ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Skånehuset, J A Hedlunds väg i Kristianstad 13:00-18:00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, Sektionschef Gunnel Olsson, Nämndsekreterare Utses att justera Erica Buneck Anders Svensson Justeringens tid och plats Skånehuset , 212 och 222 Kansli & samordning protokollet i övrigt Sekreterare... Paragrafer Marie Färm Ordförande Sten Hermansson Justerare Erica Buneck.. Anders Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp , 212 och protokollet i övrigt Datum då anslaget tas ned , 212 och protokollet i övrigt Förvaringsplats för protokollet Kansli & samordning Underskrift... Marie Färm Utdragsbestyrkande

2 UPPROPSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Ordförande Hermansson Sten FP 1:e vice ordf Wagermark Göran S 2:e vice ordf Critén Sladjana M Axelsson Fredrik M Carlsson Magnus M Månsson Roland SD Montan Göran M Buneck Erica M Johansson Peter M Emilsson Börje C Ceimertz Ludvig M Andersson Berit KBF Borglund Christina KD Stanojevic Ruzica V Fritzon Heléne S Benny Jönsson Nilsson Niclas SD Björklund Anders ÅÅ Heise Kalle MP Nilsson Sven C Månsson Pierre FP Sevebrant Göran M Åkesson Magnus FP Anna-Kerstin Larsson Algotsson Hampus MP Elisabeth Jørgensen Wandefors-Hörström Agneta S Forslin Ola FP Silverbern Bo M Larsson Bo SD Svensson Anders S Persson Ulf C Sjöholm Olle SD Sandelin Roland S Wemby Eva M Hasanaj Qazim S Nilsson Maria S Javurek Radovan FP \\NetApp01.kristianstad.se\DGOL\Från G\Gunnel - från G\KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013\KF \02_Uppropslista.doc red

3 Norén Jessi S Reimers Sven-Ove SD Tollgren Ulrika S Patric Hansson Olander Sylvia M Ibrahim Ali S Bertilsson Ann Kristin FP Jakobsen Ewa M Einar Critén Honoré Katarina S Edenborg Stefan MP Paborn Kerstin FP Eriksson Marianne S Håkansson Ulf SD Roos Monica M Björck Gunilla S Svensson Sten M Persson Mikael V Larsson Henry S Thorsson Lisbeth FP Svensson Jan KD Berger Dan S Rickardsson Gösta FP Nilsson Ida MP Campbell Eva-Lotte FP Bruce Emma S Sandréus Lars-Göran M Magnusson Carolyn SD Bergkvist Janita S Olsson Lars S Piatek Ruth S Hasslinger Jerry SD Inga Rosén Olsson Lena M Hernbrandt Mårten M Torgil Rundcrantz Åberg Rickard SD Carlsson Jan S Tell Anders S Walles Catarina C \\NetApp01.kristianstad.se\DGOL\Från G\Gunnel - från G\KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013\KF \02_Uppropslista.doc red

4 KALLELSE med föredragningslista 1(3) Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige Sekreterare: Marie Färm Tfn: E-post: Tid och plats tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 13:00 Sessionssalen, Skånehuset, J A Hedlunds väg i Kristianstad Ärenden Nr 1 Anmälan om inkallelse av ersättare 2 Upprop 3 Val av justerare 4 Information - Redovisning av aktiva åtgärder mot arbete, utbildning och praktik , Merete Tillman. 5 Ledamöternas frågestund 6 Delgivningar 2013/59 7 Delårsrapport januari - augusti 2013/Särtryck/ 2013/642 8 Förvärv av Magmo AB - kv. Vindspelet 2006/838 9 Förvärv av Svetsaren / Utredning om Medborgarkontorets framtid 2012/ Förändring av fotvårdstaxan 2013/ Förändring av avgifter för kost när insatser meddelas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2013/ Valdistriktsindelning inför / Folkomröstning beträffande förslag om etablering av nytt köpcentrum i Hammar 15 Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarförslag och motioner / /132

5 KALLELSE med föredragningslista 2(3) Ärenden 16 Motion - Cykelväg Åhus-Kristianstad via Norra Åsum 2011/ Motion - Förvaltningsövergripande plan med fokus på framtiden 2012/ Motion - Miljöanpassad upphandling av kött 2012/ Motion - Färdtjänst och sjukresor 2013/ Besvarande av interpellation - Vad har hänt i Kristianstads kommun när det gäller att skapa förutsättningar för att få unga att delta i det kommunala beslutsfattandet och i det nordiska samarbetet? 21 Besvarande av interpellation - Vem har ansvaret för att maten till de äldre på Nya Tollaregården åker taxi för en halv miljon kronor om året? 22 Besvarande av interpellation - Vem har ansvaret för skolan i Kristianstad? 23 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Inga Lill Bakker (S) 24 Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Kristianstad renhållning AB, Magnus Forsberg (FP) 2013/ / / / / Eventuella övriga valärenden 26 Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag Sten Hermansson Ordförande

6 KALLELSE med föredragningslista 3(3) Tillkommande ärenden Fyllnadsval av ersättare i valnämnden efter Christoffer Möllerström (SD) Avsägelse och fyllnadsval av ny ledamot i byggnadsnämnden efter Sune Nilsson (C) Motion från Christina Borglund (KD) Riv upp beslutet om skattehöjning Motion från Heléne Fritzon (S) Utveckla centrum Program för ett levande centrum Motion från Heléne Frizon (S) och Anders Tell (S) Medborgarberedning för ökad delaktighet Interpellation från Emma Bruce (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Axelsson (M) Konsekvenser av besparingar Medborgarförslag från Sven-Gunnar Linné, Kristianstad Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 71 till högst 61

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 207 Information Preben Bruzelius och Susanne Andersson, arbete- och välfärdsförvaltningen ger en redovisning av aktiva åtgärder mot arbete, utbildning och praktik Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 208 Ledamöternas frågestund Bo Silverbern (M) frågar Berit Andersson (KBF) Har du uppfattningen att Region Skåne är en privat organisation. Berit Andersson svarar på frågan. Christina Anefur Borglund (KD) frågar Pierre Månsson (FP) - Indragningen av buss på linje 555 mellan Kristianstad och Hässleholm. Pierre Månsson svarar på frågan. Berit Andersson (KBF) frågar Fredrik Axelsson (M) Varför har inte förskolan på Centralskolan sålts. Fredrik Axelsson svarar på frågan. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 209 Delgivningar Änr KS 2013/59 Beslut Till handlingarna. Förvaltningsrätten i Malmö dom angående överklagat kommunfullmäktigebeslut detaljplan och genomförandeavtal för Håslöv 11:30 m fl Rapport enligt 16 kap 6 h Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut Arbete- och välfärdsnämnden Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 210 Delårsrapport januari - augusti 2013 Änr KS 2013/642 Beslut Uppmana varje nämnd som prognostiserar negativa budgetavvikelser att ta fram åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarat underskott. Godkänna föreliggande delårsrapport med bedömningen att kommunen som helhet har uppnått god ekonomisk hushållning, men att förbättringsområden finns efter utvärdering av styrkortens indikatorvärden. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Fredrik Axelsson (M), Niclas Nilsson (SD), Bo Silverbern (M), Christina Anefur Borglund (KD), Radovan Javurek (FP) och Ewa Wemby (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar protokollsanteckning enligt följande; Uppdraget om att uppmana varje nämnd som prognostiserar negativ avvikelse att ta fram en åtgärdsplan för att eliminera befarat underskott får för omsorgsnämndens del innebära att en sådan plan även kan komma att innefatta framställan om tilläggsanslag. Detta mot bakgrund av det helt omöjliga i att omsorgsnämnden till årsskiftet ska klara av uppdraget att hålla budget. Anders Tell (S), Dan Berger (S), Katarina Honoré (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till Anders Svenssons (S) protokollsanteckning. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Marianne Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till tilläggsanslag för omsorgsnämnden. Protokollsanteckning Kommunfullmäktige medger att Anders Svensson (S), för den socialdemokratiska gruppen, tillfogar beslutet en protokollsanteckning. Sammanfattning Delårsresultatet för perioden januari till och med augusti 2013 uppgår till 42,9 mkr, vilket är 36,0 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Helårsprognosen för helåret beräknas till 33,8 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än budgeterat. Nämnder och styrelser har inkommit med delårsrapportering i enlighet med lämnade direktiv. Även en enklare redovisning från kommunkoncernens bolag har sammanställts. Uppföljning har i kommunen skett mot styrkorten med de mål och styrtal som kommunfullmäktige och nämnderna fastställt. Orsaker till avvikelser från budget och fastställda mål/styrtal, liksom vidtagna åtgärder som gjorts och planeras för att budgeten ska hållas redovisas under respektive nämndsavsnitt. Då det i flera fall inte finns möjlighet att behandla boksluts- /prognosunderlaget i nämnden före rapportering till kommunledningskontoret, är direktivet att den inlämnade rapporten ska ha förankrats i förvaltningsledning och nämndpresidium. Presidierna och förvaltningsledningarna från omsorgsnämnden samt arbete- och välfärdsnämnden är kallade till kommunstyrelsens arbetsutskott i september månad för att redogöra för den ekonomiska situationen. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Uppmana varje nämnd som prognostiserar negativa budgetavvikelser att ta fram åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarat underskott. Godkänna föreliggande delårsrapport med bedömningen att kommunen som helhet har uppnått god ekonomisk hushållning, men att förbättringsområden finns efter utvärdering av styrkortens indikatorvärden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Delårsrapport januari-augusti 2013 SÄRTRYCK. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 211 Förvärv av Magmo AB - kv. Vindspelet Änr KS 2006/838 Beslut Uppdra åt Kristianstads kommunföretag AB (KKF), org nr , att förvärva samtliga aktier i Magmo AB av Nirvana AB och Förvaltningsaktiebolaget Bröderna Persson i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, med bakgrund i ett överenskommet fastighetsvärde om 29,2 Mkr varav befintliga externa lån ingår i överlåtelsebalansräkningen per tillträdesdagen. Överlåtelselikviden för aktierna är preliminärt beräknad till ca 21 Mkr. Förvärvet finansieras genom utökad upplåning och samtidigt öka borgens och låneram för Kristianstads Kommunföretag AB från 700 Mkr till 730 Mkr. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Pierre Månsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Sammanfattning Bröderna Persson (genom Magmo AB) och Kristianstads kommun (genom Kristianstad Kommunföretag AB, nedan KKF) är överens om att genom bolagsförvärv överlåta fastigheterna inom kv. Vindspelet utifrån ett överenskommet fastighetsvärde om 29,2 Mkr. Området är detaljplanlagt för idrottsändamål och ligger inom ett större utvecklingsområde för idrott inom arenaområdet på söder. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Baserat på bl.a. utlåtande från PwC och för att skapa störst möjlig flexibilitet i bolagsförvärvet och den framtida förvaltningen föreslås KKF vara initial köpare av bolaget. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Uppdra åt Kristianstads kommunföretag AB (KKF), org nr , att förvärva samtliga aktier i Magmo AB av Nirvana AB och Förvaltningsaktiebolaget Bröderna Persson i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, med bakgrund i ett överenskommet fastighetsvärde om 29,2 Mkr varav befintliga externa lån ingår i överlåtelsebalansräkningen per tillträdesdagen. Överlåtelselikviden för aktierna är preliminärt beräknad till ca 21 Mkr. Förvärvet finansieras genom utökad upplåning och samtidigt öka borgens och låneram för Kristianstads Kommunföretag AB från 700 Mkr till 730 Mkr. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Översiktskarta/detaljkarta. Aktieöverlåtelseavtal inkl. bilagor. Värdering PwC; sammanfattande utlåtande. Miljöteknisk undersökning. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 212 Förvärv av Svetsaren 4 Änr KS 2013/152 Beslut Besluta om förvärv av Svetsaren 4 av i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om kronor. Finansiering sker genom nyupplåning. Paragrafen justeras omedelbart Reservation Jan Svensson (KD) reserverar sig mot beslutet Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Jan Svensson (KD) yrkar på återremiss för ytterligare utredning av kommunens behov av rubricerad fastighet. Göran Wagermark (S), Niclas Nilsson (SD) och Börje Emilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att frågan ska avgöras idag. Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Sammanfattning Fastigheten Svetsaren 4 är belägen inom utvecklingsområdet för att omvandla Vilans Strandängar (Nordöstra Vilan) till ett nytt attraktivt bostads- och handelsområde med närhet till Helgeå. Förhandlingar har förts mellan och kommunen. Parterna har enats om en köpeskilling om kronor, tillträde skall ske Köpeskillingen baseras på förhandlingar mellan parterna utifrån av båda parterna framtagna värderingar av objektet. Kommunens värdering indikerar ett marknadsvärde om kronor medan motpartens värdering indikerade ett marknadsvärde om kronor. Samtidigt med köpekontraktet har upprättats ett hyresavtal där fastighetsägaren hyresfritt erhåller nyttjanderätten till bostadshuset under perioden , förutsatt hyresnämndens godkännande. Tekniska nämnden/c4 Teknik har i uppdrag att teckna detta nyttjanderättsavtal enligt överenskomna principer (se bilaga). Strategi för fortsatt förvaltning Följande stycke är en vägledning till den fortsatta förvaltningen kopplat till utvecklingen av området, och kan komma att revideras beroende på kommande visions- och programarbete för Vilans Strandängar. Kommunen har via Cowi genomfört en statusbesiktning av objektet. I denna konstateras att huvudbyggnaden är i bra skick. Emellertid är Grolls (f.d. Björnkläder) butikslokal och bostadshusen i sämre tekniskt skick. Se detaljkarta. 1. Bostadsdelarna är avhängiga nyttjanderättskontraktet med (5 år). När nyttjanderätten upphör är det lämpligt att riva dessa delar. 2. Ytan för tidningsbärare är en naturlig del i exploateringen/utvecklingen av Vilans strandängar. Kontraktet Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) löper till varefter en förnyad avstämning mot projekttidplanen för Vilans Strandängar bör göras. 3. Grolls butikslokal och lager (f.d. Björnkläder). Förvaltas dels utifrån ekonomisk livslängd och dels utifrån utvecklingen av området i stort. Se särskilt tecknad överenskommelse. 4. Huvudbyggnaden, Handelshuset, är i bra skick och genererar ett positivt driftnetto. Ytterligare avvägningar och analyser får göras i ett senare skede inom ramen dels för ekonomiska aspekter och dels utifrån ett helhetsperspektiv i utvecklingen av Vilans strandängar. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Besluta om förvärv av Svetsaren 4 av i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om kronor. Finansiering sker genom nyupplåning. Paragrafen justeras omedelbart Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Översiktskarta. Detaljkarta. Hyresavtal bostadshus. Besiktningsprotokoll. Värdeutlåtande Kristianstad Svetsaren 4. Köpekontrakt. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 213 Utredning om Medborgarkontorets framtid Änr KS 2012/536 Beslut Resurserna för medborgarstöd i kommunen samlas organisatoriskt på kommunledningskontorets avdelning för medborgarservice Medborgarcenter. Endast kommunala uppgifter överförs från medborgarkontoret till medborgarcenters verksamhet. Medborgarkontorets verksamheter på huvudbiblioteket och i Arkelstorp läggs ner En satsning på medborgarterminaler i basorterna genomförs under förutsättning av positiva erfarenheter av försöket med sådan terminal i Arkelstorp och ytterligare en basort. En filial till Medborgarcenter lokaliseras till Gamlegårdens bibliotek. Verksamhetens innehåll i filialen på Gamlegården blir inledningsvis det samma som på Medborgarcenter i rådhuset, enbart kommunala uppgifter. Medborgarkontorets personal överförs till medborgarcenter. Reservation Niclas Nilsson (SD) och Berit Andersson (KBF) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Katarina Honoré (S), Pierre Månsson (FP), Stefan Edenborg (MP), Radovan Javurek (FP), Ruzica Stanojevic (V) och Christina Anefur Borglund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkandet att beslutspunkt 5 stryks. Berit Andersson (KBF) yrkar att det räcker med ett medborgarcentrum samt att man nya öppnar ett medborgarkontor i Degeberga samt behåller det som finns i Arkelstorp. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Utredning om medborgarkontorets verksamhet har på uppdrag av Kommunstyrelsen varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden samt arbete- och välfärdsnämnden. Yttrandena skulle lämnas med utgångspunkt att; Endast kommunala uppgifter överförs från medborgarkontoret till Medborgarcenter. Arbete- och välfärdsförvaltningen ges i uppdrag att utreda och komma med förslag gällande verksamheten med medborgarkontor på Gamlegården. En satsning på medborgarterminaler i basorterna genomförs under förutsättning av positiva erfarenheter av planerat försök med sådan terminal i Arkelstorp. Efter beslut fattat av Kommunstyrelsen ska det finnas en fortsatt medborgarservice på Gamlegården även efter Medborgarkontorets nedläggning Denna medborgarservice föreslås drivas i Gamlegårdens bibliotek som en filial till Medborgarcenter i rådhuset, med öppethållande runt timmar i veckan. Samtal har förts med arbetsförmedlingen och migrationsverket för att se om medfinansiering från dessa kan vara en väg för att kunna fortsätta med de stöd, råd och kvalificerad information om hela det offentliga Sverige som ges idag. Myndigheterna ansåg sig ej kunna bidra Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) finansiellt. Således kommer medborgartjänsterna på Gamlegården vara de samma som erbjuds i rådhuset, det vill säga enbart kommunala, och ej längre innehålla fördjupad samhällsinformation. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Resurserna för medborgarstöd i kommunen samlas organisatoriskt på kommunledningskontorets avdelning för medborgarservice Medborgarcenter. Endast kommunala uppgifter överförs från medborgarkontoret till medborgarcenters verksamhet. Medborgarkontorets verksamheter på huvudbiblioteket och i Arkelstorp läggs ner En satsning på medborgarterminaler i basorterna genomförs under förutsättning av positiva erfarenheter av försöket med sådan terminal i Arkelstorp och ytterligare en basort. En filial till Medborgarcenter lokaliseras till Gamlegårdens bibliotek. Verksamhetens innehåll i filialen på Gamlegården blir inledningsvis det samma som på Medborgarcenter i rådhuset, enbart kommunala uppgifter. Medborgarkontorets personal överförs till medborgarcenter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kommunövergripande samverkansgrupp Kommunstyrelsens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 214 Förändring av fotvårdstaxan Änr KS 2013/395 Beslut Godkänna Omsorgsnämndens beslut, ON , gällande förändring av fotvårdstaxan Taxan för medicinsk fotvård höjs till 350 kronor per behandling och 175 kronor för delbehandling. För beställd men ej utnyttjad behandling höjs avgiften till 100 kronor. Möjligheten för personal att erhålla fotvård av omsorgsförvaltningens personal avvecklas. Förändringarna träder i kraft den 1 november Fotvårdstaxan justeras automatiskt vid varje årsskifte från och med efter den förändring av konsumentprisindex som skett mellan september månader närmast föregående år. Reservation Berit Andersson (KBF) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Bo Silverbern (M), Marianne Eriksson (S) yrkar bifall till förslaget Berit Andersson (KBF) yrkar på att bidraget höjs till 300 kronor per behandling och till 150 kronor för delbehandling Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive bifall till Berit Andersson (KBF) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Fotvårdstaxan höjs den 1 november 2013 till 350 kronor per behandling och till 175 kronor för delbehandling. Taxan knyts till konsumentprisindex ökning. Ärendet återremitterades för att kompletteras med Omsorgsnämndens beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Godkänna Omsorgsnämndens beslut, ON , gällande förändring av fotvårdstaxan Taxan för medicinsk fotvård höjs till 350 kronor per behandling och 175 kronor för delbehandling. För beställd men ej utnyttjad behandling höjs avgiften till 100 kronor. Möjligheten för personal att erhålla fotvård av omsorgsförvaltningens personal avvecklas. Förändringarna träder i kraft den 1 november Fotvårdstaxan justeras automatiskt vid varje årsskifte från och med efter den förändring av konsumentprisindex som skett mellan september månader närmast föregående år. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Omsorgsförvaltningens beslut ON Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 215 Förändring av avgifter för kost när insatser meddelas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Änr KS 2013/624 Beslut Godkänna Omsorgsnämndens beslut, ON , gällande förändring av avgifter för kost när insatser meddelas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): Avgiften för kost när insats meddelas jämlikt LSS 6 punkt 4 och 6 (kontaktfamilj och korttidsvistelse) ska uppgå till 37 kronor per måltid eller 111 kronor per dygn för vuxna som uppbär hel ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller har annan inkomst av motsvarande storlek. Avgiften för kost när insats meddelas jämlikt LSS 6 punkt 4 och 6 (kontaktfamilj och korttidsvistelse) ska uppgå till 18,50 kronor per måltid eller 55,50 kronor per dygn för övriga personer under 19 år. Avgiften för kost vid korttidstillsyn, som meddelas jämlikt LSS 6 punkt 7, ska uppgå till 370 kronor per månad. Avgifterna knyts till Konsumentprisindex, KPI. Omräkning sker vid varje årsskifte. (För 2014 beräknat utifrån förändringen mellan 2011 och 2012 vad gäller årsmedeltal). Förändringarna träder i kraft Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanfattning Avgifterna för kost inom LSS-verksamheten justeras upp till de priser som gäller för innevarande år inom de verksamheter som bedrivs jämlikt socialtjänstlagen och knyts till konsumentprisindex förändring. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Godkänna Omsorgsnämndens beslut, ON , gällande förändring av avgifter för kost när insatser meddelas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): Avgiften för kost när insats meddelas jämlikt LSS 6 punkt 4 och 6 (kontaktfamilj och korttidsvistelse) ska uppgå till 37 kronor per måltid eller 111 kronor per dygn för vuxna som uppbär hel ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller har annan inkomst av motsvarande storlek. Avgiften för kost när insats meddelas jämlikt LSS 6 punkt 4 och 6 (kontaktfamilj och korttidsvistelse) ska uppgå till 18,50 kronor per måltid eller 55,50 kronor per dygn för övriga personer under 19 år. Avgiften för kost vid korttidstillsyn, som meddelas jämlikt LSS 6 punkt 7, ska uppgå till 370 kronor per månad. Avgifterna knyts till Konsumentprisindex, KPI. Omräkning sker vid varje årsskifte. (För 2014 beräknat utifrån förändringen mellan 2011 och 2012 vad gäller årsmedeltal). Förändringarna träder i kraft Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Omsorgsnämndens beslut Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 216 Valdistriktsindelning inför 2014 Änr KS 2013/577 Beslut Föreslå länsstyrelsen fastställa valdistriktsindelning enligt följande: Nuvarande valdistrikt Gamlegården, distriktskod , delas i Gamlegården 1 (omfattande NYKO-koderna , , , ) Gamlegården 2 (omfattande NYKO-koderna , ,101406, , ) Total valdistriktsindelning (se bilaga 1) Kommunfullmäktiges behandling Erika Buneck (M) yrkar bifall till valnämndens förslag. Sammanfattning Inför nästa års val föreslår kommunledningskontoret att nuvarande valdistrikt Gamlegården delas upp i två valdistrikt eftersom antalet röstberättigade i dagsläget uppgår till nästan st. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningen på förslag från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Föreslå länsstyrelsen fastställa valdistriktsindelning enligt följande: Nuvarande valdistrikt Gamlegården, distriktskod , delas i Gamlegården 1 (omfattande NYKO-koderna , , , ) Gamlegården 2 (omfattande NYKO-koderna , ,101406, , ) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Bilaga 1 - Total valdistriktsindelning: Nr Valdistriktsnamn Antal röstberättigade Bäckaskog Centrum Charlottesborg-Härlöv Degeberga-Hörröd-Huaröd Egna Hem-Parkstaden Everödsbygden Fjälkinge-Nymö Färlöv Gamlegården 1 Ny 10 Gamlegården 2 Ny Summa Gamlegården Gustav Adolf-Rinkaby Hammar Hedentorp-Åsum Kulltorp-Sommarlust Köpinge Lyckans Höjd Nosaby Näsby norra Näsby södra Oppmanna-Vånga-Arkelstorp Skepparslöv Söder Söder-Udden Tollarp centrum Tollarp-Linderöd-Äsphult Träne-Djurröd Vilan-Långebro Vittskövle-Maglehem Vä Åhus centrum Åhus Transval-Sånna Åhus Täppet Åhus Vattentornet-Ripa Åhus Äspet-Yngsjö Önnestad-Norra Strö Östermalm Österslöv-Fjälkestad Österäng Östra Fäladen 1280 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Valnämndens beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Sammanställning över röstberättigade och röstande i 2010 års val. Summering och synpunkter från 2010 års val. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 217 Folkomröstning beträffande förslag om etablering av nytt köpcentrum i Hammar Änr KS 2013/420 Beslut Genomförande av folkomröstning "Nej till köpcentrum i Hammar" avser en företagsetablering och avslås därmed. Reservation Ruzica Stanojevic (V) och Berit Andersson (KBF) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Pierre Månsson (FP), Fredrik Axelsson (M), Sven Nilsson (C), Anders Svensson (S), Niclas Nilsson (SD), Anders Björklund (ÅÅ), Anders Tell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ruzica Stanojevic (V) och Berit Andersson (KBF) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag Christina Anefur Borglund (KD) yrkar på återremiss av ärendet Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Reservation Christina Anefur Borglund (KD) reserverar sig mot beslutet för sitt eget yrkande om återremiss. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Följande voteringsproposition upprättas och godkänns; Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag Voteringsresultat Omröstning företages öppet och utfaller med 62 ja-röster och 3 nej-röst 6 personer deltog ej i beslutet. Hur var och en röstar framgår av bifogat omröstningsprotokoll. Bil.A. Sammanfattning I enlighet med 5 kap 23 kommunallagen får ärenden om att hålla folkomröstning i en viss fråga väckas av minst 10 procent av de röstberättigade i en kommun. Det inlämnade initiativet ska vara skriftligt och den aktuella frågan ska framgå tydligt. Initiativet ska innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, datum för underskriften, namnförtydliganden, personnummer (10 siffror) samt uppgift om deras adresser. Namnunderskrifterna ska ha samlats inom sex månader innan det att initiativet lämnades in till kommunen. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Namnlistor med begäran om folkomröstning om etablering av nytt köpcentrum har inkommit till kommunen. Namninsamlingen når över 10 procent av de röstberättigade i Kristianstads kommun och därför ska frågan avgöras av kommunfullmäktige. I det fall en folkomröstning ska genomföras ska den av folkinitiativet föreslagna frågeställningen "Nej till köpcentrum i Hammar " upptas på röstsedeln. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Kommunstyrelsen anser dock att frågan om en framtida företagsetablering inte lämpar sig för en folkomröstning. Mot denna bakgrund överlämnar Kommunstyrelsen följande förslag: Genomförande av folkomröstning "Nej till köpcentrum i Hammar" avser en företagsetablering och ska därmed avslås. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens protokoll Utdrag ut kommunallagen Faktablad Det nya folkinitiativet. Sveriges kommuner och landsting Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

32 Mc fr f^/7- Voteringslista nr. 1 Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 oktober 2013 klockan 17:38: Folkomröstning beträffande förslag om etablering av nytt köpcentrum i Hammar Pos Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Från v 1 Sten Hermansson ordf. (FP) Alla X 2 Göran Wagermark 1:e v. (S) Alla X 3 Sladjana Critén 2:e v. ordf. (M) Alla X 4 Fredrik Axelsson (M) Alla X 5 Bo Silverbern (M) Alla X 6 Ludvig Ceimertz (M) Alla X 7 Lena Olsson (M) Alla X 8 Eva Wemby (M) Alla X 9 Peter Johansson (M) Alla X 10 Erica Buneck (M) Alla X 11 Göran Montan (M) Alla X 12 Göran Sevebrant (M) Alla X 13 Sylvia Öländer (M) Alla X 14 Monica Roos (M) Alla X 15 Mårten Hernbrandt (M) Alla Torgil Rundcrantz X 16 Ewa Jakobsen (M) Alla Einar Critén X 17 Lars-Göran Sandréus (M) Alla X 18 Sten Svensson (M) Alla X 19 Magnus Carlsson (M) Alla X 20 Kerstin Paborn (FP) Alla X 21 Magnus Åkesson (FP) Alla Anna-Kerstin Larsson X 22 Ola Forslin (FP) Alla X 23 Pierre Månsson (FP) Alla X 24 Eva-Lotte Campbell (FP) Alla X 25 Lisbeth Thorsson (FP) Alla X 26 Radovan Javurek (FP) Alla X 27 Ann Kristin Bertilsson (FP) Alla X 28 Gösta Rickardsson (FP) Alla X 29 Ulf Persson (C) Alla X 30 Catarina Walles (C) Alla X 31 Sven Nilsson (C) Alla X 32 Börje Emilsson (C) Alla X 33 Stefan Edenborg (MP) Alla X 34 Ida Nilsson (MP) Alla X 35 Hampus Algotsson (MP) Alla Elisabeth J0rgensen X 36 Kalle Heise (MP) Alla X 37 Anders Björklund (AA) Alla X 38 Lars Olsson (S) Alla X 39 Ali Ibrahim (S) Alla X 40 Henry Larsson (S) Alla X 41 Marianne Eriksson (S) Alla X 42 Anders Tell (S) Alla X 43 Katarina Honoré (S) Alla X 44 Anders Svensson (S) Alla X 45 Qazim Hasanaj (S) Alla X 46 Gunilla Björck (S) Alla X 47 Dan Berger (S) Alla X 48 Ruth Piatek (S) Alla X 49 Jan Carlsson (S) Alla X 50 Ulrika Tollgren (S) Alla Patric Hansson X Transport: Sida 1 av 2

33 Forts, voteringslista nr. 1 8 Transport: Pos Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Från v 51 Jessi Norén (S) Alla X 52 Heléne Fritzon (S) Alla Benny Jönsson X 53 Janita Bergkvist (S) Alla X 54 Agneta Wandefors-Hörström (S) Alla X 55 Maria Nilsson (S) Alla X 56 Emma Bruce (S) Alla X 57 Roland Sandelin (S) Alla X 58 Ruzica Stanojevic (V) Alla X 59 Mikael Persson (V) Alla X 60 Roland Månsson (SD) Alla X 61 Ulf Håkansson (SD) Alla X 62 Jerry Hasslinger (SD) Alla Inga Rosén X 63 Niclas Nilsson (SD) Alla X 64 Olle Sjöholm (SD) Alla X 65 Rickard Åberg (SD) Alla X 66 Sven-Ove Reimers (SD) Alla X 67 Carolyn Magnusson (SD) Alla X 68 Bo Larsson (SD) Alla X 69 Christina Anefur-Borglund (KD) Alla X 70 Jan Svensson (KD) Alla X 71 Berit Andersson (KBF Alla X SUMMA: Att rösterna Ik sålunda avgivits intygar: $> Sida 2 av 2

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 218 Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarförslag och motioner 2013 Änr KS 2013/132 Beslut Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. Motionen Justera årsbudget 2013 med aktiva åtgärder för fler jobb, KS 2012/956 avskrivs. Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till kommunfullmäktige nämligen i april och oktober. Kommunledningskontoret överlämnar sammanställning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. Motionen Justera årsbudget 2013 med aktiva åtgärder för fler jobb, KS 2012/956 avskrivs. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förteckning över obesvarade motioner KS Förteckning över besvarade medborgarförslag i KS Förteckning över obesvarade medborgarförslag i KS Tekniska nämnden TN 80 Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag TN Kultur- och fritidsnämnden KFN 79 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag KFN Omsorgsnämnden ON 74 Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsnämnden BUN 75 Barn- och utbildningsförvaltningens Tjänsteutlåtande Förteckning över besvarade medborgarförslag Förteckning över obesvarade medborgarförslag Byggnadsnämnden BN 204 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 219 Avsägelse som ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Inga Lill Bakker (S) Änr KS 2013/663 Beslut Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen I övrigt överlämna ärendet till valberedningen för fyllnadsval av ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Inga Lill Bakker (S) Sammanfattning Inga Lill Bakker (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 220 Avsägelse av uppdrag styrelseledamot i Kristianstad Renhållning AB Änr KS 2013/668 Beslut Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen I övrigt överlämna ärendet till valberedningen för fyllnadsval av ny styrelseledamot i Kristianstad Renhållning AB efter Magnus Forsberg (FP) Sammanfattning Magnus Forsberg (FP) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Kristianstad Renhållning AB, Kristianstads kommun. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 222 Fyllnadsval av ny ersättare i valnämnden efter Christoffer Möllerström (SD) Änr KS 2013/728 Beslut Kommunfullmäktige väljer Inga Rosén (SD), Akasiavägen 8, Tollarp, till ny ersättare i valnämnden efter Christoffer Möllerström (SD), för tiden fram till och med den 31 december 2014 Sammanfattning Christoffer Möllerström (SD) har i skrivelse den avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden i Kristianstads kommun. Kommunfullmäktige har vid sammanträde bifallit avsägelsen. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige väljer Inga Rosén (SD), Akasiavägen 8, Tollarp, till ny ersättare i valnämnden efter Christoffer Möllerström (SD), för tiden fram till och med den 31 december 2014 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 222 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i byggnadsnämnden efter Sune Nilsson (C) Änr KS 2013/737 Beslut Kommunfullmäktige väljer Kenne Jönsson (C), Kapellgatan 12, Kristianstad, till ny ledamot i byggnadsnämnden efter Sune Nilsson (C), för tiden fram till och med den 31 december 2014 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Sune Nilsson (C) har i skrivelse den avsagt sig uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden i Kristianstads kommun. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige väljer Kenne Jönsson (C), Kapellgatan 12, Kristianstad, till ny ledamot i byggnadsnämnden efter Sune Nilsson (C), för tiden fram till och med den 31 december 2014 Paragrafen förklaras omedelbart justerad Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Avsägelse Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 223 Motion - Riv upp beslutet om skattehöjning Änr KS 2013/647 Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning Christina Borglund (KD) föreslår i motion att beslutet om en skattehöjning på 60 öre för 2014 rivs upp före november månads utgång och att ett nytt beslut fattas om oförändrad kommunal skattesats. Beslutsunderlag Motion från Christina Borglund (KD) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 224 Motion - Program för ett levande centrum Änr KS 2013/724 Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning Heléne Fritzon (S) föreslår i motion att en utredning ett program Levande centrum genomförs. Beslutsunderlag Motion från Heléne Fritzon (S) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 225 Motion - Medborgarberedning för ökad delaktighet Änr KS 2013/725 Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning Heléne Fritzon (S) och Anders Tell (S) föreslår i motion att det inrättas en medborgarberedning för ökad delaktighet. Beslutsunderlag Motion från Heléne Fritzon (S) och Anders Tell (S) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 226 Interpellation - Konsekvenser av besparingar Änr KS 2013/722 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och kommer densamma att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Sammanfattning Emma Bruce (S) inger interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Axelsson (M) Konsekvenser av besparingar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Beslutsunderlag Interpellation från Emma Bruce (S) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 227 Medborgarförslag - Att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med valet 2014 minskas från 71 till högst 61 Änr KS 2013/665 Beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 71 till högst 61. I enlighet med kommunallagen 5 kap 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Medborgarförslag Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KF 228 Besvarande av interpellation - Vem har ansvaret för skolan i Kristianstad? Änr KS 2013/633 Överlämnas ordet till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jonas Fasth (FP) för besvarande av interpellation från Anders Tell (S). Mot bakgrund av att jag, tillsammans med min partikollega Christer Nylander, hade en debattartikel i Kristianstadsbladet den 31/8, där vi förespråkar att skolan skall förstatligas i syfte att ge alla våra barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar har Anders Tell (2:e vice ordföranden i barn- och utbildningsnämnden) ställt en interpellation till mig med två frågor: 1. Bedömer du att den modell du förespråkar, mot bakgrund av resultat och resurser till skolan i Kristianstad, gör Kristianstad kommun till en nettovinnare beträffande resurser till skolan om resurserna skulle fördelas av staten? 2. Vad är det som du som ansvarig för skolan och den politiska majoriteten i Kristianstads kommun inte kan göra för att förbättra resultaten i skolan bara för att den är kommunal och inte statlig? Låt mig inleda med att säga att en av de viktigaste satsningarna ett land kan göra är att höja skolans status. Det är min åsikt att kommunaliseringen av skolan var ett misstag. Det sänkte såväl skolans som läraryrkets status. Fråga 1: På den första frågan svarar jag det beror på, och det är det som är själva problemet. Om vi vinner eller förlorar på reformen avgörs av kommunens tillväxt: om Kristianstads ekonomi utvecklas väl i relation till andra kommuner kommer vi att vara en nettoförlorare, medan om vi inte lyckas matcha andra kommuners ekonomiska utveckling blir vi en nettovinnare. Vår poäng är att barn och ungdomars möjlighet till utveckling inte skall variera beroende på respektive kommuns ekonomiska förutsättningar. Alla barn, oavsett var de bor, måste få samma chans. Idag skiljer det ganska mycket mellan de kommuner som Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst. Det är skillnader som inte helt kan förklaras med elevers olika behov, utan beror på tillgängliga resurser och i viss mån prioriteringar. Tyvärr är det så att de kommuner med störst behov av satsningar i sina skolor ofta är kommuner med minst skattekraft och resurser, och därmed också minst möjligheter att prioritera skolan, även om de skulle vilja. Fråga 2: Jag känner mig inte begränsad idag. De frågor som jag driver för att utveckla studieresultaten i Kristianstad (föräldrars ökade ansvar, ökad läxhjälp, etc) går att driva också idag. Men jag är bekymrad över att många kommuner inte kommer att kunna upprätthålla en investeringscykel där satsade resurser resulterar i skatteintäkter som kan återinvesteras i nästa generations utbildning, då deras investeringscykler dräneras. Det innebär att barn och ungdomar får olika förutsättningar beroende på var de bor i landet, och dessa skillnader kommer att öka. Det är oacceptabelt. Ingen ska få sämre förutsättningar i livet för att de råkar födas i en kommun med sämre ekonomi. Med en statlig skola får våra elever lika villkor oavsett var de bor. Skolor med många elever som har sociala problem eller särskilda behov ska kunna få mer resurser, men ingen skola ska få mindre för att den aktuella kommunen har ekonomiska problem. Det är viktigt att vi politiker har ett långt tidsperspektiv, och när vi ser att ett system inte kommer att fungera i längden måste vi vidta åtgärder innan det gått för långt. Kommunaliseringen av skolan var ett misstag. Tanken var att skolsystemet skulle bli mer flexibelt och lokalt anpassat för att eleverna skulle lära sig mer. Men resultat blev något annat. Skolresultaten har sjunkit och likvärdigheten har undergrävts. Därför är det dags att förstatliga skolan. Det är dags att skapa förutsättningar för en likvärdig skola. Avslutningsvis skulle det vara intressant att veta om Anders Tell tycker det är förenligt med socialdemokratisk rättvisesyn att oturen att födas i en kommun som inte har råd att satsa på skolan ska innebära att en ung människa får sämre livschanser, sämre möjligheter att klara skolan, sämre möjligheter att komma in på högskolan och sämre chanser på arbetsmarknaden. Anders Tell tackar för svaret. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Sammanfattning Anders Tell (S) inger interpellation till barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande Fasth (FP) Vem har ansvaret för skolan i Kristianstad? Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Interpellation från Anders Tell (S) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 229 Besvarande av interpellation - Vad har hänt i Kristianstads kommun när det gäller att skapa förutsättningar för att få unga att delta i det kommunala beslutsfattandet och i det nordiska samarbetet? Änr KS 2013/627 Överlämnas ordet kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP) för besvarande av interpellation från Marianne Eriksson (S). Fråga: Vad gör Kristianstad kommun för att skapa förutsättningar för att få unga att delta i det kommunala beslutsfattandet? Svar: Demokratin och de demokratiska förutsättningarna är nog varken bättre eller sämre i Kristianstad än Sveriges övriga kommuner. Däremot finns det alltid förbättringsområden. Ett område där vi måste flytta fram positionerna är dialogen och de demokratiska processerna med ungdomar. Det finns två framgångsfaktorer i arbetet med att skapa delaktighet för våra ungdomar. Det ena delen är skolans demokratiarbete och den andra delen är ett aktivt föreningsliv. Kommunen kommer under hösten/vintern att fatta beslut om att arbeta utifrån FN:s barnkonvention. Många kommuner har fattat beslut att arbeta utifrån barnkonventionen men väldigt få gör det i praktiken Därför är det viktigt att vi arbetar fram en ordentlig handlingsplan för hur detta arbete ska gå till. En av delarna i denna handlingsplan måste vara hur vi ska arbeta med att ungdomsdemokratifrågorna. Min förhoppning är att vi kan ha en handlingsplan framme under våren. Kommunens arbete med barnkonventionen och ungdomars delaktighet måste gå hand i hand. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

49 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Fråga: Kommer Kristianstad kommun att delta i det nordiska samarbetet framöver? Svar: Vi tycker att det är bra om ungdomar från Kristianstad kan delta i detta samarbete och frågan nu gått till elevråden på våra stora gymnasieskolar om de är intresserade av att representera Kristianstad. Fråga: Hur sker arbetet med att ta fram svar på remissen En ny ungdomspolitik? Svar: Kristianstad är inte en av remisskommunerna och därför arbetas det inte med att skriva något svar. Sammanfattning Marianne Eriksson (S) inger interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP) - Vad har hänt i Kristianstads kommun när det gäller att skapa förutsättningar för att få unga att delta i det kommunala beslutsfattandet och i det nordiska samarbetet? Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Interpellation från Marianne Eriksson (S) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KF 230 Besvarande av interpellation - Vem har ansvaret för att maten till de äldre på Nya Tollaregården åker taxi för en halv miljon kronor om året? Änr KS 2013/631 Kommunfullmäktiges behandling Ärendet bordlägges. Sammanfattning Heléne Fritzon (S) inger interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP) - Vem har ansvaret för att maten till de äldre på Nya Tollaregården åker taxi för en halv miljon kronor om året? Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Interpellation från Heléne Fritzon (S) Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KF 231 Motion - Cykelväg Åhus-Kristianstad via Norra Åsum Änr KS 2011/1026 Kommunfullmäktiges behandling Ärendet bordlägges. Sammanfattning Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har i en motion ställd till kommunfullmäktige föreslagit att Kristianstads Kommun prioriterar en cykelväg mellan Åhus och Norra Åsum i sin cykelplan, aktivt gentemot Trafikverket driver frågan om en cykelväg mellan Åhus och Norra Åsum samt att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram ett förslag. Kommunledningskontoret har i en remiss daterad bett tekniska nämnden yttra sig i ärendet. Eftersom sträckorna längs Flötövägen/Åsumsvägen (Lv 1648) redan har högsta prioritet i den gemensamma planen föreslår C4 Teknik ha fortsatt högsta prioritet på berörd sträcka. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Besluta att C4 Teknik även i fortsättningen bevakar att cykelväg mellan Åhus och Norra Åsum har hög prioritet och tillstyrker härmed motionen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Förvaltningens tjänsteutlåtande Motion från Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Kristianstads Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 13:00-14:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson (SD) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 16:00 ande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Gunnel Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid JA Hedlunds väg, Kristianstad, Skånehuset, konferensrum 3, klockan 13.00-16.15. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren (C) Birgitta Book

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-10.30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Niclas Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Restuarang Kvarnen, konferenslokal Vete, Spannmålsgatan 9, Kristianstad. klockan 18.00-19.50. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Jessi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.00 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Qalinle Dayib (C) Elisabeth Jörgensen (MP) Tommy Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:15 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-21 1 (1) Plats och tid Björkhem 10:00-12:10 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Kalle

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sten Hermansson.. Janita Bergkvist punkt 1 139. Anders Svensson. Roland Sandelin

Sten Hermansson.. Janita Bergkvist punkt 1 139. Anders Svensson. Roland Sandelin Plats och tid Sessionssalen, J A Hedlunds väg i Kristianstad 13.00-15.40 Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Marie Färm, sektionschef Utses att justera Anders Svensson Roland Sandelin Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 09:30-11:20 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Kalle Heise

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 1 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.25 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

Omsorgsnämnden ajournerar sig mellan Plats: Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Kristianstads kommun

Omsorgsnämnden ajournerar sig mellan Plats: Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Torsdagen den 25 mars 2010 klockan 13.30-16.37. Omsorgsnämnden ajournerar sig mellan 15.00-15.15. Plats: Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Kristianstads kommun ande Bo

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, sal 114 14:00-16:20 Beslutande Anders Tell, ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Lena Fantenberg (S) Emma Bruce (S) Jens

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 18:25 Beslutande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Hanna Nicander, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 15.54. ande Fredrik Axelsson, ordförande Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Tjänstgörande ersättare Maria Malmer Stenergard (M) Ida Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, KS-salen 14:00 ande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Barbro Barnestam (ÅÅ) Berit Sandréus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, lokal 114, 14:00-16:00 ande Ersättare Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S)

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 15:50 Beslutande Enligt förteckning Ersättare Övriga närvarande Marie Färm, nämndsekreterare Gunnel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:45. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.20 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) vice Ewa Jakobsen (M) ordförande ordförande Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte

Läs mer

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-06-13 1 (13) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-06-13, kl 09.30-11.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13 10:00-12:00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Ej 488 Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-21 1 (12) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne - Rum 107, plan 1, Rådhus Skåne 10:00 10:45 ande Erica Buneck (M) Ann-Kristin Bertilsson (FP) Erik A Johansson (C) Elsa Christersson (MP) Kerstin

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Skånehuset, J A Hedlunds väg i Kristianstad 13:00 17:45 ande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, Sektionschef Gunnel Olsson, Nämndsekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 09:00-10:15. Beslutande Heléne Fritzon (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Anders Svensson (S) Ulf Persson (C) Jens Andersson (SD) Dan Berger

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-14 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 10.35 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:15 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S)

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30 11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens personalutskott 2017-03-06 Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 11:55 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (L) Lena Holst (C) Ewa Wemby (M) Annelie

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS

Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:20. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (L) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-15:45 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordförande Qazim Hasanaj (S) Anna Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Valnämnden Plats och tid Rådhus Skåne, Rum 107, plan 1 11:00 12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Valnämnden Plats och tid Rådhus Skåne, Rum 107, plan 1 11:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Rum 107, plan 1 11:00 12:00 Beslutande Erica Buneck (M) Kerstin Brangefors (S) Ann Kristin Bertilsson (FP) Lars Ström (S) Erik A Johansson (C) Ulf

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:40 Beslutande Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S) Anna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Östra kommunhuset, Rum 503, J A Hedlunds väg 17, Kristianstad 13:00 17.05. ande ande ersättare Marianne Eriksson (S), ordförande Ann Andersson (C) Torgil Rundcrantz

Läs mer

Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan

Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan 13.00-16.20. ande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Birgitta Book

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-10. Kansli & samordning 1-4 ANSLAG/BEVIS. 2014-02-18 Datum då 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13 09:30 10:40 Beslutande Ewa Wemby (M) Sten Hermansson (FP) Ellena Dellios Vukic (FP) Dan Berger (S) Kristina Lindbåge

Läs mer

Ersättare Anders Björklund (ÅÅ) Sten Hermansson (FP) Ulf Persson (C) Göran Wagermark (S) (tjg 155) Ruzica Stanojevic (V) Anna Wigenstorp (SD)

Ersättare Anders Björklund (ÅÅ) Sten Hermansson (FP) Ulf Persson (C) Göran Wagermark (S) (tjg 155) Ruzica Stanojevic (V) Anna Wigenstorp (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset 14:00-16:30 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) (ej 155) Bo Silverbern (M) Peter Johansson (M) Ewa Wemby (M) Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 6, Rum 601 09:30 12:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer