutsatser och lärdomar av det inträffade. Identifierar och förmedlar sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin yrkeskompetens. 14

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod

Läs mer

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 5 OCH 6

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 5 OCH 6 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 5 OCH 6 Instrument för utveckling och bedömning i verksamhetsförlagd

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 4

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 4 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 4 Instrument för utveckling och bedömning i verksamhetsförlagd

Läs mer

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 3 1 Instrument för utveckling och bedömning i verksamhetsförlagd

Läs mer

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 4 Instrument för utveckling och bedömning i verksamhetsförlagd

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Utbildningsplan för sjukgymnastutbildningen 2005 Reviderad juni 2012

STUDIEHANDLEDNING FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Utbildningsplan för sjukgymnastutbildningen 2005 Reviderad juni 2012 STUDIEHANDLEDNING FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Utbildningsplan för sjukgymnastutbildningen 2005 Reviderad juni 2012 Allmän information Pedagogiska riktlinjer Bedömningskriterier Bedömningsformulär

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Anna Löfmark AssCe* - Assessment of Clinical Education Institutionen

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs: CHECKLISTA FÖR KÖRKORTSÖVNINGAR, METODÖVNINGAR SAMT KLINISK UTBILDNING 1. Kommunicera med och bemöta patienter kommunicera med patienter

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Namn: Hälsa och samhälle Kurs: Sjuksköterskeprogrammet

MALMÖ HÖGSKOLA Namn: Hälsa och samhälle Kurs: Sjuksköterskeprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Namn: Hälsa och samhälle Kurs: Sjuksköterskeprogrammet Metoder med körkortskrav är markerade. Lärarsignatur krävs innan Examination Åsett Genomfört under Genomfört självständigt 1. Kommunicera

Läs mer

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Bedömningsformuläret AssCe för verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet är omarbetat efter

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för fysioterapeuter

Läs mer

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: Klass: APL-plats: Period: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2 Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: PSYKIATRI 1 Orsak, symtom, skattningsinstrument,

Läs mer

APL-plats: Period: v Kurs: Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p

APL-plats: Period: v Kurs: Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p Elev: Klass: VO12 APL-plats: Period: v.6-9 2015 Kurs: Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; Specifik vård och omsorg

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning

Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning Institutionen för omvårdnad/ Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet Komplement till utvärderingsformuläret AssCE, Assessment of Clinical Education Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för de verksamhetsförlagda kurserna i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård

Bedömningsformulär AssCe* för de verksamhetsförlagda kurserna i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård Bedömningsformulär AssCe* för de verksamhetsförlagda kurserna i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård Namn: Kurs:. Vårdenhet: Tidsperiod: Avancerad nivå Utbildningen på avancerad

Läs mer

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Vård och omsorgsåtgärder

Läs mer

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN Ämnet husbyggnad specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för sjuksköterskor

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Värdering av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom distriktsvård vuxna och äldre O7023H

Värdering av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom distriktsvård vuxna och äldre O7023H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Värdering av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad inom distriktsvård vuxna och äldre O7023H Kurs:. Verksamhetsförlagd

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Validandens namn: Födelsedatum: Lärare: Lärare: Inskriven termin: Datum för genomförande: Kursen omfattar

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet , rev

Arbetsterapeutprogrammet , rev Arbetsterapeutprogrammet 130814, rev. 140528 Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) Beskrivning av tillvägagångssättet vid VFU på Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp. (Ersätter tidigare VFU-dokument: Rutiner

Läs mer

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning I kursen finns en integrering mellan teoretiskt innehåll och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursplanens lärandemål

Läs mer

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen 2010 Nr 4 Reviderad 12 05 07 Ta texter från Manual för examinationsformulär. Skicka ett

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* Grundnivå för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammets kurser

Bedömningsformulär AssCE* Grundnivå för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammets kurser 2014-09-18 Bedömningsformulär AssCE* Grundnivå för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammets kurser Vårdande och profession OM538G Klinisk biomedicin BM323G 2014-09-18 Namn:

Läs mer

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERITEKNIK. Ämnets syfte PLÅTSLAGERITEKNIK Ämnet plåtslageriteknik behandlar hur man planerar och genomför plåtslageriarbeten. Det behandlar även arbetsmetoder och olika plåtmaterials egenskaper samt hur man väljer lämpliga verktyg

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Termin 4 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omgivning, hälsa och ohälsa, 30 hp. Kurs kod: OM3260 Studentens

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

Professionellt förhållningssätt. Mia Ramklint Uppsala universitet

Professionellt förhållningssätt. Mia Ramklint Uppsala universitet Professionellt förhållningssätt Mia Ramklint Uppsala universitet Våra programmål Kunskaper Färdigheter Professionellt förhållningssätt www.lakarprogrammet.uu.se Programmets delmål professionellt förhållningssätt

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad december 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 2 VAE207 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio?

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio? Akademin för hälsa, vård och välfärd Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en

Läs mer

EXAMINATIONSPATIENTKriterier

EXAMINATIONSPATIENTKriterier 1 EXAMINATIONSPATIENTKriterier Välj ut din patient i samråd med din handledare utifrån en vanligt förekommande DT-undersökning med kontrastmedel. Examinationen skall ske någon gång under din sista VF-vecka

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng Elev: Handledare: APL-plats: APL-tid:

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Sektionen för Hälsa Samhälle Sjuksköterskeprogrammet MANUAL till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet 080901/rev.090818 Lisbeth Blom Ann-Christin Olsson Birgitta

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Förtydligande av begrepp kopplade till kunskapskrav

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom

Läs mer

Underlag för utvecklingssamtal i VFU på förlossningsavdelningen i kursen Sexuell, Reproduktiv och Perinatal hälsa 2.

Underlag för utvecklingssamtal i VFU på förlossningsavdelningen i kursen Sexuell, Reproduktiv och Perinatal hälsa 2. Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för Reproduktiv Hälsa Utvecklingssamtal Termin 2 Underlag för utvecklingssamtal i VFU på förlossningsavdelningen i kursen Sexuell, Reproduktiv och Perinatal

Läs mer

ANLÄGGNING. Ämnets syfte

ANLÄGGNING. Ämnets syfte ANLÄGGNING Ämnet anläggning behandlar mark- och anläggningsbyggande från planering till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar också olika jord- och bergmaterials egenskaper. Ämnets syfte

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Termin 3 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omvårdnad vid hälsa och ohälsa, 30 hp. Kurskod: OM4350 Studentens namn Studentens personnummer

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Grundnivå

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Grundnivå Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Grundnivå VFU-kurs O0029H Bedömningskommentarer av handledare Studentens namn:.. Personnummer:. Avdelning:

Läs mer

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Förklaring av begrepp kopplade till bedömning

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Förklaring av begrepp kopplade till bedömning Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter Förklaring av begrepp kopplade till bedömning Enkla: Eleven kan beskriva delar av det som studeras kopplat till relevant fakta.

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Avancerad nivå Utbildning

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte RENGÖRINGSSERVICE Ämnet rengöringsservice behandlar hur man säkert och systematiskt arbetar med rengöring med för ändamålet avsedda metoder, medel, redskap och maskiner. Det behandlar också rengöringens

Läs mer

BELÄGGNING. Ämnets syfte

BELÄGGNING. Ämnets syfte BELÄGGNING Ämnet beläggning behandlar beläggningsarbete, från tillverkning av asfalt till det att vägobjektet är färdigt att brukas. I samhället ställs allt högre krav på vägars utformning och kvalitet.

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

Centralt innehåll i kursen Barn- och ungdomssjukvård

Centralt innehåll i kursen Barn- och ungdomssjukvård Centralt innehåll i kursen Barn- och ungdomssjukvård Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Vanliga sjukdomar hos barn och ungdomar samt olycksfall. Vård- och omsorgsåtgärder

Läs mer

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte

GOLVLÄGGNING. Ämnets syfte GOLVLÄGGNING Ämnet golvläggning behandlar läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv. Det behandlar dessutom uppsättning av olika väggmattor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2)

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad februari 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 1 VAE201 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Avancerad nivå Utbildning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp ÖREBRO LÄNS LANDSTING För AT-handledare Checklista med bakgrund och centrala begrepp Checklista Förberedelse Acceptera åtagandet som handledare. Se handledarens ansvar. Kontakta aktuell AT-läkare innan

Läs mer

Utbildningsplan för fysioterapeutprogrammet

Utbildningsplan för fysioterapeutprogrammet Utbildningsplan för fysioterapeutprogrammet 1FY14 Inrättad av Rektor 2014-02-11 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-03-11 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1FY14 1.2. Programmets namn Fysioterapeutprogrammet

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

MÅLERI. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

MÅLERI. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MÅLERI Ämnet måleri behandlar byggnadsmåleri från planering och utförande till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar även färgens estetiska värden och skyddande egenskaper. Ämnets syfte

Läs mer

MUR- OCH PUTSVERK. Ämnets syfte

MUR- OCH PUTSVERK. Ämnets syfte MUR- OCH PUTSVERK Ämnet mur- och putsverk behandlar murararbetet från planering och utförande till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar grundmurar, murverk och putsade ytor. Ämnets syfte

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte TÄTSKIKT VÅTRUM Ämnet tätskikt våtrum behandlar olika tätskiktssystem i våtrum och underliggande konstruktioner. Det behandlar hur arbetet utförs vid såväl ombyggnader och tillbyggnader som vid nyproduktioner.

Läs mer

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov..

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Datum:2015 03 23 För tandläkarexamen ska studenten: Kunskap och förståelse

Läs mer

BERGHANTERING. Ämnets syfte

BERGHANTERING. Ämnets syfte BERGHANTERING Ämnet berghantering behandlar borrning och sprängning av bergmaterial för såväl ledningar, vägar och tunnlar till industriell verksamhet som gruvor och större dagbrott. Det behandlar även

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte VÅRD OCH OMSORG Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv,

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer