ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09:00-10:30 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Dan Berger (S) Ewa Wemby (M) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) Bo Silverbern (M) Ellena Dellios Vukic (FP) Agneta Wandefors-Hörström (S) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (FP) istället för Pierre Månsson (FP) Kristina Lindbåge (S) istället för Heléne Fritzon (S) Göran Wagermark (S) istället för Fredrik Winberg (S) Ersättare Anders Björklund (ÅÅ) Ruzica Stanojevic (V) Stefan Edenborg (MP) Ulf Persson (C) Anna Wigenstorp (SD) Övriga närvarande Arne Bertilsson, tillförordnad Rolf Gustavsson, Jan Pålsson, kommundirektör kommundirektör ekonomidirektör Leif Rülf, personaldirektör Marie Färm, sektionschef praktikant Utses att justera Anders Svensson Justeringens tid och plats Rådhus Skåne, Sekreterare... Paragrafer , 114 Marie Färm Ordförande... Fredrik Axelsson Justerare... Anders Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Marie Färm

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09:00-10:30. Beslutande Fredrik Axelsson (M) Ellena Dellios Vukic (FP) Agneta Wandefors-Hörström (S) Ewa Wemby (M) Sven Nilsson (C) Dan Berger (S) Peter Johansson (M) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Bo Silverbern (M) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (FP) istället för Pierre Månsson (FP) Kristina Lindbåge (S) istället för Heléne Fritzon (S) Göran Wagermark (S) istället för Fredrik Winberg (S) Ersättare Anders Björklund (ÅÅ) Stefan Edenborg (MP) Anna Wigenstorp (SD) Ulf Persson (C) Ruzica Stanojevic (V) Övriga närvarande Arne Bertilsson, tillförordnad Rolf Gustavsson, Jan Pålsson, kommundirektör kommundirektör ekonomidirektör Leif Rülf, personaldirektör Marie Färm, sektionschef Per Furenbäck, praktikant Utses att justera Anders Svensson Justeringens tid och plats Rådhus Skåne, Sekreterare... Paragrafer , , Marie Färm Ordförande... Fredrik Axelsson Justerare... Anders Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Marie Färm

3 KALLELSE med föredragningslista 1(3) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen Sekreterare: Hanna Nicander Tfn: E-post: Tid och plats Onsdagen den 21 maj 2014 kl. 09:00. Rådhus Skåne, Kristianstad. Ärenden Nr 1 Fastställande av dagordning 2 Val av justerare 3 Delgivningar 2013/983 4 Ekonomisk månadsuppföljning 2014/206 5 Medel till donationsfond, att förvaltas av Kristianstads kommun 2014/395 Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Stiftelsernas årsredovisningar /425 Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Utseende av VD för Kristianstads Kommunföretag AB, Kristianstads Industribyggnads AB och Magmo AB 2014/440 Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Samhällsbyggnadsprocessen 2014/401 Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse

4 KALLELSE med föredragningslista 2(3) 9 Försäljning av Fjälkinge 48:18 och del av Fjälkinge 48:17 till AMH Fastighets AB 2014/164 Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Fastighetsöverlåtelse - Bastionen 1, Kylen 5, Ravelinen 1 och Yllefabriken 19 UTGÅR 2013/88 Övriga handlingar finns tillgängliga hos kanslisektionen. 11 Försäljning av del av Kristianstad, Kristianstad 4:37 Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Förlängning av anläggningsarrende Äspet 1:10 Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Avgäldsändring Åhus 14:112 Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Överenskommelse med bostadsrättsföreningen Uttern Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Ny vision för Kristianstad Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Genomförande av barnkonventionen i Kristianstads kommun UTGÅR Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Landsbygdsprogram UTGÅR Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Renhållningsavgift vid hemkompostering Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse / / / / / / / /381

5 KALLELSE med föredragningslista 3(3) 19 Regional handlingsplan för klimatanpassning Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Utökning av naturreservat Sånnarna i Kristianstads kommun samt fastställande av skötselplan för det utökade naturreservatet Sånnarna Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Förslag till implementering av utredning gällande en sammanhållen kostorganisation Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Uppdragsbeskrivning för kommundirektör Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse Riktlinjer för skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar 24 Val av ledamot till Helgeåns vattenråd Övriga handlingar se Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse / / / / / /402 Pierre Månsson Ordförande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KS 101 Delgivningar Änr KS 2013/983 Beslut Lägga delgivningarna till handlingarna. Sammanfattning Änr 2013/983, Hid Kommunala rådet för funktionsnedsatta Justerarens signatur

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KS 102 Ekonomisk månadsuppföljning Änr KS 2014/206 Beslut Ekonomisk månadsuppföljning läggs till handlingarna. Sammanfattning Ekonomidirektör Rolf Gustavsson lämnar information om ekonomisk månadsuppföljning från nämnder och styrelser för april Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 103 Medel till donationsfond, att förvaltas av Kristianstads kommun Änr KS 2014/395 Beslut Tacksamt emottaga donation från Maj-Lise och Nils-Sture Önnemark. Anta regler för donationens hantering enligt bilaga. Uppdra åt kommunledningskontoret att ombesörja donationsförvaltningen i enskild förvaltning skild från kommunens övriga donationer. Sammanfattning Kristianstads kommun förvaltar för närvarande 80 donationer som i dagsläget har en sammanlagd tillgång på ca 27 mkr. Kommunen har erbjudits att mottaga ytterligare en donation från Maj-Lise och Nils-Sture Önnemark, där tillgångarana bedöms uppgå till cirka 12 miljoner kronor. Donationen ska enligt givarna disponeras till fysiskt handikappade eller rörelsehindrade barn och ungdomar. Med utgångspunkt från fondens inriktning synes det lämpligt att Omsorgsnämnden hanterar ansökningar och beslutar om utdelning från fonden. Eftersom donationen är av betydande storlek och ökar kommunens sammanlagda fondtillgångar med nästan 50 %, synes det vara lämpligt att denna fonds tillgångar sker som enskild placering inom ramen för det regelverk som antagits för fondförvaltningen. Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Tacksamt emottaga donation från Maj-Lise och Nils-Sture Önnemark. Anta regler för donationens hantering enligt bilaga. Uppdra åt kommunledningskontoret att ombesörja donationsförvaltningen i enskild förvaltning skild från kommunens övriga donationer. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänstelåtande Brev från Kristianstad Advokatbyrå Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 104 Stiftelsernas årsredovisningar 2013 Änr KS 2014/425 Beslut Årsredovisningarna för specificerade stiftelser enligt bilaga godkänns och ledamöterna undertecknar densamma. Förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är årsredovisningsskyldiga godkänns. Ärendet överlämnas till Kommunfullmäktige för delgivning. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Kommunledningskontorets redovisningsenhet överlämnar härmed förslag till årsredovisningar år 2013 för de stiftelser som var för sig har ett fondkapital överstigande 10 basbelopp samt förslag till årsredovisningar för de stiftelser som inte är årsredovisningsskyldiga. Styrelsen för på bilaga A angivna stiftelser utgörs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Årsredovisningarna för specificerade stiftelser enligt bilaga godkänns och ledamöterna undertecknar densamma. Förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är årsredovisningsskyldiga godkänns. Ärendet överlämnas till Kommunfullmäktige för delgivning. Paragrafen justeras omedelbart. Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Årsredovisning 2013 för Kristianstads kommuns gemensamma stiftelse och donationsförvaltning. Värdeutveckling för gemensam förvaltning och donationsstiftelser. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Sociala Samfonden. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns Grundskola. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns Gymnasieskola. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Samfonden vid Förutvarande Yrkesutbildningen i Kristianstad. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors Donation. Årsredovisning 2013 för Knut och Ingeborg Sörensens Stiftelse. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 2. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 3. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Dahlska Apologistfonden. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Makarna Hanna och Carl Ludvig Möllers Donationsfond. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Albrecht och Angelica Svanbergs Museifond. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Otto Ericssons Donations- och Räntefonder. Årsredovisning 2013 för Stiftelsen C W Olanders Fond För Stadens Prydande Med Konstverk. Årsredovisning 2013 för Gösta Wingrens Stiftelse. Årsredovisning 2013 för Samstiftelsen för främjande av pensionärers boende i Kristianstad. Årsredovisning 2013 för stiftelsen William Lengertz studiefond. Årsredovisning 2013 för stiftelsen Elna och Alfred Erlandssons premiefond. Årsredovisning 2013 för Oscar Pettersons räntefonder. Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 105 Utseende av VD för Kristianstads Kommunföretag AB, Kristianstads Industribyggnads AB och Magmo AB Änr KS 2014/440 Beslut Arne Bertilsson utses till VD för Kristianstads kommunföretag AB under perioden Rolf Gustavsson utses till VD för Kristianstads Industribyggnads AB från och med Rolf Gustavsson utses till VD för Magmo AB från och med Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Jan Pålsson har sagt upp sig från tjänsten som kommundirektör. Jan Pålsson är VD för de tre kommunala bolagen Kristianstads Kommunföretag AB, Kristianstads Industribyggnads AB och Magmo AB. Kommunledningskontoret föreslår därför att föreslagen tillförordnad kommundirektör Arne Bertilsson utses till VD i Kristianstads Kommunföretag AB, och att Rolf Gustavsson utses till VD för Kristianstads Industribyggnads AB och Magmo AB. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Arne Bertilsson utses till VD för Kristianstads kommunföretag AB under perioden Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Rolf Gustavsson utses till VD för Kristianstads Industribyggnads AB från och med tillsvidare. Rolf Gustavsson utses till VD för Magmo AB från och med tillsvidare. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 106 Samhällsbyggnadsprocessen Änr KS 2014/401 Beslut Ärendet bordläggs. Sammanfattning Kommunledningskontoret tog initiativ i början av 2012, tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och C4 Teknik, att arbeta med samhällsbyggnadsprocessen inom ramen för effektivare Kristianstad. I oktober 2012 fick kommundirektören i uppdrag från Kommunstyrelsen att se över samhällsbyggnadsprocessen. Föreliggande förslag till en ny samhällsbyggnadsprocess är godkänd av styrgruppen (förvaltningschefer) och berör företrädesvis hur-frågor i det förvaltningsövergripande samarbetet. Den politiska ledningen är en mycket viktig aktör i samhällsbyggnadsprocessen och de förslag som har bäring mot politiken är särskilt åskådliggjorda i kap Samhällsbyggnadsprocessen Samhällsbyggnadsprocessen är ett övergripande ramverk med förslag till process innehållande vissa specifika förbättringar men också en handlingsplan med fördjupningar inom viktiga områden. Huvudsakliga förslag till förbättringar är att: - Arbeta enligt modellen En väg in (se kap. 4.1), för samtliga intressenter och förfrågningar så att ett sammanhållet och väl underbyggt beslutsunderlag kan levereras, nämnds- och förvaltningsövergripande. Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) - Bilda ett presidiemöte samhällsbyggnad för att prioritera och tydliggöra den politiska agendan. - Ta fram en samordnad projektlogg med gemensamma prioriteringar. - Tydliggöra ledning- och samordningsfrågor bl.a. utifrån ett perspektiv med lämpliga mötes- och beslutsforum. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna samhällsbyggnadsprocessen enligt bilagd rapport. Kommunstyrelsen kallar en presidiegrupp med representation från Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden samt vid behov kalla representation från övriga nämnders presidier. Översända samhällsbyggnadsprocessen till berörda nämnder för kännedom och deltagande. Ge kommundirektören med stöd av berörda förvaltningschefer i uppdrag att genomföra workshops med berörda förvaltningar/ nämnder i syfte att kommunicera och förankra processen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsprocessen. Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KS 107 Försäljning av Fjälkinge 48:18 och del av Fjälkinge 48:17 till AMH Fastighets AB Änr KS 2014/164 Beslut Överlåta Kristianstad Fjälkinge 48:18 och del av Kristianstad Fjälkinge 48:17 om sammanlagt ca m² till en köpeskilling om kr till AMH Fastighets AB ( ). Sammanfattning AMH Fastighets AB önskar reservera och förvärva fastigheten Kristianstad Fjälkinge 48:18 och del av Kristianstad Fjälkinge 48:17 om sammanlagt ca m 2, inom Fjälkinges industriområde vid E22:an, för att uppföra byggnad för industriverksamhet. Fastställt tomtpris är 100 kr/m². AMH Fastighets AB har för avsikt att hyra ut lokalerna till P Maskin Automation AB. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Överlåta Kristianstad Fjälkinge 48:18 och del av Kristianstad Fjälkinge 48:17 om sammanlagt ca m² till en köpeskilling om kr till AMH Fastighets AB ( ). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Reservationsavtal. Översiktskarta. Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 108 Försäljning av del av Kristianstad, Kristianstad 4:37 Änr KS 2011/821 Beslut Godkänna förslag till köpekontrakt där Kristianstads kommun säljer del av fastigheten Kristianstad Kristianstad 4:37 till Peab Fabriksgatan AB. Besluta att sälja fastigheten Kristinastad Kristianstad 4:37 till Peab Fabriksgatan AB för en köpeskilling om totalt kr. Sammanfattning Den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad antagen 2009 pekar ut området som lämpligt för bostadsändamål. En ny detaljplan har utarbetats och vann laga kraft i januari Peab Fabriksgatan AB ämnar uppföra två stycken flerbostadshus med hyresrätt. Kommunledningskontoret har upprättat ett köpekontrakt där kommunen säljer fastigheten för kr. Köpeskillingen grundar sig på ett pris av kr/ljus BTA. Tillträde sker när kommunen har genomfört sanering av tomten. Sanering och övriga exploateringsförberedande åtgärder som flytt av högspänningskabel och busshållplats uppskattas till ca kr och belastar exploateringsbudgeten. Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna förslag till köpekontrakt där Kristianstads kommun säljer del av fastigheten Kristianstad Kristianstad 4:37 till Peab Fabriksgatan AB. Besluta att sälja fastigheten Kristinastad Kristianstad 4:37 till Peab Fabriksgatan AB för en köpeskilling om totalt kr. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Översiktskarta Kristianstad 4:37. Köpekontrakt Kanalhusen. Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KS 109 Förlängning av anläggningsarrende Äspet 1:10 Änr KS 2014/232 Beslut Godkänna överenskommelse om tillägg till avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kristianstad Åhus 1:10 för Handelsbaren i Åhus AB. Sammanfattning Ägarna till Handelsbaren i Åhus AB har framfört önskemål om att få en längre avtalstid för anläggningsarrende för del av fastigheten Kristianstad Åhus 1:10. Avtalstiden har ändrats och gäller till Tidigare avtal löpte t.o.m Anledning till förlängningen är att det erfordras stora investeringar i byggnaden, investeringen kräver en långsiktig finansiell säkerhet och trygghet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna överenskommelse om tillägg till avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Kristianstad Åhus 1:10 för Handelsbaren i Åhus AB. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorens tjänsteutlåtande Arrendeavtal. Tillägg till arrendeavtal. Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 110 Avgäldsändring Åhus 14:112 Änr KS 2014/69 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Beslutanderätten om avgäldshöjning inom ramarna för villkoren i tidigare tecknat tomträttsavtal för fastigheten Kristianstad Åhus 14:112 delegeras till Kommunstyrelsen till och med Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag så vidaredelegerar Kommunstyrelsen beslutanderätten om avgäldshöjning inom ramarna för villkoren i tidigare tecknat tomträttsavtal för fastigheten Kristianstad Åhus 14:112 till kommundirektören och mark- och exploateringschefen i förening till och med Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Tomträttsavtalet för fastigheten Kristianstad Åhus 14:112 har varit upplåten i snart 9 år och är nu aktuell för omförhandling. Något avtal med tomträttshavaren är i dagsläget inte överenskommet och ska det ändras måste det tecknas innan Då förhandlingarna dragit ut på tiden erfordras ett beslut om vidaredelegering av beslutanderätten för att förhandla om de nya villkoren. Detta ger en förlängd förhandlingstid mellan parterna att komma överens om villkoren för de kommande 10 åren. Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Beslutanderätten om avgäldshöjning inom ramarna för villkoren i tidigare tecknat tomträttsavtal för fastigheten Kristianstad Åhus 14:112 delegeras till Kommunstyrelsen till och med Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag så vidaredelegerar Kommunstyrelsen beslutanderätten om avgäldshöjning inom ramarna för villkoren i tidigare tecknat tomträttsavtal för fastigheten Kristianstad Åhus 14:112 till kommundirektören och mark- och exploateringschefen i förening till och med Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Tomträttsavtal tecknat Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 111 Överenskommelse med bostadsrättsföreningen Uttern Änr KS 2001/620 Beslut Godkänna överenskommelse med bostadsrättsföreningen Uttern. Anvisa 1 Mkr genom anvisning ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att försälja fastigheten Uttern 3. En dialog togs upp med hyresgästerna och en bostadsrättsförening bildades, Uttern, som förvärvade fastigheten av Kristianstads kommun för en köpeskilling om :- kronor, se bilagt köpekontrakt. Bostadsrättsföreningen kontaktade kommunen 2010 med anledning av problem med avloppet i fastigheten. Parterna är överens om att det föreligger fel i fastigheten enligt Jordabalken. Enligt köpekontraktet är avloppsstammar i fastigheten utbytta innan förvärvet vilket stämmer. Dock är inte stammarna förbundna med ledningar från lägenheternas badrum vilket köparen med fog hade kunnat förvänta sig. I anledning av detta har kommunen och bostadsrättsföreningen träffat en överenskommelse, baserat på kostnadsberäkningar för avhjälpande av felet, om en ersättning om 1 Mkr. Genom denna överenskommelse kan inte bostadsrättsföreningen göra gällande några ytterligare anspråk på kommunen av vad slag de vara må. Justerarens signatur

