Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)"

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) Övriga närvarande Göran Persson, kommundirektör Eva Mårtensson, informationschef Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Håkan Karlsson, tf avdelningschef Leif Rülf, personaldirektör Lena Carlsson, sekreterare Utses att justera Heléne Fritzon Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Lena Carlsson Ordförande... Bengt Gustafson Justerande. Heléne Fritzon Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift... Lena Carlsson C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \01_AU 1a sida docx

2 KALLELSE med föredragningslista 1(2) Sekreterare: Lena Carlsson Tfn E-post: Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhusets 2:a våning Onsdagen den 26 januari 2011klockan Rådhusets 2:a våning Spara denna kallelse till kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 februari 2011 kl Fastställelse av dagordning Val av justerare AU Nr KS Nr Information arbetsutskottet Delgivningar arbetsutskottet 1A B Svarsskrivelse från Barbro Westerholm angående omsorgsförvaltningens skrivelse om förutsättningar att skapa trygghetsbostäder med investeringsstöd. Bil. Minnesanteckningar från styrgruppsmöte ny förvaltning C4 Teknik och rapport Organisationsutveckling inom C4 Teknik Bil. Ärenden 2 KS Samråd Detaljplan för Yngsjö 295:2 (Flintabacken) Dnr KS 2010/877 Dpl 232 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Samrådshandlingar Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut , 80 Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande KS Revidering av reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Dnr KS 2010/1060 Dpl 760 Omsorgsnämndens beslut , 122 Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Förslag till ändring i reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, bilaga 1

3 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista 2(2) 4 KS Hyresavtal för tillbyggnad av Sommarro Dnr KS 2009/267 Dpl 770 Omsorgsnämndens beslut , 126 Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens beslut , 51 Omsorgsnämndens beslut , 35 Förslag till hyresavtal för Brandstationen 5 KS Parkeringsavgift vid Forsakar under marknadsdagar Dnr KS 2010/708 Dpl 543 Tekniska nämndens beslut , 126 C4 Tekniks tjänsteutlåtande Skrivelse från Degeberga byalag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 244 Tekniska nämndens beslut , 78 C4 Tekniks tjänsteutlåtande Avtal mellan Kristianstads kommun och Forsakarsgårdens Behandlings- och Rehabcenter AB (Forsakarsgården) Utdrag ur fastighetsbildning (akt 11-DEG-754) avseende servitut för väg och parkeringsplats 8 KS Slutrapport till Länsstyrelsen gällande drogförebyggande insatser under perioden Dnr KS 2007/249 Dpl 710 Socialnämndens beslut , 124 Socialförvaltningens tjänsteutlåtande Slutrapport för perioden KS Medborgarförslag döp om konserthuset till Leroy Andersson huset Dnr KS 2010/221 Dpl 910 Skrivelse till Kjell-Åke Jönsson om möjlighet att yttra sig över kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Medborgarförslag från Kjell-Åke Jönsson Fråga från Heléne Fritzon angående förvaltningschefstjänster Bengt Gustafson Ordförande C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \02_AU KALLELSE docx

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 14 Information World Scout Jamborée Conference i Brasilien Emelie Nilsson, projektledare, Fredrik Axelsson, ordförande kultur- och fritidsnämnden och Jan Carlsson, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden. C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \03_Information.doc

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 15 Delgivningar Dnr KS 2010/1101 Dpl 760 Svarsskrivelse från Barbro Westerholm angående omsorgsförvaltningens skrivelse om förutsättningar att skapa trygghetsbostäder med investeringsstöd. Dnr KS 2010/139 Dpl 070 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte ny förvaltning C4 Teknik och rapport Organisationsutveckling inom C4 Teknik Beslut Till handlingarna. C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \04_Delgivningar.doc

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 16 Samråd Detaljplan för Yngsjö 295:2 (Flintabacken) Dnr KS 2010/877 Dpl 232 Byggnadsnämnden har godkänt rubricerade detaljplan för samråd. Detaljplanen handläggs som normalt planförfarande. Syftet med planen är att pröva möjligheterna till utbyggnad av området för bostadsbebyggelse med friliggande bostadshus där också det ges möjlighet till gruppbebyggelse med marklägenheter inom vissa delar av planområdet. Området är i större delen i privat ägo. Kommunledningskontoret har för avsikt att träffa avtal med fastighetsägarna om utbyggnaden av området. Planen kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. För att genomföra detaljplanen full ut, krävs bl a att Åvägen flyttas västerut. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot planförslagets innehåll men föreslår att planområdet utvidgas västerut, fram till ån, med markanvändning allmän platsmark/natur. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Samrådshandlingar Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut , 80 Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen - Godkänna detaljplaneförslaget för Yngsjö 295:2 med revidering att området Flintabacken läggs ut som allmän plats/natur i detaljplanen C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \05_Samråd - Detaljplan för Yngsjö (Flintabacken).doc

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontoret får i uppdrag att förvärva området Flintabacken om den kommer att omfattas av detaljplanen med markanvändning allmän platsmark/natur. Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \05_Samråd - Detaljplan för Yngsjö (Flintabacken).doc

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 17 Revidering av reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Dnr KS 2010/1060 Dpl 760 Kommunen får enligt socialtjänstlagens 8 kapitel ta ut avgift för de insatser som beviljas jämlikt denna lag. Vid uttag av avgifter får dessa under 2010 uppgå till högst kronor per månad, den så kallade maxtaxan. I maxtaxan ingår även de avgifter som debiteras för hemsjukvården. Vid debitering av avgifter ska även kunden tillgodoräknas ett minimibelopp för sina personliga omkostnader, vilket innevarande år uppgår till kronor per månad. För insatser som ej omfattas av socialtjänstlagens bestämmelser, såsom kost och hyra, får varje kommun själv besluta om avgifternas storlek och utformning. Omsorgsnämndens beslut , 122 Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Förslag till ändring i reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, bilaga 1 Omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige - Fastställa föreslagen revidering av reglementet - Revidering av reglementet ska gälla fr o m Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker omsorgsnämndens förslag. C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \06_Revidering av reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.doc

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \06_Revidering av reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.doc

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 18 Hyresavtal för tillbyggnad av Sommarro Dnr KS 2009/267 Dpl 770 Efter beslut i omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har omsorgsförvaltningen av AB Kristianstadsbyggen (ABK) gemensamt tagit fram underlag för tillbyggnad av Sommarro (fastighetsbeteckning Brandstationen 1) med ett vård- omsorgsboende vid Sommarro. Omsorgsnämndens beslut , 126 Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens beslut , 51 Omsorgsnämndens beslut , 35 Förslag till hyresavtal för Brandstationen Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen - Godkänna förslag till hyresavtal för vård- och omsorgsboende i anslutning till Sommarro - Ge kommundirektören i uppdrag att i förening med förvaltningschefen för C4 Teknik underteckna avtalet med AB Kristianstadsbyggen. Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker omsorgsnämndens förslag. C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \07_Hyresavtal för tillbyggnad av Sommarro.doc

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \07_Hyresavtal för tillbyggnad av Sommarro.doc

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 19 Parkeringsavgift vid Forsakar under marknadsdagar Dnr KS 2010/708 Dpl 543 Enligt avtal mellan Kristianstads kommun och Forsakarsgårdens Behandlings- och Rehabcenter AB (Forsakarsgården) tecknat , äger Forsakarsgården rätt att under marknadsdagar ta ut parkeringsavgift av marknadsbesökare för att kunna garantera parkeringsplatser till besökare till naturreservatet, friluftsbadet, tennisbanan och Forsakarsgårdens verksamhet. Enligt Avgiftslagen skall parkeringsavgifter på allmänna parkeringsplatser fastställas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till tekniska nämnden för inhämtande av synpunkter från Byalaget i Degeberga. Degeberga Byalag har i skrivelse avgivit yttrande i ärendet. Tekniska nämmndens beslut , 126 C4 Tekniks tjänsteutlåtande Skrivelse från Degeberga byalag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 244 Tekniska nämndens beslut , 78 C4 Tekniks tjänsteutlåtande Avtal mellan Kristianstads kommun och Forsakarsgårdens Behandlings- och Rehabcenter AB (Forsakarsgården) Utdrag ur fastighetsbildning (akt 11-DEG-754) avseende servitut för väg och parkeringsplats C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \08_Parkeringsavgift vid Forsakar under marknadsdagar.doc

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige - Fastställa rätt för Forsakarsgårdens Behandlings- och Rehabcenter AB att vid större marknader i Degeberga ta ut parkeringsavgift av marknadsbesökare på parkeringsplatsen vid Forsakar för en taxa motsvarande parkeringsavgiften inom marknadsområdet, för närvarande 40 kr/dag. Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker tekniska nämndens förslag. C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \08_Parkeringsavgift vid Forsakar under marknadsdagar.doc

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 20 Slutrapport till Länsstyrelsen gällande drogförebyggande insatser under perioden 1 maj till den 30 oktober 2010 Dnr KS 2007/249 Dpl 710 Socialförvaltningen har av Länsstyrelsen i Skåne län tilldelats kronor för drogförebyggande insatser inom områdena Social och Emotionell träning i skolan. Föräldrastöd i samverkan med folkuniversitetet samt projektet Krogar mot knark. I villkoren för beviljade projektmedel ingår att skriftligen rapportera hur arbetet fortlöper, lämna ekonomisk redovisning var sjätte månad samt göra en slutrapport. Socialnämndens beslut , 124 Socialförvaltningens tjänsteutlåtande Slutrapport för perioden Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen - Godkänna slutrapport och ekonomisk redovisning för drogförebyggande insatser samt överlämna densamma till Länsstyrelsen i Skåne län. Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker socialnämndens förslag. C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \09_Slutrapport till Länsstyrelsen ang drogförebyggande insatser.doc

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 21 Medborgarförslag Döp om konserthuset till Leroy Andersson huset Dnr KS 2010/221 Dpl 910 Kjell-Åke Jönsson, Kristianstad föreslår i medborgarförslag att konserthuset Kristianstad döps om till Leroy Andersson huset. Kultur- och fritidsnämnden har avgivit yttrande över medborgarförslaget och anför bl a att frågan om eventuell namnändring av Konserthusets salar bör diskuteras i samband med ombyggnadsprocessen för Konserthuset. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet utan instämmer i kultur- och fritidsnämndens yttrande. Skrivelse till Kjell-Åke Jönsson om möjlighet att yttra sig över kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Medborgarförslag från Kjell-Åke Jönsson Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen - Avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad kultur- och fritidsnämnden anfört i beslut Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \10_Medborgarförslag - Döp om konserthuset till Leroy Andersson huset.doc

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 22 Fråga Heléne Fritzon (S) ställer fråga angående förvaltningschefstjänster. C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \11_Fråga.doc

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU Rubrik C:\Documents and Settings\DASV004\Skrivbord\ksau\AU \protokollsmall.doc

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 14:00-17.10 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Stefan Edenborg (MP) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 16.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt

Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist. Ola Nilsson och Benkt Högstedt Kommunfullmäktige 2010-04-22 1(25) Plats och tid: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:30-21:25 ande: Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist

Läs mer

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13 PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarorätt enligt särskilt beslut Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer