ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:40. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (L) istället för Pierre Månsson (L) Ewa Wemby (M) istället för Peter Johansson (M) Jens Andersson (SD) istället för Niclas Nilsson (SD) Övriga närvarande Christel Jönsson, kommundirektör Marie Färm, tillförordnad kanslichef Hanna Nicander, nämndsekreterare Leif Rülf, HR-direktör Eva Mårtensson, informationschef Roger Zetterqvist, ekonomidirektör Anders Magnusson, utvecklingsledare Utses att justera Ewa Wemby Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer Hanna Nicander , Ordförande... Heléne Fritzon Justerare... Ewa Wemby ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:40. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (L) istället för Pierre Månsson (L) Ewa Wemby (M) istället för Peter Johansson (M) Jens Andersson (SD) istället för Niclas Nilsson (SD) Övriga närvarande Christel Jönsson, kommundirektör Marie Färm, tillförordnad kanslichef Hanna Nicander, nämndsekreterare Leif Rülf, HR-direktör Eva Mårtensson, informationschef Roger Zetterqvist, ekonomidirektör Anders Magnusson, utvecklingsledare Utses att justera Ewa Wemby Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer 302, 312 Hanna Nicander Ordförande... Heléne Fritzon Justerare... Ewa Wemby ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander

3 KALLELSE med föredragningslista 1(2) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sekreterare: Hanna Nicander Tfn: E-post: Tid och plats Onsdagen den 2 december 2015 kl. 10:00, Rådhus Skåne. Ärenden Nr 1 Fastställande av dagordning 2 Val av justerare 3 Informationer 2015/4 10:00-10:10 Kommundirektören 4 Delgivningar 2014/ Representant till Kommuninvests medlemssamråd / Granskningsyttrande detaljplan Gasverket /480 7 Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2013 Kristianstads kommun 8 Bidrag till byggnadsförening - Vä Arbetares Byggnadsförening Ringelund 2015/ /653 9 Utvidgning av verksamhetsområde Byholmsvägen 2015/ Utvidgning av verksamhetsområde i Härlöv, längs med Lillövägen 2015/ Parkeringstaxa vid Östra kommunhuset 2015/ Upphörande av stiftelsen makarna Bengta och Per Jönssons fond 13 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 2015/ /1150

4 KALLELSE med föredragningslista 2(2) 14 Motion - Lokala trafikföreskrifter är viktiga för säkerheten och plånboken 2015/ Motion - Förläng strandpromenaden i Täppet 2015/ Arbete- och välfärdsnämndens förslag till utdelning ur fonder 2015/1188 Heléne Fritzon Ordförande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 299 Informationer Änr KS 2015/4 Beslut Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommunledningskontoret. Justerarens signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 300 Delgivningar Änr KS 2014/1144 Beslut Lägga delgivningarna till handlingarna. Sammanfattning Änr 2009/929 Hid Klimatstrategi lägesrapport Justerarens signatur

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 301 Representant till Kommuninvests medlemssamråd 2016 Änr KS 2015/1126 Beslut Utse ekonomidirektör Roger Zetterqvist som representant på Kommuninvest medlemssamråd Sammanfattning Kommuninvest inbjuder till medlemssamråd på ett antal olika orter under januari och februari Samråden är en viktig mötesplats för medlemskretsen och ger möjlighet till information, inspiration och goda samtal. Inbjudna att delta på medlemssamråden är förtroendevalda och ledande tjänstemän i medlemskommuner och medlemslandsting / medlemsregioner. Samtalsledare på samråden är ledamöter från föreningsstyrelsen tillsammans med tjänstemän på Kommuninvest. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Utse ekonomidirektör Roger Zetterqvist som representant på Kommuninvest medlemssamråd Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Inbjudan till Kommuninvest medlemssamråd Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 302 Granskningsyttrande detaljplan Gasverket 1 Änr KS 2013/480 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot planförslaget i granskningshandlingen för ovanstående detaljplan. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning I samrådsskedet lämnade Kommunstyrelsen yttrande på att detaljplanen bör möjliggöra för flytt av E-området, kvartersmarken för kontor bör även inrymma idrott för att möjliggöra flexibelt framtida nyttjande av lokalerna samt att den byggnadsfria ytan i söder, i närhet av E22 bör minimeras för att minimera begränsningen av utvecklingsområdet för idrottsanläggningar. Dessa synpunkter har tillgodosetts i granskningshandlingarna. Andra förändringar som gjorts utifrån samrådssynpunkterna är bl.a. att området för idrott utökats åt öster och tar i anspråk cirka 2600 m² parkmark samt att byggrätten utökats både i utbredning och höjd för att möjliggöra för framtida utveckling. Plankartan har kompletterats med områden med byggnadsrestriktioner med hänsyn till förekommande markföroreningar. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Kristianstad, antagen av Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret anser att planförslaget är flexibelt och möjliggör för framtida utveckling av området. Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot planförslaget i granskningshandlingen för ovanstående detaljplan. Omedelbar justering. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Detaljplan för Gasverket 1 m.fl. Kristianstad. Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 303 Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2013 Kristianstads kommun Änr KS 2015/1077 Beslut Byggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva aktualiteten för Översiktsplan 2013 samt att ge förslag på process, resursbehov, budget och tidplan. Sammanfattning Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Den ska spegla vilja och ambition hos den politiska majoriteten angående byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser samt svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver omarbetas. Kristianstads kommuns översiktsplan (ÖP 2013) antogs av Kommunfullmäktige i mars Tillsammans med ÖP 2013 gäller fördjupningen för staden; Kristianstad växer, en stad i balans, (KF ). År 2011 antog kommunen ett tematiskt tillägg för vindbruk till översiktsplan Vindbruksplanen ingår sedan 2013 i ÖP 2013 där den vägs mot andra intressen. Syftet med att pröva översiktsplanens aktualitet är att: - Klargöra om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk. - Klargöra i vilka avseenden översiktsplanen är och inte är aktuell. Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) - Ge förslag på inriktningar för en uppdatering av planen. Är hela eller större delen av planen inaktuell måste den revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen ändras för dessa delar. Övriga delar kan då behållas, men tidigare ställningstaganden gällande aktuellt område för ändring upphävs. Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att pröva aktualiteten för Översiktplan 2013 Kristianstad kommun samt fördjupningen för staden; Kristianstad växer, en stad i balans, (KF ). Vidare föreslås Byggnadsnämnden ge förslag på process, resursbehov, budget och tidplan för arbetet. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Att uppdra åt byggnadsnämnden att pröva aktualiteten för Översiktsplan 2013 samt att uppdra åt byggnadsnämnden att ge förslag på process, resursbehov, budget och tidplan. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 304 Bidrag till byggnadsförening - Vä Arbetares Byggnadsförening Ringelund Änr KS 2014/653 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Bevilja bidrag med 30 % av Boverkets godkända totalkostnad för byggnadsåtgärderna. Bidrag medges med högst kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Vä Arbetares Byggnadsförening Ringelund lämnade in bidragsansökan till Kristianstads kommun om så kallat investeringsbidrag i november Bidrag beviljades av Kommunstyrelsen i december Boverket beslutade inte investeringsbidrag och föreningen genomförde därmed inte byggnadsåtgärderna. Nu har föreningen lämnat in en ny bidragsansökan till kommunen för upprustning av sin föreningslokal. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Att bevilja bidrag med 30 % av Boverkets godkända totalkostnad för byggnadsåtgärderna. Bidrag medges med högst kronor. Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Vä Arbetares Byggnadsförening Ringelund bidragsansökan Kommunstyrelsens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Vä Arbetares Byggnadsförening Ringelund bidragsansökan Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 305 Utvidgning av verksamhetsområde Byholmsvägen Änr KS 2015/1154 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Utöka Kristianstads kommuns verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten så att dessa omfattar fastigheterna i Hammar/Viby Kristianstad enligt bifogad förteckning och karta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning I Hammar/Viby finns ett område som i nuläget inte ingår i Kristianstads kommuns verksamhetsområde för spillvatten och dagvatten. Området ingår idag enbart i verksamhetsområde för dricksvatten. C4 Teknik bedömer att såväl omhändertagande av spillvatten som dagvatten behöver ordnas i ett större sammanhang för dessa fastigheter. På grund av detta och med hänsyn till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) behöver det befintliga verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten utvidgas till att omfatta angivna 26 fastigheter enligt bifogad karta. Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Att besluta att utöka Kristianstads kommuns verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten så att dessa omfattar fastigheterna i Hammar/Viby Kristianstad enligt bifogad förteckning och karta. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Karta på de berörda fastigheterna, inklusive förteckning. Karta över närhet till befintlig gräns i verksamhetsområdet. Geografisk översikt. Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 306 Utvidgning av verksamhetsområde i Härlöv, längs med Lillövägen Änr KS 2015/1155 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Utöka Kristianstads kommuns verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten så att dessa omfattar fastigheterna längs med Lillövägen i Kristianstad enligt bifogad förteckning och karta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning I Kristianstad finns ett område som i nuläget inte ingår i Kristianstads kommuns verksamhetsområde. C4 Teknik bedömer att både vattenförsörjning och spillavlopp behöver ordnas i ett större sammanhang för dessa fastigheter. På grund av detta och med hänsyn till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) behöver det befintliga verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten utvidgas för fastigheterna enligt bifogad karta. Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen Förslå Kommunfullmäktige: Att utöka Kristianstads kommuns verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten så att dessa omfattar fastigheterna längs med Lillövägen i Kristianstad enligt bifogad förteckning och karta. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Karta på de berörda fastigheterna, inklusive förteckning. Karta över närhet till befintligt verksamhetsområde. Geografisk översikt. Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 307 Parkeringstaxa vid Östra kommunhuset Änr KS 2015/1153 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Godkänna föreliggande parkeringstaxa på parkeringen vid Östra kommunhuset att börja gälla från och med Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning I samband med att Kristianstads kommun har tagit över parkeringen vid Östra kommunhuset föreslår C4 Teknik en avgiftsbeläggning på parkeringen. Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Att godkänna föreliggande parkeringstaxa på parkeringen vid Östra kommunhuset. Att taxan börjar gälla den 1 februari Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 308 Upphörande av stiftelsen makarna Bengta och Per Jönssons fond Änr KS 2015/441 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Kvarvarande kapital i stiftelsen Makarna Bengta och Per Jönssons fond utdelas till stiftelsen Skånska Landskap för iordningställande av en mountainbikeled i Bockeboda strövområde. När kapitalet är förbrukat ska stiftelsen avvecklas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Kristianstads kommun har fått godkänt av länsstyrelsen att avsluta stiftelsen Makarna Bengta och Per Jönssons fond. Kvarstående medel ska förbrukas till det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så när som möjligt motsvarar detta. Enligt stiftelsens urkund ska avkastning utdelas för främjande av friluftsliv i förutvarande Önnestads kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kvarvarande medel i fonden tilldelas stiftelsen Skånska Landskap som tillsammans med Cykelklubben C4 Kristianstad arbetar för att iordningställa en mountainbikeled i Bockeboda strövområde. Totalt kapital uppgår till cirka kronor. Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kvarvarande kapital i stiftelsen Makarna Bengta och Per Jönssons fond utdelas till stiftelsen Skånska Landskap för iordningställande av en mountainbikeled i Bockeboda strövområde. När kapitalet är förbrukat ska stiftelsen avvecklas. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Länsstyrelsens beslut Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 309 Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut Änr KS 2015/1150 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Ewa Wemby (M) lämnar protokollsanteckning enligt följande: En kommun ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. Omsorgsnämnden i Kristianstad rapporterade den 7 oktober 2015 att 18 beslut enligt Sol och 2 beslut enligt LSS inte verkställts inom lagstadgad tid dvs. inom 3 månader. Moderaterna tycker det är anmärkningsvärt att omsorgsnämnden tvingas rapportera ett så stort antal ej verkställda beslut inte bara risken att tilldömas vite utan också att den enskilda brukaren inte får den insats han/hon behöver. Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner med början den 1 juli 2006 var tredje månad lämna rapport angående beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapport ska lämnas till Kommunfullmäktige (statistik) och till kommunens revisorer och Inspektion för vård och omsorg (individbaserade rapporter). Omsorgsnämnden rapporterar, den 7 oktober 2015, 20 beslut som inte verkställts inom tre månader. Beslut enligt SoL: 18 beslut är inte verkställda inom tre månader. Beslut enligt LSS: 2 beslut som inte verkställda inom tre månader. Vid Omsorgsnämndens särskilda utskott är det ena beslutet verkställt och det andra ärendet kommer att verkställas under slutet av vecka 46 (innevarande vecka). Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens särskilda utskotts beslut Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Rapport ej verkställda beslut socialtjänstlagen Rapport ej verkställda beslut lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Justerarens signatur

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 310 Motion - Lokala trafikföreskrifter är viktiga för säkerheten och plånboken Änr KS 2015/663 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Jan Olsson (ÅÅ) föreslår i motion att Kristianstads kommun snarast vidtar åtgärder för att undanröja alla tvivel rörande Kristianstads kommuns trafikföreskrifters giltighet samt att kommunens hemsida redigeras så att den ger god service i samma ärende. I Kristianstads kommun finns i nuläget totalt cirka 2750 stycken trafikföreskrifter varav cirka 2250 stycken är utfärdade av Kristianstads kommun. Många av trafikföreskrifterna är äldre föreskrifter och har under årens lopp blivit inaktuella. C4 Teknik anser att det är viktigt med korrekta trafikföreskrifter med tillhörande skyltning och arbetar därför kontinuerligt med att korrigera dessa. Arbetet utförs löpande efterhand som felaktigheterna upptäcks på befintliga lokala trafikföreskrifter och uppsatta skyltar. C4 Teknik har som ambition att få till resurser för en genomlysning för att skynda på arbetet och under tiden bedrivs arbetet så skyndsamt det är möjligt med befintlig personal. Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Samtliga kommuners lokala trafikföreskrifter finns publicerade på en särskild webbplats som Transportsstyrelsen ansvarar för. Detta innebär att även allmänheten har tillgång till föreskrifterna för respektive kommun på ett enkelt sätt. På Kristianstads kommuns hemsida finns länk till denna databas så att kommunens invånare enkelt kan nå databasen Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Att anse motionen besvarad. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion från Åhuspartiet Justerarens signatur

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 311 Motion - Förläng strandpromenaden i Täppet Änr KS 2015/665 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Jan Olsson (ÅÅ) föreslår i en motion att kommunen vidtar åtgärder som leder till att den befintliga bekväma och populära strandpromenaden i Täppet snarast får sin naturliga fortsättning mellan Kantarellvägen och Illervägen. C4 Teknik är positiva till förslaget och kommer att studera förutsättningarna för att genomföra en förlängning av strandpromenaden i Täppet. Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anse motionen besvarad. Justerarens signatur

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Översiktskarta. Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion Åhuspartiet Justerarens signatur

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 312 Arbete- och välfärdsnämndens förslag till utdelning ur fonder Änr KS 2015/1188 Beslut Ansökningar om fondmedel beviljas eller avslås i enlighet med Arbete och välfärdsnämndens förslag. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Arbete och välfärdsförvaltningen administrerar 10 olika fonder/stiftelser. Ordföranden i arbete och välfärdsnämnden har, enligt gällande delegation, rätt att fatta beslut i fem av dessa fonder. Resterande fem fonder beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott efter förslag av Arbete och välfärdsnämnden. Under 2015 har sammanlagt 82 ansökningar kommit in. 9 föreslås erhålla bidrag ur en del av de fonder som beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Att ansökningar om fondmedel beviljas/avslås i enlighet med Arbete och välfärdsnämndens förslag. Omedelbar justering. Justerarens signatur

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Arbete och välfärdsnämndens beslut sekr. 92. Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över förslag till utdelningar Ansökningshandlingar. Justerarens signatur

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-11:45. Beslutande Heléne Fritzon (S) Ellena Dellios Vukic (L) Ewa Wemby (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Sylvia Olander (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-12:00 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Anders Svensson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1 (16) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.55 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.55 ande Ledamöter Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson (s) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 13:00-14:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 1 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.25 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 109, kl. 13:00 17.15 ande Sven Nilsson (C) Agneta Wandefors-Hörström (S) Bengt Lindner (L) Elek Oksenfeld (S) Kamilla Danielsson (L) Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-12:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sylvia Olander (M) Tjänstgörande ersättare Anders Svensson (S) Sven Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 109, kl 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) ej 34 Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

2012-03-14. Kristianstad Airport AB H Inge Gyllin ordförande, Thomas Håkansson vice ordförande och Timothy Ayris VD.

2012-03-14. Kristianstad Airport AB H Inge Gyllin ordförande, Thomas Håkansson vice ordförande och Timothy Ayris VD. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-21 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.10 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 105 09:30-11:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-20 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-20 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(8) Tid och plats 2015-08-20 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.15. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Anneli Eskilandersson

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-14 1 (24) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-09 1 (17) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27. Måndagen 2014-10-27 kl. 08.00 Byskär

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27. Måndagen 2014-10-27 kl. 08.00 Byskär Sida 1 Tid och plats Måndagen kl. 08.00 Byskär ande Gunnel Simu (S), Ordförande Kurt Rosendahl (S) Marlene Haara (S) ers för Bengt-Olov lnnala Perarne Kerttu (C) Anders Rönnkvist (M) Övriga närvarande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:15 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 125-137. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Birgitta Lieberth

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 125-137. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Birgitta Lieberth Socialnämnden 2014-10-16 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2014-10-16, kl. 9.30-10.50 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M) Ingegärd Brogren

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 1 (13) Plats och tid Kommunhuset den 9 juni 2015 kl. 08.00 10.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-16 1 (14) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15

Ann Häggblad. Marianne Kierkemann (M) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN Arbetsutskottet för Äldreomsorg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sammanträdesrummet Mini Borg/ Klockan 14-16.40 Beslutande Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (FP), första

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Bengt Å Nilsson (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Bengt Å Nilsson (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Selma, 2015-04-20, kl. 17.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Julia Andersson Thysell, Vik. Planarkitekt Lena Johansson, Miljöstrateg, 30 Sara Östberg, Energi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 1 (7) Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13, 10:00 11:30 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare Övriga närvarande Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 1 (18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S),

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-12-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer