ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) Övriga närvarande Jan Pålsson, kommundirektör Eva Mårtensson, informationschef Anders Magnusson, avdelningschef Hanna Nicander, nämndsekreterare Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Marie Färm, sektionschef Utses att justera Heléne Fritzon Sekreterare... Paragrafer Hanna Nicander Ordförande... Pierre Månsson Justerare... Heléne Fritzon ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 Underskrift... Hanna Nicander

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 25 Informationer Änr KS 2014/2 Kommundirektör Jan Pålsson ger en lägesrapport från kommunledningskontoret.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 26 Delgivningar Änr KS 2014/16 Beslut Lägga delgivningarna till handlingarna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 27 Ombyggnation av korsningen Gustav Hellströms väg/blekingevägen Änr KS 2013/897 Beslut Ärendet bordläggs och behandlas på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Sammanfattning Korsningen Blekingevägen/Gustaf Hellströms väg är i behov av att byggas om. I konsultutredning presenteras tre ombyggnadsalternativ. Kommunen tillsammans med Trafikverket förordar alternativ tre en signalreglerad korsning med separat bussgata. Även ombyggnation av trumman under väg som förbinder stordiket längs Gustav Hellströms väg/sjöhemsvägen behöver genomföras. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 19 Mkr. C4 teknik har avsatt 8,8 Mkr i budget, medfinansiering om 4 Mkr från Trafikverket är beviljat. Kommunen har ansökt om ytterligare medfinansiering från Trafikverket. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Val av genomförande av ombyggnads alternativ 3 för korsningen Gustaf Hellströms väg/blekingevägen samt att uppdra åt C4 Teknik att påbörja projektering för alternativ 3. Uppdra åtkommunledningskontoret att förhandla med Trafikverket om utökad medfinansiering i projektet.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Översiktskarta. Konsultutredning alternativ 1-3.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 28 Återuppbyggnad Bockatorpet Änr KS 2013/358 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna den framtagna kostnadskalkylen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Bockeboda strövområde är ett av de mest besökta friluftsområdena i Kristianstads kommun. Navet i området var Bockatorpet som brann ner i september Härlövs IF är idrottsföreningen som bedrev viss verksamhet i huset och ansvarade bl.a. för öppethållande till allmänheten, skolor, m.fl. Projektet drivs som ett samarbete mellan C4 Teknik och kultur- och fritidsförvaltningen. Det ritningsunderlag som nu finns framtaget möter verksamhetens önskemål i stor utsträckning. Kommunstyrelsen fattade beslut 117 att ge Tekniska nämnden i uppdrag att snarast ta fram ritningar och kalkylunderlag för återuppbyggnaden av Bockatorpet, samt återkomma till Kommunstyrelsen om preciserade medelsbehov. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Godkänna den framtagna kostnadskalkylen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Bilaga 1 Ritningsunderlag daterat Bilaga 2 Kostnadsrapport från WSP daterad

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 29 Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun Änr KS 2009/816 Beslut Ärendet bordläggs. Sammanfattning På uppdrag av Kommunstyrelsen, , har Tekniska nämnden fått till uppgift att i samråd med fackförvaltningarna göra en översyn av hyressystemet beslutade Tekniska nämnden att översända föreliggande förslag om ny Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun (daterat ) på remiss till berörda nämnder och förvaltningar. Remissvaren skulle lämnas senast den och svar har inkommit från omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. De inkomna synpunkterna i remissvaren har inarbetats i en ny version av Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun daterad I den nya versionen har största möjliga hänsyn tagits till fackförvaltningarnas synpunkter. Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen Godkänna reviderad Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun, daterad

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Förslag till Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstad kommun daterat Remissvar från omsorgsförvaltningen daterat Remissvar från barn- och utbildningsförvaltningen daterat Kommentarer till inkomna synpunkter i remissvaren från omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsens beslut

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 30 Ansökan om medfinansiering av fiberutbyggnad på landsbygden, Rickarum Änr KS 2013/989 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Kristianstads kommun medfinansierar utbyggnad av fibernät i Rickarum enligt ansökan med kr, med finansiering ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning C4 Elnät planerar för en utbyggnad av fibernät i Rickarum. Det planerade nätet omfattar ett spridningsnät till cirka 60 fastigheter inom orten. Genomförandet planeras ske under Den totala kostnaden för utbyggnaden är beräknad till kr. C4 Elnät har gått in med en ansökan om statligt stöd för utbyggnaden och har av Länsstyrelsen beviljats kr i bidrag. En förutsättning för att få statligt stöd för utbyggnaden är en beviljad kommunal medfinansiering på kr. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Att kommunen medfinansierar utbyggnad av fibernät i Rickarum enligt ansökan med kr, med finansiering ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Ansökan om medfinansiering av fiberutbyggnad på landsbygden, C4 Elnät Projektplan Utbyggnadsplanering för landsbygden inom Kristianstads kommun (Öppet Stadsnät Kristianstads Landsbygd-Rickarum), Journalnummer , C4 Elnät AB,

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 31 Årlig uppföljning SAM, likabehandling och samverkan för kommunledningskontoret Änr KS 2013/1000 Beslut Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkansavtal 2013 och handlingsplan 2014 för kommunledningskontoret godkänns. Sammanfattning Kristianstads kommun ska årligen göra en uppföljning av hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan fungerat under året och vad som åstadkommits. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om insatserna på områdena bidragit till att skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. Resultatet utgör en del av grunden i det ständigt pågående utvecklingsarbetet i verksamheten och kommer att ingå verksamhetsplaneringen för kommunledningskontoret Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkänna kommunledningskontorets förslag till årlig uppföljning av förvaltningens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkansavtal 2013 och handlingsplan för Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, redovisning av genomförda åtgärder 2013 och handlingsplan för 2014,

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 32 Nominering till Klimatkommunernas styrelse Änr KS 2014/21 Beslut Stefan Edenborg (MP) nomineras som kandidat till styrelsen för Klimatkommunerna. Sammanfattning Kristianstads kommun beslutade att ingå som medlem i Klimatkommunerna. Nominering av kandidater, helst två personer till styrelsen för Klimatkommunerna, ska vara valberedningen tillhanda senast Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Skrivelse från Klimatkommunernas valberedning

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 33 Motion - Justera Skolplanen Änr KS 2012/397 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anse motionen besvarad genom barn- och utbildningsförvaltningens komplettering. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Christina Borglund (KD) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att Kristianstads kommuns lokala skolplan justeras. Andelen elever i grundskolans årskurs 9 som ska nå målen i samtliga ämnen bör ändras till 100 procent. Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden som har kompletterat med att också belysa motionen utifrån den lokala skolplanen samt nationella styrdokument. Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anse motionen besvarad genom barn- och utbildningsförvaltningens komplettering.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut Bilaga till Barn- och utbildningsnämndens beslut Tilläggsförslag från Anders Tell (S). Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Rapporten Komplettering och belysning utifrån lokal skolplan samt nationella styrdokument Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott , 298. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Remiss till Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges beslut Motion - Justera Skolplanen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 34 Medborgarförslag - Vilans skola härbärge för hemlösa Änr KS 2013/290 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning föreslår i ett medborgarförslag att använda Vilans skola som härbärge för hemlösa. Detta förslag har varit på remiss hos Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Arbete- och välfärdsnämnden som lämnat sina yttranden. Enligt Barn- och utbildningsnämnden och Tekniska nämnden finns det lediga lokaler på Vilans skola. Arbete och välfärdsnämnden beslutar i sitt yttrande till kommun-ledningskontoret att föreslå avslag på det föreliggande medborgarförslaget då behovet är tillgodosett. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Arbete- och välfärdsnämndens beslut Arbete- och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Medborgarförslag

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 35 Medborgarförslag - Varför flaggas det inte med EU-flagga i Kristianstad? Änr KS 2013/864 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Medborgarförslag anses besvarad med hänvisning till nuvarande flaggregler beslutade i kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning har inkommit med ett medborgarförslag där han hävdar att Kristianstads kommun inte flaggar med EU-flagga på kommunens flaggstänger på Stora Torg. Förslagsställaren föreslår att kommunen införskaffar en EU-flagga för detta ändamål samt att det på kommunens hemsida ska gå att finna vilka dagar som gäller som flaggdagar för EUflaggning. Kristianstads kommun har ett gällande flaggreglemente beslutat i Kommunstyrelsen, Enligt dessa flaggregler ska EU-flagga hissas på Europadagen den 9 maj samt vid utländska besök från EU-land. Kristianstads kommuns vapenflagga ska vara hissad på flaggstång 1 och 2 samt scoutflaggan på flaggstång nr 6 dygnet runt då annat ej påbjudes. På FN-dagen den 24 oktober hissas FN-flaggan.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) I samband med att Kristianstads kommun och Region Skåne samlokaliseras i Rådhus Skåne under våren 2014 kommer förslag på nya flaggregler att arbetas fram. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Medborgarförslag anses besvarad med hänvisning till nuvarande flaggregler beslutade i kommunstyrelsen Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Synpunkter på förslag till beslut avseende medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 36 Fråga: Förtäring av alkohol avseende de kommunala bolagen Niclas Nilsson (SD) ställer fråga om vad som gäller för de kommunala bolagen avseende förtäring av alkohol. Ordföranden svarar att kommunens alkohol- och drogpolicy (beslutad av Kommunstyrelsen ) gäller för de kommunala bolagen.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 37 Fråga: Näringslivsaktiviteter Heléne Fritzon (S) ställer fråga om vilken typ av näringslivsaktiviteter som kommunen ska marknadsföra på sin hemsida. Kommunledningskontoret återkommer med svar.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad, kl. 09:00-10:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:45. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset 14:00-17.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Dan Berger (S) Ewa Wemby (M) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Peter Johansson (M) Heléne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 13:00-14:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Marie Färm, kanslichef Eva Mårtensson, kommunikationschef

Sammanträdesdatum Marie Färm, kanslichef Eva Mårtensson, kommunikationschef 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:45. Beslutande Anders Tell (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD) Tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 17:50-17:55. ande Heléne Fritzon (S) Ulf Persson (C) Carl-Henrik Nilsson (SD) Anders Svensson (S) Ruzica Stanojevic (V) Pierre Månsson (L) Peter

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 1 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.25 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-21 1 (12) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13 10:00-12:00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Henry Larsson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Henry Larsson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-01 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.15 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-12:00 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 09:30-11:20 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-21 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-12:10 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Kalle

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (11) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 kl 09:30 10:40

Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 kl 09:30 10:40 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 kl 09:30 10:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Ersättare Övriga närvarande Johanna Näslund, HR-direktör

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhus Skåne rum, 106 kl. 08:30 Beslutande Anders Tell (S) ordförande Lena Ohlsson (M) v ordförande Karl Gemfeldt (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1-3, Datum då

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1-3, Datum då SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:35. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13, kl 09:30-12:10 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Lena Holst (C) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum Beslutande Anders Tell (S) ordförande Lena Ohlsson (M) v ordförande Karl Gemfeldt (C)

Sammanträdesdatum Beslutande Anders Tell (S) ordförande Lena Ohlsson (M) v ordförande Karl Gemfeldt (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 108 kl. 08:30 Beslutande Anders Tell (S) ordförande Lena Ohlsson (M) v ordförande Karl Gemfeldt (C) Magnus Åkesson (L) Annelie Fälth Simonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2017-06-29 Plats och tid Rum 309 15:00-16:00 Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Niclas Nilsson (SD) Marie Färm, Kanslichef

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-14 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 10.35 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30 10:40 Beslutande Ewa Wemby (M) Sten Hermansson (FP) Ellena Dellios Vukic (FP) Dan Berger (S) Kristina Lindbåge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 108 08:30-09:10 Beslutande Ulrika Tollgren (S), Christina Silverbern (M) ordförande Pontus Andersson (L) Annelie Fälth Simonsson (SD) Andreas Nilsson (C) Ersättare

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott

Kommunstyrelsens Personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Personal & arbetsmiljö 09:30-11:45 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13 09:30 11.45 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare Övriga

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Kerstin Wulff, teknisk chef Jarl Gustavsson, planeringschef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Kerstin Wulff, teknisk chef Jarl Gustavsson, planeringschef Susan Elmlund, sekreterare 1(5) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.40 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Sven-Ingvar

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, sal 114 14:00-16:20 Beslutande Anders Tell, ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Lena Fantenberg (S) Emma Bruce (S) Jens

Läs mer

Östra kommunhuset, rum D503 13:00

Östra kommunhuset, rum D503 13:00 1 (1) Plats och tid ande Östra kommunhuset, rum D503 13:00 Marianne Eriksson (S), ordförande Linnéa Sjögren (S) Caroline Hedenström (M), vice ordförande Emelie Nyberg (M) Thord Bagan (S) Torgil Rundcrantz

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Peter Johansson (M) Rådhus Skåne

1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Peter Johansson (M) Rådhus Skåne 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Tell (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina Honoré (S) Övriga närvarande

Läs mer

Rådhus Skåne rum 107, kl. 09:30-11:05.

Rådhus Skåne rum 107, kl. 09:30-11:05. Plats och tid Rådhus Skåne rum 107, kl. 09:30-11:05. Beslutande Dan Berger (S) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M), 26-28 Daniél Tejera (L) Tjänstgörande ersättare Carl-Henrik Nilsson (SD) istället för Annelie

Läs mer

Kommunledningskontoret/Kansli & ledning

Kommunledningskontoret/Kansli & ledning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00 11.15 Beslutande Peter Johansson (M) Agneta Wandefors-Hörström (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 105 08:30-09:45 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M) vice ordf. Karl Gemfeldt (C) Magnus Åkesson (L) Annelie Fälth Simonsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1 (16) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.55 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Eva Mårtensson, kommunikationschef

Sammanträdesdatum Eva Mårtensson, kommunikationschef 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:40. Beslutande Anders Tell (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina Honoré (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(9) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S)

Läs mer

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-06-13 1 (13) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-06-13, kl 09.30-11.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande 2016-09-14 1(5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 kl. 08.30 12.00 Paragrafer 100-101 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-12.00 rum 101 1 (1) ande Göran Sevebrant, ordförande Göran Wagermark Gunnar Svensson Lisbeth Göranson Rose- Marie Olin Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl

Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl 1(8) Plats och tid Facklan kommunhuset, Bjuv, kl 17.00-18.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) /Sed Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30-12:00 Beslutande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Övriga

Läs mer

Maria Svenningsson, kommunsekreterare Jens Otterdahl Holm, redovisningschef, 467. Sekreterare Maria Svenningsson Paragraf

Maria Svenningsson, kommunsekreterare Jens Otterdahl Holm, redovisningschef, 467. Sekreterare Maria Svenningsson Paragraf Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 1-11 Plats och tid Sammanträdesrum Varberg Event, kl. 8.00-9.00 Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund (MP) Jana

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106, kl 09:30 12:05

Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106, kl 09:30 12:05 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-05-02 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106, kl 09:30 12:05 ande Dan Berger (S) Sten Hermansson (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 108 14:00 Beslutande Gunnar Elvingsson, Kristianstads kommun 1 (1) Markus Håkansson, Region Skåne Ersättare Anders Magnusson, Kristianstads kommun Facklig Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:40. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (L)

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-03-06 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:55 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Rum 107, Östra kommunhuset, Kristianstad 13:

Rum 107, Östra kommunhuset, Kristianstad 13: 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2017-06-14 Plats och tid Rum 107, Östra kommunhuset, Kristianstad 13:30 15.40 Beslutande Marianne Eriksson (S), ordf, Kristianstads Kommun Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Henry Larsson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.00 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Qalinle Dayib (C) Elisabeth Jörgensen (MP) Tommy Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 109 13:00 ande Sven Nilsson (C) Jesper Persson (M) Catarina Palmblad (S) Bo Ericsson (M) Elek Oksenfeld (S) Sven-Ove Reimers (SD) Odd Skyllberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

Sammanträdesdatum Bo Ericsson (M) ... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Sammanträdesdatum Bo Ericsson (M) ... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Plats och tid Hörsalen Naturum kl. 14:00 16:30 ande Sven Nilsson (C) Jesper Persson (M) Agneta Wandefors-Hörström (S) Bo Ericsson (M) Elek Oksenfeld (S) Sven-Ove Reimers (SD) Catarina Palmblad (S) Ulf

Läs mer

Rådhus Skåne rum 107, kl. 09:30-11:55.

Rådhus Skåne rum 107, kl. 09:30-11:55. Plats och tid Rådhus Skåne rum 107, kl. 09:30-11:55. Beslutande Dan Berger (S) Lena Holst (C) Daniél Tejera (L) Ewa Wemby (M) Övriga närvarande Johanna Näslund, HRdirektör Jenny Bondesson, HRspecialist,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Kenth Olsson, förvaltningschef Liselotte Holmquist, nämndsekreterare

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Kenth Olsson, förvaltningschef Liselotte Holmquist, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhus Skåne rum 108 kl. 08:30 Beslutande Anders Tell (S) ordförande Lena Ohlsson (M) v. ordförande Magnus Åkesson

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 08:00-10:30 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Kalle Heise (MP) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer