Projektplan Processutveckling steg 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan Processutveckling steg 1"

Transkript

1 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: Projektplan Processutveckling steg 1 INNEHÅLL 0 VERSIONSBERÄTTELSE IDENTIFIKATION Huvudmän Budgetramar Tidsramar Godkännande MÅLBESKRIVNING Bakgrund och förutsättningar Syfte och Mål Samverkansparter Mekanföretagen och information brokers Besöksnäringen Mat- och dryckföretag Ljusdals centrum Övriga företag Övergripande arbetssätt Avgränsningar Rapportering ORGANISATION Projektorganisation Funktioner, ansvar och beslut Informationshantering TIDSPLAN BUDGET RISKANALYS VERSIONSBERÄTTELSE Version Ansvarig Datum Kommentar Arbetsex. Lars F 8:e augusti Arbetsexemplar för dialog runt projektet ändringar kommer att göras. 0.1 Lars F En första gällande efter att NärLjus styrelse beslutat om att godkänna planen. 0.2 Lars F Justering av budget mellan Mekan/IB. 0.3 Lars F Justering av budget för 2005, från besöksnäringen och övriga företag till mat och dryck gruppen. Projektplan Process - 0.3

2 1 IDENTIFIKATION Detta dokument beskriver förutsättningar, syfte, mål och tillvägagångssätt för projektet Processutveckling steg 1. Projektplanen skall utgöra underlag för olika aktiviteter i projektet. 1.1 Huvudmän Processutveckling steg 1 är ett projekt som drivs av den näringslivspolitiska stiftelsen Närljus ( ) i Ljusdal. Projektägare och Projektledare är Lars Forslöf, VD för Närljus. Finansiärer är Närljus, Länsstyrelsen Gävleborg, EU:s strukturfonder mål 1 och företagen i Ljusdals kommun. 1.2 Budgetramar Den totala projektbudgeten är SEK , varav: ksek 700 av Närljus. ksek av Länsstyrelsen Gävleborg ksek av EU ksek genom privat finansiering 1.3 Tidsramar Projektet omfattar tiden t.o.m Godkännande Innehållet i denna projektplan godkännes härmed: Lars Forslöf, VD Närljus och Projektledare Sven-Olle Mårtensson Ordförande i styrelsen för kommunen och NärLjus Lars Jansson Handläggare stöd från EU och Länsstyrelsen Gävleborg Projektplan Process Sid 2 av 10

3 2 MÅLBESKRIVNING 2.1 Bakgrund och förutsättningar NärLjus har drivit flera projekt med finansiering från Länsstyrelse och EU. Resultaten från projekten är varierande men det finns behov av att vidare utveckla arbetet i processer för att se mer bestående resultat. Ljusdals kommun har identifierat behov av förändringar av kommunens näringslivsarbete och NärLjus. Två utredningar har gjorts och arbete har skett i grupper för att ta fram ett lokalt tillväxtprogram. Ett resultat är byte av ledning hos NärLjus och att kommunen börjat arbeta med en mötesplats för företagare och representanter från det offentliga. NärLjus har under hösten 2005 genom en ny VD påbörjat en omfattande omorganisation och förändring av arbetssätt, till ett mer behovsbaserat och flexibelt utbud av tjänster. Dessutom har kommunens översiktsplan tagit form. En förutsättning för detta projekt är att ge möjlighet till ett starkare förändringsarbete och bygga upp utvecklingsprocesser bland företagen till att själva organisera sin utveckling. Dessutom att stärka arbetet med kommunens översiktplan gällande näringsliv och handel. 2.2 Syfte och Mål Projektet skall etablera utvecklingsprocesser inom näringslivet i Ljusdals kommun. NärLjus arbetssätt skall anpassas till att arbeta med grupper av företag och företagsföreningar. Nya grupper av företag som har utvecklingspotential skall identifieras och bearbetas mot att själva kunna ansvara för branschens utveckling. Kultur? Företagsgrupper Soloföretag Trä? Kundtjänstföretag Bygg? Mat/dryck Företag som hör ihop och som utvecklar gruppsamverkan. Projektet identifierar och initierar träffar, nätverk etc och bedömer potential. Starka grupper utvecklas mot förening Lj. turism Företagsföreningar Infobrokers Sv. Handel Mekan Företagarna Företag som bildar förening, tydlig potential med samverkan gemensam drivkraft. Projektet stöttar mer strategiskt och kan fördela ansvar och resurser. Klusterperspektiv Syftet är att möjliggöra ett mer strategiskt än operativt stöd till grupper/föreningar av företag. Att de själva skall kunna prioritera och driva utvecklingsprocesser som att arbeta med kompetensutveckling, profilering/marknadsföring och kostnadsreducering. Målgruppen är grupper av företag som har en potential för utveckling. Grupper som visar sig ha ett eget engagemang prioriteras grupper som saknar detta släpps. Mål inom projektet är: identifierade företagsgrupper som träffas i nätverksform nya (eller uppväckta) företagsföreningar - stöd till 1-2 föreningar i klusterperspektiv - aktivt medverkat till ökad samverkan med gymnasieskolan för 1-2 grupper - att dessa grupper uttrycker att projektet varit lyckat och att de upplevt stort stöd. Projektplan Process Sid 3 av 10

4 2.3 Samverkansparter Nedan ges en översikt av de grupper/föreningar av företag som inryms inom projektet Mekanföretagen och information brokers De sk. mekanföretagen har NärLjus metodiskt arbetat med sedan mitten av 1990-talet. Inom ramarna för detta projekt kommer insatserna att riktas mot kundaktiviteter i samband med world cup, drivet av mekanföretagen i samverkan med information brokers. Detta för även samman två olika företagsgrupper i samverkan. Projektet skall även ta fram underlag för nätverksaktivitet liknande den volleybollturnering som gjordes under flera år (den sista 2002) Besöksnäringen Inom projektet skall en strategi för besöksnäringen tas fram, baserad på 3-4 destinationer i kommunen. Inom respektive destination skall sedan olika aktiviteter stöttas Mest samlad, aktiv och potentiell för tillväxt är Järvsö arena. Prioriteringar av satsningar sker genom Järvsö arena där Järvsö sparbank är initiativtagare och medfinansiär Gällande Skogens rike/mellanljusnan (Färila-Lassekrog-Hamra- Fågelsjö) så är destinationen i ett läge där flera aktörer under flera år arbetat med Skogens rike med stöd av NärLjus/Annika Eriksson. Bl.a. finns broschyrer och en hemsida. Färilas/Mellanljusnans roll måste här klarläggas och målet är att få ihop en arena som kan verka över hela området En tredje destination som det finns diskussioner runt är området Letsbo-Hennan- Ramsjö-Valsjön-Kajevall. Här skall projektet stimulera samverkan mellan de olika aktörerna och stötta ett profileringsarbete som kan sammanföra parterna. Det kan vara intressant att försöka kvantifiera respektive destinations utveckling, dvs sätta in respektive destination på en skala i utvecklingen. I Järvsö kan man konstatera att det finns ett mycket känt varumärke och det klart största antalet anställda (runt 100 årsheltider) och att det sker en hel del informell samverkan. Ändå är Järvsö i ett destinationsperspektiv jämfört med ex. Åre eller Gotland outvecklat. Skogens rike har börjat ett lovande samarbete och har tillgång till flera duktiga entreprenörer och väl paketerade besöksmål. Men omsättningen och sysselsättningen är förhållandevis låg (~15 årsheltider) och en målsättning måste tydliggöras. Den tredje destinationen är helt outvecklad men gemensam utveckling mot en destination är en förutsättning för att kunna utveckla området och de företag som finns där (sysselsättning ~10 årsheltider) Mat- och dryckföretag Inom Ljusdals kommun finns ett antal företag som arbetar inom mat- och dryck. Grovt räknat finns här tre kategorier företag: Producenter, Restauranger och Återförsäljare. Projektet skall stötta aktiviteter som utvecklar och sammanför dessa kategorier som i dag saknar bra samverkan. När en tydligare struktur finns skall denna grupp kopplas tydligare mot turismen Ljusdals centrum NärLjus har vid flera tillfällen stöttat handelsprojekt som inte tydligt gett bestående resultat. Inom detta projekt kommer fokus att läggas på centrumutveckling med fler aktörer aktivt involverade än handeln. Målet är att bilda en ekonomisk förening som kan ansvara för ett genomförande och fortsatt drift av utvecklingsprocesser. Projektplan Process Sid 4 av 10

5 2.3.5 Övriga företag Projektet kommer även att finansiera begränsade aktiviteter för att undersöka förutsättningar för nya branscher. Gruvnäringen är ett exempel där det finns förutsättningar i kommunen men där det inte finns många företag eller där kommunen/närljus inte aktivt arbetar. Det finns även en ej definierad samling av företag som arbetar med hälsa. Yoga, massage och rehabilitering är exempel på verksamheter. Inom projektet skall en förstudie genomföras för att definiera denna grupp företag för att se om de kan och vill dra nytta av samverkan. 2.4 Övergripande arbetssätt Projektet utgår ifrån företagens egen vilja och kapacitet till utveckling. NärLjus roll är att identifiera och sammanföra de olika aktörer inom möjliga grupper som vill och kan samverka. Satsningar på nya grupper föregås av en förstudie som förankras hos företagen. Förstudien ligger sedan till grund för fortsatta satsningar. Förstudien syftar förutom att ge NärLjus kunskap om gruppens förutsättningar - att ge olika aktörer chans att få framföra sina åsikter och visa vilka som är engagerade och positiva. En styrgrupp eller förening bildas sedan som tilldelas resurser genom projektet. Styrgruppen- /Styrelsen prioriterar resurserna och ansvarar även för eventuell rekrytering av personal etc. Arbetet i de olika grupperna/föreningarna kommer att variera, i några föreningar är arbetet mer moget och pådrivet än inom andra grupper. Insatser kommer att variera från direkta stöd till utvecklande och profilerande aktiviteter till förstudier och träffar mellan företag. Företagen skall få hjälp att bygga upp aktiviteter som leder till att de kan finansiera sin gemensamma utveckling. Ett gott exempel är Mittamässan som drivs av mekanföretagen och ger ett ekonomiskt överskott som kan satsas på andra gemensamma aktiviteter. Projekttiden för processutveckling steg 1 är fram till och med Under denna period skall grupperna och komma igång med olika aktiviteter. Från och med 2008 behövs fortsatt stöd till olika aktiviteter genom övergripande projekt eller projekt för respektive grupp/förening. 2.5 Avgränsningar Processutveckling skall inte arbeta med grupper där det är svårt att hitta ett engagemang, där det är svårt att få deltagare på möten, där inställningen är negativ eller där möjligheten till egna arbetsinsatser är begränsade. 2.6 Rapportering Projektet rapporterar enligt de regler som ställs av EU:s strukturfonder, dvs en lägesbeskrivning 4 ggr/år tillsammans med rekvisition av medel. Arbetet i de olika grupperna rapporterar på passande sätt till NärLjus som vidare kan rapportera till press. NärLjus tar även med mer information i NärLjuset ett nyhetsbrev som distribueras till alla företag i Närljus företagsregister samt till alla anställda i förvaltningshuset och till ett antal närstående kontakter regionalt/nationellt. Eventuellt skapar processerna egna hemsidor med information till respektive verksamhet. Projektplan Process Sid 5 av 10

6 3 ORGANISATION 3.1 Projektorganisation NärLjus Förstudier Enligt 2.4 görs i de fall behov finns en förstudie som ligger till grund för bildande av styrgrupper/styrelser. Ekonomiska medel Styrgrupper/ Styrelser Grupper /Föreningar Dessa får i sin tur planera och prioritera olika satsningar i de olika grupperna/föreningarna. Med NärLjus avses i första hand projektledaren (NärLjus VD) men även andra handläggare kommer att vara involverade i genomförandet. 3.2 Funktioner, ansvar och beslut Projektledaren ansvarar för projektets verksamhet och styrning av konsulter. Projektledaren tar in information från de olika processerna och rapporterar till NärLjus styrelse (dvs NärLjus styrelse är i praktiken styrgrupp till projektet). I projektplanen anges ej i detalj hur respektive process skall styras men någon form av planering upprättas separat för respektive process. Ett övergripande ansvar för samtliga engagerade är att tydliggöra NärLjus som projektägare och samla in konstruktiva kommentarer runt NärLjus arbetssätt. Tidigare har vissa företag upplevt att NärLjus drivit projekt utan förankring hos företagen och att vissa grupper stått utanför möjligheter att få stöd detta projekt har som mål att vara bättre i denna aspekt. Projektledaren beslutar för avtal och kostnader upp till två basbelopp, belopp därutöver hanteras enligt Närljus policy. Konsulter eller projektanställda kan tilldelas beslutsrätt på mindre belopp i överenskommelse med projektledaren. För ekonomisk administration, budget, planering, rapportering och rekvisition av medel ansvarar Närljus ekonom. Engagerade bör genom studiebesök och lämpliga seminarier och kurser tillägna sig grundläggande processkunskap. Viktigt att anpassa detta efter gruppens förutsättningar och att ej vara för teoretisk bättre att besöka och uppleva lyckade exempel. 3.3 Informationshantering Av NärLjus framtagna dokument arkiveras enligt Närljus policy, konsulter använder MSoffice och i de fall som behövs skall de använda brevmallar som NärLjus gör tillgängliga. All information som rör exempelvis företags verksamheter, personlig information etc. skall behandlas enligt tysthetslöfte (alla konsulter skall underteckna ett sådant). Var och en ansvarar för att hantera information på ett sådant sätt att den inte sprids utan kontroll. Ett larm- och låssystem är installerat i NärLjus lokaler och NärLjus kommunikation med internet via web- och e-post har en planerad säkerhet med back-up etc. Projektplan Process Sid 6 av 10

7 4 TIDSPLAN Genomförandet av projektet delas grovt upp i aktiviteter per målgrupp enligt 2.3, observera att gruppernas arbete kommer att ske enligt resp. grupps planering mer i detalj. Aktiviteter Kommentar Mekanföretagen och information brokers Etablerade grupper där - Gemensam kundaktivitet Oktober Oktober mekanföretagen är Besöksnäringen - Turismkonsulter - Förslag till strategi - Vidare utveckling - Förankring Kommun-Näringsliv Järvsö Arena - Deltagande i Järvsö arena - Processtöd till Älvdansen - Destination Järvsö - Övrigt: Arkitektur etc Skogens rike/mellanljusnan - Förstudie - Engagemang runt Färila arena - Förutsättningar för samverkan - Plan för långsiktigt arbete Destination Nordost - Förstudie (kopplad till Skogens rike) - Stöd att utbyta erfarenheter mellan företag - Stöd till enklare profilering/paketering Mat- och dryckföretag - Förstudie - Gemensam monter vid O-ringen - Bilda styrgrupp - Rekrytera resursperson - Utveckla former och engagemang för förening - Profil framtagning - Profilbyggande/Marknadsföring - Egna arrangemang/aktiviteter Ljusdals centrum - Förstudie och Tema Mötesplats Ljusdal - Bilda styrgrupp, former och engagemang - Rekrytera resursperson - Planera aktiviteter - Arbeta med attityder - Marknadsföring - Egna arrangemang/aktiviteter Övriga företag - Förstudie Malmfyndigheter/Information - Förstudie Hälsoföretag - Uppföljning/Övrigt Hela året Hela året Avbruten Avbruten Sommar Sommar Sommar Vinter * Hela året - Vinter Sommar - - långt i utvecklingen *=Stöd/rådgivning skall ske även under 2007 ej klart hur. Arbetet med strategin är långsiktigt. Älvdansen är en lovande satsning som inom några år bör ge överskott Det finns stort behov av ett profil/arkitektur-arbete i Järvsö Ta reda på mer om målsättningar och hitta en arena för Färila. Hitta vägar att komma vidare. Stöd av konsulter. Intresse finns men företagen måste lära mer om varandra och vara aktiva i en gemensam profilering Här har under våren - 06 genomförts en förstudie och en gemensam aktivitet för producenter i form av monter vid o-ringen. En styrgrupp med representanter från de tre kategorierna är bildad. Detta ingår i ett större projekt (fram till 2009) med finansiering från kommun och företag. Planering har skett under våren och en strygrupp är bildad Här driver inte projektet några processer utan kartlägger förutsättningar. Projektplan Process Sid 7 av 10

8 5 BUDGET Nedan ges en översikt av ramarna av den slutliga finansieringsplanen, observera att budget per grupp är vägledande men ej exakt. Det kan komma justeringar mellan grupperna och även styrning av NärLjus till vissa gemensamma aktiviteter (ex. centralen 2007). Slutlig budget i tkr År2006 År2007 Totalt NärLjus Länsstyrelsen EU Mål Summa offentlig kontant: Sparbanken Järvsö Föreningsavgifter etc Samfinansiering av aktiviteter Summa privat kontant: Summa kontanta medel Företagens tid Summa totalt: Och tillhörande budget enligt ansökan är: Budget utgifter År2006 År2007 Totalt Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Företagens tid Summa: Mer intressant är uppdelningen per företagsgrupp - exklusive företagens tid och där de kostnader som NärLjus måste ta internt. Budgeten är grovt fördelad enligt följande: Aktiviteter i tkr År2006 År2007 Totalt NärLjus administration Ansökan, planering, förstudier, informationsmateriel, samordning, strategier, deltagande på möten, rapportering till EU etc. Mekanföretagen Information brokers Besöksnäringen, strategiarbete inkl. konsulter Järvsö Arena Skogens rike/mellanljusnan Destination Nordost Mat- och dryckföretag Ljusdals centrum Övriga företag Summa Projektplan Process Sid 8 av 10

9 Projektplan Process Sid 9 av 10

10 6 RISKANALYS Det finns i projektet ett antal parametrar som påverkar utfallet i respektive process, nedan anges några mer generella risker. En fördel i att flera processer ligger i samma projekt är att resurser går att styra om från icke fungerande processer till fungerande. 1) Svårigheter att uppnå engagemang hos företag i vissa grupper Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Färre grupper än förväntat inkluderas i projektet Medel Flytt av medel till processer med större engagemang 2) Svårigheter att koordinera flera processer inom projektet Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Otydlig projektstyrning, missförstånd Hög Tydliga riktlinjer och budget för resp. styrgrupp/styrelse 3) Projektet drabbas av oförutsedda kostnader och budget spricker Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Ekonomin drabbas i hela projektet och projektet får administrativa problem Medel Skapa tydlighet och förankring hos kommunen, länsstyrelsen och företagen för att kunna ta eventuella extra kostnader. Projektplan Process Sid 10 av 10

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 FÖRSLAG nr 2 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-29 0.6 Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 INNEHÅLL Versionshistorik... 1 Godkännande... 1 1 Sammanfattning...

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-05-19 Verksamhetplan Närljus 0.5

Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-05-19 Verksamhetplan Närljus 0.5 Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-05-19 Verksamhetplan Närljus 0.5 Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 INNEHÅLL 1 Versionshistorik... 1 2 Identifikation... 2 2.1 NärLjus

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Projektplan projektnamn: Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Författare: Susanne Svensson, YH bygger vidare på Johanna Sundberg, GoV och Peter Juteroth, KoF projektförslag Föreningsutvecklarutbildning.

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd Leaderguiden 2016-04-26 Till skillnad från programperioden 2007-2013 kommer inte ideella resurser att ingå som en privat medfinansiering i projektens budget. Under programperioden 2014-2020 kommer det

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-15 Verksamhetplan Närljus 0.7 Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 INNEHÅLL 1 Versionshistorik... 2 2 Identifikation... 2 2.1 NärLjus

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 1 av 9 VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Styr-och arbetsgruppmöte Orbaden. Minnesanteckningar/dokumentation

Styr-och arbetsgruppmöte Orbaden. Minnesanteckningar/dokumentation PROJEKT FJÄLLVÄGEN 2014-08-21 Styr-och arbetsgruppmöte Orbaden Projekt Fjällvägen Minnesanteckningar/dokumentation S T Y R - O C H A R B E T S G R U P P M Ö T E O R B A D E N 2 1 A U G U S T I 2 0 1 4

Läs mer

Framställande till Stadsdelsnämnden Rinkeby- Kista angående:

Framställande till Stadsdelsnämnden Rinkeby- Kista angående: Framställande till Stadsdelsnämnden Rinkeby- Kista angående: Etablering av Fryshusets trygghetsskapande verksamhet i Husby och samarbete med Stadsdelsnämnden i Husby Syfte Minska destruktivt utanförskap

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Digitala trygghetslarm i Sundbybergs stad

Digitala trygghetslarm i Sundbybergs stad Sida 1 av 8 213-9-5 Digitala trygghetslarm i s stad Projektidé Namn Digitala trygghetslarm i s stad Område digitala trygghetslarm Projektidé skapad av Ida Bäckström Ansvarig kommun Beskrivning Trygghetslarm

Läs mer

Ett levande näringsliv

Ett levande näringsliv Ett levande näringsliv 2016 - Möjligheternas år. Enligt Kairos Future kommer nationer, företag och individer ägna 2016 åt självrannsakan, omprövning, nya lösningar och jakten på frälsning. Dessa utmaningar

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Slutrapport - Det Goda Livet 070101-071231

Slutrapport - Det Goda Livet 070101-071231 Åkerstag. 2D Tel: 0651-188 00 2007-12-19 82730 LJUSDAL Fax: 0651-141 70 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Lars Forslöf lars.forslof@ljusdal.se Det goda livet - Slutrapport Slutrapport - Det Goda Livet

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Samordnade innovativa hållbara åtgärder mot övergödningen av Östersjön. Ansökan skrivarmedel Life

Samordnade innovativa hållbara åtgärder mot övergödningen av Östersjön. Ansökan skrivarmedel Life Samordnade innovativa hållbara åtgärder mot övergödningen av Östersjön Ansökan skrivarmedel Life 1 IVL ansöker tillsammans med ÖstersjöInitiativet om skrivarmedel för projektet Samordnade innovativa hållbara

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer