Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell (-) Barbro Kärrstrand (FP) Ingrid Karlsson (C) Heléne Fritzon (S) Annelie Karlsson (S) Lars Olsson (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell (-) Barbro Kärrstrand (FP) Ingrid Karlsson (C) Heléne Fritzon (S) Annelie Karlsson (S) Lars Olsson (S)"

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl Beslutande Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell (-) Barbro Kärrstrand (FP) Ingrid Karlsson (C) Heléne Fritzon (S) Annelie Karlsson (S) Lars Olsson (S) Övriga närvarande Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Eva Mårtensson, informationschef Leif Rülf, personaldirektör Håkan Karlsson, tf avdelningschef Lena Carlsson, sekreterare Utses att justera Heléne Fritzon Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Lena Carlsson Ordförande... Bengt Gustafson Justerande. Heléne Fritzon Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kommunledningskontoret Underskrift... Lena Carlsson W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \01_AU 1a sida doc

2 KALLELSE med föredragningslista 1(5) Sekreterare: Lena Carlsson Tfn E-post: Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhusets 2:a våning Onsdagen den 11 augusti 2010 klockan Spara denna kallelse till kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 18 augusti 2010 AU Nr KS Nr Information arbetsutskottet Statististiska Centralbyråns Medborgarundersökning Eva Mårtensson Delgivningar 1A B C D E F G H I HS Kraft AB återkallande av ansökan enligt miljöbalken för en vindkraftanläggning med sju verk i Kristianstads kommun benämnd Gruppstation Ovesholm. Bil. Avtal om upplåtelse av Kristianstads Nya Arena. Bil. Verksamhetsberättelse för Folkhälsoverksamheten i Kristianstads kommun år Bil. Minnesanteckningar från Folkhälsorådet Bil. E-post från Ingvar Johannesson angående försäljning av Bockeboda- Uddarp. Bil. Skrivelse från Percys design angående södra Kaserngatan i Kristianstad och svarsskrivelse från Kommundirektör & ledningsstöd. Bil. Ove Johanssons skrivelse angående blåsmusikens framtid i Kristianstad samt svarsskrivelse från Kanslie & ledning. Bil. Rapport från vänortsmöte i Kongsberg juni Bil. Avsiktsförklaring mellan Kristianstads kommun, Skånetrafiken, Jernhusen AB och Banverket. Bil. J Information från Region Skåne Skåne lyfter - För sundare vanor Bil. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \02_AU KALLELSE doc

3 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista 2(5) K L M N O P Q Region Skånes skrivelse angående Forsknings- och InnovationsRådet i Skåne (FIRS). Bil. Regeringen, Miljödepartementets regeringsbeslut angående överklagande i fråga om detaljplan för del av Tommarp 1:3 m fl vid Tommarps gård, Kristianstad. Bil. Förvaltningsrättens dom angående överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende upphandling av projektledare för samlokalisering av Region Skåne och Kristianstads kommun. Bil. Förvaltningsrättens dom angående överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende upphandling av livsmedel till Kristianstads kommun. Bil. E-post till Erna Arhag från Ukrainas ambassad angående monument till Pylyp Orlik. Bil. Uttalande från PRO-distriktet i Skåne årsmöte 22 april. Bil. Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning Kristianstads kommun våren SÄRTRYCK Tillgängligt på Kansli & ledning Kommunrevisionens granskning av om Mobipen används för att säkerställa beviljad insats inom hemtjänsten. Kommunrevisionens granskning av införande av kundvalssystem enligt LOV. Kommunrevisionens granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete mot och uppföljning av kränkande behandling. Kommunrevisionens granskning av barn- och utbildningsnämndens åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Länsstyrelsens beslut angående tillstånd enligt miljöbalken till framställning av alkohol Vin & Sprit AB. Länsstyrelsens beslut angående ändringstillstånd enligt miljöbalken Scan AB. Länsstyrelsens beslut angående fastställelse av slutliga villkor Scan AB. Länsstyrelsens beslut angående samråd enl 12 kap 6 miljöbalken om trädsäkring av befintlig ledningsgata, delvis inom Natura 2000 område och inom strandskyddsområden mellan Torsebro och Karpalund i Kristianstads kommun. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \02_AU KALLELSE doc

4 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista 3(5) Ärenden Kommunledningskontoret Invandrarrådets sammanträdesprotokoll Region Skånes inbjudan till dialogmöte om bredbandsstrategi för Skåne. Patientnämnden Skåne inbjuder till seminarium om utvecklingen av det senaste årets inkomna kommunala patientärenden. PriceWaterhouseCoopers inbjudan till seminarium kring kommunägda företag. 2 - Detaljplan Äspet 1:10 Dnr KS 2010/596 Dpl 232 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Karta 3 - Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av m fl, utmed Madenvägen i Rinkaby beslut om samråd Dnr KS 2010/484 Dpl 232 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Karta Detaljplan 4 KS Försäljning av fastigheten Tele 4 till Leif Hultén Försäljnings AB Dnr KS 2010/173 Dpl 212 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Reservationsavtal Karta 5 KS Fastighetsförsäljning till AB Allön etapp 4 Dnr KS 2008/939 Dpl 212 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut , 101 Kommunstyrelsens beslut , 105 Köpekontrakt 1, bilaga 1 Överenskommelse om fastighetsreglering, bilaga 2 Köpekontrakt 3, bilaga 3 Överenskommelse om fastighetsreglering, bilaga 4 6 KS Rivning av f d Allöskolan, Östra Kasern 3 Dnr KS 2010/509 Dpl 216 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 191 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kartbilaga W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \02_AU KALLELSE doc

5 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista 4(5) 7 KS Detaljplan för Håslöv 11:30 m fl utmed Kvarnnäsvägen i Skånes Viby, Kristianstads kommun U TGÅTT Dnr KS 2010/618 Dpl 232 Byggnadsnämndens beslut , 219 Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Utlåtande efter utställning Redogörelse för samråd Plankarta med planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Behovsbedömning av MKB 8 KS Taxa för sotning (rengöring) samt brandskyddskontroll Dnr KS 2010/539 Dpl 890 Skrivelse från Kristianstads Sotnings AB Förslag till taxa för sotning (rengöring) Förslag till taxa för brandskyddskontroll Motioner 9 KS Motion Utforma strategi för utbyggnad av solenergianvändning Dnr KS 2009/850 Dpl 910 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens beslut , 124 Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Motion från Anita Zieme och Linda Cehlin KS Motion Avtal om att ta emot ensamkommande barn och unga Dnr KS 2009/869 Dpl 910 Socialnämndens beslut , 67 Socialförvaltningens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens beslut , 112 Motion från Christina Borglund KS Motion Kommunen behöver fortfarande en tillgänglighetskonsult Dnr KS 2007/928 Dpl 910 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens beslut , 132 Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 30 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut , 156 C4 Tekniks tjänsteutlåtande Omsorgsnämndens beslut , 48 Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Motion från Ruzica Stanojevic W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \02_AU KALLELSE doc

6 KRISTIANSTADS KOMMUN KALLELSE med föredragningslista 5(5) 12 KS Motion Utomhusgym i Tivoliparken Dnr KS 2009/484 Dpl 910 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämndens beslut , 54 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut , 7 C4 Tekniks tjänsteutlåtande Motion från Anita Zieme Utgående ärende 7 KS Detaljplan för Håslöv 11:30 m fl utmed Kvarnnäsvägen i Skånes Viby, Kristianstads kommun Bengt Gustafson Ordförande W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \02_AU KALLELSE doc

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 210 Informationer Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning Eva Mårtensson. Valförberedelser Rolf Gustavsson. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \03_Informationer.doc

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 211 Delgivningar Dnr KS 2010/191 Dpl 020 HS Kraft AB återkallande av ansökan enligt miljöbalken för en vindkraftanläggning med sju verk i Kristianstads kommun benämnd Gruppstation Ovesholm. Dnr KS 2010/426 Dpl 010 Avtal om upplåtelse av Kristianstads Nya Arena. Hid.nr Verksamhetsberättelse för Folkhälsoverksamheten i Kristianstads kommun år Hid.nr Minnesanteckningar från Folkhälsorådet Dnr KS 2010/638 Dpl 440 E-post från Ingvar Johannesson angående försäljning av Bockeboda- Uddarp. Dnr KS 2010/564 Dpl 540 Skrivelse från Percys design angående södra Kaserngatan i Kristianstad och svarsskrivelse från Kommundirektör & ledningsstöd. Dnr KS 2009/238 Dpl 010 Ove Johanssons skrivelse angående blåsmusikens framtid i Kristianstad samt svarsskrivelse från Kanslie & ledning. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \04_Delgivning.doc

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/319 Dpl 160 Rapport från vänortsmöte i Kongsberg juni Dnr KS 2008/342 Dpl 210 Avsiktsförklaring mellan Kristianstads kommun, Skånetrafiken, Jernhusen AB och Banverket. Hid.nr Information från Region Skåne Skåne lyfter - För sundare vanor Dnr KS 2010/582 Dpl 010 Region Skånes skrivelse angående Forsknings- och InnovationsRådet i Skåne (FIRS). Dnr KS 2006/2234 Dpl 232 Regeringen, Miljödepartementets regeringsbeslut angående överklagande i fråga om detaljplan för del av Tommarp 1:3 m fl vid Tommarps gård, Kristianstad. Dnr KS 2009/948 Dpl 070 Förvaltningsrättens dom angående överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende upphandling av projektledare för samlokalisering av Region Skåne och Kristianstads kommun. Dnr KS 2010/591 Dpl 070 Förvaltningsrättens dom angående överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende upphandling av livsmedel till Kristianstads kommun. Dnr KS 2008/655 Dpl 160 E-post till Erna Arhag från Ukrainas ambassad angående monument till Pylyp Orlik. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \04_Delgivning.doc

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Uttalande från PRO-distriktet i Skåne årsmöte 22 april Dnr KS 2010/137 Dpl 010 Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning Kristianstads kommun våren Beslut Till handlingarna. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \04_Delgivning.doc

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 212 Detaljplan för Äspet 1:10 Dnr KS 2010/596 Dpl 232 Området används idag till båtuppställningsplats. Ändring av detaljplanen ger möjligheter att uppföra en anläggning som vintertid fungerar som uppställningsplats för båtar och under sommarmånaderna kan används för korttidsparkering för husbilar. Inom området finns en byggnad som skall rivas för att möjliggöra ovanstående ändringar. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Karta Kommunledningskontorets förslag till arbetsutskottet - Uppdra åt byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplaneändring - Kommunledningskontoret ges i uppdrag att riva byggnaden Arbetsutskottets behandling Beslut - Uppdra åt byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplaneändring - Kommunledningskontoret ges i uppdrag att riva byggnaden. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \05_Detaljplan för Äspet 1-10.doc

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \05_Detaljplan för Äspet 1-10.doc

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 213 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av m fl, utmed Madenvägen i Rinkaby beslut om samråd Dnr KS 2010/484 Dpl 232 Byggnadsnämnden har godkänt rubricerade detaljplan för samråd. Planens syfte är att pröva möjligheterna till kompletteringsbebyggelse i Rinkaby med friliggande enbostadshus och gruppbyggda marklägenheter. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Karta Detaljplan Kommunledningskontorets förslag till arbetsutskottet - Godkänna detaljplan för del av Rinkaby 6:2 för samråd. Arbetsutskottets behandling Beslut - Arbetsutskottet beslutar tillstyrka detaljplan för del av Rinkaby 6:2. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \06_Detaljplan för rinkaby 6-2, del av m fl utmed Madenvägen.doc

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 214 Försäljning av fastigheten Tele 4 till Leif Hultén Försäljnings AB Dnr KS 2010/173 Dpl 212 Leif Hultén Försäljnings AB önskar förvärva fastigheten Tele 4 inom Ängamöllans verksamhetsområde. Fastighetens areal är m 2. Bolaget kommer att uppföra byggnad för sin grossistverksamhet som är import och försäljning inom konfektyrbranschen. Verksamheten är idag förlagd till Fjälkinge verksamhetsområde men saknar utbyggnadsmöjligheter. Köparen har utfört geotekniska undersökningar inom den tilltänkta fastigheten. Dessa visar att grundförhållandena inom tomten avviker från området i övrigt och medför att kostnader för grundläggningen ökar genom att byggnaden måste pålas, vilket inte är normal grundläggning inom Ängamöllans verksamhetsområde. Köparen har påtalat detta och önskar med anledning av de fördyrande grundläggningskostnaderna att tomtpriset halveras. Tidigare fastställt tomtpris är 100 kr/m 2. Med anledning av ovanstående föreslås tomtpriset reduceras med 50 kr/m 2. Gata och VA är utbyggt. Om det vid senare försäljningar inom Ängamöllans verksamhetsområde visar sig att andra tomter har motsvarande dåliga grundförhållande, kan även dessa tomter få reducerat tomtpris efter beslut av KS/AU. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \07_Försäljning av fastigheten Tele 4.doc

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Reservationsavtal Karta Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen - Reducera tomtpriset för fastigheten Tele 4 med 50 kr/m 2 - Sälja fastigheten Tele 4 till Leif Hultén Försäljnings AB för en köpeskilling av 50 kr/m 2 - Erbjudande om försäljning gäller i sex månader från kommunstyrelsens beslut. Har inte byggnadsarbetena påbörjats inom denna tid ska reservationsavgift motsvarande 6 % av tomtpriset erläggas. Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \07_Försäljning av fastigheten Tele 4.doc

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 215 Fastighetsförsäljning till AB Allön Etapp 4 Dnr KS 2008/939 Dpl 212 Kommunstyrelsen har beslutat att försälja fastigheterna Almen 10, Degeberga 109:3, Fastighetschefen 3, Fjälkinge 218:11, del av Fjälkinge 218:13, färlöv 82:1, Goethe 1, Gärdet 20, Hammar 8:19, Hammarslund 1:6, Härlvö 50:138, Kabyssen 1, del av Kristianstad 4:15, Lyngby 18:26, Myrsloken 1, Myrsloken 2, del av Näsby 35:29, Oppmanna-Tollarp 1:17, Tollarp 5:54, Vä 2:109, Vä 53:14 och Östra Kasern 4 till AB Allön till vid försäljningstillfället aktuellt bokfört värde. Kommunfullmäktige har godkänt föreslagna försäljningsoch hyresprinciper. De tre första etapperna av försäljningarna har genomförts. I den fjärde och sista etappen försäljes fastigheterna Fastighetschefen 3 och Östra Kasern 4. Sammanlagd köpeskilling är beräknad till kronor. Köpeskillingen kan komma att justeras eftersom tillträdesdagen är den 1 oktober 2010 för Östra Kasern 4 och den 1 maj 2011 för Fastighetschefen 3. Beroende på fastighetsbildningsåtgärder, detaljplaneändringar och stämpelskatt är försäljningarna uppdelade på fyra köpekontrakt (bilaga 1-4). Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Köpekontrakt 1, bilaga 1 Överenskommelse om fastighetsreglering, bilaga 2 Köpekontrakt 3, bilaga 3 Överenskommelse om fastighetsreglering, bilaga 4 W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \08_Fastighetsförsäljning till AB Allön - Etapp 4.doc

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktiges beslut , 101 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar för egen del - Godkänna köpekontrakten där kommunen försäljer fastigheterna Fastighetschefen 3 och Östra Kasern 4 för en sammanlagd köpeskilling av kronor Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Godkänna försäljning av fastigheterna Fastighetschefen 3 och Östra Kasern 4 för en sammanlagd köpeskilling av kronor. Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker kommunledningskontorets förslag. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \08_Fastighetsförsäljning till AB Allön - Etapp 4.doc

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 216 Rivning av f d Allöskolan, Östra Kasern 3 Dnr KS 2010/509 Dpl 216 F d Allöskolan är i mycket dåligt skick och har idag inga brukare. Den nya planen ger här möjligheter att bygga en ny skola. Rivningen gäller hela skolan och är omfattande. Rivningen inkluderar saneringsarbete av golv och fasadskivor av eternit samt en skyddsrumsanläggning som finns inom byggnaden. Rivningen ska ske inom C4 Tekniks omsorg och beräknas kosta ca kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 191 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kartbilaga Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret får i uppdrag att riva f d Allöskolan inom fastigheten Östra Kasern 3 och inom angiven kostnadsram anta rivningsentreprenör. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet beslutar bordlägga ärendet. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \09_Rivning av f d Allöskolan.doc

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret får i uppdrag att riva f d Allöskolan inom fastigheten Östra Kasern 3 och inom angiven kostnadsram anta rivningsentreprenör. - Medel anvisas genom förändring av rörelsekapitalet. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \09_Rivning av f d Allöskolan.doc

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 217 Taxa för sotning (rengöring) samt brandskyddskontroll Dnr KS 2010/539 Dpl 890 Det fastställda Sotningsindexet per uppgår till 2,45 % och avser perioden fram till den 1 april Med hänvisning till 6 i gällande entreprenadkontrakt mellan Kristianstads kommun samt Kristianstads Sotnings AB skall taxorna årligen revideras med det av centrala parterna publicerade sotningsindex. Skrivelse från Kristianstads Sotnings AB Förslag till taxa för sotning (rengöring) Förslag till taxa för brandskyddskontroll Kristianstads Sotnings AB:s förslag till kommunstyrelsen - Fastställa att taxan för sotning (rengöring) höjs från 387 kronor till 397 kronor (exkl moms) - Fastställa att taxan för brandskyddskontroll höjs från 766 kronor till 785 kronor per timme (exkl moms) - Godkänna att föreslagen taxehöjning ska gälla fr o m den 1 juli Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker Kristianstads Sotnings AB:s förslag dock att föreslagen taxehöjning ska gälla fr o m den 1 september W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \10_Taxa för sotning (rengöring) samt brandskyddskontroll.doc

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 218 Motion Utforma strategi för utbyggnad av solenergianvändning Dnr KS 2009/850 Dpl 910 Anita Zieme (MP) och Linda Cehlin (MP) föreslår i motion att Kristianstads kommun utformar en övergripande strategi för utbyggnad av solenergiomsättning i kommunen. Byggnadsnämnden har avgett yttrande över motionen. Nämndens inställning är att alla fastigheter är lämpade för installation av solenergianläggningar men att den fysiska planeringens möjligheter att påverka utbyggnaden av solenergianvändning till stor del är begränsad. I kommunens klimatstrategi- och energiplan finns uppsatta mål angående övergång till vind-, sol- och bioenergi för el- och värmeproduktion. Frågan nämns också i kommunens översiktsplan. Avslutningsvis bedömer byggnadsnämnden att det saknas resurser för att utforma en övergripande strategi för utbyggnad av solenergiomsättning i kommunen. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande , 124 Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Motion från Anita Zieme och Linda Cehlin W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \11_Motion - Utforma strategi för utbyggnad av solenergianvändning.doc

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Avslå motionen med hänvisning till vad byggnadsnämnden anfört i sitt yttrande. Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \11_Motion - Utforma strategi för utbyggnad av solenergianvändning.doc

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 219 Motion Avtal om att ta emot ensamkommande barn och unga Dnr KS 2009/869 Dpl 910 Christina Borglund (KD) föreslår i motion att Kristianstads kommun snarast skriver ett nytt avtal gällande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Socialnämnden har i beslut avgivit yttrande. Kommunstyrelsen har den 19 maj 2010 beslutat att Kristianstads kommun ska teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av fem ensamkommande asylsökande barn och ungdomar år Socialnämndens beslut , 67 Socialförvaltningens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens beslut , 112 Motion från Christina Borglund Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige - Motionen bifalles i enlighet med socialnämndens beslut Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet tillstyrker socialnämndens förslag. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \12_Motion - Avtal om att ta emot ensamkommande barn och unga.doc

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \12_Motion - Avtal om att ta emot ensamkommande barn och unga.doc

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 220 Motion Kommunen behöver fortfarande en tillgänglighetskonsult Dnr KS 2007/928 Dpl 910 Ruzica Stanojevic (V) föreslår i motion att Kristianstads kommun snarast inrättar en tjänst som tillgänglighetskonsult. Byggnadsnämnden, tekniska nämnden och omsorgsnämnden har avgett yttrande över motionen. Tekniska nämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till att behov av en tjänst som tillgänglighetskonsult inte föreligger. Byggnadsnämnden bedömer att det inte finns resurser inom nuvarande budget för en tjänst som tillgänglighetskonsult. Vidare anses behovet av en sådan tjänst inom förvaltningen ej föreligga. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga och föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens beslut , 132 Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 30 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut , 156 C4 Tekniks tjänsteutlåtande Omsorgsnämndens beslut , 48 Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Motion från Ruzica Stanojevic W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \13_Motion - Kommunen behöver fortfarande en tillgänglighetskonsult.doc

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Motionen avslås med hänvisning till vad byggnadsnämnden, tekniska nämnden och omsorgsnämnden anfört i sina yttranden. Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \13_Motion - Kommunen behöver fortfarande en tillgänglighetskonsult.doc

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 221 Motion Utomhusgym i Tivoliparken Dnr KS 2009/484 Dpl 910 Anita Zieme (MP) föreslår i motion att Kristianstads kommun sätter upp ett utomhusgym i tivoliparken. Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden har avgett yttranden över motionen. Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Tekniska nämndens svar avser upplåtande av mark för utomhusgym i Tivoliparken, vilket stämmer överens med planen för parkens utveckling. När det gäller uppsättande av träningsredskap för vuxna poängterar nämnden att det är en fråga för kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till idén om ett utomhusgym och framför att ett arbete angående den aktuella frågan redan pågår på förvaltningsnivå. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga och föreslår i likhet med ovanstående nämnder att motionen ska anses besvarad. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämndens beslut , 54 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut , 7 C4 Tekniks tjänsteutlåtande Motion från Anita Zieme W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \14_Motion - Utomhusgym i Tivoliparken.doc

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Motionen anses besvarad med hänvisning till vad kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden anfört i sina yttranden. Arbetsutskottets behandling - Arbetsutskottet beslutar bifalla motionen. W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \14_Motion - Utomhusgym i Tivoliparken.doc

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 222 Inställt sammanträde m m Arbetsutskottet beslutar ställa in - Arbetsutskottets sammanträde Företagsbesök AU-information kl W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \15_Inställt sammanträde m m.doc

30 Utdrag ur protokoll fört vid arbetsutskottets sammanträde den 11 augusti 2010 utsända till: 212 KLK/Strategi & utveckling KLK/Strategi & utveckling, Marie Thiman Stadsbyggnadskontoret C4 Teknik Kultur- och fritidsförvaltningen 213 KLK/Strategi & utveckling KLK/Strategi & utveckling, Lars Carlsson Stadsbyggnadskontoret, Stefan Strömbäck Expedierat /LEC W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \Expedieringslista.doc

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU Rubrik Dnr KS W:\Lena\ARBETSUTSKOTTET 2010\AU \protokollsmall.doc

32 KRISTIANSTADS KOMMUN TILLÄGGSLISTA Kommunstyrelsens arbetsutskott Kompletterande handlingar Ärende AU Nr KS Nr 4 - Försäljning av fastigheten Tele 4 till Leif Hultén Försäljnings AB. kkw:\lena\arbetsutskottet 2010\au \tilläggslista doc

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-09 1 (17) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 1 (16) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.55 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (22) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 12.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-16 1 (14) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-12:00 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Anders Svensson

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-20 1 (38) 1 Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 15.00-18.00 Beslutande Bengt Gustafson (M) Heléne Fritzon (S) Nils-Arne

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-14 1 (24) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 16.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Beatebergsgården, Terapilokalen kl. 13:00 17:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (17) Leif Andersson (S), Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C),

Läs mer

2012-03-14. Kristianstad Airport AB H Inge Gyllin ordförande, Thomas Håkansson vice ordförande och Timothy Ayris VD.

2012-03-14. Kristianstad Airport AB H Inge Gyllin ordförande, Thomas Håkansson vice ordförande och Timothy Ayris VD. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-21 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.10 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:40. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (L)

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

2013-03-26. Socialkontoret, kl.15.00-16.55

2013-03-26. Socialkontoret, kl.15.00-16.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) 2013-03-26 Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.55 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.00-09.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-17 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, kl 09.30 10.45

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, kl 09.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2010-04-12 1 (13) Tid och plats Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, kl 09.30 10.45 ande Filip Nilsson (M) Lars Olsson (S) Erna Arhag (M) 16-21

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-11-07. Personal & arbetsmiljö, 2011-11-07 kl 09.30-12.

1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-11-07. Personal & arbetsmiljö, 2011-11-07 kl 09.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-11-07 1 (7) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-11-07 kl 09.30-12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Kalle Heise

Läs mer

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2010-03-01 1 (2) Tid och plats Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45 Beslutande Filip Nilsson (M) Lars Olsson (S) Erna Arhag (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-02-10 1(15) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag den 10 februari 1998

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-14 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 10.35 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm Socialnämnden 2007-10-23 1 (15) Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-17.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (18) Plats och tid Kristianstad Arena kl 10.00 12.00 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.10 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Renée Solstad (S) Jan Karlsson

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Eva Mårtensson Lena Carlsson, sekreterare. Kommunledningskontoret 2011-06-08

Eva Mårtensson Lena Carlsson, sekreterare. Kommunledningskontoret 2011-06-08 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-25 1 (70) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad 14.00-17.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott s arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-03-25 Innehåll 34 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 40 35 Överföring av ram mellan programområden... 41 36 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-01-17 1 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12 Tid och plats Onsdagen den 12 januari 2011, Åsasalen, 13.00 Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Kurt Persson (kd), ordförande Karina Eliasson (s), vice ordförande Yvonne Takvam (kd) Eva Madestam (kd), kl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.05 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.45

Socialkontoret, kl.15.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 2014-09-09 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.45 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2010-10-04 klockan 10.00 15.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Rosmarie Nelson Ekerå (C) Åke Almqvist (M) Göran Lindgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.55 ande Ledamöter Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson (s) Övriga närvarande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen kl. 18:30 20:00 Inger Borgenberg (S) ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-08-15 160 Tid 8.30-8.45 Plats Stadshuset Omfattning 164-168 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 1 (7) Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13, 10:00 11:30 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare Övriga närvarande Leif

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ingrid Rosén, v. Per-Inge Pettersson Bo Bergman 306-314 315-318

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ingrid Rosén, v. Per-Inge Pettersson Bo Bergman 306-314 315-318 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.00, 13.30-16.00 Beslutande Bo Bergman, s 315-318 Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ingrid Rosén, v Övriga deltagande Sven

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 1-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 1-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-17 1-15 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Jörgen Warborn (M) Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, 2014-01-20, kl 1300-1540 ande Kurt Wennberg, S, 1-3 Anne Niska, S, 4-9 Laila Mäki, S Åke Johdet, S, 3-9 Maria Alldén, V Stig Töyrä,

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05

Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-04-18 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:05 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 21 februari 2007 kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (s) Johan

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, kl. 17.30 18.15 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Agneta Nilsson (S) Elo Larsen (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik

Läs mer