ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina Honoré (S) Övriga närvarande Christel Jönsson, kommundirektör Marie Färm, tillförordnad kanslichef Anders Magnusson, utvecklingsledare Marianne Kennysson, upphandlare, 63 Leif Rülf, HR-direktör Eva Mårtensson, informationschef Bengt Olsson, tillförordnad avdelningschef Nina Schack, kostekonom barnoch utbildningsförvaltningen, 63 Gunnar Elvingsson, tillförordnad ekonomidirektör Hanna Nicander, nämndsekreterare Stefan Bengtsson, avdelningschef, 63 Patrik Möller, mark- och exploateringschef, 68 Utses att justera Peter Johansson Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer Hanna Nicander Ordförande... Pierre Månsson Justerare... Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 63 Informationer Änr KS 2015/4 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommunledningskontoret. Avdelningschef Stefan Bengtsson, upphandlare Marianne Kennysson och kostekonom Nina Schack informerar om uppföljning av livsmedelsavtal.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 64 Delgivningar Änr KS 2014/1144 Beslut Lägga delgivningarna till handlingarna. Änr 2015/134 Hid Kommunledningskontoret Slutrapport om O-Ringen Skåne 2014, Änr 2014/1144 Hid Kommunala rådet för funktionsnedsatta protokoll

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 65 Årsredovisning 2014 Änr KS 2015/245 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kommun hade god ekonomisk hushållning för Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kommun hade god ekonomisk hushållning för Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Årsredovisning 2014 SÄRTRYCK.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 66 Revidering av 2015 års budget Änr KS 2015/257 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Justera driftbudget 2015 enligt föreslagen revidering och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet till +32,7 mkr. Fastställa investeringsbudgeten 2015 till 505,2 mkr varav 387,9 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 117,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. Utöka kommunens låneram för 2015 med ytterligare 100 mkr till totalt mkr. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Bokslutsberedningen har granskat hur respektive nämnds fastlagda mål och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet fullföljts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet. För 2015 föreslås att resultatbudgeten fastställs till +32,7 mkr, en minskning jämfört årsbudgeten med 10,9 mkr. Investeringsbudgeten fastställs till 505,2 mkr vilket är en ökning jämfört årsbudgeten med +62 mkr.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Justera driftbudget 2015 enligt föreslagen revidering och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet till +32,7 mkr. Fastställa investeringsbudgeten 2015 till 505,2 mkr varav 387,9 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 117,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. Utöka kommunens låneram för 2015 med ytterligare 100 mkr till totalt mkr. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser investeringsbudget, bilaga 1. Arbete och välfärdsnämnden , 22.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 67 Revisionsrapport - Granskning av ändamålsenlighet i kommunens prognos- och planeringsarbete Änr KS 2015/15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen instämmer i revisorernas bedömning i rapporten. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att beakta synpunkterna i granskningsrapporten och vidareutveckla kommunens övergripande prognos- och planeringsarbete. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC granskat ändamålsenligheten i kommunens prognos- och planeringsarbete. Revisionsfrågan lyder: Används befolkningsprognoser på ett ändamålsenligt sätt i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämndens samt Omsorgsnämndens planeringsarbete? Den del av granskningen som avser Kommunstyrelsen fokuserar på det övergripande arbetet med befolkningsprognoser och avser verksamhetsåret Revisionens samlade bedömning är att Kommunstyrelsen använder befolkningsprognoser på ett delvis ändamålsenligt sätt i sitt

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) planeringsarbete. Utifrån granskningsresultatet lämnar revisionen fyra rekommendationer: 1. Att upprätta en kommunövergripande sammanställning av befolkningsfrågan och komplettera befolkningsprognosen med en verksamhetsinriktad redogörelse för vilka förändringar och investeringar som behöver göras för att möta upp förändringar i befolkningsutvecklingen. 2. Att utveckla sitt arbete med befolkningsfrågan genom att analysera flyttströmmar för att på så vis få svar på varför en invånare flyttat till kommunen och med det som underlag utveckla kommunens attraktionskraft ytterligare. 3. Att säkerställa de planer som finns för att hantera demografiska förändringar inom respektive verksamhets ansvarsområde. 4. Att årligen utvärdera bostadsbyggnadsprocessen i samband med att en ny prognos tas fram. Material för att upprätta en kommunövergripande översiktlig sammanställning av vilka förändringar och investeringar som behöver göras för att möta befolkningsförändringar samlas in under budgetberedningen. Då presenterar nämnderna underlag avseende volymernas påverkan på verksamheten. Kommunledningskontorets bedömer att detta material utgör en god grund för att framöver göra en kommunövergripande sammanställning. Att beskriva flyttströmmarna kan göras utifrån befintligt material, men att analysera flyttströmmarna kräver kompletterande metodik i form av till exempel enkätundersökningar. Kommunledningskontoret kommer att beakta detta i det framtida utvecklingsarbetet avseende planering och prognoser. Kristianstads kommun saknar en bostadsförsörjningsplan. En sådan är dock under framtagande och är planerad att vara klar hösten I samband med denna beaktas en årlig utvärdering av bostadsbyggandet.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att instämma i revisorernas bedömning i rapporten. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att beakta synpunkterna i granskningsrapporten och vidareutveckla kommunens övergripande prognos- och planeringsarbete. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Revisionsrapporten Granskning av ändamålsenlighet i kommunens prognos- och planeringsarbete.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 68 Utvidgning av Ängamöllans verksamhetsområde Änr KS 2010/991 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna utbyggnaden av Ängamöllans verksamhetsområde med en beloppsram på kr. Medel för projektet anvisas ur exploateringsbudget för 2015 och inarbetas i exploateringsbudgeten för Driftkostnadskonsekvenser för området beaktas i arbetet med 2016 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Detaljplanearbetet fortskrider för utvidgningen av Ängamöllans verksamhetsområde. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och har varit ute på granskning. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med den fördjupade översiktplanen för Kristianstad tillskapa mark för verksamheter. Området sträcker sig från befintliga Ängamöllans verksamhetsområde i norr, till Ängamöllans gård i söder. Området omfattar totalt ca 60 ha, varav ny exploateringsbar mark uppgår till 34 ha. För att genomföra detaljplanen erfordras uppskattningsvis ytterligare ca 54,4 miljoner kronor ur exploateringsbudgeten.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Utbyggnaden av VA uppskattas kosta ca 20 miljoner kronor och finansieras genom anslutningsavgifter. Detaljplaneområdet omfattar ca 60 ha och de ökade driftskostnaderna uppskattas öka med ca 1,4 miljoner per år. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Godkänna utbyggnaden av Ängamöllans verksamhetsområde med en beloppsram på kr. Medel för projektet anvisas ur exploateringsbudget för 2015 och inarbetas i exploateringsbudgeten för Driftkostnadskonsekvenser för området beaktas i arbetet med 2016 års budget. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Granskningshandlingar.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 69 Detaljplan för Yngsjö 3:162,del av, m.fl. utmed Saltsjöbadsvägen Änr KS 2010/135 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden föreslår att detaljplan för Yngsjö 3:162 i Kristianstads kommun ska antas av Kommunfullmäktige. Planens syfte har varit att pröva möjligheten till radhusbebyggelse inom området. Inom området finns fridlysta växter, för att möjliggöra en exploatering krävdes en dispens från artskyddsförordningen av länsstyrelsen, tillstånd beviljades Kommunledningskontoret har med anledning av länsstyrelsens beslut om dispens från fridlysningsbestämmelsen enligt 15 artskyddsföreningen för att gräva bort exemplar av hedblomster och fältsippa i samband med exploateringen på del av fastigheten Yngsjö 3:162 upprättat avtal med fastighetsägaren AB Järletofta Fastigheter som innebär att fastighetsägaren tar ansvar för att länsstyrelsen krav följs. Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anta detaljplanen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Att godkänna bilagt förslag till avtal mellan Kristianstads kommun och AB Järletofta Fastigheter. Att förklara ärendet omedelbart justerat. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till avtal. Länsstyrelsens beslut om dispens från fridlysningsbestämmelser Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Plankarta, förslag, med planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Behovsbedömning av MKB Samrådsredogörelse Utlåtande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 70 Samråd om avveckling av järnväg på bandel 951 Hanaskog-Karpalund Änr KS 2015/60 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Besvara Trafikverkets remiss med kommunledningskontorets tjänstutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Trafikverket har för avsikt att ta beslut om nedläggning av järnvägen mellan Hanaskog och Karpalund. Kommunen har inte något att invända mot detta. Intresse finns att använda den nedlagda bandelen som GC-väg. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Besvara Trafikverkets remiss med kommunledningskontorets tjänstutlåtande Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Underlag till beslut Avveckling av järnväg på bandel 951 Hanaskog- Karpalund Kristianstads kommun och Östra Göinge kommun, Skåne län, Externremiss/samråd , med bilagor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 71 Biogasstrategi Änr KS 2014/449 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. En biogasstrategi har arbetats fram i samråd inom kommunkoncernen och med externa parter. Planen är en fördjupning av klimatstrategin och innehåller dessutom en statusrapportering över åtgärderna i planen. Klimstatrategins mål att öka fordonsgasförsäljningen till 30 GWh/år har uppnåtts och det nya målet enligt ägardirektiven till C4 Energi är att producera och avyttra minst 80 GWh biogas år Den tidigare planerade produktionen i Nöbbelöv är oklar och tas bort från produktionsmålet i Kristianstad samtidigt som målet för lantbruksanläggningar sänks till 10 GWh. Det nya föreslagna målet är 100 GWh/år. Ett viktigt mål är också att Kristianstad ska vara ledande i Europa när det gäller att visa upp helhets- och systemtänkande för biogasproduktion och biogasanvändning. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige att föreliggande förslag till biogasstrategi godkänns som en fördjupning av klimatstrategin och att denna ersätter tidigare avsnitt om biogas i klimatstrategin

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till Biogasstrategi Klimatstrategi och energiplan samt strategi för energi-effektiviseringsstödet,

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 72 Internationell redovisning Änr KS 2015/251 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna redovisningen samt lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. I enlighet med Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete ska kommunledningskontoret årligen sammanställa och redovisa det internationella arbete som bedrivits i Kristianstads kommun föregående år samt presentera en handlingsplan för det internationella arbetet under innevarande år. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner redovisningen, samt lägger den till handlingarna. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Ekonomisk redovisning EU-bidrag 2014 (SEK), Verksamhetsberättelse internationellt arbete 2014,

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 73 Utseende av ombud till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB Änr KS 2015/266 Beslut Utse tillförordnad ekonomidirektör Gunnar Elvingsson till ombud på årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2015 i Lund. Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till årsstämman. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Utse ombud och ersättare till årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kallelse till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 74 Utseende av ledamöter och ersättare i Stiftelsen för Regional utveckling genom Högskolan Kristianstad (RUTH) Änr KS 2015/256 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Utse Skåne Nordosts EU-koordinator Sara Wanther och Krinova AB:s VD Charlotte Lorentz Hjorth till ledamöter. Utse Skåne Nordosts utvecklingssamordnare Malin Wildt-Persson till ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Stiftelsen för Regional Utveckling genom Högskolan Kristianstad (RUTH) anhåller att Kristianstads kommun utser två ledamöter och en ersättare. Styrelsen har ettåriga förordnanden. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utse Sara Wanther och Charlotte Lorentz Hjorth till ledamöter Utse Malin Wildt-Persson till ersättare Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 75 Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter (kommunens representanter) i Krinova AB Änr KS 2014/289 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Martin Johansson, VD SVP Engineering, tillika ordförande Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice ordförande Åsa Simonsson, planeringschef Kristianstads kommun Johan Möllerström, VD Malmberg Water AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Martin Johansson, VD SVP Engineering, tillika ordförande Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice ordförande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Åsa Simonsson, planeringschef Kristianstads kommun Johan Möllerström, VD Malmberg Water AB Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 76 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Leader Skånes Ess Änr KS 2015/278 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till styrelsen för Leader Skånes Ess. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till styrelsen för Leader Skånes Ess. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 77 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag Änr KS 2015/75 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober. Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förteckning över obesvarade motioner Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen Omsorgsnämndens beslut Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande Arbete- och välfärdsnämndens beslut Arbete- och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut genom ordförande. Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbildningsnämnden. Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddskontoret

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 78 Medborgarförslag - Borgerlig (dvs icke kyrklig) begravningsplats Änr KS 2007/42 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen., inkom med ett medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Kristianstads kommun anordnar en borgerlig begravningsplats samt övertar ansvaret för hantering av begravningsavgiften. Ärendet återremitterades i Kommunfullmäktige för ytterligare utredning. Ärendet hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott då man återremitterade ärendet för att inhämta synpunkter från de två kommuner som idag har en kommunaliserad begravningsverksamhet. Efter ytterligare beredning av ärendet överlämnar kommunledningskontoret medborgarförslaget för politiskt beslut. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utredningen överlämnas för politiskt beslut. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 79 Medborgarförslag - Inför kommunaliserad begravningsverksamhet Änr KS 2008/139 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. m.fl. inkom med ett medborgarförslag. Föreslaget innebär att Kristianstads kommun inför kommunaliserad begravningsverksamhet. Ärendet hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott då man återremitterade ärendet för att inhämta synpunkter från de två kommuner som idag har en kommunaliserad begravningsverksamhet. Efter ytterligare beredning av ärendet överlämnar kommunledningskontoret medborgarförslaget för politiskt beslut. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utredningen överlämnas för politiskt beslut. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 80 Medborgarförslag - Skylta upp vägen till Arkimedes skruv m.m. Änr KS 2012/870 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Bifalla medborgarförslaget i enlighet med Tekniska nämndens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Kommunfullmäktige beslutade att överämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret skickade en remiss till Tekniska nämnden. Tekniska nämnden har av misstag fattat beslut om medborgarförslaget och kommunicerat det med förslagsställaren istället för att svara på remissen från kommunledningskontoret. För att kunna anse medborgarförslaget behandlat så som Kommunfullmäktige beslutat föreslår kommunledningskontoret att Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget i enlighet med Tekniska nämndens beslut

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Bifalla medborgarförslaget i enlighet med Tekniska nämndens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag - Skylta upp vägen till Arkimedes skruv m.m

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 81 Motion - Utveckla och sätt tydliga mål för biogasutvecklingen i Kristianstad Änr KS 2010/431 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. Kristdemokraterna har ingett en motion med syfte att utveckla och sätta tydliga mål för biogasutvecklingen i Kristianstad. I motionen lyfts biogasanläggningen i Karpalund fram och det framhålls att produktionen av biogas kan fördubblas genom effektivisering, investeringar och nytänkande samt att kommunen i kommande ägardirektiv ska införa ett mål att den totala biogasproduktionen ska fördubblas fram till I de nya ägardirektiven och i förslaget till biogasstrategi har 80 GWh/år angetts som produktionsmål till Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Motionen ska anses besvarad genom att en biogasstrategi har arbetats fram i samråd inom kommunkoncernen och med externa parter i enlighet med lämnat uppdrag. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion från Kristdemokraterna

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 82 Tidplan för budget 2016 och flerårsplan Änr KS 2015/287 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Budget för år 2016 och flerårsplan för fastställs vid Kommunfullmäktiges oktobersammanträde. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen fastställer i övrigt tidplanen för budget för år 2016 och flerårsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Tidplan för budget 2016, flerårsplan Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige Budget för år 2016 och flerårsplan för fastställs vid Kommunfullmäktiges oktobersammanträde.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen fastställer i övrigt tidplanen för budget för år 2016 och flerårsplan för Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till tidplan för budgetprocessen, budget 2016 och flerårsplan

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 83 Deltagare till vänortsmötet i Kongsberg maj 2015 Änr KS 2015/312 Beslut Utse Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Pierre Månsson (FP), Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Peter Johansson (M), Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Bo Silverbern (M), kommundirektör Christel Jönsson, Krinova AB:s VD Charlotte Lorentz Hjort och planeringsstrateg Kristina Prahl att representera Kristianstad vid det nordiska vänortsmötet i Kongsberg maj Kongsberg står i maj 2015 värd för det årliga nordiska vänortsmötet. Mötets teman är näringsliv, inkubatorer och science parks samt ungdomssamarbete inom det nordiska vänortssamarbetet. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott utser sex delegater att representera Kristianstad vid det nordiska vänortsmötet i Kongsberg maj Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Twin town meeting in Kongsberg in May inbjudan.

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 103 14:00 ande Leif Rülf Leif G Nilsson Fackliga Marianne Kennysson, TCO Henrik Stagnell, SACO Övriga närvarande Stefan Bengtsson Anneli Nilsson Håkan Nilsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:10 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30 10:40 Beslutande Ewa Wemby (M) Sten Hermansson (FP) Ellena Dellios Vukic (FP) Dan Berger (S) Kristina Lindbåge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Personal & arbetsmiljö, Björkhemsvägen 13, kl 09:30-12:10 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30-12:00 Beslutande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise (Mp) Kristina Lindbåge (S) Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 107, kl 09:30-11:25 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Övriga närvarande Leif Rülf, HR-direktör

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell (-) Barbro Kärrstrand (FP) Ingrid Karlsson (C) Heléne Fritzon (S) Annelie Karlsson (S) Anders Svensson (S)

Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell (-) Barbro Kärrstrand (FP) Ingrid Karlsson (C) Heléne Fritzon (S) Annelie Karlsson (S) Anders Svensson (S) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-08 1 () Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00-11.35 Beslutande Bengt Gustafson (M) Nils-Arne Bidsell

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (18) Plats och tid Kristianstad Arena kl 10.00 12.00 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 08:00-10:30 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Kalle Heise (MP) Kristina Lindbåge (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (17) Sammanträdesdatum s. 1 (17) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00-16.47. ande Bo Silverbern (M), ordförande Jörgen Johnsson (FP) Jessi Norén (S) Torgil Rundcrantz

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 (1) 2012-02-10. Övriga närvarande Stefan Bengtsson Leif Sivtoft, LO Rolf Karlsson ANSLAG/BEVIS

Sammanträdesdatum 1 (1) 2012-02-10. Övriga närvarande Stefan Bengtsson Leif Sivtoft, LO Rolf Karlsson ANSLAG/BEVIS Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknuta tjänster 1 (1) 2012-02-10 Plats och tid Konferensrum B1, Skånehuset, Kristianstad klockan 08.30-09.50 Beslutande Ersättare Leif Rülf Leif G Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Anders Svensson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer