Kristianstad Airport AB H Inge Gyllin ordförande, Thomas Håkansson vice ordförande och Timothy Ayris VD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-03-14. Kristianstad Airport AB H Inge Gyllin ordförande, Thomas Håkansson vice ordförande och Timothy Ayris VD."

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) Övriga närvarande Leif Rülf, tf kommundirektör Magnus Haara, kanslichef Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Eva Mårtensson, informationschef Patrik Möller, mark- och expl.chef Lena Carlsson, sekreterare Utses att justera Heléne Fritzon Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Lena Carlsson Ordförande... Pierre Månsson Justerande. Heléne Fritzon Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum då anslaget tas ned Lena Carlsson G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \01_AU 1a sida docx

2 KALLELSE med föredragningslista Sekreterare: Lena Carlsson Tfn E-post: Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad onsdagen den 21 mars 2012 klockan Kommunstyrelsen Plats och tid Skånehuset, J A Hedlunds väg, Kristianstad Onsdagen den 21 mars 2012 kl AU KS Information arbetsutskottet Fastställelse av dagordning Val av justerare Information kommunstyrelsen Kl Delgivning arbetsutskottet Kristianstad Airport AB H Inge Gyllin ordförande, Thomas Håkansson vice ordförande och Timothy Ayris VD. 1A Informations- och prognosbrev från Arbetsförmedlingen B Kommunrevisionens skrivelse angående Åhus Beachhandboll. Delgivning kommunstyrelsen - 1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , , , och Ärende Personalutskottets protokoll Anmälan av delegeringsbeslut Kommunledningskontoret

3 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista 2 3 Årsredovisning 2011 Änr 2012/213 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Årsredovisning 2011 SÄRTRYCK - 4 Revidering av 2012 års budget Dnr 2011/487 Dpl 040 Se AU:s handlingar Utredning av kommunens lokalförsörjningsprocess Dnr 2009/816 Dpl 067 Se AU:s handlingar Yttrande över ansökan om tillstånd för vindkraftsanläggning inom Ullstorp 6:4, 9:9, 9:11, 11:12 i Kristianstads kommun enligt miljöbalken 16 4 Dnr 2008/986 Dpl 210 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Övrigt se AU:shandlingar Försäljning av kommunala fastigheter Dnr 2009/236 Dpl 212 Se AU:s handlingar Planuppdrag ändring av detaljplan för Kv Finland m fl Dnr KS 2004/2233 Dpl 232 Se AU:s handlingar Trafikplan för Kristianstads kommun Hållbart resande Änr 2012/190 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens beslut , NÖ Vilan Planeringsprojekt Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling Änr 2012/128 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Bidragsansökan till Delegationen för hållbara städer (M2011:01) - 11 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr 2011/1011 Dpl 066 Personalutskotts beslut , 7 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan Handlingsplan vid risker och utvecklingsbehov i arbetsmiljön Hälsofrämjande aktiviteter utifrån 9-fältsmodellen Kommunövergripande samverkansgrupp G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \02_AU KALLELSE docx

4 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista - 12 Arvode och förlorad arbetsinkomst vid tjänstgöring som revisor i kommunfullmäktige Dnr 2011/853 Dpl 062 Personalutskottets beslut , 9 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Skrivelse från fullmäktiges ordförande Sten Hermansson Skrivelse från Revisionens ordförande Bengt Albinsson Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Reglemente för Kristianstads kommuns revisorer 5 13 Varumärket Yllan m m Änr 2012/125 Arbetsutskottets beslut , 82 Handlingar till ärendet skickas ut senare 6 14 Finansiering Skåne Nordost 2012 Dnr KS 2012/18 Dpl 040 Arbetsutskottets beslut , 22 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Laglighetsprövning avseende renhållningstaxa Mål ; domare 107; Lars Eriksson och Jan Österberg./. Kristianstads kommun Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten Underrättelse från Förvaltningsrätten (kompl i målet medaktbil 10 - Jan Österberg) Underrättelse från Förvaltningsrätten Lars Eriksson Kommunfullmäktiges beslut , 10 Förslag till ny renhållningstaxa för Redovisning av internationellt arbete i Kristianstads kommun 2011 Änr 2012/203 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Internationellt arbete inom Kristianstads kommun sammanställning av kostnader och intäkter 2011 Verksamhetsberättelse Handlingsplan Utseende av ombud till årsstämma med Kommunassurans Försäkrings AB Änr 2012/118 Se AU:s handlingar G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \02_AU KALLELSE docx

5 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista - 18 Utseende av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2012 Änr 2012/165 Se AU:s handlingar Revidering av reglemente för lokala Pensionärsrådet Dnr 2011/2011 Dpl 760 Se AU:s handlingar Priserna inom omsorgsförvaltningens restaurangverksamhet Änr 2012/168 Se AU:s handlingar Förändring av debitering av trygghetslarm samt av de insatser som utförs av personal inom hemtjänsten Omsorgsnämndens beslut , 26 Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Förslag till förändrat reglemente - 22 Motion Kollektivhus för seniorer i Gamla fängelset Dnr 2008/483 Dpl 910 Se AU:s handlingar Motion Kommunen behöver fortfarande en tillgänglighetskonsult Dnr 2007/928 Dpl 910 Se AU:s handlingar Motion Profilboende för äldre Dnr 2011/785 Dpl 910 Se AU:s handlingar Motion Trygghetsboende i ett av Finlandshusen Dnr 2010/917 Dpl 910 Se AU:s handlingar Medborgarförslag Sälj inte skolbyggnaden i Östra Sönnarslöv Dnr 2011/922 Dpl 910 Se AU:s handlingar Medborgarförslag Placering i badhus i Åhus Dnr 2011/887 Dpl 910 Se AU:s handlingar Medborgarförslag Kristianstad behöver fler centrala park- och fritidsområden Dnr 2011/577 Dpl 910 Se AU:s handlingar G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \02_AU KALLELSE docx

6 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista - 29 Medborgarförslag Bygg ut Allöverket Dnr 2010/989 Dpl 910 Se AU:s handlingar Medborgarförslag Införande av rutiner vid beslutsfattande Dnr 2010/900 Dpl 910 Se AU:s handlingar Medborgarförslag Inför demokratifika Dnr 2006/1773 Dpl 910 Skrivelse till Marcus Alpar för eventuellt yttrande Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag från Marcus Alpar Redovisning av avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag samt icke avgjorda motioner Änr 2012/106 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förteckning över avgjorda medborgarförslag i KS Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i KS Förteckning över icke avgjorda motioner Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsnämndens förteckning över avgjorda samt icke avgjorda medborgarförslag i BUN Protokoll Arbete och välfärdsnämnden Arbete och välfärdsnämndens tjänsteutlåtande Arbete och välfärdsnämndens förteckning över avgjorda samt icke avgjorda medborgarförslag i AVN C4 tekniks tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag i TN Ordförandebeslut Tekniska nämnden Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande inkl. förteckning Ordförandebeslut Omsorgsnämnden Pierre Månsson Ordförande G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \02_AU KALLELSE docx

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 104 Delgivningar Informations- och prognosbrev från Arbetsförmedlingen Änr 2012/202 Kommunrevisionens skrivelse angående Åhus Beachhandboll. Beslut Till handlingarna. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \03_Delgivningar.doc

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 105 Årsredovisning 2011 Änr 2012/213 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar för egen del Godkänna förslag till årsredovisning 2011 för Kristianstads kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Fastställa årsredovisningen med bedömningen att kommunen hade god ekonomisk hushållning för Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Årsredovisning 2011 SÄRTRYCK G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \04_Årsredovisning 2011.doc

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 106 Trafikplan för Kristianstads kommun Hållbart resande Änr 2012/190 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Uppdra åt byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att leda arbetet med en sammanhållande trafikplan i en gemensam projektorganisation med C4 Teknik, kommunledningskontoret och övriga aktörer. Sammanfattning Det saknas i dagsläget en sammanhållande strategi i Kristianstads kommun för utveckling av transportsystemet, infrastrukturen, trafiken och tillgängligheten. Inom kommunen finns allmänna riktlinjer utarbetade inom ramen för översiktsplansarbetet, fördjupad översiktsplan Kristianstad växer, hastighetsöversynen Rätt fart i Kristianstad, gällande cykelstrategi, delstudier av trafiksystem i samband med planprogram och detaljplaner och andra dokument som behandlar sakfrågor inom området. Därtill har vi att förhålla oss till och beakta transportpolitiska mål och planer som upprättas på nationell och regional nivå. Byggnadsnämnden begärde i beslut BN att kommunstyrelsen skulle uppdra åt byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att i samråd med berörda förvaltningar arbeta fram en trafikplan för Kristianstads kommun. Övergripande behöver en trafikslagsövergripande strategi utarbetas inom ramen för trafikplanen i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av transporter, innehållande; miljöeffekter, tillgänglighet, prioriteringar mellan trafikslag, trafiksäkerhet, kollektivtrafik mm. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \05_Trafikplan för Kristianstads kommun - Hållbart resande.doc

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens beslut , 35 G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \05_Trafikplan för Kristianstads kommun - Hållbart resande.doc

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 107 NÖ Vilan Planeringsprojekt Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling Änr 2012/128 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Uppdra åt kommunledningskontoret att fullfölja ansökan om stöd för ett planeringsprojekt för NÖ Vilan om ansökan går vidare. Projektet föreslås en budget på totalt 1 Mkr varav bidragsdelen som kan erhållas maximalt utgör 30 %. Kommunens del kommer att belasta exploateringsbudgeten. Kristianstad kommun, genom kommunledningskontoret, sökt statligt stöd för ett planeringsprojekt/förstudie för området NÖ Vilan. Bidraget kan sökas till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling och ansöks hos Delegationen för hållbara städer. Ansökan görs i två steg, del ett ska vara inskickad senast 1:a mars Om ansökan bedöms bli föremål för fördjupat prövning underrättas sökande i maj. Ytterligare uppgifter kan behöva lämnas in under juni. I september 2012 meddelas beslut om beviljat stöd. Stödet kan lämnas med högst 30% av den faktiska kostnaden för planeringsprojektet. Projektet ska avslutade och slutrapporterade senast den 31:a december Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Bidragsansökan till Delegationen för hållbara städer (M2011:01) G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \06_NÖ Vilan - Planeringsprojekt - ansökan om statligt stöd.doc

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 108 Varumärket Yllan m m Änr 2012/125 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Anta det förslag till avtal mellan Kristianstads kommun och Kristianstads Arena AB som tagits fram av kommunledningskontoret. Kristianstads kommun äger varumärket Yllan. Kristianstad Arena AB har anhållit om kommunens godkännande av att bolaget använder sig av varumärket. Kristianstads Arena AB kommer efter att kommunen givit sitt godkännande byta namn till Yllan AB. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till avtal mellan Kristianstads kommun och Kristianstads Arena AB (med bilagor A-D) Arbetsutskottets beslut , 82 G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \07_Varumärket Yllan m m.doc

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 109 Finansiering av Skåne Nordost 2012 Dnr KS 2012/18 Dpl 040 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Finansiering av Skåne Nordosts verksamhet för 2012 sker efter nuvarande princip baserad på invånarantal Finansiering ska uppgå till högst 25 kr/invånare och år för perioden Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet beslutar bordlägga ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att Finansiering av Skåne Nordosts verksamhet för sker efter nuvarande princip baserad på invånarantal Finansiering ska uppgå till högst 25 kr/invånare och år för perioden Sammanfattning Styrelsen i samarbetskommittén Skåne Nordost föreslog under 2010 att finansiering av verksamheten 2011 skulle ske enligt tidigare principer baserad på invånarantal och att finansieringen skulle uppgå till högst 25 kr/invånare och år. Orsaken till att beslutet endast avsåg ett kalenderår, var att man önskade ett bidragsbeslut som följde mandatperioden. Respektive kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \08_Finansiering av Skåne NO från 2012.doc

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Chefsgrupp och presidium i Skåne Nordost har berett frågan beträffande bidragsgivning för perioden Styrelsen i samarbetskommittén Skåne Nordost har vid sammanträde tillstyrkt förslaget och rekommenderar deltagande kommuner besluta om finansiering för åren Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \08_Finansiering av Skåne NO från 2012.doc

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 110 Laglighetsprövning avseende renhållningstaxa Mål , domare 107; Lars Eriksson och Jan Österberg./. Kristianstads kommun Dnr 2011/930 Dpl 560 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunledningskontorets förslag till yttrande tillställs Förvaltningsrätten samt att chefsjurist Charlotta Mjellander får i uppdrag att företräda kommunen i Förvaltningsrätten. Sammanfattning Lars Eriksson och Jan Österberg har hos Förvaltningsrätten begärt laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut , 10 angående ny Renhållningstaxa. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten Underrättelse från Förvaltningsrätten (kompl i målet medaktbil 10 - Jan Österberg) Underrättelse från Förvaltningsrätten Lars Eriksson Kommunfullmäktiges beslut , 10 Förslag till ny renhållningstaxa för 2012 G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \09_Laglighetsprövning avs renhållningstaxa.doc

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 111 Redovisning av internationellt arbete i Kristianstads kommun 2011 Änr 2012/203 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Godkänna redovisning av internationellt arbete i Kristianstads kommun samt handlingsplan. Sammanfattning I enlighet med Strategi för Kristianstads kommun internationella arbete ska kommunledningskontoret årligen sammanställa och redovisa det internationella arbetet som bedrivits i Kristianstads kommun föregående år samt presentera en handlingsplan för det internationella arbetet under innevarande år. Redovisningen utgörs dels av en ekonomisk redovisning och dels en verksamhetsberättelse. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Internationellt arbete inom Kristianstads kommun sammanställning av kostnader och intäkter 2011 Verksamhetsberättelse Handlingsplan G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \10_Redovisning av internationellt arbete 2011.doc

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 112 Medborgarförslag Inför demokratifika Dnr 2006/1773 Dpl 910 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Marcus Alpar, Kristianstad har föreslagit i ett medborgarförslag att kommunen ska införa demokratifika. Förslaget innebär att kommuninvånarna får träffa de ledande politikerna en gång i månaden över en gemensam fika i rådhuset. Förslagsställaren anser att det skulle bli en mer naturlig träffpunkt för politiker och kommunmedborgare vilket skulle ge ett ökat engagemang från alla håll. Förslagsställare har haft möjlighet att yttra sig över kommunledningskontorets förslag till beslut men ej inkommit med något yttrande. Skrivelse till Marcus Alpar för eventuellt yttrande Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag från Marcus Alpar G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \11_Medborgarförslag - Inför demokratifika.doc

18 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 113 Redovisning av avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag samt icke avgjorda motioner Änr KS 2012/106 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Lägga förteckningarna över avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag samt icke avgjorda motioner till handlingarn. Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och nämndernas reglemente ska avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag samt icke avgjorda motioner redovisas två gånger per år till kommunfullmäktige nämligen i april och oktober. Kommunledningskontoret överlämnar en sammanställning före perioden mellan oktober 2011 och mars Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förteckning över avgjorda medborgarförslag i KS Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag i KS Förteckning över icke avgjorda motioner Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsnämndens förteckning över avgjorda samt icke avgjorda medborgarförslag i BUN G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \12_Redovisning av avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag sam motioner.doc

19 14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Arbete och välfärdsnämnden Arbete och välfärdsnämndens tjänsteutlåtande Arbete och välfärdsnämndens förteckning över avgjorda samt icke avgjorda medborgarförslag i AVN Ordförandebeslut Tekniska nämnden C4 tekniks tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag i TN Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande inkl. förteckning Ordförandebeslut Omsorgsnämnden G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \12_Redovisning av avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag sam motioner.doc

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 114 Revidering av 2012 års budget Dnr 2011/487 Dpl 040 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag med följande tillägg Lunchmåltider ska fortsättningsvis upphandlas och erbjudas för medarbetare i Östra kommunhuset Kommunledningskontoret får i uppdrag att till sammanträdet i maj återkomma med redovisning av möjliga bostadssociala åtgärder. Speciellt fokus ska ägnas arbetet med trygghetsboenden och omsorgsnämndens arbete med gemensamhetslokaler. I avvaktan på denna redovisning genomförs ej förslaget om värdeöverföring från AB Kristianstadsbyggen. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Justera driftbudget 2012 enligt bilagor 1 och 2 och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet 2012 till +4,5 mkr Fastställa investeringsbudgeten 2012 till 685,8 mkr varav 613,3 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 72,5 mkr för den taxefinansierade verksamheten Uppdra till tekniska nämnden att se över anskaffningsplanen till fordon/arbetsmaskiner och konsekvensbeskriva olika handlingsalternativ med lägre investeringsramar Höja den fastställda låneramen för 2012 från 250 mkr till 400 mkr G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \13_Revidering av 2012 års budget.doc

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ett medborgarcenter anordnas i kommun- och regionhuset. Detta innebär att medborgarcenter i Östra kommunhuset utgår, varför nytt mål- och visionsdokument för denna byggnad föreslås fastställas. Återbesättande av tjänster för kommande verksamheter i kommunoch regionhuset samt östra kommunhuset, prövas av personaldirektören efter samråd med berörda förvaltningschefer. Kommunstyrelsen utökar delegationen för personaldirektören med rätten till återbesättandeprövning i dessa fall. Uppmana nämnder överväga att återinföra vakansprövning inom respektive ansvarsområde mot bakgrund av det ekonomiska läget och vid behov ändra sin delegationsordning för återbesättandeprövning. Inköpsstopp införs för kontorsmöbler, kopieringsmaskiner och skrivare till de verksamheter som kommer att lokaliseras till kommunoch regionhuset samt till Östra kommunhuset. Datorer som inköps, till de verksamheter som kommer att lokalisers till kommun- regionhuset samt till Östra kommunhuset, ska vara bärbara såvida särskilda skäl inte föreligger för inköp av stationär dator Ombyggnationen av Östra kommunhuset görs i mindre omfattning än vad som tidigare varit planerat. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet. Sammanfattning Bokslutsberedningen har granskat hur respektive nämnds fastlagda mål och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet fullföljts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \13_Revidering av 2012 års budget.doc

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Med utgångspunkt från redovisningen, samt de bakomliggande orsakerna föreslår majoritetspartierna att nämndernas driftramar justeras med sammanlagt 46,2 mkr. Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2012 medförde att årets resultat uppgick till +22,1 mkr. Med ovan föreslagna justeringar uppgår det budgeterade driftresultatet till +4,5 Mkr. Efter prövning, av dels tidigare beslutade investeringar för 2012 dels vilken aktualitet som försenade projekt alltjämt har, föreslås att nivån för de skattefinansierade investeringarna 2012 uppgår till 613,3 mkr (varav rådhuset 247,2 mkr) och för den taxefinansierade verksamheten till 72,5 mkr. Arbetsutskottets beslut , 93 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar samt bokslutsberedningens förslat till justering av enskilda budgetposter jämte ramförstärkningar enligt bilaga 1 och 2 Protokoll angående förhandling enl 11 MBL rörande revidering av 2012 års budget m m (Vårdförbundet) Kommunövergripande samverkan protokoll Kommunövergripande samverkan protokoll G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \13_Revidering av 2012 års budget.doc

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 115 Utredning av kommunens lokalförsörjningsprocess Dnr 2009/816 Dpl 067 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Rekrytera lokalstrateg med placering på kommunledningskontoret Uppdra åt tekniska nämnden att i samråd med fackförvaltningarna göra en översyn av hyressystemet Strategiska lokalgruppens roll förändras i enlighet med tjänsteutlåtandet Beslut i lokalärenden av stor ekonomisk och/eller principiell karaktär eller nya externa förhyrningar hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott Uppdra åt kommunledningskontoret att göra en översyn av investeringsprocessen Lokalförsörjningsplan ajourhålles årsvis, med beslut i kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet. Sammanfattning I enlighet med kommunstyrelsens beslut har en översyn av kommunens lokalförsörjningsprocess genomförts av extern konsult. Konsultrapporten överlämnades samtidigt som föredragning gavs till kommunstyrelsens arbetsutskott. Konsultrapporten har vid ett antal tillfällen diskuterats på strategiska lokalgruppens sammanträden, där synpunkter från förvaltningsföreträdare G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \14_Utredning av kommunens lokalförsörjningsprocess.doc

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott har framförts. Mot bakgrund av konsultrapporten samt framförda synpunkter torde en del åtgärder vara lämpliga att snarast genomföras. Arbetsutskottets beslut , 92 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Översyn av lokalförsörjningsprocessen Kommunstyrelsens beslut , 5 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \14_Utredning av kommunens lokalförsörjningsprocess.doc

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 116 Inställda sammanträden Beslut Arbetsutskottet beslutar att AU-information den 28 mars 2012 kl ändras till den 28 mars 2012 till kl Arbetsutskottets sammanträde den 30 maj 2012 ställs in. AU-information den 30 maj 2012 kl ställs in. G:\KOL\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2012\AU \15_Inställda sammanträden.doc

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-16 1 (14) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1 (16) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.55 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-09 1 (17) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-14 1 (24) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-12:00 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 1 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.25 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Lena Carlsson, sekreterare Leif Rülf, personaldirektör. Heléne Fritzon

Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Lena Carlsson, sekreterare Leif Rülf, personaldirektör. Heléne Fritzon KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-03 1 (7) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.55 Beslutande Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (22) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 12.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-20 1 (38) 1 Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 15.00-18.00 Beslutande Bengt Gustafson (M) Heléne Fritzon (S) Nils-Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-21 1 (12) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 1 (7) Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13, 10:00 11:30 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare Övriga närvarande Leif

Läs mer

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, kl 09.30 10.45

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, kl 09.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2010-04-12 1 (13) Tid och plats Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, kl 09.30 10.45 ande Filip Nilsson (M) Lars Olsson (S) Erna Arhag (M) 16-21

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:40. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (L)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande

Läs mer

1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-11-07. Personal & arbetsmiljö, 2011-11-07 kl 09.30-12.

1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-11-07. Personal & arbetsmiljö, 2011-11-07 kl 09.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-11-07 1 (7) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-11-07 kl 09.30-12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Kalle Heise

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Omsorgsnämnden 2015-01-21 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Justerade paragrafer 13-22 ande Mats

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell (-) Barbro Kärrstrand (FP) Ingrid Karlsson (C) Heléne Fritzon (S) Annelie Karlsson (S) Lars Olsson (S)

Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell (-) Barbro Kärrstrand (FP) Ingrid Karlsson (C) Heléne Fritzon (S) Annelie Karlsson (S) Lars Olsson (S) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-11 1 (22) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00-11.10 Beslutande Bengt Gustafson (M) Nils-Arne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunledningskontoret ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag Datum då anslaget tas ned

Kommunledningskontoret ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag Datum då anslaget tas ned KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-07 1 (8) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad 16.00 18.45 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02 65 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-08-02 kl. 19.00-19.30 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 ande Radovan Javurek (FP) Eva Jakobsen (M) Mats Edin (S) Birgitta Lööv (V) Ann-Charlotte Lindner (FP) Maria Nilsson (S) Qualinle

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-11.25 ande Ledamöter Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson (s) Tjänstemän Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 109, kl 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) ej 34 Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 15.00 16.50 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kaserngatan mötesrum 5:5. Kl. 13:30-16:10 ande Radovan Javurek (FP) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 13:00-14:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Österportskolan, Gränssnittet, Surbrunnsvägen 1, Ystad 09:00 10:00, 10:25 11:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Sara Chermiti (M) ersättare Christer Olofsson förvaltningschef

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Dick Malmström (fp), vice ordf Gunnar Eriksson (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Dick Malmström (fp), vice ordf Gunnar Eriksson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid Ekoxen/Uroxen, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Dick Malmström (fp), vice ordf Gunnar Eriksson (s) Ersättare

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S)

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) 1(10) Plats och tid kulturchefens kontor, 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) Ersättare Övriga närvarande Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande Måndagen den 27 januari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-15:10 Sammanträdet ajournerades klockan 14:30-14:45 Sven-Olov Axelsson (S),

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.00 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Mats Rydby,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 17.15 Utses att justera Henry Hermansson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (7) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-09.40 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 6 maj 2013 kl 18.30-20.30 Ajournering 20.06-20.15 ande Ej tjänstgörande ersättare Ann Pettersson (M), ordförande Stefan Andersson (S) Gösta Nilsson (FP)

Läs mer