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna överenskommelse med bostadsrättsföreningen Uttern. Anvisa 1 Mkr genom anvisning ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kartbilaga. Köpekontrakt. Överenskommelse med bostadsrättsföreningen Uttern. Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KS 112 Ny vision för Kristianstad Änr KS 2012/543 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Godkänna förslaget till vision men avvakta beslut om fastställandet av namnet på visionen som där med tillsvidare behåller arbetsnamnet Vision 2030, Vi lyfter tillsammans. Utlysa en tävling bland kommunens skolklasser för att utse Visionens slutliga namn. Reservation Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget ändringsyrkande. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden Anders Svensson (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att man godkänner visionen men väntar med att ta beslut om namnet på visionen och istället utlyser en tävling där skolklasser kan få vara med och föreslå ett namn på visionen. Vision 2030, Vi lyfter tillsammans används tillsvidare som arbetsnamn. Niclas Nilsson (S) yrkar att följande mening: I Kristianstad skapas möjligheter att tillvarata mångkulturella förutsättningar och Kristianstad är ett föredöme för sitt integrationsarbete ersätts med: I Kristianstad skapas möjligheter att tillvarata positiva kulturella influenser från vår omvärld och Kristianstad är ett föredöme för sitt integrationsarbete Justerarens signatur

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Niclas Nilsson (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2012 om att ge kommundirektören i uppgift att utarbeta ett förslag till reviderad vision och ny målbild för Kristianstad kommun. Delresultatet blev ett underlag för en ny vision och visionsmål, Vision 2025: Kristianstad lyfter! Kommunstyrelsen beslutade i december 2013 att skicka detta på remiss till kommunala nämnder och bolag samt att genomföra en bred dialogprocess med detta underlag som grund. Efter remiss och dialog av underlaget under februari-mars har ett utvecklat förslag till ny vision utarbetats, Vision 2030 Vi lyfter tillsammans. Förslaget tar sin utgångspunkt i av strategisk chefsgrupp och arbetsgrupp vision uppfattade framgångskriterier, utmaningar och möjligheter för Kristianstad med omnejd. Den pedagogiska idén genom arbetet har varit en kortfattad vision med fokus på VAD frågor. En annan pedagogisk idé är att visionen ska ha en tydlig roll i lednings- och styrningssystemet i kommunen, bland annat genom visionsmålsättningar. Det krävs dock utveckling av strategiska planer för att ytterligare konkretisera mål och metoder. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Godkänna förslaget Vision 2030, Vi lyfter tillsammans. Beslutsunderlag Justerarens signatur

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag Vision 2030: Vi lyfter tillsammans, Synpunkter från remiss och dialog av underlaget Vision 2025: Kristianstad lyfter! redovisade på Justerarens signatur

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 113 Renhållningsavgift vid hemkompostering Änr KS 2014/381 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anta komplettering till renhållningstaxa för perioden från och med 1 april 2012 till och med 30 juni 2013 med en reducerad avgift vid hemkompostering med 200 kr för småhus respektive 100 kr för fritidshus. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 17 januari 2012 om ny renhållningstaxa att gälla från och med den 1 april 2012 varvid reducerad avgift för hemkompostering togs bort. Taxan överklagades till Förvaltningsätten som upphävde Kommunfullmäktiges beslut i den del reducerad avgift för hemkompostering togs bort. Kommunfullmäktige beslutade den 9 april 2013 om en reviderad renhållningstaxa i linje med Förvaltningsrättens dom med beslut om att gälla från och med den 1 juli Rättelse av kommunen kom således inte att ske under perioden 1 april 2012 till och med 30 juni För att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna tidigare taxebeslut inneburit för de som fortsatt att hemkompostera föreslås att Kommunfullmäktige i aktuell del fastslår en reducerad avgift för hemkompostering för berörda abonnenter som således erhåller en nedsättning av avgiften för perioden 1 april 2012 till och med den 30 juni Justerarens signatur

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anta komplettering till renhållningstaxa för perioden från och med 1 april 2012 till och med 30 juni 2013 med en reducerad avgift för hemkompostering med 200 kr för småhus respektive 100 kr för fritidshus. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Renhållningstaxa år Dom från Förvaltningsrätten Justerarens signatur

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 114 Regional handlingsplan för klimatanpassning Änr KS 2013/957 Beslut Kristianstads kommun avger remissvar i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Länsstyrelsen har sedan 2009 regeringens uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet i länet. Uppdraget utökades 2013 med att ta fram Regionala handlingsplaner för klimatanpassning. Ett förslag till regional handlingsplan har tagits fram som innehåller 51 stycken åtgärder med ansvar fördelade på olika aktörer, bland annat kommunerna. Många åtgärder berör länsstyrelsens arbete som samordnare för det regionala klimatanpassningsarbetet men det finns även förslag på vad andra aktörer kan göra för att Skåne ska bli mer robust mot dagens och framtidens klimat. Insatserna är enligt länsstyrelsen frivilliga och ska ses som en vägledning för framtida lokalt och regionalt klimatanpassningsarbete och kan genomföras på olika sätt hos olika aktörer. Åtgärderna har i förekommande fall försetts med synpunkter från kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Justerarens signatur

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kristianstads kommun avger remissvar i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Länsstyrelsens remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning Kommunstyrelsens beslut Justerarens signatur

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 115 Utökning av naturreservat Sånnarna i Kristianstads kommun samt fastställande av skötselplan för det utökade naturreservatet Sånnarna Änr KS 2012/561 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklara naturreservat Sånnarna utökat med del av fastigheterna Horna 2:20 och 2:21, Kristianstads kommun och fastställa skötselplanen för det utökade reservatet. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Sammanfattning Ärendet gäller en utökning av området för det av Kommunfullmäktige tidigare beslutade naturreservatet Sånnarna. Kommunfullmäktige fattade beslut om bildande av naturreservat Sånnarna och fastställande av skötselplan på del av fastigheterna Horna 12:7 och Åhus 1:14 i Kristianstads kommun fattade Kommunstyrelsen beslut om förvärv av del av fastigheterna Åhus 2:20 och 2:21 för en köpeskilling om kronor. Parterna var överens om att kommunen skulle förvärva delar av fastigheterna. Området består av 20,87 hektar betesmark med höga naturvärden (se nedan) som ligger direkt i anslutning till naturreservat Sånnarna. Justerarens signatur

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Förhandsbesked om statliga medel har erhållits för bildandet av naturreservatet och Naturvårdsverket ersätter kommunen med kronor av köpeskillingen. Kostnaderna för naturreservatet är redovisade i bilaga 1 i skötselplanen. Inga ytterligare kostnader för naturreservatet enligt bilagag1 har tillkommit i samband med utökningen. Om området: Sånnarna väster om Åhus hyser stora rekreations-, natur och kulturvärden. Ett stort antal ovanliga, så kallade rödlistade arter, finns i området, vissa har här sin enda förekomst i norra Europa. Sånnarna är också ett uppskattat rekreationsområde. Här finns även ett välbesökt utemuseum och ett uteklassrum med pedagogiskt material om de sandiga markerna. Sånnastigen (som är ett samarbete med Kristianstads Golfklubb) går från Åhus, över Kristianstads Golfklubbs mark, ut till besöksplatsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklara naturreservat Sånnarna utökat med del av fastigheterna Horna 2:20 och 2:21, Kristianstads kommun och fastställa skötselplanen för det utökade reservatet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens beslut om förvärv av del av fastigheterna Åhus 2:20 och 2:21, Kommunfullmäktiges beslut om naturreservat Sånnarna och fastställd skötselplan för naturreservat Sånnarna med bilagor, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Justerarens signatur

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 116 Förslag till implementering av utredning gällande en sammanhållen kostorganisation Änr KS 2013/690 Beslut Samordna planering mellan Barn- och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden vid investeringar i respektive kostorganisation. Sammanfattning En utredning för en sammanhållen kostorganisation har genomförts vilken påvisar samordningsvinster såväl kortsiktigt som långsiktigt. Utifrån resultatet av utredningen finns vinster att hämta med en sammanhållen organisation och genom en ökad samordning avseende bland annat planering vid investeringar. Förslag till implementering av utredningen innebär att barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen ska samordna planering vid investeringar mellan de respektive kostorganisationerna. Strategisk lokalgrupp ansvarar för redovisning och uppföljning av kostnader och vinster. Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att samordning genomförs. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Samordna planering mellan Barn- och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden vid investeringar i respektive kostorganisation. Justerarens signatur

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Protokoll Facklig referensgrupp Effektivare Kristianstad Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Protokoll Kommunövergripande samverkansgrupp Utredning sammanhållen kostorganisation, Alléidé Konsult AB, Justerarens signatur

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 117 Uppdragsbeskrivning för kommundirektör Änr KS 2014/392 Beslut Ärendet bordläggs. Sammanfattning Ordföranden föreslår att uppdragsbeskrivning för kommundirektör fastställs i enlighet med bilagda förslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå uppdragsbeskrivning för kommundirektör med följande ändringar: - Under rubriken kommunens ledande tjänsteman tas följande stycke bort: Kommundirektören återkopplar regelbundet aktuella kommunövergripande frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott. - Under rubriken övriga nämnder och förvaltningar läggs följande stycke till som näst sista stycke: Kommundirektören samråder regelbundet med kommunstyrelsens arbetsutskott inför uppdrag gällande aktuella kommunövergripande frågor. - Under rubriken kommunala bolag får andra stycket följande lydelse: Kommundirektören ska, på uppdrag av Kristianstads kommunföretag AB:s styrelse, i sin roll som koncern VD verka för att alla bolagschefer i sitt arbete anlägger ett koncernövergripande perspektiv och arbetssätt. Justerarens signatur

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) - Under rubriken utvärdering får första stycket följande lydelse: Kommundirektörens arbete utvärderas av kommunstyrelsens arbetsutskott. - Under rubriken utvärdering får andra stycket följande lydelse: Kommunstyrelsens ordförande genomför medarbetarsamtal och lönesamtal med kommundirektören samt lönesätter denne. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Uppdragsbeskrivning för kommundirektör. Kommunövergripande samverkansgrupp Justerarens signatur

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KS 118 Riktlinjer mot skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar Änr KS 2014/269 Beslut Riktlinjer mot skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar fastställs. Sammanfattning Med skadligt bruk avses ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser i sociala sammanhang och påverkar ekonomin negativt både för individ-, organisation- och samhällsnivå. Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens personalutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Riktlinjer för skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar. Kommunövergripande samverkansgrupp Justerarens signatur

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KS 119 Val av ledamot till Helgeåns vattenråd Änr KS 2014/402 Beslut Utse Roland Sandelin (S) till ledamot i Helgeåns vattenråd. Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade beslut om en gemensam arbetsordning gällande Kristianstad kommuns representation i olika vattenrelaterade arbetsgrupper. Enligt arbetsordningen ska Miljöoch hälsoskyddsnämnden lämna förslag till Kommunstyrelsen gällande ledamöter i de vattenråd som kommunen är engagerad i. Det är nu aktuellt att utse en ledamot till Helgeåns vattenråd. Helgeåns vattenråd bildades under våren 2012 och sträcker sig över tre län och nio kommuner. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Utse Roland Sandelin (S) till ledamot i Helgeåns vattenråd. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande Justerarens signatur

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KS 120 Deltagare till vänortsmötet i Kristianstad juni 2014 Änr KS 2014/210 Beslut Kommunstyrelsen beslutar utse följande deltagare till vänortsmötet i Kristianstad: Pierre Månsson (FP), Heléne Fritzon (S), Fredrik Axelsson (M), Bo Silverbern (M), Marianne Eriksson (S), Ulf Persson (C), Roland Sandelin (S), Sten Hermansson (FP), Sladjana Critén (M), Göran Wagermark (S), Sven Nilsson (C), Anders Svensson (S), Kalle Heise (MP) och Niclas Nilsson (SD) samt kommundirektören och förvaltningschefer för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Sammanfattning Kristianstads kommun har bjudit in Esbo, Kongsberg, Köge och Skagafjördur till de årliga vänortsmötena den juni Som representanter för Kristianstads kommun utses följande politiker, Pierre Månsson (FP), Heléne Fritzon (S), Fredrik Axelsson (M), Bo Silverbern (M), Marianne Eriksson (S), Ulf Persson (C), Roland Sandelin (S), Sten Hermansson (FP), Sladjana Critén (M), Göran Wagermark (S), Sven Nilsson (C), Anders Svensson (S), Kalle Heise (MP) och Niclas Nilsson (SD). Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar utse följande deltagare till vänortsmötet i Kristianstad: Justerarens signatur

40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Pierre Månsson (FP), Heléne Fritzon (S), Fredrik Axelsson (M), Bo Silverbern (M), Marianne Eriksson (S), Ulf Persson (C), Roland Sandelin (S), Sten Hermansson (FP), Sladjana Critén (M), Göran Wagermark (S), Sven Nilsson (C), Anders Svensson (S), Kalle Heise (MP) och Niclas Nilsson (SD). Förvaltningschefen Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, Förvaltningschefen Omsorgsförvaltningen och Kommundirektören. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Justerarens signatur

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 13:00-14:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13, kl 09:30-12:10 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30 10:40 Beslutande Ewa Wemby (M) Sten Hermansson (FP) Ellena Dellios Vukic (FP) Dan Berger (S) Kristina Lindbåge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-03-06 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:55 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 1 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.25 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-10:15. Beslutande Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Anders Svensson (S) Ulf Persson (C) Jens Andersson (SD) Dan Berger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-12:00 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 107, kl 09:30-11:25 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Övriga närvarande Leif Rülf, HR-direktör

Läs mer

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad, kl. 09:00-10:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-06-13 1 (13) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-06-13, kl 09.30-11.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 08:00-10:30 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Kalle Heise (MP) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13, kl 09:30-12:00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 09:30-11:20 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30-12:00 Beslutande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Övriga

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13 10:00-12:00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Restuarang Kvarnen, konferenslokal Vete, Spannmålsgatan 9, Kristianstad. klockan 18.00-19.50. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Jessi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 2, rum 204 09:30 12:00 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Anneli Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00, Rådhus Skåne.

Kommunstyrelsen. Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00, Rådhus Skåne. KALLELSE med föredragningslista 1(6) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen Sekreterare: Hanna Nicander Tfn: 044-132226 E-post: hanna.nicander@kristianstad.se Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-21 1 (12) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13 09:30 11.45 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:10 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 4, rum 601 14:00 17:00 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:45. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-12:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sylvia Olander (M) Tjänstgörande ersättare Anders Svensson (S) Sven Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 109, kl 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) ej 34 Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Lena Carlsson, sekreterare Leif Rülf, personaldirektör. Heléne Fritzon

Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Lena Carlsson, sekreterare Leif Rülf, personaldirektör. Heléne Fritzon KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-03 1 (7) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.55 Beslutande Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott

Kommunstyrelsens Personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Personal & arbetsmiljö 09:30-11:45 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106, kl 09:30 10:45 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Sven Nilsson (C) Sylvia Olander (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 10:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 10:30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-05-29 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 10:30 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 1 (7) Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13, 10:00 11:30 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare Övriga närvarande Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-12:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Ellena Dellios Vukic (L) Sylvia Olander (M) Tjänstgörande ersättare Anders Svensson (S) Sven Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-21 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-12:10 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Kalle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:40. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (L)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Lena Holst (C) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunledningskontoret ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag Datum då anslaget tas ned

Kommunledningskontoret ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag Datum då anslaget tas ned KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-07 1 (8) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad 16.00 18.45 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1 (16) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.55 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-14 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 10.35 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid JA Hedlunds väg, Kristianstad, Skånehuset, konferensrum 3, klockan 13.00-16.15. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren (C) Birgitta Book

Läs mer

Eva Mårtensson Lena Carlsson, sekreterare. Kommunledningskontoret 2011-06-08

Eva Mårtensson Lena Carlsson, sekreterare. Kommunledningskontoret 2011-06-08 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-25 1 (70) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad 14.00-17.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

1 (16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott

1 (16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-03-07 1 (16) Tid och plats Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 08.15 10.00 Information och utbildning kl 10.00 12.00 (ledamöter och ersättare)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:15 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Plats och tid Notariet, kommunhuset, den 3 februari 2014 kl 17.30-18.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tid och plats för justering Ingemar Svanström

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Mattias Wirsén, HT-strateg Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Mattias Wirsén, HT-strateg Gunnel Olsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:30 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Sven Nilsson (C) Sylvia Olander (M) Ersättare Övriga närvarande Leif Rülf,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensamma nämnden FM 2013-12-17 1 (1) Plats och tid Skånehuset 13:15 Beslutande Leif Rülf Leif G Nilsson Ersättare Gunnar Elvingsson Cecilia Eklund Övriga närvarande Stefan Bengtsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 ande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Barbro Barnestam (ÅÅ) Berit Sandréus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer