ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD) Tjänstgörande ersättare Ulf Persson (C) istället för Sven Nilsson (C) Övriga närvarande Leif Rülf, tillförordnad kommundirektör Anders Magnusson, utvecklingsledare Patrik Möller, mark- och exploateringschef, 54 Gunnar Elvingsson, tillförordnad ekonomidirektör Eva Mårtensson, informationschef Bengt Olsson, tillförordnad avdelningschef Hanna Nicander, nämndsekreterare Utses att justera Peter Johansson Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer 54, 59 Hanna Nicander Ordförande... Pierre Månsson Justerare... Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD) Tjänstgörande ersättare Ulf Persson (C) istället för Sven Nilsson (C) Övriga närvarande Leif Rülf, tillförordnad kommundirektör Anders Magnusson, utvecklingsledare Gunnar Elvingsson, tillförordnad ekonomidirektör Eva Mårtensson, informationschef Bengt Olsson, tillförordnad avdelningschef Hanna Nicander, nämndsekreterare Utses att justera Peter Johansson Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer Hanna Nicander 53, 55-58, Ordförande... Pierre Månsson Justerare... Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 53 Informationer Änr KS 2015/4 Beslut Tillförordnad kommundirektör Leif Rülf ger en lägesrapport från kommunledningskontoret. Tillförordnad ekonomidirektör Gunnar Elvingsson informerar om förslag till tidplan för budgetprocessen. Justerarens signatur

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 54 Granskningsyttrande avseende detaljplan för del av Näsby 35:47 m fl, utmed Stridsvagnsvägen i Kristianstad Änr KS 2013/240 Beslut Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Uppdra åt kommunledningskontoret att i samråd med Skånetrafiken arbeta med att ta fram en linjenätsutredning som inkluderar bland annat Lingenässkolan. Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda föreslagna kompensationsåtgärder Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Byggnadsnämnden godkände rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen hanteras som normalt planförfarande. Inom kommunledningskontoret har förutom Mark och exploatering deltagit Planering och Strategi samt Biosfärkontoret. Biosfärkontorets synpunkter biläggs i separat bilaga, Bilaga A. Trafik Stridsvagnsvägen förbi skolan hålls öppen endast för kollektivtrafik. Biltrafik till skolan matas söderifrån och norrifrån till de olika angöringsytorna för hämtning och lämning. Det är väsentligt att området får en bra kollektivtrafikförsörjning. En linjenätsutredning bör tas fram i Justerarens signatur

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) samarbete med Skånetrafiken där en framtida hållplats vid Lingenässskolan läggs ut samt där frågan lyfts om en ny ändhållplats för stadsbuss vid skolan. Öster om Stridsvagnsvägen har ett område med allmän platsmark i direkt anslutning till skolan från intilligganade bebyggelse anpassats för en framtida flexibilitet. Ny bostadsbebyggelse Kommunledningskontoret ser positivt på att två mindre bostadsområden öster om Stridsvagnsvägen läggs samman till ett större bostadsområde om ca m² med stor flexibilitet. Ett mindre område för natur/lek har tagits i anspråk, befintlig lek finns inom promenadavstånd utan att gata behöver korsas. Genomförandefrågor Kommunledningskontoret avser återkomma med beslutsförslag i samband med antagande av detaljplanen avseende hantering av kostnader för genomförande av projektet. Inom skoltomten ansvarar projektet för samtliga kostnader. Innan bygglovsansökan kommer scanning och vid behov sanering av metallföremål inom området att genomföras. Kommunledningskontoret ansvarar för detta men kostnaderna belastar projektet. Kostnader utanför skoltomten kommer att fördelas på exploateringsverksamheten eller infrastrukturinvestering genom särskilt beslut. Kompensationsåtgärder Enligt Bilaga A anser Biosfärenheten att kompensationsåtgärder bör kopplas till att utveckla området omedelbart söder om Lingenässkolan och ner mot Araslövsjön. Kompensationsåtgärderna kommer också att förbättra förutsättningarna för skolan att använda naturområdet som ligger i direkt anslutning, i undervisningen. Biosfärenheten tycker det är Justerarens signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) mycket positivt om skolan vill arbeta med en profil och inriktning på natur och biosfärområdet. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Att avge yttrande i enlighet med denna tjänsteskrivelse Att uppdra åt kommunledningskontoret att i samråd med Skånetrafiken arbeta med att ta fram en linjenätsutredning som inkluderar bland annat Lingenässkolan Att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda föreslagna kompensationsåtgärder Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Biosfärenhetens synpunkter Översiktskarta. Granskningshandling. Justerarens signatur

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 55 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av m.fl. vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun Änr KS 2014/582 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Anta detaljplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Planområdet är beläget vid Madenvägen i Rinkaby. Detaljplanens syfte är att medge bostadsbebyggelse inom planområdet i form av friliggande enbostadshus och lägenhetsbyggnader i ett och ett halvt plan. Antalet nya bostäder uppskattas till totalt nya lägenheter och 5 friliggande småhus. Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Anta detaljplanen. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Plankarta Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Planbeskrivning med bilagd behovsbedömning för MKB Granskningsutlåtande Samrådsredogörelse Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 56 Detaljplan för Vä 157:5, del av, m.fl., Vä centrum i Vä, Kristianstads kommun Änr KS 2011/142 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Anta detaljplanen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Planområdet är beläget i stadsdelen Vä och omfattar Vä centrum med intilliggande markområde i öster. Planförslaget syftar dels till att pröva möjligheten till förändrad byggrätt för centrumändamål, dels till att anpassa byggrätten österut mot E22 inför en fortsatt framtida utveckling av området. Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Anta detaljplanen. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Plankarta Planbeskrivning med bilagd behovsbedömning för MKB Granskningsutlåtande Samrådsredogörelse Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 57 Förslag till naturvårdsprogram - remissvar Änr KS 2015/31 Beslut Bevara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Förslag till naturvårdsprogram för Kristianstads kommun har tagits fram av miljö- och hälsoskyddskontoret. Programmet gäller för perioden och består av tre delar bakgrund, strategier/åtgärder och objektsbeskrivningar. Programmet ger ett bra kunskapsunderlag över naturvärdena i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret ser att det finns vissa behov av att komplettera förslaget men även av att samla ihop uppgifter för överskådlighet i detta omfattande dokument. Att sammanlänka naturvårdsprogrammet med miljömålsarbetet är bra, en synkronisering av dokumenten erfordras. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Bevara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Remiss naturvårsprogram Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 58 Reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter i Rickarum Änr KS 2014/165 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Fastställa skyddsföreskrifter enligt bilaga 1 och karta enligt bilaga 2 för Rickarums vattenskyddsområde att gälla från Beslutet om Rickarums vattenskyddsområde kungörs enligt delgivningslagen (2010:1931). Begära att länsstyrelsen upphäver det befintliga skyddsområdet i Rickarum (Kristianstads läns allmänna kungörelser nr ) och dess föreskrifter från och med Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning För de kommunala vattentäkterna i Rickarum finns ett skyddsområde, inrättat Detta skyddsområde är föråldrat och behöver uppdateras enligt dagens kunskaper och regler. Förslaget om reviderat skyddsområde är utformat enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, men anpassat till förhållandena i Rickarum. Efter fullbordat samråds/remissarbete, där även Miljö- och hälsoskyddsnämnden ingått, beslutade Tekniska nämnden att skicka förslaget om Rickarums vattenskyddsområde till Kommunstyrelsen för Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) fastställande, dock har Miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet för slutgiltigt yttrande. Med anledning av att Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat ett sista yttrande har smärre ändringar gjorts i skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet. Samtidigt vill C4 Teknik kommentera övriga punkter i yttrandet. Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen Fastställa skyddsföreskrifter enligt bilaga 1 och karta enligt bilaga 2 för Rickarums vattenskyddsområde att gälla från Beslutet om Rickarums vattenskyddsområde kungörs enligt delgivningslagen (2010:1931). Begära att länsstyrelsen upphäver det befintliga skyddsområdet i Rickarum (Kristianstads läns allmänna kungörelser nr ) och dess föreskrifter från och med Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Förslag skyddsföreskrifter Rickarums vattenskyddsområde, bilaga 1. Karta vattenskyddsområde Rickarums kommunala vattentäkt, bilaga 2. Sammanställning av remissvar, , bilaga 3. De inkomna remissvaren , bilaga 4 Tekniskt underlag med bilagor, , bilaga 5 Info - Vad innebär ett nytt vattenskyddsområde, bilaga 6. Kommunfullmäktiges beslut , bilaga 7 Bilaga B till Kommunstyrelsens beslut , Bilaga 8. Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 59 Utseende av ombud och observatörer till bolagstämmor för de kommunala bolagen Änr KS 2015/92 Beslut På uppdrag av Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens arbetsutskott ombud och observatörer till bolagsstämmor från och med årsstämman 2015 intill årsstämman 2016 enligt följande: Krinova AB Ombud: Sten Hermansson (FP) Observatör: Caroline Hedenström (M) Kristianstads Airport AB Ombud: Pierre Månsson (FP) Observatör: Fredrik Axelsson (M) Åhus Hamn & Stuveri AB Ombud: Pierre Månsson (FP) Observatör: Sylvia Olander (M) C4 Energi AB Ombud: Sven Nilsson (C) Observatör: Christina Borglund (KD) AB Kristianstadsbyggen Ombud: Anders Svensson (S) Observatör: Peter Johansson (M) Kristianstads Renhållnings AB Ombud: Sven Nilsson (C) Observatör: Ewa Wemby (M) Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Kristianstads Kommunföretag AB Ombud: Katarina Honoré (S) Observatör: Kalle Heise (MP) Kristianstads Industribyggnads AB Ombud: Katarina Honoré (S) Observatör: Kalle Heise (MP) Magmo AB Ombud: Katarina Honoré (S) Observatör: Kalle Heise (MP) Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning De kommunala bolagen håller årsstämma enligt nedan. Kommunstyrelsen har att utse ombud och observatörer till bolagsstämmor. Bolag Tid Plats Krinova AB kl. 10:00 Krinova Kristianstads Airport AB kl. 15:00 Kristianstad Österlen Airport Åhus Hamn & Stuveri AB kl. 18:00 Åhus Gästis C4 Energi AB kl.17:00 Rådhus Skåne, Kristianstad AB Kristianstadsbyggen kl. 17:00 ABK:s huvudkontor Kristianstads Renhållnings AB kl. 11:30 Fredholms på Björkhem Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kristianstads Kommunföretag AB Kristianstads Industribyggnads AB Magmo AB I april per capsulam. I mars per capsulam. I mars per capsulam. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utse ombud och observatörer till bolagsstämmor från och med årsstämman 2015 intill årsstämman Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 60 Medborgarförslag - Önskan att kommunen ansluter sig till tjänsten Min Myndighetspost vid skatteverket Änr KS 2013/967 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning har inkommit med ett medborgarförslag som föreslår att kommunen att ansluter sig till den nationella satsningen och tjänsten Min Myndighetspost. Kristianstads kommun är i grunden positiv till att ansluta sig till nationella tjänsten Mina meddelanden / Min myndighetspost. Det krävs dock en större insats för att förbereda kommunens interna ITsystem för att stödja tjänsten. Kommunen följer utvecklingen av tjänsten för att på sikt eventuellt förbereda anslutning men någon konkret plan finns inte i dagsläget. Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Möjlighet att yttra sig över förslag till beslut Remiss Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 61 Motion - Körkortsutbildning på gymnasienivå Änr KS 2014/741 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Motionen avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Berit Andersson (KBF) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att teoretisk körkortsutbildning ska införas i alla utbildningar vid Kristianstads kommuns gymnasieskolor. Genom dom i regeringsrätten den 20 november 2009 och beslut i regeringen den 27 juni 2013 är körkortsundervisning inom gymnasieskolan endast tillåten vid yrkesförarutbildning samt vid utbildning till anläggningsförare. Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Motionen avslås. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Dom i regeringsrätten Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Utdrag ur regeringens ändringsbeslut rörande regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens skolverk. Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion från Kristianstadsbygdens framtid genom Berit Andersson (KBF) Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 62 Motion - Sophämtning i Kristianstads kommun Änr KS 2014/742 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Besvara motionen i enlighet med Kristianstad Renhållnings AB:s yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Berit Andersson (KBF) lämnade in en motion angående sophämtning i Kristianstads kommun. Berit yrkar på att förpackningar och tidningar bör hämtas vid fastigheten, att ingen ska behöva gå mer än 10 meter till soptunnan och att kommunen skaffar en mindre sopbil för att kunna utföra sophämtning vid tomtgräns där den stora sopbilen inte klarar av det. Styrelsen för Kristianstads Renhållnings AB har besvarat motionen och tillstyrker yrkandet i den meningen att även förpackningar och tidningar ska hämtas vid tomtgränsen. Det pågår diskussioner om att införa fastighetsnära insamling av bland annat förpackningar och tidningar i hela kommunen. I övrigt föreslås motionen avslås. Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Besvara motionen i enlighet med Kristianstad Renhållnings AB:s yttrande Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kristianstads Renhållnings AB:s yttrande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion Justerarens signatur

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer