ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina Honoré (S) Övriga närvarande Christel Jönsson, kommundirektör Marie Färm, tillförordnad kanslichef Anders Magnusson, utvecklingsledare Marianne Kennysson, upphandlare, 63 Leif Rülf, HR-direktör Eva Mårtensson, informationschef Bengt Olsson, tillförordnad avdelningschef Nina Schack, kostekonom barnoch utbildningsförvaltningen, 63 Gunnar Elvingsson, tillförordnad ekonomidirektör Hanna Nicander, nämndsekreterare Stefan Bengtsson, avdelningschef, 63 Patrik Möller, mark- och exploateringschef, 68 Utses att justera Peter Johansson Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer Hanna Nicander Ordförande... Pierre Månsson Justerare... Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 63 Informationer Änr KS 2015/4 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommunledningskontoret. Avdelningschef Stefan Bengtsson, upphandlare Marianne Kennysson och kostekonom Nina Schack informerar om uppföljning av livsmedelsavtal.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 64 Delgivningar Änr KS 2014/1144 Beslut Lägga delgivningarna till handlingarna. Änr 2015/134 Hid Kommunledningskontoret Slutrapport om O-Ringen Skåne 2014, Änr 2014/1144 Hid Kommunala rådet för funktionsnedsatta protokoll

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 65 Årsredovisning 2014 Änr KS 2015/245 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kommun hade god ekonomisk hushållning för Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kommun hade god ekonomisk hushållning för Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Årsredovisning 2014 SÄRTRYCK.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 66 Revidering av 2015 års budget Änr KS 2015/257 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Justera driftbudget 2015 enligt föreslagen revidering och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet till +32,7 mkr. Fastställa investeringsbudgeten 2015 till 505,2 mkr varav 387,9 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 117,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. Utöka kommunens låneram för 2015 med ytterligare 100 mkr till totalt mkr. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Bokslutsberedningen har granskat hur respektive nämnds fastlagda mål och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet fullföljts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet. För 2015 föreslås att resultatbudgeten fastställs till +32,7 mkr, en minskning jämfört årsbudgeten med 10,9 mkr. Investeringsbudgeten fastställs till 505,2 mkr vilket är en ökning jämfört årsbudgeten med +62 mkr.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Justera driftbudget 2015 enligt föreslagen revidering och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet till +32,7 mkr. Fastställa investeringsbudgeten 2015 till 505,2 mkr varav 387,9 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 117,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. Utöka kommunens låneram för 2015 med ytterligare 100 mkr till totalt mkr. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser investeringsbudget, bilaga 1. Arbete och välfärdsnämnden , 22.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 67 Revisionsrapport - Granskning av ändamålsenlighet i kommunens prognos- och planeringsarbete Änr KS 2015/15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen instämmer i revisorernas bedömning i rapporten. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att beakta synpunkterna i granskningsrapporten och vidareutveckla kommunens övergripande prognos- och planeringsarbete. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC granskat ändamålsenligheten i kommunens prognos- och planeringsarbete. Revisionsfrågan lyder: Används befolkningsprognoser på ett ändamålsenligt sätt i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämndens samt Omsorgsnämndens planeringsarbete? Den del av granskningen som avser Kommunstyrelsen fokuserar på det övergripande arbetet med befolkningsprognoser och avser verksamhetsåret Revisionens samlade bedömning är att Kommunstyrelsen använder befolkningsprognoser på ett delvis ändamålsenligt sätt i sitt

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) planeringsarbete. Utifrån granskningsresultatet lämnar revisionen fyra rekommendationer: 1. Att upprätta en kommunövergripande sammanställning av befolkningsfrågan och komplettera befolkningsprognosen med en verksamhetsinriktad redogörelse för vilka förändringar och investeringar som behöver göras för att möta upp förändringar i befolkningsutvecklingen. 2. Att utveckla sitt arbete med befolkningsfrågan genom att analysera flyttströmmar för att på så vis få svar på varför en invånare flyttat till kommunen och med det som underlag utveckla kommunens attraktionskraft ytterligare. 3. Att säkerställa de planer som finns för att hantera demografiska förändringar inom respektive verksamhets ansvarsområde. 4. Att årligen utvärdera bostadsbyggnadsprocessen i samband med att en ny prognos tas fram. Material för att upprätta en kommunövergripande översiktlig sammanställning av vilka förändringar och investeringar som behöver göras för att möta befolkningsförändringar samlas in under budgetberedningen. Då presenterar nämnderna underlag avseende volymernas påverkan på verksamheten. Kommunledningskontorets bedömer att detta material utgör en god grund för att framöver göra en kommunövergripande sammanställning. Att beskriva flyttströmmarna kan göras utifrån befintligt material, men att analysera flyttströmmarna kräver kompletterande metodik i form av till exempel enkätundersökningar. Kommunledningskontoret kommer att beakta detta i det framtida utvecklingsarbetet avseende planering och prognoser. Kristianstads kommun saknar en bostadsförsörjningsplan. En sådan är dock under framtagande och är planerad att vara klar hösten I samband med denna beaktas en årlig utvärdering av bostadsbyggandet.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att instämma i revisorernas bedömning i rapporten. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att beakta synpunkterna i granskningsrapporten och vidareutveckla kommunens övergripande prognos- och planeringsarbete. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Revisionsrapporten Granskning av ändamålsenlighet i kommunens prognos- och planeringsarbete.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 68 Utvidgning av Ängamöllans verksamhetsområde Änr KS 2010/991 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna utbyggnaden av Ängamöllans verksamhetsområde med en beloppsram på kr. Medel för projektet anvisas ur exploateringsbudget för 2015 och inarbetas i exploateringsbudgeten för Driftkostnadskonsekvenser för området beaktas i arbetet med 2016 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Detaljplanearbetet fortskrider för utvidgningen av Ängamöllans verksamhetsområde. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och har varit ute på granskning. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med den fördjupade översiktplanen för Kristianstad tillskapa mark för verksamheter. Området sträcker sig från befintliga Ängamöllans verksamhetsområde i norr, till Ängamöllans gård i söder. Området omfattar totalt ca 60 ha, varav ny exploateringsbar mark uppgår till 34 ha. För att genomföra detaljplanen erfordras uppskattningsvis ytterligare ca 54,4 miljoner kronor ur exploateringsbudgeten.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Utbyggnaden av VA uppskattas kosta ca 20 miljoner kronor och finansieras genom anslutningsavgifter. Detaljplaneområdet omfattar ca 60 ha och de ökade driftskostnaderna uppskattas öka med ca 1,4 miljoner per år. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Godkänna utbyggnaden av Ängamöllans verksamhetsområde med en beloppsram på kr. Medel för projektet anvisas ur exploateringsbudget för 2015 och inarbetas i exploateringsbudgeten för Driftkostnadskonsekvenser för området beaktas i arbetet med 2016 års budget. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Granskningshandlingar.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 69 Detaljplan för Yngsjö 3:162,del av, m.fl. utmed Saltsjöbadsvägen Änr KS 2010/135 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden föreslår att detaljplan för Yngsjö 3:162 i Kristianstads kommun ska antas av Kommunfullmäktige. Planens syfte har varit att pröva möjligheten till radhusbebyggelse inom området. Inom området finns fridlysta växter, för att möjliggöra en exploatering krävdes en dispens från artskyddsförordningen av länsstyrelsen, tillstånd beviljades Kommunledningskontoret har med anledning av länsstyrelsens beslut om dispens från fridlysningsbestämmelsen enligt 15 artskyddsföreningen för att gräva bort exemplar av hedblomster och fältsippa i samband med exploateringen på del av fastigheten Yngsjö 3:162 upprättat avtal med fastighetsägaren AB Järletofta Fastigheter som innebär att fastighetsägaren tar ansvar för att länsstyrelsen krav följs. Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anta detaljplanen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Att godkänna bilagt förslag till avtal mellan Kristianstads kommun och AB Järletofta Fastigheter. Att förklara ärendet omedelbart justerat. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till avtal. Länsstyrelsens beslut om dispens från fridlysningsbestämmelser Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Plankarta, förslag, med planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Behovsbedömning av MKB Samrådsredogörelse Utlåtande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 70 Samråd om avveckling av järnväg på bandel 951 Hanaskog-Karpalund Änr KS 2015/60 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Besvara Trafikverkets remiss med kommunledningskontorets tjänstutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Trafikverket har för avsikt att ta beslut om nedläggning av järnvägen mellan Hanaskog och Karpalund. Kommunen har inte något att invända mot detta. Intresse finns att använda den nedlagda bandelen som GC-väg. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Besvara Trafikverkets remiss med kommunledningskontorets tjänstutlåtande Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Underlag till beslut Avveckling av järnväg på bandel 951 Hanaskog- Karpalund Kristianstads kommun och Östra Göinge kommun, Skåne län, Externremiss/samråd , med bilagor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 71 Biogasstrategi Änr KS 2014/449 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. En biogasstrategi har arbetats fram i samråd inom kommunkoncernen och med externa parter. Planen är en fördjupning av klimatstrategin och innehåller dessutom en statusrapportering över åtgärderna i planen. Klimstatrategins mål att öka fordonsgasförsäljningen till 30 GWh/år har uppnåtts och det nya målet enligt ägardirektiven till C4 Energi är att producera och avyttra minst 80 GWh biogas år Den tidigare planerade produktionen i Nöbbelöv är oklar och tas bort från produktionsmålet i Kristianstad samtidigt som målet för lantbruksanläggningar sänks till 10 GWh. Det nya föreslagna målet är 100 GWh/år. Ett viktigt mål är också att Kristianstad ska vara ledande i Europa när det gäller att visa upp helhets- och systemtänkande för biogasproduktion och biogasanvändning. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige att föreliggande förslag till biogasstrategi godkänns som en fördjupning av klimatstrategin och att denna ersätter tidigare avsnitt om biogas i klimatstrategin

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till Biogasstrategi Klimatstrategi och energiplan samt strategi för energi-effektiviseringsstödet,

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 72 Internationell redovisning Änr KS 2015/251 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna redovisningen samt lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. I enlighet med Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete ska kommunledningskontoret årligen sammanställa och redovisa det internationella arbete som bedrivits i Kristianstads kommun föregående år samt presentera en handlingsplan för det internationella arbetet under innevarande år. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner redovisningen, samt lägger den till handlingarna. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Ekonomisk redovisning EU-bidrag 2014 (SEK), Verksamhetsberättelse internationellt arbete 2014,

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 73 Utseende av ombud till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB Änr KS 2015/266 Beslut Utse tillförordnad ekonomidirektör Gunnar Elvingsson till ombud på årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2015 i Lund. Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till årsstämman. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Utse ombud och ersättare till årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kallelse till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 74 Utseende av ledamöter och ersättare i Stiftelsen för Regional utveckling genom Högskolan Kristianstad (RUTH) Änr KS 2015/256 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Utse Skåne Nordosts EU-koordinator Sara Wanther och Krinova AB:s VD Charlotte Lorentz Hjorth till ledamöter. Utse Skåne Nordosts utvecklingssamordnare Malin Wildt-Persson till ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Stiftelsen för Regional Utveckling genom Högskolan Kristianstad (RUTH) anhåller att Kristianstads kommun utser två ledamöter och en ersättare. Styrelsen har ettåriga förordnanden. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utse Sara Wanther och Charlotte Lorentz Hjorth till ledamöter Utse Malin Wildt-Persson till ersättare Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 75 Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter (kommunens representanter) i Krinova AB Änr KS 2014/289 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Martin Johansson, VD SVP Engineering, tillika ordförande Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice ordförande Åsa Simonsson, planeringschef Kristianstads kommun Johan Möllerström, VD Malmberg Water AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Martin Johansson, VD SVP Engineering, tillika ordförande Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice ordförande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Åsa Simonsson, planeringschef Kristianstads kommun Johan Möllerström, VD Malmberg Water AB Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 76 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Leader Skånes Ess Änr KS 2015/278 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till styrelsen för Leader Skånes Ess. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till styrelsen för Leader Skånes Ess. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 77 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag Änr KS 2015/75 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober. Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förteckning över obesvarade motioner Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen Omsorgsnämndens beslut Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande Arbete- och välfärdsnämndens beslut Arbete- och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut genom ordförande. Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbildningsnämnden. Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddskontoret

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 78 Medborgarförslag - Borgerlig (dvs icke kyrklig) begravningsplats Änr KS 2007/42 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen., inkom med ett medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Kristianstads kommun anordnar en borgerlig begravningsplats samt övertar ansvaret för hantering av begravningsavgiften. Ärendet återremitterades i Kommunfullmäktige för ytterligare utredning. Ärendet hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott då man återremitterade ärendet för att inhämta synpunkter från de två kommuner som idag har en kommunaliserad begravningsverksamhet. Efter ytterligare beredning av ärendet överlämnar kommunledningskontoret medborgarförslaget för politiskt beslut. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utredningen överlämnas för politiskt beslut. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 79 Medborgarförslag - Inför kommunaliserad begravningsverksamhet Änr KS 2008/139 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. m.fl. inkom med ett medborgarförslag. Föreslaget innebär att Kristianstads kommun inför kommunaliserad begravningsverksamhet. Ärendet hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott då man återremitterade ärendet för att inhämta synpunkter från de två kommuner som idag har en kommunaliserad begravningsverksamhet. Efter ytterligare beredning av ärendet överlämnar kommunledningskontoret medborgarförslaget för politiskt beslut. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utredningen överlämnas för politiskt beslut. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 80 Medborgarförslag - Skylta upp vägen till Arkimedes skruv m.m. Änr KS 2012/870 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Bifalla medborgarförslaget i enlighet med Tekniska nämndens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Kommunfullmäktige beslutade att överämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret skickade en remiss till Tekniska nämnden. Tekniska nämnden har av misstag fattat beslut om medborgarförslaget och kommunicerat det med förslagsställaren istället för att svara på remissen från kommunledningskontoret. För att kunna anse medborgarförslaget behandlat så som Kommunfullmäktige beslutat föreslår kommunledningskontoret att Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget i enlighet med Tekniska nämndens beslut

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Bifalla medborgarförslaget i enlighet med Tekniska nämndens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag - Skylta upp vägen till Arkimedes skruv m.m

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 81 Motion - Utveckla och sätt tydliga mål för biogasutvecklingen i Kristianstad Änr KS 2010/431 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. Kristdemokraterna har ingett en motion med syfte att utveckla och sätta tydliga mål för biogasutvecklingen i Kristianstad. I motionen lyfts biogasanläggningen i Karpalund fram och det framhålls att produktionen av biogas kan fördubblas genom effektivisering, investeringar och nytänkande samt att kommunen i kommande ägardirektiv ska införa ett mål att den totala biogasproduktionen ska fördubblas fram till I de nya ägardirektiven och i förslaget till biogasstrategi har 80 GWh/år angetts som produktionsmål till Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Motionen ska anses besvarad genom att en biogasstrategi har arbetats fram i samråd inom kommunkoncernen och med externa parter i enlighet med lämnat uppdrag. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion från Kristdemokraterna

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 82 Tidplan för budget 2016 och flerårsplan Änr KS 2015/287 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Budget för år 2016 och flerårsplan för fastställs vid Kommunfullmäktiges oktobersammanträde. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen fastställer i övrigt tidplanen för budget för år 2016 och flerårsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Tidplan för budget 2016, flerårsplan Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige Budget för år 2016 och flerårsplan för fastställs vid Kommunfullmäktiges oktobersammanträde.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen fastställer i övrigt tidplanen för budget för år 2016 och flerårsplan för Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till tidplan för budgetprocessen, budget 2016 och flerårsplan

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 83 Deltagare till vänortsmötet i Kongsberg maj 2015 Änr KS 2015/312 Beslut Utse Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Pierre Månsson (FP), Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Peter Johansson (M), Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Bo Silverbern (M), kommundirektör Christel Jönsson, Krinova AB:s VD Charlotte Lorentz Hjort och planeringsstrateg Kristina Prahl att representera Kristianstad vid det nordiska vänortsmötet i Kongsberg maj Kongsberg står i maj 2015 värd för det årliga nordiska vänortsmötet. Mötets teman är näringsliv, inkubatorer och science parks samt ungdomssamarbete inom det nordiska vänortssamarbetet. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott utser sex delegater att representera Kristianstad vid det nordiska vänortsmötet i Kongsberg maj Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Twin town meeting in Kongsberg in May inbjudan.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-21 1 (12) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-16 1 (14) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 1 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.25 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:45. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 13:00-14:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-10:15. Beslutande Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Anders Svensson (S) Ulf Persson (C) Jens Andersson (SD) Dan Berger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 09:30-11:20 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:40. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (L)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13 10:00-12:00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 107 14:00 ande Leif Rülf Leif G Nilsson Ersättare Gunnar Elvingsson Fackliga Marianne Kennysson Henrik Stagnell Övriga närvarande Stefan Bengtsson Petra Nuca

Läs mer

2012-03-14. Kristianstad Airport AB H Inge Gyllin ordförande, Thomas Håkansson vice ordförande och Timothy Ayris VD.

2012-03-14. Kristianstad Airport AB H Inge Gyllin ordförande, Thomas Håkansson vice ordförande och Timothy Ayris VD. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-21 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.10 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Lena Holst (C) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-14 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 10.35 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-12:00 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-09 1 (17) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.30 Beslutande Bengt Gustafson (M) Barbro Kärrstrand

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106, kl 09:30 10:45 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Sven Nilsson (C) Sylvia Olander (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-03-06 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:55 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise

Läs mer

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad, kl. 09:00-10:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 44, Datum då

Kommunstyrelsens arbetsutskott 44, Datum då SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 103 14:00 ande Leif Rülf Leif G Nilsson Fackliga Marianne Kennysson, TCO Henrik Stagnell, SACO Övriga närvarande Stefan Bengtsson Anneli Nilsson Håkan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:10 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00, Rådhus Skåne.

Kommunstyrelsen. Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00, Rådhus Skåne. KALLELSE med föredragningslista 1(6) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen Sekreterare: Hanna Nicander Tfn: 044-132226 E-post: hanna.nicander@kristianstad.se Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 09:00-15:00,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, sal 114 14:00-16:20 Beslutande Anders Tell, ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Lena Fantenberg (S) Emma Bruce (S) Jens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Paragrafer som protokollet omfattar: 1-7 Plats och tid för justeringen: Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun. Sekreterare Eva Dahlqvist

Paragrafer som protokollet omfattar: 1-7 Plats och tid för justeringen: Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun. Sekreterare Eva Dahlqvist ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND PROTOKOLL 2010-03-18 Tid och plats: Torsdagen den 18 mars 2010, klockan 13.30 15.00 i Hjälpmedelscentrum Östra Skånes lokaler Kabelvägen 17, Kristianstad. Beslutande Bo Silverbern

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-21 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-12:10 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Kalle

Läs mer

Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Lena Carlsson, sekreterare Leif Rülf, personaldirektör. Heléne Fritzon

Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Lena Carlsson, sekreterare Leif Rülf, personaldirektör. Heléne Fritzon KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-03 1 (7) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.55 Beslutande Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M), 259-266 Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunledningskontoret ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag Datum då anslaget tas ned

Kommunledningskontoret ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag Datum då anslaget tas ned KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-07 1 (8) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad 16.00 18.45 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders

Läs mer

Paragrafer som protokollet omfattar: Plats och tid för justeringen: Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun. Sekreterare Hanna Rogland

Paragrafer som protokollet omfattar: Plats och tid för justeringen: Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun. Sekreterare Hanna Rogland ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND PROTOKOLL 2014-12-12 Tid och plats: Torsdag den 12 december 2014, klockan 11.00-12.00 Hjälpmedelscentrum Östra Skånes lokaler Kabelvägen 17, Kristianstad. Beslutande Bo Silverbern,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Niclas Nilsson (SD) Christel Jönsson,

Beslutande Pierre Månsson (FP) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Niclas Nilsson (SD) Christel Jönsson, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00 11:50 Beslutande Pierre Månsson (FP) Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Niclas Nilsson (SD) Ersättare

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13 09:30 11.45 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Rum 107, Östra kommunhuset, Kristianstad 13:

Rum 107, Östra kommunhuset, Kristianstad 13: 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2017-06-14 Plats och tid Rum 107, Östra kommunhuset, Kristianstad 13:30 15.40 Beslutande Marianne Eriksson (S), ordf, Kristianstads Kommun Caroline

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Mattias Wirsén, HT-strateg Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Mattias Wirsén, HT-strateg Gunnel Olsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:30 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Sven Nilsson (C) Sylvia Olander (M) Ersättare Övriga närvarande Leif Rülf,

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer