Kvalitetsrapport Björkhagaskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport Björkhagaskolan"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola Fritidshem Sammanfattning av resultat Analys Prioriteringar inför kommande år 1

2 Kvalitetsrapport GRUNDFAKTA 2

3 RESULTAT 1.1 Normer och värden Resultat trivselenkäten HT-15 - Påstånde: Årets resultat Årets resultat inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/ helt och hållet % inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/ helt och hållet % inte alls/ ganska dåligt % Jag känner mig trygg i skolan 5,8 94,2 2,8 97,2 4,3 95,7 ganska bra/ helt och hållet % Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 11,6 88,4 9,2 90, Lärarna i skolan ta hänsyn till elevernas åsikter 3,8 96,2 4,3 95,7 6,5 93,5 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 10,3 89,7 7,1 92,9 13,1 86,9 Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 3,2 96,8 5,7 94, Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 9,1 90,9 9,2 90,8 13,8 86,2 Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 1,2 98,8 4,2 95,8 1,4 98,6 Det finns arbetsro i klassrummet 29,7 72,2 21,2 78,8 17,4 82,6 Det är lugnt på rasterna 17,7 82, I min skola har vi en bra miljö på lektioner och raster. Lärarna på min skola behandlar oss elever på ett bra vis ,5 97,5 3,5 96,5 3,6 96,4 Eleverna i min skola behandlar varandra på ett bra vis. Det finns någon vuxen som jag kan berätta för om jag eller någon annan blir utsatt för trakasserier / kränkningar ,8 94,2 5,6 94,4 7,3 92,7 Jag trivs i skolan ,5 96,5 6,5 93,5 3

4 Resultat: Kartläggningarna visar att majoriteten av eleverna trivs på Björkhagaskolan. Eleverna är mycket nöjda med sina lärare och uttrycker att de blir mötta på ett bra sätt. När det gäller bemötande mellan elever framkommer det att elever i vissa klasser inte upplever att man elev till elev behandlar varandra på ett bra vis. Arbetsron i klassrummet visar fortfarande ett lågt resultat. Det är lugnt på rasterna visar däremot ett högre resultat. På punkterna; Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer och Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena visar ett lägre resultat än föregående år. Analys: Trots att vi ägnat mycket av vår kompetensutvecklingstid åt värdegrundsarbete, visar enkäten ett lågt resultat när det gäller elevers bemötande av varandra och arbetsro. I de flesta elevgrupper där det finns utbildad och behörig personal, finns en tydlig struktur och ett positivt arbetsklimat. I de elevgrupper där det varit stor personalomsättning och brist på utbildade pedagoger slår det tydligt tillbaka på arbetsro och trygghet. För att ha framgång i värdegrundsarbetet krävs också kontinuitet och väl fungerande samarbete i arbetslagen. I de elevgrupper där det finns många elever med behov av särskilt stöd är det nödvändigt med ett riktat elevstöd och nära samarbete med elevhälsan. Under läsåret har elevhälsoteamet varit underbemannat. Enkäten visar även att fler elever måste få känna nyfikenhet och lust att lära och ha större medvetenhet om målen. Under läsåret har stora utbildningsinsatser gjorts med inriktning mot flerspråkighet och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På skolan har vi arbetat med en Läsande klass och många lärare har deltagit i matematiklyftet. Under nästa läsår måste vi ägna kompetensutvecklingstid till att ge pedagogerna verktyg för en lärarledd undervisning och främst i de lägre årskurserna utveckla arbetet med LPP: er. Åtgärder: Åtgärder när det gäller trivsel och trygghet finns redovisade i Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För att skapa trygghet och stabilitet är arbetslagen omorganiserade och ledningsfunktionen utökad inför höstterminen Mer skolledarresurs genererar tid för verksamhetsbesök med syfte att ge pedagogerna verktyg för en lärarledd undervisning med inriktning mot ett lustfyllt lärande. Vi kommer även att avsätta tid för att utveckla arbetet med LPP: er. Tid är avsatt för kollegialt lärande i vårt konferensschema och sex pedagoger kommer att delta i Läslyftet. Fritidspedagogerna kommer att gå en utbildning i ICDP (Vägledande samspel) under ledning av specialpedagog. Ytterligare planerad kompetensutveckling är Thomas Nordahl Ledarskap i klassrummet och Görel Fred kommer att föreläsa utifrån sin bok Föräldrasamtal. Ett integrationsprojekt där en föräldrautbildning erbjuds vid 9 tillfällen är också inplanerat. 4

5 2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Resultat: 5

6 6

7 7

8 8

9 Enhetens sammanlagda måluppfyllelse (minst betyg E för skolår 6 (utifrån betyg) 9

10 10

11 Fakta: Tidigare år har elever som har varit i Sverige mindre än två ej varit redovisade i statistiken. I årets sammanställning finns alla elevers resultat medräknade, vilket gör att resultaten blir svårare att jämföras med tidigare år. Enligt skollagens definition räknas en elev som nyanländ de första fyra åren. Sammanställning inför SVA-ansökan inför HT-16 Analys: Generellt sett har Sva-eleverna en betydligt lägre måluppfyllese i alla ämnen. Skillnaderna blir dessutom större i de högre årskurserna. Antal elever med utländsk bakgrund som är i behov av särskilt stöd har ökat. Vi ser att föräldrars- och elevers skolbakgrund har en stor påverkan på resultatet. Vi kan även se att sva-eleverna i alla ämnen behöver arbeta mer med ord och begrepp för att få en högre måluppfyllelse. 11

12 I ämnet Svenska/Sva har vi överlag en god läsförmåga och läsförståelse bland eleverna, både när det gäller berättande text och faktatexter. Vi har en bibliotekarie, hög utlåning av böcker från biblioteket och satsar mycket på att få eleverna att läsa både i skolan och hemma. I skrivning ser vi att eleverna, främst Sva-eleverna har svårigheter att skriva olika typer av texter. På skolan har vi ett nätverk där lärare som undervisar i svenska träffas för att utveckla arbetet kring En läsande klass. Ett antal lärare på skolan jobbar även med projektet Skriva sig till läsning. I vår kartläggning ser vi även att vissa elever, främst flickor, har svårt att uttrycka sig vi samtal samt att argumentera för sina åsikter. Vi har en förberedelseklass för årskurserna 3-6 och har kontinuerliga träffar mellan Svapedagoger och förberedelseklasspedagoger. Denna verksamhet har varit en framgångsfaktor för våra nyanlända elever. Pedagoger i denna verksamhet är flerspråkiga vilket har inneburit att undervisningen har kunnat bedriva studiehandledning på elevernas modersmål. Ett av skolans mål är att alla lektioner genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt och därigenom utveckla elevernas ordförråd och begreppsförståelse. Skolan behöver generellt, i alla ämnen, arbeta för att alla elever utvecklar ett rikt språk och förmågorna att reflektera, resonera och analysera. Även detta år har vi satsat på fortbildning.12 lärare var på konferensen Flerspråkighet i fokus. Lärarna har sedan på flera konferenser fått delge varandra tips och idéer från utbildningar och många konkreta verktyg används redan i undervisningen. Resultaten i matematik i årskurs tre visar ett oroväckande lågt resultat i en av elevgrupperna. Start bidragande orsaksförklaringar är bl.a. att det under höstterminen saknades en pedagog samt bristande arbetsro. Generellt på skolan behöver eleverna behöver eleverna arbeta mer med konkret material och tid behöver ägnas åt att prata matematik för att befästa ord och begrepp (signalord). Resultaten i engelska visar på en mycket stor spridning i måluppfyllelsen. Även skillnad i resultat mellan pojkar och flickor finns i de flesta klasser. I vissa grupper har pojkarna bättre resultat och i viss har flickorna. Kan det bero på trygghet i gruppen, talutrymme, olika av exponering av engelska på fritiden genom till exempel dataspel, teve och musik? Behöver undervisningen utveckas? Andelen elever på Björkhagaskolan som har mer än 15 % frånvaro över läsåret är 7,5 % vilket är en hög siffra. Hög frånvaro påverkar måluppfyllelsen. Frånvaron är känd och skolan följer kommunens riktlinjer för att upptäcka elever med hög frånvaro. På skolan måste vi förbättra de insatser som görs för att förebygga och åtgärda hög frånvaro. Åtgärder: Ge pedagogerna verktyg för en lärarledd undervisning Tid för kollegialt lärande i olika former Läslyftet Utveckla arbetet med LPP: er Implementera Bedömningsportalen Föreläsning: Thomas Nordahl Ledarskap i klassrummet 12

13 2.3 Elevinflytande och demokrati (inkl. samverkan skola-hem) Vad anser föräldrarna om: Hur barnet stimuleras till utveckling och lärande Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov (15/16) Personalen bryr sig om mitt barn (15/15) Personalen på skolan har positiva förväntningar på mitt barns kunskap och lärande (15/16) I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära (15/16) Jag får information om de mål som styr verksamheten Årets res. Sällan/ aldrig % Årets res. Ofta eller alltid % Förra året Sällan/ aldrig % ,5 93 Förra året 0,7 99, ,2 77,8 8,3 91,7 7 90,3 Ofta eller alltid % Jag får information om mitt barns 6,9 93,1 3,5 95,6 utveckling och lärande Jag känner mig delaktig i mitt barns ,3 93 skolarbete Jag uppfattar att det finns arbetsro i skolan. 12,5 87,5 24,6 75,4 Mitt barns skola har en bra miljö och utrustning för lärande (15/16) 8,3 91,7 Mitt barn trivs i skolan 1,4 98,6 1,8 97,3 Mitt barn känner sig trygg i skolan (15/16) 3,5 96,5 Mitt barn får ett bra bemötande av skolans 1,4 98,6 0,9 99,1 personal Jag är nöjd med mitt barns skola 5,6 94,4 2,7 97,3 Arbetsglädje 0,9 99,2 Stämningen mellan personal och barn 2,6 96,5 Personalen är goda förebilder 2,6 97,4 Hur barnets utveckling och lärande dokumenteras och följs upp Jag är nöjd med övrig information från skolan. 3,5 93,8 2,7 96,5 13

14 Kommer på föräldramöten 7,1 91,2 Nöjd med föräldramötena 4,4 91,2 Kan rekommendera skolan till andra 6,2 93,8 Analys: 15/16 Förra året svarade 114 vårdnadshavare på enkäten. I år svarade 144 vårdnadshavare på enkäten vilket är en ökning, men fortfarande en låg svarsfrekvens. Vi har över lag ett gott resultat. Fler föräldrar jämförelse med föregående år tycker att det är god arbetsro i skolan. I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära är en ny fråga för året och den visar sämst resultat. Åtgärder: 15/16 Åtgärder när det gäller trivsel och trygghet finns redovisade i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mer skolledarresurs genererar tid för verksamhetsbesök med syfte att ge pedagogerna verktyg för en lärarledd undervisning med inriktning mot ett lustfyllt lärande. Ambitionen är att stimulera till att behålla och vidareutveckla en god lärandemiljö som följer styrdokumenten i en trygg miljö som erbjuder studiero. Tid för kollegialt lärande i olika former läggs ut på konferensschemat i syfte att skapa studiemotivation och ett lustfyllt lärande. Under en studiedag i september kommer Görel Fred att föreläsa utifrån sin bok Handbok i föräldrasamtal. Ytterligare en åtgärd är ett integrationsprojekt där en föräldrautbildning erbjuds vid 9 tillfällen. Fritisdshem Vad anser föräldrarna om: Årets res. Årets res. Årets res. Förra året Förra året Sällan/ aldrig % Ofta eller alltid % Inte aktuellt % Sällan/ aldrig % Ofta eller alltid % Mitt barn trivs på fritidshemmet 4, ,2 3,5 69,3 Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov Jag får ett bra bemötande av personalen Jag kan rekommendera mitt barns fritidshem 4,8 48,1 47,1 6,7 61,1 2, ,1 2,3 73,6 5,7 47,1 47,1 9,25 55,7 14

15 Analys: Elevgrupperna på fritids är stora och det finns många elever som har svenska som andraspråk och som är i behov av språkstöd. I personalgruppen har det under året varit många nya och outbildade pedagoger. Åtgärder: Åtgärder när det gäller trivsel och trygghet finns redovisade i Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fokus är att skapa en stabil personalgrupp där elever och föräldrarna möter samma vuxna över tid. Den enda utbildade fritidspedagogen kommer att vara arbetsledare och ha en samordnande funktion för båda fritidsavdelningarna. En grundutbildning i ICDP Vägledande samspel, med syfte att utveckla förhållningssätt och bemötande av elever kommer att genomföras vid 6 tillfällen under hösten Mer skolledarresurs genererar tid för verksamhetsbesök med syfte att ge pedagogerna verktyg för en lärarledd undervisning med inriktning mot ett lustfyllt lärande. Ambitionen är att stimulera till att behålla och vidareutveckla en god lärandemiljö som följer styrdokumenten i en trygg miljö som erbjuder arbets- och lekro. Under en studiedag i september kommer Görel Fred att föreläsa utifrån sin bok Handbok i föräldrasamtal. Ett integrationsprojekt där en föräldrautbildning erbjuds vid 9 tillfällen kommer också att genomföras på skolan. 15

16 2.4 Enhetens egna prioriterade mål EN skola samsyn, samarbete och värdegrund Mål: Skapa samsyn, samarbete och gemensam värdegrund på Björkhagaskolan. Sva - Språkutvecklande arbetssätt Mål: Vid läsårets slut har en högre andel Sva-elever nått kunskapskraven jämfört med föregående år. Detta gäller samtliga ämnen. Studiero arbetsro - lekro Mål: Vid slutet av läsåret visar föräldrar och elever en högre nöjdhetsfaktor i nöjdhets- och trivselenkäter. Matematik - Skriftliga räknemetoder, f-3 Mål: Vid resultatet av nationella proven våren 2015 når en högre andel elever i skolår 3 kravnivån på delprovet skriftliga räknemetoder. Systematiskt kvalitetsarbete, fritidshemmet Mål: Vid slutet av läsåret har fritidshemmet utarbetat en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Systematiskt kvalitetsarbete, fritidsklubben, fritidsgården Mål: Under läsåret ska fritidsklubben ha en klubbstyrelse som består av lika många tjejer som killar. Stärka tjejernas ställning på fritidsklubben genom speciella aktiviteter för tjejer. Mål: Gårdsråd, minst 6 ungdomar (max 10), varav minst 3 från skolår 4-6 och minst 3 från skolår 7-9, varav 30 % är tjejer. Resultat: Vi är en bit på väg i arbetet mot målet EN skola Samsyn, samarbete och gemensam värdegrund. Personalen har gemensamt under hela läsåret arbetet med värdegrundsfrågor. Vi har under året medvetet arbetat med att skapa gemensamma rutiner och förhållningssätt på skolan. Vi har strävat efter att få ett ökat samarbete årskursvis på lågstadiet. Gemenskapsfrämjande aktiviteter för elever och personal är också en bidragande faktor. Vi har satsat på kompetensutveckling med flerspråkighet i fokus och även utbildat Sva-personal i Skolverkets nya riktlinjer för nyanlända. Vi har även utvecklat förberedelseklassens verksamhet. Vi har över lag ett gott resultat i nöjdhetsenkäten och fler föräldrar jämförelse med föregående år tycker att det är god arbetsro i skolan. 16

17 Resultatet av nationella proven 2016 i matematik visar att högre andel elever har klarat kravnivån på skriftliga räknemetoder. Fritidshemmen har vid läsårets slut utarbetat en plan för det systematiska kvalitetsarbetet i form av ett årshjul. Fritidsklubbens har haft en styrelse som inte varit så aktivt som önskats. Klubben har haft tio dokumenterade aktiviteter speciellt för tjejer. Inget fungerade gårdsråd har funnits under läsåret. Det har varit väldigt killdominerad gårdsverksamhet (d v s den del som bedrivs på själva skolan). Analys/åtgärder: Vi har kommit i god bit på väg till att utveckla Björkhagaskolan till EN skola och kommer att fortsätta det arbetet. Så länge Sva-eleverna visar sämre resultat i måluppfyllelse, måste vi ha en undervisning som främjar ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Studiero och trygghet är också grundläggande förutsättningar för att verksamheten ska fundera och i de grupper där det saknas, måste ett riktat stöd från skolledning och elevhälsoteam ges. Eftersom så stor del av personalen på fritids saknar pedagogisk utbildning är riktad kompetensutveckling nödvändig. Till hösten kommer fritidsklubben/gården att ha en verksamhet som riktar sig enbart mot tjejer för att fånga upp dessa bättre. 17

18 2.4 Skolinspektionens enkäter 2016 Områden som utifrån enkäten pekar på ett gott resultat Personalenkäten 1-3 Grundläggande värden i undervisningen. Förhindra kränkningar. 4-6 Pedagogiskt ledarskap. Grundläggande värden i undervisningen. Förhindra kränkningar. Områden som pekar på att ett utvecklingsarbete behöver göras 1-3 Samverkan i undervisningen. Stimulans och utmaningar. Elevinflytande Särskilt stöd 4-6 Samverkan i undervisningen. Argumentation och kritigt tänkande Elevenkäten 5 I min skola finns det vuxna som jag är rädd för. Jag känner mig trygg i skolan. Mina lärare hjälper mig i skolarbetet. Skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mig mer. 5 På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet. I min skola följer eleverna de ordningsregler som följs. Vårdnadhavarenkäten F-klass Elevens utveckling. 1-3 Elevens utveckling. 4-6 Elevens utveckling. Förhindra kränkningar. F-klass Arbetsro 1-3 Studiero 4-6 Studiero Sammanfattning och analys: Vårdnadshavare är nöjda med elevernas utveckling och eleverna tycker att de får den hjälp de behöver i skolarbetet. Både vårdnadshavare och elever anser att arbetsron behöver utvecklas. Personalen anser att de tillgodoser grundläggande värden i undervisningen och att kränkningar förhindras. De efterfrågar mer samverkan i undervisningen. Undervisningen kan även bli mer stimulerande och utmanande. Åtgärder: Med stöd av skolledning utveckla trygghet, kontinuitet och samarbete i arbetslagen mot målet att skapa en trygg, stimulerande och utmanande studiemiljö; ge pedagogerna verktyg för en lärarledd undervisning. Kollegealt lärande 18

19 REKTORS SAMMANFATTNING Grundskola Björkhagaskolan har ett gott systematiskt kvalitetsarbete med tydliga rutiner och strukturer. På skolan finns en fast personalgrupp som har många års erfarenhet av arbete med elever med annan kulturell bakgrund och svenska som andraspråk. Det gångna läsåret har på flera sätt varit krävande. Till höstterminen anställdes en ny rektor på lågstadiet som sedan avslutade sin tjänstgöring till jul. Under vårterminen har Björkhagaskolan haft en rektor och specialpedagog som vikarierat som biträdande rektor. Elevhälsoteamet har varit underbemannat då det saknats specialpedagog och kurator. En konsekvens av detta är arbetslag och enskilda pedagoger inte fullt ut fått det stöd de efterfrågat. Pedagogerna har dragit ett tungt lass och gjort ett mycket gott arbete inte minst när det gäller tankearbete kring ombyggnad och utbyggnad av skolan! I flera arbetslag och framför allt på fritidshemmen har det saknats behörig personal, vilket har påverkat kontinuiteten och stabiliteten i arbetslagen. Trots dessa påfrestningar har vi ändå kunnat fortsätta arbetet mot våra egna prioriterade mål. Vi har tagit ett stort kliv mot målet EN-skola samsyn, samarbete och gemensam värdegrund och upplever att vi har en god anda i personalgruppen. Under läsåret har vi satsat på gemensam fortbildning och gemensamma aktiviteter som har varit mycket uppskattade av personalen. Fokus under kommande läsår måste i kollegial form ligga på att utveckla undervisningen; ge pedagogerna verktyg för en lärarledd undervisning. Vår målbild är att utveckla arbetslagsarbetet årskursvis. Under läsåret har vi kommit ett gott stycke på väg. Lika viktigt är att skapa goda samarbetsformer mellan skola och fritids och för barnens bästa, ha en hela-dagen-perspektiv. De allra flesta elever på Björkhagaskolan är trygga och trivs och vi har nöjda vårdnadshavare. Omkring hälften av eleverna på skolan har ett annat modersmål och vi har ett kontinuerligt tillflöde av nyanlända elever. Vi har under året åter igen byggt upp en väl fungerande organisation kring nyanlända. I årskurs F-2 är Sva-resursen riktade direkt till klasserna. I årskurs 3-6 har vi en väl fungerande förberedelseklass, Oasen, med pedagoger som talar flera språk och som även kan bedriva studiehandledning. Förberedelseklasspedagoger och arbetslagens Svapedagoger träffas regelbundet. Lågstadiesatsningen med en extra pedagog har gett goda resultat och är ett bra stöd till klasslärarna. Fritidshem Fritids har stora elevgrupper där det finns många elever som har svenska som andraspråk och elever i behov av särskilt stöd. Delar av läsåret fick personalen regelbunden handledning av elevhälsoteamet. I personalgruppen har det under året varit många nya pedagoger. Detta har inneburit att det först i slutet av läsåret har årshjulet färdigställts (Det systematiska kvalitetsarbetet). Under läsåret har skola F-1 och fritids F-1 funnits i samma lokaler och skola 2-3 och fritids 2-3 lika så. Detta har bidragit till färre förflyttningar för eleverna. Fritidspersonalen har undervisat i idrott vilket innebär att eleverna får färre pedagoger under dagen, samtidigt som det genererar mer resurser till fritids på eftermiddagen. Samarbete skola-fritids har kommit en bit på väg men behöver utvecklas. 19

20 2. PRIORITERADE ÅTGÄRDER Grundskola Från och med höstteminen 2016 är Björkhagaskolan en skolenhet med en rektor och två biträdande rektorer på 75 %. Till hösten måste vi fortsätta arbeta mot målet EN skola samsyn, samarbete och gemensam värdegrund med fler gemensamma mötesplatser. Organisation samarbete Utveckla former för kollegealt lärande Stärka samarbetet inom arbetslagen Skola F-3 fritidshem Skola 4-6 fritidsklubb/gård Oasen arbetslag Ledningsgrupp Elevhälsa Ge personalen verktyg för lärarledd undervisning Föreläsning Kollegialt lärande Verksamhetsbesök Utveckla arbetet med LPP: er Implementera bedömningsportalen Elevernas arbetsmiljö - värdegrund Se Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshem fritidsklubb/gård En gemensam arbetslagsledare för båda fritidsavdelningarna har tillsättas. Tid på konferensschemat för gemensamma fritidspedagogträffar där tid finns för ICDP, systematiska kvalitetsarbetet/årshjul samt implementering av styrdokument. Även skapa förutsättningar för skola och fritidshem, klubb/gård att träffas för att utveckla samarbetet med stöd av skolledning. 3. PRIORITERADE MÅL FÖR KOMMANDE PERIOD Nya mål för verksamheten tas fram i samband med läsårtupptakten i augusti UNDERSKRIFT Lena Warvne Rektor Björkhagaskolan 20

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 15-07-10 Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 1 2015-07-10 Systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsrapport Frövi F-6

Kvalitetsrapport Frövi F-6 2015-06-18 Kvalitetsrapport Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 2015-06-18 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 2015-08-17 Innehållsförteckning 1. Grundfakta sid. 3 2. Resultat sid.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2016 17 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Mikael Nilsson Rektor, Läsåret 16/17 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem Kvalitetsrapport Ekbackens fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Skola och hem... 4 3. Enhetens prioriterade mål... 5 4. Fritidshemmet... 7 5. Rektors sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Kvalitetsrapport. Björkhagaskolan

Kvalitetsrapport. Björkhagaskolan Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Normer och värden, elevers ansvar och inflytande... 4 2.2 Kunskaper, bedömning och betyg...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 14/15

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 14/15 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 14/15 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Precis som förra året visar elev- och föräldraenkäterna att eleverna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan

Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Plan för verksamheten 2014/2015 Wallerska skolan Innehållsförteckning 1. Inledning och förutsättningar 2. Normer och värden/ det goda mötet 3. Kunskaper, betyg och bedömning 4. Barn i behov av stöd 5.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan.

Norrsätraskolans arbetsplan för grundskolan. Norrsätraskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Lena Seydlitz Norrsätraskolans arbetsplan 2015 2016 för grundskolan. MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Brukets skola Betyg och bedömning, skola ÅR 1 Eleverna i år 1 har detta läsår nått ungefär samma måluppfyllelse som tidigare. ÅR 3 Vi tror att

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport - Landboskolan inkl. fritidshem

Kvalitetsrapport - Landboskolan inkl. fritidshem Kvalitetsrapport - Camilla Andersson, rektor Juni 2016 1 (18) Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Brattbergsskolan Gäddgårdsskolan åk f-4 2015-02-18 INNEHÅLL VERSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer