Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum"

Transkript

1 Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:6 Kommunrapport - Hälsa Folkhälsovetenskapligt centrum November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter

2

3 Östgötens hälsa 2006 Kommunrapport Hälsa November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter - I -

4 - II -

5 Förord Detta är den sjunde rapporten som utges från Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i Östergötland, med data från befolkningsenkäten Östgötens hälsa I rapporten, som är ett tabellverk, redovisas frågorna som rör självskattad hälsa. Uppdraget med att göra en enkät som beskriver östgötens hälsa, kommer från hälsooch sjukvårdsnämnden vid Landstinget i Östergötland. Nämnden skriver i sitt styrkort om vikten av att främja befolkningens hälsoutveckling, bland annat genom att förstå och synliggöra olika gruppers livsvillkor och behov. Man lyfter också landstingets roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Rapporten är i första hand tänkt som ett underlag för landstingspolitikernas arbete med behovsanalyser och styrdokument, men vår förhoppning är att den också väcker intresse bland personer verksamma inom kommun, landsting och bland dem som har ett allmänt intresse för befolkningens hälsa och livsvillkor. De tidigare rapporterna från Östgötens hälsa 2006, är en deskriptiv rapport som övergripande beskriver befolkningens hälsa, en metodrapport, en rapport om levnadsvanor och östgötarnas motivation till att förändra dessa, en rapport om vårdutnyttjande och synpunkter på vården samt en rapport om socioekonomi kopplat till hälsa och levnadsvanor. Rapporterna kan läsas på vår hemsida: Linköping oktober 2007 Helle Noorlind Brage Produktionsenhetschef Elisabeth Wärnberg Gerdin Produktionsenhetschef Vi vill rikta ett stort tack till dem som bidragit till arbetet med denna rapport. Framför allt vill vi tacka alla de personer som tagit sig tid att besvara enkäten. Tack också till Christina Aldin och Marika Wenemark vid Folkhälsovetenskapligt centrum. Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Statistiker Statistiker Statistiker Statistiker - III -

6 - IV -

7 Innehållsförteckning Inledning...3 EQ-5D EQ-5D index...9 Smärtor/besvär...13 Oro/nedstämdhet...17 SF-36 Allmänna hälsotillståndet...21 Fysisk funktion...25 Rollfunktion Fysiska orsaker...29 Smärta...33 Allmän hälsa...37 Vitalitet...41 Social funktion...45 Rollfunktion Emotionella orsaker...49 Psykiskt välbefinnande...53 Uttalade psykiska besvär...57 Sjukdomsgrupper Andningsorganens sjukdomar...61 Cancersjukdom...65 Endokrina sjukdomar...69 Hjärt- och kärlsjukdom...73 Hudsjukdom...77 Infektionssjukdom...81 Kvinnosjukdom...85 Mag- tarmsjukdom...89 Munsjukdom...93 Neurologisk sjukdom...97 Njursjukdom Ortopedisk sjukdom Psykisk ohälsa Reumatisk sjukdom

8 Stroke Urologisk sjukdom Ögonsjukdom Öronsjukdom Tänder Alla tänder kvar Nöjd med sina tänder Bra tandhälsa Bilagor Bilaga 1. Svarsfrekvenser Bilaga 2. Kartor Bilaga 3. Förklaringar - 2 -

9 Inledning Våren 2006 genomförde Folkhälsovetenskapligt centrum enkätundersökningen Östgötens hälsa 2006 på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Syftet med befolkningsenkäten är att samla kunskap om bland annat befolkningens självskattade hälsa, levnadsvanor, trivsel och förtroende för vården. Frågeformuläret skickades till personer i åldrarna år bosatta i Östergötland. Urvalsdragning och datainsamling genomfördes av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Östergötlands läns landsting. Svarsfrekvensen är 54 procent. Urvalet stratifierades för att kunna redovisa resultat för varje kommun, samt uppdelat på olika åldersgrupper och kön. En utförlig beskrivning av metod samt frågeformulärets utformning finns i Rapport 2006:10 Östgötens hälsa Metodrapport 1 metodbeskrivning. Utifrån materialet går det att göra olika uppdelningar beroende på vilka frågeställningar som ska analyseras. Dessa frågeställningar finns ofta lokalt. Vi har valt en presentationsform som ska vara så lätt att använda som möjligt för att göra data tillgängliga. Resultaten på kommunnivå har vi därför valt att presentera i fyra tabellverk. 1. Allmänna frågor 2. Hälsa 3. Vård och förtroende 4. Levnadsvanor och förändringsbenägenhet. Varje tabellavsnitt inleds med en presentation av ursprungsfrågan i enkäten och en kort sammanfattning av de viktigaste skillnaderna mellan kommuner, mellan kvinnor och män och mellan åldersgrupper. Alla skillnader redovisas inte i texten, men de som kommenteras är statistiskt säkerställda. I bilaga 1 redovisas svarsfrekvenser för länet, länsdelarna samt kommunerna, uppdelat på kön och ålder. Bilaga 2 innehåller kartor som visar de kommuner som statistiskt säkerställt har ett högre eller lägre värde än länsgenomsnittet för en specifik fråga. Kartor redovisas endast för de frågor där minst en kommun har högre eller lägre värde än länsgenomsnittet. Bilaga 3 innehåller kompletterande förklaringar till vissa frågor samt index som är sammansatta av flera frågor. Syftet med rapporterna är att de ska fungera som grundmaterial för vidare analyser och jämförelser mellan kommuner och länsdelar

10 Tabellinnehåll och tolkningshjälp För att underlätta tolkningen av tabellerna ges här en tolkningshjälp och avsnittet avslutas med exempel på figurer som kan tas fram för att illustrera resultaten från tabellerna. Alla resultat består av fyra tabeller. o Tabell a redovisar uppgifter för varje kommun uppdelat på kön och ålder. o Tabell b redovisar uppgifter för Östergötland uppdelat på kön och ålder. o Tabell c redovisar uppgifter för de tre länsdelarna centrala, västra och östra uppdelat på kön och ålder. o Tabell d redovisar uppgifter på kommunnivå och data som är köns- och åldersstandardiserade. Köns- och åldersstandardisering är gjord så att alla kommuner har samma köns- och åldersfördelning som hela Östergötland. Vid köns- och åldersstandardisering elimineras effekten av kön och ålder så att eventuell skillnad mellan kommunerna inte beror på skillnader i könseller åldersstruktur. Varje tabell innehåller punktskattningar, felmarginaler och antal svarande. Punktskattning är en uppskattning av det korrekta värdet, baserat på ett urval. Punktskattningen kan till exempel vara en andel i procent eller ett medelvärde. I tabellerna är punktskattningen avrundad till närmaste heltal. Felmarginalen är ett mått på punktskattningens osäkerhet. Denna osäkerhet beror på att endast ett urval undersöks och inte hela populationen. Om urvalen är små blir felmarginalerna stora. Stora skillnader mellan kommuner behöver inte vara statistiskt säkerställda medan små skillnader däremot kan vara det. Felmarginalen bör därför användas för att inte dra slutsatser om skillnader som egentligen kan bero på slumpen. Genom att lägga till respektive dra ifrån felmarginalen från punktskattningen går det att bilda ett 95-procentigt konfidensintervall. Med ett 95- procentigt konfidensintervall menas att intervallet i genomsnitt täcker det sanna värdet i 95 fall av 100. Felmarginalen och konfidensintervallet tar inte hänsyn till den osäkerhet som beror på bortfallet i undersökningen. I tabellerna är felmarginalen avrundad till närmaste heltal. Om en punktskattning är 100 procent eller 0 procent är det inte lämpligt att beräkna felmarginal med den metod vi använt. är antalet personer som svarat på den eller de specifika frågor som tabellen bygger på. Eftersom det finns personer som inte svarar på vissa frågor kan antalet variera något mellan de olika tabellerna. Några frågor är dessutom endast riktade till vissa personer och då baseras svaren på färre personer än hela undersökningen

11 Om antalet personer är 15 eller färre presenteras inga punktskattningar eller felmarginaler eftersom osäkerheten blir alltför stor. Dessa värden ersätts av markeringen. Exempel på hur tabellerna ska tolkas: Utdrag ur rapporten Allmänna frågor tabell 2. Andel ensamstående per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 31 ± ± ± år 10 ± ± ± år 18 ± ± ± år 47 ± ± ± Totalt 25 ± ± ± Kolumnen andel innehåller punktskattningar för andelen personer som är ensamstående. Den uppskattade andelen kvinnor år som är ensamstående och bosatta i centrala länsdelen är 31 procent med en felmarginal på 8 procentenheter. Denna andel är baserad på 266 kvinnor år som besvarat frågan om vem de delar bostad med. Ett 95-procentigt konfidensintervall till andelen är 31 plus/minus 8, vilket ger intervallet 23 till 39 procent. Inom detta intervall finns med 95 procents säkerhet den korrekta andelen ensamstående unga kvinnor bosatta i centrala länsdelen. För att uppskatta den totala andelen ensamstående i centrala länsdelen används punktskattningen 24 och felmarginalen 2. Med 95 procents säkerhet kan sägas att intervallet mellan 22 och 26 procent innehåller den verkliga andelen ensamstående i centrala länsdelen. I centrala länsdelen har totalt personer svarat på frågan om vem de delar bostad med

12 Figurexempel Nedan presenteras förslag på figurer som kan göras med hjälp av Excel och resultat från tabellerna. I figurerna visas punktskattningen med staplar. Osäkerheten i skattningarna (95-procentiga konfidensintervall) illustreras med de klammerförsedda linjerna i ändarna av staplarna. I figur I används den totala punktskattningen med felmarginal för varje kommun. Linköping har den högsta andelen och Vadstena den lägsta. Eftersom Linköpings och Mjölbys konfidensintervall inte överlappar varandra säger man att det finns en statistisk säkerställd skillnad mellan dessa kommuner. För de kommuner där konfidensintervallen överlappar varandra finns inga statistiskt säkerställda skillnader. Linköping Motala Ydre Norrköping Finspång Kinda Valdemarsvik Boxholm Åtvidaberg Mjölby Söderköping Ödeshög Vadstena Andel Figur I I figur II används punktskattningar och felmarginaler för totala andelen kvinnor respektive män i en kommun, i en länsdel och totalt för Östergötland. Den ljusa stapeln som representerar kvinnor är något lägre än den mörka stapeln som representerar män. I kommun och länsdel överlappar konfidensintervallen varandra och därmed finns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan kvinnor och män. Men i Östergötland finns det en statistik säkerställd skillnad mellan könen eftersom konfidensintervallen inte överlappar varandra

13 Kvinnor Män Andel Kommun Länsdel Östergötland Figur II I figur III har en kommun valts och här presenteras resultatet köns- och åldersuppdelat. Figuren visar att kvinnor i åldern år har den högsta andelen och att det finns en säkerställd skillnad mellan dem och kvinnor i åldern år men det finns också en säkerställd skillnad mellan kvinnor i åldern år och män i åldrarna år, år och år. Unga kvinnor år har en högre andel jämfört med kvinnor år år Kvinnor år år år år Män år år år Figur III Andel - 7 -

14 - 8 -

15 EQ-5D index Livskvalitetsinstrumentet EQ-5D är ett standardiserat instrument för att beskriva och mäta hälsa eller hälsostatus. I frågeformuläret klassificerar individen sin hälsa i fem dimensioner (rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär, oro/nedstämdhet) och i tre allvarlighetsgrader (inga problem, måttliga problem respektive svåra problem). Frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0 till 1, där ett högre värde medför en bättre hälsa. I resultatet redovisas medelvärdet på EQ-5D index. o I varje kommun är medelvärdet på EQ-5D index ungefär lika stort (figur 1). o I länet och i Norrköping har män högre medelvärde än kvinnor. Samma mönster kan ses i alla kommuner (tabell 1a, 1b). o I länet har de två yngsta åldersgrupperna högre medelvärde än de äldre åldersgrupperna. Samma mönster följer i alla kommuner. I den yngsta åldersgruppen har Boxholm det högsta medelvärdet och Norrköping och Mjölby det lägsta (tabell 1a, 1b). Vadstena Linköping Boxholm Ydre Valdemarsvik Söderköping Åtvidaberg Länet Mjölby Norrköping Finspång Ödeshög Kinda Motala 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 EQ-5D index Figur 1. Medelvärdet för EQ-5D index, per kommun

16 Tabell 1a. Medelvärdet för EQ-5D index, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Boxholm år 0,87 ± 0, ,94 ± 0, år 0,87 ± 0, ,82 ± 0, ,84 ± 0, år 0,76 ± 0, ,81 ± 0, ,78 ± 0, år 0,75 ± 0, ,83 ± 0, ,79 ± 0,03 63 Totalt 0,80 ± 0, ,84 ± 0, ,82 ± 0, Finspång år 0,87 ± 0, ,92 ± 0, ,90 ± 0, år 0,86 ± 0, ,85 ± 0, ,85 ± 0, år 0,76 ± 0, ,77 ± 0, ,77 ± 0, år 0,73 ± 0, ,76 ± 0, ,74 ± 0, Totalt 0,79 ± 0, ,81 ± 0, ,80 ± 0, Kinda år 0,87 ± 0, ,86 ± 0, ,87 ± 0, år 0,81 ± 0, ,84 ± 0, ,83 ± 0, år 0,74 ± 0, ,79 ± 0, ,76 ± 0, år 0,75 ± 0, ,77 ± 0, ,76 ± 0, Totalt 0,78 ± 0, ,81 ± 0, ,79 ± 0, Linköping år 0,85 ± 0, ,86 ± 0, ,85 ± 0, år 0,86 ± 0, ,89 ± 0, ,87 ± 0, år 0,78 ± 0, ,79 ± 0, ,78 ± 0, år 0,71 ± 0, ,82 ± 0, ,76 ± 0, Totalt 0,80 ± 0, ,84 ± 0, ,82 ± 0, Mjölby år 0,81 ± 0, ,88 ± 0, ,84 ± 0, år 0,85 ± 0, ,88 ± 0, ,87 ± 0, år 0,76 ± 0, ,80 ± 0, ,78 ± 0, år 0,74 ± 0, ,74 ± 0, ,74 ± 0, Totalt 0,78 ± 0, ,83 ± 0, ,80 ± 0, Motala år 0,87 ± 0, ,84 ± 0, ,86 ± 0, år 0,76 ± 0, ,87 ± 0, ,82 ± 0, år 0,71 ± 0, ,78 ± 0, ,75 ± 0, år 0,70 ± 0, ,76 ± 0, ,73 ± 0, Totalt 0,75 ± 0, ,81 ± 0, ,78 ± 0, Norrköping år 0,83 ± 0, ,84 ± 0, ,84 ± 0, år 0,81 ± 0, ,88 ± 0, ,85 ± 0, år 0,78 ± 0, ,81 ± 0, ,79 ± 0, år 0,70 ± 0, ,77 ± 0, ,73 ± 0, Totalt 0,78 ± 0, ,83 ± 0, ,80 ± 0, Söderköping år 0,86 ± 0, ,85 ± 0, ,85 ± 0, år 0,82 ± 0, ,89 ± 0, ,85 ± 0, år 0,82 ± 0, ,81 ± 0, ,81 ± 0, år 0,71 ± 0, ,77 ± 0, ,74 ± 0, Totalt 0,80 ± 0, ,83 ± 0, ,81 ± 0,

17 Tabell 1a (forts). Medelvärdet för EQ-5D index, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Vadstena år 0,81 ± 0, ,92 ± 0, ,87 ± 0, år 0,84 ± 0, ,87 ± 0, ,86 ± 0, år 0,79 ± 0, ,82 ± 0, ,81 ± 0, år 0,78 ± 0, ,79 ± 0, ,78 ± 0, Totalt 0,80 ± 0, ,84 ± 0, ,82 ± 0, Valdemarsvik år 0,86 ± 0, ,84 ± 0, ,85 ± 0, år 0,83 ± 0, ,88 ± 0, ,86 ± 0, år 0,82 ± 0, ,83 ± 0, ,82 ± 0, år 0,73 ± 0, ,78 ± 0, ,75 ± 0, Totalt 0,80 ± 0, ,83 ± 0, ,82 ± 0, Ydre år 0,85 ± 0, ,90 ± 0, ,88 ± 0, år 0,84 ± 0, ,91 ± 0, ,88 ± 0, år 0,82 ± 0, ,78 ± 0, ,80 ± 0, år 0,76 ± 0, ,75 ± 0, ,75 ± 0,05 68 Totalt 0,81 ± 0, ,82 ± 0, ,82 ± 0, Åtvidaberg år 0,81 ± 0, ,88 ± 0, ,85 ± 0, år 0,85 ± 0, ,86 ± 0, ,85 ± 0, år 0,78 ± 0, ,82 ± 0, ,80 ± 0, år 0,74 ± 0, ,78 ± 0, ,75 ± 0, Totalt 0,79 ± 0, ,83 ± 0, ,81 ± 0, Ödeshög år 0,81 ± 0, ,92 ± 0, ,87 ± 0, år 0,85 ± 0, ,83 ± 0, år 0,70 ± 0, ,84 ± 0, ,77 ± 0, år 0,75 ± 0, ,78 ± 0, ,77 ± 0,06 61 Totalt 0,76 ± 0, ,83 ± 0, ,80 ± 0, Tabell 1b. Medelvärdet för EQ-5D index, per kön och ålder Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel år 0,84 ± 0, ,86 ± 0, ,85 ± 0, år 0,83 ± 0, ,88 ± 0, ,86 ± 0, år 0,77 ± 0, ,80 ± 0, ,78 ± 0, år 0,72 ± 0, ,78 ± 0, ,75 ± 0, Totalt 0,79 ± 0, ,83 ± 0, ,81 ± 0,

18 Tabell 1c. Medelvärdet för EQ-5D index, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Centrala år 0,85 ± 0, ,86 ± 0, ,85 ± 0, år 0,85 ± 0, ,89 ± 0, ,87 ± 0, år 0,78 ± 0, ,79 ± 0, ,78 ± 0, år 0,72 ± 0, ,81 ± 0, ,76 ± 0, Totalt 0,80 ± 0, ,84 ± 0, ,82 ± 0, Västra år 0,84 ± 0, ,87 ± 0, ,86 ± 0, år 0,81 ± 0, ,87 ± 0, ,84 ± 0, år 0,73 ± 0, ,80 ± 0, ,77 ± 0, år 0,72 ± 0, ,77 ± 0, ,74 ± 0, Totalt 0,77 ± 0, ,82 ± 0, ,79 ± 0, Östra år 0,84 ± 0, ,85 ± 0, ,84 ± 0, år 0,82 ± 0, ,88 ± 0, ,85 ± 0, år 0,78 ± 0, ,80 ± 0, ,79 ± 0, år 0,71 ± 0, ,77 ± 0, ,73 ± 0, Totalt 0,78 ± 0, ,83 ± 0, ,80 ± 0, Tabell 1d. Medelvärdet för EQ-5D index ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Medelvärde Medelvärde Felmarginal Boxholm 0,82 0,83 ± 0, Finspång 0,80 0,81 ± 0, Kinda 0,79 0,80 ± 0, Linköping 0,82 0,82 ± 0, Mjölby 0,80 0,81 ± 0, Motala 0,78 0,78 ± 0, Norrköping 0,80 0,80 ± 0, Söderköping 0,81 0,82 ± 0, Vadstena 0,82 0,83 ± 0, Valdemarsvik 0,82 0,82 ± 0, Ydre 0,82 0,83 ± 0, Åtvidaberg 0,81 0,81 ± 0, Ödeshög 0,80 0,80 ± 0,

19 Smärtor/besvär Vilket påstående beskriver bäst ditt hälsotillstånd idag? Svarsalternativ Jag har varken smärtor eller besvär, Jag har måttliga smärtor eller besvär, Jag har svåra smärtor eller besvär. I resultatet redovisas andel personer som svarat Jag har måttliga smärtor eller besvär eller Jag har svåra smärtor eller besvär. o Jämfört med länet är andelen personer med måttliga eller svåra smärtor/besvär lägre i Linköping. Linköping har lägre en andel jämfört med många andra kommuner (figur 2). o I länet och i Norrköping är det fler kvinnor än män som har måttliga eller svåra smärtor/besvär. Samma mönster kan ses i alla övriga kommuner. Både bland kvinnorna och bland männen finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan några av kommunerna (tabell 2a, 2b). o I länet ökar andelen med smärtor/besvär med stigande ålder och samma mönster kan ses i alla kommuner. I den yngsta åldersgruppen, år, finns den högsta andelen personer med smärtor/besvär i Valdemarsvik och den lägsta andelen finns i Finspång och Boxholm (tabell 2a, 2b). Boxholm Ödeshög Finspång Kinda Mjölby Valdemarsvik Motala Åtvidaberg Norrköping Ydre Söderköping Länet Vadstena Linköping Andel Figur 2. Andel personer med måttliga eller svåra besvär/smärtor, per kommun

20 Tabell 2a. Andel personer med måttliga eller svåra besvär/smärtor, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 33 ± ± år 45 ± ± ± år 69 ± ± ± år 83 ± ± ± Totalt 63 ± ± ± Finspång år 21 ± ± ± år 44 ± ± ± år 65 ± ± ± år 84 ± ± ± Totalt 59 ± ± ± Kinda år 31 ± ± ± år 40 ± ± ± år 70 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 60 ± ± ± Linköping år 30 ± ± ± år 39 ± ± ± år 58 ± ± ± år 79 ± ± ± Totalt 51 ± ± ± Mjölby år 39 ± ± ± år 53 ± ± ± år 64 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 61 ± ± ± Motala år 21 ± ± ± år 44 ± ± ± år 72 ± ± ± år 79 ± ± ± Totalt 59 ± ± ± Norrköping år 36 ± ± ± år 50 ± ± ± år 69 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 60 ± ± ± Söderköping år 31 ± ± ± år 46 ± ± ± år 58 ± ± ± år 73 ± ± ± Totalt 55 ± ± ±

21 Valdemarsvik år 35 ± ± ± år 55 ± ± ± år 59 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 60 ± ± ± Ydre år 37 ± ± ± år 48 ± ± ± år 66 ± ± ± år 68 ± ± ± Totalt 59 ± ± ± Åtvidaberg år 41 ± ± ± år 51 ± ± ± år 63 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 61 ± ± ± Ödeshög år 35 ± ± ± år 48 ± ± år 77 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 61 ± ± ± Tabell 2a (forts). Andel personer med måttliga eller svåra besvär/smärtor, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 29 ± ± ± år 42 ± ± ± år 59 ± ± ± år 73 ± ± ± Totalt 56 ± ± ± Tabell 2b. Andel personer med måttliga eller svåra besvär/smärtor, per kön och ålder Ålder år 31 ± ± ± år 45 ± ± ± år 65 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 57 ± ± ±

22 Tabell 2c. Andel personer med måttliga eller svåra besvär/smärtor, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 30 ± ± ± år 40 ± ± ± år 59 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 52 ± ± ± Västra år 28 ± ± ± år 47 ± ± ± år 68 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 59 ± ± ± Östra år 34 ± ± ± år 49 ± ± ± år 67 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 59 ± ± ± Tabell 2d. Andel personer med måttliga eller svåra besvär/smärtor ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

23 Oro/nedstämdhet Vilket påstående beskriver bäst ditt hälsotillstånd idag? Svarsalternativ Jag är inte orolig eller nedstämd, Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning, Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd I resultatet redovisas andel personer som svarat Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning eller Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd. o Andel personer som känner oro och nedstämdhet är ungefär lika stor i alla kommuner (figur 3). o I länet och i kommunerna Mjölby och Motala är andelen kvinnor som känner oro och nedstämdhet högre än andelen män som känner oro och nedstämdhet. Samma mönster finns även i övriga kommuner (tabell 3a, 3b). o I länet är andelen unga, år, som känner oro och nedstämdhet högre än andelen som känner oro och nedstämdhet i de tre övriga åldersgrupperna. Högsta andelen unga som känner oro och nedstämdhet finns i kommunerna Söderköping, Norrköping och Linköping och den lägsta andelen finns i Ödeshög (tabell3a, 3b). Motala Boxholm Kinda Linköping Norrköping Länet Finspång Söderköping Mjölby Vadstena Valdemarsvik Åtvidaberg Ydre Ödeshög Andel Figur 3. Andel personer som i viss utsträckning eller i hög grad känner oro eller nedstämdhet, per kommun

24 Tabell 3a. Andel personer som i viss utsträckning eller i hög grad känner oro eller nedstämdhet, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 58 ± ± år 30 ± ± ± år 45 ± ± ± år 49 ± ± ± Totalt 44 ± ± ± Finspång år 50 ± ± ± år 30 ± ± ± år 41 ± ± ± år 37 ± ± ± Totalt 38 ± ± ± Kinda år 33 ± ± ± år 47 ± ± ± år 40 ± ± ± år 38 ± ± ± Totalt 40 ± ± ± Linköping år 49 ± ± ± år 30 ± ± ± år 38 ± ± ± år 40 ± ± ± Totalt 39 ± ± ± Mjölby år 55 ± ± ± år 26 ± ± ± år 40 ± ± ± år 40 ± ± ± Totalt 39 ± ± ± Motala år 44 ± ± ± år 46 ± ± ± år 50 ± ± ± år 46 ± ± ± Totalt 47 ± ± ± Norrköping år 48 ± ± ± år 37 ± ± ± år 38 ± ± ± år 41 ± ± ± Totalt 40 ± ± ± Söderköping år 46 ± ± ± år 49 ± ± ± år 32 ± ± ± år 35 ± ± ± Totalt 39 ± ± ±

25 Valdemarsvik år 42 ± ± ± år 23 ± ± ± år 44 ± ± ± år 31 ± ± ± Totalt 36 ± ± ± Ydre år 46 ± ± ± år 27 ± ± ± år 30 ± ± ± år 47 ± ± ± Totalt 36 ± ± ± Åtvidaberg år 48 ± ± ± år 36 ± ± ± år 32 ± ± ± år 40 ± ± ± Totalt 37 ± ± ± Ödeshög år 29 ± ± ± år 49 ± ± år 34 ± ± ± år 28 ± ± ± Totalt 35 ± ± ± Ålder Tabell 3b. Andel personer som i viss utsträckning eller i hög grad känner oro eller nedstämdhet, per kön och ålder Tabell 3a (forts). Andel personer som i viss utsträckning eller i hög grad känner oro eller nedstämdhet, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 57 ± ± ± år 33 ± ± ± år 34 ± ± ± år 38 ± ± ± Totalt 38 ± ± ± år 48 ± ± ± år 35 ± ± ± år 39 ± ± ± år 40 ± ± ± Totalt 40 ± ± ±

26 Tabell 3c. Andel personer som i viss utsträckning eller i hög grad känner oro eller nedstämdhet, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 48 ± ± ± år 31 ± ± ± år 37 ± ± ± år 40 ± ± ± Totalt 39 ± ± ± Västra år 48 ± ± ± år 38 ± ± ± år 44 ± ± ± år 42 ± ± ± Totalt 43 ± ± ± Östra år 48 ± ± ± år 37 ± ± ± år 38 ± ± ± år 40 ± ± ± Totalt 40 ± ± ± Tabell 3d. Andel personer som i viss utsträckning eller i hög grad känner oro eller nedstämdhet ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

27 Allmänna hälsotillståndet I allmänhet skulle du vilja säga att din hälsa är Svarsalternativ Utmärkt, Mycket god, God, Någorlunda, Dålig I resultatet redovisas andel som svarat Utmärkt eller Mycket god. o Andelen personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra är högst i Linköping och lägst i Kinda (figur 4). o I länet är andelen män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra högre än andelen kvinnor som bedömer sin hälsa som bra. Både bland kvinnor och bland män finns den högsta andelen i Linköping. Lägst andel bland kvinnor finns i Motala och bland männen finns den lägsta andelen i Kinda och Valdemarsvik (tabell 4a, 4b). o I länet är andelen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra högst i den yngsta åldersgruppen och lägst i den äldsta åldersgruppen, och mönstret är det samma i nästan alla kommunerna. I den yngsta åldersgruppen, år, finns den högsta andelen i Boxholm och lägsta andelen i Mjölby (tabell 4a, 4b). Linköping Vadstena Ydre Söderköping Länet Mjölby Åtvidaberg Norrköping Ödeshög Boxholm Finspång Motala Valdemarsvik Kinda Andel Figur 4. Andel personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, per kommun

28 Tabell 4a. Andel personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 67 ± ± år 57 ± ± ± år 40 ± ± ± år 10 ± ± ± 9 65 Totalt 40 ± ± ± Finspång år 58 ± ± ± år 53 ± ± ± år 39 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 38 ± ± ± Kinda år 61 ± ± ± år 49 ± ± ± år 36 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 37 ± ± ± Linköping år 60 ± ± ± år 58 ± ± ± år 47 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 47 ± ± ± Mjölby år 51 ± ± ± år 62 ± ± ± år 40 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 41 ± ± ± Motala år 70 ± ± ± år 40 ± ± ± år 31 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 35 ± ± ± Norrköping år 62 ± ± ± år 48 ± ± ± år 33 ± ± ± år 15 ± ± ± Totalt 38 ± ± ± Söderköping år 68 ± ± ± år 52 ± ± ± år 48 ± ± ± år 20 ± ± ± Totalt 46 ± ± ±

29 Valdemarsvik år 57 ± ± ± år 48 ± ± ± år 42 ± ± ± år 19 ± ± ± Totalt 39 ± ± ± Ydre år 60 ± ± ± år 66 ± ± ± år 46 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 46 ± ± ± Åtvidaberg år 54 ± ± ± år 53 ± ± ± år 41 ± ± ± år 11 ± ± ± Totalt 38 ± ± ± Ödeshög år 58 ± ± ± år 48 ± ± år 32 ± ± ± år 28 ± ± ± Totalt 38 ± ± ± Ålder Tabell 4b. Andel personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, per kön och ålder Tabell 4a (forts). Andel personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 59 ± ± ± år 65 ± ± ± år 43 ± ± ± år 23 ± ± ± Totalt 45 ± ± ± år 61 ± ± ± år 53 ± ± ± år 39 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 41 ± ± ±

30 Tabell 4c. Andel personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 60 ± ± ± år 58 ± ± ± år 46 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 46 ± ± ± Västra år 62 ± ± ± år 50 ± ± ± år 36 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 38 ± ± ± Östra år 62 ± ± ± år 49 ± ± ± år 35 ± ± ± år 15 ± ± ± Totalt 39 ± ± ± Tabell 4d. Andel personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

31 Fysisk funktion Fysisk funktion (PF) är ett index som utgår från SF-36 (SF-36 Hälsoenkät). Fysisk funktion består av tio frågor (se bilaga 2). De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Låga värden anger begränsad fysisk aktivitetsnivå och höga värden anger att fysiska aktiviteter inte utgör något hinder. o Jämfört med länet har Linköping högre medelvärde på Fysisk funktion. Linköping har även ett högre medelvärde jämfört med Norrköping, Valdemarsvik, Finspång och Motala (figur 5). o I länet, Mjölby, Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg har männen högre medelvärde än kvinnorna. Samma mönster kan även ses i övriga kommuner. Bland kvinnorna har Linköping det högsta värdet och Norrköping och Motala skiljer sig från Linköping (tabell 5a, 5b). o I länet har de unga det högsta medelvärdet och de äldsta det lägsta medelvärdet, mönstret är detsamma i alla kommuner. I alla åldersgrupper förutom i åldersgruppen år finns det säkerställda skillnader mellan några av kommunerna (tabell5a, 5b). Linköping Söderköping Vadstena Boxholm Kinda Mjölby Ydre Åtvidaberg Länet Norrköping Valdemarsvik Finspång Ödeshög Motala Medelvärde Figur 5. Medelvärdet för SF-36 indexet fysisk funktion, per kommun

32 Tabell 5a. Medelvärdet för SF-36 indexet fysisk funktion, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Boxholm år 95 ± ± år 90 ± ± ± år 83 ± ± ± år 63 ± ± ± 6 62 Totalt 81 ± ± ± Finspång år 96 ± ± ± år 94 ± ± ± år 83 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Kinda år 94 ± ± ± år 91 ± ± ± år 81 ± ± ± år 68 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Linköping år 96 ± ± ± år 94 ± ± ± år 84 ± ± ± år 65 ± ± ± Totalt 86 ± ± ± Mjölby år 93 ± ± ± år 92 ± ± ± år 81 ± ± ± år 65 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Motala år 95 ± ± ± år 88 ± ± ± år 77 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 79 ± ± ± Norrköping år 92 ± ± ± år 89 ± ± ± år 78 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 80 ± ± ± Söderköping år 97 ± ± ± år 90 ± ± ± år 84 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 83 ± ± ±

33 Kommun Tabell 5a (forts). Medelvärdet för SF-36 indexet fysisk funktion, per kommun, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Vadstena år 96 ± ± ± år 95 ± ± ± år 82 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 84 ± ± ± Valdemarsvik år 97 ± ± ± år 87 ± ± ± år 86 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Ydre år 96 ± ± ± år 93 ± ± ± år 84 ± ± ± år 67 ± ± ± 6 69 Totalt 83 ± ± ± Åtvidaberg år 91 ± ± ± år 91 ± ± ± år 82 ± ± ± år 66 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Ödeshög år 89 ± ± ± år 90 ± ± år 76 ± ± ± år 68 ± ± ± 7 61 Totalt 79 ± ± ± Medelvärde Felmarginal Tabell 5b. Medelvärdet för SF-36 indexet fysisk funktion, per kön och ålder Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel år 94 ± ± ± år 91 ± ± ± år 81 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 82 ± ± ±

34 Tabell 5c. Medelvärdet för SF-36 indexet fysisk funktion, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Centrala år 96 ± ± ± år 94 ± ± ± år 84 ± ± ± år 65 ± ± ± Totalt 85 ± ± ± Västra år 94 ± ± ± år 90 ± ± ± år 79 ± ± ± år 65 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Östra år 93 ± ± ± år 90 ± ± ± år 80 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Tabell 5d. Medelvärdet för SF-36 indexet fysisk funktion ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Medelvärde Medelvärde Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

35 Rollfunktion Fysiska orsaker Rollfunktion - fysiska orsaker (RP) är ett index som utgår från SF-36 (SF-36 Hälsoenkät). Rollfunktion - fysiska orsaker består av fyra frågor (se bilaga 2). De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bästa tänkbara hälsa. Vid låga värden har personen problem med att utföra arbete eller andra regelbundna aktiviteter på grund av fysisk ohälsa. Vid höga värden finns inga fysiska problem att utföra arbete eller andra regelbundna aktiviteter. I resultatet redovisas medelvärdet för Rollfunktion fysiska orsaker. o Det finns inga skillnader mellan länet och någon kommun när det gäller medelvärdet för Rollfunktion fysiska orsaker. Däremot har Motala lägre medelvärde än Söderköping och Norrköping (figur 6). o I länet, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping och Åtvidaberg har män högre medelvärde än kvinnor (tabell 6a, 6b). o I länet är medelvärdet högst i den yngsta åldersgruppen och sjunker för varje åldersgrupp. Samma mönster ses i de flesta kommuner (tabell 6a, 6b). Boxholm Söderköping Linköping Åtvidaberg Ödeshög Kinda Mjölby Vadstena Valdemarsvik Länet Finspång Norrköping Ydre Motala Medelvärde Figur 6. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion fysiska orsaker, per kommun

36 Kommun Tabell 6a. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion fysiska orsaker, per kommun, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Boxholm år 90 ± ± år 83 ± ± ± år 89 ± ± ± år 56 ± ± ± Totalt 80 ± ± ± Finspång år 91 ± ± ± år 90 ± ± ± år 81 ± ± ± år 53 ± ± ± Totalt 78 ± ± ± Kinda år 87 ± ± ± år 83 ± ± ± år 72 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 74 ± ± ± Linköping år 86 ± ± ± år 83 ± ± ± år 76 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 77 ± ± ± Mjölby år 85 ± ± ± år 80 ± ± ± år 73 ± ± ± år 55 ± ± ± Totalt 73 ± ± ± Motala år 84 ± ± ± år 69 ± ± ± år 67 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Norrköping år 87 ± ± ± år 80 ± ± ± år 69 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 73 ± ± ± Söderköping år 87 ± ± ± år 82 ± ± ± år 80 ± ± ± år 63 ± ± ± Totalt 78 ± ± ±

37 Kommun Tabell 6a (forts). Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion fysiska orsaker, per kommun, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Vadstena år 87 ± ± ± år 83 ± ± ± år 75 ± ± ± år 65 ± ± ± Totalt 76 ± ± ± Valdemarsvik år 94 ± ± ± år 80 ± ± ± år 79 ± ± ± år 56 ± ± ± Totalt 76 ± ± ± Ydre år 90 ± ± ± år 76 ± ± ± år 86 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 78 ± ± ± Åtvidaberg år 83 ± ± ± år 76 ± ± ± år 84 ± ± ± år 65 ± ± ± Totalt 77 ± ± ± Ödeshög år 87 ± ± ± år 82 ± ± år 74 ± ± ± år 70 ± ± ± Totalt 77 ± ± ± Medelvärde Felmarginal Tabell 6b. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion fysiska orsaker, per kön och ålder Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel år 86 ± ± ± år 81 ± ± ± år 73 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 75 ± ± ±

38 Länsdel Tabell 6c. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion fysiska orsaker, per länsdel, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Centrala år 86 ± ± ± år 83 ± ± ± år 76 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 77 ± ± ± Västra år 85 ± ± ± år 75 ± ± ± år 71 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 72 ± ± ± Östra år 88 ± ± ± år 81 ± ± ± år 72 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 74 ± ± ± Tabell 6d. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion fysiska orsaker ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Medelvärde Medelvärde Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

39 Smärta Smärta (BP) är ett index som utgår från SF-36 (SF-36 Hälsoenkät). Smärta består av två frågor (se bilaga 2). De två frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Låga värden betyder att personen har smärta och den normala aktiviteten störs på grund av smärta och vid höga värden upplevs ingen smärta och inga funktionsinskränkningar på grund av smärta. I resultatet redovisas medelvärdet på Smärta. o Medelvärdet för Smärta är ungefär lika stort i alla kommuner (figur 7). o I länet samt i Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping och Åtvidaberg har män högre medelvärde på Smärta än kvinnor. Detta mönster finns även i övriga kommuner. I Linköping finns det högsta medelvärdet för både män och kvinnor. Det lägsta medelvärdet för kvinnor finns i Motala och för männen i Valdemarsvik (tabell 7a, 7b). o I länet är medelvärdet högst i den yngsta åldersgruppen och medelvärdet sjunker för varje åldersgrupp. Samma mönster kan ses i de flesta kommuner. I den yngsta åldersgruppen finns högsta medelvärdet i Boxholm och Ydre och lägsta i Mjölby och Åtvidaberg (tabell 7a, 7b). Linköping Vadstena Söderköping Ydre Länet Finspång Kinda Mjölby Norrköping Åtvidaberg Ödeshög Boxholm Motala Valdemarsvik Medelvärde Figur 7. Medelvärdet för SF-36 indexet smärta, per kommun

40 Tabell 7a. Medelvärdet för SF-36 indexet smärta, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Boxholm år ± år 75 ± ± ± år 64 ± ± ± år 57 ± ± ± 6 63 Totalt 67 ± ± ± Finspång år 80 ± ± ± år 76 ± ± ± år 69 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 70 ± ± ± Kinda år 78 ± ± ± år 72 ± ± ± år 64 ± ± ± år 63 ± ± ± Totalt 68 ± ± ± Linköping år 78 ± ± ± år 75 ± ± ± år 67 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 71 ± ± ± Mjölby år 74 ± ± ± år 74 ± ± ± år 66 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 68 ± ± ± Motala år 80 ± ± ± år 69 ± ± ± år 58 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 64 ± ± ± Norrköping år 78 ± ± ± år 73 ± ± ± år 62 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 67 ± ± ± Söderköping år 79 ± ± ± år 75 ± ± ± år 68 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 69 ± ± ±

41 Tabell 7a (forts). Medelvärdet för SF-36 indexet smärta, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Vadstena år 78 ± ± ± år 80 ± ± ± år 67 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 70 ± ± ± Valdemarsvik år 79 ± ± ± år 68 ± ± ± år 68 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 67 ± ± ± Ydre år 83 ± ± ± år 73 ± ± ± år 72 ± ± ± år 60 ± ± ± 6 70 Totalt 70 ± ± ± Åtvidaberg år 72 ± ± ± år 73 ± ± ± år 65 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 67 ± ± ± Ödeshög år 78 ± ± ± år 76 ± ± år 63 ± ± ± år 72 ± ± ± 6 61 Totalt 70 ± ± ± Tabell 7b. Medelvärdet för SF-36 indexet smärta, per kön och ålder Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel år 78 ± ± ± år 74 ± ± ± år 65 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 68 ± ± ±

42 Tabell 7c. Medelvärdet för SF-36 indexet smärta, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Centrala år 78 ± ± ± år 75 ± ± ± år 67 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 70 ± ± ± Västra år 78 ± ± ± år 72 ± ± ± år 62 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 66 ± ± ± Östra år 79 ± ± ± år 73 ± ± ± år 64 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 67 ± ± ± Tabell 7d. Medelvärdet för SF-36 indexet smärta ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Medelvärde Medelvärde Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

43 Allmän hälsa Allmän hälsa (GH) är ett index som utgår från SF-36 (SF-36 Hälsoenkät). Allmän hälsa består av fem frågor (se bilaga 2). De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Vid låga värden upplevs allmänt dåligt hälsotillstånd och vid höga värden är hälsan god. I resultatet redovisas medelvärdet på Allmän hälsa o Medelvärdet för Allmän hälsa är ungefär lika stort i alla kommuner (figur 8). o Män har högre medelvärde än kvinnor i länet, Norrköping och Linköping. Samma mönster finns i de flesta övriga kommuner (tabell 8a, 8b). o Yngsta åldersgruppen har högsta värdet i länet och äldsta har lägsta värdet. Samma mönster kan ses i många av kommunerna. I åldersgrupperna år och år finns det skillnader mellan några av kommunerna (tabell 8a, 8b). Boxholm Linköping Söderköping Vadstena Ydre Mjölby Åtvidaberg Ödeshög Länet Finspång Kinda Norrköping Valdemarsvik Motala Medelvärde Figur 8. Medelvärdet för SF-36 indexet allmän hälsa, per kommun

44 Tabell 8a. Medelvärdet för SF-36 indexet allmän hälsa, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Boxholm år 77 ± ± år 76 ± ± ± år 74 ± ± ± år 58 ± ± ± 4 60 Totalt 71 ± ± ± Finspång år 75 ± ± ± år 77 ± ± ± år 66 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 68 ± ± ± Kinda år 76 ± ± ± år 75 ± ± ± år 66 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Linköping år 71 ± ± ± år 77 ± ± ± år 68 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Mjölby år 72 ± ± ± år 78 ± ± ± år 64 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 68 ± ± ± Motala år 75 ± ± ± år 71 ± ± ± år 59 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 65 ± ± ± Norrköping år 73 ± ± ± år 71 ± ± ± år 62 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 66 ± ± ± Söderköping år 74 ± ± ± år 74 ± ± ± år 72 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 70 ± ± ±

45 Kommun Tabell 8a (forts). Medelvärdet för SF-36 indexet allmän hälsa, per kommun, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Vadstena år 77 ± ± ± år 75 ± ± ± år 68 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Valdemarsvik år 76 ± ± ± år 71 ± ± ± år 71 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 68 ± ± ± Ydre år 80 ± ± ± år 79 ± ± ± år 72 ± ± ± år 58 ± ± ± 6 66 Totalt 71 ± ± ± Åtvidaberg år 70 ± ± ± år 74 ± ± ± år 65 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 67 ± ± ± Ödeshög år 73 ± ± ± år 73 ± ± år 64 ± ± ± år 67 ± ± ± 6 57 Totalt 68 ± ± ± Medelvärde Felmarginal Tabell 8b. Medelvärdet för SF-36 indexet allmän hälsa, per kön och ålder Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel år 73 ± ± ± år 74 ± ± ± år 65 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 67 ± ± ±

46 Tabell 8c. Medelvärdet för SF-36 indexet allmän hälsa, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Centrala år 72 ± ± ± år 77 ± ± ± år 68 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Västra år 74 ± ± ± år 74 ± ± ± år 63 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 67 ± ± ± Östra år 73 ± ± ± år 72 ± ± ± år 64 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 66 ± ± ± Tabell 8d. Medelvärdet för SF-36 indexet allmän hälsa ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Medelvärde Medelvärde Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

47 Vitalitet Vitalitet (VT) är ett index som utgår från SF-36 (SF-36 Hälsoenkät). Vitalitet består av fyra frågor (se bilaga 2). De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bästa tänkbara hälsa. Låga värden betyder att personen känner sig trött och sliten hela tiden och höga värden att personen känner sig riktigt pigg och energisk hela tiden. I resultatet redovisas medelvärdet på Vitalitet. o Det är endast små skillnader mellan kommunerna och länet när det gäller medelvärdet för Vitalitet (figur 9). o I länet samt i kommunerna Linköping, Motala, Norrköping, Söderköping och Vadstena har männen högre medelvärde än kvinnorna. Detta mönster finns även i övriga kommuner (tabell 9a, 9b). o Medelvärdet på Vitalitet är ungefär detsamma i alla åldersgrupper. Det finns inga skillnader mellan åldersgrupperna i någon av kommunerna. I den yngsta åldersgruppen har Boxholm det högsta medelvärdet och Norrköping det lägsta. I den äldsta åldersgruppen har Vadstena det högsta medelvärdet på Vitalitet och Norrköping det lägsta (tabell 9a, 9b). Boxholm Vadstena Söderköping Mjölby Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Finspång Ödeshög Linköping Länet Kinda Motala Norrköping Medelvärde Figur 9. Medelvärdet för SF-36 indexet vitalitet, per kommun

48 Tabell 9a. Medelvärdet för SF-36 indexet vitalitet, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Boxholm år 60 ± ± år 63 ± ± ± år 66 ± ± ± år 58 ± ± ± 5 60 Totalt 63 ± ± ± Finspång år 53 ± ± ± år 64 ± ± ± år 63 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 61 ± ± ± Kinda år 61 ± ± ± år 56 ± ± ± år 57 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 58 ± ± ± Linköping år 58 ± ± ± år 60 ± ± ± år 59 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 59 ± ± ± Mjölby år 56 ± ± ± år 65 ± ± ± år 63 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 62 ± ± ± Motala år 63 ± ± ± år 54 ± ± ± år 55 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 57 ± ± ± Norrköping år 57 ± ± ± år 57 ± ± ± år 58 ± ± ± år 56 ± ± ± Totalt 57 ± ± ± Söderköping år 59 ± ± ± år 61 ± ± ± år 64 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 61 ± ± ±

49 Tabell 9a (forts). Medelvärdet för SF-36 indexet vitalitet, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Vadstena år 56 ± ± ± år 61 ± ± ± år 62 ± ± ± år 66 ± ± ± Totalt 62 ± ± ± Valdemarsvik år 65 ± ± ± år 62 ± ± ± år 62 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 62 ± ± ± Ydre år 59 ± ± ± år 65 ± ± ± år 64 ± ± ± år 59 ± ± ± 5 68 Totalt 62 ± ± ± Åtvidaberg år 60 ± ± ± år 60 ± ± ± år 65 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 62 ± ± ± Ödeshög år 62 ± ± ± år 56 ± ± år 58 ± ± ± år 70 ± ± ± 7 59 Totalt 61 ± ± ± Tabell 9b. Medelvärdet för SF-36 indexet vitalitet, per kön och ålder Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel år 58 ± ± ± år 59 ± ± ± år 59 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 59 ± ± ±

50 Tabell 9c. Medelvärdet för SF-36 indexet vitalitet, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Centrala år 58 ± ± ± år 60 ± ± ± år 59 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 59 ± ± ± Västra år 60 ± ± ± år 58 ± ± ± år 59 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 60 ± ± ± Östra år 57 ± ± ± år 59 ± ± ± år 60 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 58 ± ± ± Tabell 9d. Medelvärdet för SF-36 indexet vitalitet ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Medelvärde Medelvärde Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

51 Social funktion Social funktion (SF) är ett index som utgår från SF-36 (SF-36 Hälsoenkät). Social funktion består av två frågor (se bilaga 2). De två frågorna samanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Vid låga värden har personen omfattande och ofta förekommande störningar av det normala umgänget på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. Vid höga värden finns inga sådana hinder. I resultatet redovisas medelvärdet på Social funktion. o Det finns inte några skillnader mellan kommunerna och länet (figur 10). o I länet, Finspång, Linköping, Mjölby och Norrköping har männen ett högre medelvärde än kvinnorna. Samma mönster finns även för de flesta övriga kommuner. Bland kvinnorna har Boxholm, Ydre och Ödeshög de högsta medelvärdena och Norrköping det lägsta (tabell 10a, 10b). o I länet har den äldsta åldersgruppen det lägsta medelvärdet och skiljer sig från alla de andra åldersgrupperna. Den näst äldsta åldersgruppen skiljer sig från åldersgruppen år. I den yngsta åldersgruppen har Ödeshög och Valdemarsvik det högsta medelvärdet och Linköping, Norrköping och Mjölby lägsta. I den äldsta åldersgruppen skiljer det mellan Söderköping och Norrköping (tabell 10a, 10b). Boxholm Ödeshög Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Finspång Kinda Linköping Mjölby Åtvidaberg Länet Norrköping Motala Medelvärde Figur 10. Medelvärdet för SF-36 indexet social funktion, per kommun

52 Tabell 10a. Medelvärdet för SF-36 indexet social funktion, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Boxholm år 88 ± ± år 88 ± ± ± år 90 ± ± ± år 78 ± ± ± 5 62 Totalt 86 ± ± ± Finspång år 81 ± ± ± år 87 ± ± ± år 83 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Kinda år 87 ± ± ± år 86 ± ± ± år 84 ± ± ± år 79 ± ± ± Totalt 84 ± ± ± Linköping år 81 ± ± ± år 86 ± ± ± år 82 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Mjölby år 82 ± ± ± år 85 ± ± ± år 82 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Motala år 89 ± ± ± år 76 ± ± ± år 78 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 79 ± ± ± Norrköping år 82 ± ± ± år 82 ± ± ± år 79 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 79 ± ± ± Söderköping år 86 ± ± ± år 85 ± ± ± år 84 ± ± ± år 81 ± ± ± Totalt 84 ± ± ±

53 Kommun Tabell 10a (forts). Medelvärdet för SF-36 indexet social funktion, per kommun, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Vadstena år 84 ± ± ± år 87 ± ± ± år 84 ± ± ± år 83 ± ± ± Totalt 84 ± ± ± Valdemarsvik år 90 ± ± ± år 88 ± ± ± år 84 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 84 ± ± ± Ydre år 90 ± ± ± år 84 ± ± ± år 87 ± ± ± år 83 ± ± ± 5 70 Totalt 86 ± ± ± Åtvidaberg år 82 ± ± ± år 83 ± ± ± år 83 ± ± ± år 83 ± ± ± Totalt 83 ± ± ± Ödeshög år 89 ± ± ± år 90 ± ± år 82 ± ± ± år 85 ± ± ± 6 61 Totalt 86 ± ± ± Medelvärde Felmarginal Tabell 10b. Medelvärdet för SF-36 indexet social funktion, per kön och ålder Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel år 83 ± ± ± år 84 ± ± ± år 81 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 81 ± ± ±

54 Tabell 10c. Medelvärdet för SF-36 indexet social funktion, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel- Centrala år 81 ± ± ± år 86 ± ± ± år 83 ± ± ± år 79 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Västra år 86 ± ± ± år 81 ± ± ± år 81 ± ± ± år 79 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Östra år 82 ± ± ± år 83 ± ± ± år 80 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 80 ± ± ± Tabell 10d. Medelvärdet för SF-36 indexet social funktion ostandardiserat och kön- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Medelvärde Medelvärde Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

55 Rollfunktion Emotionella orsaker Rollfunktion emotionella orsaker (RE) är ett index som utgår från SF-36 (SF-36 Hälsoenkät). Rollfunktion emotionella orsaker består av tre frågor (se bilaga 2). De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bästa tänkbara hälsa. Vid låga värden har personen svårigheter med att utföra arbete eller andra regelbundna aktiviteter på grund av känslomässiga problem. Vid höga värden finns inga sådana problem. I resultatet redovisas medelvärdet på Rollfunktion emotionella orsaker. o Medelvärdet på Rollfunktion emotionella orsaker är ungefär lika stort i alla kommuner (figur 11). o I länet, Söderköping och Norrköping har män högre medelvärde än kvinnor på Rollfunktion emotionella orsaker. Samma mönster finns i de flesta övriga kommuner. Bland kvinnorna har Åtvidaberg det högsta medelvärdet och Norrköping och Motala de lägsta (tabell 11a, 11b). o I länet har de mellan år det högsta medelvärdet och skiljer sig från de yngsta och de äldsta åringar skiljer sig mot de äldsta i några av kommunerna. I den yngsta åldersgruppen har Boxholm det högsta medelvärdet och Åtvidaberg, Norrköping och Vadstena har det lägsta (tabell 11a, 11b). Boxholm Vadstena Ödeshög Finspång Mjölby Söderköping Valdemarsvik Åtvidaberg Kinda Länet Linköping Norrköping Motala Ydre Medelvärde Figur 11. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion emotionella orsaker, per kommun

56 Kommun Tabell 11a. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion emotionella orsaker, per kommun, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Boxholm år ± år 86 ± ± ± år 85 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 83 ± ± ± Finspång år 77 ± ± ± år 87 ± ± ± år 82 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Kinda år 85 ± ± ± år 79 ± ± ± år 86 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Linköping år 77 ± ± ± år 85 ± ± ± år 84 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 80 ± ± ± Mjölby år 77 ± ± ± år 84 ± ± ± år 85 ± ± ± år 69 ± ± ± Totalt 80 ± ± ± Motala år 80 ± ± ± år 77 ± ± ± år 78 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 76 ± ± ± Norrköping år 71 ± ± ± år 80 ± ± ± år 79 ± ± ± år 70 ± ± ± Totalt 76 ± ± ± Söderköping år 77 ± ± ± år 81 ± ± ± år 83 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 80 ± ± ±

57 Kommun Tabell 11a (forts). Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion emotionella orsaker, per kommun, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Vadstena år 66 ± ± ± år 89 ± ± ± år 86 ± ± ± år 76 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Valdemarsvik år 85 ± ± ± år 91 ± ± ± år 80 ± ± ± år 70 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Ydre år 76 ± ± ± år 79 ± ± ± år 86 ± ± ± år 73 ± ± ± 9 62 Totalt 80 ± ± ± Åtvidaberg år 76 ± ± ± år 85 ± ± ± år 88 ± ± ± år 83 ± ± ± Totalt 85 ± ± ± Ödeshög år 83 ± ± ± år 84 ± ± år 87 ± ± ± år 79 ± ± ± Totalt 84 ± ± ± Ålder Tabell 11b. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion emotionella orsaker, per kön och ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal år 76 ± ± ± år 83 ± ± ± år 82 ± ± ± år 72 ± ± ± Totalt 79 ± ± ±

58 Länsdel Tabell 11c. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion emotionella orsaker, per länsdel, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Centrala år 77 ± ± ± år 85 ± ± ± år 84 ± ± ± år 73 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Västra år 78 ± ± ± år 81 ± ± ± år 82 ± ± ± år 72 ± ± ± Totalt 79 ± ± ± Östra år 73 ± ± ± år 82 ± ± ± år 80 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 77 ± ± ± Tabell 11d. Medelvärdet för SF-36 indexet rollfunktion emotionella orsaker ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Medelvärde Medelvärde Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

59 Psykiskt välbefinnande Psykiskt välbefinnande (MH) är ett index som utgår från SF-36 (SF-36 Hälsoenkät). Psykiskt välbefinnande består av fem frågor (se bilaga 2). De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Låga värden på psykiskt välbefinnande betyder att personen känner sig nervös och nedstämd hela tiden och höga värden att personen känner sig harmonisk, lugn och glad hela tiden. I resultatet redovisas medelvärdet på Psykiskt välbefinnande. o Jämfört med länet har Boxholm ett högre medelvärde på Psykiskt välbefinnande. Boxholm har även högre medelvärde än Linköping, Norrköping och Motala (figur 12). o I länet, Finspång och Norrköping har männen högre medelvärde än kvinnorna. Samma mönster ses även för övriga kommuner. Bland kvinnor har Boxholm det högsta medelvärdet och Norrköping det lägsta (tabell 12a, 12b). o I länet har de unga det lägsta medelvärdet. Bland de unga har Boxholm det högsta medelvärdet och Motala och Norrköping det lägsta (tabell12a, 12b). Boxholm Söderköping Kinda Mjölby Vadstena Valdemarsvik Finspång Ydre Åtvidaberg Ödeshög Linköping Länet Norrköping Motala Medelvärde Figur 12. Medelvärdet för SF-36 indexet psykiskt välbefinnande, per kommun

60 Kommun Tabell 12a. Medelvärdet för SF-36 indexet psykiskt välbefinnande, per kommun, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Boxholm år ± år 79 ± ± ± år 83 ± ± ± år 74 ± ± ± 4 60 Totalt 79 ± ± ± Finspång år 68 ± ± ± år 78 ± ± ± år 78 ± ± ± år 76 ± ± ± Totalt 76 ± ± ± Kinda år 79 ± ± ± år 78 ± ± ± år 79 ± ± ± år 76 ± ± ± Totalt 78 ± ± ± Linköping år 70 ± ± ± år 77 ± ± ± år 77 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 75 ± ± ± Mjölby år 69 ± ± ± år 81 ± ± ± år 78 ± ± ± år 76 ± ± ± Totalt 77 ± ± ± Motala år 74 ± ± ± år 74 ± ± ± år 72 ± ± ± år 76 ± ± ± Totalt 74 ± ± ± Norrköping år 71 ± ± ± år 75 ± ± ± år 74 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 73 ± ± ± Söderköping år 73 ± ± ± år 76 ± ± ± år 80 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 78 ± ± ±

61 Kommun Tabell 12a (forts). Medelvärdet för SF-36 indexet psykiskt välbefinnande, per kommun, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Vadstena år 68 ± ± ± år 78 ± ± ± år 79 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 78 ± ± ± Valdemarsvik år 79 ± ± ± år 82 ± ± ± år 75 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 77 ± ± ± Ydre år 73 ± ± ± år 79 ± ± ± år 78 ± ± ± år 76 ± ± ± 4 67 Totalt 77 ± ± ± Åtvidaberg år 74 ± ± ± år 77 ± ± ± år 76 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 76 ± ± ± Ödeshög år 73 ± ± ± år 74 ± ± år 77 ± ± ± år 80 ± ± ± 6 59 Totalt 77 ± ± ± Medelvärde Felmarginal Tabell 12b. Medelvärdet för SF-36 indexet psykiskt välbefinnande, per kön och ålder Ålder Medelvärdmarginavärdmarginavärdmarginal Fel- Medel- Fel- Medel- Fel år 71 ± ± ± år 76 ± ± ± år 76 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 75 ± ± ±

62 Länsdel Tabell 12c. Medelvärdet för SF-36 indexet psykiskt välbefinnande, per länsdel, kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Centrala år 70 ± ± ± år 77 ± ± ± år 77 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 75 ± ± ± Västra år 72 ± ± ± år 77 ± ± ± år 75 ± ± ± år 76 ± ± ± Totalt 75 ± ± ± Östra år 71 ± ± ± år 76 ± ± ± år 75 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 74 ± ± ± Tabell 12d. Medelvärdet för SF-36 indexet psykiskt välbefinnande ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Medelvärde Medelvärde Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

63 Uttalade psykiska besvär Psykiskt välbefinnande (MH) är ett index som utgår från SF-36 (SF-36 Hälsoenkät). Psykiskt välbefinnande består av fem frågor (se bilaga 2). De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Låga värden på psykiskt välbefinnande betyder att personen känner sig nervös och nedstämd hela tiden och höga värden att personen känner sig harmonisk, lugn och glad hela tiden. Indexet Psykiskt välbefinnande har delats in i tre grupper med avseende på besvärens svårighetsgrad. Uttalade besvär MH 0-50, Lindriga besvär MH 51-65, Inga besvär MH I resultatet redovisas andel personer som har ett indexvärde på Psykiskt välbefinnande under 51. o Jämfört med länet är andel personer med uttalade psykiska besvär lägre i Söderköping och Boxholm. Söderköping och Boxholm har dessutom lägre andel än Motala och Norrköping (figur 13). o I länet och i Finspång är andelen som har uttalade besvär högre bland kvinnorna än bland männen. Samma mönster ses i många andra kommuner. Andelen kvinnor med uttalade besvär är högst i Norrköping och lägst i Kinda och bland män är andelen högst i Motala och lägst i Boxholm (tabell 13a, 13b). o I den äldsta åldersgruppen finns den högsta andelen med uttalade psykiska besvär i Motala och den lägsta andelen i Söderköping (tabell 13a, 13b). Motala Norrköping Linköping Vadstena Länet Ydre Mjölby Valdemarsvik Åtvidaberg Finspång Kinda Ödeshög Söderköping Boxholm Andel Figur 13. Andel personer med uttalade psykiska besvär, per kommun

64 Tabell 13a. Andel personer med uttalade psykiska besvär, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år ± år 4 ± ± ± år 4 ± ± ± år 13 ± ± ± 7 60 Totalt 7 ± ± ± Finspång år 18 ± ± ± år 10 ± ± ± år 13 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Kinda år 2 ± ± ± år 7 ± ± ± år 6 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Linköping år 19 ± ± ± år 8 ± ± ± år 14 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Mjölby år 22 ± ± ± år 4 ± ± ± år 11 ± ± ± år 12 ± ± ± Totalt 11 ± ± ± Motala år 9 ± ± ± år 12 ± ± ± år 16 ± ± ± år 18 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Norrköping år 17 ± ± ± år 14 ± ± ± år 15 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Söderköping år 15 ± ± ± år 10 ± ± ± år 7 ± ± ± år 5 ± ± ± Totalt 8 ± ± ±

65 Tabell 13a (forts). Andel personer med uttalade psykiska besvär, per kommun, kön och ålder Valdemarsvik år 10 ± ± ± år 6 ± ± ± år 16 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Ydre år 8 ± ± ± år 9 ± ± år 11 ± ± ± år 8 ± ± ± 6 67 Totalt 9 ± ± ± Åtvidaberg år 11 ± ± ± år 13 ± ± ± år 11 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 11 ± ± ± Ödeshög år 14 ± ± ± år 15 ± ± år 5 ± ± ± år 8 ± ± ± 6 59 Totalt 9 ± ± ± Tabell 13b. Andel personer med uttalade psykiska besvär, per kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 25 ± ± ± år 9 ± ± ± år 9 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Ålder år 17 ± ± ± år 10 ± ± ± år 13 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 13 ± ± ±

66 Tabell 13c. Andel personer med uttalade psykiska besvär, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 18 ± ± ± år 8 ± ± ± år 13 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Västra år 15 ± ± ± år 9 ± ± ± år 12 ± ± ± år 15 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Östra år 16 ± ± ± år 13 ± ± ± år 14 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Tabell 13d. Andel personer med uttalade psykiska besvär ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 5 5 ± Finspång 8 9 ± Kinda 8 8 ± Linköping ± Mjölby 9 9 ± Motala ± Norrköping ± Söderköping 7 7 ± Vadstena ± Valdemarsvik 9 9 ± Ydre 10 9 ± Åtvidaberg 9 10 ± Ödeshög 8 9 ±

67 Andningsorganens sjukdomar Har du eller har du haft luftvägssjukdom t.ex. astma, KOL, hösnuva under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Andelen personer med andningsorganens sjukdomar skiljer sig inte mellan någon kommun och länsvärdet. Finspång har högre andel personer med andningsorganens sjukdomar jämfört med Linköping och Åtvidaberg (figur 14). o Det finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor i länet eller i någon kommun. Bland män finns den högsta andelen med andningsorganens sjukdomar i Mjölby och Söderköping och den lägsta i Åtvidaberg (tabell 14a, 14b). o I länet är andelen andningsorganens sjukdomar lägst i den yngsta åldersgruppen och högst i de två äldsta åldersgrupperna. I de två äldsta åldersgrupperna finns det säkerställda skillnader mellan några av kommunerna (tabell 14a, 14b). Finspång Ödeshög Kinda Mjölby Motala Norrköping Valdemarsvik Söderköping Ydre Länet Vadstena Boxholm Linköping Åtvidaberg Andel Figur 14. Andel personer som har eller har haft andningsorganens sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per kommun

68 Tabell 14a. Andel personer har eller har haft andningsorganens sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år ± år 12 ± ± ± år 19 ± ± ± år 9 ± ± ± 8 61 Totalt 13 ± ± ± Finspång år 17 ± ± ± år 16 ± ± ± år 22 ± ± ± år 17 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Kinda år 9 ± ± ± år 16 ± ± ± år 19 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Linköping år 10 ± ± ± år 10 ± ± ± år 12 ± ± ± år 17 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Mjölby år 15 ± ± ± år 13 ± ± ± år 11 ± ± ± år 17 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Motala år 11 ± ± ± år 24 ± ± ± år 14 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 16 ± ± ± Norrköping år 11 ± ± ± år 13 ± ± ± år 23 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 16 ± ± ± Söderköping år 10 ± ± ± år 8 ± ± ± år 11 ± ± ± år 20 ± ± ± Totalt 12 ± ± ±

69 Valdemarsvik år 9 ± ± ± år 19 ± ± ± år 18 ± ± ± år 17 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Ydre år 17 ± ± ± år 7 ± ± ± år 22 ± ± ± år 21 ± ± ± 9 67 Totalt 18 ± ± ± Åtvidaberg år 12 ± ± ± år 10 ± ± ± år 12 ± ± ± år 20 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Ödeshög år 19 ± ± ± år 16 ± ± år 28 ± ± ± år 10 ± ± ± 8 58 Totalt 19 ± ± ± Ålder Tabell 14b. Andel personer som har eller har haft andningsorganens sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 14a (forts). Andel personer som har eller har haft andningsorganens sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 11 ± ± ± år 9 ± ± ± år 11 ± ± ± år 17 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± år 11 ± ± ± år 13 ± ± ± år 17 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 15 ± ± ±

70 Tabell 14c. Andel personer som har eller har haft andningsorganens sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 10 ± ± ± år 10 ± ± ± år 13 ± ± ± år 17 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Västra år 12 ± ± ± år 18 ± ± ± år 14 ± ± ± år 15 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Östra år 11 ± ± ± år 13 ± ± ± år 21 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 16 ± ± ± Tabell 14d. Andel personer som har eller har haft andningsorganens sjukdomar under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

71 Cancersjukdom Har du eller har du haft någon cancersjukdom under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja, påverkar mitt liv mycket. I resultatet presenteras andelen personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja, påverkar mitt liv mycket. o Det är ungefär lika stor andel personer i varje kommun som har eller har haft någon cancersjukdom under de senaste 12 månaderna (figur 15). o Det finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Bland männen finns den högsta andelen med cancersjukdom i Mjölby och den lägsta i Söderköping (tabell 15a, 15b). o I länet finns den högsta andelen med cancersjukdom i den äldsta åldersgruppen och mönstret är det samma i många av kommunerna. I den äldsta åldersgruppen finns den högsta andelen i Ödeshög och lägsta i Valdemarsvik (tabell 15a, 15b). Ödeshög Kinda Mjölby Motala Finspång Valdemarsvik Ydre * Länet Boxholm Linköping Norrköping Söderköping Vadstena Åtvidaberg Andel Figur 15. Andel personer som har eller har haft cancersjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun. * Felmarginalen avrundad till

72 Tabell 15a. Andel personer som har eller har haft cancersjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år år år 3 ± ± år 4 ± ± ± 5 59 Totalt 2 ± ± ± Finspång år år år 7 ± ± ± år 5 ± ± ± Totalt 4 ± ± ± Kinda år år 2 ± ± ± år 5 ± ± år 13 ± ± ± Totalt 6 ± ± ± Linköping år ± ± år 1 ± ± ± år 2 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 3 ± ± ± Mjölby år år 1 ± ± år 6 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 4 ± ± ± Motala år 1 ± ± år 4 ± ± år 9 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 6 ± ± ± Norrköping år år år 3 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Söderköping år år år 4 ± ± år 8 ± ± ± Totalt 3 ± ± ±

73 Valdemarsvik år år ± ± år 4 ± ± ± år 4 ± ± ± Totalt 3 ± ± ± Ydre år år år år 16 ± ± ± 9 65 Totalt 4 ± ± ± Åtvidaberg år ± ± år år 2 ± ± år 7 ± ± ± Totalt 3 ± ± ± Ödeshög år 4 ± ± år 4 ± ± år år 11 ± ± ± 9 58 Totalt 5 ± ± ± Ålder Tabell 15b. Andel personer som har eller har haft cancersjukdom under de senaste 12 månaderna, per, kön och ålder Tabell 15a (forts). Andel personer som har eller har haft cancersjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år år 2 ± ± år 1 ± ± ± år 2 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± år ± år 1 ± ± ± år 4 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 3 ± ± ±

74 Tabell 15c. Andel personer som har eller har haft cancersjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år ± ± år 1 ± ± ± år 2 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 3 ± ± ± Västra år 1 ± ± år 3 ± ± år 6 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 5 ± ± ± Östra år år år 3 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Tabell 15d. Andel personer som har eller har haft cancersjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 2 1 ± Finspång 3 3 ± Kinda 4 4 ± Linköping 2 3 ± Mjölby 4 4 ± Motala 4 4 ± Norrköping 2 2 ± Söderköping 2 2 ± Vadstena 2 2 ± Valdemarsvik 3 2 ± Ydre 3 3 ± Åtvidaberg 2 2 ± Ödeshög 5 4 ±

75 Endokrina sjukdomar Har du eller har du haft högt blodtryck, diabetes, övervikt eller fetma under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket för minst en av sjukdomarna. o Det finns ingen kommun som skiljer sig från länet. Däremot har Mjölby, Valdemarsvik och Åtvidaberg högre andel personer med endokrina sjukdomar jämfört med Linköping (figur 16). o Det finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Bland kvinnor finns den högsta andelen med endokrina sjukdomar i Valdemarsvik och den lägsta andelen i Linköping (tabell 16a, 16b). o I länet är andelen med endokrina sjukdomar lägst i den yngsta åldersgruppen och andelen ökar successivt med åldern. I många av kommunerna ser mönstret ut på samma sätt. I alla åldersgrupperna finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan några kommuner (tabell 16a, 16b). Mjölby Valdemarsvik Kinda Åtvidaberg Motala Finspång Norrköping Vadstena Ydre Länet Boxholm Ödeshög Söderköping Linköping Andel Figur 16. Andel personer som har eller har haft endokrina sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per kommun

76 Tabell 16a. Andel personer som har eller har haft endokrina sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 13 ± ± år 20 ± ± ± år 47 ± ± ± år 72 ± ± ± Totalt 42 ± ± ± Finspång år 19 ± ± ± år 27 ± ± ± år 44 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 40 ± ± ± Kinda år 19 ± ± ± år 27 ± ± ± år 42 ± ± ± år 69 ± ± ± Totalt 42 ± ± ± Linköping år 18 ± ± ± år 24 ± ± ± år 31 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 32 ± ± ± Mjölby år 23 ± ± ± år 34 ± ± ± år 45 ± ± ± år 67 ± ± ± Totalt 44 ± ± ± Motala år 26 ± ± ± år 41 ± ± ± år 40 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 43 ± ± ± Norrköping år 26 ± ± ± år 31 ± ± ± år 49 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 42 ± ± ± Söderköping år 22 ± ± ± år 25 ± ± ± år 37 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 37 ± ± ±

77 Valdemarsvik år 24 ± ± ± år 33 ± ± ± år 47 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 47 ± ± ± Ydre år 14 ± ± ± år 27 ± ± ± år 32 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 41 ± ± ± Åtvidaberg år 25 ± ± ± år 27 ± ± ± år 51 ± ± ± år 66 ± ± ± Totalt 46 ± ± ± Ödeshög år 24 ± ± ± år 30 ± ± år 46 ± ± ± år 50 ± ± ± Totalt 41 ± ± ± Ålder Tabell 16b. Andel personer som har eller har haft endokrina sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 16a (forts). Andel personer som har eller har haft endokrina sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 12 ± ± ± år 23 ± ± ± år 46 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 41 ± ± ± år 22 ± ± ± år 29 ± ± ± år 41 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 39 ± ± ±

78 Tabell 16c. Andel personer som har eller har haft endokrina sjukdomar under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 18 ± ± ± år 24 ± ± ± år 33 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 33 ± ± ± Västra år 23 ± ± ± år 35 ± ± ± år 43 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 43 ± ± ± Östra år 25 ± ± ± år 30 ± ± ± år 47 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 41 ± ± ± Tabell 16d. Andel personer som har eller har haft endokrina sjukdomar under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

79 Hjärt- och kärlsjukdom Har du eller har du haft hjärt- kärlsjukdom t.ex. hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, fönstertittarsjuka under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andelen som svarat Ja men påverkar inte mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Det är ungefär lika stor andel personer i varje kommun som har eller har haft hjärt- kärlsjukdom (figur 17). o Inga tydliga skillnader finns mellan könen. Bland kvinnorna har Norrköping den högsta andelen som har eller har haft hjärt- kärlsjukdom och Linköping har den lägsta andelen (tabell 17a, 17b). o Det är få unga som har eller har haft hjärt- kärlsjukdom. I åldersgruppen år finns den högsta andelen i Finspång, Motala och Norrköping och den lägsta andelen i Ydre. I den äldsta åldersgruppen, år, har Vadstena den högsta andelen och Åtvidaberg en av de lägsta andelarna (tabell 17a, 17b). Kinda Vadstena Finspång Motala Norrköping Söderköping Valdemarsvik Ödeshög Länet Boxholm Linköping Mjölby Åtvidaberg Ydre Andel Figur 17. Andel personer som har eller har haft hjärt- kärlsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

80 Tabell 17a. Andel personer som har eller har haft hjärt- kärlsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år år år 4 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Finspång år år år 11 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Kinda år år 3 ± ± ± år 7 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± Linköping år ± ± år 1 ± ± ± år 4 ± ± ± år 15 ± ± ± Totalt 4 ± ± ± Mjölby år år ± ± år 1 ± ± ± år 23 ± ± ± Totalt 5 ± ± ± Motala år 2 ± ± år 4 ± ± ± år 3 ± ± ± år 20 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Norrköping år 1 ± ± år 2 ± ± ± år 11 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± Söderköping år ± ± år 2 ± ± ± år 6 ± ± ± år 24 ± ± ± Totalt 8 ± ± ±

81 Valdemarsvik år år 2 ± ± år 9 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Ydre år år år 2 ± ± år 18 ± ± ± 9 65 Totalt 5 ± ± ± Åtvidaberg år 1 ± ± år 1 ± ± ± år 4 ± ± ± år 12 ± ± ± Totalt 5 ± ± ± Ödeshög år 5 ± ± ± år år 8 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Ålder Tabell 17b. Andel personer som har eller har haft hjärt- kärlsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 17a (forts). Andel personer som har eller har haft hjärt- kärlsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år år år 6 ± ± ± år 30 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± år 1 ± ± ± år 1 ± ± ± år 6 ± ± ± år 21 ± ± ± Totalt 7 ± ± ±

82 Tabell 17c. Andel personer som har eller har haft hjärt- kärlsjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år ± ± år 1 ± ± ± år 4 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 5 ± ± ± Västra år 1 ± ± ± år 2 ± ± ± år 3 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Östra år 1 ± ± år 2 ± ± ± år 10 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± Tabell 17d. Andel personer som har eller har haft hjärt- kärlsjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 7 6 ± Finspång 9 8 ± Kinda 11 9 ± Linköping 7 7 ± Mjölby 7 7 ± Motala 9 9 ± Norrköping 9 9 ± Söderköping 9 9 ± Vadstena 10 8 ± Valdemarsvik 9 7 ± Ydre 5 4 ± Åtvidaberg 7 6 ± Ödeshög 9 8 ±

83 Hudsjukdom Har du eller har du haft hudsjukdom/besvär t.ex. psoriasis, eksem, bensår under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Det är ungefär lika stor andel personer i varje kommun som har eller har haft hudsjukdom (figur 18). o Det är ungefär lika stor andel kvinnor som män som har eller har haft hudsjukdom (tabell 18b). o Det är ungefär lika stor andel i de olika åldersgrupperna som har eller har haft hudsjukdom. I den yngsta åldersgruppen, år, finns den högsta andelen i Söderköping och Kinda och den lägsta i Boxholm. I åldersgruppen år finns den högsta andelen i Valdemarsvik och den lägsta i Ydre (tabell 18a, 18b). Kinda Valdemarsvik Norrköping Finspång Motala Söderköping Vadstena Åtvidaberg Länet Boxholm Linköping Mjölby Ydre Ödeshög Andel Figur 18. Andel personer som har eller har haft hudsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

84 Tabell 18a. Andel personer som har eller har haft hudsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 6 ± ± år 16 ± ± ± år 19 ± ± ± år 18 ± ± ± 8 61 Totalt 16 ± ± ± Finspång år 17 ± ± ± år 8 ± ± ± år 16 ± ± ± år 12 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Kinda år 22 ± ± ± år 11 ± ± ± år 18 ± ± ± år 11 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Linköping år 16 ± ± ± år 10 ± ± ± år 15 ± ± ± år 15 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Mjölby år 12 ± ± ± år 12 ± ± ± år 15 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Motala år 14 ± ± ± år 20 ± ± ± år 11 ± ± ± år 18 ± ± ± Totalt 16 ± ± ± Norrköping år 21 ± ± ± år 15 ± ± ± år 17 ± ± ± år 12 ± ± ± Totalt 16 ± ± ± Söderköping år 22 ± ± ± år 22 ± ± ± år 9 ± ± ± år 11 ± ± ± Totalt 15 ± ± ±

85 Valdemarsvik år 12 ± ± ± år 28 ± ± ± år 12 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Ydre år 7 ± ± ± år 12 ± ± år 13 ± ± ± år 17 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Åtvidaberg år 15 ± ± ± år 9 ± ± ± år 15 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Ödeshög år 25 ± ± år 13 ± ± år 15 ± ± ± år 6 ± ± ± 6 58 Totalt 13 ± ± ± Ålder Tabell 18b. Andel personer som har eller har haft hudsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 18a (forts). Andel personer som har eller har haft hudsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 15 ± ± ± år 18 ± ± ± år 8 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 11 ± ± ± år 17 ± ± ± år 13 ± ± ± år 15 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 15 ± ± ±

86 Tabell 18c. Andel personer som har eller har haft hudsjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 16 ± ± ± år 10 ± ± ± år 16 ± ± ± år 15 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Västra år 14 ± ± ± år 17 ± ± ± år 13 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Östra år 20 ± ± ± år 15 ± ± ± år 16 ± ± ± år 12 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Tabell 18d. Andel personer som har eller har haft hudsjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

87 Infektionssjukdom Har du eller har du haft infektionssjukdom (långvarig) t.ex. smittsam gulsot, nedsatt immunförsvar, borrelia under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Det är ungefär lika stor andel personer i varje kommun som har eller har haft infektionssjukdom (figur 19). o Det är ungefär lika stor andel män och kvinnor som har eller har haft infektionssjukdom i länet. Bland männen har Valdemarsvik den högsta andelen och Boxholm och Vadstena den lägsta andelen (tabell 19a). o Andelen personer med infektionssjukdomar är ungefär lika stor i de olika åldersgrupperna. I den yngsta åldersgruppen, år, finns den högsta andelen med infektionssjukdom i Finspång och den lägsta i Boxholm och Vadstena (tabell 19a, 19b). Finspång Valdemarsvik Ödeshög Kinda Motala Linköping Mjölby Norrköping Söderköping Ydre Länet Boxholm Vadstena Åtvidaberg Andel Figur 19. Andel personer som har eller har haft infektionssjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

88 Tabell 19a. Andel personer som har eller har haft infektionssjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år år 5 ± ± år 4 ± ± år 4 ± ± 3 61 Totalt 4 ± ± Finspång år 8 ± ± ± år 2 ± ± ± år 4 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 5 ± ± ± Kinda år 7 ± ± år 5 ± ± år 5 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 6 ± ± ± Linköping år 4 ± ± ± år 1 ± ± ± år 2 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 3 ± ± ± Mjölby år 1 ± ± ± år 3 ± ± ± år 3 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 3 ± ± ± Motala år 3 ± ± ± år 4 ± ± år 6 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 5 ± ± ± Norrköping år 6 ± ± år 2 ± ± ± år 6 ± ± ± år 5 ± ± ± Totalt 5 ± ± ± Söderköping år 6 ± ± ± år 2 ± ± år 6 ± ± ± år 3 ± ± Totalt 4 ± ± ±

89 Valdemarsvik år 3 ± ± ± år 2 ± ± ± år 5 ± ± ± år 3 ± ± ± Totalt 4 ± ± ± Ydre år 6 ± ± år år år 13 ± ± ± 7 65 Totalt 4 ± ± ± Åtvidaberg år 2 ± ± år 1 ± ± ± år 3 ± ± år 4 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Ödeshög år 12 ± ± år 5 ± ± år 3 ± ± ± år 5 ± ± ± 6 57 Totalt 5 ± ± ± Ålder Tabell 19b. Andel personer som har eller har haft infektionssjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 19a (forts). Andel personer som har eller har haft infektionssjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år år 2 ± ± år 5 ± ± år 2 ± ± ± Totalt 3 ± ± ± år 5 ± ± ± år 2 ± ± ± år 4 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 4 ± ± ±

90 Tabell 19c. Andel personer som har eller har haft infektionssjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 4 ± ± ± år 1 ± ± ± år 2 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 3 ± ± ± Västra år 3 ± ± ± år 3 ± ± ± år 5 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 4 ± ± ± Östra år 6 ± ± ± år 2 ± ± ± år 6 ± ± ± år 5 ± ± ± Totalt 5 ± ± ± Tabell 19d. Andel personer som har eller har haft infektionssjukdom ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 2 2 ± Finspång 5 5 ± Kinda 4 4 ± Linköping 3 3 ± Mjölby 3 3 ± Motala 4 4 ± Norrköping 3 3 ± Söderköping 3 3 ± Vadstena 2 1 ± Valdemarsvik 5 5 ± Ydre 3 2 ± Åtvidaberg 2 2 ± Ödeshög 5 5 ±

91 Kvinnosjukdom Har du eller har du haft sjukdom i urinvägar, könsorgan, underlivssjukdomar/besvär under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket på någon av frågorna. o Det är ungefär lika stor andel kvinnor i varje kommun som har eller har haft någon kvinnosjukdom (figur 20). o I länet finns den högsta andelen med kvinnosjukdom bland kvinnor i åldern år och lägst i åldern år. I åldersgruppen år finns den högsta andelen kvinnor med kvinnosjukdom i Mjölby och Åtvidaberg och den lägsta andelen finns i Motala (tabell 20a, 20b). Kinda Ydre Mjölby Åtvidaberg Finspång Norrköping Söderköping Linköping Vadstena Länet Valdemarsvik Ödeshög Motala Boxholm Andel Figur 20. Andel kvinnor som har eller har haft kvinnosjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

92 Tabell 20a. Andel personer som har eller har haft kvinnosjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 18 ± ± år 21 ± ± år 23 ± ± år 21 ± ± 8 63 Totalt 21 ± ± Finspång år 19 ± ± år 21 ± ± år 37 ± ± år 36 ± ± Totalt 30 ± ± Kinda år 22 ± ± år 22 ± ± år 39 ± ± år 35 ± ± Totalt 32 ± ± Linköping år 25 ± ± år 19 ± ± år 33 ± ± år 33 ± ± Totalt 27 ± ± Mjölby år 25 ± ± år 22 ± ± år 41 ± ± år 30 ± ± Totalt 31 ± ± Motala år 21 ± ± år 21 ± ± år 19 ± ± år 28 ± ± Totalt 22 ± ± Norrköping år 23 ± ± år 18 ± ± år 37 ± ± år 29 ± ± Totalt 28 ± ± Söderköping år 36 ± ± år 17 ± ± år 31 ± ± år 31 ± ± Totalt 28 ± ±

93 Valdemarsvik år 21 ± ± år 20 ± ± år 30 ± ± år 27 ± ± Totalt 26 ± ± Ydre år 27 ± ± år 20 ± ± år 28 ± ± år 50 ± ± Totalt 32 ± ± Åtvidaberg år 27 ± ± år 17 ± ± år 40 ± ± år 33 ± ± Totalt 31 ± ± Ödeshög år 28 ± ± år 19 ± ± år 28 ± ± år 26 ± ± Totalt 25 ± ± Ålder Tabell 20b. Andel personer som har eller har haft kvinnosjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 20a (forts). Andel personer som har eller har haft kvinnosjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 37 ± ± år 18 ± ± år 22 ± ± år 39 ± ± Totalt 27 ± ± år 24 ± ± år 19 ± ± år 33 ± ± år 31 ± ± Totalt 27 ± ±

94 Tabell 20c. Andel personer som har eller har haft kvinnosjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 25 ± ± år 19 ± ± år 34 ± ± år 33 ± ± Totalt 28 ± ± Västra år 24 ± ± år 21 ± ± år 27 ± ± år 29 ± ± Totalt 25 ± ± Östra år 24 ± ± år 18 ± ± år 36 ± ± år 30 ± ± Totalt 28 ± ± Tabell 20d. Andel personer som har eller har haft kvinnosjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

95 Mag- tarmsjukdom Har du eller har du haft mag- tarmsjukdom/besvär t.ex. katarr, gallsten under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Det är ungefär lika stor andel personer i varje kommun som har eller har haft mag- tarmsjukdom under det senaste året (figur 21). o I länet och i Motala är andelen med mag- tarmsjukdom högre bland kvinnor än bland män. De övriga kommunerna följer samma mönster (tabell 21a, 21b). o I länet finns den högsta andelen personer med mag- tarmsjukdom i den äldsta åldersgruppen och den lägsta andelen i den yngsta åldersgruppen, samma mönster kan ses i flera av kommunerna. I den yngsta och i den äldsta åldersgruppen finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan några av kommunerna (tabell 21a, 21b). Kinda Valdemarsvik Ydre Mjölby Motala Norrköping Länet Finspång Linköping Söderköping Åtvidaberg Ödeshög Boxholm Vadstena Andel Figur 21. Andel personer som har eller har haft mag- tarmsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

96 Tabell 21a. Andel personer som har eller har haft mag- tarmsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 13 ± ± år 14 ± ± ± år 19 ± ± ± år 28 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Finspång år 10 ± ± ± år 13 ± ± ± år 16 ± ± ± år 28 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Kinda år 13 ± ± ± år 24 ± ± ± år 29 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 25 ± ± ± Linköping år 13 ± ± ± år 17 ± ± ± år 20 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Mjölby år 17 ± ± ± år 15 ± ± ± år 29 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 23 ± ± ± Motala år 15 ± ± ± år 21 ± ± ± år 22 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 22 ± ± ± Norrköping år 12 ± ± ± år 20 ± ± ± år 21 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 20 ± ± ± Söderköping år 21 ± ± ± år 19 ± ± ± år 20 ± ± ± år 20 ± ± ± Totalt 20 ± ± ±

97 Valdemarsvik år 17 ± ± ± år 18 ± ± ± år 27 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 24 ± ± ± Ydre år 12 ± ± år 14 ± ± ± år 16 ± ± ± år 39 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Åtvidaberg år 8 ± ± ± år 11 ± ± ± år 23 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Ödeshög år 17 ± ± år 16 ± ± år 31 ± ± ± år 8 ± ± ± 7 60 Totalt 20 ± ± ± Ålder Tabell 21b. Andel personer som har eller har haft mag- tarmsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 21a (forts). Andel personer som har eller har haft mag- tarmsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 20 ± ± ± år 15 ± ± ± år 16 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 16 ± ± ± år 13 ± ± ± år 18 ± ± ± år 21 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 20 ± ± ±

98 Tabell 21c. Andel personer som har eller har haft mag- tarmsjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 13 ± ± ± år 17 ± ± ± år 21 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Västra år 16 ± ± ± år 18 ± ± ± år 24 ± ± ± år 25 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Östra år 13 ± ± ± år 19 ± ± ± år 20 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 20 ± ± ± Tabell 21d. Andel personer som har eller har haft mag- tarmsjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

99 Munsjukdom Har du eller har du haft munsjukdom/besvär t.ex. muntorrhet, tuggproblem under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Jämfört med länet är andel personer som har eller har haft munsjukdom lägre i Vadstena. Vadstena har även lägre andel jämfört med Kinda (figur 22). o I länet är det fler kvinnor än män som anger att de har eller har haft munsjukdom. Samma mönster följer i många kommuner. Bland männen har Kinda den högsta andelen och Vadstena den lägsta (tabell 22a, 22b). o I länet finns den högsta andelen personer med munsjukdom i den äldsta åldersgruppen och lägsta andelen i de två yngsta åldersgrupperna. I de två åldersgruppen år och år finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan några kommuner (tabell 22a, 22b). Kinda Motala Ödeshög Finspång Mjölby Norrköping Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Länet Linköping Söderköping Boxholm Vadstena Andel Figur 22. Andel personer som har eller har haft munsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

100 Tabell 22a. Andel personer som har eller har haft munsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år ± år 3 ± ± ± år 7 ± ± ± år 17 ± ± ± 9 62 Totalt 7 ± ± ± Finspång år 6 ± ± ± år 4 ± ± ± år 13 ± ± ± år 23 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Kinda år 4 ± ± ± år 4 ± ± ± år 9 ± ± ± år 29 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Linköping år 8 ± ± ± år 6 ± ± ± år 11 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Mjölby år 5 ± ± ± år 7 ± ± ± år 16 ± ± ± år 28 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Motala år 9 ± ± ± år 15 ± ± ± år 12 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 16 ± ± ± Norrköping år 8 ± ± ± år 3 ± ± ± år 17 ± ± ± år 23 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Söderköping år 5 ± ± ± år 11 ± ± ± år 10 ± ± ± år 28 ± ± ± Totalt 13 ± ± ±

101 Valdemarsvik år 4 ± ± ± år 10 ± ± ± år 2 ± ± ± år 30 ± ± ± Totalt 11 ± ± ± Ydre år år 6 ± ± år 5 ± ± ± år 31 ± ± ± Totalt 11 ± ± ± Åtvidaberg år 6 ± ± ± år 1 ± ± ± år 15 ± ± ± år 25 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Ödeshög år 4 ± ± år 11 ± ± år 13 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Ålder Tabell 22b. Andel personer som har eller har haft munsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 22a (forts). Andel personer som har eller har haft munsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 6 ± ± ± år 3 ± ± ± år 8 ± ± ± år 21 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± år 8 ± ± ± år 6 ± ± ± år 13 ± ± ± år 25 ± ± ± Totalt 13 ± ± ±

102 Tabell 22c. Andel personer som har eller har haft munsjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 8 ± ± ± år 5 ± ± ± år 11 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Västra år 7 ± ± ± år 10 ± ± ± år 13 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Östra år 8 ± ± ± år 4 ± ± ± år 15 ± ± ± år 24 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Tabell 22d. Andel personer som har eller har haft munsjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och ålderstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 9 8 ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena 7 7 ± Valdemarsvik ± Ydre 11 9 ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

103 Neurologisk sjukdom Har du eller har du haft neurologisk sjukdom t.ex. MS, Parkinson, epilepsi, CP, ryggmärgsskada, skallskada, migrän under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Det är ungefär lika stor andel personer i varje kommun som har eller har haft neurologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna (figur 23). o I länet och i kommunerna Linköping, Söderköping och Valdemarsvik är andelen med neurologisk sjukdom högre bland kvinnor än bland män. Samma mönster kan ses i de flesta övriga kommunerna (tabell 23a, 23b). o I länet skiljer sig den yngsta åldersgruppen från åldersgruppen år (tabell 23b). Boxholm Motala Ydre Finspång Mjölby Söderköping Kinda Linköping Ödeshög Länet Norrköping Vadstena Valdemarsvik Åtvidaberg Andel Figur 23. Andel personer som har eller har haft neurologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

104 Tabell 23a. Andel personer som har eller har haft neurologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 7 ± ± år 6 ± ± år 21 ± ± ± år 8 ± ± 5 61 Totalt 13 ± ± ± Finspång år 10 ± ± ± år 4 ± ± ± år 15 ± ± ± år 4 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Kinda år 7 ± ± år 17 ± ± ± år 4 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 8 ± ± ± Linköping år 7 ± ± ± år 8 ± ± ± år 12 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Mjölby år 6 ± ± ± år 9 ± ± ± år 9 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Motala år 6 ± ± ± år 17 ± ± ± år 12 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 11 ± ± ± Norrköping år 7 ± ± ± år 6 ± ± ± år 5 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 6 ± ± ± Söderköping år 15 ± ± ± år 16 ± ± år 10 ± ± ± år 4 ± ± ± Totalt 11 ± ± ±

105 Valdemarsvik år 5 ± ± ± år 14 ± ± år 9 ± ± år 6 ± ± Totalt 9 ± ± ± Ydre år 16 ± ± ± år 14 ± ± år 14 ± ± ± år 5 ± ± ± 5 66 Totalt 12 ± ± ± Åtvidaberg år 11 ± ± ± år 5 ± ± ± år 6 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Ödeshög år 9 ± ± ± år 4 ± ± år 3 ± ± ± år 10 ± ± ± 8 59 Totalt 6 ± ± ± Ålder Tabell 23b. Andel personer som har eller har haft neurologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 23a (forts). Andel personer som har eller har haft neurologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 5 ± ± ± år 2 ± ± ± år 10 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± år 7 ± ± ± år 8 ± ± ± år 9 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 8 ± ± ±

106 Tabell 23c. Andel personer som har eller har haft neurologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 7 ± ± ± år 8 ± ± ± år 11 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Västra år 6 ± ± ± år 12 ± ± ± år 11 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± Östra år 8 ± ± ± år 7 ± ± ± år 7 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Tabell 23d. Andel personer som har eller har haft neurologisk sjukdom ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 8 8 ± Finspång 7 7 ± Kinda 6 6 ± Linköping 6 6 ± Mjölby 7 7 ± Motala 8 7 ± Norrköping 5 5 ± Söderköping 7 7 ± Vadstena 5 5 ± Valdemarsvik 5 5 ± Ydre 8 8 ± Åtvidaberg 5 5 ± Ödeshög 6 7 ±

107 Njursjukdom Har du eller har du haft njursjukdom t.ex. njursten, njursvikt, dialysbehov under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Det är ungefär lika stor andel personer i varje kommun som har eller har haft njursjukdom under de senaste 12 månaderna (figur 24). o I länet är andelen som har eller har haft njursjukdom högre bland män än bland kvinnor (tabell 24b). o I länet skiljer sig den äldsta åldersgruppen från den yngsta åldersgruppen (tabell 24b). Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Valdemarsvik Ydre * Länet Finspång Vadstena Åtvidaberg Ödeshög Boxholm Andel Figur 24. Andel personer som har eller har haft njursjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun. * Felmarginalen avrundad till

108 Tabell 24a. Andel personer som har eller har haft njursjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år år år år ± ± 3 60 Totalt ± ± Finspång år år år ± ± år 5 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Kinda år år 2 ± ± år 2 ± ± ± år 5 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Linköping år ± ± år ± ± år 2 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Mjölby år år 3 ± ± år 2 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Motala år ± ± år 2 ± ± ± år ± ± år 2 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Norrköping år år ± ± år 2 ± ± ± år ± ± Totalt 1 ± ± ± Söderköping år år år 1 ± ± ± år ± ± Totalt 0 ± ± ±

109 Valdemarsvik år år år ± ± år 2 ± ± ± Totalt 0 ± ± ± Ydre år år 3 ± ± år år 4 ± ± ± 6 67 Totalt 2 ± ± ± Åtvidaberg år år år ± ± år 1 ± ± ± Totalt ± ± Ödeshög år 4 ± ± år år år ± ± 3 57 Totalt 1 ± ± ± Ålder Tabell 24b. Andel personer som har eller har haft njursjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 24a (forts). Andel personer som har eller har haft njursjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år ± ± år år ± ± år 2 ± ± Totalt 0 ± ± ± år ± ± år ± ± år 1 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 1 ± ± ±

110 Tabell 24c. Andel personer som har eller har haft njursjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år ± ± år ± ± år 2 ± ± ± år 2 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Västra år ± ± år 2 ± ± ± år 0 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Östra år år ± ± år 1 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Tabell 24d. Andel personer som har eller har haft njursjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 0 0 ± Finspång 1 1 ± Kinda 3 3 ± Linköping 2 3 ± Mjölby 2 2 ± Motala 2 2 ± Norrköping 2 2 ± Söderköping 2 1 ± Vadstena 1 1 ± Valdemarsvik 2 2 ± Ydre 2 1 ± Åtvidaberg 1 1 ± Ödeshög 1 1 ±

111 Ortopedisk sjukdom Har du eller har du haft sjukdom i rygg, leder och muskler t.ex. värk/smärtor, skador, förslitning, benskörhet, fraktur under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Jämfört med länet är andelen personer med ortopedisk sjukdom högre i Valdemarsvik och Mjölby och lägre i Linköping. Linköping som har den lägsta andelen skiljer sig från många av de andra kommunerna (figur 25). o I länet och i Linköping finns tydliga skillnader mellan könen, med högre andel ortopedisk sjukdom bland kvinnor än bland män. Samma mönster kan ses i de flesta övriga kommuner. Både bland kvinnorna och bland männen finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan några kommuner (tabell 25a, 25b). o I länet finns den högsta andelen personer med ortopedisk sjukdom i den äldsta åldersgruppen och den lägsta andelen i den yngsta åldersgruppen, samma mönster kan ses i de flesta av kommunerna. I den yngsta åldersgruppen finns den högsta andelen i Mjölby och Söderköping och den lägsta andelen i Boxholm (tabell 25a, 25b). Ydre Valdemarsvik Mjölby Motala Åtvidaberg Boxholm Ödeshög Finspång Vadstena Söderköping Kinda Norrköping Länet Linköping Andel Figur 25. Andel personer som har eller har haft ortopedisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

112 Tabell 25a. Andel personer som har eller har haft ortopedisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år ± år 51 ± ± ± år 59 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 61 ± ± ± Finspång år 42 ± ± ± år 44 ± ± ± år 60 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 56 ± ± ± Kinda år 19 ± ± ± år 46 ± ± ± år 63 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 53 ± ± ± Linköping år 31 ± ± ± år 43 ± ± ± år 55 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 50 ± ± ± Mjölby år 43 ± ± ± år 51 ± ± ± år 66 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 60 ± ± ± Motala år 27 ± ± ± år 49 ± ± ± år 71 ± ± ± år 68 ± ± ± Totalt 58 ± ± ± Norrköping år 34 ± ± ± år 46 ± ± ± år 65 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 56 ± ± ± Söderköping år 37 ± ± ± år 51 ± ± ± år 60 ± ± ± år 67 ± ± ± Totalt 56 ± ± ±

113 Valdemarsvik år 29 ± ± ± år 49 ± ± ± år 57 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 57 ± ± ± Ydre år 51 ± ± ± år 43 ± ± ± år 64 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 62 ± ± ± Åtvidaberg år 53 ± ± ± år 47 ± ± ± år 66 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 61 ± ± ± Ödeshög år 36 ± ± ± år 39 ± ± år 66 ± ± ± år 55 ± ± ± Totalt 53 ± ± ± Ålder Tabell 25b. Andel personer som har eller har haft ortopedisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 25a (forts). Andel personer som har eller har haft ortopedisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 38 ± ± ± år 46 ± ± ± år 66 ± ± ± år 68 ± ± ± Totalt 58 ± ± ± år 33 ± ± ± år 46 ± ± ± år 62 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 55 ± ± ±

114 Tabell 25c. Andel personer som har eller har haft ortopedisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 32 ± ± ± år 44 ± ± ± år 57 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 51 ± ± ± Västra år 34 ± ± ± år 49 ± ± ± år 68 ± ± ± år 70 ± ± ± Totalt 58 ± ± ± Östra år 34 ± ± ± år 46 ± ± ± år 63 ± ± ± år 73 ± ± ± Totalt 56 ± ± ± Tabell 25d. Andel personer som har eller har haft ortopedisk sjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

115 Psykisk ohälsa Har du eller har du haft psykisk sjukdom eller psykiska besvär t.ex. depression, ångest/oro, sömnsvårigheter, fobi under de senaste 12 månaderna. Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Det är ingen kommun som skiljer sig från länet. Däremot är det högre andel personer i Motala som har eller har haft psykisk ohälsa de senaste 12 månaderna jämfört med Vadstena och Valdemarsvik (figur 26). o I länet och i sex av kommunerna är det fler kvinnor än män som har eller har haft psykisk ohälsa. De flesta övriga kommuner följer samma mönster (tabell 26a, 26b). o Det finns inga tydliga skillnader mellan de olika åldersgrupperna. I åldersgruppen år finns den högsta andelen personer med psykisk ohälsa i Motala och den lägsta andelen i Valdemarsvik (tabell 26a, 26b). Motala Ydre Norrköping Söderköping Boxholm Åtvidaberg Länet Finspång Kinda Linköping Ödeshög Mjölby Vadstena Valdemarsvik Andel Figur 26. Andel personer som har eller har haft psykisk ohälsa under de senaste 12 månaderna, per kommun

116 Tabell 26a. Andel personer som har eller har haft psykisk ohälsa under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år ± år 11 ± ± ± år 32 ± ± ± år 42 ± ± ± Totalt 30 ± ± ± Finspång år 46 ± ± ± år 23 ± ± ± år 29 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 29 ± ± ± Kinda år 22 ± ± ± år 19 ± ± ± år 23 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 22 ± ± ± Linköping år 31 ± ± ± år 25 ± ± ± år 28 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 27 ± ± ± Mjölby år 39 ± ± ± år 22 ± ± ± år 27 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 27 ± ± ± Motala år 26 ± ± ± år 45 ± ± ± år 28 ± ± ± år 31 ± ± ± Totalt 33 ± ± ± Norrköping år 38 ± ± ± år 27 ± ± ± år 35 ± ± ± år 30 ± ± ± Totalt 32 ± ± ± Söderköping år 36 ± ± ± år 37 ± ± ± år 32 ± ± ± år 25 ± ± ± Totalt 33 ± ± ±

117 Valdemarsvik år 30 ± ± ± år 17 ± ± ± år 27 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 24 ± ± ± Ydre år 34 ± ± ± år 25 ± ± ± år 30 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 29 ± ± ± Åtvidaberg år 38 ± ± ± år 32 ± ± ± år 28 ± ± ± år 29 ± ± ± Totalt 31 ± ± ± Ödeshög år 30 ± ± ± år 23 ± ± år 27 ± ± ± år 11 ± ± ± 9 59 Totalt 22 ± ± ± Ålder Tabell 26b. Andel personer som har eller har haft psykisk ohälsa under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 26a (forts). Andel personer som har eller har haft psykisk ohälsa under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 40 ± ± ± år 22 ± ± ± år 22 ± ± ± år 23 ± ± ± Totalt 24 ± ± ± år 34 ± ± ± år 27 ± ± ± år 30 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 29 ± ± ±

118 Tabell 26c. Andel personer som har eller har haft psykisk ohälsa under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 31 ± ± ± år 25 ± ± ± år 28 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 27 ± ± ± Västra år 32 ± ± ± år 33 ± ± ± år 27 ± ± ± år 28 ± ± ± Totalt 29 ± ± ± Östra år 38 ± ± ± år 27 ± ± ± år 34 ± ± ± år 29 ± ± ± Totalt 32 ± ± ± Tabell 26d. Andel personer som har eller har haft psykisk ohälsa under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

119 Reumatisk sjukdom Har du eller har du haft reumatisk sjukdom t.ex. ledgångsreumatism Bechterew under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Motala, Norrköping och Åtvidaberg har en högre andel personer som har eller har haft reumatisk sjukdom jämfört med Linköping (figur 27). o I länet och i Motala är det fler kvinnor än män som har eller har haft reumatisk sjukdom under de senaste 12 månaderna. Samma mönster finns i många av de andra kommunerna. Bland kvinnorna finns den högsta andelen i Motala och den lägsta andelen i Boxholm och Ydre (tabell 27a, 27b). o I länet finns den högsta andelen med reumatisk sjukdom i den äldsta åldersgruppen och den lägsta andelen i den yngsta åldersgruppen. Samma mönster finns i de flesta av kommunerna (tabell 27a, 27b). Motala Norrköping Åtvidaberg Ödeshög Finspång Kinda Söderköping Valdemarsvik Länet Mjölby Vadstena Boxholm Linköping Ydre Andel Figur 27. Andel personer som har eller har haft reumatisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

120 Tabell 27a. Andel personer som har eller har haft reumatisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år år 4 ± ± år ± ± år 17 ± ± ± 9 61 Totalt 5 ± ± ± Finspång år 1 ± ± år ± ± år 9 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Kinda år ± ± år 3 ± ± ± år 16 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Linköping år 2 ± ± år 4 ± ± ± år 7 ± ± ± år 18 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Mjölby år 3 ± ± ± år 2 ± ± ± år 10 ± ± ± år 12 ± ± ± Totalt 8 ± ± ± Motala år 7 ± ± år 7 ± ± ± år 16 ± ± ± år 23 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Norrköping år 4 ± ± år 9 ± ± ± år 15 ± ± ± år 19 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Söderköping år ± ± år 6 ± ± ± år 13 ± ± ± år 21 ± ± ± Totalt 11 ± ± ±

121 Valdemarsvik år 5 ± ± år 9 ± ± år 2 ± ± ± år 24 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Ydre år år år ± ± år 17 ± ± ± 8 66 Totalt 4 ± ± ± Åtvidaberg år 1 ± ± ± år 3 ± ± ± år 13 ± ± ± år 19 ± ± ± Totalt 11 ± ± ± Ödeshög år 4 ± ± år 8 ± ± år 13 ± ± ± år 12 ± ± ± 9 57 Totalt 11 ± ± ± Ålder Tabell 27b. Andel personer som har eller har haft reumatisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 27a (forts). Andel personer som har eller har haft reumatisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år år 4 ± ± ± år 9 ± ± ± år 11 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± år 3 ± ± år 6 ± ± ± år 11 ± ± ± år 19 ± ± ± Totalt 10 ± ± ±

122 Tabell 27c. Andel personer som har eller har haft reumatisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 2 ± ± år 4 ± ± ± år 8 ± ± ± år 18 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Västra år 4 ± ± ± år 5 ± ± ± år 12 ± ± ± år 18 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± Östra år 4 ± ± år 8 ± ± ± år 13 ± ± ± år 20 ± ± ± Totalt 12 ± ± ± Tabell 27d. Andel personer som har eller har haft reumatisk sjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 5 4 ± Finspång 8 7 ± Kinda 8 7 ± Linköping 5 6 ± Mjölby 6 6 ± Motala 10 9 ± Norrköping 9 10 ± Söderköping 8 8 ± Vadstena 6 5 ± Valdemarsvik 7 7 ± Ydre 4 4 ± Åtvidaberg 9 8 ± Ödeshög 9 9 ±

123 Stroke Har du eller har du haft stroke t.ex. hjärnblödning, propp, tia under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Det är en liten andel personer som har eller har haft stroke under de senaste året och andelen är ungefär lika stor i varje kommun (figur 28). o Det är lika stor andel kvinnor som män som har eller har haft stroke under det senaste året i länet (tabell 28b). o Det är främst äldre personer som har eller har haft stroke under det senaste året (tabell 28a, 28b). Finspång Vadstena Ödeshög Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Åtvidaberg * Länet Boxholm Valdemarsvik Ydre Andel Figur 28. Andel personer som har eller har haft stroke de senaste 12 månaderna, per kommun. * Felmarginalen är avrundad till

124 Tabell 28a. Andel personer som har eller har haft stroke de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år år år ± ± år ± ± 4 62 Totalt ± ± Finspång år år år 1 ± ± ± år 5 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Kinda år år år ± ± år 5 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Linköping år år 1 ± ± år 0 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Mjölby år år år 2 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Motala år år 2 ± ± år ± ± år 4 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Norrköping år år ± ± år 3 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Söderköping år år 1 ± ± år 2 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 3 ± ± ±

125 Valdemarsvik år år år år 2 ± ± ± Totalt 0 ± ± ± Ydre år år år år Totalt Åtvidaberg år år ± ± år 1 ± ± ± år 4 ± ± ± Totalt 1 ± ± ± Ödeshög år 4 ± ± år år 8 ± ± år 8 ± ± ± 7 58 Totalt 6 ± ± ± Ålder Tabell 28b. Andel personer som har eller har haft stroke de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 28a (forts). Andel personer som har eller har haft stroke de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år år år 6 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 4 ± ± ± år år 0 ± ± ± år 2 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 2 ± ± ±

126 Tabell 28c. Andel personer som har eller har haft stroke de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år år 0 ± år 0 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Västra år år 1 ± ± år 2 ± ± ± år 5 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Östra år år ± ± år 3 ± ± ± år 6 ± ± ± Totalt 2 ± ± ± Tabell 28d. Andel personer som har eller har haft stroke de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 1 1 ± Finspång 3 2 ± Kinda 2 2 ± Linköping 2 3 ± Mjölby 2 2 ± Motala 2 2 ± Norrköping 2 2 ± Söderköping 2 2 ± Vadstena 3 3 ± Valdemarsvik 1 1 ± Ydre Åtvidaberg 2 2 ± Ödeshög 3 3 ±

127 Urologisk sjukdom Har du eller har du haft sjukdom i urinvägar, könsorgan, underlivssjukdomar/besvär under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket på någon av frågorna. o Jämfört med länet har Kinda en högre andel män som har eller har haft urologisk sjukdom. Kinda har även en högre andel jämfört med Linköping och Mjölby (figur 29). o I den äldsta åldersgruppen finns den högsta andelen män som har eller har haft urologisk sjukdom (tabell 29a, 29b). Kinda Finspång Boxholm Söderköping Valdemarsvik Motala Norrköping Ydre Åtvidaberg Länet Linköping Mjölby Vadstena Ödeshög Andel Figur 29. Andel män som har eller har haft urologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

128 Tabell 29a. Andel personer som har eller har haft urologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år år ± ± år ± ± år ± ± 9 64 Totalt ± ± Finspång år år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Kinda år ± ± år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Linköping år ± ± år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Mjölby år år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Motala år ± ± år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Norrköping år ± ± år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Söderköping år år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ±

129 Valdemarsvik år år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Ydre år år år ± ± år ± ± 9 68 Totalt ± ± Åtvidaberg år ± ± år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Ödeshög år år år ± ± år ± ± 9 60 Totalt ± ± Ålder Tabell 29b. Andel personer som har eller har haft urologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 29a (forts). Andel personer som har eller har haft urologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år år år ± ± år ± ± Totalt ± ± år ± ± år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ±

130 Tabell 29c. Andel personer som har eller har haft urologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år ± ± år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Västra år ± ± år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Östra år ± ± år ± ± år ± ± år ± ± Totalt ± ± Tabell 29d. Andel personer som har eller har haft urologisk sjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 7 6 ± Finspång 7 6 ± Kinda 10 9 ± Linköping 5 6 ± Mjölby 5 5 ± Motala 6 6 ± Norrköping 6 6 ± Söderköping 6 6 ± Vadstena 5 4 ± Valdemarsvik 7 6 ± Ydre 6 5 ± Åtvidaberg 6 5 ± Ödeshög 5 4 ±

131 Ögonsjukdom Har du eller har du haft ögonsjukdom/besvär t.ex. starr, fel på gula fläcken under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket. o Det är ungefär lika stor andel personer i varje kommun som har eller har haft ögonsjukdom (figur 30). o I länet och i kommunerna Linköping och Mjölby är det fler kvinnor än män som har eller har haft ögonsjukdom. Samma mönster kan ses i många av de övriga kommunerna (tabell 30a, 30b). o I länet finns den högsta andelen personer med ögonsjukdom i den äldsta åldersgruppen och den lägsta andelen i den yngsta åldersgruppen, samma mönster kan ses i alla kommunerna (tabell 30a, 30b). Ydre Kinda Ödeshög Åtvidaberg Finspång Linköping Mjölby Motala Norrköping Vadstena Valdemarsvik Länet Boxholm Söderköping Andel Figur 30. Andel personer som har eller har haft ögonsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

132 Tabell 30a. Andel personer som har eller har haft ögonsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år år år 3 ± ± ± år 23 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Finspång år år år 6 ± ± ± år 30 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± Kinda år 8 ± ± ± år 4 ± ± ± år 5 ± ± ± år 28 ± ± ± Totalt 11 ± ± ± Linköping år år 2 ± ± ± år 6 ± ± ± år 37 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± Mjölby år 1 ± ± år 4 ± ± år 9 ± ± ± år 26 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± Motala år ± ± år 5 ± ± år 5 ± ± ± år 23 ± ± ± Totalt 8 ± ± ± Norrköping år 1 ± ± ± år 2 ± ± ± år 5 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 8 ± ± ± Söderköping år år 1 ± ± år 8 ± ± år 24 ± ± ± Totalt 8 ± ± ±

133 Valdemarsvik år år år 3 ± ± ± år 24 ± ± ± Totalt 7 ± ± ± Ydre år ± ± år ± ± år 5 ± ± ± år 23 ± ± ± Totalt 8 ± ± ± Åtvidaberg år 3 ± ± år ± ± år 4 ± ± ± år 30 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Ödeshög år 4 ± ± år år 5 ± ± ± år 22 ± ± ± Totalt 8 ± ± ± Ålder Tabell 30b. Andel personer som har eller har haft ögonsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 30a (forts). Andel personer som har eller har haft ögonsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år år ± ± år 4 ± ± ± år 25 ± ± ± Totalt 8 ± ± ± år 1 ± ± ± år 2 ± ± ± år 6 ± ± ± år 29 ± ± ± Totalt 9 ± ± ±

134 Tabell 30c. Andel personer som har eller har haft ögonsjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år år 2 ± ± ± år 6 ± ± ± år 35 ± ± ± Totalt 10 ± ± ± Västra år 1 ± ± ± år 4 ± ± år 6 ± ± ± år 24 ± ± ± Totalt 9 ± ± ± Östra år 1 ± ± ± år 1 ± ± ± år 6 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 8 ± ± ± Tabell 30d. Andel personer som har eller har haft ögonsjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 6 5 ± Finspång 7 6 ± Kinda 9 8 ± Linköping 7 8 ± Mjölby 7 7 ± Motala 7 7 ± Norrköping 7 7 ± Söderköping 6 6 ± Vadstena 7 6 ± Valdemarsvik 7 5 ± Ydre 10 8 ± Åtvidaberg 8 7 ± Ödeshög 9 8 ±

135 Öronsjukdom Har du eller har du haft öronsjukdom/besvär t.ex. hörselnedsättning, öronsus under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativ Nej, Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite, Ja påverkar mitt liv mycket. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja men påverkar inte alls mitt liv, Ja påverkar mitt liv lite eller Ja påverkar mitt liv mycket på någon av frågorna. o Jämfört med länet har Ödeshög, Ydre och Kinda en högre andel personer med öronsjukdom. Ödeshög har även högre andel än Linköping, Mjölby och Norrköping (figur 31). o I Motala, Söderköping, Valdemarsvik och Ödeshög är det fler män än kvinnor som har öronsjukdom. Samma mönster kan ses i de flesta övriga kommuner. Bland männen har Ödeshög den högsta andelen och Norrköping den lägsta andelen med öronsjukdom (tabell 31a, 31b). o I länet finns den högsta andelen personer med öronsjukdom i den äldsta åldersgruppen följt av åldersgruppen år, samma mönster kan ses i många av kommunerna. I den äldsta åldersgruppen har Ydre den högsta andelen och Norrköping och Vadstena den lägsta (tabell 31a, 31b). Ödeshög Ydre Boxholm Kinda Söderköping Vadstena Finspång Motala Åtvidaberg Valdemarsvik Länet Linköping Mjölby Norrköping Andel Figur 31. Andel personer som har eller har haft öronsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun

136 Tabell 31a. Andel personer som har eller har haft öronsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 13 ± ± år 8 ± ± ± år 21 ± ± ± år 45 ± ± ± Totalt 23 ± ± ± Finspång år 12 ± ± ± år 8 ± ± ± år 20 ± ± ± år 42 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Kinda år 17 ± ± ± år 5 ± ± ± år 25 ± ± ± år 35 ± ± ± Totalt 22 ± ± ± Linköping år 10 ± ± ± år 4 ± ± ± år 22 ± ± ± år 43 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Mjölby år 7 ± ± ± år 7 ± ± ± år 16 ± ± ± år 36 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Motala år 9 ± ± ± år 15 ± ± ± år 14 ± ± ± år 30 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Norrköping år 16 ± ± ± år 13 ± ± ± år 19 ± ± ± år 37 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Söderköping år 6 ± ± ± år 11 ± ± ± år 12 ± ± ± år 42 ± ± ± Totalt 18 ± ± ±

137 Valdemarsvik år 5 ± ± ± år 5 ± ± ± år 16 ± ± ± år 27 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Ydre år 3 ± ± ± år 10 ± ± ± år 24 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 27 ± ± ± Åtvidaberg år 15 ± ± ± år 4 ± ± ± år 26 ± ± ± år 34 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Ödeshög år 9 ± ± år 18 ± ± år 24 ± ± ± år 31 ± ± ± Totalt 22 ± ± ± Ålder Tabell 31b. Andel personer som har eller har haft öronsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder Tabell 31a (forts). Andel personer som har eller har haft öronsjukdom under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 10 ± ± ± år 3 ± ± ± år 30 ± ± ± år 32 ± ± ± Totalt 22 ± ± ± år 12 ± ± ± år 9 ± ± ± år 20 ± ± ± år 38 ± ± ± Totalt 19 ± ± ±

138 Tabell 31c. Andel personer som har eller har haft öronsjukdom under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 10 ± ± ± år 4 ± ± ± år 22 ± ± ± år 42 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Västra år 9 ± ± ± år 11 ± ± ± år 17 ± ± ± år 33 ± ± ± Totalt 18 ± ± ± Östra år 14 ± ± ± år 12 ± ± ± år 18 ± ± ± år 38 ± ± ± Totalt 20 ± ± ± Tabell 31d. Andel personer som har eller har haft öronsjukdom under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

139 Alla tänder kvar Hur många av dina egna tänder (det vill säga inte implantat eller proteser) har du kvar förutom visdomständerna? Svarsalternativ Alla tänder, Saknar någon enstaka tand, Saknar ganska många tänder, Har nästan inga tänder kvar, Är helt tandlös. I resultatet redovisas andel personer som har svarat Alla tänder. o I Linköping finns den högsta andelen personer som har alla sina tänder kvar och i Motala, Valdemarsvik och Åtvidaberg finns de lägsta andelarna (figur 32). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som har kvar alla sina tänder. Både bland kvinnor och bland män finns den högsta andelen som har kvar alla sina tänder i Linköping. Den lägsta andelen bland kvinnor finns i Valdemarsvik och Ödeshög och bland männen finns den lägsta andelen i Motala och Åtvidaberg (tabell 32a, 32b). o I länet finns den högsta andelen som har kvar alla sina tänder i den yngsta åldersgruppen och andelen är lägst i den äldsta åldersgruppen. Samma mönster ses i alla kommunerna. I den äldsta åldersgruppen år finns den högsta andelen med alla tänder kvar i Linköping och de lägsta andelarna i Finspång, Åtvidaberg och Vadstena (tabell 32a, 32b). Linköping Mjölby Länet Norrköping Kinda Söderköping Ydre Finspång Ödeshög Boxholm Vadstena Motala Valdemarsvik Åtvidaberg Andel Figur 32. Andel personer med alla sina tänder kvar, per kommun

140 Tabell 32a. Andel personer med alla sina tänder kvar, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år ± år 81 ± ± ± år 29 ± ± ± år 12 ± ± ± 8 61 Totalt 45 ± ± ± Finspång år 94 ± ± ± år 82 ± ± ± år 34 ± ± ± år 4 ± ± ± Totalt 46 ± ± ± Kinda år 86 ± ± ± år 77 ± ± ± år 37 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 46 ± ± ± Linköping år 90 ± ± ± år 79 ± ± ± år 45 ± ± ± år 18 ± ± ± Totalt 59 ± ± ± Mjölby år 84 ± ± ± år 74 ± ± ± år 46 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 51 ± ± ± Motala år 91 ± ± ± år 68 ± ± ± år 35 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 46 ± ± ± Norrköping år 83 ± ± ± år 77 ± ± ± år 35 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 50 ± ± ± Söderköping år 88 ± ± ± år 73 ± ± ± år 49 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 52 ± ± ±

141 Valdemarsvik år 87 ± ± ± år 73 ± ± ± år 34 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 42 ± ± ± Ydre år 92 ± ± ± år 79 ± ± ± år 42 ± ± ± år 10 ± ± ± 8 68 Totalt 48 ± ± ± Åtvidaberg år 88 ± ± ± år 77 ± ± ± år 38 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 46 ± ± ± Ödeshög år 85 ± ± ± år 76 ± ± år 28 ± ± ± år 11 ± ± ± 8 59 Totalt 42 ± ± ± Tabell 32a (forts). Andel personer med alla sina tänder kvar, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 92 ± ± ± år 74 ± ± ± år 40 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 46 ± ± ± Tabell 32b. Andel personer med alla sina tänder kvar, per kön och ålder Ålder år 88 ± ± ± år 77 ± ± ± år 39 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 52 ± ± ±

142 Tabell 32c. Andel personer med alla sina tänder kvar, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 90 ± ± ± år 79 ± ± ± år 44 ± ± ± år 17 ± ± ± Totalt 57 ± ± ± Västra år 88 ± ± ± år 72 ± ± ± år 38 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 47 ± ± ± Östra år 85 ± ± ± år 77 ± ± ± år 36 ± ± ± år 12 ± ± ± Totalt 50 ± ± ± Tabell 32d. Andel personer med alla sina tänder kvar ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

143 Nöjd med sina tänder Är du i allmänhet nöjd med dina tänder? Svarsalternativ Ja, mycket nöjd, Ja i stort sett nöjd, Nej, inte särskilt nöjd, Nej, absolut inte nöjd. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja, mycket nöjd eller Ja i stort sett nöjd o I Ödeshög finns en högre andel personer som är mycket eller i stort sett nöjda med sina tänder än i Motala (figur 33). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som är nöjda med sina tänder. Bland kvinnorna finns den högsta andelen nöjda med sina tänder i Ydre och den lägsta andelen i Motala (tabell 33a, 33b). o I länet är andelen som är nöjda med sina tänder högst bland de unga, år, och lägst bland de äldsta, år. Samma mönster kan ses i många av kommunerna. I alla åldersgrupper utom i åldersgruppen år finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan några av kommunerna (tabell 33a, 33b). Ödeshög Kinda Ydre Boxholm Linköping Mjölby Söderköping Åtvidaberg Finspång Länet Vadstena Valdemarsvik Norrköping Motala Andel Figur 33. Andel personer som mycket eller stort sett nöjda med sina tänder, per kommun

144 Tabell 33a. Andel personer som mycket eller stort sett nöjda med sina tänder, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 89 ± ± år 87 ± ± ± år 84 ± ± ± år 80 ± ± ± 9 64 Totalt 84 ± ± ± Finspång år 88 ± ± ± år 81 ± ± ± år 77 ± ± ± år 73 ± ± ± Totalt 79 ± ± ± Kinda år 88 ± ± ± år 87 ± ± ± år 71 ± ± ± år 82 ± ± ± Totalt 80 ± ± ± Linköping år 88 ± ± ± år 82 ± ± ± år 77 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 80 ± ± ± Mjölby år 86 ± ± ± år 82 ± ± ± år 69 ± ± ± år 81 ± ± ± Totalt 77 ± ± ± Motala år 86 ± ± ± år 67 ± ± ± år 69 ± ± ± år 69 ± ± ± Totalt 71 ± ± ± Norrköping år 91 ± ± ± år 82 ± ± ± år 71 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 79 ± ± ± Söderköping år 83 ± ± ± år 82 ± ± ± år 85 ± ± ± år 72 ± ± ± Totalt 81 ± ± ±

145 Valdemarsvik år 98 ± ± ± år 76 ± ± ± år 71 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 76 ± ± ± Ydre år 84 ± ± ± år 87 ± ± ± år 80 ± ± ± år 90 ± ± ± 8 69 Totalt 85 ± ± ± Åtvidaberg år 82 ± ± ± år 86 ± ± ± år 78 ± ± ± år 80 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Ödeshög år 93 ± ± år 89 ± ± år 71 ± ± ± år 86 ± ± ± 8 61 Totalt 82 ± ± ± Ålder Tabell 33b. Andel personer som mycket eller stort sett nöjda med sina tänder, per kön och ålder Tabell 33a (forts). Andel personer som mycket eller stort sett nöjda med sina tänder, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 88 ± ± ± år 81 ± ± ± år 79 ± ± ± år 70 ± ± ± Totalt 78 ± ± ± år 89 ± ± ± år 81 ± ± ± år 74 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 79 ± ± ±

146 Tabell 33c. Andel personer som mycket eller stort sett nöjda med sina tänder, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 88 ± ± ± år 83 ± ± ± år 77 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 81 ± ± ± Västra år 87 ± ± ± år 75 ± ± ± år 71 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 75 ± ± ± Östra år 90 ± ± ± år 81 ± ± ± år 74 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 79 ± ± ± Tabell 33d. Andel personer som mycket eller stort sett nöjda med sina tänder ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

147 Bra tandhälsa Hur tycker du din tandhälsa är? Svarsalternativ Mycket bra, Bra, Varken bra eller dålig, dålig, Mycket dålig I resultatet presenteras andel personer som svarat Mycket bra eller Bra. o I varje kommun är det ungefär lika stor andel personer som bedömer sin tandhälsa som bra (figur 34). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som bedömer sin tandhälsa som bra (tabell 34a, 34b). o I länet är andelen som tycker att de har bra tandhälsa högst i den yngsta åldersgruppen och lägst i den äldsta åldersgruppen, och mönstret är detsamma i många av kommunerna (tabell 34a, 34b). Mjölby Ydre Linköping Vadstena Kinda Söderköping Ödeshög Länet Åtvidaberg Norrköping Finspång Boxholm Motala Valdemarsvik Andel Figur 34. Andel personer som har bra tandhälsa, per kommun

148 Tabell 34a. Andel personer som har bra tandhälsa, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Boxholm år 89 ± ± år 85 ± ± ± år 60 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Finspång år 86 ± ± ± år 66 ± ± ± år 63 ± ± ± år 51 ± ± ± Totalt 64 ± ± ± Kinda år 85 ± ± ± år 80 ± ± ± år 61 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Linköping år 79 ± ± ± år 73 ± ± ± år 62 ± ± ± år 63 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Mjölby år 75 ± ± ± år 75 ± ± ± år 67 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 70 ± ± ± Motala år 81 ± ± ± år 66 ± ± ± år 60 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 64 ± ± ± Norrköping år 81 ± ± ± år 67 ± ± ± år 62 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 66 ± ± ± Söderköping år 82 ± ± ± år 69 ± ± ± år 75 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 71 ± ± ±

149 Valdemarsvik år 75 ± ± ± år 69 ± ± ± år 60 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 64 ± ± ± Ydre år 77 ± ± ± år 79 ± ± ± år 75 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 71 ± ± ± Åtvidaberg år 80 ± ± ± år 76 ± ± ± år 67 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 70 ± ± ± Ödeshög år 93 ± ± ± år 86 ± ± år 58 ± ± ± år 72 ± ± ± Totalt 73 ± ± ± Tabell 34a (forts). Andel personer som har bra tandhälsa, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Vadstena år 89 ± ± ± år 81 ± ± ± år 70 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 72 ± ± ± Tabell 34b. Andel personer som har bra tandhälsa, per kön och ålder Ålder år 81 ± ± ± år 71 ± ± ± år 63 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 67 ± ± ±

150 Tabell 34c. Andel personer som har bra tandhälsa, per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 80 ± ± ± år 74 ± ± ± år 63 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Västra år 81 ± ± ± år 72 ± ± ± år 63 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 68 ± ± ± Östra år 82 ± ± ± år 67 ± ± ± år 63 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 66 ± ± ± Tabell 34d. Andel personer som har bra tandhälsa ostandardiserat och köns- och ålderstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

151 Bilaga 1. Kommun Tabell Ia. Svarsfrekvens, per kommun, kön och ålder Ålder i Svar i Svar i urvalet svarande urvalet svarande urvalet svarande Boxholm år år år år Total Finspång år år år år Total Kinda år år år år Total Linköping år år år år Total Mjölby år år år år Total Motala år år år år Total Norrköping år år år år Total Söderköping år år år år Total Svar

152 Tabell Ia (forts). Svarsfrekvens, per kommun, kön och ålder Kommun Ålder i Svar i Svar i Svar urvalet svarande urvalet svarande urvalet svarande Vadstena år år år år Total Valdemarsvik år år år år Total Ydre år år år år Total Åtvidaberg år år år år Total Ödeshög år år år år Total Ålder Tabell Ib. Svarsfrekvens, per kön och ålder i urvalet Svar i Svar i svarande urvalet svarande urvalet svarande år år år år Total Svar

153 Länsdel Tabell Ic. Svarsfrekvens, per länsdel, kön och ålder Ålder i urvalet Svar i Svar i svarande urvalet svarande urvalet svarande Centrala år år år år Total Västra år år år år Total Östra år år år år Total Svar

154

155 Kartor Bilaga 2. Karta 1. EQ-5D index, över länsvärdet länsvärdet under länsvärdet. Karta 2. Smärtor/besvär, över länsvärdet länsvärdet under länsvärdet.

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Kommunrapport Sammanfattande resultat. Rapport 2008:1. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa 2006. Kommunrapport Sammanfattande resultat. Rapport 2008:1. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2008:1 Kommunrapport Sammanfattande resultat Januari 2008 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens hälsa 2006 Kommunrapport

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Östgötens hälsa Sjukdomar, besvär och hälsa. Rapport 2007:11. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Sjukdomar, besvär och hälsa. Rapport 2007:11. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:11 Sjukdomar, besvär och hälsa December 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Helle Noorlind Brage Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården. Rapport 2007:2. Folkhälsovetenskapligt centrum.

Östgötens hälsa 2006. Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården. Rapport 2007:2. Folkhälsovetenskapligt centrum. Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:2 Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården Maj 2007 Madeleine Borgstedt-Risberg Susanne Stålhammar Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Östgötens uppfattningar om förtroende

Östgötens uppfattningar om förtroende Östgötens hälsa 2006 Rapport 2009:5 Östgötens uppfattningar om förtroende December 2009 Elisabeth Wärnberg Gerdin Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Svensson Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Socioekonomi och tandhälsa

Socioekonomi och tandhälsa Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2012 Folkhälsocentrum Linköping oktober 2013 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se/fhc Inneha llsfo rteckning Inledning... 2 Bakgrund...

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 5:4 LÄNSDELSRAPPORT ÖSTERGÖTLAND SAMMANSTÄLLNING ÖVER DEMOGRAFISKA OCH SOCIOEKONOMISKA VARIABLER SAMT HÄLSOVARIABLER PER LÄNSDEL I ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT Hälsa och livsstil i områden med olika socioekonomiska förutsättningar LINKÖPING NOVEMBER 23 HELLE NOORLIND BRAGE ELIN ERIKSSON JOHAN BYRSJÖ www.lio.se/fhvc

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Likvärdig hälso- och sjukvård?

Likvärdig hälso- och sjukvård? Likvärdig hälso- och sjukvård? Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag 2007 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SUMMERING... 4 Östergötland i nationell jämförelse... 4 Vad utmärker olika grupper?...

Läs mer

Områdesbeskrivning Linköping

Områdesbeskrivning Linköping Stina Öberg 1(6) Områdesbeskrivning Linköping BUP-verksamheten i Linköping Alla siffror avser åldersgruppen 0-17 år och relevanta enheter på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, det vill

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009 Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009 Folkhälsocentrum Linköping februari 2011 Kerstin Aronsson Elin Mako Lars Walter www.lio.se/fhc Rapport 2011:1 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 Något färre fick arbete 1 685 personer fick arbete under november och det

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet i Uppsala län en befolkningsundersökning med EQ-5D

Hälsorelaterad livskvalitet i Uppsala län en befolkningsundersökning med EQ-5D Hälsorelaterad livskvalitet i Uppsala län 2004 - en befolkningsundersökning med EQ-5D Anders Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget i Uppsala län Hälsorelaterad livskvalitet i Uppsala

Läs mer

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014 Tabell 1: Utbildningar i Boxholm kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Yrkesvux Barn och fritid 0 0 Bygg och anläggning 0 0 Ekonomi, administration och handel 1 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Områdesbeskrivning Norrköping

Områdesbeskrivning Norrköping Stina Öberg 1(5) Områdesbeskrivning Norrköping -verksamheten i Norrköping Alla siffror avser relevanta enheter på Norrköping, det vill säga, mellanvården och gemensamt samt åldersgruppen 0-17 år. Fördelningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning har ökat. Arbetslösheten

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket.

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket. Hälsa Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på hälsan. Självskattad hälsa har ett starkt samband med dödlighet. Frågan är mycket värdefull för att följa befolkningens

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Resultatsammanställning

Resultatsammanställning Resultatsammanställning Samordningsförbundet Östra Östergötland Kvartal 1-3 2016 @Therése Löwgren Sidan 3 Måluppfyllelse kvartal 3 Sidan 13-14 NP-samverkan Sidan 4 Måluppfyllelse kvartal 2 Sidan 15-16

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 6 Patientrelaterat utfall avseende hälso- och sjukvård, frekvenstabeller och EQ- 5D Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2017 Lämnat arbetslöshet för arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-05-09 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län April 2014 19 473 (9,2 %) 8 733 kvinnor (8,8 %) 10 740 män

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Vad tycker patienterna? En sammanställning av en enkät- och intervjuundersökning våren 05 Bo Davidsson Elisabeth Viman ISSN 65-0 författarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Linköping 2014-03-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Februari 2014 21 060 (9,9 %) 9 344 kvinnor (9,3 %) 11 716 män

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Östgötens förtroende för vården. Rapport 2007:10. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa 2006. Östgötens förtroende för vården. Rapport 2007:10. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:10 Östgötens förtroende för vården December 2007 Elisabeth Wärnberg Gerdin Tommy Svensson Madeleine Borgstedt-Risberg Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Metodrapport 1 metodbeskrivning

Metodrapport 1 metodbeskrivning Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:10 Metodrapport 1 metodbeskrivning December 2006 Marika Wenemark Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Metodrapport 1 metodbeskrivning Rapport 2006:10 Marika

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan.

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan. Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Östergötlands län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-04-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Mars 2014 20 364 (9,6 %) 9 056 kvinnor (9,1 %) 11 308 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 Färre till arbete än för ett år sedan Under augusti påbörjade drygt 1 400 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 12 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

SF 36 Dimensionerna och tolkning

SF 36 Dimensionerna och tolkning SF 36 Dimensionerna och tolkning 2013.08.26 Lotti Orwelius Svenska Intensivvårdsregistret 1 Vilka frågor ingår i respektive dimension? Vad krävs för att generera skalpoäng? Vad står dimensionerna för?

Läs mer

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx,

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, Förnamn Efternamn, UC AB, 08-670 xx xx, förnamn.efternamn@uc.se Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, förnamn.efternamn@foretagarna.se Om UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR Nyckeltal från kartläggningen av cykelvägnäten CYKELVÄGNÄTETS OMFATTNING Invånare Andel av regionens befolkning Km cykelväg Andel av regionens cykelvägnät

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Gunnel Boström www.fhi.se Rapport nr A :2 A :2 ISSN: -2 ISBN: 91-727--X REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Avsnitt 1 Projektgrupp: Mats Lundborg (sammank) Ingrid Nielsen Stefan Svallhage Britt-Louise Hansson Hans Sundsten Nils Larsson Thor Lithman

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Hälsa och hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D och SF-36 i Östergötlands och Kalmar län: Resultat från befolkningsenkäterna

Hälsa och hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D och SF-36 i Östergötlands och Kalmar län: Resultat från befolkningsenkäterna Hälsa och hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D och SF-36 i Östergötlands och Kalmar län: Resultat från befolkningsenkäterna Rapport 2002:1 Health and Health Realted Quality of Life as measured by

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Östergötlands län. Företagsamheten Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Vinnare av tävlingen Östergötlands mest företagsamma människa 2014.

Östergötlands län. Företagsamheten Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Vinnare av tävlingen Östergötlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Foto: Nicklas Sandberg Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Pengarna och livet. Rapport 2007:3. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa 2006. Pengarna och livet. Rapport 2007:3. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:3 Pengarna och livet Oktober 2007 Charlotta Lindell Elin Eriksson Anita Jernberger Lars Walter Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens hälsa 2006 Pengarna

Läs mer

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 DELRAPPORTERING AV REGERINGSUPPDRAG Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 13 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Rapport 2006:8. Folkhälsovetenskapligt centrum. Oktober 2006. Lars Walter Helle Noorlind Brage

Östgötens hälsa 2006. Rapport 2006:8. Folkhälsovetenskapligt centrum. Oktober 2006. Lars Walter Helle Noorlind Brage Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:8 Oktober 2006 Lars Walter Helle Noorlind Brage Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:8 Oktober 2006 Lars Walter Helle Noorlind Brage Förord

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa

Östgötens psykiska hälsa Östgötens psykiska hälsa EN KARTLÄGGNING AV SJÄLVSKATTAD PSYKISK HÄLSA I ÖSTERGÖTLAND HÖSTEN 2002 Marika Wenemark Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Ingemar

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt 2011-11-22 FOKUS: STATISTIK Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt Arbetsförmedlingens förändrade sätt att beräkna arbetslösheten inom en region innebär en nivåförändring av arbetslöshetsmåttet.

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Anna

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad Sida: 1 ( 7 ) 0501 0580007 Linköping c-kärna exkl A-läge 0580200 Linköping A-läge butiker 0580201 Linköping B-läge butiker 0580202 Linköping C-läge butiker 0581300 Norrköping A-läge city 0501 0580200 Linköping

Läs mer

Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06

Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06 Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06 Socioekonomins betydelse för hälsa på lika villkor Krister Järbrink, hälsoekonomisk rådgivare Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Mål för

Läs mer

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010 Rapport 2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar Kohortanalyser Linköping augusti 2010 Kerstin Aronsson Madeleine Borgstedt-Risberg Lars Walter www.lio.se/fhvc Innehållsförteckning

Läs mer