ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson, Nämndsekreterare Utses att justera Sten Hermansson (FP) Elisabeth Jörgensen (MP) Justeringens tid och plats Kansli & samordning Sekreterare... Paragrafer Marie Färm 1-2, 5-37 Ordförande. Anna-Kerstin Larsson.. Justerare. Sten Hermansson (FP). Elisabeth Jörgensen (MP). ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kansli & Samordning Underskrift... Marie Färm Utdragsbestyrkande

2 Uppropslista Kommunfullmäktige Sammanträde Kl Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Andersson Jens SD Axelsson Fredrik M Bagan Thord S Berger Dan S Book Birgitta S Bruce Emma S Buneck Erica M Caroline Hedenström Carlsson Jan S Ann-Catrin Arvidsson Ceimertz Ludvig M Danielsson Kamilla FP Rebecca Nylander Dayib Qalinle C Dellios Vukic Ellena FP Edenborg Stefan MP Einarsson Per KD Mattias Svensson Emilsson Malin S Tommy Nilsson Eriksson Marianne S Fasth Jonas FP Fritzon Heléne S Fälth Simonsson Annelie SD Hannevind Sven-Åke SD Hasanaj Qazim S Heise Kalle MP Hermansson Sten FP Holst Lena C Lars Petersson Honoré Katarina S Håkansson Jonny SD Niklas Lauden Ibrahim Ali S Gunilla Björck Javurek Radovan FP Johansson Peter M Johnsson Jörgen FP Jörgensen Elisabeth MP Kron Bo S Kronbäck Johan S Larsson Anna-Kerstin FP Lekandersson Andreas SD Ulf Börkell Lööv Birgitta V

3 Mohlin Bengt M Montan Göran M Månsson Pierre FP Nilsson Anders SD Nilsson Carl-Henrik SD Nilsson Ida MP Nilsson Maria S Nilsson Niclas SD Nilsson Sven C Nordeman Björn SD Norén Jessi S Olander Sylvia M Olsson Jan ÅÅ Kjell-Erik Ståhl Olsson Lena M Persson Ulf C Piatek Ruth S Mahmood Nareman Reimers Sven-Ove SD Rickardsson Gösta FP Ola Forslin Sandelin Roland S Silverbern Bo M Skyman Agnes M Stanojevic Ruzica V Jan Nordström Stone Anders SD Sturesson Therese S Svensson Anders S Svensson Yvonne SD Söder Björn SD Anita Reimers Tell Anders S Thorsson Lisbeth FP Tollgren Ulrika S Wandefors-Hörström Agneta S Weber Katharina C Wemby Eva M Wigenstorp Anna SD Winberg Fredrik S Göran Sevebrant (M) Göran Wagermark (S)

4 KALLELSE med föredragningslista 1(4) Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige Sekreterare: Marie Färm Tfn: E-post: Tid och plats tisdagen den 13 januari 2015 kl. 13:00 Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad Ärenden Nr 1 Anmälan om inkallande av ersättare 2 Upprop 3 Ledamöternas frågestund 4 Delgivningar 2014/60 A B C Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked detaljplan för del av Linderöd 34:3 m fl har vunnit laga kraft Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden Länsstyrelsen i Skåne län protokoll ny ersättare i kommunfullmäktige efter Martin Reinhard (SD) 5 Förvärv Vindspelet 2, 6, 7, 10, 14 och / Renhållningsordning för Kristianstads kommun 2012/765 7 Årsredovisning verksamhetsåret Samordningsförbundet Skåne Nordost 8 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- eller skogsbruksfrågor 9 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads kommunföretag AB 10 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads kommunföretag AB 2014/ / / /1146

5 KALLELSE med föredragningslista 2(4) Ärenden 11 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Magmo AB 2014/ Val av ordförande och vice ordförande i Magmo AB 2014/ Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Renhållnings AB 14 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Renhållnings AB 15 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i AB Kristianstadsbyggen 16 Val av ordförande och vice ordförande i AB Kristianstadsbyggen 2014/ / / / Val av ledamöter, ersättare och revisorer i AB Allön 2014/ Val av ordförande och vice ordförande i AB Allön 2014/ Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Energi AB 2014/ Val av ordförande och vice ordförande i C4 Energi AB 2014/ Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Biogas AB 22 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Biogas AB 2014/ / Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Elnät AB 2014/ Val av ordförande och vice ordförande i C4 Elnät AB 2014/ Val av ledamöter och ersättare i Åhus Hamn & Stuveri AB 2014/ Val av vice ordförande i Åhus Hamn & Stuveri AB 2014/ Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Industribyggnads AB 28 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Industribyggnads AB 29 Val av ledamöter, ersättare, och revisor i Kristianstads Airport AB Utgår 2014/ / / Val av ordförande i Kristianstads Airport AB Utgår 2014/1156

6 KALLELSE med föredragningslista 3(4) Ärenden 31 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Specialfastigheter AB 32 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Specialfastigheter AB 33 Avsägelse - uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige- Ali Ibrahim (S) 2014/ / / Eventuella övriga valärenden 35 Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag Utgår Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m Anna-Kerstin Larsson Kommunfullmäktiges ordförande

7 KALLELSE med föredragningslista 4(4) UTGÅENDE ÄRENDEN Tillkommande ärenden Ärende 29 Val av ledamöter och revisor i Kristianstads Airport AB Ärende 30 Val av ordförande i Kristianstads Airport AB Ärende 35 Eventuella motioner, interpellation och medborgarförslag Under ärende 33 upptages Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Ali Ibrahim (S) Under ärende 34 Övriga Valärenden upptages Förslag till val av nämndeman i Kristianstads tingsrätt Förslag till val av ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Förslag till fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i AB Kristianstadsbyggen Förslag till fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i AB Allön Förslag till fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i Kristianstads Specialfastigheter AB Förslag till fyllnadsval av ersättare i AB Kristianstadsbyggen Förslag till fyllnadsval av ersättare i AB Allön Förslag till fyllnadsval av ersättare i Kristianstads Specialfastigheter AB

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 1 Ledamöternas frågestund Elisabeth Jörgensen (MP) frågar Marianne Eriksson (S) - Vilka planer kommunen har för busslinje 2 på Österäng. Marianne Eriksson (S) överlämnar frågan till Heléne Fritzon (S). Niclas Nilsson (SD) frågar Heléne Fritzon (S) Utseende av kandidater till myndighetsutskottet i Arbete- och välfärdsnämnden. Heléne Fritzon (S) svarar på frågan. Mattias Svensson (KD) frågar Pierre Månsson (FP) Hur höll man budgeten angående Kristianstads kommuns 400-års jubileum. Pierre Månsson svarar på frågan. Caroline Hedenström (M) frågar Marianne Eriksson (S) Hur ställer sig majoriteten till privata initiativ och etableringar inom omsorgssektorn. Marianne Eriksson (S) svarar på frågan. Elisabeth Jörgensen (MP) frågar Heléne Fritzon (S) - Vilka planer kommunen har för busslinje 2 på Österäng. Heléne Fritzon (S) svarar på frågan. Fredrik Axelsson (M) frågar Anders Tell (S) Flytt av barn- och fritidsprogrammet från Wendesgymnasiet till Milnerskolan. Anders Tell (S) svarar på frågan. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Peter Johansson (M) frågar Heléne Fritzon (S) Ledarskapet inom politiken. Heléne Fritzon (S) avstår att svara på frågan. Fredrik Axelsson (M) frågar Anders Tell (S) Utredning om ny högstadieskola i kommunen. Anders Tell (S) svarar på frågan. Lena Ohlsson (M) frågar Radovan Javurek (fp) Underlätta för företagare att få serveringstillstånd. Radovan Javurek (FP) svarar på frågan. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 2 Delgivningar Änr KS 2014/60 Beslut Till handlingarna. Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked detaljplan för del av Linderöd 34:3 m fl har vunnit laga kraft Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden Länsstyrelsen i Skåne län protokoll ny ersättare i kommunfullmäktige efter Martin Reinhard (SD) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 3 Förvärv Vindspelet 2, 6, 7, 10, 14 och 15 Änr KS 2014/1061 Beslut Godkänna förvärv av Vindspelet 2, 6, 7, 10, 14 och 15 för kronor av Magmo AB. Förvärvet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Kristianstads kommunföretag AB (KKF) förvärvade samtliga aktier i Magmo AB bolaget Magmo AB Avsikten med förvärvet var att genomföra gällande detaljplan för utveckling av idrottsområde söder. I ett långsiktigt perspektiv är Magmo AB inte lämplig ägare till fastigheterna med hänsyn till föreliggande förslag för utveckling av fastigheterna varför en överlåtelse till Kristianstads kommun föreslås. Köpeskillingen om kr baseras på det bokförda värdet för fastigheterna. Förvärvet föreslås finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. Efter försäljning av fastigheterna har bolaget Magmo AB inga tillgångar och Kristianstads kommunföretag avser därför att likvidera bolaget. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Godkänna förvärv av Vindspelet 2, 6, 7, 10, 14 och 15 för kronor av Magmo AB. Förvärvet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Godkänna förslag till köpekontrakt för Vindspelet 2, 6, 7, 10, 14 och 15 mellan Magmo AB och Kristianstads kommun. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Översiktskarta. Köpekontrakt. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 4 Renhållningsordning för Kristianstads kommun Änr KS 2012/765 Beslut Anta revidering att gälla från och med i enlighet med följande: Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt tre år per ansökningstillfälle. Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning För att minska arbetsbelastningen och förenkla handläggningen av ansökningar om uppehåll i sophämtning hos miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås att uppehåll i hämtning av hushållsavfall ska medges med maximalt tre år per ansökningstillfälle istället för ett år enligt nuvarande bestämmelser. Sett ur ett medborgarperspektiv skulle det medföra god service för medborgarna då de som på längre sikt inte använder sin fastighet skulle slippa förnya sin ansökan om uppehåll varje år. Föreskrifterna föreslås få följande nya lydelse: Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt tre år per ansökningstillfälle. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anta revidering att gälla från och med i enlighet med följande: Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt tre år per ansökningstillfälle. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 5 Årsredovisning verksamhetsåret Samordningsförbundet Skåne Nordost Änr KS 2014/1167 Beslut Ansvarfrihet beviljas för Samordningsförbundet Skåne Nordost 2013 Årsredovisningen godkänns Jäv Radovan Javurek (FP) deltar ej i beslutet på grund av jäv. Sammanfattning Samordningsförbundet Skåne Nordost överlämnar verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Skåne Nordost beviljas ansvarfrihet för år Årsredovisningen godkänns. Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige Ansvarfrihet beviljas för Samordningsförbundet Skåne Nordost 2013 Årsredovisningen godkänns Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2013 för Samordningsförbundet Skåne Nordost Revisionsberättelse 2013 för Samordningsförbundet Skåne Nordost Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 6 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- eller skogsbruksfrågor Änr KS 2014/1073 Beslut Välja följande person till god man enligt fastighetsbildningslagen avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- och skogsbruksfrågor för tiden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december Tätortsförhållanden En god man Lars-Göran Sandréus M Missionsgatan 22 B Åhus Jord- och skogsbruksfrågor En god man Lars-Göran Sandréus M Missionsgatan 22 B Åhus Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande person till god man enligt fastighetsbildningslagen avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- och skogsbruksfrågor för tiden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Tätortsförhållanden En god man Lars-Göran Sandréus M Missionsgatan 22 B Åhus Jord- och skogsbruksfrågor En god man Lars-Göran Sandréus M Missionsgatan 22 B Åhus Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 7 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads kommunföretag AB Änr KS 2014/1146 Beslut Välja följande personer till ledamöer, ersättare och revisorer i Kristianstads kommunföretag AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Heléne Fritzon S Skaddevägen Degeberga Pierre Månsson FP Ripavägen Åhus Sven Nilsson C Träne Skolväg Kristianstad Peter Johansson M Varvsgatan Åhus Niclas Nilsson SD Pionjärvägen Kristianstad Två ersättare Anders Svensson S Västra Boulevarden Kristianstad Ewa Wemby M Näsumsvägen Villands Vånga Två lekmannarevisorer Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 8 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads kommunföretag AB Änr KS 2014/1146 Beslut Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Kristianstads kommunföretag AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Heléne Fritzon S Skaddevägen Degeberga Vice ordförande Peter Johansson M Varvsgatan Åhus Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 9 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Magmo AB Änr KS 2014/1147 Beslut Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i Magmo AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Heléne Fritzon S Skaddevägen Degeberga Pierre Månsson FP Ripavägen Åhus Sven Nilsson C Träne Skolväg Kristianstad Peter Johansson M Varvsgatan Åhus Niclas Nilsson SD Pionjärvägen Kristianstad Två ersättare Anders Svensson S Västra Boulevarden Kristianstad Ewa Wemby M Näsumsvägen Villands Vånga Två lekmannarevisorer Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i Magmo AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Heléne Fritzon S Skaddevägen Degeberga Pierre Månsson FP Ripavägen Åhus Sven Nilsson C Träne Skolväg Kristianstad Peter Johansson M Varvsgatan Åhus Niclas Nilsson SD Pionjärvägen Kristianstad Två ersättare Anders Svensson S Västra Boulevarden Kristianstad Ewa Wemby M Näsumsvägen Villands Vånga Två lekmannarevisorer Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 10 Val av ordförande och vice ordförande i Magmo AB Änr KS 2014/1147 Beslut Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Magmo AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Heléne Fritzon S Skaddevägen Degeberga Vice ordförande Peter Johansson M Varvsgatan Åhus Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Magmo AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Heléne Fritzon S Skaddevägen Degeberga Vice ordförande Peter Johansson M Varvsgatan Åhus Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 11 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Renhållnings AB Änr KS 2014/1148 Beslut Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Renhållnings AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Lars Olsson S Barkskeppsvägen Åhus Sonny Modig FP Sandåsvägen Kristianstad Lars Petersson C Köpmannagatan 43 E Åhus Bengt Mohlin M Sönnarslövsvägen Tollarp Ulf Börkell SD Koltrastvägen Kristianstad Två ersättare Linda Edvardsson S Amaryllisvägen Kristianstad Fredrik Winberg S Sven Tveskäggs väg Kristianstad Sex lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Vakant SD Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Renhållnings AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Lars Olsson S Barkskeppsvägen Åhus Sonny Modig FP Sandåsvägen Kristianstad Lars Petersson C Köpmannagatan 43 E Åhus Bengt Mohlin M Sönnarslövsvägen Tollarp Ulf Börkell SD Koltrastvägen Kristianstad Två ersättare Linda Edvardsson S Amaryllisvägen Kristianstad Fredrik Winberg S Sven Tveskäggs väg Kristianstad Sex lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Vakant SD Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 12 Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Renhållnings AB Änr KS 2014/1148 Beslut Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Kristianstads Renhållnings AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Lars Petersson C Köpmannagatan 43 E Åhus Vice ordförande Bengt Mohlin M Sönnarslövsvägen Tollarp Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i Kristianstads Renhållnings AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Lars Petersson C Köpmannagatan 43 E Åhus Vice ordförande Bengt Mohlin M Sönnarslövsvägen Tollarp Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 13 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i AB Kristianstadsbyggen Änr KS 2014/1149 Beslut Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i AB Kristianstadsbyggen för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Anders Lundin FP Källans väg Kristianstad Börje Emilsson C Järnåldersvägen Kristianstad Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Jonny Håkansson SD Gulsångarvägen Kristianstad Två ersättare Emma Bruce S Åhuskärrvägen Yngsjö Ruzica Stanojevic V Albert Hennings väg Kristianstad Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Sju lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Gunnar Svensson MP Lillaforsvägen Degeberga Vakant SD Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i AB Kristianstadsbyggen för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Anders Lundin FP Källans väg Kristianstad Börje Emilsson C Järnåldersvägen Kristianstad Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Jonny Håkansson SD Gulsångarvägen Kristianstad Två ersättare Emma Bruce S Åhuskärrvägen Yngsjö Ruzica Stanojevic V Albert Hennings väg Kristianstad Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Sju lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Gunnar Svensson MP Lillaforsvägen Degeberga Vakant SD Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 14 Val av ordförande och vice ordförande i AB Kristianstadsbyggen Änr KS 2014/1149 Beslut Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i AB Kristianstadsbyggen för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Vice ordförande Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i AB Kristianstadsbyggen för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Vice ordförande Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 15 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i AB Allön Änr KS 2014/1150 Beslut Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i AB Allön för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Anders Lundin FP Källans väg Kristianstad Börje Emilsson C Järnåldersvägen Kristianstad Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Jonny Håkansson SD Gulsångarvägen Kristianstad Två ersättare Emma Bruce S Åhuskärrvägen Yngsjö Ruzica Stanojevic V Albert Hennings väg Kristianstad Sju lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Gunnar Svensson MP Lillaforsvägen Degeberga Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Vakant SD Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i AB Allön för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Anders Lundin FP Källans väg Kristianstad Börje Emilsson C Järnåldersvägen Kristianstad Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Jonny Håkansson SD Gulsångarvägen Kristianstad Två ersättare Emma Bruce S Åhuskärrvägen Yngsjö Ruzica Stanojevic V Albert Hennings väg Kristianstad Sju lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Gunnar Svensson MP Lillaforsvägen Degeberga Vakant SD Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 16 Val av ordförande och vice ordförande i AB Allön Änr KS 2014/1150 Beslut Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i AB Allön för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Vice ordförande Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i AB Allön för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Sven-Erik Bergkvist S Pråmgatan Kristianstad Vice ordförande Christer Nilsson M Lagmansgatan Kristianstad Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 17 Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Energi AB Änr KS 2014/1151 Beslut Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Energi AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Bertil Troberg S Vångavägen 28 C Kristianstad Rune Simonsson FP Fältsippevägen Åhus Östen Warnhag C Strövägen Kristianstad Torbjörn Rosén M Paradisvägen 1 A Åhus Niclas Nilsson SD Pionjärvägen Kristianstad Två ersättare Veronica Löfquist S Näktergalsvägen Tollarp Benny Jönsson S Östra Boulevarden Kristianstad Sju lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Gunnar Svensson MP Lillaforsvägen Degeberga Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Vakant SD Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Energi AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Fem ledamöter Bertil Troberg S Vångavägen 28 C Kristianstad Rune Simonsson FP Fältsippevägen Åhus Östen Warnhag C Strövägen Kristianstad Torbjörn Rosén M Paradisvägen 1 A Åhus Niclas Nilsson SD Pionjärvägen Kristianstad Två ersättare Veronica Löfquist S Näktergalsvägen Tollarp Benny Jönsson S Östra Boulevarden Kristianstad Sju lekmannarevisorer Göran Wagermark S Harrisvägen Åhus Rose-Marie Olin S Utställningsvägen 2 B Kristianstad Fredrik Berndt FP Östra Boulevarden 10 A Kristianstad Lisbeth Göranson C Stjärnhällevägen Degeberga Göran Sevebrant M Strandvägen 53 B Åhus Gunnar Svensson MP Lillaforsvägen Degeberga Vakant SD Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Beslutsunderlag Valberedningens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 18 Val av ordförande och vice ordförande i C4 Energi AB Änr KS 2014/1151 Beslut Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i C4 Energi AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Rune Simonsson FP Fältsippevägen Åhus Vice ordförande Torbjörn Rosén M Paradisvägen 1 A Åhus Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i C4 Energi AB för tiden från ordinarie årsstämma 2015 intill slutet av ordinarie årsstämma Ordförande Rune Simonsson FP Fältsippevägen Åhus Vice ordförande Torbjörn Rosén M Paradisvägen 1 A Åhus Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information 141-145 Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 LEDNINGSUTSKOITET l (17) Plats och tid Närvarande Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-13 Ordförande Carola Gunnarsson

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer