Sammanträdesdatum Bo Ericsson (M) ... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Bo Ericsson (M) ... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 1 Plats och tid Rådhus Skåne rum 310 kl: 09:00 ande Sven Nilsson (C) Jesper Persson (M) Agneta Wandefors-Hörström (S) Bo Ericsson (M) Elek Oksenfeld (S) Sven-Ove Reimers (SD) Ewa Linder (S) Sven-Åke Hannevind (SD) Martin Lovén (S) Anders Fredriksson (L) Kamilla Danielsson (L) Ersättare Odd Skyllberg (S) Åke Hultqvist (ÅÅ) Fredrik Birgersson (C) Övriga närvarande Bengt Olsson Ulf Andersson Magnus Lundin Charlotte Holmgren Inger Hansson Lena Danielsson Maria Törnqvist Henrik Wester Utses att justera Jesper Persson Justeringens tid och plats kl 09:00 C4 Teknik Sekreterare... Paragrafer Charlotte Holmgren Ordförande Sven Nilsson Justerare Jesper Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift C4 Teknik... Charlotte Holmgren

2 2 TN 90 Ekonomisk rapport september 2017 Änr TN 2017/24 godkänner rapporten. Nämndens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen sker dels genom tertialrapportering, dvs. efter månad 04 och 08, dels genom månadsrapportering dvs. efter månaderna 02, 03, 05, 06 eller 07, 09, 10 och 11. C4 Tekniks förslag till godkänner rapporten. sunderlag C4 Tekniks tjänsteutlåtande Månadsrapport september

3 3 TN 91 Personalrapport september 2017 Änr TN 2017/24 godkänner rapporten Personalrapporten innefattar redovisning från januari t.o.m. september månads antal årsarbetare, antal anställda, sjuktal och frisktal m.m. C4 Tekniks förslag till godkänner rapporten sunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Personalrapport för jan-sep 2017

4 4 TN 92 Attestförteckning 2017 Änr TN 2017/1685 godkänner attestförteckningen I reglementet för kontroll av verifikationer finns attestregler antagna av kommunfullmäktige Nämnden ska utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Kontrollansvar knyts till befattning och kontointervall, samt inom vilka beloppsgränser attestant har rätt att utföra attest. Respektive nämnd ansvarar för att hålla en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter. C4 Tekniks förslag till godkänner attestförteckningen sunderlag C4 Tekniks tjänsteutlåtande

5 5 TN 93 Byggnation av Nya Sånnaskolan Änr TN 2017/821 föreslår Kommunstyrelsen Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av projektet Nya Sånnaskolan till en beslutad och budgeterad kostnad av 268 miljoner kronor. skall av Kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr. Nya Sånnaskolan byggs för att vara en F-6 skola för 720 elever. Befintlig skola rivs förutom ett befintligt tillagningskök som bibehålls. Köket renoverades och byggdes ut Kostnadsbedömningen för projektet baseras på m2 Bruttoarea (BTA) där även yta för teknikrum har inkluderats samt en tomtyta om ca m2 inkl. byggnader. Projektet planeras för att påbörjas mars 2018 och för inflyttning och verksamhetsstart höstterminen C4 Tekniks förslag till föreslår Kommunstyrelsen Att begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av projektet Nya Sånnaskolan till en beslutad och budgeterad kostnad av 268 miljoner kronor. 1 (2)

6 6 sunderlag Tjänsteutlåtande i Barn- och Utbildningsförvaltningen från Formulär igångsättningstillstånd (2)

7 7 TN 94 Uppdragsinformation Utformning Stridsvagnsvägen Änr TN 2017/1700 beslutar att genomföra planerad utformning C4 Teknik har arbetat fram en utformning av gaturummet förbi Lingenässkolan som i dialog accepterats av Barn- och Utbildningsförvaltningen. C4 Tekniks förslag till Att genomföra planerad utformning sunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Skiss utformning Stridsvagnsvägen

8 8 TN 95 Medborgarförslag - Förbättra rensningen av större material vid Archimedes skruv Änr TN 2017/1012 beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. Gustaf Järsberg föreslår i sitt medborgarförslag att Kristianstad kommun ska förbättra underhållet vid Archimedes skruv. Förvaltningen gör dagligen tillsyn av Pyntens pumpstation. Gallrets funktion är att skydda pumparna. C4 Tekniks förslag till Anse medborgarförslaget besvarat. sunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Medborgarförslag från Gustaf Järsberg expedieras till Gustaf Järsberg

9 9 TN 96 Antagande av policyför utsläpp av processvatten med särskild policy för fordonstvättar Änr TN 2017/1719 antar bilagda förslag till allmän policy för utsläpp av processvatten liksom särskild policy för fordonstvättar. C4 Teknik och Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har gemensamt tagit fram ett förslag till allmän policy för utsläpp av processavloppsvatten med en särskild policy för fordonstvättar. Avsikten är att en skriven policy ska leda till mindre utsläpp av miljöskadliga ämnen och en större rättssäkerhet, samtidigt som den underlättar handläggningen och ökar servicen vid verksamhetsetableringar. Policyn antas parallellt av tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. C4 Tekniks förslag till antar bilagda förslag till allmän policy för utsläpp av processvatten liksom särskild policy för fordonstvättar. sunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Policy för utsläpp av processvatten i Kristianstads kommun, oktober 2017 Riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar, Expedieras till: Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

10 10 TN 99 s sammanträdesdagar 2018 Änr TN 2017/1793 beslutar att fastställa nämndens sammanträdesdagar under 2018 enligt följande: Månad Datum Tid Februari Mars April Juni Augusti Oktober November December expedieras till Kommunledningskontoret

11 11 TN 100 Förändring av sammanträdestid för i december 2017 Änr TN 2017/1795 beslutar att flytta nämndsammanträde i december 2017 till den 18:e. Ordförandes förslag till Att sammanträdet med i december 2017 flyttas från torsdagen den 21 december till den måndagen den18 december kl

12 12 TN 97 Delegeringsbeslut oktobersammanträdet 2017 Änr TN 2017/166 godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Redovisning av delegeringsbeslut under september 2017

13 13 TN 98 Informationer Änr TN 2017/742 Lägg till handlingarna Informationer Resultat från utredning GC-passage Snapphanevägen Prästallén Nyttoparkeringstillstånd Partnering Västra Storgatan