Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa"

Transkript

1 Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar Åkerlind Folkhälsovetenskapligt Centrum

2 Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar Åkerlind 1

3 2

4 Innehållsförteckning Förord... 7 Bakgrund... 9 Tabellinnehåll och tolkningshjälp Figurexempel Grundtabeller fördelade på kön och ålder svarande och svarsfrekvens per kommun, tabell Psykiskt välbefinnande Medelvärde, tabell Andel med lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66), tabell Andel med uttalade psykiska besvär (MH under 51), tabell Vitalitet Medelvärde, tabell Fobier Andel med vissa eller stora problem med fobier, tabell Andel med stora problem med fobier, tabell Depression Andel med vissa eller stora problem med nedstämdhet eller depression, tabell Andel med stora problem med nedstämdhet eller depression, tabell Panikångest Andel med vissa eller stora problem med ångest och panik, tabell Andel med stora problem med ångest och panik, tabell Tvångsbesvär Andel med vissa eller stora problem med tvångsbesvär, tabell Andel med stora problem med tvångsbesvär, tabell Ätstörningar Andel med vissa eller stora problem med ätstörningar, tabell Andel med stora problem med ätstörningar, tabell Lugnande mediciner Andel som har svårt att klara sig utan lugnande medicin, tabell Sömn och stress Andel som har svårt att somna, tabell Andel som sover dåligt, tabell Andel stressade, tabell

5 Tobak Andel som röker dagligen, tabell Andel som snusar, tabell Alkohol Andel som har svårt att klara sig utan alkohol, tabell Andel med riskfyllt intensivdrickande, tabell Andel med ökad risk eller skadlig nivå av alkoholkonsumtion, tabell Vårdbehov Andel med ett självupplevt vårdbehov, tabell Andel som känt behov men ej sökt vård, tabell Förtroende för sjukvården Andel med mycket eller ganska stort förtroende, tabell Andel med mycket eller ganska litet förtroende, tabell Psykiskt välbefinnande uppdelat på bakgrundsfaktorer Ekonomisk situation Andel med bra ekonomi, tabell Andel med dålig ekonomi, tabell Sysselsättning Andel som arbetar, tabell Andel som studerar, tabell Andel som är arbetslösa, tabell Andel som är sjukskrivna/förtidspensionärer, tabell Första generationens invandrare Andel som är första generationens invandrare, tabell Andel som är födda i Sverige, tabell Rökning Andel som röker dagligen, tabell Andel som inte röker, tabell Boende Andel som bor på landet, tabell Andel som bor i liten/mindre tätort, tabell Andel som bor i större tätort/stad, tabell Civilstånd Andel som är ensamstående, tabell Andel som är gifta/sammanboende, tabell

6 Kontakt med sjukvården för psykiska besvär Behandling Andel som fått medicinsk behandling, tabell Andel som fått samtalsbehandling, tabell Andel som fått både medicinsk behandling och samtalsbehandling, tabell Andel som inte fått någon behandling, tabell Medicin användning Andel som tagit medicin enligt ordination, tabell Första vårdkontakten Andel som sökt på vårdcentralen först, tabell Andel som sökt inom psykiatrin först, tabell Nöjdhet med första kontakten Andel som är mycket eller ganska nöjd med första kontakten, tabell Andel som är mycket eller ganska missnöjd med första kontakten, tabell

7 6

8 Förord På uppdrag av Landstinget i Östergötland och Försäkringskassan i Östergötland har Folkhälsovetenskapligt Centrum och FoU-enheten för Primärvård och Psykiatri genomfört enkätundersökningen Östgötens psykiska hälsa. Resultaten från enkätundersökningen har presenterats i rapporten Östgötens psykiska hälsa. En kartläggning av självskattad psykisk hälsa i Östergötland. I denna rapport presenteras hur den självskattade psykiska hälsan, samt nyttjande av tobak och alkohol ser ut i de 13 östgötska kommunerna. Materialet presenteras i tabellform. Syftet med rapporten är att resultaten ska kunna användas som underlag för beslut om vård och i det förebyggande arbetet. Vår strävan är att de data vi tar fram ska bli tillgänglig för flera och därmed användas av såväl landsting som kommuner i syfte att förbättra den psykiska hälsan i Östergötland. Vi vill rikta ett särskilt tack till Lars Walter för hjälp med programmering och handledning och till Christina Aldin som bearbetat rapportens layout. Madeleine Borgstedt-Risberg 7

9 8

10 Bakgrund Hösten 2002 genomfördes enkätundersökningen Östgötens psykiska hälsa i Östergötland. Syftet var att kartlägga självrapporterad psykisk ohälsa i alla kommuner i Östergötlands län samt att beskriva skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Frågeformuläret skickades till ett slumpmässigt, kommunstratifierat urval om totalt personer i åldrarna år bosatta i Östergötland. Frågeformuläret innehöll bakgrundsfrågor, olika mått på psykisk hälsa och ohälsa, frågor om vårdbehov, sjukvård, behandling och en öppen fråga om positiva saker i livet personer svarade på frågeformuläret som var helt anonymt, vilket innebär att det saknade identitetsbeteckning. För att kunna studera materialet på kommunnivå gjordes ett stratifierat urval. Detta innebär att ett slumpmässigt urval av individer dras inom varje kommun. Det hade varit önskvärt att ha samma precision i alla kommuner vilket skulle betyda att man tar lika många personer i varje kommun. Det skulle dock innebära att mer än var fjärde person i Ydre skulle besvara enkäten. Det bedömdes inte rimligt att skicka formuläret till mer än var tionde person i de minsta kommunerna varför antalet individer varierar mellan kommunerna. Om ingen stratifiering hade gjorts hade majoriteten av personerna i urvalet kommit från Linköping, Norrköping och de andra stora kommunerna. Tack vare stratifieringen kan även mindre kommuner särredovisas. För att få med så mycket information som möjligt om östgötens självskattade psykiska hälsa på kommunnivå, valdes att göra ett tabellverk. Vi har inte bedömt det möjligt att göra en sammanfattning av resultaten som kan svara mot alla olika kommuners intressen och önskemål. Istället visas exempel på figurer som kan tas fram för att illustrera resultaten från tabellerna. Syftet med rapporten är att fungera som ett grundmaterial för vidare analyser av kommunernas egen situation men också av jämförelser mellan kommuner. Resultaten i denna rapport utgår från grundrapporten när det gäller val av variabler och redovisningssätt. En mer utförlig beskrivning av bakgrund, syfte, metod och frågeformulärets utformning för undersökningen, finns att läsa i Rapport 2003:1 Östgötens psykiska hälsa. En kartläggning av självskattad psykisk hälsa i Östergötland hösten ( ) 9

11 Tabellinnehåll och tolkningshjälp Alla tabeller består av en beskrivning på kommunnivå, en på länsdelsnivå och en med totalsiffror för hela länet. I de fall grupperna blir tillräckligt stora är datamaterialet dessutom fördelat på ålder och kön. Varje tabell innehåller punktskattningar med felmarginal (avrundade till en decimal) och antal. Punktskattning är en uppskattning av det korrekta värdet, baserat på ett stickprov. Punktskattningen kan till exempel vara en andel i procent eller ett medelvärde. Felmarginalen är ett mått på punktskattningens osäkerhet. Denna osäkerhet beror på att endast ett stickprov undersöks och inte hela populationen. Om stickproven är små blir felmarginalerna och därmed även osäkerheten i punktskattningarna stora. Genom att lägga till respektive dra ifrån felmarginalen från punktskattningen går det att bilda ett 95-procentigt konfidensintervall. Med ett 95-procentigt konfidensintervall menas att intervallet i genomsnitt täcker det sanna värdet i 95 fall av 100. Felmarginalen och konfidensintervallet tar inte hänsyn till den osäkerhet som beror på bortfallet i undersökningen. Om en andel är 100 procent eller 0 procent är det inte lämpligt att beräkna felmarginal med den metod vi använt. är antalet personer som svarat på den eller de specifika frågor som tabellen bygger på (samt vilken kommun de bor i). Eftersom det finns personer som inte svarar på vissa frågor kan antalet variera något mellan de olika tabellerna. Några frågor är dessutom endast riktade till vissa personer, till exempel till de som sökt vård och då baseras svaren på färre personer än hela undersökningen. Om antalet personer är 15 eller mindre presenteras inga resultat eftersom osäkerheten blir alltför stor. Dessa värden ersätts av markeringen. Totalerna i tabellerna 2-28 är vägda så att män och kvinnor i olika åldrar har sin rätta proportion inom varje kommun, länsdel respektive hela Östergötland. På så sätt blir resultaten baserade på rätt proportioner män och kvinnor, unga och gamla i befolkningen och inte på de proportioner som har svarat, vilket kan variera mellan olika kön och åldrar i olika kommuner. Tabell är inte vägda på detta sätt eftersom det är för få personer att dela upp på ålder och kön. Dessa resultat kan därför variera något beroende på hur många unga, gamla, kvinnor respektive män som svarat på frågan i en viss kommun eller länsdel. 10

12 Exempel på hur tabellerna ska tolkas: Utdrag ur tabell 20b. Andel personer som röker dagligen per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Andel Fel Marginal Andel Fel marginal Andel Fel marginal Centrala år 9,9 ± 5, ,8 ± 5, ,3 ± 3, år 17,0 ± 6, ,9 ± 4, ,2 ± 3, år 16,1 ± 5, ,0 ± 4, ,0 ± 3, år 8,9 ± 4, ,8 ± 5, ,2 ± 3,5 582 Totalt 13,3 ± 2, ,6 ± 2, ,0 ± 1, Kolumnerna andel innehåller punktskattningar för andelen personer som röker dagligen. Andelen kvinnor år som röker dagligen bosatta i centrala länsdelen är skattat till 9,9 procent med felmarginal 5,0. Denna andel är baserad på 216 kvinnor år som besvarat frågan om rökning. Ett 95-procentigt konfidensintervall till andelen är 9,9 plus/minus 5,0, vilket ger intervallet 4,9-14,9. Inom detta intervall finns med 95 procents säkerhet den korrekta andelen rökande unga kvinnor bosatta i centrala länsdelen. För att uppskatta den totala andelen rökare i centrala länsdelen används punktskattningen 12,0 och felmarginalen 1,8. Med 95 procents säkerhet kan sägas att intervallet mellan 10,2 och 13,8 procent innehåller den verkliga andelen rökare i centrala länsdelen. Totalt har personer svarat på frågan om rökning i centrala länsdelen. 11

13 Figurexempel Nedan presenteras förslag på figurer som kan göras med hjälp av Excel och resultat från tabellerna. I figurerna anges punktskattningen för andelen med stolpar och osäkerheten i skattningarna (95%-iga konfidensintervallet) anges med de klammerförsedda linjerna i ändarna av staplarna. I tre olika figurer presenteras resultat från tabell 3. I figur 1 ses den totala andelen personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (värde på Psykiskt välbefinnande under 66) i varje kommun. Av denna figur framgår att Linköping har den högsta andelen medan Boxholm har lägst. Eftersom konfidensintervallen täcker varandra kan man inte säga att skillnaden är statistiskt säkerställd. Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Andel Figur 1 12

14 I figur 2 visas den totala andelen kvinnor och totala andelen män som skattar sin psykiska hälsa som låg i en kommun, länsdel och totalt för Östergötland. Figuren visar att en högre andel kvinnor än män skattar sin psykiska hälsa lågt. Denna skillnad i psykisk hälsa är statistiskt säkerställd (det vill säga konfidensintervallet överlappar inte varandra) och är ungefär lika stor i kommunen och i länsdelen som i hela Östergötland. Andel Kvinnor Kommun Länsdel Östergötland Män Figur 2 I figur 3 har en kommun valts och här presenteras resultatet köns- och ålders uppdelat. Figuren visar att kvinnor i alla åldersgrupper har sämre psykisk hälsa än män i motsvarande åldersgruppgrupp. Andelen som skattar sin psykiska hälsa som dålig är störst bland unga kvinnor. Bland männen är det betydligt färre i de äldre ålderskategorier som skattar sin psykiska hälsa dåligt. Det finns en statistisk säkerställd skillnad mellan kvinnor i åldern år och män i åldern år, detsamma gäller för åldersgruppen år, eftersom konfidensintervallen i dessa grupper inte överlappar varandra. Figur 3 13

15 14

16 personer i urvalet, antal svarande och svarsfrekvens I tabell 1 redovisas hur många som fick frågeformuläret och hur många av dessa som svarade. Även andelen svarande redovisas. 15

17 Tabell 1 personer i urvalet, antal svarande och svarsfrekvens per kommun, kön och ålder Ålder i urvalet Svar i Svar i svarande urvalet svarande urvalet svarande Boxholm år , , ,9 Svar år , , , år , , , år , , ,2 Totalt , , ,8 Kinda år , , , år , , , år , , , år , , ,5 Totalt , , ,8 Finspång år , , , år , , , år , , , år , , ,0 Totalt , , ,1 Linköping år , , , år , , , år , , , år , , ,0 Totalt , , ,5 Mjölby år , , , år , , , år , , , år , , ,2 Totalt , , ,9 Motala år , , , år , , , år , , , år , , ,4 Totalt , , ,3 Norrköping år , , , år , , , år , , , år , , ,5 Totalt , , ,1 16

18 Tabell 1 (forts) personer i urvalet, antal svarande och svarsfrekvens per kommun, kön och ålder Ålder i Svar i Svar i urvalet svarande urvalet svarande urvalet svarande Söderköping år , , ,5 Svar år , , , år , , , år , , ,9 Totalt , , ,7 Vadstena år , , , år , , , år , , , år , , ,4 Totalt , , ,0 Valdemarsvik år , , , år , , , år , , , år , , ,7 Totalt , , ,4 Ydre år , , , år , , , år , , , år , , ,2 Totalt , , ,0 Åtvidaberg år , , , år , , , år , , , år , , ,8 Totalt , , ,6 Ödeshög år , , , år , , , år , , , år , , ,3 Totalt , , ,8 17

19 18

20 Medelvärden för Psykiskt välbefinnande Psykiskt välbefinnande (MH) är ett index som utgår från SF-36. (SF-36 Hälsoenkät har utarbetats av internationell forskargrupp som ett generellt mått med bred användning. Med hjälp av instrumentet kan effekter på den hälsorelaterade livskvaliteten bedömas. Hälsoenkäten omfattar 36 frågor.) Psykiskt välbefinnande består av fem frågor Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt dig mycket nervös? har Du känt Dig så nedstämd att ingenting har kunnat muntra upp Dig? har Du känt dig lugn och harmonisk? har Du känt dig dyster och ledsen? har Du känt Dig glad och lycklig? Svarsalternativen är Hela tiden, Största delen av tiden, En hel del av tiden, En del av tiden, Lite av tiden och Inget av tiden. De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Låga värden på Psykiskt välbefinnande betyder att personen känner sig nervös och nedstämd hela tiden och höga värden att personen känner sig harmonisk, lugn och glad hela tiden. I tabell 2 redovisas medelvärdet på Psykiskt välbefinnande. 19

21 Tabell 2a Medelvärden för Psykiskt välbefinnande per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärde Felmarginavärdmarginavärde Medel- Fel- Medel- Felmarginal Boxholm år ,2 ± 6, år 73,3 ± 8, ,9 ± 7, ,3 ± 5, år 78,7 ± 4, ,2 ± 5, ,1 ± 3, år 79,1 ± 6, ,4 ± 6, ,7 ± 4,6 73 Totalt 77,0 ± 3, ,6 ± 3, ,9 ± 2,3 266 Kinda år 75,0 ± 5, ,3 ± 6, ,6 ± 4, år 70,8 ± 4, ,6 ± 4, ,2 ± 3, år 76,0 ± 3, ,4 ± 4, ,7 ± 2, år 79,1 ± 5, ,1 ± 3, ,4 ± 3,2 123 Totalt 75,5 ± 2, ,1 ± 2, ,3 ± 1,6 501 Finspång år 73,0 ± 4, ,4 ± 5, ,8 ± 3, år 71,0 ± 4, ,5 ± 3, ,9 ± 2, år 77,5 ± 2, ,2 ± 2, ,9 ± 1, år 77,1 ± 3, ,6 ± 3, ,1 ± 2,4 237 Totalt 75,2 ± 1, ,5 ± 1, ,4 ± 1,2 917 Linköping år 67,7 ± 4, ,8 ± 3, ,9 ± 2, år 72,9 ± 3, ,0 ± 2, ,1 ± 2, år 73,8 ± 3, ,7 ± 2, ,3 ± 2, år 74,4 ± 3, ,3 ± 4, ,2 ± 2,9 194 Totalt 72,3 ± 1, ,3 ± 1, ,8 ± 1,2 952 Mjölby år 68,3 ± 4, ,8 ± 4, ,7 ± 3, år 73,9 ± 3, ,7 ± 3, ,9 ± 2, år 73,0 ± 3, ,0 ± 2, ,1 ± 2, år 75,7 ± 3, ,4 ± 3, ,0 ± 2,5 199 Totalt 73,2 ± 1, ,6 ± 1, ,4 ± 1,3 902 Motala år 70,1 ± 4, ,9 ± 4, ,1 ± 3, år 72,7 ± 3, ,8 ± 3, ,8 ± 2, år 76,0 ± 2, ,2 ± 2, ,1 ± 2, år 76,0 ± 3, ,4 ± 3, ,2 ± 2,7 199 Totalt 74,3 ± 1, ,5 ± 1, ,3 ± 1,2 925 Norrköping år 63,6 ± 4, ,6 ± 3, ,9 ± 2, år 70,4 ± 3, ,7 ± 4, ,6 ± 2, år 75,3 ± 3, ,5 ± 3, ,4 ± 2, år 77,3 ± 3, ,4 ± 3, ,2 ± 2,6 203 Totalt 72,4 ± 1, ,5 ± 1, ,9 ± 1,

22 Tabell 2a (forts.) Medelvärden för Psykiskt välbefinnande per kommun, kön och ålder Kommun Ålder Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Medelvärde Felmarginal Söderköping år 62,2 ± 6, ,1 ± 7, ,2 ± 4, år 77,7 ± 3, ,1 ± 3, ,4 ± 2, år 76,6 ± 3, ,8 ± 3, ,3 ± 2, år 73,9 ± 5, ,6 ± 4, ,3 ± 3,3 121 Totalt 74,4 ± 2, ,6 ± 2, ,0 ± 1,4 661 Vadstena år 73,4 ± 7, ,8 ± 10, ,6 ± 6, år 75,6 ± 4, ,6 ± 7, ,1 ± 4, år 78,8 ± 4, ,2 ± 4, ,5 ± 2, år 77,8 ± 4, ,9 ± 4, ,3 ± 3,1 111 Totalt 77,1 ± 2, ,5 ± 2, ,7 ± 1,8 379 Valdemarsvik år 70,8 ± 7, ,3 ± 6, ,1 ± 4, år 70,4 ± 6, ,8 ± 4, ,6 ± 3, år 75,7 ± 4, ,1 ± 4, ,5 ± 2, år 78,5 ± 5, ,0 ± 4, ,5 ± 3,4 100 Totalt 74,7 ± 2, ,3 ± 2, ,5 ± 1,8 383 Ydre år ,7 ± 7, år 72,9 ± 8, ,9 ± 5, ,0 ± 4, år 73,2 ± 7, ,0 ± 5, ,8 ± 4, år 71,6 ± 6, ,2 ± 5, ,7 ± 3,9 73 Totalt 73,4 ± 3, ,1 ± 3, ,9 ± 2,4 227 Åtvidaberg år 69,0 ± 5, ,5 ± 5, ,6 ± 3, år 73,8 ± 4, ,2 ± 4, ,1 ± 3, år 77,1 ± 3, ,6 ± 3, ,4 ± 2, år 77,8 ± 5, ,7 ± 4, ,8 ± 3,6 129 Totalt 75,4 ± 2, ,2 ± 2, ,3 ± 1,6 566 Ödeshög år 69,5 ± 12, ,5 ± 7, ,2 ± 6, år 67,9 ± 7, ,3 ± 5, ,3 ± 4, år 77,6 ± 5, ,0 ± 7, ,3 ± 4, år 80,7 ± 6, ,4 ± 8, ,3 ± 5,1 70 Totalt 75,4 ± 3, ,9 ± 3, ,6 ± 2,

23 Tabell 2b Medelvärden för Psykiskt välbefinnande per länsdel, kön och ålder Länsdel Ålder Centrala år 68,2 ± 3, ,2 ± 2, ,3 ± 2, år 72,8 ± 3, ,1 ± 2, ,1 ± 2, år 74,2 ± 2, ,1 ± 2, ,7 ± 1, år 74,9 ± 3, ,8 ± 3, ,4 ± 2,3 519 Totalt 72,8 ± 1, ,6 ± 1, ,2 ± 1, Västra år 70,1 ± 2, ,9 ± 2, ,6 ± 1, år 73,1 ± 2, ,3 ± 2, ,3 ± 1, år 75,6 ± 1, ,3 ± 1, ,5 ± 1, år 76,6 ± 2, ,3 ± 2, ,6 ± 1,6 652 Totalt 74,5 ± 1, ,9 ± 1, ,7 ± 0, Östra år 64,7 ± 3, ,1 ± 2, ,2 ± 2, år 71,1 ± 2, ,2 ± 3, ,2 ± 2, år 75,7 ± 2, ,3 ± 2, ,0 ± 1, år 77,1 ± 2, ,6 ± 2, ,6 ± 1,9 661 Totalt 73,0 ± 1, ,1 ± 1, ,5 ± 1, Tabell 2c Medelvärden för Psykiskt välbefinnande per kön och ålder Ålder Medelvärde Felmarginavärdmarginavärde Medel- Fel- Medel- Felmarginal Medelvärde Felmarginavärdmarginavärde Medel- Fel- Medel- Felmarginal år 67,2 ± 2, ,2 ± 1, ,4 ± 1, år 72,2 ± 1, ,4 ± 1, ,4 ± 1, år 75,2 ± 1, ,8 ± 1, ,0 ± 0, år 76,2 ± 1, ,0 ± 1, ,7 ± 1, Totalt 73,2 ± 0, ,1 ± 0, ,6 ± 0,

24 Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär Psykiskt välbefinnande (MH) är ett index som utgår från SF-36. (SF-36 Hälsoenkät har utarbetats av internationell forskargrupp som ett generellt mått med bred användning. Med hjälp av instrumentet kan effekter på den hälsorelaterade livskvaliteten bedömas. Hälsoenkäten omfattar 36 frågor.) Psykiskt välbefinnande består av fem frågor Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt dig mycket nervös? har Du känt Dig så nedstämd att ingenting har kunnat muntra upp Dig? har Du känt dig lugn och harmonisk? har Du känt dig dyster och ledsen? har Du känt Dig glad och lycklig? Svarsalternativen är Hela tiden, Största delen av tiden, En hel del av tiden, En del av tiden, Lite av tiden och Inget av tiden. De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Indexet Psykiskt välbefinnande har delats in i tre grupper med avseende på besvärens svårighetsgrad. Kategoriseringen grundas dels på tidigare studier och dels på data från ett stort referensmaterial för SF-36. Uttalade besvär MH 0-50 Lindriga besvär MH Inga besvär MH I tabell 3 redovisas andel personer som har ett indexvärde på Psykiskt välbefinnande under

25 Tabell 3a Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66 ) per kommun, kön och ålder Andel Felmarginal marginal marginal Kommun Ålder Boxholm år ,4 ± 19, år 34,3 ± 16, ,0 ± 15, ,8 ± 11, år 22,2 ± 10, ,0 ± 10, ,4 ± 7, år 20,9 ± 12, ,3 ± 12, ,3 ± 8,9 73 Totalt 26,6 ± 7, ,2 ± 6, ,7 ± 5,0 266 Kinda år 29,7 ± 15, ,7 ± 16, ,1 ± 11, år 29,7 ± 10, ,4 ± 11, ,5 ± 7, år 20,8 ± 8, ,1 ± 9, ,5 ± 6, år 22,0 ± 10, ,1 ± 8, ,3 ± 7,0 123 Totalt 24,4 ± 5, ,6 ± 5, ,0 ± 3,8 501 Finspång år 27,1 ± 11, ,0 ± 14, ,0 ± 9, år 32,1 ± 9, ,3 ± 8, ,5 ± 6, år 25,7 ± 6, ,5 ± 5, ,5 ± 4, år 25,8 ± 7, ,2 ± 7, ,3 ± 5,2 237 Totalt 27,4 ± 4, ,3 ± 4, ,8 ± 2,8 917 Linköping år 39,7 ± 9, ,7 ± 9, ,5 ± 6, år 31,3 ± 8, ,7 ± 7, ,7 ± 5, år 30,8 ± 7, ,0 ± 6, ,4 ± 4, år 32,7 ± 9, ,9 ± 7, ,1 ± 6,1 194 Totalt 33,4 ± 4, ,9 ± 3, ,6 ± 2,9 952 Mjölby år 40,0 ± 11, ,0 ± 14, ,7 ± 9, år 31,3 ± 8, ,9 ± 7, ,8 ± 5, år 32,4 ± 7, ,3 ± 5, ,2 ± 4, år 32,1 ± 8, ,2 ± 6, ,4 ± 5,8 199 Totalt 33,2 ± 4, ,2 ± 4, ,2 ± 2,9 902 Motala år 40,3 ± 11, ,9 ± 11, ,8 ± 8, år 26,6 ± 7, ,0 ± 8, ,2 ± 5, år 25,0 ± 6, ,8 ± 6, ,4 ± 4, år 27,0 ± 8, ,8 ± 7, ,7 ± 5,7 199 Totalt 28,3 ± 3, ,3 ± 4, ,8 ± 2,8 925 Norrköping år 48,9 ± 10, ,5 ± 9, ,6 ± 7, år 31,1 ± 7, ,8 ± 9, ,4 ± 6, år 27,3 ± 6, ,0 ± 7, ,1 ± 4, år 27,1 ± 9, ,5 ± 7, ,7 ± 6,2 203 Totalt 32,2 ± 4, ,6 ± 4, ,0 ± 2,

26 Tabell 3a (forts) Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66) per kommun, kön och ålder Andel Felmarginal marginal marginal Kommun Ålder Söderköping år 50,0 ± 16, ,3 ± 19, ,9 ± 12, år 19,6 ± 7, ,2 ± 9, ,9 ± 5, år 21,6 ± 6, ,8 ± 6, ,7 ± 4, år 30,2 ± 11, ,8 ± 9, ,8 ± 7,5 121 Totalt 26,7 ± 4, ,8 ± 4, ,3 ± 3,3 661 Vadstena år 32,1 ± 18, ,8 ± 21, ,5 ± 13, år 21,3 ± 12, ,2 ± 14, ,8 ± 9, år 15,2 ± 8, ,6 ± 9, ,8 ± 6, år 30,2 ± 11, ,6 ± 10, ,6 ± 8,0 111 Totalt 23,2 ± 5, ,6 ± 6, ,4 ± 4,2 379 Valdemarsvik år 42,3 ± 20, ,5 ± 15, ,0 ± 12, år 43,2 ± 15, ,6 ± 14, ,4 ± 10, år 29,0 ± 10, ,8 ± 9, ,7 ± 7, år 32,1 ± 12, ,4 ± 9, ,6 ± 8,1 100 Totalt 34,6 ± 6, ,0 ± 5, ,8 ± 4,4 383 Ydre år ,8 ± 13, år 35,0 ± 22, ,1 ± 19, ,4 ± 14, år 29,8 ± 13, ,5 ± 10, ,8 ± 8, år 40,0 ± 17, ,8 ± 12, ,4 ± 10,5 73 Totalt 32,2 ± 8, ,9 ± 6, ,3 ± 5,4 227 Åtvidaberg år 44,9 ± 14, ,7 ± 14, ,4 ± 10, år 31,2 ± 10, ,1 ± 10, ,9 ± 7, år 29,9 ± 9, ,0 ± 6, ,8 ± 5, år 23,3 ± 11, ,0 ± 11, ,9 ± 7,7 129 Totalt 30,3 ± 5, ,4 ± 4, ,8 ± 3,6 566 Ödeshög år 43,8 ± 27, ,5 ± 18, ,6 ± 15, år 36,8 ± 16, ,9 ± 15, ,0 ± 10, år 23,4 ± 12, ,4 ± 12, ,9 ± 8, år 22,5 ± 13, ,7 ± 16, ,4 ± 10,4 70 Totalt 28,8 ± 7, ,4 ± 7, ,1 ± 5,

27 Tabell 3b Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66 ) per länsdel, kön och ålder år 31,2 ± 7, ,8 ± 6, ,8 ± 4, år 30,0 ± 6, ,1 ± 5, ,6 ± 4, år 31,4 ± 7, ,2 ± 6, ,7 ± 5,0 519 Totalt 32,6 ± 3, ,4 ± 3, ,0 ± 2, Västra år 39,5 ± 7, ,9 ± 7, ,4 ± 5, år 28,5 ± 4, ,5 ± 5, ,9 ± 3, år 25,9 ± 3, ,9 ± 3, ,3 ± 2, år 28,1 ± 5, ,8 ± 4, ,3 ± 3,4 652 Totalt 29,2 ± 2, ,2 ± 2, ,7 ± 1, Östra år 46,6 ± 8, ,1 ± 7, ,2 ± 5, år 30,8 ± 6, ,0 ± 6, ,8 ± 4, år 26,6 ± 4, ,0 ± 5, ,8 ± 3, år 27,4 ± 6, ,4 ± 5, ,9 ± 4,5 661 Totalt 31,3 ± 3, ,6 ± 3, ,0 ± 2, Tabell 3c Andel personer som har lindriga eller uttalade psykiska besvär (MH under 66) per kön och ålder Ålder Andel Andel Felmarginal marginal marginal Länsdel Ålder Centrala år 39,2 ± 8, ,5 ± 8, ,7 ± 5,9 397 Felmarginal marginal Andel Felmarginal år 42,1 ± 5, ,7 ± 5, ,0 ± 3, år 30,5 ± 3, ,2 ± 3, ,2 ± 2, år 27,7 ± 3, ,4 ± 3, ,5 ± 2, år 29,0 ± 4, ,2 ± 3, ,9 ± 2, Totalt 31,3 ± 2, ,4 ± 1, ,9 ± 1,

28 Andel personer som har uttalade psykiska besvär Psykiskt välbefinnande (MH) är ett index som utgår från SF-36. (SF-36 Hälsoenkät har utarbetats av internationell forskargrupp som ett generellt mått med bred användning. Med hjälp av instrumentet kan effekter på den hälsorelaterade livskvaliteten bedömas. Hälsoenkäten omfattar 36 frågor.) Psykiskt välbefinnande består av fem frågor Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Du känt dig mycket nervös? har Du känt Dig så nedstämd att ingenting har kunnat muntra upp Dig? har Du känt dig lugn och harmonisk? har Du känt dig dyster och ledsen? har Du känt Dig glad och lycklig? Svarsalternativen är Hela tiden, Största delen av tiden, En hel del av tiden, En del av tiden, Lite av tiden och Inget av tiden. De olika frågorna sammanförs till ett index och redovisas på en skala från 0, sämsta tänkbara hälsa, till 100, bäst tänkbara hälsa. Indexet Psykiskt välbefinnande har delats in i tre grupper med avseende på besvärens svårighetsgrad. Kategoriseringen grundas dels på tidigare studier och dels på data från ett stort referensmaterial för SF-36. Uttalade besvär MH 0-50 Lindriga besvär MH Inga besvär MH I tabell 4 redovisas andel personer som har ett indexvärde på Psykiskt välbefinnande under

Folkhälsan i Umeå kommun

Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i kommun - Psykisk hälsa Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 5, juni 2012 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Folkhälsorådets nya

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 Margareta Lindén-Boström Carina Persson Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

ehabilitering ur ett individperspektiv

ehabilitering ur ett individperspektiv R ehabilitering ur ett individperspektiv En enkätundersökning bland sjukskrivna i Stockholms, Kristianstads och Västernorrlands län Rygg Nacke och 4 R ehabilitering ur ett individperspektiv En enkätundersökning

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Sammanställning av ASI-intervjuer i Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Utvärderingsrapport mars 2009 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1. Inledning...6 1.1 Läsarens

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer