ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina Honoré (S) Övriga närvarande Christel Jönsson, kommundirektör Marie Färm, tillförordnad kanslichef Anders Magnusson, utvecklingsledare Leif Rülf, HR-direktör Eva Mårtensson, informationschef Patrik Möller, mark- och exploateringschef, 95 Gunnar Elvingsson, tillförordnad ekonomidirektör Hanna Nicander, nämndsekreterare Utses att justera Peter Johansson Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer 95, 103 Hanna Nicander Ordförande... Pierre Månsson Justerare... Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S), , Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina Honoré (S) Övriga närvarande Christel Jönsson, kommundirektör Marie Färm, tillförordnad kanslichef Anders Magnusson, utvecklingsledare Anna Stridsberg, avdelningschef, 97 Leif Rülf, HR-direktör Eva Mårtensson, informationschef Bengt Olsson, tillförordnad avdelningschef Tanja Gorsek, enhetschef, 97 Gunnar Elvingsson, tillförordnad ekonomidirektör Hanna Nicander, nämndsekreterare Lars Carlsson, projektledare, 94, 100 Utses att justera Peter Johansson Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer Hanna Nicander 91-94, Ordförande... Pierre Månsson Justerare... Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander

3 KALLELSE med föredragningslista 1(2) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sekreterare: Hanna Nicander Tfn: E-post: Tid och plats Onsdagen den 15 april 2015 kl. 10:00, Rådhus Skåne. Ärenden Nr 1 Fastställande av dagordning 2 Val av justerare 3 Informationer 2015/4 10:00-10:10 Kommundirektören 4 Delgivningar 2014/ Stiftelsernas årsredovisningar /395 6 Exploateringsavtal Horna 3:12, del av 2014/454 7 Samrådsyttrande rörande planerad ombyggnad av Trafikplats Hammar 8 Remiss - förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad 9 Revidering av dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen 2011/ / / Motion - Inför fritt internet i Kristianstads centrum 2013/ Intern kontrollplan för kommunstyrelsen / Delegering av beslut om antagande av detaljplaner för Hammarslund 10:1 13 Remissvar avseende utställning av detaljplan för Maglehem 23:71, Maglehem 23:85, Rigeleje camping 2015/ /786

4 KALLELSE med föredragningslista 2(2) 14 Remissvar avseende utställning av översiktsplan för Simrishamns kommun 2015/ Anställande av förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret 2015/419 Pierre Månsson Ordförande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 91 Informationer Änr KS 2015/4 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommunledningskontoret. Justerarens signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 92 Delgivningar Änr KS 2014/1144 Beslut Lägga delgivningarna till handlingarna. Sammanfattning Änr 2015/397 Hid Revisionsrapport - Granskning av särredovisning för vatten- och avloppsverksamheten. Justerarens signatur

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 93 Stiftelsernas årsredovisningar 2014 Änr KS 2015/395 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna årsredovisningarna för specificerade stiftelser enligt bilaga och ledamöterna undertecknar densamma. Godkänna förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är årsredovisningsskyldiga. Överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för delgivning. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Kommunledningskontorets redovisningsenhet överlämnar härmed förslag till årsredovisningar år 2014 för de stiftelser som var för sig har ett fondkapital överstigande 10 basbelopp samt förslag till årsredovisningar för de stiftelser som inte är årsredovisningsskyldiga. Styrelsen för på bilaga A angivna stiftelser utgörs av Kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningarna för specificerade stiftelser på bilaga och ledamöterna undertecknar densamma. Kommunstyrelsen godkänner förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är årsredovisningsskyldiga. Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för delgivning. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kommunledningskontorets redovisningsenhet Årsredovisning 2014 för Kristianstads kommuns gemensamma stiftelse och donationsförvaltning. Värdeutveckling för gemensam förvaltning och donationsstiftelser. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Sociala Samfonden. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns Grundskola. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns Gymnasieskola. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Samfonden vid Förutvarande Yrkesutbildningen i Kristianstad. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors Donation. Årsredovisning 2014 för Knut och Ingeborg Sörensens Stiftelse. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 2. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 3. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Dahlska Apologistfonden. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Makarna Hanna och Carl Ludvig Möllers Donationsfond. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Albrecht och Angelica Svanbergs Museifond. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Otto Ericssons Donations- och Räntefonder. Årsredovisning 2014 för Stiftelsen C W Olanders Fond För Stadens Prydande Med Konstverk. Årsredovisning 2014 för Gösta Wingrens Stiftelse. Årsredovisning 2014 för Samstiftelsen för främjande av pensionärers boende i Kristianstad. Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Årsredovisning 2014 för stiftelsen William Lengertz studiefond. Årsredovisning 2014 för stiftelsen Elna och Alfred Erlandssons premiefond. Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 94 Exploateringsavtal Horna 3:12, del av Änr KS 2014/454 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna bilagt exploateringsavtal för del av Horna 3:12, mellan kommunen och Sven-Åke Andersson. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade om medel för utbyggnad av del av Horna 3:12. Enligt tidigare avtal med den privata markägaren, Sven-Åke Andersson, ska han erlägga 14 % av exploateringskostnaderna och erhålla motsvarande tomtmark. Kontoret har därför upprättat ett exploateringsavtal med markägaren om kostnaderna för etapp tvås utbyggnad. Avtalet är undertecknat av markägaren. I avtalet regleras markägarens kostnader och vilka tomter markägaren erhåller. Gatubyggnad pågår och beräknas vara färdigställt under juni månad. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Godkänna bilagt exploateringsavtal för del av Horna 3:12, mellan kommunen och Sven-Åke Andersson. Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Exploateringsavtal. Översiktskarta. Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 95 Samrådsyttrande rörande planerad ombyggnad av Trafikplats Hammar Änr KS 2011/925 Beslut Avge samrådsyttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Detaljplan för Hammar 9:151, del av, m fl, inom Hammarområdet i Kristianstad antogs av Kommunfullmäktige Detaljplanen bidrar till ökade trafikflöden vilket leder till att det erfordras en ombyggnation av trafikplats Hammar. Trafikverket och kommunen har tidigare reglerat ombyggnadsarbetet. Ombyggnaden innebär att två cirkulationer byggs för att klara framtida trafikflöden. Cirkulationerna är planerade att anläggas på vardera sidan om E22 där trafikplatsens ramper möter väg 118. Projekteringen av trafikplatsen har påbörjats och arbetet sker med en kontinuerlig dialog mellan trafikverket och kommunen. Kristianstads kommun har inget att erinra mot förslaget. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Avge samrådsyttrande i enlighet med detta tjänsteutlåtande. Besluta om omedelbar justering. Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Samråd rörande planerad ombyggnad av Trafikplats Hammar. Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 96 Remiss - förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad Änr KS 2015/181 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Besvara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Tekniska nämnden har gett Kommunstyrelsen möjlighet att komma med synpunkter på nämndens förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstads centrum. Med ett kommunövergripande mål om god företagsamhet och värdet av en utvecklad stadsmiljö med stärkt kvällsekonomi som utgångspunkt, vill Kommunstyrelsen kommentera Tekniska nämndens förslag. Det finns framför allt ett behov av en särskild konsekvensanalys för berörda restauranger och kaféer, men det finns även behov av fortsatt dialog, anpassning av förslagen och en plan för när de förändringar som blir beslutade ska träda i kraft. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Besvara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Tekniska nämndens förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, remissutgåva Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 97 Revidering av dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Änr KS 2015/404 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Anta den reviderade dokumenthanteringsplanen för Kommunstyrelsen att gälla från och med Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Förslag att anta den reviderade dokumenthanteringsplanen för Kommunstyrelsen rörande kommunens medborgarcenters verksamhet och de handlingar som registreras i Flexite då kommunens medborgarcenter registrerar allmänhetens frågor och ärenden. I IT-verktyget Flexite tillämpas föreslagna gallringsfrister under förutsättning att samtliga ärenden som kräver omfattande handläggning, beslut och/eller handläggning av förvaltning, innehåller sekretess eller tillhör annat verksamhetssystem förs över från Flexite till Evolution eller annat relevant verksamhetssystem. Om ärendet skickas vidare från medborgarcenter till berörd förvaltning ansvarar förvaltningen för diarieföring av ärendet. Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Anta den reviderade dokumenthanteringsplanen för Kommunstyrelsen att gälla from Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen med föreslagna ändringar (utkast) Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 98 Motion - Inför fritt internet i Kristianstads centrum Änr KS 2013/963 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anse motionen besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut avseende införande av WIFI i Kristianstad. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Motion från Niclas Nilsson (SD) om förslag på utbyggnad av trådlöst nätverk, WIFI, i och omkring offentliga byggnader i Kristianstad centrum har lagts. Parallellt har en tjänstemannautredning i samma fråga genomförts. Med anledning av detta anses lagda motion besvaras genom av utredningen framtaget tjänsteutlåtande. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anse motionen besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut avseende införande av WIFI i Kristianstad. Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion - Inför fritt internet i Kristianstads centrum Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 99 Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2015 Änr KS 2015/407 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Väsentlighets- och riskanalys för Kommunstyrelsens processer fastställs enligt bilaga. Godkänna intern kontrollplan Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Utvecklingsarbetet med att skapa ett strukturerat ramverk för intern kontroll för såväl kommunledningskontoret som för kommunen som helhet pågår, bland annat med bakgrund av tidigare revisionsrapport. Intern kontrollgrupp för kommunledningskontoret består av kommundirektör, avdelningscheferna, ekonomidirektör och kommunledningskontorets samordnande controller års interna kontroll ska vara avslutad och beslutad av Kommunstyrelsen den 30 november års kontrollplan ska beslutas av Kommunstyrelsen senast den 30 april Kommunledningskontoret har inför 2015 gjort en väsentlighets- och riskanalys av sina huvudsakliga processer och flertalet delprocesser (se Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) bilaga). Kontroll har därefter gjorts så att samtliga mål i styrkorten omfattas av riskanalysen samt att hänsyn är tagen till de revisionsgranskningar som gjordes under Kontrollplanen omfattar också de beslutade kommungemensamma kontrollområdena. Utvärdering av 2014 års kontrollplan omfattade 19 kontrollområden. Av dessa föreslås fyra områden överföras till 2015 års kontrollplan (15:4, 15:11, 15:12 och 15:13). Sammantaget föreslås följande 14 granskningsområden utgöra kommunledningskontorets kontrollplan 2015: Granskningsområde/Process Risk/Kontrollaktivitet 15:1 Uppföljningsrapporter Finns struktur för uppföljning och prognossäkerhet? 15:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete Följs Kristianstads kommuns handläggningsrutin för Systematiskt arbetsmiljöarbete? 15:3 Inköp - avtalstrohet Finns rutiner? Sker inköp hos avtalsleverantör? 15:4 Avtalshantering Är avtalen förtecknade och lätta att hitta? Förvaras avtalen på ett ordnat och betryggande sätt? 15:5 Projektmodellen Följs handboken? 15:6 Intern kontroll Följs anvisningarna? 15:7 Utbetalningar Görs utbetalningar till rätt mottagare? 15:8 Medborgarbemötande: nöjdhetsmätning Utvärdering under våren ang. medborgares nöjdhet efter kontakt med medborgarcenter/kommunen. 15:9 IT-policy: användare Kontroll att det finns policydokument som beskriver riktlinjer för vad den enskilde användaren får och inte får göra, samt att samtliga med behörighet till kommunens IT-system/nätverk har tagit del av denna policy. 15:10 IT - Brandvägg Kontroll att det finns rutiner för kontroll och regler för hur brandväggen konfigureras på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt efter kommunens behov. Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) 15:11 Exploateringsavtal Kontroll att beskrivna åtgärder/åtaganden har genomförts enligt exploateringsavtal. 15:12 Miljöföroreningar vid förvärv och försäljning Kontroll att erforderliga miljötekniska undersökningar eller dokumenterade bedömningar har gjorts i pågående exploateringar och försäljningar. 15:13 Hantering av allmänna Lever vi upp till kraven som ställs handlingar avseende allmänna handlingar? 15:14 Rekrytering Implementering av nya riktlinjer på kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås fastställa väsentlighets- och riskanalys för styrelsens processer enligt bilaga. Kommunstyrelsen föreslås godkänna intern kontrollplan Kommunstyrelsen föreslås godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Intern kontrollplan Sammanfattning och matris väsentlighets- och riskanalys Justerarens signatur

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 100 Delegering av beslut om antagande av detaljplaner för Hammarslund 10:1 Änr KS 2015/416 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Delegera till Byggnadsnämnden att anta detaljplan BN för HSB:s exploatering inom Hammarslund 10:1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Byggnadsnämnden har tidigare antagit detaljplaner med enkelt planförfarande. I detaljplaner som handlagts som normalt planförfarande har detaljplanen antagits av Kommunfullmäktige. I Plan- och bygglagens 5 kap 7 regleras bestämmelserna för hur ett planärende ska hanteras. Det finns ett standardförfarande och ett utökat förfarande. Ett standardförfarande är att likna med det tidigare benämnda enkla planförfarandet. I reglementet för Byggnadsnämnden regleras inte Byggnadsnämndens möjlighet att godkänna detaljplaner som hanteras med standardförfarande. HSB som äger fastigheten Hammarslund 10:1 har för avsikt att bebygga fastigheten med marklägenheter med hyresrätt. I gällande detaljplan är exploateringsgraden 240 m² BTA/fastighet. Eftersom fastigheten inte ska Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) avstyckas måste exploateringsgraden ändras till procent av fastighetens areal. HSB har ansökt om bygglov och har för avsikt att påbörja byggnationen efter sommaren. I arbetet med översyn av reglementena för Kommunstyrelse, Byggnadsnämnd och Teknisk nämnd kommer en översyn av delegering för antagande av detaljplaner enligt nya plan- och bygglagen att genomföras. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige besluta att delegera till Byggnadsnämnden att anta detaljplan BN för HSB:s exploatering inom Hammarslund 10:1. Beslutsunderlag Kommunledningskontorests tjänsteutlåtande Justerarens signatur

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 101 Remissvar avseende utställning av detaljplan för Maglehem 23:71, Maglehem 23:85, Rigeleje camping Änr KS 2008/786 Beslut Jäv Kommunstyrelsen avger yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Anders Svensson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. Sammanfattning Byggnadsnämnden beslutade om ny utställning, för rubricerad detaljplan. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utökad användning för området och att även fortsättningsvis bedriva campingplats. För planområdet gäller dels en byggnadsplan från 1985 dels en detaljplan från 1994 för själva campinganläggningen. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för en mer ändamålsenlig campingplats påbörjades 2008 under pågående genomförandetid. Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige Detaljplanen överklagades hos Länsstyrelsen och Kommunfullmäktige beslutade att upphävda fastställd detaljplan Detaljplanearbetet återupptogs när genomförandetiden hade gått ut och har även kompletteras med miljökonsekvensbeskrivning inkluderande Justerarens signatur

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) bullerberäkning mm. I detaljplanförslaget har hänsyn tagits till utredningen och planen har anpassats till den värdefulla miljön som omgäldar Rigeleje camping. Samråd har skett med berörda inom kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontoret avger yttrande enligt detta tjänsteutlåtande. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Översiktskarta. Utställningshandling. Justerarens signatur

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 102 Remissvar avseende utställning av översiktsplan för Simrishamns kommun Änr KS 2015/240 Beslut Kristianstads kommun besvarar remissen till Simrishamns kommun i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Sammanfattning Kristianstads kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Simrishamns kommuns översiktsplan - framtiden, utställningshandling två. Kristianstads kommun anser att samstämmighet råder gällande mellankommunala frågor mellan Simrishamns förslag till översiktsplan och Kristianstad kommuns översiktsplan 2013 (ÖP 2013, KF ). Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Byggnadsnämnden beslutar att besvara remissen till Simrishamnskommun i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Översiktsplan för Simrishamns kommun, Skåne län, utställd under tiden 28 februari-11 maj Justerarens signatur

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 103 Anställande av förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret Änr KS 2015/419 Beslut Arne Bertilsson anställs 1 timme/vecka som förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret från och med under pågående rekrytering av förvaltningschef, dock längst till och med Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Kommunledningskontoret föreslår att Arne Bertilsson, anställs som förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret från och med under pågående rekrytering av förvaltningschef, dock längst till och med Anställningen omfattar 1 timme/vecka. Förslag finns om att ett konsultavtal ska träffas mellan Kristianstads kommun och Armon konsult AB om anlitande av Arne Bertilsson som förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret på konsultbasis under tiden För att möjliggöra mottagande av delegering från Byggnadsnämnden erfordras ett anställningsförhållande mellan kommunen och Arne Bertilsson. Därför föreslås att ett anställningsavtal ingås på låg sysselsättningsgrad och under samma period som konsultavtalet. Justerarens signatur

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Arne Bertilsson anställs 1 timme/vecka som förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret från och med under pågående rekrytering av förvaltningschef, dock längst till och med Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Anställningsavtal. Konsultavtal. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp stadsbyggnadskontoret Justerarens signatur

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? TRITA-INFRA EX 05-010 ISSN 1651-0194 ISRN KTH/INFRA/EX--05/010--SE EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-05-144 Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? Olof Graner Examinator: Handledare: Thomas

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer