Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa"

Transkript

1 Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar Åkerlind Folkhälsovetenskapligt Centrum

2 Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar Åkerlind 1

3 2

4 Innehållsförteckning Förord... 7 Bakgrund... 9 Tabellinnehåll och tolkningshjälp Figurexempel Grundtabeller fördelade på kön och ålder svarande och svarsfrekvens per kommun, tabell Psykiskt välbefinnande Medelvärde, tabell Andel med lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66), tabell Andel med uttalade psykiska besvär (MH under 51), tabell Vitalitet Medelvärde, tabell Fobier Andel med vissa eller stora problem med fobier, tabell Andel med stora problem med fobier, tabell Depression Andel med vissa eller stora problem med nedstämdhet eller depression, tabell Andel med stora problem med nedstämdhet eller depression, tabell Panikångest Andel med vissa eller stora problem med ångest och panik, tabell Andel med stora problem med ångest och panik, tabell Tvångsbesvär Andel med vissa eller stora problem med tvångsbesvär, tabell Andel med stora problem med tvångsbesvär, tabell Ätstörningar Andel med vissa eller stora problem med ätstörningar, tabell Andel med stora problem med ätstörningar, tabell Lugnande mediciner Andel som har svårt att klara sig utan lugnande medicin, tabell Sömn och stress Andel som har svårt att somna, tabell Andel som sover dåligt, tabell Andel stressade, tabell

5 Tobak Andel som röker dagligen, tabell Andel som snusar, tabell Alkohol Andel som har svårt att klara sig utan alkohol, tabell Andel med riskfyllt intensivdrickande, tabell Andel med ökad risk eller skadlig nivå av alkoholkonsumtion, tabell Vårdbehov Andel med ett självupplevt vårdbehov, tabell Andel som känt behov men ej sökt vård, tabell Förtroende för sjukvården Andel med mycket eller ganska stort förtroende, tabell Andel med mycket eller ganska litet förtroende, tabell Psykiskt välbefinnande uppdelat på bakgrundsfaktorer Ekonomisk situation Andel med bra ekonomi, tabell Andel med dålig ekonomi, tabell Sysselsättning Andel som arbetar, tabell Andel som studerar, tabell Andel som är arbetslösa, tabell Andel som är sjukskrivna/förtidspensionärer, tabell Första generationens invandrare Andel som är första generationens invandrare, tabell Andel som är födda i Sverige, tabell Rökning Andel som röker dagligen, tabell Andel som inte röker, tabell Boende Andel som bor på landet, tabell Andel som bor i liten/mindre tätort, tabell Andel som bor i större tätort/stad, tabell Civilstånd Andel som är ensamstående, tabell Andel som är gifta/sammanboende, tabell

6 Kontakt med sjukvården för psykiska besvär Behandling Andel som fått medicinsk behandling, tabell Andel som fått samtalsbehandling, tabell Andel som fått både medicinsk behandling och samtalsbehandling, tabell Andel som inte fått någon behandling, tabell Medicin användning Andel som tagit medicin enligt ordination, tabell Första vårdkontakten Andel som sökt på vårdcentralen först, tabell Andel som sökt inom psykiatrin först, tabell Nöjdhet med första kontakten Andel som är mycket eller ganska nöjd med första kontakten, tabell Andel som är mycket eller ganska missnöjd med första kontakten, tabell

7 6

8 Förord På uppdrag av Landstinget i Östergötland och Försäkringskassan i Östergötland har Folkhälsovetenskapligt Centrum och FoU-enheten för Primärvård och Psykiatri genomfört enkätundersökningen Östgötens psykiska hälsa. Resultaten från enkätundersökningen har presenterats i rapporten Östgötens psykiska hälsa. En kartläggning av självskattad psykisk hälsa i Östergötland. I denna rapport presenteras hur den självskattade psykiska hälsan, samt nyttjande av tobak och alkohol ser ut i de 13 östgötska kommunerna. Materialet presenteras i tabellform. Syftet med rapporten är att resultaten ska kunna användas som underlag för beslut om vård och i det förebyggande arbetet. Vår strävan är att de data vi tar fram ska bli tillgänglig för flera och därmed användas av såväl landsting som kommuner i syfte att förbättra den psykiska hälsan i Östergötland. Vi vill rikta ett särskilt tack till Lars Walter för hjälp med programmering och handledning och till Christina Aldin som bearbetat rapportens layout. Madeleine Borgstedt-Risberg 7

9 8

10 Bakgrund Hösten 2002 genomfördes enkätundersökningen Östgötens psykiska hälsa i Östergötland. Syftet var att kartlägga självrapporterad psykisk ohälsa i alla kommuner i Östergötlands län samt att beskriva skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Frågeformuläret skickades till ett slumpmässigt, kommunstratifierat urval om totalt personer i åldrarna år bosatta i Östergötland. Frågeformuläret innehöll bakgrundsfrågor, olika mått på psykisk hälsa och ohälsa, frågor om vårdbehov, sjukvård, behandling och en öppen fråga om positiva saker i livet personer svarade på frågeformuläret som var helt anonymt, vilket innebär att det saknade identitetsbeteckning. För att kunna studera materialet på kommunnivå gjordes ett stratifierat urval. Detta innebär att ett slumpmässigt urval av individer dras inom varje kommun. Det hade varit önskvärt att ha samma precision i alla kommuner vilket skulle betyda att man tar lika många personer i varje kommun. Det skulle dock innebära att mer än var fjärde person i Ydre skulle besvara enkäten. Det bedömdes inte rimligt att skicka formuläret till mer än var tionde person i de minsta kommunerna varför antalet individer varierar mellan kommunerna. Om ingen stratifiering hade gjorts hade majoriteten av personerna i urvalet kommit från Linköping, Norrköping och de andra stora kommunerna. Tack vare stratifieringen kan även mindre kommuner särredovisas. För att få med så mycket information som möjligt om östgötens självskattade psykiska hälsa på kommunnivå, valdes att göra ett tabellverk. Vi har inte bedömt det möjligt att göra en sammanfattning av resultaten som kan svara mot alla olika kommuners intressen och önskemål. Istället visas exempel på figurer som kan tas fram för att illustrera resultaten från tabellerna. Syftet med rapporten är att fungera som ett grundmaterial för vidare analyser av kommunernas egen situation men också av jämförelser mellan kommuner. Resultaten i denna rapport utgår från grundrapporten när det gäller val av variabler och redovisningssätt. En mer utförlig beskrivning av bakgrund, syfte, metod och frågeformulärets utformning för undersökningen, finns att läsa i Rapport 2003:1 Östgötens psykiska hälsa. En kartläggning av självskattad psykisk hälsa i Östergötland hösten ( ) 9

11 Tabellinnehåll och tolkningshjälp Alla tabeller består av en beskrivning på kommunnivå, en på länsdelsnivå och en med totalsiffror för hela länet. I de fall grupperna blir tillräckligt stora är datamaterialet dessutom fördelat på ålder och kön. Varje tabell innehåller punktskattningar med felmarginal (avrundade till en decimal) och antal. Punktskattning är en uppskattning av det korrekta värdet, baserat på ett stickprov. Punktskattningen kan till exempel vara en andel i procent eller ett medelvärde. Felmarginalen är ett mått på punktskattningens osäkerhet. Denna osäkerhet beror på att endast ett stickprov undersöks och inte hela populationen. Om stickproven är små blir felmarginalerna och därmed även osäkerheten i punktskattningarna stora. Genom att lägga till respektive dra ifrån felmarginalen från punktskattningen går det att bilda ett 95-procentigt konfidensintervall. Med ett 95-procentigt konfidensintervall menas att intervallet i genomsnitt täcker det sanna värdet i 95 fall av 100. Felmarginalen och konfidensintervallet tar inte hänsyn till den osäkerhet som beror på bortfallet i undersökningen. Om en andel är 100 procent eller 0 procent är det inte lämpligt att beräkna felmarginal med den metod vi använt. är antalet personer som svarat på den eller de specifika frågor som tabellen bygger på (samt vilken kommun de bor i). Eftersom det finns personer som inte svarar på vissa frågor kan antalet variera något mellan de olika tabellerna. Några frågor är dessutom endast riktade till vissa personer, till exempel till de som sökt vård och då baseras svaren på färre personer än hela undersökningen. Om antalet personer är 15 eller mindre presenteras inga resultat eftersom osäkerheten blir alltför stor. Dessa värden ersätts av markeringen. Totalerna i tabellerna 2-28 är vägda så att män och kvinnor i olika åldrar har sin rätta proportion inom varje kommun, länsdel respektive hela Östergötland. På så sätt blir resultaten baserade på rätt proportioner män och kvinnor, unga och gamla i befolkningen och inte på de proportioner som har svarat, vilket kan variera mellan olika kön och åldrar i olika kommuner. Tabell är inte vägda på detta sätt eftersom det är för få personer att dela upp på ålder och kön. Dessa resultat kan därför variera något beroende på hur många unga, gamla, kvinnor respektive män som svarat på frågan i en viss kommun eller länsdel. 10

12 Exempel på hur tabellerna ska tolkas: Utdrag ur tabell 20b. Andel personer som röker dagligen per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Andel Fel Marginal Andel Fel marginal Andel Fel marginal Centrala år 9,9 ± 5, ,8 ± 5, ,3 ± 3, år 17,0 ± 6, ,9 ± 4, ,2 ± 3, år 16,1 ± 5, ,0 ± 4, ,0 ± 3, år 8,9 ± 4, ,8 ± 5, ,2 ± 3,5 582 Totalt 13,3 ± 2, ,6 ± 2, ,0 ± 1, Kolumnerna andel innehåller punktskattningar för andelen personer som röker dagligen. Andelen kvinnor år som röker dagligen bosatta i centrala länsdelen är skattat till 9,9 procent med felmarginal 5,0. Denna andel är baserad på 216 kvinnor år som besvarat frågan om rökning. Ett 95-procentigt konfidensintervall till andelen är 9,9 plus/minus 5,0, vilket ger intervallet 4,9-14,9. Inom detta intervall finns med 95 procents säkerhet den korrekta andelen rökande unga kvinnor bosatta i centrala länsdelen. För att uppskatta den totala andelen rökare i centrala länsdelen används punktskattningen 12,0 och felmarginalen 1,8. Med 95 procents säkerhet kan sägas att intervallet mellan 10,2 och 13,8 procent innehåller den verkliga andelen rökare i centrala länsdelen. Totalt har personer svarat på frågan om rökning i centrala länsdelen. 11

13 Figurexempel Nedan presenteras förslag på figurer som kan göras med hjälp av Excel och resultat från tabellerna. I figurerna anges punktskattningen för andelen med stolpar och osäkerheten i skattningarna (95%-iga konfidensintervallet) anges med de klammerförsedda linjerna i ändarna av staplarna. I tre olika figurer presenteras resultat från tabell 3. I figur 1 ses den totala andelen personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (värde på Psykiskt välbefinnande under 66) i varje kommun. Av denna figur framgår att Linköping har den högsta andelen medan Boxholm har lägst. Eftersom konfidensintervallen täcker varandra kan man inte säga att skillnaden är statistiskt säkerställd. Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Andel Figur 1 12

14 I figur 2 visas den totala andelen kvinnor och totala andelen män som skattar sin psykiska hälsa som låg i en kommun, länsdel och totalt för Östergötland. Figuren visar att en högre andel kvinnor än män skattar sin psykiska hälsa lågt. Denna skillnad i psykisk hälsa är statistiskt säkerställd (det vill säga konfidensintervallet överlappar inte varandra) och är ungefär lika stor i kommunen och i länsdelen som i hela Östergötland. Andel Kvinnor Kommun Länsdel Östergötland Män Figur 2 I figur 3 har en kommun valts och här presenteras resultatet köns- och ålders uppdelat. Figuren visar att kvinnor i alla åldersgrupper har sämre psykisk hälsa än män i motsvarande åldersgruppgrupp. Andelen som skattar sin psykiska hälsa som dålig är störst bland unga kvinnor. Bland männen är det betydligt färre i de äldre ålderskategorier som skattar sin psykiska hälsa dåligt. Det finns en statistisk säkerställd skillnad mellan kvinnor i åldern år och män i åldern år, detsamma gäller för åldersgruppen år, eftersom konfidensintervallen i dessa grupper inte överlappar varandra. Figur 3 13

15 14

16 personer i urvalet, antal svarande och svarsfrekvens I tabell 1 redovisas hur många som fick frågeformuläret och hur många av dessa som svarade. Även andelen svarande redovisas. 15

17 Tabell 1 personer i urvalet, antal svarande och svarsfrekvens per kommun, kön och ålder Ålder i urvalet Svar i Svar i svarande urvalet svarande urvalet svarande Boxholm år , , ,9 Svar år , , , år , , , år , , ,2 Totalt , , ,8 Kinda år , , , år , , , år , , , år , , ,5 Totalt , , ,8 Finspång år , , , år , , , år , , , år , , ,0 Totalt , , ,1 Linköping år , , , år , , , år , , , år , , ,0 Totalt , , ,5 Mjölby år , , , år , , , år , , , år , , ,2 Totalt , , ,9 Motala år , , , år , , , år , , , år , , ,4 Totalt , , ,3 Norrköping år , , , år , , , år , , , år , , ,5 Totalt , , ,1 16

18 Tabell 1 (forts) personer i urvalet, antal svarande och svarsfrekvens per kommun, kön och ålder Ålder i Svar i Svar i urvalet svarande urvalet svarande urvalet svarande Söderköping år , , ,5 Svar år , , , år , , , år , , ,9 Totalt , , ,7 Vadstena år , , , år , , , år , , , år , , ,4 Totalt , , ,0 Valdemarsvik år , , , år , , , år , , , år , , ,7 Totalt , , ,4 Ydre år , , , år , , , år , , , år , , ,2 Totalt , , ,0 Åtvidaberg år , , , år , , , år , , , år , , ,8 Totalt , , ,6 Ödeshög år , , , år , , , år , , , år , , ,3 Totalt , , ,8 17

19 18

20 Medelvärden för Psykiskt välbefinnande Psykiskt välbefinnande (MH) är ett index som utgår från SF-36. (SF-36 Hälsoenkät har utarbetats av internationell forskargrupp som ett generellt mått med bred användning. Med hjälp av instrumentet kan effekter på den hälsorelaterade livskvaliteten bedömas. Hälsoenkäten omfattar 36 frågor.) Psykiskt välbefinnande består av fem frågor Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt dig mycket nervös? har Du känt Dig så nedstämd att ingenting har kunnat muntra upp Dig? har Du känt dig lugn och harmonisk? har Du känt dig dyster och ledsen? har Du känt Dig glad och lycklig? Svarsalternativen är Hela tiden, Största delen av tiden, En hel del av tiden, En del av tiden, Lite av tiden och Inget av tiden. De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Låga värden på Psykiskt välbefinnande betyder att personen känner sig nervös och nedstämd hela tiden och höga värden att personen känner sig harmonisk, lugn och glad hela tiden. I tabell 2 redovisas medelvärdet på Psykiskt välbefinnande. 19

21 Tabell 2a Medelvärden för Psykiskt välbefinnande per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärde Felmarginavärdmarginavärde Medel- Fel- Medel- Felmarginal Boxholm år ,2 ± 6, år 73,3 ± 8, ,9 ± 7, ,3 ± 5, år 78,7 ± 4, ,2 ± 5, ,1 ± 3, år 79,1 ± 6, ,4 ± 6, ,7 ± 4,6 73 Totalt 77,0 ± 3, ,6 ± 3, ,9 ± 2,3 266 Kinda år 75,0 ± 5, ,3 ± 6, ,6 ± 4, år 70,8 ± 4, ,6 ± 4, ,2 ± 3, år 76,0 ± 3, ,4 ± 4, ,7 ± 2, år 79,1 ± 5, ,1 ± 3, ,4 ± 3,2 123 Totalt 75,5 ± 2, ,1 ± 2, ,3 ± 1,6 501 Finspång år 73,0 ± 4, ,4 ± 5, ,8 ± 3, år 71,0 ± 4, ,5 ± 3, ,9 ± 2, år 77,5 ± 2, ,2 ± 2, ,9 ± 1, år 77,1 ± 3, ,6 ± 3, ,1 ± 2,4 237 Totalt 75,2 ± 1, ,5 ± 1, ,4 ± 1,2 917 Linköping år 67,7 ± 4, ,8 ± 3, ,9 ± 2, år 72,9 ± 3, ,0 ± 2, ,1 ± 2, år 73,8 ± 3, ,7 ± 2, ,3 ± 2, år 74,4 ± 3, ,3 ± 4, ,2 ± 2,9 194 Totalt 72,3 ± 1, ,3 ± 1, ,8 ± 1,2 952 Mjölby år 68,3 ± 4, ,8 ± 4, ,7 ± 3, år 73,9 ± 3, ,7 ± 3, ,9 ± 2, år 73,0 ± 3, ,0 ± 2, ,1 ± 2, år 75,7 ± 3, ,4 ± 3, ,0 ± 2,5 199 Totalt 73,2 ± 1, ,6 ± 1, ,4 ± 1,3 902 Motala år 70,1 ± 4, ,9 ± 4, ,1 ± 3, år 72,7 ± 3, ,8 ± 3, ,8 ± 2, år 76,0 ± 2, ,2 ± 2, ,1 ± 2, år 76,0 ± 3, ,4 ± 3, ,2 ± 2,7 199 Totalt 74,3 ± 1, ,5 ± 1, ,3 ± 1,2 925 Norrköping år 63,6 ± 4, ,6 ± 3, ,9 ± 2, år 70,4 ± 3, ,7 ± 4, ,6 ± 2, år 75,3 ± 3, ,5 ± 3, ,4 ± 2, år 77,3 ± 3, ,4 ± 3, ,2 ± 2,6 203 Totalt 72,4 ± 1, ,5 ± 1, ,9 ± 1,

22 Tabell 2a (forts.) Medelvärden för Psykiskt välbefinnande per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Söderköping år 62,2 ± 6, ,1 ± 7, ,2 ± 4, år 77,7 ± 3, ,1 ± 3, ,4 ± 2, år 76,6 ± 3, ,8 ± 3, ,3 ± 2, år 73,9 ± 5, ,6 ± 4, ,3 ± 3,3 121 Totalt 74,4 ± 2, ,6 ± 2, ,0 ± 1,4 661 Vadstena år 73,4 ± 7, ,8 ± 10, ,6 ± 6, år 75,6 ± 4, ,6 ± 7, ,1 ± 4, år 78,8 ± 4, ,2 ± 4, ,5 ± 2, år 77,8 ± 4, ,9 ± 4, ,3 ± 3,1 111 Totalt 77,1 ± 2, ,5 ± 2, ,7 ± 1,8 379 Valdemarsvik år 70,8 ± 7, ,3 ± 6, ,1 ± 4, år 70,4 ± 6, ,8 ± 4, ,6 ± 3, år 75,7 ± 4, ,1 ± 4, ,5 ± 2, år 78,5 ± 5, ,0 ± 4, ,5 ± 3,4 100 Totalt 74,7 ± 2, ,3 ± 2, ,5 ± 1,8 383 Ydre år ,7 ± 7, år 72,9 ± 8, ,9 ± 5, ,0 ± 4, år 73,2 ± 7, ,0 ± 5, ,8 ± 4, år 71,6 ± 6, ,2 ± 5, ,7 ± 3,9 73 Totalt 73,4 ± 3, ,1 ± 3, ,9 ± 2,4 227 Åtvidaberg år 69,0 ± 5, ,5 ± 5, ,6 ± 3, år 73,8 ± 4, ,2 ± 4, ,1 ± 3, år 77,1 ± 3, ,6 ± 3, ,4 ± 2, år 77,8 ± 5, ,7 ± 4, ,8 ± 3,6 129 Totalt 75,4 ± 2, ,2 ± 2, ,3 ± 1,6 566 Ödeshög år 69,5 ± 12, ,5 ± 7, ,2 ± 6, år 67,9 ± 7, ,3 ± 5, ,3 ± 4, år 77,6 ± 5, ,0 ± 7, ,3 ± 4, år 80,7 ± 6, ,4 ± 8, ,3 ± 5,1 70 Totalt 75,4 ± 3, ,9 ± 3, ,6 ± 2,

23 Tabell 2b Medelvärden för Psykiskt välbefinnande per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 68,2 ± 3, ,2 ± 2, ,3 ± 2, år 72,8 ± 3, ,1 ± 2, ,1 ± 2, år 74,2 ± 2, ,1 ± 2, ,7 ± 1, år 74,9 ± 3, ,8 ± 3, ,4 ± 2,3 519 Totalt 72,8 ± 1, ,6 ± 1, ,2 ± 1, Västra år 70,1 ± 2, ,9 ± 2, ,6 ± 1, år 73,1 ± 2, ,3 ± 2, ,3 ± 1, år 75,6 ± 1, ,3 ± 1, ,5 ± 1, år 76,6 ± 2, ,3 ± 2, ,6 ± 1,6 652 Totalt 74,5 ± 1, ,9 ± 1, ,7 ± 0, Östra år 64,7 ± 3, ,1 ± 2, ,2 ± 2, år 71,1 ± 2, ,2 ± 3, ,2 ± 2, år 75,7 ± 2, ,3 ± 2, ,0 ± 1, år 77,1 ± 2, ,6 ± 2, ,6 ± 1,9 661 Totalt 73,0 ± 1, ,1 ± 1, ,5 ± 1, Tabell 2c Medelvärden för Psykiskt välbefinnande per kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginavärdmarginavärde Medel- Fel- Medel- Felmarginal Medelvärde Felmarginavärdmarginavärde Medel- Fel- Medel- Felmarginal år 67,2 ± 2, ,2 ± 1, ,4 ± 1, år 72,2 ± 1, ,4 ± 1, ,4 ± 1, år 75,2 ± 1, ,8 ± 1, ,0 ± 0, år 76,2 ± 1, ,0 ± 1, ,7 ± 1, Totalt 73,2 ± 0, ,1 ± 0, ,6 ± 0,

24 Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär Psykiskt välbefinnande (MH) är ett index som utgår från SF-36. (SF-36 Hälsoenkät har utarbetats av internationell forskargrupp som ett generellt mått med bred användning. Med hjälp av instrumentet kan effekter på den hälsorelaterade livskvaliteten bedömas. Hälsoenkäten omfattar 36 frågor.) Psykiskt välbefinnande består av fem frågor Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt dig mycket nervös? har Du känt Dig så nedstämd att ingenting har kunnat muntra upp Dig? har Du känt dig lugn och harmonisk? har Du känt dig dyster och ledsen? har Du känt Dig glad och lycklig? Svarsalternativen är Hela tiden, Största delen av tiden, En hel del av tiden, En del av tiden, Lite av tiden och Inget av tiden. De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Indexet Psykiskt välbefinnande har delats in i tre grupper med avseende på besvärens svårighetsgrad. Kategoriseringen grundas dels på tidigare studier och dels på data från ett stort referensmaterial för SF-36. Uttalade besvär MH 0-50 Lindriga besvär MH Inga besvär MH I tabell 3 redovisas andel personer som har ett indexvärde på Psykiskt välbefinnande under

25 Tabell 3a Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66 ) per kommun, kön och ålder Andel Felmarginal marginal marginal Kommun Ålder Boxholm år ,4 ± 19, år 34,3 ± 16, ,0 ± 15, ,8 ± 11, år 22,2 ± 10, ,0 ± 10, ,4 ± 7, år 20,9 ± 12, ,3 ± 12, ,3 ± 8,9 73 Totalt 26,6 ± 7, ,2 ± 6, ,7 ± 5,0 266 Kinda år 29,7 ± 15, ,7 ± 16, ,1 ± 11, år 29,7 ± 10, ,4 ± 11, ,5 ± 7, år 20,8 ± 8, ,1 ± 9, ,5 ± 6, år 22,0 ± 10, ,1 ± 8, ,3 ± 7,0 123 Totalt 24,4 ± 5, ,6 ± 5, ,0 ± 3,8 501 Finspång år 27,1 ± 11, ,0 ± 14, ,0 ± 9, år 32,1 ± 9, ,3 ± 8, ,5 ± 6, år 25,7 ± 6, ,5 ± 5, ,5 ± 4, år 25,8 ± 7, ,2 ± 7, ,3 ± 5,2 237 Totalt 27,4 ± 4, ,3 ± 4, ,8 ± 2,8 917 Linköping år 39,7 ± 9, ,7 ± 9, ,5 ± 6, år 31,3 ± 8, ,7 ± 7, ,7 ± 5, år 30,8 ± 7, ,0 ± 6, ,4 ± 4, år 32,7 ± 9, ,9 ± 7, ,1 ± 6,1 194 Totalt 33,4 ± 4, ,9 ± 3, ,6 ± 2,9 952 Mjölby år 40,0 ± 11, ,0 ± 14, ,7 ± 9, år 31,3 ± 8, ,9 ± 7, ,8 ± 5, år 32,4 ± 7, ,3 ± 5, ,2 ± 4, år 32,1 ± 8, ,2 ± 6, ,4 ± 5,8 199 Totalt 33,2 ± 4, ,2 ± 4, ,2 ± 2,9 902 Motala år 40,3 ± 11, ,9 ± 11, ,8 ± 8, år 26,6 ± 7, ,0 ± 8, ,2 ± 5, år 25,0 ± 6, ,8 ± 6, ,4 ± 4, år 27,0 ± 8, ,8 ± 7, ,7 ± 5,7 199 Totalt 28,3 ± 3, ,3 ± 4, ,8 ± 2,8 925 Norrköping år 48,9 ± 10, ,5 ± 9, ,6 ± 7, år 31,1 ± 7, ,8 ± 9, ,4 ± 6, år 27,3 ± 6, ,0 ± 7, ,1 ± 4, år 27,1 ± 9, ,5 ± 7, ,7 ± 6,2 203 Totalt 32,2 ± 4, ,6 ± 4, ,0 ± 2,

26 Tabell 3a (forts) Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66) per kommun, kön och ålder Andel Felmarginal marginal marginal Kommun Ålder Söderköping år 50,0 ± 16, ,3 ± 19, ,9 ± 12, år 19,6 ± 7, ,2 ± 9, ,9 ± 5, år 21,6 ± 6, ,8 ± 6, ,7 ± 4, år 30,2 ± 11, ,8 ± 9, ,8 ± 7,5 121 Totalt 26,7 ± 4, ,8 ± 4, ,3 ± 3,3 661 Vadstena år 32,1 ± 18, ,8 ± 21, ,5 ± 13, år 21,3 ± 12, ,2 ± 14, ,8 ± 9, år 15,2 ± 8, ,6 ± 9, ,8 ± 6, år 30,2 ± 11, ,6 ± 10, ,6 ± 8,0 111 Totalt 23,2 ± 5, ,6 ± 6, ,4 ± 4,2 379 Valdemarsvik år 42,3 ± 20, ,5 ± 15, ,0 ± 12, år 43,2 ± 15, ,6 ± 14, ,4 ± 10, år 29,0 ± 10, ,8 ± 9, ,7 ± 7, år 32,1 ± 12, ,4 ± 9, ,6 ± 8,1 100 Totalt 34,6 ± 6, ,0 ± 5, ,8 ± 4,4 383 Ydre år ,8 ± 13, år 35,0 ± 22, ,1 ± 19, ,4 ± 14, år 29,8 ± 13, ,5 ± 10, ,8 ± 8, år 40,0 ± 17, ,8 ± 12, ,4 ± 10,5 73 Totalt 32,2 ± 8, ,9 ± 6, ,3 ± 5,4 227 Åtvidaberg år 44,9 ± 14, ,7 ± 14, ,4 ± 10, år 31,2 ± 10, ,1 ± 10, ,9 ± 7, år 29,9 ± 9, ,0 ± 6, ,8 ± 5, år 23,3 ± 11, ,0 ± 11, ,9 ± 7,7 129 Totalt 30,3 ± 5, ,4 ± 4, ,8 ± 3,6 566 Ödeshög år 43,8 ± 27, ,5 ± 18, ,6 ± 15, år 36,8 ± 16, ,9 ± 15, ,0 ± 10, år 23,4 ± 12, ,4 ± 12, ,9 ± 8, år 22,5 ± 13, ,7 ± 16, ,4 ± 10,4 70 Totalt 28,8 ± 7, ,4 ± 7, ,1 ± 5,

27 Tabell 3b Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66 ) per länsdel, kön och ålder år 31,2 ± 7, ,8 ± 6, ,8 ± 4, år 30,0 ± 6, ,1 ± 5, ,6 ± 4, år 31,4 ± 7, ,2 ± 6, ,7 ± 5,0 519 Totalt 32,6 ± 3, ,4 ± 3, ,0 ± 2, Västra år 39,5 ± 7, ,9 ± 7, ,4 ± 5, år 28,5 ± 4, ,5 ± 5, ,9 ± 3, år 25,9 ± 3, ,9 ± 3, ,3 ± 2, år 28,1 ± 5, ,8 ± 4, ,3 ± 3,4 652 Totalt 29,2 ± 2, ,2 ± 2, ,7 ± 1, Östra år 46,6 ± 8, ,1 ± 7, ,2 ± 5, år 30,8 ± 6, ,0 ± 6, ,8 ± 4, år 26,6 ± 4, ,0 ± 5, ,8 ± 3, år 27,4 ± 6, ,4 ± 5, ,9 ± 4,5 661 Totalt 31,3 ± 3, ,6 ± 3, ,0 ± 2, Tabell 3c Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66) per kön och ålder Ålder Andel Andel Felmarginal marginal marginal Länsdel Ålder Centrala år 39,2 ± 8, ,5 ± 8, ,7 ± 5,9 397 Felmarginal marginal Andel Felmarginal år 42,1 ± 5, ,7 ± 5, ,0 ± 3, år 30,5 ± 3, ,2 ± 3, ,2 ± 2, år 27,7 ± 3, ,4 ± 3, ,5 ± 2, år 29,0 ± 4, ,2 ± 3, ,9 ± 2, Totalt 31,3 ± 2, ,4 ± 1, ,9 ± 1,

28 Andel personer som har uttalade psykiska besvär Psykiskt välbefinnande (MH) är ett index som utgår från SF-36. (SF-36 Hälsoenkät har utarbetats av internationell forskargrupp som ett generellt mått med bred användning. Med hjälp av instrumentet kan effekter på den hälsorelaterade livskvaliteten bedömas. Hälsoenkäten omfattar 36 frågor.) Psykiskt välbefinnande består av fem frågor Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt dig mycket nervös? har Du känt Dig så nedstämd att ingenting har kunnat muntra upp Dig? har Du känt dig lugn och harmonisk? har Du känt dig dyster och ledsen? har Du känt Dig glad och lycklig? Svarsalternativen är Hela tiden, Största delen av tiden, En hel del av tiden, En del av tiden, Lite av tiden och Inget av tiden. De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Indexet Psykiskt välbefinnande har delats in i tre grupper med avseende på besvärens svårighetsgrad. Kategoriseringen grundas dels på tidigare studier och dels på data från ett stort referensmaterial för SF-36. Uttalade besvär MH 0-50 Lindriga besvär MH Inga besvär MH I tabell 4 redovisas andel personer som har ett indexvärde på Psykiskt välbefinnande under

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:6 Kommunrapport - Hälsa Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens hälsa

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 5:4 LÄNSDELSRAPPORT ÖSTERGÖTLAND SAMMANSTÄLLNING ÖVER DEMOGRAFISKA OCH SOCIOEKONOMISKA VARIABLER SAMT HÄLSOVARIABLER PER LÄNSDEL I ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Om unga vuxna

Östgötens psykiska hälsa. Om unga vuxna Östgötens psykiska hälsa Om unga vuxna Rapport 2006:4 Linköping maj 2006 Marika Wenemark Lotta Fornander Madeleine Borgstedt-Risberg Folkhälsovetenskapligt Centrum Östgötens psykiska hälsa Om unga vuxna

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

Områdesbeskrivning Norrköping

Områdesbeskrivning Norrköping Stina Öberg 1(5) Områdesbeskrivning Norrköping -verksamheten i Norrköping Alla siffror avser relevanta enheter på Norrköping, det vill säga, mellanvården och gemensamt samt åldersgruppen 0-17 år. Fördelningen

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa

Östgötens psykiska hälsa Östgötens psykiska hälsa EN KARTLÄGGNING AV SJÄLVSKATTAD PSYKISK HÄLSA I ÖSTERGÖTLAND HÖSTEN 2002 Marika Wenemark Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Ingemar

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Synpunkter på vården av psykiskt sjuka och idéer till förbättringar

Östgötens psykiska hälsa. Synpunkter på vården av psykiskt sjuka och idéer till förbättringar Östgötens psykiska hälsa Synpunkter på vården av psykiskt sjuka och idéer till förbättringar Rapport 2005:2 Linköping januari 2005 Madeleine Borgstedt-Risberg Marika Wenemark Tommy Holmberg Per Nettelbladt

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer

Områdesbeskrivning Linköping

Områdesbeskrivning Linköping Stina Öberg 1(6) Områdesbeskrivning Linköping BUP-verksamheten i Linköping Alla siffror avser åldersgruppen 0-17 år och relevanta enheter på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, det vill

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Om barnfamiljer

Östgötens psykiska hälsa. Om barnfamiljer Östgötens psykiska hälsa Om barnfamiljer Rapport 2006:1 Linköping februari 2006 Marika Wenemark Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland Östgötens psykiska hälsa Om barnfamiljer Rapport 2006:1 Marika

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Kommunrapport Sammanfattande resultat. Rapport 2008:1. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa 2006. Kommunrapport Sammanfattande resultat. Rapport 2008:1. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2008:1 Kommunrapport Sammanfattande resultat Januari 2008 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens hälsa 2006 Kommunrapport

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Östgötens uppfattningar om förtroende

Östgötens uppfattningar om förtroende Östgötens hälsa 2006 Rapport 2009:5 Östgötens uppfattningar om förtroende December 2009 Elisabeth Wärnberg Gerdin Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Svensson Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc

Läs mer

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Vad tycker patienterna? En sammanställning av en enkät- och intervjuundersökning våren 05 Bo Davidsson Elisabeth Viman ISSN 65-0 författarna

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT Hälsa och livsstil i områden med olika socioekonomiska förutsättningar LINKÖPING NOVEMBER 23 HELLE NOORLIND BRAGE ELIN ERIKSSON JOHAN BYRSJÖ www.lio.se/fhvc

Läs mer

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Avsnitt 1 Projektgrupp: Mats Lundborg (sammank) Ingrid Nielsen Stefan Svallhage Britt-Louise Hansson Hans Sundsten Nils Larsson Thor Lithman

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014 Tabell 1: Utbildningar i Boxholm kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Yrkesvux Barn och fritid 0 0 Bygg och anläggning 0 0 Ekonomi, administration och handel 1 1

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Likvärdig hälso- och sjukvård?

Likvärdig hälso- och sjukvård? Likvärdig hälso- och sjukvård? Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag 2007 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SUMMERING... 4 Östergötland i nationell jämförelse... 4 Vad utmärker olika grupper?...

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Gunnel Boström www.fhi.se Rapport nr A :2 A :2 ISSN: -2 ISBN: 91-727--X REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Metodrapport 1 metodbeskrivning

Metodrapport 1 metodbeskrivning Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:10 Metodrapport 1 metodbeskrivning December 2006 Marika Wenemark Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Metodrapport 1 metodbeskrivning Rapport 2006:10 Marika

Läs mer

Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk

Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk Delrapport Alkoholkonsumtion i Jämtlands län i förhållande till utbildningsnivå, ekonomisk situation och tobaksbruk Ur Liv och Hälsa 23 Samhällsmedicin och Folkhälsa Bakgrund Liv och Hälsa i Norrland Under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Socioekonomi och tandhälsa

Socioekonomi och tandhälsa Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2012 Folkhälsocentrum Linköping oktober 2013 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se/fhc Inneha llsfo rteckning Inledning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning har ökat. Arbetslösheten

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 5 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Konfidensintervall För andelar För medelvärden Vid jämförelser o Den statistiska felmarginalen o Stickprovsstorlek 2 Introduktion När man beräknar

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Stroke longitudinell studie

Stroke longitudinell studie Rehabiliteringsmedicin Göteborgs Universitet Stroke longitudinell studie Frågor för patienten Datum Kodnummer Bästa deltagare, Följande formulär samlar information om ditt hälso-tillstånd, ditt allmänna

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år Nationella folkhälsoenkäten Dalarna Innehåll i enkäten Den Nationella folkhälsoenkäten innehåller frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor,

Läs mer

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län

Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län Hälsa och levnadsvanor i Jönköpings län - samband med kön, ålder, socioekonomi och födelseland Oktober 2011 Marit Eriksson Hälso- och sjukvårdsavdelningen Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2017 Lämnat arbetslöshet för arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 Något färre fick arbete 1 685 personer fick arbete under november och det

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson,

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga 10 december 2014 Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, Landstingets ledningskontor HEJ! En enkätundersökning bland högstadie- och gymnasieelever

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009 Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009 Folkhälsocentrum Linköping februari 2011 Kerstin Aronsson Elin Mako Lars Walter www.lio.se/fhc Rapport 2011:1 Innehållsförteckning

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx,

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, Förnamn Efternamn, UC AB, 08-670 xx xx, förnamn.efternamn@uc.se Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, förnamn.efternamn@foretagarna.se Om UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag

Läs mer

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län.

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län. För att beskriva hur barn och unga i Västernorrland mår har vi som arbetar med folkhälsa i länets 7 kommuner, i landstinget och på länsstyrelsen, sammanställt data från olika statistiska källor och undersökningar.

Läs mer

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2 Stockholmsenkäten 12 Skolrapport Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR Nyckeltal från kartläggningen av cykelvägnäten CYKELVÄGNÄTETS OMFATTNING Invånare Andel av regionens befolkning Km cykelväg Andel av regionens cykelvägnät

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården. Rapport 2007:2. Folkhälsovetenskapligt centrum.

Östgötens hälsa 2006. Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården. Rapport 2007:2. Folkhälsovetenskapligt centrum. Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:2 Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården Maj 2007 Madeleine Borgstedt-Risberg Susanne Stålhammar Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-05-09 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län April 2014 19 473 (9,2 %) 8 733 kvinnor (8,8 %) 10 740 män

Läs mer

Hur mår unga i Gävleborg?

Hur mår unga i Gävleborg? Hur mår unga i Gävleborg? Konferens Sociala risker och krisberedskap, Högbo 2010-06-15 Johanna Alfredsson Samhällsmedicin Gävleborg Dagens presentation Psykisk hälsa Hälsoundersökningar 1996 och 2002 Nationell

Läs mer

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan.

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan. Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Östergötlands län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Rapport 2006:8. Folkhälsovetenskapligt centrum. Oktober 2006. Lars Walter Helle Noorlind Brage

Östgötens hälsa 2006. Rapport 2006:8. Folkhälsovetenskapligt centrum. Oktober 2006. Lars Walter Helle Noorlind Brage Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:8 Oktober 2006 Lars Walter Helle Noorlind Brage Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:8 Oktober 2006 Lars Walter Helle Noorlind Brage Förord

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 Färre till arbete än för ett år sedan Under augusti påbörjade drygt 1 400 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

UNDERSÖKNING AV VÄLBEFINNANDE

UNDERSÖKNING AV VÄLBEFINNANDE UNDERSÖKNING AV VÄLBEFINNANDE Följande 22 frågor handlar om hur Du har känt Dig den senaste veckan 1. Hur har Du i allmänhet KÄNT DIG den senaste 1 På utomordentligt gott humör 2 På mycket gott humör 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Rapport. Linköpings Universitet. Sammanställning av alkoholvaneundersökning. HT2011 - Termin 5

Rapport. Linköpings Universitet. Sammanställning av alkoholvaneundersökning. HT2011 - Termin 5 Rapport Linköpings Universitet Sammanställning av alkoholvaneundersökning HT2011 - Termin 5 Tekniska Högskolan Filosofiska Fakulteten Hälsouniversitetet Utbildningsvetenskap Livsstilsportal.se Copyright

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer