Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:30"

Transkript

1 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:30 Beslutande Enligt uppropslista Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare Utses att justera Linda Pettersson (MP) Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Lisbeth Thorsson (L) Paragrafer Marie Färm Ordförande Anna-Kerstin Larsson Justerare Linda Pettersson (MP)..Lisbeth Thorsson (L) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Marie Färm

2 Kommunfullmäktiges sammanträde Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Andersson Jens SD Niklas Lauden Bagan Thord S Berger Dan S Tommy Nilsson Björck Gunilla S Book Birgitta S Borglund Christina KD Bruce Emma S Carlsson Jan S Carlsson Magnus M Ewa Jakobsen Ceimertz Ludvig M Danielsson Kamilla L Dayib Qalinle C Dellios Vukic Ellena L Emilsson Malin S Eriksson Marianne S Fasth Jonas L Fritzon Heléne S Fälth Simonsson Annelie SD Hannevind Sven-Åke SD Hasanaj Qazim S Haskå Stefan M Hedenström Caroline M Heise Kalle MP Linda Pettersson Henriz Carl-Henrik MP Hermansson Sten L Holst Lena C Honoré Katarina S Håkansson Jonny SD Jimmy Gudmundsson Javurek Radovan L Johansson Peter M Johnsson Jörgen L Jörgensen Elisabeth MP Kron Bo S Kronbäck Johan S Larsson Anna-Kerstin L

3 Lekandersson Andreas SD Ulf Börkell Lööv Birgitta V Mohlin Bengt M Montan Göran M Månsson Pierre L Sonny Modig Nareman Mahmood S Nilsson Anders SD Nilsson Carl-Henrik SD Nilsson Ida MP Nilsson Maria S Nilsson Niclas SD Nilsson Sven C Nordeman Björn SD Norén Jessi S Tommy Carlsson Olander Sylvia M Olsson Lena M Persson Ulf C Reimers Anita SD Reimers Sven-Ove SD Rickardsson Gösta L Sandelin Roland S Silverbern Bo M Stanojevic Ruzica V Jan Nordström Stone Anders SD Sturesson Therese S Martin Lovén Ståhl Kjell-Erik ÅÅ Svensson Anders S Svensson Yvonne SD Söder Björn SD Tell Anders S Thorsson Lisbeth L Tollgren Ulrika S Jens Nordwander Wandefors-Hörström Agneta S Lars Olsson Weber Katharina C Wemby Eva M Monica Roos Winberg Fredrik S

4 KALLELSE med föredragningslista 1(3) Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige Sekreterare: Marie Färm Tfn: E-post: Tid och plats Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 13:00 Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad Ärenden Nr 1 Anmälan om ersättare 2 Upprop 3 Val av justerare 4 Delgivning 2016/1291 A Stiftelsernas årsredovisningar för år Informationer 2017/5 6 Ledamöternas frågestund 7 Detaljplan Åhus 558:31 - BN /253 8 Bordlagt medborgarförslag - Friskvård för pensionärer, fritt tillträde till badhuset för pensionärer från 70 år 9 Bordlagd motion - Förbjud utländska medborgare att vanemässigt tigga i Kristianstads kommun (bettleri) 10 Bordlagd motion - Stora Torg - modernt, gemytligt och multifunktionellt 2016/ / /64 11 Bordlagd motion - Inför aktivt skolval 2015/ Bordlagd motion - Försök med erosionshinder på ett par avsnitt av kommunens stränder 2016/ Bordlagd motion - Bilfri fredag 2016/ Motion - Anställ ingen som vägrar handhälsa med motsatta 2016/1063

5 KALLELSE med föredragningslista 2(3) Ärenden könet 15 Motion - Ge eleverna i Kristianstads kommun en möjlighet till ökad måluppfyllelse 2017/62 16 Motion - Inför en elevhälsogaranti i Kristianstads kommun 2016/ Medborgarförslag - Ridning på banvallen mellan Degeberga och Brösarp 2015/ Eventuella valärenden 19 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m Kristianstad Anna-Kerstin Larsson Kommunfullmäktiges ordförande

6 KALLELSE med föredragningslista 3(3) Tillkommande ärenden Valärenden Avsägelse som ledamot i Byggnadsnämnden - Sven-Åke Hannevind (SD) Avsägelse som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden - Johan Wagnström (C) Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kristianstads Renhållnings AB - Jessi Norén (S) Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot tillika ordförande i Valberedningen efter Therese Sturesson (S) Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot i Byggnadsnämnden efter Ulrika Tollgren (S) Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Byggnadsnämnden efter Gert Thornblad (S) Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot i Omsorgsnämnden efter Bo Kron (S) Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Kommunstyrelsen efter Ulrika Tollgren (S) Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Kommunförbundet Skåne efter Agnes Skyman (M) Motioner, interpellationer och medborgarförslag Motion från Björn Söder (SD) Högtidlighållande av veterandagen. Interpellation från Birgitta Lööv (V) till Arbete- och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L) Migrationsverkets åldersbedömningar. Medborgarförslag - Barnomsorgsavgift för separerade/skilda föräldrar. Medborgarförslag - Upprätthållande av kommunal standard på Palmvägen m.fl. vägar i Hammar. Medborgarförslag - Upprätta gemensam grill/trivselplats för Everöds invånare. Medborgarförslag - Utred om väg 118 kan få en ny dragning. Medborgarförslag - Åtgärd för sänkning av farten vid Prästallén. Medborgarförslag - Önskar att det finns mer pysselaktiviteter för de som inte gillar att sporta. Medborgarförslag Sätt upp flera olika vägskyltar på Snälltågsvägen. Medborgarförslag Förbättra underhållet vid Archimedes skruv.

7 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 120 Delgivning Änr KS 2016/1291 Beslut Till handlingarna. Stiftelsernas årsredovisningar för år 2016.

8 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 121 Information Änr KS 2017/5 Charlotte Lorentz-Hjorth, VD för Krinova, ger en presentation av Krinovas arbete.

9 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 122 Ledamöternas frågestund Änr KS 2017/6 Christina Borglund (KD) frågar Sven Nilsson (C) om schaktningen av sanddynerna på Täppetstranden. Sven Nilsson (C) svarar på frågan. Ludvig Ceimertz (M) frågar Anna-Kerstin Larsson (L) om kommunen tänker flagga på Veterandagen den 29 maj Anna-Kerstin Larsson svarar på frågan. Annelie Fälth Simonsson (SD) frågar Anders Tell (S) om digital version av Nationalencyklopedin kan införas på skolorna. Anders Tell (S) svarar på frågan.

10 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 123 Detaljplan Åhus 558:31 - BN Änr KS 2016/253 Beslut Anta detaljplan Åhus 558:31 m.fl. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Sonny Modig (L), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ), Peter Johansson (M) och Christina Borglund (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut. Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att säkerställa markanvändningen för friluftsoch evenemangsstrand och ange förutsättningar som är bättre anpassade till de behov som finns utifrån hittills årligen givna dispenser och tillfälliga bygglov. I det ingår utökning av evenemangsområdet samt upphävande av strandskydd i motsvarande omfattning. All mark inom planområdet ägs av kommunen och detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari Samråd genomfördes våren 2016 och utställning i november Sammanlagt 18 skriftliga yttranden inkom under utställningstiden, varav 12 med erinran eller andra synpunkter. En skrivelse är undertecknad av 45 st närboende. De inkomna synpunkterna har föranlett redaktionella kompletteringar av planbeskrivningen men ingen förändring av plankartan har gjorts inför antagandet. 1 (2)

11 6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anta detaljplan Åhus 558:31 m.fl. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Byggnadsnämndens beslut Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande Plankarta Planbeskrivning , rev Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande

12 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Kommunfullmäktige KF 124 Medborgarförslag - Friskvård för pensionärer, fritt tillträde till badhuset för pensionärer från 70 år Änr KS 2016/435 Beslut Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och fritidsnämndens beslut Sammanfattning Eilert Svensson, Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun inför friskvård för pensionärer såsom fritt inträde till badhuset för pensionärer från 70 år. Tivolibadet har och kan idag erbjuda ett rabattsystem som kommer många resurssvaga grupper till del, och är inte anpassat för någon specifik grupp. Tivolibadet har gjort en kartläggning av entréavgifterna och olika rabattsystem på andra badanläggningar på närliggande orter utifrån en radie på cirka 15 mil. Utifrån denna kartläggning kommer Tivolibadet redovisa ett förslag om justeringar av så kallade röda avgångar samt förändring av klippkort vilket innebär en något ökad rabatt. Förslaget, som kommer att hanteras i taxor för 2018, är inte riktat till någon specifik målgrupp.

13 8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och fritidsnämndens beslut Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Möjlighet till yttrande över förslag till beslut Remiss Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag

14 9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 125 Motion - Förbjud utländska medborgare att vanemässigt tigga i Kristianstads kommun (bettleri) Änr KS 2016/843 Beslut Avslå motionen. Reservation Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. Radovan Javurek (L), Linda Pettersson (MP), Eva Jakobsen och Christina Borglund (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till motionen Voteringsresultat Omröstning företages öppet och utfaller med 56 ja-röster och 14 nej-röst 1 person frånvarande. 1 (3)

15 10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Kommunfullmäktige Sammanfattning Niclas Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att i den lokala ordningsstadgan införa ett förbud för utländska medborgare att vanemässigt tigga i Kristianstads kommun. Frågan om möjligheten att strafföra personer som tigger har prövats av Södertälje tingsrätt som slår fast att det inte är tillämpligt genom lokal ordningsföreskrift att strafföra enskilda som tigger passivt. Däremot kan det vara tillståndspliktigt att utöva aktiv penningsinsamling. Det kan alltså vara möjligt med tiggeriförbud på specifika platser men då måste det handla om att det som sker är ordningsstörande. I slutredovisningen Framtid sökes slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6) uppmanas kommuner att säkerställa ett uppsökande arbete för att avvärja akuta nödsituationer för EU-medborgare, i synnerhet barn. Ett införande av tiggeriförbud strider således mot gällande rättspraxis och går emot statens rekommendationer om hur kommuner ska arbeta med utsatta EU-medborgare. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Avslå motionen Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbete och välfärdsnämndens beslut Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande Remiss

16 11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Motion

17

18

19 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 126 Motion - Stora Torg - modernt, gemytligt och multifunktionellt Änr KS 2017/64 Beslut Anse motionen besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut Reservation Ida Nilsson (MP), Peter Johansson (M) och Christina Borglund (KD) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Peter Johansson (M), Carl-Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD) och Stefan Haskå (M) yrkar bifall till motionen. Heléne Fritzon (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Ida Nilsson (MP) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar avslag till motionen Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Ordföranden utser Kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer proposition på bifall till Peter Johansson (M) respektive Ida Nilsson (MP) förslag till motförslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Johansson (M) förslag till motförslag. 1 (3)

20 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till motionen Voteringsresultat Omröstning företages öppet och utfaller med 41 ja-röster och 26 nej-röst 3 personer avstod och 1 person frånvarande. Sammanfattning Moderaterna föreslår i motion att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ett underjordiskt parkeringshus under Stora Torg med angränsande ytor. Kommunstyrelsen har beslutat att ge Tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med Byggnadsnämnden, kommunledningskontoret och Handelsstaden Kristianstad ta fram förslag för utveckling av Stora Torg. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anse motionen besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens beslut (3)

21 14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Motion

22

23

24 15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 127 Motion - Inför aktivt skolval Änr KS 2015/1189 Beslut Invänta resultatet av den nationellt politiska behandlingen av Skolkommissionens förslag avseende bland annat aktivt skolval och därigenom även anse motionen besvarad. Reservation Ludwig Ceimertz (M) reserverar sig mot förslaget. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Ludwig Ceimertz (M) yrkar bifall till motionen. Anders Tell (S) och Annelie Fäldt Simonsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Fredrik Axelsson (M) och Ludvig Ceimertz (M) har i motion, daterad , till Kommunfullmäktige föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden får ett uppdrag att utreda ett system i syfte att införa ett aktivt skolval som innebär att samtliga elever i Kristianstads kommun har att göra ett aktivt val av grundskola. Det gäller elever till skolor med såväl 1 (2)

25 16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige kommunala som fristående huvudmän. Med ett sådant system, där alla behöver göra ett aktivt skolval, skulle det finnas starkare förutsättningar till mer blandade klasser än idag. På så sätt skulle man enligt motionärerna även komma runt problemet med att många i dag i framförallt miljonprogramsområdena inte känner till att det finns ett fritt skolval. Den av regeringen tillsatta Skolkommissionen kommer i sitt slutbetänkande, som presenteras senast den 20 april, att behandla aktivt skolval av den karaktär som motionärerna föreslås ska utredas och genomföras lokalt i Kristianstads kommun. I slutet av 2017 beräknas Skolkommissionens rapport bli föremål för politiskt beslut. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är att invänta resultatet av den nationellt politiska behandlingen av kommissionens förslag avseende bland annat aktivt skolva Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Invänta resultatet av den nationellt politiska behandlingen av Skolkommissionens förslag avseende bland annat aktivt skolval och därigenom även anse motionen besvarad. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barnkonsekvensanalys Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion

26 17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 128 Motion - Försök med erosionshinder på ett par avsnitt av kommunens stränder Änr KS 2016/1085 Beslut Anse motionen besvarad med hänvisning till att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer med hjälp av specialister på stranderosionsproblematik utreda lämpliga förslag på åtgärder för att skapa långsiktiga förutsättningar för stranden längs kustens erosionskänsliga partier. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) och Sonny Modig (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Jan Olsson (ÅÅ) har lämnat motion om problematiken med stranderosion längs Åhus stränder och föreslår ett försök med vinkelräta pirar av sten eller träpalissader. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av utökad kunskap om den platsspecifika stranderosionsproblematiken och lämpliga åtgärder för en långsiktig hållbar lösning som bevarar strändernas unika värde. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att med hjälp av specialister på stranderosionsproblematik utreda lämpliga förslag på åtgärder för att skapa långsiktiga förutsättningar för stranden längs kustens erosionskänsliga partier. Därmed föreslår Byggnadsnämnden att motionen anses besvarad. 1 (2)

27 18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anse motionen besvarad med hänvisning till att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer med hjälp av specialister på stranderosionsproblematik utreda lämpliga förslag på åtgärder för att skapa långsiktiga förutsättningar för stranden längs kustens erosionskänsliga partier. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Byggnadsnämndens beslut Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion

28 19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 129 Motion - Bilfri fredag Änr KS 2016/892 Beslut Avslå motionen. Reservation Anders Stone (SD) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Anders Stone (SD) yrkar bifall till motionen. Heléne Fritzon (S), Niclas Nilsson (SD) och Ida Nilsson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till motionen Voteringsresultat Omröstning företages öppet och utfaller med 66 ja-röster och 1 nej-röst, 2 person avstår, 2 personer frånvarande. 1 (2)

29 20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige Sammanfattning Anders Stone (SD) föreslår i en motion att utlysa en bilfri fredag varje år, förslagsvis första fredagen i september. C4 Teknik är positiv till förslaget, men anser att förslaget behöver utredas mer vad gäller omfattningen. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Avslå motionen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Tekniska nämndens beslut C4 Tekniks tjänsteutlåtande Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion

30

31

32 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 130 Motion - Anställ ingen som vägrar handhälsa med motsatta könet Änr KS 2016/1063 Beslut Avslå motionen. Reservation Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. Göran Montan (M) och Ida Nilsson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till motionen Voteringsresultat Omröstning företages öppet och utfaller med 55 ja-röster och 14 nej-röst 2 personer frånvarande. 1 (2)

33 22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige Sammanfattning Niclas Nilsson (SD) med flera föreslår i en motion (KS 2016/1063) till Kommunfullmäktige att Kristianstads kommun inte anställer personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet genom traditionell handhälsning då detta kan upplevas kränkande och diskriminerande. Kravet kring anställning som motionärerna lyfter fram kan inte anses objektivt då de riktar sig mot vissa grupper av människor som förutses agera på ett visst sätt vid ett givet tillfälle. Inför anställning handlar det om vilka kompetenser som individen har och som är avgörande för att utföra arbetet hos arbetsgivaren. Detta föreslagna kriterium inför anställning som motionärerna lyfter fram kan i sig tänkas vara föremål för diskriminering. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Avslå motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens personalutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunövergripande samverkansgrupp Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion

34

35

36 23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 131 Motion - Ge eleverna i Kristianstads kommun en möjlighet till ökad måluppfyllelse Änr KS 2017/62 Beslut Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut Reservation Lena Ohlsson (M) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Lena Ohlsson (M) yrkar bifall till motionen. Anders Tell (S) och Annelie Fälth Simonsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Lena Ohlsson (M) lämnade in en motion till Kommunfullmäktige med förslag om att ge eleverna i Kristianstad kommun en möjlighet till ökad måluppfyllelse genom att under lov erbjuda lovskola. 1 (2)

37 24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjlighet till ett sådant erbjudande och har funnit att det redan erbjuds lovskola för elever i årskurs 6-9 och gymnasieskolan. Utöver det erbjuds samtliga elever i grundskolan läxhjälp varje vecka. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barnkonsekvensanalys Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion

38 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Kommunfullmäktige KF 132 Motion - Inför en elevhälsogaranti i Kristianstads kommun Änr KS 2016/1210 Beslut Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut Reservation Christina Borglund (KD) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Christina Borglund (KD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) yrkar bifall till motionen. Anders Tell (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till motionen respektive bifall till Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till motionen Voteringsresultat Omröstning företages öppet och utfaller med 53 ja-röster och 16 nej-röst 2 personer frånvarande.

39 26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige Sammanfattning Christina Borglund (KD) föreslår i motion att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Kristianstads kommun enligt motionens intentioner. Inom elevhälsan i barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad kommun finns i dagsläget tillgång till skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger/speciallärare, det vill säga samtliga de professioner som enligt skollagen ska ingår i elevhälsoarbetet. För elevhälsans medarbetare, framförallt de grupper som lyder under hälso- och sjukvårdslagstiftningen, finns ett gränssnitt till verksamheter inom regionen. Elevhälsans uppdrag är inte att bedriva vård eller behandling, det tillkommer regionen. En elevhälsogaranti likt den som föreslås i motionen kräver dels att gränssnittet till region Skånes vårdande, diagnostiserande och behandlande ansvar klargörs och till vissa delar förändras, dels att det inom ramen för budgeterade medel tillförs resurser för att utvidga elevhälsans professioner. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande Barnkonsekvensanalys Remiss Kommunfullmäktiges beslut Motion

40

41

42 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunfullmäktige KF 133 Medborgarförslag - Ridning på banvallen mellan Degeberga och Brösarp Änr KS 2015/1168 Beslut Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Reservation Göran Montan (M) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Carl-Henrik Henriz (MP), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ), Jonas Fasth (L), Annelie Fälth Simonsson (SD) och Lena Holst (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Göran Montan (M) yrkar bifall till medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till medborgarförslaget respektive bifall till Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till motionen

43 28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Kommunfullmäktige Voteringsresultat Omröstning företages öppet och utfaller med 68 ja-röster och 1 nej-röst 2 personer frånvarande. Sammanfattning Rolf Löwing med flera föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun tillåter ridning på banvallen mellan Degeberga och Brösarp. Förslagställaren menar att den stora vinsten med att rida på banvallen är att komma åt vägövergången (bro) över väg 19, vilket ökar säkerheten, men även att skapa möjligheter för större variation av ridvägarna. Att nyttja banvallen för ridning är en fråga för markförvaltaren, kultur- och fritidsförvaltningen har därmed samrått med C4 Teknik, som hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut om förbud mot ridning på banvallen, Kultur- och fritidsförvaltningen fick, efter att förslag till svar på medborgar-förslaget skickats till förslagsställaren, ett reviderat förslag tillbaka. Kultur- och fritidsförvaltningen tog utifrån förslaget en förnyad diskussion med C4 Teknik om en lösning för att förbättra säkerheten för ryttarna. C4 Teknik har valt att delvis tillmötesgå förslaget på följande sätt: På en sträcka av cirka 700 meter, mellan Böke gård och Olseröds by blir det tillåtet att rida på gång- och cykelvägens ena sida. Anledningen är att den före detta järnvägsbron är en klart säkrare passage över väg 19 för ryttarna än dagens passage i korsningen strax söder om bron där väg 19 är trefilig. Att blanda trafikslag som cyklar och hästar på samma väg är en lösning som normalt inte tillåts, på grund av de konflikter som kan uppstå mellan trafikslagen. I det aktuella fallet bedöms dock risken (både sannolikheten för inträffande och konsekvenserna vid ett eventuellt inträffande) vara lägre än de konflikter som kan uppstå mellan hästar och snabbt körande motortrafik.

44 29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunfullmäktige Förslagsställaren har tagit på sig att se till att skötsel och ordning på sträckan underlättas. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningens beslut Yttrande över förslag till beslut Möjlighet till yttrande över förslag till beslut Remiss Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag,

45

46

47 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 134 Avsägelse som ledamot i Byggnadsnämnden - Sven-Åke Hannevind (SD) Änr KS 2017/530 Beslut Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen. Överlämna ärendet till Valberedningen för fyllnadsval av ny ledamot i Byggnadsnämnden efter Sven-Åke Hannevind (SD). Sammanfattning Sven-Åke Hannevind (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Byggnadsnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse från Sven-Åke Hannevind (SD)

48 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 135 Avsägelse som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden - Johan Wagnström (C) Änr KS 2017/535 Beslut Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen. Överlämna ärendet till Valberedningen för fyllnadsval av ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Johan Wagnström (C). Sammanfattning Johan Wagnström (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse från Johan Wagnström (C)

49 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktge KF 136 Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kristianstads Renhållnings AB - Jessi Norén (S) Änr KS 2017/542 Beslut Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen hemställa om sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt överlämna ärendet till Valberedningen för fyllnadsval av ny ledamot i Kristianstads Renhållnings AB. Sammanfattning Jessi Norén (S) har avsagt sina uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige fr o m och som ersättare i Kristianstads Renhållnings AB fr o m Beslutsunderlag Avsägelse från Jessi Norén (S)

50 33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 137 Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot tillika ordförande i Valberedningen efter Therese Sturesson (S) Änr KS 2017/431 Beslut Bifalla Therese Sturessons (S) avsägelse. Välja Gunilla Björck (S), Sörvångsvägen 5 C, Önnestad till ny ledamot tillika ordförande i Valberedningen intill det sammanträde då val av valberedning förrättas nästa gång. Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Bifalla Therese Sturessons (S) avsägelse. Välja Gunilla Björck (S), Sörvångsvägen 5 C, Önnestad till ny ledamot tillika ordförande i Valberedningen intill det sammanträde då val av valberedning förrättas nästa gång. Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Therese Sturesson (S)

51 34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 138 Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot i Byggnadsnämnden efter Ulrika Tollgren (S) Änr KS 2017/442 Beslut Bifalla Ulrika Tollgrens (S) avsägelse. Välja Bo Kron (S), Mastvägen 22, Åhus till ny ledamot i Byggnadsnämnden för tiden från och med 31 maj 2017 fram till den 31 december Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Bifalla Ulrika Tollgrens (S) avsägelse. Välja Bo Kron (S), Mastvägen 22, Åhus till ny ledamot i Byggnadsnämnden för tiden från och med 31 maj 2017 fram till den 31 december Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Ulrika Tollgren (S)

52 35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 139 Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Byggnadsnämnden efter Gert Thornblad (S) Änr KS 2017/511 Beslut Bifalla Gert Thornblads (S) avsägelse. Välja Maria Nilsson (S), Kommendantsvägen 6 lgh 1303, Kristianstad till ny ersättare i Byggnadsnämnden för tiden från och med 1 juni 2017 fram till den 31 december Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Bifalla Gert Thornblads (S) avsägelse. Välja Maria Nilsson (S), Kommendantsvägen 6 lgh 1303, Kristianstad till ny ersättare i Byggnadsnämnden för tiden från och med 1 juni 2017 fram till den 31 december Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Gert Thornblad (S)

53 36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 140 Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot i Omsorgsnämnden efter Bo Kron (S) Änr KS 2017/474 Beslut Bifalla Bo Krons (S) avsägelse. Välja Linnéa Sjögren (S), Norra Bjärlövsvägen 25, Färlöv till ny ledamot i Omsorgsnämnden för tiden från och med 31 maj 2017 fram till den 31 december Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Bifalla Bo Krons (S) avsägelse. Välja Linnéa Sjögren (S), Norra Bjärlövsvägen 25, Färlöv till ny ledamot i Omsorgsnämnden för tiden från och med 31 maj 2017 fram till den 31 december Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Bo Kron (S)

54 37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige KF 141 Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Kommunstyrelsen efter Ulrika Tollgren (S) Änr KS 2017/469 Beslut Bifalla Ulrika Tollgrens (S) avsägelse. Välja Emma Bruce (S), Bökestorpsvägen 10, Degeberga till ny ersättare i Kommunstyrelsen för tiden från och med 31 augusti 2017 intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. Jäv I ärendet anmäler Heléne Fritzon (S) jäv. Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Bifalla Ulrika Tollgrens (S) avsägelse. Välja Emma Bruce (S), Bökestorpsvägen 10, Degeberga till ny ersättare i Kommunstyrelsen för tiden från och med 31 augusti 2017 intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Ulrika Tollgren (S) (1)

55 38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 142 Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Kommunförbundet Skåne efter Agnes Skyman (M) Änr KS 2017/443 Beslut Bifalla Agnes Skymans (M) avsägelse. Välja Ludvig Ceimertz (M), Östra Boulevarden 19 A, Kristianstad till ny ersättare i Kommunförbundet Skånes styrelse för tiden fram till den 31 december Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Bifalla Agnes Skymans (M) avsägelse. Välja Ludvig Ceimertz (M), Östra Boulevarden 19 A, Kristianstad till ny ersättare i Kommunförbundet Skånes styrelse för tiden fram till den 31 december Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Agnes Skyman (M)

56 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 143 Motion - Högtidlighållande av veterandagen Änr KS 2017/499 Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning Björn Söder (SD) föreslår i motion att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda hur Kristianstads kommun kan uppmärksamma veteraner och högtidlighålla veterandagen och återkomma till Kommunfullmäktige med förslag till beslut. Beslutsunderlag Motion från Björn Söder (SD)

57 40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Kommunfullmäktige KF 144 Interpellation - Migrationsverkets åldersbedömningar Änr KS 2017/317 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs. Överlämnas ordet till Arbete- och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L) för besvarande av interpellationen. Birgitta Löövs interpellation berör Migrationsverkets åldersbedömningar för ensamkommande flyktingbarn. Interpellanten pekar på kritiken som riktades mot Migrationsverket i början av året där av 400 granskade utredningar ansågs hälften vara undermåliga eller felaktiga. Kritiken gällde främst barn som blev uppskrivna till 18 års ålder. Med anledning av detta ställde Birgitta Lööv tre frågor: Fråga 1 Har nämnden fortfarande som praxis att säga upp boendena i kommunen för dem som på detta sätt blivit ålderuppskrivna, så att de varit tvungna att flytta till Migrationsverkets boende för vuxna? Svar Ja, det är Migrationsverket som har ansvaret för asylsökande vuxna och vid en uppskrivning av ålder till 18 hänvisas personen till Migrationsverket helt i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen kan också enligt gällande lagstiftning göra en egen åldersbedömning innan Migrationsverket fastställer ålder. Domar har kommit i frågan och har tydliggjort att kommunen ha fortsatt ansvar för personen som dock ska hanteras som vuxen, trots att personen fortfarande är registrerad som underårig hos Migrationsverket.

58 41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige Nämnden har i sju ärenden gjort bedömningen att den sökande varit äldre än den ålder som uppgivits till Migrationsverket. Samtliga flyttades från boenden för ensamkommande flyktingbarn till åldersadekvata boendeformer inom kommunen. Fråga 2 Eller gör nämnden en självständig bedömning i varje ärende, så att den unge kan bo kvar i familjehem eller HVB, och därmed gå kvar i sin skola och ha kvar närverk? Svar Nämnden följer gällande lagstiftning och hänvisar vuxna asylsökande till Migrationsverket. Nämnden gör individuella bedömningar i alla ärenden men inte avseende fastställande av ålder. Fråga 3 I hur många fall har nämnden följt Migrationsverkets ålderbedömning och i hur många fall har man gjort en egen, avvikande bedömning. Svar I samtliga ärenden har nämnden följt Migrationsverkets åldersbedömningar. Nämnden har inte som uppdrag att överpröva en annan myndighets beslut eller kontrollera deras bedömningar utan detta får hanteras inom gällande regelverk. I dagsläget är inte heller åldersbedömningar ett förvaltningsrättsligt beslut och kan således varken överprövas eller vinna laga kraft - detta kommer dock troligen att ändras. Åldersbedömning sker i nuläget i samband med beslut på asylansökan, men det finns ett förslag att åldersbedömningen ska ske tidigare i asylprocessen och att det ska vara ett tillfälligt beslut som blir överklagningsbart. Sammanfattning Birgitta Lööv (V) inger interpellation till Arbete- och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L) angående åldersbedömningar som Migrationsverket gjort. Beslutsunderlag Interpellation från Birgitta Lööv (V)

59 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 145 Medborgarförslag - Barnomsorgsavgift för separerade/skilda föräldrar Änr KS 2017/246 Beslut Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att barnomsorgsavgiften delas lika mellan vårdnadshavare. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag

60 43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 146 Medborgarförslag - Upprätthållande av kommunal standard på Palmvägen m fl vägar i Hammar Änr KS 2017/270 Beslut Medborgarförslaget avvisas. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska upprätthålla kommunal standard på Palmvägen i Hammar. Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas då förslaget gäller en icke kommunal väg. Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget avvisas. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag

61 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 147 Medborgarförslag - Upprätta gemensam grill-/trivselplats för Everöds invånare Änr KS 2017/358 Beslut Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun anlägger en gemensam grill-/trivselplats för Everöds invånare. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag

62 45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 148 Medborgarförslag - Utred om väg 118 kan få en ny dragning Änr KS 2017/376 Beslut Medborgarförslaget avvisas. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun utreder om väg 118 mellan Kristianstad och Åhus kan få en ny dragning. Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att väg 118 inte är en kommunal väg. Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgaförslaget avvisas. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag

63 46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 149 Medborgarförslag - Åtgärd för sänkning av farten vid Prästallén Änr KS 2017/400 Beslut Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun genomför någon åtgärd för att sänka farten vid Prästallén. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag

64 47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 150 Medborgarförslag - Önskar att det finns mer pysselaktiviteter för de som inte gillar att sporta Änr KS 2017/445 Beslut Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun anordnar pysselaktiviteter för de som inte är intresserade av sport, dans m.m. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag

65 48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 151 Medborgarförslag - Sätt upp flera olika vägskyltar på Snälltågsvägen Änr KS 2017/455 Beslut Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun sätter upp fler olika vägskyltar på Snälltågsvägen. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag

66 49 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 152 Medborgarförslag - Förbättra rensningen av större material vid Archimedes skruv Änr KS 2017/456 Beslut Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun ska förbättra underhållet vid Archimedes skruv. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medborgarförslag

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-03-06 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:55 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 44, Datum då

Kommunstyrelsens arbetsutskott 44, Datum då SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 15:10 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 13:00-14:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 310 kl. 14:00 17.00 Beslutande Anders Tell (S) ordförande Lena Ohlsson (M) v ordförande Christina Silverbern (M) Jens Nordwander (S) Ann-Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 ande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Barbro Barnestam (ÅÅ) Berit Sandréus

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.00 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Qalinle Dayib (C) Elisabeth Jörgensen (MP) Tommy Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-17:00 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 1 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.25 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 16:00 ande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Gunnel Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, lokal 114, 14:00-16:00 ande Ersättare Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S)

Läs mer

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-06-13 1 (13) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-06-13, kl 09.30-11.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Lena Ohlsson (M), vice ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Håkan Nilsson

Sammanträdesdatum Lena Ohlsson (M), vice ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Håkan Nilsson 1 1 (1) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid 2017-12-19 Rådhus Skåne, rum 108 08:30-09:30 Ulrika Tollgren (S), ordförande Magnus Åkesson (L) Lena Ohlsson (M), vice ordförande Annelie

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Restuarang Kvarnen, konferenslokal Vete, Spannmålsgatan 9, Kristianstad. klockan 18.00-19.50. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Jessi

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 15:40 ande Enligt närvarolista Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 18:00 Beslutande Se deltagarlista Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:40 Beslutande Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S) Anna

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-15:45 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordförande Qazim Hasanaj (S) Anna Pettersson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:45. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:15 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, sal 114 14:00-16:20 Beslutande Anders Tell, ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Lena Fantenberg (S) Emma Bruce (S) Jens

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30 10:40 Beslutande Ewa Wemby (M) Sten Hermansson (FP) Ellena Dellios Vukic (FP) Dan Berger (S) Kristina Lindbåge

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 15.54. ande Fredrik Axelsson, ordförande Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Tjänstgörande ersättare Maria Malmer Stenergard (M) Ida Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 2, rum 204 09:30 12:00 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Anneli Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-10:15. Beslutande Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Anders Svensson (S) Ulf Persson (C) Jens Andersson (SD) Dan Berger

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 15:50 Beslutande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, nämndsekreterare Gunnel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:00. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 10:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 10:30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-05-29 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 10:30 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-14 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 10.35 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Leif Rülf, HR-direktör Lars Tunel, HR-strateg Mattias Wirsén, HR-strateg Sofie Forss, HR-specialist Gunnel Olsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106, kl 09:30 10:45 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Sven Nilsson (C) Sylvia Olander (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-17:45 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 109 13:00 ande Sven Nilsson (C) Jesper Persson (M) Catarina Palmblad (S) Bo Ericsson (M) Elek Oksenfeld (S) Sven-Ove Reimers (SD) Odd Skyllberg

Läs mer

Marie Färm, Kanslichef Gunnel Olsson, Nämndsekreterare. Rådhus Skåne , Rådhus Skåne ,

Marie Färm, Kanslichef Gunnel Olsson, Nämndsekreterare. Rådhus Skåne , Rådhus Skåne , SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 165, 171-180 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 17:35 Beslutande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, Kanslichef

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:15 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S)

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13

Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset, Kristianstad, kl. 09:00-10:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset, D303 13:00-15:40 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Helen Persson (S) Anne Wågström (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-12.00, rum 101 SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 1 (1) ande Göran Sevebrant, ordförande Göran Wagermark Lisbeth Göranson, från 63 Rose-Marie Olin Gunnar Svensson

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-21 1 (12) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 109, kl 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) ej 34 Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra kommunhuset, D 303 kl. 13:00-16:30 Ajournering 12 kl. 15:22-15:37 Beslutande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer