Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H"

Transkript

1 Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt Respekt, integritet, artighet Uppmärksamma verbala och icke verbala signaler Kommunikation Halvtidsbed Slutbed Kommentar och handlingsplan, halvtidsbedömning Kommentar, slutbedömning Empati Undersökning/bedömning Förberedelser, struktur, disponera tid Sjukgymnastisk undersökning inklusive anamnes Sjukgymnastisk bedömning Halvtidsbed Slutbed Kommentar och handlingsplan, halvtidsbedömning Kommentar, slutbedömning 1

2 Behandling Halvtidsbed Slutbed Kommentar och handlingsplan, Behandlingsplan halvtidsbedömning Genomföra behandling/interventioner Pedagogiska färdigheter Utvärdering/uppföljning av behandling Dokumentera undersökning och behandling Kommentar, slutbedömning Säkerhet Lagar, hygien, kontraindikationer Halvtidsbed Slutbed Kommentar och handlingsplan, halvtidsbedömning Kommentar, slutbedömning Samarbets- och organisationsförmåga Förmågan att organisera och planera sitt arbete Samarbete, flexibilitet, initiativförmåga Halvtidsbed Slutbed Kommentar och handlingsplan, halvtidsbedömning Kommentar, slutbedömning 2

3 Lärande Intresse, initiativ, engagemang Halvtidsbed Slutbed Kommentar och handlingsplan, halvtidsbedömning i lärandet Handledningsprocessen Förmåga till reflektion och Kommentar, slutbedömning analys Sammanfattande bedömning: Underkänd Godkänd Väl Godkänd Sammanfattande kommentar och rekommendationer: Studerande, underskrift Handledare, underskrift Datum Lärare, underskrift Datum 3

4 Sjukgymnastprogrammet Vt 08 Bedömningsmall, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H U= Underkänt, G= Godkänt, VG= Väl Godkänt. Huvudrubrikerna kallas aspekter. Underrubrikerna kallas moment. Bemötande, kommunikation, förhållningssätt Respekt, integritet, artighet Studenten visar brister i artighet mot patienter. Studenten har stora brister i förmåga att respektera patienters integritet, rättigheter och behov. Studenten är artig mot patienter och har förmåga att respektera patienters integritet, rättigheter och har ofta förmåga att respektera patienters behov. Uppmärksamma verbala och icke verbala signaler Studenten har tydliga brister i förmåga till uppmärksamhet för verbal och ickeverbal kommunikation. T ex genom att inte uppmärksamma uppenbara tecken på obehag hos patienter eller att ibland inte anpassa sina handlingar efter verbala eller ickeverbala signaler som patienter ger. Studenten uppmärksammar patienters signaler i de flesta patientmöten och anpassar oftast sina handlingar därefter. Det kan t ex handla om att bekräfta att patienterna upplever obehag vilket uttrycks med eller utan ord och anpassa undersökning eller behandling efter detta. 4

5 Kommunikation Studenten visar konsekvent tydliga brister i förmågan att lyssna aktivt och ge patienter feedback på det de sagt. Studenten brister i ögonkontakt med patienter, t ex genom att ofta ha fokus på sina anteckningar. Studentens kommunikation med patienten är oftast en envägskommunikation där studenten håller sig till förberedda frågor och instruktioner. Studenten visar en god förmåga att lyssna aktivt och ge patienter feedback på det de sagt. Studenten har ögonkontakt med patienter men även fokus på sina egna anteckningar. Studentens kommunikation med patienten är ofta en dialog, t ex efter några möten med samma patient. Empati Studenten uppvisar svårigheter att observera patientens känslor i verbala och ickeverbala uttryck. Brister i att kunna bekräfta dessa i kommunikationen med patienten. Visar på oförmåga att respektera sin egen integritet, t ex blir för privat i patientmöten. Studenten kan observera patientens känslor i verbala och ickeverbala uttryck och vid flera tillfällen bekräfta dessa i verbal och icke verbal kommunikation med patienten. Har förmåga att respektera sin egen integritet och vara personlig men inte privat i patientmöten. 5

6 Undersökning/bedömning Förberedelser, struktur, disponera tid Studenten är ofta bristfälligt förberedd inför sina patientmöten. Till exempel att studenten saknar relevant och adekvat information, har ej förberett lokal och/eller material innan och har svårt med tidsplaneringen i förväg. Studenten har svårigheter att disponera tiden i undersöknings- och behandlingssituationer. Studenten är relativt förberedd inför sina patientmöten. Har förberett lokal, material och har en tidsplanering samt har samlat information inför patientmötet. Studenten klarar att i de flesta undersökningarna disponera tiden på ett bra sätt. Sjukgymnastisk undersökning inklusive anamnes Studenten får ofta en anamnes som saknar flera väsentliga frågor/områden och har svårt att själv se vad som behöver kompletteras även i diskussion med handledaren. Studenten behöver ofta hjälp för att genomföra en ändamålsenlig undersökning. Detta kan bero på oförmåga att välja ut ändamålsenliga undersökningstekniker eller att studenten inte alls genomför adekvata moment i undersökningen. Studenten har bristande kunskaper i undersökningsteknik och utför inte moment i undersökningen ändamålsenligt vilket leder till att svaren/fynden är svåra att värdera. Studenten behöver oftast hjälp av handledaren för att tolka svaren från undersökningsmomenten. Studenten får en relativt fyllig anamnes som täcker många områden och kan med lite hjälp själv se vad som behöver kompletteras i diskussion med handledaren. Studenten kan genomföra självständiga undersökningar men behöver ibland stöd för att inkludera alla adekvata moment. Studenten väljer och genomför ändamålsenliga undersökningstekniker men behöver ibland viss hjälp och stöd i detaljutförande. Studenten kan tolka svaren från momenten i undersökningen. 6

7 V Studenten får en fyllig anamnes som täcker många områden och kompletterar den vid behov självständigt med frågor och information. Studenten visar förmåga att själv se eventuella brister i anamnesen. Studenten genomför självständigt ändamålsenliga undersökningar med alla adekvata moment och kan efter undersökningen själv reflektera över moment som behöver kompletteras, förbättras för att få en mer fullständig bild av patienten. Studenten genomför undersökningarna övervägande korrekt och behöver bara stöd i detaljutförande ibland. Sjukgymnastisk bedömning Studenten kan inte komma fram till en bedömning som sammanfattar anamnesen och undersökningsfynden. Det kan visa sig t ex genom att studenten har brister i förmågan att reflektera eller att bedömningen inte grundar sig på eller stämmer överens med fynden. Studenten har svårigheter att identifiera patientens mål, resurser och behov, vilket t ex kan göra att bedömningen inte är grundad på den enskilda patientens förutsättningar. Studenten uppvisar brister i förmåga att resonera om sina fynd och sin bedömning utifrån teoretiska kunskaper i sjukgymnastik och medicinsk vetenskap. Studenten kan komma fram till en bedömning som baseras på anamnesen och aktuella undersökningsfynd men behöver ibland stöd i detta. Studenten kan oftast identifiera den enskilde patientens mål, resurser och behov och därmed grunda sin bedömning på den enskilde patientens förutsättningar. Studenten har viss förmåga att motivera och diskutera sina fynd och sin bedömning utifrån teoretiska kunskaper i sjukgymnastik och medicinsk vetenskap, vilket t ex kan innebära vissa brister i teoretiskt resonemang avseende några patienter eller vissa funktionshinder. 7

8 V Studenten kan självständigt komma fram till en bedömning som baseras på anamnesen och aktuella undersökningsfynd samt föra en diskussion kring bedömningens styrkor och tveksamheter. Studenten tar hjälp av litteraturen för att motivera sin bedömning. Studenten kan identifiera den enskilde patientens mål, resurser och behov och därmed grunda sin bedömning på den enskilde patientens förutsättningar. Behandling Behandlingsplan Studenten kan lägga upp behandlingsplaner men de är sällan anpassade efter den enskilde patientens mål, resurser och behov. Exempel: studenten presenterar generella behandlingsplaner för diagnoser istället för att anpassa behandlingen för varje individ. Behandlingsplanerna grundas inte alls eller i mycket begränsad omfattning på de sjukgymnastiska undersökningarna och bedömningarna. Studenten uppvisar brister i förmåga att resonera om planerade behandlingar utifrån teoretiska kunskaper i sjukgymnastik och medicinsk vetenskap. Studenten kan med visst stöd lägga upp behandlingsplaner som baseras på den enskilde patientens mål, resurser och behov samt den sjukgymnastiska undersökningen och bedömningen. Studenten har viss förmåga att motivera och diskutera de planerade behandlingarna utifrån teoretiska kunskaper i sjukgymnastik och medicinsk vetenskap, vilket t ex kan innebära vissa brister i teoretiskt resonemang avseende några patienter, vissa funktionshinder eller interventioner. V Studenten kan oftast utan stöd planera behandlingar som baseras på patientens mål, resurser och behov samt den sjukgymnastiska undersökningen och bedömningen. Studenten har god förmåga att motivera och diskutera de planerade behandlingarna utifrån teoretiska kunskaper i sjukgymnastik och medicinsk vetenskap. Detta inkluderar vetenskapliga belägg och beprövad erfarenhet inom interventionerna. 8

9 Genomföra behandling/interventioner Studenten är ofta bristfälligt förberedd inför sina behandlingar. Studenten saknar relevant och adekvat information, har ej förberett lokal och/eller material innan och har svårt med tidsplaneringen i förväg. Studenten har svårt att välja och praktiskt tillämpa lämpliga åtgärder/behandlingsmetoder/träning och anpassa dem till patienten. Stöd krävs ofta i detta avseende. Studenten har brister avseende manuella färdigheter och behöver oftast stöd och hjälp med detta. Det gäller t ex beröring, grepp, utförande. Studenten har svårt att genom observation och reflektion se när interventioner behöver modifieras, stegras eller avbrytas och behöver genomgående stöd i detta. Studenten behöver ofta stöd för att hitta förslag på och/eller genomföra adekvata förändringar i behandlingen. Studenten visar inte kunskap om och kan sällan tillämpa ändamålsenliga arbetsställningar och arbetsteknik. Studenten är relativt väl förberedd inför sina patientmöten. Studenten har samlat information, ibland från flera källor, har förberett lokal, material och har en tidsplanering. Studenten behöver ibland stöd i att välja och praktiskt tillämpa lämpliga åtgärder/behandlingsmetoder/träning och anpassa dem till patienten. Studenten har manuella färdigheter på god nivå som efter handledarens feedback utvecklas och förbättras. I detta ingår t ex beröring, grepp, utförande. Studenten kan ibland utifrån observation och reflektion se när interventioner behöver modifieras, stegras eller avbrytas. Ibland behövs stöd i detta. Studenten kan föreslå och/eller genomföra adekvata förändringar. Studenten visar kunskap om och kan tillämpa ändamålsenliga arbetsställningar och arbetsteknik. 9

10 V Studenten är väl förberedd inför sina patientmöten. Detta genom att samla in information från flera källor, anpassa lokal, material och tidsplanering inför patientmöten. Studenten kan självständigt välja och praktiskt tillämpa lämpliga åtgärder/behandlingsmetoder/träning och anpassa dem till patienten. Efter behandlingar eller motsvarande kan studenten själv reflektera över vad som var bra och vad som måste förbättras i en diskussion med handledaren. Studenten har genomgående goda manuella färdigheter, feedback från handledaren är på detaljnivå. I detta ingår t ex beröring, grepp, utförande. Studenten kan självständigt utifrån observation och reflektion se när interventioner behöver modifieras, stegras eller avbrytas. Studenten kan föreslå och/eller genomföra adekvata förändringar. Studenten visar kunskap om och kan tillämpa ändamålsenliga arbetsställningar och arbetsteknik. Pedagogiska färdigheter Studenten har ofta svårt att ge information på ett relevant och tydligt sätt. Informationen är otydlig, felaktig, ges vid fel tillfälle, är alltför omfattande eller alltför knapphändig. Studenten brister i att försäkra sig om att patienterna förstår information/instruktioner. Till exempel att studenten brister i att följa upp och ge feedback till patienter på heminstruktioner eller andra övningar som patienter utfört själva. Studenten kan ofta ge information på ett relevant och tydligt sätt. Studenten visar i flera patientmöten förmåga att muntligen informera och instruera patienter och försäkrar sig ofta om att patienterna förstår, framförallt instruktioner till övningar och/eller träning. Studenten har en terapeutcentrerad kommunikation där information och instruktioner utgår från studentens kunskaper och riktar sig till att ge patienten förtroende för studenten. 10

11 V Studenten följer kontinuerligt upp patienternas behov och utveckling och erbjuder patienterna möjligheten till information vid flera tillfällen på en anpassad nivå för individen. Studenten kan, oftast efter förberedelse men vid enstaka tillfällen även spontant, ge information på ett relevant och tydligt sätt. Studenten visar ibland flexibilitet och kan spontant ge information anpassad till person och situation. Studenten visar ett patientcentrerat förhållningssätt i kommunikationen, dvs att information och instruktion utgår från patientens önskemål, frågor och nivå. Utvärdering/uppföljning av behandling V Studenten utvärderar behandlingar/interventioner men har svårigheter att göra detta i relation till fastställda mål eller utvärderar på otillfredsställande sätt. Studenten behöver oftast stöd i att välja och använda objektiva mått för att utvärdera resultatet. Studenten utvärderar behandlingar/interventioner mot fastställda mål. Studenten känner till och använder vissa objektiva mått för att utvärdera resultatet, ibland efter diskussion med handledaren. Studenten utvärderar behandlingar/interventioner mot fastställda mål. Studenten känner till och använder oftast självständigt objektiva mått för att utvärdera resultatet. Studenten kan diskutera tillförlitligheten av utvärderingen och motivera valet av utvärderingsmetod. Dokumentera undersökning och behandling Studenten har tydliga svårigheter att dokumentera undersökningar och behandlingar fortlöpande i journal. Studenten behöver omfattande feedback från handledaren och kan behöva göra upprepade revideringar av sin dokumentation för att det skall vara tillfredsställande. 11

12 V Studenten kan dokumentera undersökning och behandling fortlöpande i journal. Studenten behöver viss feedback från handledare och reviderar då sin dokumentation på ett tillfredsställande sätt. Studenten kan dokumentera undersökning och behandling fortlöpande i journal. Säkerhet Studenten behöver sällan revidera sin dokumentation och gör detta på ett tillfredsställande sätt de gånger det behövs. Lagar, hygien, kontraindikationer Studenten visar brister i förmåga att följa hälso- och sjukvårdslagen i sina handlingar, t ex avseende patientens säkerhet, medbestämmande och trygghet, tystnadsplikten mm. Studenten följer inte på ett tillfredsställande sätt föreskrifter och riktlinjer för god hygien. Studenten har brister i kunskap om och har svårigheter att ta hänsyn till kontraindikationer vid undersökning och behandling. Studenten följer hälso- och sjukvårdslagen i sina handlingar, t ex avseende patientens säkerhet, medbestämmande och trygghet, tystnadsplikten mm. Studenten följer föreskrifter och riktlinjer för god hygien. Studenten känner till och tar hänsyn till kontraindikationer vid undersökning och behandling. Samarbets- och organisationsförmåga Förmågan att organisera och planera sitt arbete Studenten brister i förmågan att strukturera och planera sitt arbete. Detta kan t ex visa sig i svårigheter att strukturera och boka sina dagar och veckor, att studenten inte passar avtalade tider med patienter, handledare eller andra, att studenten uteblir dagar eller delar av dagar utan att meddela anledning eller på annat sätt visar brister i organisationsförmåga. 12

13 Studenten har genomgående god förmåga att strukturera och planera sitt arbete. Detta gäller tidsplanering och bokning, vilket bland annat innebär att studenten passar tiden för patientmöten, möten, handledningstider mm. Samarbete, flexibilitet, initiativförmåga Studenten stora brister i respekten för andra yrkesgruppers kunskapsområden och när det gäller att ta tillvara på övrig personals resurser. Studenten tar, där så är möjligt och relevant, sällan eller aldrig initiativ till samarbete med kollegor och övrig personal. Studenten visar tydliga brister avseende flexibilitet och initiativförmåga när det gäller att hantera oförutsedda situationer i arbetet och behöver hjälp och stöd i detta. Studenten visar tydliga brister i att bidra och/eller motivera sina förslag och ståndpunkter i diskussioner och på möten. Det kan t ex visa sig genom att studenten i sådana situationer inte säger något alls eller kommer med dåligt underbyggda eller felaktiga uttalanden. Studenten visar respekt för andra yrkesgruppers kunskapsområden och tar tillvara på övrig personals resurser. Studenten tar, där så är möjligt och relevant, initiativ till samarbete med kollegor och övrig personal. Studenten visar flexibilitet och initiativförmåga när det gäller att hantera oförutsedda situationer i arbetet. Studenten kan bidra med sitt kunnande och kan motivera sina förslag och ståndpunkter i diskussioner och på möten. Lärande Intresse, initiativ, engagemang i lärandet Studenten visar inte intresse och engagemang för sitt lärande. 13

14 Studenten tar sällan eller aldrig egna initiativ för att underlätta sitt lärande och engagerar sig inte i lärandeprocessen. Detta kan t ex visa sig i att handledaren alltid får ta initiativ och driva lärandet genomgående. Studenten visar intresse och engagemang för sitt lärande. Studenten tar egna initiativ för att underlätta sitt lärande och är engagerad i lärandeprocessen. Handledningsprocessen Studenten har svårt att värdera feedback och handledning samt kan inte ge handledaren feedback på ett konstruktivt sätt. Studenten tar till sig feedback och handledning som del av lärandet samt ger handledaren feedback på ett konstruktivt sätt. Förmåga till reflektion och analys Studenten reflekterar sällan självständigt utan vill ha handledarens svar på frågor och problem som dyker upp. Studenten har svårt att värdera sina färdigheter, kunskaper och attityder i arbetet. Detta kan t ex visa sig i att studenten är omedveten om sina kunskaper, färdigheter eller attityder eller också att studenten över- eller underskattar sig själv i stor omfattning. Studenten visar förmåga att självständigt reflektera och analysera t ex genom att ofta ta upp och diskutera relevanta frågor. Studenten kan värdera sina egna färdigheter, kunskaper och attityder i arbetet på ett konstruktivt sätt. 14

15 BETYGSKRITERIER, TOTALT För Godkänt, G, krävs betyget G i samtliga 19 moment. För Väl Godkänt, VG, krävs, förutom kraven för G, betyget VG i 6 av de 7 moment som har betygsskala upp till VG. 15

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 5 OCH 6

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 5 OCH 6 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 5 OCH 6 Instrument för utveckling och bedömning i verksamhetsförlagd

Läs mer

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 3 1 Instrument för utveckling och bedömning i verksamhetsförlagd

Läs mer

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 4

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 4 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 4 Instrument för utveckling och bedömning i verksamhetsförlagd

Läs mer

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi INSTRUMENT FÖR UTVECKLING OCH BEDÖMNING I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING TERMIN 4 Instrument för utveckling och bedömning i verksamhetsförlagd

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Utbildningsplan för sjukgymnastutbildningen 2005 Reviderad juni 2012

STUDIEHANDLEDNING FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Utbildningsplan för sjukgymnastutbildningen 2005 Reviderad juni 2012 STUDIEHANDLEDNING FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Utbildningsplan för sjukgymnastutbildningen 2005 Reviderad juni 2012 Allmän information Pedagogiska riktlinjer Bedömningskriterier Bedömningsformulär

Läs mer

Bedömningsunderlag Oral Kirurgi 2 Allmänt förhållningssätt Patientomhändertagande

Bedömningsunderlag Oral Kirurgi 2 Allmänt förhållningssätt Patientomhändertagande Bedömningsunderlag Oral Kirurgi 2 Allmänt förhållningssätt Patientomhändertagande Godkänd Godkänd Underkänd Uppmärksam på signaler Är uppmärksam på både verbala och icke-verbala signaler från patienten

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad december 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 2 VAE207 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad februari 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 1 VAE201 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag 1 Medicinska fakulteten Institutionen för hälsovetenskaper Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag Kurs: SBMR14 Förlossning, 7,5 hp Egna personliga

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för fysioterapeuter

Läs mer

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio?

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio? Akademin för hälsa, vård och välfärd Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en

Läs mer

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD

Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Akutsjukvård 200 poäng Palliativ vård 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; AKUTSJUKVÅRD Vård och omsorgsåtgärder

Läs mer

Handledning för kliniska handledare

Handledning för kliniska handledare Handledning för kliniska handledare Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng Elev: Handledare: APL-plats: APL-tid:

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI LP2210 Språkstörningar hos barn och ungdomar, 10 högskolepoäng Language Disorders in Children and Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Anna Löfmark AssCe* - Assessment of Clinical Education Institutionen

Läs mer

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: Klass: APL-plats: Period: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2 Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: PSYKIATRI 1 Orsak, symtom, skattningsinstrument,

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Professionellt förhållningssätt. Mia Ramklint Uppsala universitet

Professionellt förhållningssätt. Mia Ramklint Uppsala universitet Professionellt förhållningssätt Mia Ramklint Uppsala universitet Våra programmål Kunskaper Färdigheter Professionellt förhållningssätt www.lakarprogrammet.uu.se Programmets delmål professionellt förhållningssätt

Läs mer

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp)

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Betygskriterier för; Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Förväntade studieresultat (lärandemål) Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och

Läs mer

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2)

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning I kursen finns en integrering mellan teoretiskt innehåll och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursplanens lärandemål

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Specialpedagogik 1 Vård- och omsorgsarbete 2 Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: SPECIALPEDAGOGIK 1 1 Planering, genomförande,

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Förlossningsavdelning Namn: Förutom följande blanketter, 1-4 (Siffrorna 1-4 återkommer i respektive dokument), är det nödvändigt

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

APL-plats: Period: v Kurs: Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p

APL-plats: Period: v Kurs: Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p Elev: Klass: VO12 APL-plats: Period: v.6-9 2015 Kurs: Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kurserna; Specifik vård och omsorg

Läs mer

NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp

NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-11-05. Gäller fr.o.m. vt 2015. Delkurs 1: Webbproduktion och grafisk formgivning, 4 hp För godkänt resultat på kursen

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för sjuksköterskor

Läs mer

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Bedömningsformuläret AssCe för verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet är omarbetat efter

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen:

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7 Kurs: Psykiatri 2, 200 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: PSYKIATRI 2 1. Kunskaper om olika

Läs mer

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0

Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Checklista för bedömning av teoretisk validering Kurs: Palliativ vård 100 poäng Kurskod: SJULIN0 Validandens namn: Födelsedatum: Lärare: Lärare: Inskriven termin: Datum för genomförande: Kursen omfattar

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Termin 3 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omvårdnad vid hälsa och ohälsa, 30 hp. Kurskod: OM4350 Studentens namn Studentens personnummer

Läs mer

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en betydande del av sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Planering. Kommunikation och omvårdnad. Studentens namn: Ej helt adekvat prestation enligt kursplanens mål. Behov av utveckling

Planering. Kommunikation och omvårdnad. Studentens namn: Ej helt adekvat prestation enligt kursplanens mål. Behov av utveckling Kriterium Planering Uppvisad adekvat prestation enligt kursplanens mål Ej helt adekvat prestation enligt kursplanens mål. Behov av utveckling Uppvisad icke adekvat prestation enligt kursplanens mål Remiss

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte Dagens innehåll Inledning Kort presentation Studiegång Förskollärarprogrammet Kursens innehåll och lärandemål Diskussion och erfarenhetsutbyte Studiegång Förskollärarprogramm I lärarutbildningen finns

Läs mer

Den första VFU:n - en lärmiljö med många facetter

Den första VFU:n - en lärmiljö med många facetter Den första VFU:n - en lärmiljö med många facetter Termin 2 Vård i ett hälsoperspektiv Sjuksköterskeprogrammet KI Vård i ett hälsoperspektiv 30 hp, 7 moment Momentet Verksamhetsförlagd utbildning VFU 9hp

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping kännetecknas av en tydlig relation

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Umeå universitet Fakultetsnämnden för lärarutbildning Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Studentens namn: Lokal lärarutbildare: Ansvarig universitetslärare: Kurs: Termin: Partnerområde/skola:

Läs mer

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2010-12-01. Gäller fr.o.m. vt 2011. Delkurs 1: Webbproduktion och grafisk formgivning, 4 hp Vid delkursens slut ska studenten

Läs mer

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 4 på sjukgymnastprogrammet, vårterminen 2013.

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 4 på sjukgymnastprogrammet, vårterminen 2013. Besöksadress/Visiting adress: Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet Postadress/Postal adress: SE-971 87 Luleå, Sweden Telefon/Telephone: +46 920 49 10 00. Telefax/Fax: +46 920 49

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN2 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AF) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare Utvecklingssamtal under forskarutbildningen är en speciellt strukturerad form av feedback mellan doktorand, handledare och

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

U = Underkänd Studenten uppnår inte kunskapsnivån för de förväntade studieresultaten.

U = Underkänd Studenten uppnår inte kunskapsnivån för de förväntade studieresultaten. Betygskriterier för Teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp VT17 Kurskod: LITN21 Beslut Dessa betygskriterier är fastställda av styrelsen vid Institutionen för lingvistik 2016-10-11. Betygskriterierna

Läs mer

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen 2010 Nr 4 Reviderad 12 05 07 Ta texter från Manual för examinationsformulär. Skicka ett

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning

Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning Samtal - bottnar i social förmåga Varje samtal föregås av ett möte. Vårt bemötande av andra grundar sig i: Våra

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet , rev

Arbetsterapeutprogrammet , rev Arbetsterapeutprogrammet 130814, rev. 140528 Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) Beskrivning av tillvägagångssättet vid VFU på Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp. (Ersätter tidigare VFU-dokument: Rutiner

Läs mer

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet (from vt 2017) Programledare Katarina Ribaeus VFU-kursansvariga Anette Haglund och Irene Olsson VFU-kursernas syften VFU 1: Kursen

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Förtydligande av begrepp kopplade till kunskapskrav

Läs mer

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mödrahälsovård (MHV) / Barnmorskemottagning (BMM)

Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mödrahälsovård (MHV) / Barnmorskemottagning (BMM) Instruktion för student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mödrahälsovård (MHV) / Barnmorskemottagning (BMM) Namn: Förutom följande blanketter, 1-4 (Siffrorna 1-4 återkommer i respektive

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten SBMP18, Komplicerad förlossning, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Complicated Delivery, Clinical Training, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Personnummer. Som VFU-lärare lämnar jag detta dokument som underlag för bedömning av VFU.

Personnummer. Som VFU-lärare lämnar jag detta dokument som underlag för bedömning av VFU. Student Namn Personnummer Kurs Kursnamn Ladokkod Kursansvarig VFU-lärare Namn Telefonnummer E-post VFU-placering Enhetens namn Telefonnummer Årskurs eller ålder på barngruppen Närvaro Studenten har fullgjort

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* Grundnivå för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammets kurser

Bedömningsformulär AssCE* Grundnivå för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammets kurser 2014-09-18 Bedömningsformulär AssCE* Grundnivå för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammets kurser Vårdande och profession OM538G Klinisk biomedicin BM323G 2014-09-18 Namn:

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Förklaring av begrepp kopplade till bedömning

Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter. Förklaring av begrepp kopplade till bedömning Elev: APL-plats: Klass: Period: Kurs: Fritids- och friskvårdsverksamheter Förklaring av begrepp kopplade till bedömning Enkla: Eleven kan beskriva delar av det som studeras kopplat till relevant fakta.

Läs mer

Bedömningsunderlaget skickas senast den 24 februari 2012 till följande adress:

Bedömningsunderlaget skickas senast den 24 februari 2012 till följande adress: Instruktion till handledare för bedömning av studerandes tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vt 2012 De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping

Läs mer

Bedömningsunderlag LIA 40p (1:a perioden) DUVO 13 ht 2014

Bedömningsunderlag LIA 40p (1:a perioden) DUVO 13 ht 2014 Bedömningsunderlag LIA 40p (1:a perioden) DUVO 13 ht 2014 Den studerandes namn Personnummer Demensspecialiserad undersköterska 200 p Skellefteå Utbildning/Ort Ulla-Carin Renström Utbildningsledare Mål

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING FÖR S0031H Sjukgymnastik, grundläggande kliniska kunskaper I, 15 Hp

STUDIEHANDLEDNING FÖR S0031H Sjukgymnastik, grundläggande kliniska kunskaper I, 15 Hp STUDIEHANDLEDNING FÖR S0031H Sjukgymnastik, grundläggande kliniska kunskaper I, 15 Hp Kursansvarig : Sjukgymnastprogrammet Daina Dagis Termin 4 daina.dagis@ltu.se Vt 2012 0920-49 38 80 Introduktion Denna

Läs mer

Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten

Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskapliga fakulteten REGLER Dnr A 2 2460/10 Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten Beslutsfattare Naturvetens kapliga fakultetsnämnden

Läs mer