ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-17:00 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Gunnel Olsson, nämndsekreterare Utses att justera Anders Svensson Fredrik Axelsson Justeringens tid och plats Kansli & samordning , protokollet i övrigt Sekreterare... Paragrafer Marie Färm Ordförande Heléne Fritzon Anna-Kerstin Larsson Justerare Anders Svensson Fredrik Axelsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet , protokollet i övrigt Kansli & samordning Datum då anslaget tas ned , protokollet i övrigt Underskrift... Marie Färm

2 Uppropslista Kommunfullmäktige Sammanträde Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Andersson Jens SD Axelsson Fredrik M Bagan Thord S Berger Dan S Book Birgitta S Bruce Emma S Buneck Erica M Carlsson Jan S Ceimertz Ludvig M Danielsson Kamilla FP Dayib Qalinle C Dellios Vukic Ellena FP Edenborg Stefan MP Einarsson Per KD Christina Borglund Emilsson Malin S Eriksson Marianne S Fasth Jonas FP Fritzon Heléne S Fälth Simonsson Annelie SD Hannevind Sven-Åke SD Hasanaj Qazim S Heise Kalle MP Hermansson Sten FP Holst Lena C Honoré Katarina S Håkansson Jonny SD Ibrahim Ali S Javurek Radovan FP Johansson Peter M Johnsson Jörgen FP Jörgensen Elisabeth MP Kron Bo S Kronbäck Johan S Larsson Anna-Kerstin FP Lekandersson Andreas SD Lööv Birgitta V

3 Mohlin Bengt M Montan Göran M Månsson Pierre FP Nilsson Anders SD Nilsson Carl-Henrik SD Nilsson Ida MP Nilsson Maria S Nilsson Niclas SD Nilsson Sven C Nordeman Björn SD Norén Jessi S Olander Sylvia M Olsson Jan ÅÅ Olsson Lena M Persson Ulf C Piatek Ruth S Reimers Sven-Ove SD Rickardsson Gösta FP Sandelin Roland S Silverbern Bo M Skyman Agnes M Stanojevic Ruzica V Stone Anders SD Sturesson Therese S Svensson Anders S Svensson Yvonne SD Söder Björn SD Niclas Laudén Tell Anders S Thorsson Lisbeth FP Tollgren Ulrika S Mahmood Nareman Wandefors-Hörström Agneta S Weber Katharina C Peter Rosengren Wemby Eva M Wigenstorp Anna SD Winberg Fredrik S

4 KALLELSE med föredragningslista 1(3) Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige Sekreterare: Marie Färm Tfn: E-post: Tid och plats tisdagen den 11 november 2014 kl. 13:00 OBS TIDEN Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad Ärenden 1 Sammanträdets öppnande 2 Förteckning över slutlig rösträkning och mandatfördelning val /850 3 Anmälan om inkallande av ersättare - Upprop 4 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera dagens protokoll 5 Val av ordförande i kommunfullmäktige 6 Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 7 Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 8 Utseende av sekreterare i kommunfullmäktige 9 Förtida tillträde för Kommunstyrelsen 2014/ Val av valberedning för löpande mandatperiod 11 Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen 12 Val av revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning 13 Val av ordförande och vice ordförande i revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning 14 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 15 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

5 KALLELSE med föredragningslista 2(3) Ärenden 16 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 17 Val av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 18 Delgivningar 2014/60 A B C Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked Detaljplan för Åhus 48:118 (Knottvägen 20) har vunnit laga kraft. Granskning av delårsrapport för IT-nämnd Skåne Nordost. Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked Detaljplan för Vågen 6 m fl i Tollarp har vunnit laga kraft. 19 Skattesats för år / Försäljning av Hans Kock 13 - Borgmästargården 2008/ Ny lagstiftning kring direktupphandlingar 2014/ Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag 23 Eventuella övriga valärenden 24 Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag 25 Dag och tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträde i december /105 Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m Kristianstad Heléne Fritzon Ålderspresident

6 KALLELSE med föredragningslista 3(3) Tillkommande ärenden Information Revisionsrapporter Kommunrevisionens ordförande Bengt Albinsson Politiska organisationen - Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Valärenden Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden Peter Rosengren (C). Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Martin Reinhard (SD). Medborgarförslag Medborgarförslag - Ett årligt pris inrättas i att skriva god lyrik. Medborgarförslag - Utred hur vetenskapens betydelse i samhället kan främjas. Medborgarförslag - Näckros- och vassbekämpning i Arkelstorpsviken. Medborgarförslag - Skötsel av gröna ytor vid Arkelstorpsviken. Medborgarförslag - Lös in hela området i Karpalund som förr var sockerbruk. Medborgarslag - Anlägg en mountainbikebana på gamla tippen i Härlöv. Medborgarförslag - Beläggning av gångvägen genom Norra Tivoli. Medborgarförslag Minska miljögifter och kemikalier i förskolorna. Medborgarförslag Belys den pampiga eken vid Rytters väg.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 175 Sammanträdets öppnande Ålderspresidenten Heléne Fritzon (S) hälsar kommunfullmäktige välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 176 Förteckning över slutlig rösträkning och mandatfördelning val 2014 Änr KS 2014/850 Förteckningen över slutlig rösträkning och mandatfördelning val 2014 läggs till handlingarna.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 177 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att vara rösträknare vid behov Anders Svensson (S) och Fredrik Axelsson (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att vara rösträknare vid behov Protokollsjustering äger rum på Kansli & samordning, Rådhus Skåne, Plan 3 tisdagen den 25 november 2014 kl

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 178 Delgivningar Änr KS 2014/60 Till handlingarna. Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked Detaljplan för Åhus 48:118 (Knottvägen 20) har vunnit laga kraft. Granskning av delårsrapport för IT-nämnd Skåne Nordost. Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked Detaljplan för Vågen 6 m fl i Tollarp har vunnit laga kraft.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 179 Val av ordförande i kommunfullmäktige Änr KS 2014/1005 Anna-Kerstin Larsson (FP) väljes till ordförande i kommunfullmäktige för perioden Anna-Kerstin Larsson (FP) tackar för förtroendet och övertar ledningen av sammanträdet Kommunfullmäktiges behandling Pierre Månsson (FP) föreslår att Anna-Kerstin Larsson (FP) väljes till kommunfullmäktiges ordförande.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 180 Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige Änr KS 2014/1006 Bo Silverbern (M) väljes till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden Kommunfullmäktiges behandling Peter Johansson (M) föreslår att Bo Silverbern (M) väljes till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 181 Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige Änr KS 2014/1007 Roland Sandelin (S) väljes till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Heléne Fritzon (S) föreslår att Roland Sandelin (S) väljes till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Niclas Nilsson (SD) föreslår att Sven-Ove Reimers (SD) väljes till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till val av Roland Sandelin (S) respektive val av Sven-Ove Reimers (SD) och finner att Kommunfullmäktige beslutar att välja Roland Sandelin (S) som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Votering begärs I enlighet med KL 5 kap 42 ska sluten omröstning verkställas vid val av person. Sekreteraren informerar ledamöterna om det juridiska samt praktiska beträffande sluten omröstning. Justerarna, tillika rösträknare kallas fram och visar ledamöterna att framställd valurna är tom innan röstningen påbörjas. 1 (2)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sekreteraren ropar upp namnen på var och en som går fram och lägger sin röstsedel i valurnan. När alla röster är avlagda lägger rösträknarna ner samtliga valsedlar i ett tomt kuvert och försluter detsamma. Därefter befäster ordföranden detta med ett klubbslag och röstningen är avslutad. Sammanträdet ajourneras i 20 min. Rösträknarna öppnar kuvertet och fastställer att där i kuvertet finns 71 röstsedlar. Därefter räknas rösterna och följande resultat redovisas. Roland Sandelin (S) antal röster: 42 Sven-Ove Reimers (SD) antal röster: 15 Blanka röster: 14 Sammanträdet återupptas och ordföranden redovisar resultatet.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 182 Utseende av sekreterare i kommunfullmäktige Änr KS 2014/1008 På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att till sekreterare för perioden utse sektionschef Marie Färm samt uppdrar åt kommunfullmäktige att vid förfall för Marie Färm utse ersättare för denna.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 183 Information - Revisorernas ordförande Bengt Albinsson Revisionens ordförande Bengt Albinsoon (S) lämnar en redogörelse för följande revisionsrapporter: Uppföljning av granskning av garanterad undervisningstid, schemaläggning samt frånvaro i gymnasieskolan Granskning av räddningsledarbeslut Uppföljning av granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete med att få elever att nå målen i skolan

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 184 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Änr KS 2014/981 Fastställa bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda att gälla från och med Paragrafen justeras omedelbart. Reservation Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande. Kalle Heise (MP) reservrar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. Ruzica Stanojevic (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Niclas Nilsson (SD) yrkar att följande läggs till ordförandens förslag: inrätta ett andra oppositionsråd med en tjänstgöringsgrad på 1,0 och att detta tillfaller Sverigedemokraterna i egenskap av näst största parti i kommunen. Kalle Heise (MP) yrkar att följande ändringar görs i ordförandens förslag: 1:e vice ordförande ska arvoderas med faktor 0,65 istället för 1,15 samt att ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott ska arvoderas med faktor 0,35 istället för 0,40. 1 (3)

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Ruzica Stanojevic (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till förmån för eget förslag. Se bilaga. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till Ruzica Stanojevic (V) förslag och finner att Kommunfullmäktig beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Ruzica Stanojevic (V) förslag Voteringsresultat Omröstning företages öppet och utfaller med 64 ja-röster och 2 nej-röst 5 person avstod. Ordföranden ställer proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall på Niclas Nilssons (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges förslag. Votering begärs Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Niclas Nilsson (SD) förslag Voteringsresultat Omröstning företages öppet och utfaller med 54 ja-röster och 14 nej-röst 3 person avstod. Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive bifall på Kalle Heises (MP) ändringsyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanfattning Vid partiöverläggningar har partierna representerade i Kommunfullmäktige mandatperioden diskuterat förslag till förändringar i den politiska organisationen som framgår av förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Fastställa bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda att gälla från och med Paragrafen justeras omedelbart. Reservation Niclas Nilsson (SD) och Roland Månsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande. Kalle Heise (MP) reservrar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. sunderlag Ordförandens förslag Förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, reviderad Bilaga 1, reviderad Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, ändringar t.o.m (3)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 185 Förtida tillträde för Kommunstyrelsen Änr KS 2014/801 Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid mandatperiodens utgång. Valet av styrelse förrättas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2014 för tid enligt ovan. Arvode för november månad 2014 utgår för både avgående och nyvalda ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och dess olika organ enligt gällande arvodesreglemente. Vid beräkning av tidsfaktor för visstidspension och avgångspension tillgodoräknas dock även december månad Sammanfattning Enligt Kommunallagens 6 kap 12 andra stycket kan Kommunfullmäktige bestämma att Kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. I ett sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde. Förtida tillträde för Kommunstyrelsen har skett sedan valet Nuvarande kommunstyrelse är vald för tiden intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. Det nyvalda fullmäktige kommande mandatperiod sammanträder första gången tisdagen den 11 november Fullmäktige kan då fatta beslut

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) om förtida tillträde och ny kommunstyrelse väljas. Med hänsyn till att valet av ny kommunstyrelse sker en bit in i november, föreslås att arvoden för november månad utgår för både avgående och nyvalda ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och dess olika organ enligt gällande arvodesreglemente. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid mandatperiodens utgång. Valet av styrelse förrättas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2014 för tid enligt ovan. Arvode för november månad 2014 utgår för både avgående och nyvalda ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och dess olika organ enligt gällande arvodesreglemente. Vid beräkning av tidsfaktor för visstidspension och avgångspension tillgodoräknas dock även december månad sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 186 Val av valberedning för löpande mandatperiod Änr KS 2014/1009 Sju Ledamöter Therese Sturesson Bo Kron Radovan Javurek Ulf Persson Bengt Mohlin Elisabeth Jørgensen Annelie Fälth Simonsson S S FP C M MP SD Mosslundavägen Mastvägen 22 Västra Varvsgatan 44 A Lantmästarevägen 1 Sönnarslövsvägen Krokusvägen 8 Moltareliden Gärds Köpinge Åhus Åhus Önnestad Tollarp Kristianstad Kristianstad Sju Ersättare Thord Bagan Ulrika Tollgren Ellena Dellios Vukic Qalinle Dayib Ewa Wemby Ida Nilsson Carl-Henrik Nilsson S S FP C M MP SD Ryavägen 4 Ekbacken 7 Kung Knuts väg 26 B Näsbychaussén 50 B Näsumsvägen 131 Södra kaserngatan 13 Bandygatan Tollarp Arkelstorp Kristianstad Kristianstad Villands Vånga Kristianstad Kristianstad Välja nedanstående till ledamöter och ersättare i valberedningen för tiden från och med den 11 november 2014 intill det sammanträde då val av valberedning förrättas nästa gång. Paragrafen justeras omedelbart

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 187 Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen Änr KS 2014/1010 Ordförande Therese Sturesson S Mosslundavägen Gärds Köpinge Vice ordförande Bengt Molin M Sönnarslövsvägen Tollarp Välja nedanstående till ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden från den 11 november 2014 intill det sammanträde då val av valberedning förrättas nästa gång. Paragrafen justeras omedelbart

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunfullmäktige KF 188 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen Änr KS 2014/900 Välja följande personer till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för tiden från och med den 11 november 2014 intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång Femton ledamöter Heléne Fritzon S Skaddevägen Degeberga Anders Svensson S Västra Boulevarden Kristianstad Katarina Honoré S Södra Bjärlövsvägen Färlöv Dan Berger S Lars Wivallius väg Kristianstad Pierre Månsson FP Ripavägen Åhus Ellena Dellios Vukic FP Kung Knuts väg 26 B Kristianstad Sven Nilsson C Träne skolväg Kristianstad Ulf Persson C Lantmästarevägen Önnestad Ruzica Stanojevic V Albert Hennings väg Kristianstad Peter Johansson M Varvsgatan Åhus Ewa Wemby M Näsumsvägen Villands Vånga Sylvia Olander M Hörrödsvägen Degeberga Niclas Nilsson SD Pionjärvägen Kristianstad Jens Andersson SD Almvägen 19 B Kristianstad Carl-Henrik Nilsson SD Bandygatan Kristianstad

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Kommunfullmäktige Åtta ersättare Agneta Wandefors-Hörström S Stråvägen Tollarp Jan Carlsson S Lasarettsboulevarden 11 B Kristianstad Ulrika Tollgren S Ekbacken Arkelstorp Anna-Kerstin Larsson FP Vasagatan Kristianstad Sten Hermansson FP Spjutvägen Kristianstad Kalle Heise MP Nunnevägen Östra Sönnarslöv Christina Borglund KD Vasagatan Kristianstad Annelie Fälth Simonsson SD Kristianstad Moltareliden 5 Paragrafen justeras omedelbart. Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för tiden från och med den 11 november 2014 intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång Femton ledamöter Heléne Fritzon S Skaddevägen Degeberga Anders Svensson S Västra Boulevarden Kristianstad Katarina Honoré S Södra Bjärlövsvägen Färlöv Dan Berger S Lars Wivallius väg Kristianstad Pierre Månsson FP Ripavägen Åhus Ellena Dellios Vukic FP Kung Knuts väg 26 B Kristianstad Sven Nilsson C Träne skolväg Kristianstad Ulf Persson C Lantmästarevägen Önnestad Ruzica Stanojevic V Albert Hennings väg Kristianstad Peter Johansson M Varvsgatan Åhus

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunfullmäktige Ewa Wemby M Näsumsvägen Villands Vånga Sylvia Olander M Hörrödsvägen Degeberga Niclas Nilsson SD Pionjärvägen Kristianstad Jens Andersson SD Almvägen 19 B Kristianstad Carl-Henrik Nilsson SD Bandygatan Kristianstad Agneta Wandefors-Hörström S Stråvägen Tollarp Jan Carlsson S Lasarettsboulevarden 11 B Kristianstad Ulrika Tollgren S Ekbacken Arkelstorp Anna-Kerstin Larsson FP Vasagatan Kristianstad Sten Hermansson FP Spjutvägen Kristianstad Kalle Heise MP Nunnevägen Östra Sönnarslöv Christina Borglund KD Vasagatan Kristianstad Annelie Fälth Simonsson SD Kristianstad Åtta ersättare Moltareliden 5 Paragrafen justeras omedelbart. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 189 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen Änr KS 2014/900 Välja Heléne Fritzon (S), Skaddevägen 65, Degeberga, till ordförande tillika kommunalråd i Kommunstyrelsen för tiden från och med den 11 november 2014 intill november 2015 samt från och med november 2016 intill november Välja Heléne Fritzon (S) till 1:e vice ordförande tillika kommunalråd i Kommun-styrelsen för tiden från och med november 2015 intill november 2016 samt från och med november 2017 intill det sammanträde då val av Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande förrättas Välja Pierre Månsson (FP), Ripavägen 292-2, Åhus, till ordförande tillika kommunalråd i Kommunstyrelsen för tiden från och med november 2015 intill november 2016 samt från och med november 2017 intill det sammanträde då val av Kommunstyrelsens ordförande förrättas Välja Pierre Månsson (FP) till 1:e vice ordförande tillika kommunalråd i Kommunstyrelsen för tiden från och med den 11 november 2014 intill november 2015 samt från och med november 2016 intill november Välja Peter Johansson (M), Varvsgatan 20, Åhus, till 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd i Kommunstyrelsen för tiden från och med den 11 november 2014 intill det sammanträde då val av Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande förrättas nästa gång. Paragrafen justeras omedelbart.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja Heléne Fritzon (S), Skaddevägen 65, Degeberga, till ordförande tillika kommunalråd i Kommunstyrelsen för tiden från och med den 11 november 2014 intill november 2015 samt från och med november 2016 intill november Välja Heléne Fritzon (S) till 1:e vice ordförande tillika kommunalråd i Kommun-styrelsen för tiden från och med november 2015 intill november 2016 samt från och med november 2017 intill det sammanträde då val av Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande förrättas Välja Pierre Månsson (FP), Ripavägen 292-2, Åhus, till ordförande tillika kommunalråd i Kommunstyrelsen för tiden från och med november 2015 intill november 2016 samt från och med november 2017 intill det sammanträde då val av Kommunstyrelsens ordförande förrättas Välja Pierre Månsson (FP) till 1:e vice ordförande tillika kommunalråd i Kommunstyrelsen för tiden från och med den 11 november 2014 intill november 2015 samt från och med november 2016 intill november Välja Peter Johansson (M), Varvsgatan 20, Åhus, till 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd i Kommunstyrelsen för tiden från och med den 11 november 2014 intill det sammanträde då val av Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande förrättas nästa gång. Paragrafen justeras omedelbart. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 190 Skattesats för år 2015 Änr KS 2014/560 Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2015 till 21,46 kronor per skattekrona. Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt att godkänna planeringsramar i enlighet med femklöverns budgetförslag Enligt tidplanen i femklöverns budgetförslag (sidan 16) ska det nyvalda kommunfullmäktige fastställa budget 2015 (inklusive kommunens övergripande styrkort 2015) med flerårsplan samt skattesats 2015 vid novembersammanträdet. Under resans gång har synpunkter framförts om lämpligheten att skjuta på budgetbeslutet till decembersammanträdet dvs Detta förutsätter då enligt kommunallagen att skattesatsen för 2015 fastställs under november månad dvs Skattesatsen i Kristianstads kommun år 2014 uppgår till 21,46 kr per skattekrona. Ärendet överlämnas för politiskt ställningstagande.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2015 till 21,46 kronor per skattekrona. sunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 191 Försäljning av Hans Kock 13 Borgmästargården Änr KS 2008/280 Försälja fastigheten Hans Kock 13 till Komper AB för en köpeskilling om kronor. Paragrafen justeras omedelbart. Erica Buneck deltar ej i beslutet på grund av jäv. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Pierre Månsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade , , , att Hans Kock 13 ska säljas. Ingen kommunal verksamt finns kvar i fastigheten. Fastigheten har tidigare varit utannonserad till försäljning år Ingen av anbudsgivarna var beredda att förvärva den för en av kommunen accepterad nivå ( kronor vilket motsvarade det bokförda värdet). Därefter har nya intressenter meddelat kommunen sitt intresse. När Rådhus Skåne stod klart i mars 2014 och de kommunala verksamheterna lämnade Hans Kock 13 så togs frågan upp på nytt. Annonsering skedde i juni och vid tidpunktens utgång den 31 juli 2014 hade åtta intressenter meddelat sitt intresse för ett förvärv. 1 (2)

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Konceptet för fastighetens framtida användning var likvärdig; publik lokal mot Stora Torg och bostad på de övre våningarna. Ett budgivningsförfarande startade, högsta budet lämnades av Komper AB. Kommunledningskontoret föreslår att fastigheten säljs till Komper AB för en köpeskilling om kronor med tillträde , fastighetens bokförda värde är kronor Köpekontrakt innehåller en klausul avseende ny detaljplan som medger bostäder på plan 2 och 3. Komper AB ansöker om ny detaljplan och bekostar denna. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Försälja fastigheten Hans Kock 13 till Komper AB för en köpeskilling om kronor. Paragrafen justeras omedelbart. sunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens beslut Köpekontrakt. Översiktskarta. Intresseanmälan från Komper AB.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 192 Ny lagstiftning kring direktupphandlingar Änr KS 2014/795 Nuvarande text i Kristianstad kommuns gällande upphandlingspolicys riktlinjer sidan 8, avsnitt 9, andra stycket, första meningen ersätts med: I lagstiftningen tillåten övre gräns för direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader är 28 procent av gällande tröskelvärden enligt LOU och 26 procent av gällande tröskelvärden enligt LUF. Sammanfattning Riksdagen har beslutat införa delvis nya lagregler i lag om offentlig upphandling (LOU) beträffande direktupphandlingar. Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny upphandlingspolicy för kommunen. I upphandlingspolicyns riktlinjer ingår regler för direktupphandlingar. I riktlinjerna anges den tidigare beloppsgränsen för direktupphandlingar, som var 15 % av tröskelvärdet (dvs. för närvarande cirka kr). För att upphandlingspolicyn inte ska avvika från gällande lagstiftning bör följande ändring göras på sidan 8, avsnitt 9, andra stycket i upphandlingspolicyns riktlinjer. Nuvarande text: I lagstiftningen tillåten övre gräns för direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader är 15 procent av gällande tröskelvärden. Ersätts med: I lagstiftningen tillåten övre gräns för direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader är 28 procent av gällande tröskelvärden enligt LOU och 26 procent av gällande tröskelvärden enligt LUF.

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Alla beloppsgränser är exklusive moms och för hela avtalets löptid inklusive eventuella förlängningar. Enligt den nya lagstiftningen ska alla upphandlande myndigheter besluta om särskilda riktlinjer för användning av direktupphandling. Samtliga nämnder i Kristianstads kommun har sedan tidigare antagit egna riktlinjer för sina direktupphandlingar. Genom de nya lagreglerna med högre beloppsgränser för direktupphandlingar kan det finnas skäl att se över de gällande riktlinjerna. Detta bör ske under hösten 2014, så att ett förslag kan läggas fram under början av Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Nuvarande text i Kristianstad kommuns gällande upphandlingspolicys riktlinjer sidan 8, avsnitt 9, andra stycket, första meningen ersätts med: I lagstiftningen tillåten övre gräns för direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader är 28 procent av gällande tröskelvärden enligt LOU och 26 procent av gällande tröskelvärden enligt LUF. sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Upphandlingspolicy med riktlinjer, KF

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 193 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag Änr KS 2014/105 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. Avskriver motion KS 2012/715 Ökad tillgänglighet vid Naturum. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Marianne Eriksson (S) återtar tidigare inlämnad motion KS 2012/715 Ökad tillgänglighet vid Naturum och yrkar på att kommunfullmäktige avskriver densamma. Sammanfattning Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober. Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 1 (2)

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) sunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förteckning över obesvarade motioner Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen Omsorgsnämndens beslut Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande Arbete- och välfärdsnämndens beslut Arbete- och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade medborgarförslag i Arbete och välfärdsnämnden under tiden , Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbildningsnämnden.

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 194 Avsägelse - uppdrag som ersättare i kulturoch fritidsnämnden, Peter Rosengren (C) Änr KS 2014/982 Kommunfullmäktige beslutar bevilja avsägelsen Överlämna ärendet till valberedningen för fyllnadsval av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Peter Rosengren (C). Sammanfattning Peter Rosengren (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. sunderlag Avsägelse

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 195 Avsägelse - uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Martin Reinhard (SD) Änr KS 2014/1012 Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen hemställa om sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige Sammanfattning Martin Reinhard (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. sunderlag Avsägelse

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 196 Medborgarförslag - Ett årligt pris inrättas i att skriva god lyrik Änr KS 2014/869 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Sammanfattning Jan Stenis, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska inrätta ett pris i att skriva god lyrik. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. sunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag

40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 197 Medborgarförslag - Utred hur vetenskapens betydelse i samhället kan främjas Änr KS 2014/870 Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för beslut Sammanfattning Jan Stenis, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska utreda hur vetenskapens och vetenskapsmännens betydelse i samhället kan främjas och uppvärderas. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för beslut sunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag

41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 198 Medborgarförslag - Näckros- och vassbekämpning i Arkelstorpsviken Änr KS 2014/882 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska se över skötseln av Arkelstorpsviken. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut sunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 199 Medborgarförslag - Skötsel av gröna ytor vid Arkelstorpsviken Änr KS 2014/883 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska se över skötseln av grönytor vid Arkelstorpsviken. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut sunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 200 Medborgarförslag - Lös in området i Karpalund som förr var sockerbruk Änr KS 2014/856 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska lösa in området i Karpalund som tidigare var sockerbruk. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut sunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 201 Medborgarförslag - Anlägg en mountainbikebana på gamla tippen i Härlöv Änr KS 2014/893 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska anlägga en mountainbikebana på gamla tippen i Härlöv. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut sunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 202 Medborgarförslag - Beläggning av gång mellan broarna vid Norra Tivoli Änr KS 2014/944 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska se över beläggningen av gången vid broarna vid norra Tivoli I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut sunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag

46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 203 Medborgarförslag - Minska miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Änr KS 2014/841 Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska minska miljögifterna och kemikalierna i förskolorna i Kristianstads kommun. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. sunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag

47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 204 Medborgarförslag - Belys den pampiga eken! Änr KS 2014/984 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska belysa den pampiga eken som ligger intill Rytters väg samt bygg en bänk runt ekens stam. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut sunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 205 Dag och tidpunkt för kommunfullmäktiges sammanträde i december 2014 Kommunfullmäktige beslutar att sammanträde med kommunfullmäktige onsdagen den 10 december 2014 börjar klockan

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 13:00-14:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 15:10 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 16:00 ande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Gunnel Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-03-06 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:55 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Restuarang Kvarnen, konferenslokal Vete, Spannmålsgatan 9, Kristianstad. klockan 18.00-19.50. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Jessi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:30

Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2017-05-16 Kommunfullmäktige Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:30 Beslutande Enligt uppropslista Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-10:15. Beslutande Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Anders Svensson (S) Ulf Persson (C) Jens Andersson (SD) Dan Berger

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 15.54. ande Fredrik Axelsson, ordförande Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Tjänstgörande ersättare Maria Malmer Stenergard (M) Ida Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 ande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Barbro Barnestam (ÅÅ) Berit Sandréus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Niclas Nilsson (SD) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106, kl 09:30 10:45 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Sven Nilsson (C) Sylvia Olander (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 1 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.25 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 15:50 Beslutande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, nämndsekreterare Gunnel

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.00 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Qalinle Dayib (C) Elisabeth Jörgensen (MP) Tommy Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-17:45 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, sal 114 14:00-16:20 Beslutande Anders Tell, ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Lena Fantenberg (S) Emma Bruce (S) Jens

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 08:00-10:30 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Kalle Heise (MP) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, lokal 114, 14:00-16:00 ande Ersättare Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 105 09:30-11:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 18:25 Beslutande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Hanna Nicander, nämndsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30 10:40 Beslutande Ewa Wemby (M) Sten Hermansson (FP) Ellena Dellios Vukic (FP) Dan Berger (S) Kristina Lindbåge

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 10:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 10:30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-05-29 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 10:30 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-06-13 1 (13) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-06-13, kl 09.30-11.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13 10:00-12:00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-15:45 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordförande Qazim Hasanaj (S) Anna Pettersson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sten Hermansson.. Janita Bergkvist punkt 1 139. Anders Svensson. Roland Sandelin

Sten Hermansson.. Janita Bergkvist punkt 1 139. Anders Svensson. Roland Sandelin Plats och tid Sessionssalen, J A Hedlunds väg i Kristianstad 13.00-15.40 Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Utses att justera Anders Svensson Roland Sandelin Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne - Rum 107, plan 1, Rådhus Skåne 10:00 10:45 ande Erica Buneck (M) Ann-Kristin Bertilsson (FP) Erik A Johansson (C) Elsa Christersson (MP) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-12.00, rum 101 SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 1 (1) ande Göran Sevebrant, ordförande Göran Wagermark Lisbeth Göranson, från 63 Rose-Marie Olin Gunnar Svensson

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Östra kommunhuset, Rum 503, J A Hedlunds väg 17, Kristianstad 13:00 17.05. ande ande ersättare Marianne Eriksson (S), ordförande Ann Andersson (C) Torgil Rundcrantz

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:15 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:45. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 2, rum 204 09:30 12:00 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Anneli Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-12:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sylvia Olander (M) Tjänstgörande ersättare Anders Svensson (S) Sven Nilsson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 09:00 22:15 ande Enligt uppropslista Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13, kl 09:30-12:00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-12:00 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Anders Svensson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Marie Färm, Kanslichef Gunnel Olsson, Nämndsekreterare. Rådhus Skåne , Rådhus Skåne ,

Marie Färm, Kanslichef Gunnel Olsson, Nämndsekreterare. Rådhus Skåne , Rådhus Skåne , SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 165, 171-180 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:35 Beslutande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, Kanslichef

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/288 2018/11 2014-11-03 2018-01-29 Kf 2014-11-03 96 Kf 2018-01-29 14 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:40 Beslutande Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S) Anna

Läs mer

Omsorgsnämnden ajournerar sig mellan Plats: Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Kristianstads kommun

Omsorgsnämnden ajournerar sig mellan Plats: Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Torsdagen den 25 mars 2010 klockan 13.30-16.37. Omsorgsnämnden ajournerar sig mellan 15.00-15.15. Plats: Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Kristianstads kommun ande Bo

Läs mer