ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 09:00 22:15 ande Enligt uppropslista Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare Utses att justera Anders Svensson Kjell-Erik Ståhl Justeringens tid och plats Kanslienheten Sekreterare... Paragrafer Marie Färm Ordförande Anna-Kerstin Larsson Justerare Anders Svensson Kjell-Erik Ståhl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift... Marie Färm Utdragsbestyrkande

2 Uppropslista Kommunfullmäktige Sammanträde Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Andersson Jens SD Axelsson Fredrik M Bagan Thord S Berger Dan S Björck Gunilla S Book Birgitta S Borglund Christina KD Bruce Emma S Fr o m kl Carlsson Jan S Ceimertz Ludvig M Danielsson Kamilla FP Ola Forslin Dayib Qalinle C Peter Rosengren Dellios Vukic Ellena FP Emilsson Malin S Eriksson Marianne S Fasth Jonas FP Fritzon Heléne S Fälth Simonsson Annelie SD Hannevind Sven-Åke SD Hasanaj Qazim S Haskå Stefan M Heise Kalle MP Henriz Carl-Henrik MP Hermansson Sten FP Holst Lena C Honoré Katarina S Håkansson Jonny SD Javurek Radovan FP Johansson Peter M Johnsson Jörgen FP Jörgensen Elisabeth MP Kron Bo S Kronbäck Johan S Larsson Anna-Kerstin FP Lekandersson Andreas SD Lööv Birgitta V

3 Mohlin Bengt M Montan Göran M Caroline Hedenström Månsson Pierre FP Nareman Mahmood S Nilsson Anders SD Nilsson Carl-Henrik SD Nilsson Ida MP Nilsson Maria S Nilsson Niclas SD Nilsson Sven C Nordeman t o m kl Björn SD Niklas Lauden fr o m kl Norén Jessi S Martin Lovén Olander Sylvia M Olsson Jan ÅÅ Kjell-Erik Ståhl Olsson Lena M Persson Ulf C Reimers Sven-Ove SD Rickardsson Gösta FP Sandelin Roland S Silverbern Bo M Skyman Agnes M Stanojevic Ruzica V Stone Anders SD Sturesson Therese S Lena Fantenberg Svensson Anders S Svensson t o m kl Yvonne SD Inga Rosén fr o m kl Söder Björn SD Tell Anders S Thorsson Lisbeth FP Tollgren Ulrika S Ann-Catrin Arvidsson Wandefors-Hörström Agneta S Weber Katharina C Karl Gemfeldt fr o m kl Wemby Eva M Wigenstorp Anna SD Anita Reimers Winberg Fredrik S

4 KALLELSE med föredragningslista 1(2) Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige Sekreterare: Marie Färm Tfn: E-post: Tid och plats tisdagen den 20 oktober 2015 kl. 09:00 Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad Ärenden Nr 1 Anmälan om ersättare 2 Val av justerare 3 Upprop 4 Delgivningar 2015/128 A B C Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut Omsorgsnämnden. Rapporter enligt 16 kap 6 h SoL 2015 om ej verkställda beslut Arbete- och välfärdsnämnden. Kristianstads Tingsrätt protokoll entledigande av nämndeman - Titti Tingström (S). D Kommunrevisionens granskning av delårsrapporten Utsändes senare 5 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015/797 6 Ändring av bolagsordning för C4 Parkerings AB 2015/792 7 Kristianstads idrottshall Hyresavtal och Rapport Statusinventering bygg, el och VVS finns att få av kansliet 2015/516

5 KALLELSE med föredragningslista 2(2) Ärenden 8 Revidering av Kristianstads kommuns skolplan "En offensiv skola" 9 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag 10 Avsägelse av uppdrag som ersättare i C4 Energi - Veronica Löfquist (S) 11 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Gunilla Färm (S) 2015/ / / / Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Parkerings AB 2015/ Eventuella övriga valärenden 14 Delårsrapport januari - augusti 2015/Särtryck/ 2015/ Budget 2016 och flerårsplan /Särtryck/ 2015/ Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag Förslag till budget 2016 med flerårsplan samt övriga handlingar finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m Kristianstad Anna-Kerstin Larsson Kommunfullmäktiges ordförande

6 Tillkommande ärenden Eventuella övriga valärenden Val av ordförande och vice ordförande i C4 Parkerings AB Fyllnadsval av ersättare i C4 Energi efter Veronica Löfquist (S) Motioner och medborgarförslag Motion från Fredrik Axelsson (M) och Ludvig Ceimertz (M) Central rättning av de nationella proven. Motion från Jan Olsson (ÅÅ) C4 Tekniks uppgifter kräver annan ledningsstruktur nu. Motion från Ruzica Stanojevic (V) Inför Vita jobb. Medborgarförslag Anlägg en bana för padeltennis i kommunen. Medborgarförslag Renovering av bro i Vä. Medborgarförslag Ge namn på rondellerna i Åhus och skylta namnen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 192 Delgivningar Änr KS 2015/128 Till handlingarna. Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut Omsorgsnämnden. Rapporter enligt 16 kap 6 h SoL 2015 om ej verkställda beslut Arbete- och välfärdsnämnden. Kristianstads Tingsrätt protokoll entledigande av nämndeman - Titti Tingström (S). Kommunrevisionens granskning av delårsrapporten Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 193 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest Änr KS 2015/797 Kristianstads kommun erlägger till Kommuninvest under år 2015 en särskild insatsbetalning för att uppnå högsta stadgemässiga nivå, motsvarande 900 kr per invånare. Den särskilda medlemsinsatsen på 35,7 mkr finansieras inom den låneram som fastställts för år Sammanfattning På grund av ökat kapitalbehov har Kommuninvest ställt en förfrågan till medlemskommunerna om att erlägga en särskild medlemsinsats. Kommunledningskontoret föreslår att Kristianstads kommun betalar in en särskild medlemsinsats upp till högsta insatsnivån under år Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kristianstads kommun erlägger till Kommuninvest under år 2015 en särskild insatsbetalning för att uppnå högsta stadgemässiga nivå, motsvarande 900 kr per invånare. Den särskilda medlemsinsatsen på 35,7 mkr finansieras inom den låneram som fastställts för år Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2015,

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 194 Ändring av bolagsordning för C4 Parkerings AB Änr KS 2015/792 Bolagsordning för C4 Parkerings AB fastställs enligt upprättat förslag. Sammanfattning Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ändrad bolagsordning för AB Kristianstadsbyggens (ABK) dotterbolag C4 Parkerings AB. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Bolagsordning för C4 Parkerings AB fastställs enligt upprättat förslag. sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Bolagsordning för C4 Parkerings AB inkl ursprunglig lydelse samt förslag till ny lydelse Bolagsordning för C4 Parkerings AB, enbart förslag till ny lydelse, E-post från ABK, Kommunfullmäktiges beslut Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 195 Kristianstads idrottshall Änr KS 2015/516 Ge Specialfastigheter i Kristianstad AB i uppdrag att genomföra renoveringsbehovet, bygga om källarytor samt skapa utrymningsväg till en hyresgrundande investering av högst kronor vilket utgör en preliminär hyreshöjning av kronor/år vid helårseffekt. Ge Specialfastigheter i Kristianstad AB i uppdrag att genomföra ej hyresgrundande inre underhåll till en kostnad av högst kronor. Att Specialfastigheter i Kristianstad AB räknar med verklig kostnad med påslag av 3,5 %. Att medel för hyreshöjning samt inre underhållskostnad beaktas av C4 Teknik vid budgetarbete år Sammanfattning Specialfastigheter i Kristianstad AB (Sikab) förvärvade hösten 2010 Kristianstads idrottshall av Kristianstads kommun. I mars 2011 beslutade Kommunfullmäktige om hyresavtal mellan Kristianstads kommun och Sikab. Hyresavtalet är upprättat på likartade grunder som gäller för Kristianstads Arena med tillägg av omfattande renoveringsbehov vilket framgår av bilaga 2 till avtalet. I avtalstexten under punkt 6.2 och 7.4 står att parternas utgångspunkt är att åtgärderna som anges i bilaga 2 ska åtgärdas så snart som möjligt efter en viss gemensam prioritetsordning. Kostnaderna för renoveringsåtgärderna har hyresvärden rätt att debitera hyresgästen genom hyran samt att hyresjusteringen sker baserad på Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) självkostnad med påslag av 10 % för hyresvärdens administration. Administrationskostnaden är inte definierad i hyresavtalet varför en mer korrekt hyresjustering borde baseras på verklig kostnad för renoveringsåtgärderna med ett mindre påslag, förslagsvis 3,5 %. Idrottshallen består av två byggnader. Byggnad A huvudbyggnaden från år 1964 och byggnad B bollhallen från år Behovet av åtgärder berör till största del huvudbyggnaden. C4 Teknik, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Sikab har tillsammans tagit fram en tidssatt och kostnadsberäknad åtgärdsplan så renoveringsbehovet kan budgeteras. Preliminär kostnadsberäkning från Sikab enligt bilaga exklusive moms: Investering kronor Sikabs administration kronor (10 % enligt hyresavtalet) Inre underhållskostnad som hyresgästen ansvarar för, är ej hyresgrundande kronor (inklusive 10 % för Sikabs administration) Hyreshöjning kronor per år Tidplanen för åtgärderna planeras i etapper med en byggstart i början av 2017 och avslutas till sommaren Hyreshöjning etappvis med början vintern Helårseffekt från och med sommaren Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Ge Specialfastigheter i Kristianstad AB i uppdrag att genomföra renoveringsbehovet, bygga om källarytor samt skapa utrymningsväg till en hyresgrundande investering av högst kronor vilket utgör en preliminär hyreshöjning av kronor/år vid helårseffekt. Ge Specialfastigheter i Kristianstad AB i uppdrag att genomföra ej hyresgrundande inre underhåll till en kostnad av högst kronor. Att Specialfastigheter i Kristianstad AB räknar med verklig kostnad med påslag av 3,5 %.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Att medel för hyreshöjning samt inre underhållskostnad beaktas av C4 Teknik vid budgetarbete år sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Bilaga: Sikab; Åtgärdsplan och kostnadsbedömning för Idrottshallen, Kristianstad Hyresavtal mellan Specialfastigheter i Kristianstad AB och Kristianstads kommun med tillhörande bilagor 1-6.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 196 Revidering av Kristianstads kommuns skolplan "En offensiv skola" Änr KS 2015/874 Fastställa reviderad kommunal skolplan för Kristianstads kommun till och med 2018 enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Anders Tell (S), Fredrik Axelsson (M), Christina Borglund (KD), Ludvig Ceimertz (M), Ida Nilsson (MP), Fredrik Winberg (S) och Birgitta Lööv (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till sitt eget ändringsyrkande. Se. Bil. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Kommunstyrelsens respektive Niclas Nilsson (SD) ändringsyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Niclas Nilsson (SD) förslag Voteringsresultat Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Omröstning företages öppet och utfaller med 56 ja-röster och 14 nejröster, 1 person frånvarande. Sammanfattning Under första halvåret 2011 utarbetade representanter för partierna i Barnoch utbildningsnämndens presidium och representanter för övriga majoritetspartier i nämnden ett förslag på gemensam kommunal skolplan för åren Skolplanen, benämnd En offensiv skola, beslutades i nämnden och fastställdes sedan av Kommunfullmäktige Förändringar har sedan dess skett i nationella styrdokument, vilket föranleder behov av revidering av den kommunala skolplanens innehåll i form av textuella förändringar som tillägg, förtydliganden och strykningar. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta enligt föreliggande revideringsförslag samt föreslå Kommunfullmäktige att fastställa reviderad skolplan för Kristianstads kommun. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Fastställa reviderad kommunal skolplan för Kristianstads kommun till och med 2018 enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun Barnkonsekvensanalys.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 197 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag Änr KS 2015/75 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. Sammanfattning Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober. Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Arbete och välfärdsnämnden överlämnar förteckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag. Omsorgsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga medborgarförslag att redovisa. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förteckning över obesvarade motioner Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen Omsorgsnämndens beslut Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande Arbete- och välfärdsnämndens beslut Arbete- och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutat medborgarförslag för Arbete och välfärdsnämnden. Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbildningsnämnden. Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 198 Avsägelse av uppdrag som ersättare i C4 Energi - Veronica Löfquist (S) Änr KS 2015/824 Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen Överlämna ärendet till valberedningen för fyllnadsval av ny ersättare i C4 Energi efter Veronica Löfquist (S) Sammanfattning Veronica Löfquist (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i C4 Energi. sunderlag Avsägelse från Veronica Löfquist (S) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 199 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Gunilla Färm (S) Änr KS 2015/923 Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen hemställa om sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gunilla Färm (S). Sammanfattning Gunilla Färm (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. sunderlag Avsägelse Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 200 Förslag till val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Parkerings AB Änr KS 2015/900 Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Parkerings AB för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Anders Lundin FP Källans väg Kristianstad Börje Emilsson C Järnåldersvägen Kristianstad Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Jonny Håkansson SD Gulsångarvägen Kristianstad Två ersättare Emma Bruce S Åhuskärrvägen Yngsjö Ruzica Stanojevic V Albert Hennings väg Kristianstad Sju lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Gunnar Svensson MP Lillaforsvägen Degeberga Christian Pettersson SD Jeremias Väg Gärds Köpinge Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Parkerings AB för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Anders Lundin FP Källans väg Kristianstad Börje Emilsson C Järnåldersvägen Kristianstad Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Jonny Håkansson SD Gulsångarvägen Kristianstad Två ersättare Emma Bruce S Åhuskärrvägen Yngsjö Ruzica Stanojevic V Albert Hennings väg Kristianstad Sju lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Gunnar Svensson MP Lillaforsvägen Degeberga Christian Pettersson SD Jeremias Väg Gärds Köpinge sunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 201 Förslag till val av ordförande och vice ordförande i C4 Parkerings AB Änr KS 2015/900 Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i C4 Parkerings AB för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Vice ordförande Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i C4 Parkerings AB för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Vice ordförande Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad sunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 202 Fyllnadsval av ersättare i C4 Energi efter Veronica Löfquist (S) Änr KS 2015/824 Välja Lena Fantenberg (S), Smedjegatan 5 lgh 1001, Kristianstad till ny ersättare i C4 Energi efter Veronica Löfquist (S), för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja Lena Fantenberg (S), Smedjegatan 5 lgh 1001, Kristianstad till ny ersättare i C4 Energi efter Veronica Löfquist (S), för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma sunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 203 Delårsrapport januari - augusti 2015 Änr KS 2015/895 Uppmana varje nämnd som prognostiserar negativa budgetavvikelser att fortsätta arbetet med att minimera befarade underskott. Godkänna föreliggande delårsrapport där bedömningen är att balanskravet kommer att uppnås, men där avståndet till målet om att uppnå god ekonomisk hushållning 2015 samtidigt ökar. Efter utvärdering av det kommunövergripande styrkortet kan konstateras att förbättringsområden finns. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Heléne Fritzon (S), Marianne Eriksson (S), Anders Tell (S), Fredrik Axelsson (M), Christina Borglund (KD), Caroline Hedenström (M), Niclas Nilsson (SD) och Radovan Javurek (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag. Sammanfattning Delårsresultatet för perioden januari till och med augusti 2015 uppgår till 13,2 mkr, vilket är 73,5 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Resultatprognosen för helåret beräknas till 5,0 mkr, vilket är -27,7 mkr lägre än budgeterat. Prognosen ska ses mot bakgrund av att kommunen får en återbetalning av så kallade AFA-medel med 30 mkr under Nämnder och styrelser har lämnat delårsrapporter i enlighet med lämnade direktiv. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Uppföljning har i kommunen skett mot styrkorten med de mål och indikatorer som Kommunfullmäktige och nämnderna fastställt. Orsaker till avvikelser från budget och fastställda mål/indikatorer, liksom vidtagna åtgärder som gjorts och planeras för att budgeten ska hållas, redovisas under respektive nämndsavsnitt. Då det i flera fall inte finns möjlighet att behandla boksluts- /prognosunderlaget i nämnden före rapportering till kommunledningskontoret, är direktivet att den inlämnade rapporten ska ha förankrats i förvaltningsledning och nämndpresidium. För nämnderna är den samlade prognosavvikelsen mot budget -47,3 mkr. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt de prognostiserade underskotten i samband med budgetberedningen under maj och juni och Omsorgsnämnden har också kallats till möte med Kommunstyrelsen arbetsutskott angående det befarade underskottet. I förslaget till budget för 2016 är dessa obalanser liksom volymökningar beaktade. Oavsett det så uppmanas varje nämnd som prognostiserar ett budgetunderskott att även fortsättningsvis arbeta för att minimera detta. I respektive nämnds beslut om delårsrapport begärs tilläggsanslag för volymökningar av Barn- och utbildningsnämnden på 8,5 mkr, Omsorgsnämnden på 20 mkr och Arbete- och välfärdsnämnden på 9,6 mkr. Om tilläggsanslag för alla tre nämnderna ges fullt ut så kommer det budgeterade kommunresultatet att sänkas med motsvarande belopp eftersom några ofördelade resurser inte finns tillgängliga. Det budgeterade kommunresultatet kommer då sannolikt att bli negativt. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Uppmana varje nämnd som prognostiserar negativa budgetavvikelser att fortsätta arbetet med att minimera befarade underskott. Godkänna föreliggande delårsrapport där bedömningen är att balanskravet kommer att uppnås, men där avståndet till målet om att uppnå god ekonomisk hushållning 2015 samtidigt ökar. Efter utvärdering av det kommunövergripande styrkortet kan konstateras att förbättringsområden finns.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Delårsrapport januari-augusti Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Prognosrapport Barn- och utbildningsnämnden.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) KF 204 Budget 2016 och flerårsplan Änr KS 2015/287 I fråga om årsbudget 2016 fastställa kommunens övergripande styrkort för verksamhetsområde Kommunfullmäktige fastställa driftbudgetram på tkr för verksamhetsområde Kommunstyrelsen inklusive kommunledningskontor och räddningstjänst fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr för verksamhetsområde Barn- och utbildningsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr för verksamhetsområde Omsorgsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr för verksamhetsområde Arbete och välfärdsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr för verksamhetsområde Tekniska nämnden, inklusive vatten- och avloppsverksamheten, fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr för verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr för verksamhetsområde Byggnadsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (29) för verksamhetsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr i övrigt fastställa driftbudgeten för 2016 besluta att utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2016 ska uppgå till kr 21,46 per skattekrona fastställa resultat-/balans-/finansieringsbudget för 2016 fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr kräver Kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. fastställa investeringsbudgeten på projekt för Föreligger behov av omfördelning av anslag mellan projekt överstigande 3 mkr inom respektive ändamålsgrupp, ska tekniska nämnden hos Kommunstyrelsen anhålla om tillstånd till omdisponering. Tekniska nämnden har ansvar för att den totala investeringsbudgeten ej överskrids. utöka kommunens låneram från och med 2016 med 250 mkr till totalt mkr samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 mkr för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras fastställa ram för fordonsleasing till 40 mkr bemyndiga Kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar och hyresförändringar uppmana nämnder att fastställa internbudget med nämndstyrkort före december månads utgång uppdra åt Kristianstad Kommunföretag AB att under 2016 göra en utdelning om 10 mkr till kommunen I fråga om flerårsplan

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (29) godkänna planen som översiktligt handlingsprogram Kommunfullmäktiges behandling Beträffande behandlingen av förslaget till årsbudget 2016 med plan för godkänner kommunfullmäktige följande tillvägagångssätt: Ärendet börjar med en allmän budgetdebatt där gruppledarna får inleda med var sitt inledningsanförande. Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande inleder med var sitt anförande i högst 15 minuter. Därefter bereds övriga gruppledare hålla sina anföranden i högst 10 min i ordningen Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Åhuspartiet. Därefter fortsätter den allmänpolitiska debatten för övriga fullmäktigeledamöter där anförandena får vara högst 5 min. Sedan den allmänna debatten avslutats övergår fullmäktige till att behandla budgetens olika delar enligt nedan och här bereds respektive nämndsordförande tillfälle att presentera nämndens/ förvaltningsområdets budgetförslag under högst 5 min. Vice ordförandena får 5 min till sina inlägg. Därefter får övriga talare högst 5 min vardera till sina inlägg och ingen begränsning av antalet inlägg. Repliker får vara högst 2 min och högst en replik under varje inlägg. Den som hållit det replikerande huvudanförandet kan välja att avge ett genmäle/svarsreplik i direkt anslutning till replik eller välja att ge ett samlat genmäl/svarsreplik på fler än en replik.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (29) Budgetförslaget kommer att behandlas i följande ordning: 0. Övergripande styrkort 1. Kommunfullmäktige (inkl kommunrevision, valnämnd & överförmyndaren) 2. Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontor och räddningstjänst) 3. Barn- och utbildningsnämnden 4. Omsorgsnämnden 5. Arbete- och välfärdsnämnden 6. Tekniska nämnden 7. Kultur- och fritidsnämnden 8. Byggnadsnämnden 9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Om ledamot eller partigrupp därvid har andra förslag än de som redovisas i budgetförslaget skall det vara åtföljt av medelsanvisning. Inom områden där oenighet råder mellan kommunstyrelsen och under överläggningen framställda yrkanden, kommer proposition att ställas på kommunstyrelsens förslag mot de framställda yrkandena. Sedan samtliga nämnder i tur och ordning behandlats kommer proposition att ställas på övriga strecksatser som redovisas i kommunstyrelsens förslag till beslut Byte mellan ordinarie ledamöter och ersättare får ske men endast mellan de olika avsnitten då nämnderna hanteras, dvs inte mitt under pågående debatt.

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (29) Allmänpolitisk debatt Yrkanden Heléne Fritzon (S), Pierre Månsson (FP), Sven Nilsson (C), Fredrik Winberg (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S), Sten Hermansson (FP), Marianne Eriksson (S), Ellena Dellios Vukic (FP) och Anders Tell (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Peter Johansson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar bifall till *treklöverns förslag. Ruzica Stanojevic (V) och Birgitta Lööv (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Nilsson (SD) och Björn Söder (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Kalle Heise (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag. *Treklövern är M, KD samt ÅÅ Härefter förklaras den allmänna budgetdebatten avslutad varefter företages genomgång av budgetförslag 2016

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (29) 0. Kommunfullmäktiges behandling av det övergripande styrkortet Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige fastställa kommunens övergripande styrkort. Fastställa kommunens övergripande styrkort. 1. Kommunfullmäktige inkl. kommunrevision, valnämnd och överförmyndaren Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige För verksamhetsområde kommunfullmäktige fastställa driftbudgetram på tkr Yrkande Treklövern yrkar på tkr i driftbudgetram. Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till majoritetens förslag. Kalle Heise (MP) yrkar på tkr i driftbudgetram Ruzica Stanojevic (V) yrkar på tkr i driftbudgetram Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. För verksamhetsområde kommunfullmäktige fastställa driftbudgetram på tkr

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (29) Reservationer Mot beslutet anmäler Kalle Heise (MP) och treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar. 2. Kommunstyrelsen inkl. kommunledningskontor och räddningstjänst Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige För verksamhetsområde Kommunstyrelsen inklusive kommunledningskontor och räddningstjänst fastställa driftbudgetram på tkr och Investeringsbudgetram på tkr Yrkanden Treklövern yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Jens Andersson (SD) yrkar bifall till majoritetens förslag. Kalle Heise (MP) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Ruzica Stanojevic (V) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. För verksamhetsområde Kommunstyrelsen inklusive kommunledningskontor och räddningstjänst fastställa driftbudgetram på tkr och Investeringsbudgetram på tkr

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (29) Reservationer Mot beslutet anmäler Kalle Heise (MP) och treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar. 3. Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige För verksamhetsområde barn- och utbildningsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr Yrkanden Treklövern yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Fredrik Axelsson (M) yrkar bifall till treklöverns förslag. Anders Tell (S), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) yrkar bifall till majoritetens förslag. Kalle Heise (MP) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Ida Nilsson (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag. Ruzica Stanojevic (V) yrkar på tkr i driftbudgetram för bättre personaltäthet /minskade barngrupper och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsen förslag. För verksamhetsområde barn- och utbildningsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (29) Reservationer Mot beslutet anmäler Kalle Heise (MP) och treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar. Säryrkanden Niclas Nilsson (SD) yrkar att modersmålsträningen i förskolan slopas. Det innebär att cirka 1 miljon kronor frigörs som kan användas till exempel till högre lärarlöner Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet Reservationer Mot beslutet anmäler Niclas Nilsson (SD) reservation på partigruppens vägnar. Säryrkanden Niclas Nilsson (SD) yrkar att man omfördelar två miljoner kronor från budgeten för modersmålsundervisning till högre lärarlöner. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (29) Reservationer Mot beslutet anmäler Niclas Nilsson (SD) reservation på partigruppens vägnar. Säryrkande Ruzica Stanojevic (V) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden utreder möjligheten att införa 30-timmars vecka i förskolan och skolbarnomsorgen för alla. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet Reservationer Mot beslutet anmäler Ruzica Stanojevic (V) reservation på partigruppens vägnar. 4. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige För verksamhetsområde omsorgsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr Yrkanden Marianne Eriksson (S) och Lisbeth Thorsson (FP) yrkar bifall till majoritetens förslag. Treklövern yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Caroline Hedenström (M) yrkar bifall till treklöverns förslag.

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (29) Niclas Nilsson (SD) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag. Elisabeth Jörgensen (MP) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Ruzica Stanojevic (V) yrkar på tkr i driftbudgetram för god personaltäthet och minskning av timvikariat och månadsanställningar till förmån för tillsvidareanställningar på heltid och deltid som en möjlighet. Samt ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. För verksamhetsområde omsorgsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr Reservationer Mot beslutet anmäler Kalle Heise (MP) och treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar. Säryrkanden Niclas Nilsson (SD) yrkar på att omsorgsnämnden befrias från kravet på att köpa så kallade miljöbilar till sina verksamheter vilket enligt förvaltningens egna beräkningar kommer att spara 2 mkr årligen, vilka omfördelas till att bygga ut äldreomsorgen med fler platser. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (29) Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet Reservationer Mot beslutet anmäler Niclas Nilsson (SD) reservation på partigruppens vägnar. 5. Arbete- och välfärdsnämnden Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige För verksamhetsområde arbete och välfärdsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram tkr Yrkanden Radovan Javurek (FP) yrkar bifall till majoritetens förslag. Treklövern yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Niclas Nilsson (SD) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Karl-Henrik Nilsson (SD) ställer sig bakom sverigedemokraternas förslag. Elisabeth Jörgensen (MP) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Birgitta Lööv (V) yrkar att driftbudgeten för Arbete och välfärdsnämnden utökas med 65 mkr ( tkr) varav 10 mkr reserveras för personalförstärkningar inom bland annat barn- och ungdomsenheten, så att arbetet med barn- och ungdomsutredningar sker i enlighet med lagstiftningen. Personalförstärkningen bör ske även på SFI, för att kunna erbjuda det växande antalet elever en god svenskundervisning.

40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (29) 5 mkr bör avsättas för att projektet Bostad först ska kunna komma igång. 5 mkr avsätts för i förebyggande sociala insatser i form av bland annat fler fältassistenter. 5 mkr avsätts för insatser riktade mot ungdomsarbetslöshet. Som en del av detta vill vänsterpartiet att alla ungdomar mellan 15 och 19 år ska erbjudas tre veckors feriearbete om sommaren. 10 mkr avsätts för yrkesutbildningar för nyanlända. Samt ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. För verksamhetsområde arbete och välfärdsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram tkr Reservationer Mot beslutet anmäler Niclas Nilsson (SD), Kalle Heise (MP) och treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar. Säryrkanden Niclas Nilsson (SD) yrkar att man omfördelar en miljon kronor från budgeten för svenska för invandrare (SFI) till att anställa ytterligare en skuldsanerare i arbete och välfärdsförvaltningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet

41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (29) Reservationer Mot beslutet anmäler Niclas Nilsson (SD) reservation på partigruppens vägnar. 6. Tekniska nämnden Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige För verksamhetsområde Tekniska nämnden, inklusive vatten.- och avloppsverksamheten, fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr Yrkanden Treklövern yrkar på tkr i driftbudgetram, investeringsbudgetram. Ewa Wemby (M) yrkar bifall till treklöverns förslag. Sven Nilsson (C), Agneta Wandefors-Hörström (S) och Sven-Ove Reimers (SD) yrkar bifall till majoritetens förslag. Kalle Heise (MP) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Ruzica Stanojevic (V) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. För verksamhetsområde Tekniska nämnden, inklusive vatten.- och avloppsverksamheten, fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (29) Reservationer Mot beslutet anmäler Kalle Heise (MP) och treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar. 7. Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige För verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr. Yrkanden Treklövern yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Stefan Haskå (M) yrkar bifall till treklöverns förslag. Jonas Fasth (FP), Andreas Lekandersson (SD) och Jörgen Johnsson (FP) yrkar bifall till majoritetens förslag. Kalle Heise (MP) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Ruzica Stanojevic (V) yrkar att driftbudgeten utökas med 8 mkr varav 3 mkr avsätts för att utöka öppettiderna på fritidsgårdarna 1,5 mkr avsätts för införandet av syskonrabatt. Samt ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. För verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr.

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (29) Reservationer Mot beslutet anmäler Kalle Heise (MP) och treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar. Säryrkande Ruzica Stanojevic (V) yrkar på att Kultur och fritid avgiftsbefriar barnaktiviteter och besök till kommunens kultur och fritidsinstitutioner för familjer i behov av försörjningsstöd. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet Reservationer Mot beslutet anmäler Ruzica Stanojevic (V) reservation på partigruppens vägnar. 8. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige För verksamhetsområde Byggnadsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr Yrkanden Christina Borglund yrkar på treklöverns vägnar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Jens Andersson (SD) yrkar bifall till majoritetens förslag.

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (29) Kalle Heise (MP) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Ruzica Stanojevic (V) yrkar på tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. För verksamhetsområde Byggnadsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr och investeringsbudgetram på tkr Reservationer Mot beslutet anmäler Kalle Heise (MP) och treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar. Säryrkande Ruzica Stanojevic (V) yrkar på att Byggnadsnämnden tar fram ett regelverk som förenklar byggande av enklare bostäder i kommunen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (29) 9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige För verksamhetsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr Yrkanden Agnes Skyman (M) yrkar på treklöverns vägnar på tkr i driftbudgetram. Ulf Persson (C) och Jens Andersson (SD) yrkar bifall till majoritetens förslag. Kalle Heise (MP) yrkar på tkr i driftbudgetram. Ruzica Stanojevic (V) yrkar på tkr i driftbudgetram. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. För verksamhetsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa driftbudgetram på tkr Reservation Mot beslutet anmäler Kalle Heise (MP) och treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar.

46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (29) Kommunfullmäktiges behandling av Kommunstyrelsens övriga förslag samt övriga yrkanden Kommunstyrelsens förslag i övrigt fastställa driftbudgeten för 2016 I övrigt fastställa driftbudgeten för 2016 Kommunstyrelsens förslag besluta att utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2016 till kr 21,46 per skattekrona Yrkande Niclas Nilsson (SD) och Ewa Wemby yrkar på treklövern vägnar bifall till majoritetens förslag. Kalle Heise (MP) yrkar på att fastställa en utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2016 till kr 21,96 per skattekrona per skattekrona. Ruzica Stanojevic (V) yrkar på att fastställa en utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2016 till kr 22,46 per skattekrona Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. a att utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2016 till kr 21,46 per skattekrona Reservation

47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (29) Mot beslutet anmäler Kalle Heise (MP) och Ruzica Stanojevic (V) reservation på respektive partigrupps vägnar. Kommunstyrelsens förslag fastställa resultat-/balans-/finansieringsbudget för 2016 Yrkanden Treklövern yrkar på en minskning av medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar och hyresförändringar med 23 miljoner kronor och bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att göra fördelning till nämnderna. Treklövern yrkar på att följande två fastigheter tillförs försäljningslistan, Tyggården 2 och Tobakslyckan 19. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på samtliga yrkanden varvid kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och avslår treklöverns yrkanden. Fastställa resultat-/balans-/finansieringsbudget för 2016 Reservation Mot beslutet anmäler treklövern reservation på respektive partigrupps vägnar. Kommunstyrelsens förslag investeringar överstigande 5 mkr kräver fortsättningsvis kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. Fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr kräver fortsättningsvis kommunstyrelsens igångsättningstillstånd.

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (29) Kommunstyrelsens förslag fastställa investeringsbudgeten på projekt för Föreligger behov av omfördelning av anslag mellan projekt överstigande 3 mkr inom respektive ändamålsgrupp, ska tekniska nämnden hos kommunstyrelsen anhålla om tillstånd till omdisponering. Tekniska nämnden har ansvar för att den totala investeringsbudgeten ej överskrids. Fastställa investeringsbudgeten på projekt för Föreligger behov av omfördelning av anslag mellan projekt överstigande 3 mkr inom respektive ändamålsgrupp, ska tekniska nämnden hos kommunstyrelsen anhålla om tillstånd till omdisponering. Tekniska nämnden har ansvar för att den totala investeringsbudgeten ej överskrids. Kommunstyrelsens förslag utöka kommunens låneram från och med 2016 med 250 mkr till totalt mkr samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 mkr för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. Utöka kommunens låneram från och med 2016 med 250 mkr till totalt mkr samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 mkr för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras.

49 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (29) Kommunstyrelsens förslag fastställa ram för fordonsleasing till 40 mkr Fastställa ram för fordonsleasing till 40 mkr Kommunstyrelsens förslag bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar och hyresförändringar Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar och hyresförändringar Kommunstyrelsens förslag uppmana nämnder att fastställa internbudget med nämndstyrkort före december månads utgång Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar och hyresförändringar Kommunstyrelsens förslag uppdra åt Kristianstad Kommunföretag AB att under 2016 göra en utdelning om 10 mkr till kommunen

50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (29) Yrkanden Peter Johansson (M) yrkar på att Kristianstads Kommunföretag AB under 2016 gör en utdelning om 20 mkr till kommunen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Uppdra åt Kristianstad Kommunföretag AB att under 2016 göra en utdelning om 10 mkr till kommunen Reservation Mot beslutet anmäler treklövern reservation på partigruppens vägnar. I fråga om flerårsplan Kommunstyrelsens förslag godkänna planen som översiktligt handlingsprogram Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram Kommunfullmäktiges behandling av övriga yrkanden Yrkande Ruzica Stanojevic yrkar att en plan för arbetstidsförkortning med trettiotimmars arbetsvecka som heltidsnorm för följande yrkeskategorier tas fram; undersköterskor, kökspersonal, lokalvårdare och socialsekreterare. Propositionsordning

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-10:15. Beslutande Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Anders Svensson (S) Ulf Persson (C) Jens Andersson (SD) Dan Berger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 13:00-14:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 15.54. ande Fredrik Axelsson, ordförande Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Tjänstgörande ersättare Maria Malmer Stenergard (M) Ida Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.00 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Qalinle Dayib (C) Elisabeth Jörgensen (MP) Tommy Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad, kl 09:00 20.25 ande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, Kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 15:10 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-12.00, rum 101 SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 1 (1) ande Göran Sevebrant, ordförande Göran Wagermark Lisbeth Göranson, från 63 Rose-Marie Olin Gunnar Svensson

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-03-06 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:55 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, lokal 114, 14:00-16:00 ande Ersättare Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:35 Beslutande Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice ordf Alexander Harrison (KD) Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 ande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Barbro Barnestam (ÅÅ) Berit Sandréus

Läs mer

Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:30

Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2017-05-16 Kommunfullmäktige Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:30 Beslutande Enligt uppropslista Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 1 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.25 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:45. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Skånehuset, J A Hedlunds väg i Kristianstad 09.00-20.45 ande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Gunnel Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:15 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Restuarang Kvarnen, konferenslokal Vete, Spannmålsgatan 9, Kristianstad. klockan 18.00-19.50. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Jessi

Läs mer

Lena Bobäck-Figueroa och Janita Bergkvist. Den 12 juni Den 26 juni 2012 protokollet i övrigt ANSLAG/BEVIS

Lena Bobäck-Figueroa och Janita Bergkvist. Den 12 juni Den 26 juni 2012 protokollet i övrigt ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2012-06-12 1 (73) Plats och tid Sessionssalen, Skånehuset, Kristianstad klockan 09.00 21.30 ande Enligt uppropslista Övriga närvarande Magnus Haara, kanslichef Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:40 Beslutande Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S) Anna

Läs mer

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-06-13 1 (13) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-06-13, kl 09.30-11.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-15:45 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordförande Qazim Hasanaj (S) Anna Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, sal 114 14:00-16:20 Beslutande Anders Tell, ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Lena Fantenberg (S) Emma Bruce (S) Jens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-17:00 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 16:00 ande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Gunnel Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:15 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-17:45 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 15:50 Beslutande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, nämndsekreterare Gunnel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.20 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) vice Ewa Jakobsen (M) ordförande ordförande Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106, kl 09:30 10:45 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Sven Nilsson (C) Sylvia Olander (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad, kl. 09:00-10:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13 10:00-12:00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset, D303 13:00-15:40 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Helen Persson (S) Anne Wågström (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 109, kl. 13:00 17.15 ande Sven Nilsson (C) Agneta Wandefors-Hörström (S) Bengt Lindner (L) Elek Oksenfeld (S) Kamilla Danielsson (L) Catarina

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE med föredragningslista 1(2) Nämnd/Styrelse: Kultur- och Sekreterare: Tfn: E-post: Tid och plats Torsdagen den 25 september 2014 kl. 13:00 Rådhuset Skåne, rum 109 Ärenden Nr 1 Information (muntlig)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Skånehuset, J A Hedlunds väg i Kristianstad 13:00-18:00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, Sektionschef Gunnel Olsson,

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 109 13:00 ande Sven Nilsson (C) Jesper Persson (M) Catarina Palmblad (S) Bo Ericsson (M) Elek Oksenfeld (S) Sven-Ove Reimers (SD) Odd Skyllberg

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer