ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina Honoré (S) Övriga närvarande Christel Jönsson, kommundirektör Marie Färm, tillförordnad kanslichef Anders Magnusson, utvecklingsledare Marianne Kennysson, upphandlare, 63 Leif Rülf, HR-direktör Eva Mårtensson, informationschef Bengt Olsson, tillförordnad avdelningschef Nina Schack, kostekonom barnoch utbildningsförvaltningen, 63 Gunnar Elvingsson, tillförordnad ekonomidirektör Hanna Nicander, nämndsekreterare Stefan Bengtsson, avdelningschef, 63 Patrik Möller, mark- och exploateringschef, 68 Utses att justera Peter Johansson Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer Hanna Nicander Ordförande... Pierre Månsson Justerare... Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 63 Informationer Änr KS 2015/4 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommunledningskontoret. Avdelningschef Stefan Bengtsson, upphandlare Marianne Kennysson och kostekonom Nina Schack informerar om uppföljning av livsmedelsavtal.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 64 Delgivningar Änr KS 2014/1144 Beslut Lägga delgivningarna till handlingarna. Änr 2015/134 Hid Kommunledningskontoret Slutrapport om O-Ringen Skåne 2014, Änr 2014/1144 Hid Kommunala rådet för funktionsnedsatta protokoll

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 65 Årsredovisning 2014 Änr KS 2015/245 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kommun hade god ekonomisk hushållning för Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads kommun hade god ekonomisk hushållning för Besluta att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Årsredovisning 2014 SÄRTRYCK.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 66 Revidering av 2015 års budget Änr KS 2015/257 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Justera driftbudget 2015 enligt föreslagen revidering och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet till +32,7 mkr. Fastställa investeringsbudgeten 2015 till 505,2 mkr varav 387,9 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 117,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. Utöka kommunens låneram för 2015 med ytterligare 100 mkr till totalt mkr. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Bokslutsberedningen har granskat hur respektive nämnds fastlagda mål och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet fullföljts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet. För 2015 föreslås att resultatbudgeten fastställs till +32,7 mkr, en minskning jämfört årsbudgeten med 10,9 mkr. Investeringsbudgeten fastställs till 505,2 mkr vilket är en ökning jämfört årsbudgeten med +62 mkr.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Justera driftbudget 2015 enligt föreslagen revidering och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet till +32,7 mkr. Fastställa investeringsbudgeten 2015 till 505,2 mkr varav 387,9 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 117,3 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. Utöka kommunens låneram för 2015 med ytterligare 100 mkr till totalt mkr. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser investeringsbudget, bilaga 1. Arbete och välfärdsnämnden , 22.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 67 Revisionsrapport - Granskning av ändamålsenlighet i kommunens prognos- och planeringsarbete Änr KS 2015/15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen instämmer i revisorernas bedömning i rapporten. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att beakta synpunkterna i granskningsrapporten och vidareutveckla kommunens övergripande prognos- och planeringsarbete. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC granskat ändamålsenligheten i kommunens prognos- och planeringsarbete. Revisionsfrågan lyder: Används befolkningsprognoser på ett ändamålsenligt sätt i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämndens samt Omsorgsnämndens planeringsarbete? Den del av granskningen som avser Kommunstyrelsen fokuserar på det övergripande arbetet med befolkningsprognoser och avser verksamhetsåret Revisionens samlade bedömning är att Kommunstyrelsen använder befolkningsprognoser på ett delvis ändamålsenligt sätt i sitt

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) planeringsarbete. Utifrån granskningsresultatet lämnar revisionen fyra rekommendationer: 1. Att upprätta en kommunövergripande sammanställning av befolkningsfrågan och komplettera befolkningsprognosen med en verksamhetsinriktad redogörelse för vilka förändringar och investeringar som behöver göras för att möta upp förändringar i befolkningsutvecklingen. 2. Att utveckla sitt arbete med befolkningsfrågan genom att analysera flyttströmmar för att på så vis få svar på varför en invånare flyttat till kommunen och med det som underlag utveckla kommunens attraktionskraft ytterligare. 3. Att säkerställa de planer som finns för att hantera demografiska förändringar inom respektive verksamhets ansvarsområde. 4. Att årligen utvärdera bostadsbyggnadsprocessen i samband med att en ny prognos tas fram. Material för att upprätta en kommunövergripande översiktlig sammanställning av vilka förändringar och investeringar som behöver göras för att möta befolkningsförändringar samlas in under budgetberedningen. Då presenterar nämnderna underlag avseende volymernas påverkan på verksamheten. Kommunledningskontorets bedömer att detta material utgör en god grund för att framöver göra en kommunövergripande sammanställning. Att beskriva flyttströmmarna kan göras utifrån befintligt material, men att analysera flyttströmmarna kräver kompletterande metodik i form av till exempel enkätundersökningar. Kommunledningskontoret kommer att beakta detta i det framtida utvecklingsarbetet avseende planering och prognoser. Kristianstads kommun saknar en bostadsförsörjningsplan. En sådan är dock under framtagande och är planerad att vara klar hösten I samband med denna beaktas en årlig utvärdering av bostadsbyggandet.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att instämma i revisorernas bedömning i rapporten. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att beakta synpunkterna i granskningsrapporten och vidareutveckla kommunens övergripande prognos- och planeringsarbete. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Revisionsrapporten Granskning av ändamålsenlighet i kommunens prognos- och planeringsarbete.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 68 Utvidgning av Ängamöllans verksamhetsområde Änr KS 2010/991 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna utbyggnaden av Ängamöllans verksamhetsområde med en beloppsram på kr. Medel för projektet anvisas ur exploateringsbudget för 2015 och inarbetas i exploateringsbudgeten för Driftkostnadskonsekvenser för området beaktas i arbetet med 2016 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Detaljplanearbetet fortskrider för utvidgningen av Ängamöllans verksamhetsområde. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och har varit ute på granskning. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med den fördjupade översiktplanen för Kristianstad tillskapa mark för verksamheter. Området sträcker sig från befintliga Ängamöllans verksamhetsområde i norr, till Ängamöllans gård i söder. Området omfattar totalt ca 60 ha, varav ny exploateringsbar mark uppgår till 34 ha. För att genomföra detaljplanen erfordras uppskattningsvis ytterligare ca 54,4 miljoner kronor ur exploateringsbudgeten.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Utbyggnaden av VA uppskattas kosta ca 20 miljoner kronor och finansieras genom anslutningsavgifter. Detaljplaneområdet omfattar ca 60 ha och de ökade driftskostnaderna uppskattas öka med ca 1,4 miljoner per år. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Godkänna utbyggnaden av Ängamöllans verksamhetsområde med en beloppsram på kr. Medel för projektet anvisas ur exploateringsbudget för 2015 och inarbetas i exploateringsbudgeten för Driftkostnadskonsekvenser för området beaktas i arbetet med 2016 års budget. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Granskningshandlingar.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 69 Detaljplan för Yngsjö 3:162,del av, m.fl. utmed Saltsjöbadsvägen Änr KS 2010/135 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden föreslår att detaljplan för Yngsjö 3:162 i Kristianstads kommun ska antas av Kommunfullmäktige. Planens syfte har varit att pröva möjligheten till radhusbebyggelse inom området. Inom området finns fridlysta växter, för att möjliggöra en exploatering krävdes en dispens från artskyddsförordningen av länsstyrelsen, tillstånd beviljades Kommunledningskontoret har med anledning av länsstyrelsens beslut om dispens från fridlysningsbestämmelsen enligt 15 artskyddsföreningen för att gräva bort exemplar av hedblomster och fältsippa i samband med exploateringen på del av fastigheten Yngsjö 3:162 upprättat avtal med fastighetsägaren AB Järletofta Fastigheter som innebär att fastighetsägaren tar ansvar för att länsstyrelsen krav följs. Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Anta detaljplanen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Att godkänna bilagt förslag till avtal mellan Kristianstads kommun och AB Järletofta Fastigheter. Att förklara ärendet omedelbart justerat. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till avtal. Länsstyrelsens beslut om dispens från fridlysningsbestämmelser Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Plankarta, förslag, med planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Behovsbedömning av MKB Samrådsredogörelse Utlåtande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 70 Samråd om avveckling av järnväg på bandel 951 Hanaskog-Karpalund Änr KS 2015/60 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Besvara Trafikverkets remiss med kommunledningskontorets tjänstutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Trafikverket har för avsikt att ta beslut om nedläggning av järnvägen mellan Hanaskog och Karpalund. Kommunen har inte något att invända mot detta. Intresse finns att använda den nedlagda bandelen som GC-väg. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Besvara Trafikverkets remiss med kommunledningskontorets tjänstutlåtande Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Underlag till beslut Avveckling av järnväg på bandel 951 Hanaskog- Karpalund Kristianstads kommun och Östra Göinge kommun, Skåne län, Externremiss/samråd , med bilagor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 71 Biogasstrategi Änr KS 2014/449 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. En biogasstrategi har arbetats fram i samråd inom kommunkoncernen och med externa parter. Planen är en fördjupning av klimatstrategin och innehåller dessutom en statusrapportering över åtgärderna i planen. Klimstatrategins mål att öka fordonsgasförsäljningen till 30 GWh/år har uppnåtts och det nya målet enligt ägardirektiven till C4 Energi är att producera och avyttra minst 80 GWh biogas år Den tidigare planerade produktionen i Nöbbelöv är oklar och tas bort från produktionsmålet i Kristianstad samtidigt som målet för lantbruksanläggningar sänks till 10 GWh. Det nya föreslagna målet är 100 GWh/år. Ett viktigt mål är också att Kristianstad ska vara ledande i Europa när det gäller att visa upp helhets- och systemtänkande för biogasproduktion och biogasanvändning. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige att föreliggande förslag till biogasstrategi godkänns som en fördjupning av klimatstrategin och att denna ersätter tidigare avsnitt om biogas i klimatstrategin

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till Biogasstrategi Klimatstrategi och energiplan samt strategi för energi-effektiviseringsstödet,

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 72 Internationell redovisning Änr KS 2015/251 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna redovisningen samt lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. I enlighet med Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete ska kommunledningskontoret årligen sammanställa och redovisa det internationella arbete som bedrivits i Kristianstads kommun föregående år samt presentera en handlingsplan för det internationella arbetet under innevarande år. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner redovisningen, samt lägger den till handlingarna. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Ekonomisk redovisning EU-bidrag 2014 (SEK), Verksamhetsberättelse internationellt arbete 2014,

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 73 Utseende av ombud till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB Änr KS 2015/266 Beslut Utse tillförordnad ekonomidirektör Gunnar Elvingsson till ombud på årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2015 i Lund. Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till årsstämman. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Utse ombud och ersättare till årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kallelse till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 74 Utseende av ledamöter och ersättare i Stiftelsen för Regional utveckling genom Högskolan Kristianstad (RUTH) Änr KS 2015/256 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Utse Skåne Nordosts EU-koordinator Sara Wanther och Krinova AB:s VD Charlotte Lorentz Hjorth till ledamöter. Utse Skåne Nordosts utvecklingssamordnare Malin Wildt-Persson till ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Stiftelsen för Regional Utveckling genom Högskolan Kristianstad (RUTH) anhåller att Kristianstads kommun utser två ledamöter och en ersättare. Styrelsen har ettåriga förordnanden. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utse Sara Wanther och Charlotte Lorentz Hjorth till ledamöter Utse Malin Wildt-Persson till ersättare Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 75 Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter (kommunens representanter) i Krinova AB Änr KS 2014/289 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Martin Johansson, VD SVP Engineering, tillika ordförande Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice ordförande Åsa Simonsson, planeringschef Kristianstads kommun Johan Möllerström, VD Malmberg Water AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Martin Johansson, VD SVP Engineering, tillika ordförande Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice ordförande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Åsa Simonsson, planeringschef Kristianstads kommun Johan Möllerström, VD Malmberg Water AB Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 76 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Leader Skånes Ess Änr KS 2015/278 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till styrelsen för Leader Skånes Ess. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare till styrelsen för Leader Skånes Ess. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 77 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag Änr KS 2015/75 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober. Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förteckning över obesvarade motioner Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen Omsorgsnämndens beslut Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande Arbete- och välfärdsnämndens beslut Arbete- och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut genom ordförande. Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbildningsnämnden. Byggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddskontoret

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 78 Medborgarförslag - Borgerlig (dvs icke kyrklig) begravningsplats Änr KS 2007/42 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen., inkom med ett medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Kristianstads kommun anordnar en borgerlig begravningsplats samt övertar ansvaret för hantering av begravningsavgiften. Ärendet återremitterades i Kommunfullmäktige för ytterligare utredning. Ärendet hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott då man återremitterade ärendet för att inhämta synpunkter från de två kommuner som idag har en kommunaliserad begravningsverksamhet. Efter ytterligare beredning av ärendet överlämnar kommunledningskontoret medborgarförslaget för politiskt beslut. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utredningen överlämnas för politiskt beslut. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 79 Medborgarförslag - Inför kommunaliserad begravningsverksamhet Änr KS 2008/139 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. m.fl. inkom med ett medborgarförslag. Föreslaget innebär att Kristianstads kommun inför kommunaliserad begravningsverksamhet. Ärendet hanterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott då man återremitterade ärendet för att inhämta synpunkter från de två kommuner som idag har en kommunaliserad begravningsverksamhet. Efter ytterligare beredning av ärendet överlämnar kommunledningskontoret medborgarförslaget för politiskt beslut. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Utredningen överlämnas för politiskt beslut. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 80 Medborgarförslag - Skylta upp vägen till Arkimedes skruv m.m. Änr KS 2012/870 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Bifalla medborgarförslaget i enlighet med Tekniska nämndens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Kommunfullmäktige beslutade att överämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret skickade en remiss till Tekniska nämnden. Tekniska nämnden har av misstag fattat beslut om medborgarförslaget och kommunicerat det med förslagsställaren istället för att svara på remissen från kommunledningskontoret. För att kunna anse medborgarförslaget behandlat så som Kommunfullmäktige beslutat föreslår kommunledningskontoret att Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget i enlighet med Tekniska nämndens beslut

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Bifalla medborgarförslaget i enlighet med Tekniska nämndens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag - Skylta upp vägen till Arkimedes skruv m.m

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 81 Motion - Utveckla och sätt tydliga mål för biogasutvecklingen i Kristianstad Änr KS 2010/431 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. Kristdemokraterna har ingett en motion med syfte att utveckla och sätta tydliga mål för biogasutvecklingen i Kristianstad. I motionen lyfts biogasanläggningen i Karpalund fram och det framhålls att produktionen av biogas kan fördubblas genom effektivisering, investeringar och nytänkande samt att kommunen i kommande ägardirektiv ska införa ett mål att den totala biogasproduktionen ska fördubblas fram till I de nya ägardirektiven och i förslaget till biogasstrategi har 80 GWh/år angetts som produktionsmål till Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Motionen ska anses besvarad genom att en biogasstrategi har arbetats fram i samråd inom kommunkoncernen och med externa parter i enlighet med lämnat uppdrag. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion från Kristdemokraterna

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 82 Tidplan för budget 2016 och flerårsplan Änr KS 2015/287 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Budget för år 2016 och flerårsplan för fastställs vid Kommunfullmäktiges oktobersammanträde. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen fastställer i övrigt tidplanen för budget för år 2016 och flerårsplan för Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Tidplan för budget 2016, flerårsplan Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige Budget för år 2016 och flerårsplan för fastställs vid Kommunfullmäktiges oktobersammanträde.

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen fastställer i övrigt tidplanen för budget för år 2016 och flerårsplan för Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till tidplan för budgetprocessen, budget 2016 och flerårsplan

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 83 Deltagare till vänortsmötet i Kongsberg maj 2015 Änr KS 2015/312 Beslut Utse Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Pierre Månsson (FP), Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Peter Johansson (M), Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Bo Silverbern (M), kommundirektör Christel Jönsson, Krinova AB:s VD Charlotte Lorentz Hjort och planeringsstrateg Kristina Prahl att representera Kristianstad vid det nordiska vänortsmötet i Kongsberg maj Kongsberg står i maj 2015 värd för det årliga nordiska vänortsmötet. Mötets teman är näringsliv, inkubatorer och science parks samt ungdomssamarbete inom det nordiska vänortssamarbetet. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott utser sex delegater att representera Kristianstad vid det nordiska vänortsmötet i Kongsberg maj Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Twin town meeting in Kongsberg in May inbjudan.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer